Tài liệu Phân tích lợi thế cạnh tranh hàng thuỷ sản của việt nam tại thị trường hoa kỳ hiện nay

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ níc ta ®· vµ ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cã sù ®æi míi s©u s¾c. §· t¸c ®éng lín ®Õn c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lu«n ph¶i ®øng tríc sù canh tranh hÕt søc gay g¾t, chÞu sù ®iÒu tiÕt cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan, kinh tÕ chñ quan, quy luËt gi¸ trÞ quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu. Do ®ã ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp ph¶i mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc ®ã lµ ®em l¹i lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®îc quyÒn tù chñ trong kinh doanh, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp lÊy thu bï chi vµ cã lîi ®Ó t¨ng tÝch luü. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn qu¶n lý ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. §Æc biÖt lµ qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh nh»m gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. VËt liÖu còng lµ kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt cÊu thµnh lªn gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ nã thêng chiÕm tû träng kh«ng nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy trong c¸c nguyªn vËt liÖu ®Æt ra mét vÊn ®Ò cÇn quan t©m. ViÖc qu¶n lý tèt tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng chÝnh lµ qu¶n lý tèt s¶n phÈm nhê ®ã t¨ng hiÖu qu¶ s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan ®Æc biÖt lµ bé phËn kÕ to¸n vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc thiÕt thùc, sö dông nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm ®îc coi lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®îc quy ®Þnh ®óng ®¾n hîp lý, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu chÝnh x¸c hµi hoµ ®Çy dñ lµ mét yÕu tè kÝch thÝch ®Ó t¹o ra s¶n phÈm nhanh h¬n. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu hîp lý mang tÝnh tiªn tiÕn hiÖn thùc thay thÕ nguyªn vËt liÖu ®¾t tiÒn b»ng nh÷ng lo¹i rÎ tiÒn h¬n mµ kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tËn dông c¸c phÕ liÖu, phÕ phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng ®a vµo s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ thu mua, cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®óng kÕ ho¹ch vÊn ®Ò cèt lâi trong c¸c doanh nghiÖp lµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i sö dông rÊt nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. Sè nguyªn vËt liÖu nµy kh«ng ph¶i dïng ®Õn ®©u mua ®Õn ®ã mµ doanh nghiÖp lu«n ph¶i cã sè lîng dù tr÷ ®ñ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc. Dù tr÷ bao nhiªu ®a vµo s¶n xuÊt nh thÕ nµo sao cho chi phÝ s¶n xuÊt lµ thÊp nhÊt nh»m võa cã lîi nhuËn võa cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ nh»m ph¶n ¸nh mét c¸ch 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trung thùc bé phËn doanh thu nµy trong chØ tiªu doanh thu còng nh trong tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt. Tõ nhËn thøc vÊn ®Ò trªn trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp nguyªn vËt liÖu Hµ T©y ®îc sù gióp ®ì cña ThÇy gi¸o híng dÉn vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp, em ®· chän Chuyªn ®Ò " Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu" t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y. Néi dung b¸o c¸o gåm 2 phÇn chÝnh PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y PhÇn II: Thùc trang kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I §Æc ®iÓm t×nh h×nhchung cña XÝ nghiÖp in hµ t©y 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®îc thµnh lËp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1975 víi tªn gäi ban ®Çu lµ Xëng In Hång Quang lµ mét doanh nghiÖp In duy nhÊt cña TØnh. §ãng t¹i sè 8A - Hoµng Hoa Th¸m - ThÞ X· Hµ §«ng - TØnh Hµ T©y. Mäi ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp chÞu sù qu¶n lý cña Së V¨n Ho¸ Th«ng Tin tØnh Hµ T©y. KÓ tõ khi thµnh lËp cho tíi nay, XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®· qua 4 lÇn ®Æt vµ ®æi tªn theo t×nh h×nh chÝnh trÞ cña ®Êt níc. Tõ trong chiÕn tranh chèng Ph¸p ®Õn sau Hoµ B×nh lËp l¹i, XÝ nghiÖp ®îc lËp l¹i lµ Xëng In Hång Quang (thuéc tØnh Hµ §«ng cò) khi s¸t nhËp tØnh Hµ §«ng vµ tØnh S¬n T©y, Xëng In Hång Quang ®æi tªn lµ XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®ãng t¹i 15 Quang Trung, Hµ §«ng. N¨m 1976 do s¸t nhËp tØnh Hµ T©y vµ tØnh Hoµ B×nh thµnh tØnh Hµ S¬n B×nh XÝ nghiÖp ®æi tªn lµ XÝ nghiÖp In Hµ S¬n B×nh. Th¸ng 11 n¨m 1991 do t¸ch tØnh Hµ S¬n B×nh thµnh tØnh Hµ T©y vµ tØnh Hoµ B×nh XÝ nghiÖp ®îc t¸ch ra vµ ®æi tªn lµ XÝ nghiÖp Hµ T©y theo quyÕt ®Þnh 370/Q§ - UB ngµy 22/12/1992 do Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y vµ giÊy phÐp kinh doanh sè 104348/GP do träng tµi kinh tÕ cÊp ngµy 18 - 1 - 1993 víi tæng sè vèn 243.000.000 ®ång. Trong ®ã: - Vèn C§: 177.000.000 ®ång - Vèn L§: 66.000.000 ®ång - Do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh XÝ nghiÖp ®ãng t¹i thÞ x· Hµ §«ng nªn cã nhiÒu thuËn lîi vÒ giao th«ng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cho XÝ nghiÖp trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin trao ®æi ký kÕt c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng. MÆc dï vËy XÝ nghiÖp còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n khi bíc sang nÒn kinh tÕ thÕ giíi víi c¬ së s¶n xuÊt cò n¸t, d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu dÉn tíi chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng vµ tho¶ m·n ®îc nhu cÇu ngaú cµng cao cña ThÕ giíi. §iÒu nµy ®· lµm ¶nh hëng ®Õn c«ng ¨n viÖc lµm vµ ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong XÝ nghiÖp. §øng tríc t×nh h×nh ®ã tËp thÓ ban gi¸m ®èc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp ®· ®oµn kÕt th¸o gì khã kh¨n XÝ nghiÖp tiÕn hµnh x¾p xÕp cñng cè l¹i bé m¸y tæ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cho phï hîp víi c¬ chÕ míi. N©ng cao tr×nh ®é cho c«ng nh©n trong XÝ nghiÖp øng dông khoa häc kü thuËt vµ s¶n xuÊt kinh doanh b»ng hai nguån vèn, vèn vay Ng©n hµng vµ vèn Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®· chuyÓn ®æi c«ng nghÖ In TYPO sang In OFFSET. Cho ®Õn n¨m 1995 ®· OPSET ho¸ hoµn toµn. Nhê cã sù ®Çu t trang thiÕt bÞ m¸y mãc míi hiÖn ®¹i nªn chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc n©ng cao ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch vÒ chÊt lîng, mÉu m·, kü thuËt In còng nh gi¸ thµnh s¶n phÈm .... Tõ sù 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chuyÓn ®æi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc XÝ nghiÖp In ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ nh giÊy khen vÒ chÊt lîng s¶n phÈm tèt, nhiÒu n¨m ®îc c«ng nhËn ®¬n vÞ tiªn tiÕn xuÊt s¾c cña ngµnh vµ tØnh.... 2. C¸c chØ tiªu kinh tÕ quan träng mµ XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®îc trong 5 n¨m gÇn ®©y ( 1997 - 2001) N¨m C¸c chØ tiªu thùc hiÖn §VT 1997 1998 1999 2000 2001 1. Doanh thu Tr® 2761 3062 3398 3925 4010 2. Lîi nhuËn Tr® 66 75 81 87 95 3. ThuÕ c¸c lo¹i ®· nép Tr® 145 162 189 169 148 4. Tæng sè vèn kinh doanh n¨m Tr® 1271 1330 1431 1437 1531 5. NSL§ b×nh qu©n n¨m Tr®/n¨m 360 420 429 435 475 6. Tæng quü l¬ng n¨m Tr®/n¨m 410,4 453,6 492,48 513 513 7. Sè CNV b×nh qu©n n¨m Ng/n¨m 57 54 57 57 57 8. TiÒn l¬ng b×nh qu©n n¨m Ngh×n/n¨m 7200 8400 8640 9000 9000 XÝ nghiÖp In lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã nguån vèn kinh doanh chñ yÕu do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp vµ do XÝ nghiÖp tù bæ sung. Th«ng qua b¶ng sè liÖu ta thÊy tæng nguån vèn kinh doanh cña XÝ nghiÖp t¨ng lªn chñ yÕu lµ do XÝ nghiÖp tù bæ sung trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vÒ doanh thu cña XÝ nghiÖp t¨ng ®Òu theo tõng n¨m (doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc), tõ ®ã lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp còng t¨ng lªn n¨m 1997 lµ 66 triÖu, n¨m 1999 lîi nhuËn 81 triÖu ®ång vËy mµ n¨m 2001 lîi nhuËn t¨ng lªn ®Õn 95 triÖu ®ång/ n¨m ®iÒu ®ã cho ta thÊy XÝ nghiÖp cã nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®· tÝch cùc trong viÖc më réng thÞ trêng ®ång thêi còng thu hót ®îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng. VÒ tiÒn l¬ng b×nh qu©n mét n¨m còng t¨ng lªn cô thÓ. N¨m 1997 lµ 7200 (ngh×n ®ång/ n¨m) n¨m 1998 t¨ng lªn lµ 8400 (ngh×n ®ång/ n¨m) n¨m 1999 lµ 8640 (ngh×n ®ång/ n¨m) n¨m 2000 t¨ng lªn 9000 (ngh×n ®ång/ n¨m) n¨m 2001 lµ 9000 (ngh×n ®ång/ n¨m) ®iÒu nµy cho ta thÊy c«ng t¸c chØ ®¹o cña XÝ nghiÖp lµ rÊt hîp lý, h¬n n÷a ngêi lao ®éng ý thøc ®îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh. ChÝnh v× vËy cuéc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ n©ng cao. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp Lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp. NhiÖm vô chÝnh cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ võa s¶n xuÊt kinh doanh võa phôc vô tèt c«ng t¸c chÝnh trÞ th«ng qua ®¶m b¶o In tèt tê b¸o Hµ T©y c¸c th«ng b¸o néi bé vµ c¸c t¹p chÝ ®Þa ph¬ng. Ngoµi ra XÝ nghiÖp cßn nhËn In c¸c t¹p chÝ, s¸ch cho mét sè nhµ nh: Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, nhµ xuÊt b¶n ngo¹i v¨n, nhµ xuÊt b¶n thèng kª... vµ c¸c Ên phÈm qu¶n lý kinh tÕ x· héi trong vµ ngoµi tØnh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh tõ khi nhËn mÉu, néi dung Ên phÈm cña c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng ®Ó ®a vµo s¶n xuÊt ®Õn x¾p ch÷, ®¸nh m¸y ph¬i b¶n.... nªn ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh thµnh hai ph©n xëng. Ph©n xëng m¸y: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn kh©u chÕ b¶n cô thÓ lµ ®¸nh trªn m¸y tÝnh c¸c lo¹i Ên phÈm theo yªu cÇu cô thÓ cña kh¸ch hµng sau ®ã lµ ra tê can, ph¬i b¶n vµ sau in trªn m¸y vi tÝnh. §Ó phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ph©n xëng lËp c¸c tæ s¶n xuÊt theo tõng bíc c«ng nghÖ nh tæ chÕ b¶n tæ m¸y In OPSET vµ c¸c bé phËn lµm nhiÖm vô hç trî cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i ph©n xëng còng nh tæ ®iÖn... Ph©n xëng s¸ch: Thùc hiÖn c«ng viÖc hoµn thiÖn c¸c Ên phÈm ®· ®îc s¶n xuÊt, gÊp s¸ch, ®Õm s¸ch vµ kh©u s¸ch vµo b×a. C¬ cÊu ph©n xëng s¸ch còng ®îc chia lµm c¸c tæ kh¸c nhau, mçi tæ thùc hiÖn c«ng ®o¹n nhÊt ®Þnh cña qu¸ tr×nh hoµn thiÖn nh tæ gÊp s¸ch, tæ ®Õm s¸ch, tæ kh©u s¸ch vµo b×a sau ®ã kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm tríc khi nhËp kho. S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp Bé phËn tríc In Bé phËn In Bé phËn sau In hoµn thiÖn Kho thµnh Cô thÓ ta cã quy tr×nh 1 quyÓn s¸ch nh sau. So¹n néi dung s¸ch trªn m¸y Vi tÝnh NhËp kho thµnh phÈm KiÓm tra chÊt lîng Ra tê can Kh©u s¸ch Ph¬i b¶n §Õm s¸ch In trªn m¸y tÝnh GÊp s¸ch 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y §Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý tèt trong c«ng t¸c s¶n xuÊt ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña XÝ nghiÖp ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn víi tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, gåm c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt. C¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c bé phËn cã mçi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau th«ng qua viÖc lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm, cung øng vËt t - tµi chÝnh phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Méi ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, c¸c bé phËn ®Òu chÞu sù gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay tæ chøc qu¶n lý cña XÝ nghiÖp gåm 2 ph©n xëng vµ 3 phßng ban ho¹t ®éng díi sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña tõng bé phËn nh sau. Ban gi¸m ®èc ( 2ngêi) - Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®iÒu hµnh qu¶n lý cao nhÊt trong XÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®èi víi nhµ níc, lµ ngêi phô tr¸ch tµi chÝnh vµ ®¹i diÖn cho XÝ nghiÖp ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Lµ ngêi gióp gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ phô tr¸ch kü thuËt In vµ qu¶n lý c¸c bé phËn s¶n xuÊt. C¸c phßng ban (gåm 3 phßng) - Phßng hµnh chÝnh: Lµm nhiÖm vô tæ chøc ®iÒu hµnh bè chÝ nh©n sù cña XÝ nghiÖp, xö lý c¸c v¨n b¶n ®i, ®Õn cña c¬ quan, phßng cßn cã tæ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho vËt t tµi s¶n cña XÝ nghiÖp. - Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Cã chøc n¨ng tiÕp nhËn ®¬n ®Æt hµng, tÝnh gi¸, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, lËp phiÕu s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cung øng vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt In theo hîp ®ång ®¨ng ký. - Phßng tµi vô kÕ to¸n: Tæ chøc h¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi ®Çy ®ñ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn bé tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn cña XÝ nghiÖp. Thèng kª lu tr÷, cung cÊp c¸c sè liÖu, th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp cho ban gi¸m ®èc vµ bé phËn liªn quan khi cÇn. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc cña XÝ nghiÖp In nh sau Phßng hµnh chÝnh Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Ph©n xëng m¸y Phßng tµi vô kÕ to¸n Ph©n xëng s¸ch Kho s¶n phÈm Ghi chó: Mèi quan hÖ chØ ®¹o hoÆc d©y chuyÒn Mèi quan hÖ hai chiÒu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊtc«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n ë XÝ nghiÖp 5. §Æc ®iÓm tæ chøc In Hµ T©y 5.1. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ mét XÝ nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt nhá nªn bé m¸y kÕ to¸n ®îc s¾p xÕp gän nhÑ, mÆt kh¸c c¨n cø vµo quy m« s¶n xuÊt ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ c¨n cø vµo khèi lîng c«ng viÖc, kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, mäi c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn ë bé phËn kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp tõ viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËp kiÓm tra chøng tõ vµo sæ chi tiÕt ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Do ®ã mµ l·nh ®¹o XÝ nghiÖp lu«n n¾m b¾t ®îc toµn bé th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ cao. 5.2. C¬ cÊu vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp gåm 3 ngêi: KÕ to¸n trëng, kÕ to¸n tiªu thô vµ thanh to¸n, kÕ to¸n tiÒn l¬ng - b¶o hiÓm x· héi kiªm thñ quü. Mçi ngêi ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh, cô thÓ. - KÕ to¸n trëng: gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vÒ chÊp hµnh luËt ph¸p, thÓ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lÖ chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh kÕ to¸n trëng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi vµ toµn diÖn. T¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y kÕ to¸n trëng cßn kiªm kÕ to¸n TSC§ theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m khÊu hao TSC§, lµ mét kÕ to¸n vËt t lu«n theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt tån kho vËt liÖu chÝnh trong XÝ nghiÖp. §ång thêi kÕ to¸n trëng cßn kiªm kÕ to¸n tæng hîp, tËp hîp chi phÝ s¶n phÈm cho tõng ®èi tîng sö dông, tÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú ®Ó lªn sæ nhËt ký chung vµ vµo sæ c¸i. Tõ ®ã kÕ to¸n trëng lªn b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n tiªu thô vµ theo dâi thanh to¸n: chuyªn theo dâi vÒ doanh thu b¸n hµng, theo dâi vÒ c¸c kho¶n thu chi trong vµ ngoµi XÝ nghiÖp (thanh to¸n víi ngêi mua, ngêi b¸n, thanh to¸n víi ng©n hµng ).... KÕ to¸n tiÒn l¬ng: B¶o hiÓm x· héi kiªm mét phÇn kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô, thèng kª ®ång thêi lµ thñ quü - kÕ to¸n tiÒn l¬ng cã nhiÖm vô tÝnh l¬ng ( dùa trªn ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ) ®Ó tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ chi phÝ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn vµo c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh vËt liÖu c«ng cô dông cô vµ tõ ®ã lËp chøng tõ ghi sæ vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp kÕ to¸n tiÒn l¬ng ®ång thêi lµ thñ quü qu¶n lý lîng tiÒn mÆt t¹i XÝ nghiÖp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH kiªm thñ quü KÕ to¸n tiªu thô vµ theo dâi thanh to¸n 5.3. H×nh thøc kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y HiÖn nay XÝ nghiÖp thanh to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung nªn nã rÊt thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÕp c¸c nghiÖp vô kh«ng bÞ trïng l¾p. HÖ thèng sæ gåm cã: Sæ chi tiÕt vËt t Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Sæ nhËt ký ng©n hµng Sæ nhËt ký thu tiÒn mÆt Sæ nhËt ký chi tiÒn mÆt Sæ doanh thu Sæ nhËt ký b¸n hµng vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å cña h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung Sæ quü Chøng tõ gèc Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng 10 B¶ng tæng hîp chi tiÕt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp in hµ t©y I. HÖ thèng tæ chøc h¹ch to¸n tµi kho¶n ë C«ng ty XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc. V× vËy c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch quy ®Þnh cña nhµ níc ®Ò ra ®Òu ®îc XÝ nghiÖp thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó trong c«ng t¸c tæ chøc còng nh trong c«ng t¸c h¹ch to¸n, c¸c chÕ ®é nhµ níc ban hµnh XÝ nghiÖp còng ®· ¸p dông mét c¸ch khoa häc, v× vËy khi chÕ ®é kho¸n míi ®îc ban hµnh XÝ nghiÖp ®· ®a vµo ¸p dông ngµy 1/6/1996. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp víi c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n mµ XÝ nghiÖp ®ang thùc hiÖn, c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu qu¶n lý ®· ®îc tæng hîp trªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ë XÝ nghiÖp ®· sö dông c¸c lo¹i tµi kho¶n. II. Tæ chøc h¹ch to¸n chøng tõ t¹i ®¬n vÞ - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®ang sö dông lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. V× c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp nguyªn vËt liÖu lu«n x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó theo dâi t×nh h×nh qu¶n lý, biÕn ®éng vµ cã hiÖu qu¶ cña nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n ph¶i nép nh÷ng chøng tõ cÇn thiÕt kÞp thêi, chÝnh x¸c theo mÉu biÓu quy ®Þnh. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 114/ TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña bé tµi chÝnh vµ quyÕt ®Þnh sè 885/1998 ngµy 14/7/1998 cña bé Tµi chÝnh th× c¸c chøng tõ mµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong XÝ nghiÖp In sö dông bao gåm: - PhiÕu nhËp kho MS 01 - VT - PhiÕu xuÊt kho MS 02 - VT - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé MS 03 - VT - ThÎ kho MS 06 - VT - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t hµng ho¸ MS 08 - VT - ThuÕ GTGT III. HÖ thèng tæ chøc sæ kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y 1. HÖthèng sæ kÕ to¸n Trªn c¬ së hÖ thèng tµi kho¶n vµ chøng tõ, h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n mµ XÝ nghiÖp ®ang sö dông lµ * NhËt lý chung th× sæ s¸ch XÝ nghiÖp ®ang sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n gåm c¸c lo¹i sæ sau: - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - ThÎ kho - §èi chiÕu lu chuyÓn - Sæ sè d - B¶ng kª nhËp xuÊt, b¸o c¸o nhËp xuÊt tån - B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu c«ng cô, dông cô. 2. B¸o c¸o kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp Cuèi mçi kú h¹ch to¸n kÕ to¸n trëng ph¶i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MS B01 - DN - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh MS B02 - DN - B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o Tµi chÝnh MS B09 - DN IV. Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ In Ên c¸c lo¹i s¸ch b¸o tµi liÖu, v× vËy vËt liÖu XÝ nghiÖp sö dông kh«ng n»m ngoµi c¸c s¶n phÈm nh giÊy, mùc, b×a.... 2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y Do tÝnh chÊt ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp In phøc t¹p XÝ nghiÖp sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu v× vËy cÇn ph¶i ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu thµnh nhiÒu lo¹i, nhiÒu nhãm, nhiÒu thø kh¸c nhau víi c«ng cô dông cô, c«ng dông tÝnh n¨ng vµ yªu cÇu qu¶n lý. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt XÝ nghiÖp In Hµ T©y hiÖn nay víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ in b¸o §¶ng, in c¸c lo¹i s¸ch, tËp san, c¸c biÓu mÉu qu¶n lý v× vËy XÝ nghiÖp ph©n c¸c nguyªn vËt liÖu thµnh c¸c lo¹i sau: - VËt liÖu chÝnh: lµ giÊy in vµ mùc in - VËt liÖu phô: lµ kÏm, nh«m, ®Õ gim - Nhiªn liÖu: lµ dÇu mì khÝ - Phô tïng thay thÕ: tÊm cao su, èc vÝt, vßng bi - PhÕ liÖu thu håi: giÊy lÒ, kÏm háng. §Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu sö dông tµi kho¶n 152 chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. - Tµi kho¶n 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh - Tµi kho¶n 1522: Nguyªn vËt liÖu phô - Tµi kho¶n 1523: Nhiªn liÖu - Tµi kho¶n 1524: Phô tïng thay thÕ - Tµi kho¶n 1525: VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n - Tµi kho¶n 1526: VËt liÖu kh¸c 3. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - XuÊt ph¸t tõ vai trß ®Æc biÖt quan träng cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp chóng chiÕm tû träng rÊt lín tíi 60 - 70% trong tæng s¶n phÈm nªn viÖc tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý cña nguyªn vËt liÖu lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc. V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt ®îc yªu cÇu nµy th× vËt liÖu ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ tõ kh©u mua vÒ, nhËp kho cho tíi kh©u xuÊt dïng cho s¶n xuÊt. Do ®Æc thï s¶n xuÊt ë XÝ nghiÖp lµ thêng xuyªn liªn tôc kh¸ch hµng thêng cã mèi quan hÖ g¾n bã l©u dµi bëi vËy viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu ®îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. ViÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thu mua nguyªn vËt liÖu cho phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¶m nhËn. nguyªn vËt liÖu sau khi mua vÒ nhËp kho ®îc phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kÕ to¸n, thñ kho qu¶n lý chÆt chÏ vÒ sè lîng, chñng lo¹i, mÉu m·, quy c¸ch gi¸ c¶ vµ c¸c chi phÝ liªn quan. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh víi quy m« võa, khèi lîng sö dông kh«ng qu¸ lín nªn ®îc b¶o qu¶n trong cïng mét kho chø kh«ng cã sù ph©n chia kh¸c nhau. Tuy ®îc b¶o qu¶n cïng mét kho nhng nguyªn vËt liÖu ®îc ph©n lo¹i, s¾p xÕp mét c¸ch khoa häc cïng víi ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ b¶o qu¶n, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y.... ®¶m b¶o thuËn lîi cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý trªn cë nghiªn cøu tiªu hao c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao cho tõng lo¹i Ên phÈm tõng bé phËn s¶n xuÊt. Tõ ®ã ®¶m b¶o qu¶n lý s¸t xao nhÊt, sö dông tiÕt kiÖm nhÊt hiÖu qu¶ nhÊt cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu. Do trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng c¸c lo¹i vËt liÖu thêng xuyªn cã sù biÕn ®éng. Bëi vËy ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý ®îc hiÖu qu¶, chÝnh x¸c. XÝ nghiÖp thùc hiÖn ®îc kiÓm kª vËt t nh»m x¸c ®Þnh ®îc chÝnh x¸c sè lîng, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu viÖc kiÓm kª ®îc thùc hiÖn ®Þnh kú theo quý, do kÕ to¸n vµ thñ kho tiÕn hµnh. 4. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y hiÖn nay ®ang sö dông lµ ph¬ng ph¸p thÎ song song ThÎ kho PhiÕu xuÊt PhiÕu nhËp Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng tæng hîp xuÊt - nhËp - tån Ghi chó Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n lµ: ë kho chØ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt sè lîng cßn ë phßng kÕ to¸n th× theo dâi sù biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp + ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña nguyªn vËt liÖu theo chØ tiªu sè lîng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu, thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý, thùc xuÊt tõ ®ã vµo thÎ kho. Cuèi cïng ngµy tÝnh ra tån cuèi kú ngµy ghi chÐp vµo thÎ kho. + Phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n sö dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh xuÊt nhËp tån theo chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt do thñ kho göi lªn, sæ chi tiÕt vËt liÖu cã kÕt cÊu gièng nh thÎ kho nhng cã mét cét gi¸ trÞ cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng ®Ó ®èi chiÕu víi thñ kho. C¨n cø vµo sæ chi tiÕt kÕ to¸n lËp b¶ng b¸o c¸o tæng hîp xuÊt, nhËp, tån. XÝ nghiÖp In sö dông ph¬ng ph¸p nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Khi nhËn ®îc Hîp ®ång ghi: Nî 152: Ghi gi¸ b¸n Nî 133: ThuÕ GTGT Cã 111, 112: Gi¸ thanh to¸n Tû lÖ thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Tû lÖ thuÕ GTGT Doanh thu tÝnh thuÕ GTGT = ®îc khÊu trõ Tæng doanh thu ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ trong th¸ng Tæng sè = thuÕ GTGT ®Çu vµo Khi ®ã kÕ to¸n ghi: 14 x Tû lÖ thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî 3331 Cã 133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ph¶i tÝnh theo gi¸ thµnh = Chªnh lÖch gi÷a tæng sè thuÕ ®Çu vµo - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ KÕ to¸n ghi: Nî 632 Cã 133 5. H¹ch to¸n tæng hîp nhËp xuÊt t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y 5.1. H¹ch to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt göi yªu cÇu nhËp nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trªn c¬ së ®· lËp vµ triÓn khai kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu th«ng qua viÖc th¨m dß thÞ trêng. Tham kh¶o gi¸ c¶ ®Ó lùa chän nhµ cung cÊp phï hîp khi héi tô ®ñ c¸c yÕu tè ®ã sÏ quyÕt ®Þnh mua hµng khi hµng vµ hoµ ®¬n vÒ giÊy b¸o nhËp hµng vÒ XÝ nghiÖp ban kiÓm nghiÖm sÏ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi hîp ®ång mua nguyªn vËt liÖu, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng, sè lîng, quy c¸ch phÈm chÊt vËt liÖu. ViÖc kiÓm tra ®îc thùc hiÖn ngay khi hµng ®îc chuyÓn vÒ XÝ nghiÖp, nÕu sè lîng nguyªn liÖu nhËp vÒ ®óng víi c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång th× thñ kho tiÕn hµnh nhËp kho nguyªn vËt liÖu vµ chuyÓn ho¸ ®¬n cho phßng kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho, phiÕu nµy ®îc nhËp thµnh 3 liªn 1 liªn giao kim ho¸ ®¬n ®á ®Ó thanh to¸n 2 liªn lu l¹i 1 liªn giao cho thñ kho ®Ó vµo thÎ kho 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu sè 1 §¬n vÞ: XN In Hµ T©y PhiÕu nhËp kho Sè 20 Nî 1521 Cã Ngµy 10/07/2002 MÉu 01- VT Q§ 1141 - TC/C§KT Ngµy 1/11/95 BTC Tªn ngêi giao hµng: Anh Phïng XÝ nghiÖp In Hµ T©y §Þa chØ: Sè 15 Quang Trung - H§ Theo H§ sè: 04390 ngµy 10/7/2002 NhËp t¹i kho: XÝ nghiÖp In Hµ T©y STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t M· sè §V B C D 1 Tê 100000 A 1. GiÊy T©n Mai 84 x 120 Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 2 3 4 100000 483 48.380.000 Yªu cÇu thùc nhËp Céng 48.380.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn m¬i t¸m triÖu ba tr¨m t¸m m¬i ngh×n ®ång ch½n Ngµy nhËp 10/7/2002 Phô tr¸ch ngêi giao hµng thñ kho 16 KTT thñ trëng ®¬n vÞ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu sè 2 Ho¸ ®¬n (GTGT) §¬n vÞ b¸n hµng §Þa chØ §iÖn tho¹i Liªn 2 giao cho kh¸ch Ngµy 10/7/2002 : C«ng ty TNHH §oµn H¬ng : Sè 15 §Æng TrÇn C«n - Hµ Néi Hä tªn ngêi mua hµng: Anh Phïng §¬n vÞ: XÝ nghiÖp In Hµ T©y §Þa chØ: Sè 15 - QT - H§ H×nh thøc thanh to¸n: chuyÓn kho¶n STT A Sè TK.............. MS................. Sè TK MS: 05002349652 Tªn hµng ho¸ dÞch vô B §VT C Sè lîng 1 §¬n gi¸ 2 Thµnh tiÒn 3 GiÊy b¸o T©n Mai 84 x 120 Tê 100.000 483,8 48.380.000 Céng tiÒn hµng : 48.380.000 ThuÕ suÊt GTGT 5% TiÒn thuÕ GTGT 2.419.000 Tæng céng thanh to¸n 50.799.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m m¬i triÖu b¶y tr¨m chÝn chÝn ngh×n ®ång ch½n Ngêi mua hµng (ký ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký, ghi râ hä tªn) 17 Thñ trëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi vËt liÖu cã ho¸ ®¬n cïng vÒ trong th¸ng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n biªn b¶n kiÓm nghiÖm, phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ nhËp kho kh¸c kÕ to¸n ghi. Nî 152 (chi tiÕt): gi¸ vèn thùc tÕ Nî 133 : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã c¸c TK liªn quan 111, 112, 331.... Tæng gi¸ thanh to¸n Trong qu¸ tr×nh mua nÕu doanh nghiÖp ®îc hëng chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hoÆc doanh nghiÖp tr¶ l¹i hµng mua kÕ to¸n ghi. Nî 331 : TÝnh trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ Nî 111, 112: Sè tiÒn ®îc ngêi b¸n tr¶ l¹i Cã 152: nguyªn vËt liÖu Cã 711: Sè chiÕt khÊu Cã 113: ThuÕ GTGT kh«ng ®îc khÊu trõ Ngoµi ra cßn cã nghiÖp vô t¨ng vËt liÖu kh¸c nh tù gia c«ng chÕ biÕn, nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh. 5.2. H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y HiÖn nay do c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu sö dông trong s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp t¬ng ®èi nhiÒu lo¹i, cã sù biÕn ®éng thêng xuyªn. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt hµng ngµy khi xuÊt kho vËt liÖu kÕ to¸n theo dâi sè liÖu vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu khi xuÊt dïng kho hµng ngµy theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc theo ph¬ng ph¸p nµy vËt liÖu nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc theo ®¬n gi¸ nhËp thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp tríc sau ®ã míi tÝnh ®Õn ®¬n gi¸ vËt liÖu nhËp kho lÇn kÕ tiÕp. ViÖc XÝ nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy sÏ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. §Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®îc diÔn ra khi ph¸t sinh nhu cÇu vËt liÖu cho s¶n xuÊt, bé phËn s¶n xuÊt dù trï cho s¶n xuÊt vµ phiÕu s¶n xuÊt cho phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt xem xÐt vµ x¸c ®Þnh nÕu thÊy hîp lý cung cÊp møc tiªu hao sè lîng vËt t xuÊt kho cho phßng kÕ to¸n ®Ó lËp phiÕu xuÊt kho vËt t phiÕu nµy xuÊt thµnh 2 liªn 1 liªn giao cho thñ kho 2 liªn giao cho phßng kÕ to¸n BiÓu sè 3 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp In Hµ T©y PhiÕu xuÊt kho Ngµy 20th¸ng 7 n¨m 2001 Hä tªn ngêi nhËn hµng Lý do xuÊt kho : Anh §¨ng m¸y 2 mµu : In b¸o Hµ T©y 18 MS 215 Nî 621 Cã 1521 MS 02 - VT Q§ 1141 TC/C§KT Ngµy 1/1/1995 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XuÊt t¹i kho STT A Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t B : XÝ nghiÖp In Hµ T©y M· sè §VT C D GiÊy T©n Mai 84 x 120 Sè lîng Thùc Yªu cÇu xuÊt 1 2 Tê 9380 9380 §¬n gi¸ Thµh tiÒn 3 4 483,8 4538044 Céng 4538044 ViÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu n¨m tr¨m ba m¬i t¸m ngh×n kh«ng tr¨m bèn m¬i bèn ngh×n XuÊt, ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2002 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu 19 Ngêi nhËn Thñ kho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XuÊt vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, qu¶n lý kÕ to¸n ghi Nî 621: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nî 627: chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî 641: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî 642: chi phÝ b¸n hµng Nî 241: chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n Cã: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng Ngoµi ra cßn cã c¸c nghiÖp vô gi¶m vËt liÖu kh¸c nh xuÊt b¸n vËt liÖu, xuÊt vËt liÖu ®Ó gãp vèn liªn doanh, xuÊt hiÖn thiÕu khi kiÓm kª 20
- Xem thêm -