Tài liệu Phân tích lợi thế cạnh tranh hàng thuỷ sản của việt nam tại thị trường hoa kỳ hiện nay

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi më ®Çu Trong bối cảnh mọi quốc gia đều tập trung và nỗ lực vào x©y dựng kinh tế, ph¸t triển đất nước. TÊt c¶ ®Òu -u tiªn cho ph¸t triển kinh tế, coi ph¸t triển kinh tế cã ý nghĩa quyết định đối với việc tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ViÖt Nam n©ng cao ®-îc kim ng¹ch xuÊt khÈu còng lµ nhê mét phÇn vµo n¨ng lùc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. §Æc biÖt lµ gÇn ®©y ViÖt Nam ®· c¹nh tranh xuÊt khÈu hµng thuû s¶n vµo thÞ tr-êng Hoa Kú. S¶n l-îng thuû s¶n ViÖt Nam xuÊt khÈu vµo thÞ tr-êng Hoa Kú t¨ng liªn tôc hµng n¨m, nhÊt lµ sau khi hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú ®-îc ký kÕt. §Ó hiÓu thªm vÒ vÊn ®Ò nµy em xin 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph©n tÝch lîi thÕ c¹nh tranh hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam t¹i thÞ tr-êng Hoa Kú hiÖn nay. Do ®Ò tµi mang tÝnh chÊt thùc tÕ nhiÒu, ph¹m vi nghiªn cøu réng, thêi gian nghiªn cøu cã h¹n. V× vËy em rÊt kÝnh mong thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn cho bµi viÕt cña em ®-îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung I. Nh÷ng lý luËn chung vÒ c¹nh tranh vµ t×nh h×nh c¹nh tranh hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo thÞ tr-êng Koa Kú . 1/ Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh C¹nh tranh lµ ®éng lùc, lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n, tån t¹i kh¸ch quan vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña s¶n xuÊt hµng ho¸. C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua,sù ®Êu tranhvÒ kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ tham gia s¶n xuÊt – kinh doanh víi nhau nh»m giµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 – kinh doanh tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô dÎ thu ®-îc nhiÒu lîi Ých nhÊt cho m×nh. 2.T×nh h×nh c¹nh tranh hµng thuû s¶n cua ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng Hoa Kú KÓ tõ khi hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i song ph-¬ng ViÖt Nam - Hoa Kú cã hiÖu lùc th× thÞ tr-ßng Hoa Kú ®· trë thµnh thÞ truêng c¹nh tranh xuÊt khÈu thuû s¶n chÝnh cña ViÖt Nam. Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, xuÊt khÈu thuû s¶n cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao c¶ vÒ s¶n l-îng lÉn gi¸ trÞ kim ng¹ch. a/ VÒ s¶n l-îng. Mü hiÖn lµ thÞ tr-êng nhËp khÈu vµ tiªu thô thuû s¶n lín, t¨ng liªn tôc hµng n¨m ®èi víi ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam . NhËp khÈu thuû s¶n cña Mü tõ ViÖt Nam 5 n¨m qua ®· cã nh÷ng t¨ng tr-ëng ngo¹n môc: 424%. Cã thÓ kÓ ®Õn 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh- ViÖt Nam lµ n-íc ®øng thø ba vÒ s¶n l-îng t«m xuÊt khÈu vµo Mü, theo sè liÖu n¨m 2003, xuÊt khÈu t«m vµo thÞ tr-êng Mü ®¹t 500 triÖu USD, chiÕm 50% tæng l-îng xuÊt khÈu. b/ VÒ kim ng¹ch. Kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo thÞ tr-êng ®ang t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong 5 n¨m qua, thuû s¶n ViÖt Nam ®øng thø 2 vÒ gi¸ trÞ, chiÕm 16% tæng doanh sè xuÊt khÈu cña ViÖt nam vµo Mü. N¨m nay, -íc tÝnh gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n th¸ng 11/2004 ®¹t 205 triÖu USD, n©ng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n 11 th¸ng lªn 2.122 triÖu USD, b»ng 81% so víi kÕ ho¹ch n¨m vµ t¨ng 4,21% so víi cïng kú n¨m tr-íc. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Mét sè mÆt cßn h¹n chÕ. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®-îc th× ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. §ã lµ: - ChÊt l-îng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm ch-a ®¶m b¶o theo yªu cÇu cña nhµ nhËp khÈu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y th× mÆt hµng thuû s¶n lµ mét mÆt hµng siªu lîi nhuËn nªn ngµy cµng cã nhiÒu khu nu«i trång thuû s¶n ra ®êi vµ ph¸t triÓn trµn lan kh«ng theo mét quy ho¹ch nµo c¶. Tõ ®ã dÉn ®Õn viÖc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, con gièng lµm cho gi¸ c¶ lªn xuèng thÊt th-êng, bÊp bªnh, con gièng th× bÞ suy tho¸i, dÔ nhiÓm bÖnh. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ t«m vµ c¸ ba sa ViÖt Nam cña Hoa Kú ®· g©y thiÖt h¹i nhiÒu ®Õn ngµnh thuû s¶n vµ ng-êi d©n nu«i trång thuû s¶n. - Hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam ch-a ®a d¹ng vÒ mÉu m· vµ chÊt l-îng. S¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng s¬ chÕ, gi¸ trÞ gia t¨ng trong s¶n phÈm cßn chiÕm tØ träng nhá. -Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp thuû s¶n ViÖt Nam cßn ch-a n¾m b¾t vµ am hiÓu vÒ c¸c ®iÒu luËt, quy ®Þnh, hÖ thèng thuÕ quan cña thÞ tr-êng Mü. II . Lîi thÕ cña hµng thuû s¶n ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng Mü. Quan niÖm vÒ lîi thÕ c¹nh tranh cña s¶n phÈm thuû s¶n ViÖt Nam so víi s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh: ViÖt Nam lµ quèc gia cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn víi hÖ thèng s«ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngßi dÇy ®Æc rÊt thuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n, kÕt hîp gi¸ nh©n c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt rÎ vµ c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn cã d©y chuyÒn, kü thuËt hiÖn ®¹i vµ khÐp kÝn. Víi nh÷ng lîi thÕ nµy th× ViÖt Nam hiÖn ®ang lµ n-íc xuÊt khÈu thuû s¶n nhiÒu thø ba vµo thÞ tr-êng Mü sau Th¸i Lan vµ Trung Quèc. 1.ChÊt l-îng s¶n phÈm. S¶n phÈm thuû s¶n ViÖt Nam ®-îc ®¸nh gi¸ cao trªn thÞ tr-êng Hoa Kú so víi c¸c n-íc kh¸c. Víi nhiÒu c¬ së nu«i trång chÕ biÕn hiÖn ®¹i khÐp kÝn, c¸c s¶n phÈm thuû s¶n 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖt Nam ®ang dÇn ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng Hoa kú vÒ chÊt l-îng, ®iÒu kiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Víi khuynh h-íng d©n ngµy cµng ¨n nhiÒu c¸ ®Ó tr¸nh colesteron, tr¸nh bÐo ph×, vµ thu nhiÒu omega – 3 (DHA – chÊt gióp tÕ bµo vµ c¸c m« ph¸t triÓn, lµm bæ n·o, th«ng ®éng m¹ch), c¸ ®· trë thµnh lµ mãn hµng bÐo bë cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm cña Mü. trong c¸c lo¹i c¸, file c¸ nheo dang rÊt ®-îc -a chuéng. Nh-ng khi file c¸ basa ViÖt Nam ®-îc nhËp vµo Mü, c¸c bµ néi trî Mü vµ c¸c nhµ hµng ¨n Mü l¹i chuéng c¸ ba sa ViÖt Nam h¬n v× thÞt c¸ ba sa ViÖt Nam th¬m ngon, chøa nhiÒu dinh d-ìng, nhÊt lµ axit bÐo omega – 3(DHA). 2. §iÒu kiÖn nu«i trång thuËn lîi. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖt Nam cã hÖ thèng s«ng ngßi dÇy ®Æc, n»m ë ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Mª K«ng, ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn -u ®·i rÊt thÝch hîp cho viÖc nu«i trång c¸c lo¹i thuû s¶n kh¸c nhau cã chÊt l-îng cao nh- t«m só, c¸ ba sa, c¸ tra. MÆt kh¸c, gi¸ nh©n c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt thÊp nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt. 3. Gi¸ thµnh rÎ Víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi cho nu«i trång thuû s¶n ( n»m ë ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Mª K«ng), gi¸ nh©n c«ng rÎ vµ c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n sö dông m¸y mãc vµ kü thuËt hiÖn ®¹i nªn gi¸ thµnh cña c¸c s¶n phÈm thuû s¶n ViÖt Nam thÊp h¬n so víi gi¸ trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. LÊy vÝ dô gi¸ t«m ViÖt Nam so víi gi¸ t«m cña Hoa Kú: t«m ë ViÖt Nam chñ yÕu lµ t«m nu«i nªn chi phÝ thÊp, cßn t«m ë Hoa 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kú chñ yÕu lµ ®¸nh b¾t tù nhiªn ( mµ nguån nµy ngµy cµng c¹t kiÖt) nªn chi phÝ cao). III . Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh. 1.N©ng cao chÊt l-îng mÉu m·. §Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm th× nhµ n-íc cÇn ph¶i cã nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó cã thÓ qu¶n lý ho¹t ®éng nu«i trång thuû s¶n, n©ng cao chÊt l-îng con gièng, chÊt l-îng kiÓm dÞch, qu¶n lý vËt t- ho¸ chÊt, m«i tr-êng thuû s¶n. X©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n vµ triÓn khai hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý chÊt l-îng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TÝch cùc trong viÖc h×nh thµnh, chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm, mÉu m· míi, kh¸c nhau phï hîp víi thÞ hiÕu cña tÊt c¶ c¸c tÇng líp d©n c-. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n ph¶i ¸p dông ch-¬ng tr×nh SQF 1000CM vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng vÖ sinh an toµn thùc phÈm theo tiªu chuÈn quèc tÕ, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh uy tÝn th-¬ng hiÖu thuû s¶n ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ 2.C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn m«i tr-êng. ViÖc nu«i trång thuû s¶n cã thÓ kiÕm nhiÒu lîi nhuËn nªn ®ang cã nhiÒu tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia vµ ph¸t triÓn trµn lan mµ kh«ng theo mét qui ho¹ch cô thÓ nµo. ChÝnh ®iÒu nµy ®· ¶nh h-ëng ®Õn m«i tr-êng thuû s¶n t¹o sù khã kh¨n trong nu«i trång, thêi vô, chÊt l-îng vµ con gièng. V× 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vËy, cã c¶i thiÖn m«i tr-êng th× míi cã nh÷ng thuËn lîi cho thuû s¶n ViÖt Nam. Cã thÓ kÓ ®Õn mét vµi biÖn ph¸p nh-: quy ho¹ch s¶n xuÊt theo tõng vïng, ®Çu t- hîp lý cho c¬ së h¹ tÇng, hÖ thèng thuû lîi, x©y dùng vµ n©ng cao n¨ng lùc c¸c trung t©m dù b¸o m«i tr-êng. 3.X©y dùng th-¬ng hiÖu. XuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam ®ang cã tèc dé t¨ng tr-ëng kh¸ nhanh, trong ®ã Mü lµ thÞ tr-êng cßn rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng. VËy ph¶i lµm g× ®Ó x©y dùng ®Þnh h-íng ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu cho s¶n phÈm thuû s¶n ViÖt Nam? Th-¬ng hiÖu lµ gi¸ trÞ v« h×nh, hiÖn diÖn trong t©m trÝ kh¸ch hµng. Muèn ®-îc kh¸ch hµng c«ng nhËn th× ph¶i x©y dùng trªn qua ®iÓm chiÕn l-îc ®Þnh h-íng v¨n ho¸ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp. ChiÕn l-îc ®ã lµ môc tiªu, nghiªn cøu thÞ tr-êng, ph©n tÝch s¶n phÈm, t¹o dùng tÝnh c¸ch s¶n phÈm, thiÕt kÕ th-¬ng hiÖu vµ x¸c ®inh hÖ thèng nhËn d¹ng th-¬ng hiÖu, ®¨ng kÝ b¶o hé. Cã 3 cÊp ®é x©y dùng th-¬ng hiÖu cho s¶n phÈm xuÊt khÈu: cÊp doanh nghiÖp ( nh- Agifish), cÊp ®Þa ph-¬ng ( nh- t«m hïm Phó Yªn, c¸ håi Alaska), cÊp quèc gia( nhb¾p Mü, shushi NhËt B¶n). Tuú tõng møc ®é mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng kÝ b¶o hé th-¬ng hiÖu cña m×nh. MÆt kh¸c, cßn ph¶i x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn maketing, x©y dùng th-¬ng hiÖu chuyªn nghiÖp ë tõng doanh nghiÖp. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕt luËn Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆt hµng thuû s¶n lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng c¹nh tranh xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam ra thÞ tr-êng thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng Hoa Kú mét thÞ tr-êng réng lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng. Ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam ®· vµ ®ang cã nh÷ng b-íc tiÕn trªn ®µ t¨ng tr-ëng th«ng qua xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm thuû s¶n cña m×nh vµo thÞ tr-êng Hoa Kú. §Ó cã nh÷ng b-íc tiÕn ®ã th× ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh vÒ thiªn nhiªn, con ng-êi, ®iÒu kiÖn nu«i trång s¶n xuÊt so víi c¸c n-íc kh¸c. MÆt kh¸c, ngµnh thuû s¶n còng ®ang t¹o cho m×nh nh÷ng ®iÒu kiÖn, chiÕn l-îc ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cßn tån t¹i, th©m nhËp vµ më réng thÞ tr-êng Hoa Kú ngµy mét s©u h¬n th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, c¶i thiÖn m«i tr-êng vµ ®Æc biÖt lµ viÖc x©y dùng mét th-¬ng hiÖu v÷ng vµng trªn thÞ tr-êng Hoa Kú. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi cam ®oan §©y lµ bµi tiÓu luËn do em suy nghÜ tù viÕt ra. Sau khi cã tham kh¶o mét sè tµi liÖu cã liªn quan. Kh«ng sao chÐp ë mét nguån kh¸c. Kh«ng nhê hay thuª viÕt hé. NÕu cã g× sai em xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 20
- Xem thêm -