Tài liệu Phân tích khả năng hạn chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường thông qua các giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan (ktcq)- xí nghiệp công nghiệp(xncn) ( cho ví dụ ).

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §Êt níc ta ®ang bíc sang mét giai ®o¹n míi ®ã lµ giai ®o¹n t¨ng tèc nÒn kinh tÕ, ®a nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®uæi kÞp c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Mét nh©n tè v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc lµ øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµo qu¶n lý ngµy nay, nÒn khoa häc thÕ giíi ®ang tr¶i qua nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c. Cuéc c¸nh m¹ng tù ®éng ho¸ vµ tin häc ho¸ ®ang lµm thay ®æi mäi ho¹t ®éng cña con ngêi. HÖ thèng th«ng tin ngµy cµng ph¸t triÓn víi qui m« réng lín vµ chÊt lîng ngµy cµng cao. Tin häc ph¸t triÓn th× nh÷ng øng dông cña nã ®îc më réng ë møc ®é cao h¬n, tèi u h¬n, hiÖn ®¹i h¬n. Nã gióp cho con ngêi häc tËp, lµm viÖc, vui ch¬i gi¶i trÝ khoa häc, trÝ tuÖ vµ hiÖu qu¶ cao h¬n. C«ng nghÖ th«ng tin ®îc sö dông rÇt nhiÒu vµo c¸c ngµnh khoa häc kü thuËt. Mét trong nh÷ng øng dông cña nã lµ viÖc ¸p dông vµo c«ng t¸c qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Th«ng tin ®îc biÓu diÔn, lu d÷ díi d¹ng thuËt to¸n vµ ch¬ng tr×nh trªn mét hÖ c¬ së d÷ liÖu ®· gióp qu¶n lý mét khèi lîng ®¸ng kÓ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý. Do nhu cÇu ph¸t triÓn ®Êt níc, GD & §T cña níc ta hiÖn nay kh«ng ®¬n thuÇn lµ phóc lîi x· héi mµ ®É trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®îc §¶ng vµ Nhµ níc coi lµ: ”quèc s¸ch hµng ®Çu ” ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng gi¸o dôc ngay trong mçi nhµ trêng ph¶i tæ chøc mét c¬ cÊu lµm viÖc nghiªm tóc, hiÖu qu¶, æn ®Þnh. Vµ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm còng kh«ng n»m ngoµi yªu cÇu ®ã, viÖc qu¶n lý ®iÓm ®¶m b¶o chÝnh x¸c, an toµn sÏ gióp phÇn ®¶m b¶o quyÒn lîi cña häc sinh, b¶o ®¶m c«ng b»ng trong häc tËp.viÖc tin häc ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm gãp phÇn ®¸ng kÓ thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Qua qu¸ tr×nh häc tËp, víi mong muèn ®îc ¸p dông kiÕn thøc häc ®îc trong trêng ®Ó gi¶m ®îc phÇn nµo trong c«ng viÖc cña hÖ thèng qu¶n lý ®iÓm cña c¸c trêng THCS. Së Khoa häc vµ C«ng nghÖ tØnh Hµ Nam ®· gióp em chän ®Ò tµi “ Qu¶n lý ®iÓm ” cña trêng THCS L¬ng Kh¸nh ThiÖn ®Ó lµm b¸o c¸o tèt nghiÖp. Trong b¸o c¸o thùc tËp nµy em xin tr×nh bµy vÒ hÖ thèng th«ng tin cña øng dông qu¶n lý ®iÓm. Dù ¸n nµy dùng trªn m« h×nh qu¶n lý ®iÓm t¹i trêng THCS. Nã cã nghÜa thùc tÕ rÊt lín ®¸p øng yªu cÇu cÊp thiÕt cña viÖc cËp nhËt, lu tr÷ vµ tæng kÕt ®iÓm cña gi¸o vô nhµ trêng mµ tõ tríc tíi nay ph¶i thùc hiÖn thñ c«ng b»ng tay tèn rÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ kh«ng ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu nghiÖp vô. B¸o c¸o nµy cã nhiÖm vô t¹o ra mét phÇn øng dông trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm sÏ ®îc tiÕn hµnh theo qui m« nhanh chãng ®¶m b¶o chinh x¸c. Do ®iÒu kiÖn vµ thêi gian cã h¹n vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em sÏ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gióp ®ì cña quý thÇy c« vµ c¸c b¹n cho em nh÷ng lêi khuyªn vµ kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó em phÇn nµo cã ®îc vèn kiÕn thøc n©ng cao tr×nh ®é cho c«ng viÖc sau nµy khi ®i lµm thùc tÕ. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng i: kh¶o s¸t nghiÖp vô ®Ò tµi ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm kh«ng thÓ t¸ch rêi thc tÕ. Muèn x©y dùng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý tèt, cã hiÖu qu¶ th× viÖc tríc hÕt ngêi thiÕt kÕ hÖ thèng ph¶i hiÓu râ vµ n¾m b¾t ®îc nguyªn lý ho¹t ®éng cô thÓ cña hÖ thèng hiÖn hµnh. I. kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý ®iÓm t¹i trêng THCS 1. HiÖn tr¹ng ho¹t ®éng cña hÖ thèng Trêng THCS L¬ng Kh¸nh ThiÖn cã qui m« ®µo t¹o t¬ng ®èi lín v× vËy c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm ®îc lµm tèt sÏ gãp phÇn ®a ho¹t ®éng cña nhµ trêng ®i vµo æn ®Þnh. C«ng viÖc ®Çu tiªn cña c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm lµ tiÕp nhËn hå s¬ tróng tuyÓn cña häc sinh trong kú thi tuyÓn sinh n¨m häc míi cña nhµ trêng. Hå s¬ häc sinh bao gåm c¸c th«ng tin c¸ nh©n (hä tªn, ngµy sinh, giíi tÝnh, quª qu¸n, ®Þa chØ…) dùa vµo sè lîng vµ chÊt lîng thÝ sinh tróng tuyÓn nhµ trêng sÏ tiÕn hµnh chia thµnh c¸c líp, c¸c th«ng tin häc sinh sÏ ®îc ghi vµo sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm cña tõng líp, th«ng tin nµy ®îc lu trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh t¹i trêng vµ cã thÓ nhiÒu n¨m sau khi tèt nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh t¹i trêng lu«n cÇn cËp nhËt ®iÓm kiÓm tra còng nh ®iÓm häc kú cña häc sinh theo tõng m«n häc trong tõng häc kú vµ lu l¹i kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®ã trong suèt kho¸ häc. Cô thÓ lµ: - Dùa vµo kÕ ho¹ch gi¶ng dËy vµ häc tËp nhËn ®îc tõ sù chØ ®¹o cña së GD & §T tØnh Hµ Nam, ban gi¸m hiÖu sÏ qu¸n triÖt tæ chøc t¹i trêng. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng dËy gi¸o viªn ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra häc sinh. Thêi gian còng nh sè lîng bµi kiÓm tra ph¶i t¬ng øng víi sè tiÕt cña m«n häc theo qui ®Þnh cña bé gi¸o dôc. Sau khi chÊm xong bµi kiÓm tra gi¸o viªn bé m«n cã nhiÖm vô ghi ®iÓm vµo sæ ®iÓm c¸ nh©n cña m×nh còng nh vµo sæ ®iÓm chÝnh cña líp. ViÖc ghi ®iÓm ph¶i diÔm ra thêng xuyªn Theo qui ®Þnh. Cuèi mçi th¸ng trong n¨m häc hiÖu trëng sÏ kiÓn tra viÖc ghi ®iÓm nµy. - Cuèi häc kú mçi khèi líp sÏ tiÕn hµnh thi kiÓm tra chÊt lîng hoÆc thi kiÓm tra. §iÓm nµy gäi lµ ®iÓm kiÓm tra häc kú. Gi¸o viªn bé m«n cã tr¸ch nhiÖm tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n häc kú cho häc sinh cña m×nh dùa vµo ®iÓm trung b×nh kiÓm tra vµ ®iÓm häc kú, sau ®ã ghi vµo sæ ®iÓm chÝnh. Trªn c¬ së tæng hîp cña gi¸o viªn bé m«n, gi¸o viªn chñ nhiÖm sÏ tÝnh ®iÓm trung b×nh c¸c m«n häc kú, tõ ®ã xÕp lo¹i häc kú vµ xÕp lo¹i häc lùc cho mçi häc sinh trong häc kú. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cuèi n¨m gi¸o viªn chñ nhiÖm sÏ tÝnh ®iÓm trung b×nh c¸c m«n c¶ n¨m cho häc sinh cña m×nh. Dùa trªn tæng hîp nµy cña gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i xÕp lo¹i häc lùc c¶ n¨m vµ thèng kª ®îc häc sinh kh¸ giái, TB, yÕu, kÐm cña líp ®ång thêi ph¶i ®a ra danh s¸ch häc sinh ph¶i thi l¹i hay lu ban cïng lý do. Nh÷ng th«ng tin nµy ph¶i b¸o c¸o lªn ban gi¸m hiÖu ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh c«ng t¸c gi¶ng dËy cña gi¸o viªn còng nh häc tËp cña häc sinh. - ViÖc kiÓm tra, chÊm ®iÓm, tÝnh ®iÓm vµ xÕp lo¹i häc lùc cho häc sinh ph¶i tu©n theo th«ng t 29TT ngµy 6-10-1990 cña bé GD & §T . - §èi víi viÖc qu¶n lý ®iÓm th× yªu cÇu ®Æt lªn hµng ®Çu lµ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc, an toµn vµ nhanh chãng. Tõ viÖc vµo ®iÓm, lu tr÷ th«ng tin liªn quan, tíi thèng kª ®a ra b¶ng ®iÓm ®Òu ph¶i chÝnh x¸c nh»m tr¸nh sai l¹c, mÊt m¸t, ¶nh hëng tíi quyÒn lîi häc sinh. Qu¸ tr×nh kh¶o s¸t, c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm t¹i trêng THCS béc lé mét sè u nhîc ®iÓm nh sau: * ¦u ®iÓm: - Do sù gi¸m s¸t chÆt chÏ, nghiªm ngÆt cña hiÖu trëng nªn viÖc ghi ®iÓm thêng xuyªn theo kÕ ho¹ch ®¶m b¶o ®îc tÝnh nghiªm tóc b¶o vÖ ®îc quyÒn lîi cña häc sinh, còng nh nh÷ng th¾c m¾c cña häc sinh vÒ ®iÓm. * Nhîc ®iÓm: - H¹n chÕ lín nhÊt rÊt dÓ nhËn thÊy lµ tÊt c¶ c¸c thao t¸c, c«ng ®o¹n ®Òu thùc hiÖn thñ c«ng b»ng tay tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc, dÔ x¶y ra sai l¹c, thiÕu chÝnh x¸c, ¶nh hëng tíi quyÒn lîi cña häc sinh. - HÖ thèng cha thùc sù béc lé tÝnh khoa häc thÈm mü (vÝ dô: muèn söa th«ng tin th× viÖc ®Çu tiªn lµ xo¸ b»ng c¸ch g¹ch bá ®i vµ ghi th«ng tin míi vµo ®ã). Ngoµi ra vÉn cßn tån t¹i yÕu tè chñ quan do cã nhiÒu ngêi tham gia. 2. Gi¶i ph¸p kh¾c phôc CÇn x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin tin häc ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý ®iÓm ®Ó khèi lîng lín c¸c c«ng viÖc lµm b»ng tay víi sù tham gia cña rÊt nhiÒu ngêi ®îc lµm b»ng m¸y. Thay cho c«ng viÖc ghi vµ tÝnh ®iÓm cña tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn, lóc nµy chØ cÇn mét ngêi lµm c«ng t¸c gi¸o vô víi phÇn mÒm qu¶n lý ®iÓm cã thÓ ®¶m nhËn hÕt mäi c«ng viÖc tra cøu, t×m kiÕm, tæng hîp vµ in Ên ®Òu do m¸y thùc hiÖn. Râ rµng hÖ thèng tiÕt kiÖm ®îc rÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kh¸ch quan… ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu nghiÖp vô. 3. Môc tiªu cña hÖ thèng míi. HÖ thèng míi ph¶i ®îc thiÕt kÕ x©y dùng ®¶m b¶o ®îc môc tiªu: chÝnh x¸c, an toµn, nhanh chãng vµ thuËn tiÖn. Cô thÓ lµ: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * VÒ mÆt hÖ thèng: - HÖ thèng ph¶i ®îc thiÕt kÕ mÒm dÎo, thuËn tiÖn cho c¶i tiÕn, chuyÓn ®æi n©ng cÊp vµ më réng ch¬ng tr×nh sau nµy. - Giao diÖn cña hÖ thèng ph¶i gióp cho ngêi sö dông tiÕn hµnh c¸c thao t¸c dÔ dµng vµ nhanh chãng, ®ång thêi cã thÓ kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng cña ch¬ng tr×nh. * VÒ d÷ liÖu: - Xö lý mét c¸ch chÆt chÏ, th«ng minh, ®a ra ®îc c¸c th«ng tin ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu nghiÖp vô. * VÒ truy cËp th«ng tin: - T×m kiÕm vµ sö dông th«ng tin nhanh chãng an toµn. II. m« h×nh tiÕn tr×nh nghiÖp vô cña hÖ thèng qu¶n lý ®iÓm §Çu vµo cña hÖ thèng: hÖ thèng qu¶n lý ®iÓm ®îc diÔn ra víi viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®Çu vµo nh sau: - Th«ng tin c¸ nh©n häc sinh (hå s¬) - §iÓm kiÓm tra häc hµng ngµy, ®iÓm häc kú, h¹nh kiÓm cña häc sinh. - Quy chÕ cña bé GD & §T vÒ kiÓm tra, tÝnh ®iÓm, xÕp lo¹i häc lùc. * Th«ng tin ®Çu ra: - B¶ng ®iÓm häc sinh. - Danh s¸ch häc sinh ®· xÕp lo¹i häc lùc - Danh s¸ch häc sinh ®îc khen thëng. - C¸c b¸o c¸o liªn quan ®Õn kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng ii: ph©n tÝch hÖ thèng I. ph©n tÝch chøc n¨ng 1. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng: BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng sÏ c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng thµnh c¸c chøc n¨ng con kh¸c nhau theo kiÓu tõ trªn xuèng. C¨n cø vµo c¸c chøc n¨ng ta sÏ biÕt ®îc c¸c c«ng viÖc cña hÖ thèng. Trong ®Ò tµi qu¶n lý ®iÓm lµ chøc n¨ng lín nhÊt ë møc mét nhng ë møc hai th× c¸c chøc n¨ng sÏ ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng nhá h¬n, cô thÓ h¬n. Qu¶n lý hå s¬ CËp nhËt T×m kiÕm Thèng kª T¹o líp míi CN m«n häc T×m kiÕm ®iÓm In b¶ng ®iÓm NhËp hå s¬ CËp nhËt ®iÓm TK hoc sinh XL häc lùc Söa hå s¬ NhËp h¹nh kiÓm Tim T.T m«n häc LËp b¸o c¸o Xo¸ hå s¬ 2. Gi¶i thÝch c¸c chøc n¨ng : 2.1 Chøc n¨ng : Qu¶n lý hå s¬ Chøc n¨ng nµy cã t¸c dông lu tr÷ c¸c th«ng tin cña hoc sinh trong suèt thêi gian häc t¹i trêng. - T¹o líp míi: Khi b¾t ®Çu mçi kho¸ häc míi, th× viÖc ®Çu tiªn lµ lËp danh s¸ch c¸c líp häc. - NhËp hå s¬: Sau khi t¹o c¸c líp sÏ tiÕn hµnh nhËp hå s¬ cña häc sinh thuéc líp ®ã. Mçi häc sinh sÏ ®îc g¸n m· riªng nh»m t¨ng tèc ®é truy nhËp khi t×m kiÕm. - Söa hå s¬: Chøc n¨ng nµy cho phÐp bæ sung nh÷ng th«ng tin cßn thiÕu hoÆc söa nh÷ng th«ng tin cha chÝnh x¸c bëi sai sãt trong qu¸ tr×nh nhËp. - Xo¸ hå s¬: HÖ th«ng cßn cho phÐp xo¸ bá hå s¬ cña nh÷ng häc sinh th«i häc còng nh bÞ ®uæi häc ra khái danh s¸ch cña c¸c líp. 2.2 C¸c chøc n¨ng cËp nhËt. Trong chøc n¨ng cËp nhËt cã c¸c chøc n¨ng sau: - CËp nhËt m«n häc: chøc n¨ng nµy cã nhiÖm vô lu tr÷ th«ng tin vÒ m«n häc còng nh nhËp th«ng tin cña c¸c m«n häc míi ®îc ®a vµo gi¶ng dËy t¹i trêng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra cßn cho phÐp söa th«ng tin cña c¸c m«n häc ®· cã s½n phï hîp víi môc tiªu ®µo t¹o cña nhµ trêng díi sù chØ ®¹o cña GD & §T. Xo¸ c¸c m«n häc kh«ng cßn trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o. - CËp nhËt ®iÓm: NhËp th«ng tin vÒ ®iÓm cho tõng häc sinh theo m«n vµ theo tõng häc kú cña tõng líp ®ång thêi söa ®iÓm cho tõng häc sinh khi ®iÓm nhËp vµo lÇn tríc cha chÝnh x¸c. - NhËp h¹nh kiÓm: Theo dâi nÒ mÕp häc tËp còng nh ®¹o ®øc cña häc sinh sau ®ã xÕp lo¹i h¹nh kiÓm lµ mét viÖc rÊt quan träng. Cuèi mçi häc kú gi¸o viªn chñ nhiÖm cã tr¸ch nhiÖm xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cho häc sinh líp m×nh vµ göi danh s¸ch cho gi¸o vô. Chøc n¨ng nhËp h¹nh kiÓm sÏ nhËp h¹nh kiÓm cña tõng häc sinh vµo m¸y gióp cho viÖc qu¶n lý häc sinh ®îc tèt h¬n. 2.3 Chøc n¨ng: T×m kiÕm Trong mäi hÖ thèng qu¶n lý th× viÖc t×m kiÕm th«ng tin lu«n ®îc coi träng. * T×m kiÕm ph¶i ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu ®ã lµ : Th«ng tin ph¶n håi ph¶i chÝnh x¸c nhanh chãng phï hîp víi yªu cÇu t×m kiÕm. - T×m kiÕm ®iÓm : chøc n¨ng nµy cho phÐp t×m kiÕm häc sinh theo m«n häc, theo häc kú, ®iÓm tæng kÕt mçi n¨m häc. - T×m häc sinh : Cho phÐp t×m th«ng tin häc sinh theo m·, theo tªn phôc vô cho viÖc xem hoÆc söa c¸c th«ng tin nµy khi cÇn thiÕt. - T×m th«ng tin m«n häc : Thùc hiÖn viÖc tÝm kiÕm th«ng tin vÒ m«n häc gióp cho gi¸o viªn vµ häc sinh cã kÕ ho¹ch gi¶ng dËy vµ häc tËp phï hîp. 2.4. Chøc n¨ng thèng kª Thèng kª chñ yÕu phôc vô cho viÖc tÝnh to¸n, lËp vµ in b¶ng ®iÓm tæng kÕt cho mçi häc sinh, b¶ng ®iÓm tæng kÕt theo mçi häc kú vµ mçi n¨m häc. Thèng kª xÕp lo¹i häc sinh trong truêng. §ång thêi ph¶i ®a ra ®îc danh s¸ch häc sinh giái tiªn tiÕn xu©t s¾c, trung b×nh, yÕu kÐm. Ngoµi ra cuèi mçi häc kú còng nh cuèi mçi n¨m häc ph¶i ®a ra ®îc b¶ng h¹nh kiÓm cña tõng líp. Trêng THCS L¬ng Kh¸nh ThiÖn N¨m häc………………… Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp_Tù do_H¹nh phóc B¶ng ®iÓm c¸ nh©n tõng kú 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Líp………………….. M· häc sinh…………. Ma HS Hä tªn To¸n Lý Häc kú…………… Ho¸ … Sö NhËn xÐt cña GVCN………….. ……………………………………. …………………………………… §Þa GD V¨n Sinh Gi¸o viªn chñ nhiÖm kÝ tªn II. ph©n tÝch d÷ liÖu 1. Kh¸i qu¸t vÒ biÓu ®å luång d÷ liÖu BiÓu ®å luång d÷ liÖu lµ mét c«ng cô m« t¶ mèi quan hÖ th«ng tin gi÷a c¸c chøc n¨ng. Nã biÓu diÔn c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng trong mèi quan hÖ tríc sau vµ trong viÖc trao ®æi th«ng tin cho nhau, cung cÊp mét bøc tranh tæng thÓ vÒ hÖ thèng. BiÓu ®å luång d÷ liÖu mang ý nghÜa x¸c ®Þnh nhu cÇu th«ng tin ë mçi chøc n¨ng, cho mét thiÕt kÕ s¬ bé vÒ quy tr×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng. Nã lµ c«ng cô giao tiÕp gi÷a ngêi thiÕt kÕ vµ ngêi sö dông. BiÓu ®å luång d÷ liÖu lu«n cã hai møc diÔn t¶ lµ møc vËt lý vµ møc logic. 2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu cña hÖ thèng qu¶n lý ®iÓm gåm c¸c kÝ hiÖu sau: T¸c nh©n ngoµi Chøc n¨ng Kho d÷ liÖu Luång d÷ liÖu 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh 2.2 BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh Häc sinh Hå s¬ §iÓm + h¹nh kiÓm Th«ng tin tróng tuyÓn Hå S¬ Ban gi¸m hiÖu M«n Qu¶n lý hå s¬ CËp nhËt Líp T. tin T.tin yªu tr¶ cÇu lêi T×m kiÕm Häc sinh häc H¹nh kiÓm M«n häc §iÓm D. S¸ch B¸o B¶ng xÕp c¸o h¹nh häc Thèng kiÓm lùc kª kª Ban gi¸m hiÖu 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi ®Ønh 2.3.1. Chøc n¨ng qu¶n lý hå s¬ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.2. Chøc n¨ng cËp nhËt t×m kiÕm 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.3 Chøc n¨ng : T×m kiÕm 2.3.4 Chøc n¨ng: Thèng kª 3. M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc thÓ DS häc sinh dïng ®Ó lu tr÷ th«ng tin c¸ nh©n cña häc sinh tõng líp trong suèt thêi gian häc t¹i trêng. 4. C¸c b¶ng d÷ liÖu  B¶ng h¹nh kiÓm Tªn trêng M« t¶ KiÓu d÷ liÖu §é réng Mahk M· h¹nh kiÓm Text 4 M· häc sinh Text 10 Mahs Hoc ky Häc kú Text 2 Hanh kiem H¹nh kiÓm Text 15 B¶ng nµy dïng ®Ó lu tr÷ th«ng tin vÒ h¹nh kiÓm cña häc sinh ®îc rót ra trªn c¬ së c¸c ®¸nh gi¸ vÒ hµnh vi ®¹o ®øc, t¸c phong nÒ nÕp häc tËp.  B¶ng häc sinh Tªn trêng Mahs Ngay sinh Gioi tinh Que quan §ia chi Khen thuong Ly do M« t¶ M· häc sinh Ngµy sinh Giíi tÝnh Quª qu¸n §Þa chØ Khen thëng Lý do KiÓu d÷ liÖu Text Date/time Yes/No Text Text Yes/No Text §é réng 10 30 30 30 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ky luat Kû luËt Yes/No Malop M· líp Text 10 Ho dem Hä ®Öm Text 30 Ten lop Tªn líp Text 5 B¶ng nµy lu tr÷ th«ng tin cña mçi häc sinh. M· häc sinh nh ngµy sinh, giíi tÝnh, quª qu¸n ®Þa chØ… M· häc sinh lµ kho¸ chÝnh, phôc vô cho viÖc t×m kiÕm vµ liªn kÕt víi c¸c b¶ng.  B¶ng kho¸ häc Tªn trêng M« t¶ KiÓu d÷ liÖu §é réng M· kho¸ häc Text 10 Makh Tenkh Tªn kho¸ häc Text 15 TG bat dau Thêi gian b¾t ®Çu Date/time TG ket thuc Thêi gian kÕt thóc Date/time B¶ng nµy dïng ®Ó lu tr÷ th«ng tin cña mçi kho¸ häc bao gåm m· kho¸ häc tªn kho¸ häc còng nh kho¶ng thêi gian kho¸ häc ho¹t ®éng t¹i trêng.  B¶ng líp Tªn trêng M« t¶ KiÓu d÷ liÖu §é réng M· líp Text 10 Malop Tenlop Tªn líp Text 15 GVCN Gi¸o viªn chñ nhiÖm Text 25 Makh M· kho¸ häc Text 10 B¶ng nµy dïng ®Ó lu tr÷ th«ng tin mçi líp ë mçi kho¸ häc bao gåm: m· líp, tªn líp gi¸o viªn chñ nhiÖm cña líp ®ã, m· kho¸ häc.  B¶ng ®iÓm häc kú I Tªn trêng Hä tªn Mahs Mtoan1 !5ptoan1 1tiettoan1 Thitoan1 Mly1 15ply1 1tietly1 Thily1 Mhoa1 15phoa1 KiÓu d÷ liÖu Text Text Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number §é réng 30 10 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1tiethoa1 Thihoa1 Msinh1 15psinh1 1tietsinh1 Thisinh1 Number Number Number Number Number Number Number 15pkithuat1 Number 1tietkithuat1 Number Thikithuat1 Number Mvan1 Number 15pvan1 Number 1tietvan1 Number Thivan1 Number Msu1 Number 15psu1 Number 1tietsu1 Number Thisu1 Number Mdia1 Number 15pdia1 Number 1tietdia1 Number Mnn1 Number 15pnn1 Number 1tietnn1 Number Thinn1 Number Mgdcd1 Number 15pgdcd1 Number 1tietgdcd1 Number Thigdcd1 Number Mgdqp1 Number 15pgdqp1 Number 1tietgdqp1 Number Thigdqp1 Number Mtd1 Number 15ptd1 Number 1tiettd1 Number Thitd1 Number B¶ng nµy dïng ®Ó lu tr÷ th«ng tin vÒ ®iÓm häc kú mét cña m«n häc cña tõng häc sinh  B¶ng häc kú II Tªn trêng Hä tªn Mahs Mtoan2 !5ptoan2 1tiettoan2 Thitoan2 Mly2 15ply2 1tietly2 KiÓu d÷ liÖu Text Text Number Number Number Number Number Number Number §é réng 30 10 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thily2 Mhoa2 15phoa2 1tiethoa2 Thihoa2 Msinh2 15psinh2 1tietsinh2 Thisinh2 Mkithuat2 15pkithuat2 1tietkithuat2 Thikithuat2 Mvan2 15pvan2 1tietvan2 Thivan2 Msu2 15psu2 1tietsu2 Thisu2 Mdia2 15pdia2 1tietdia2 Mnn2 15pnn2 1tietnn2 Thinn2 Mgdcd2 15pgdcd2 1tietgdcd2 Thigdcd2 Mgdqp2 15pgdqp2 1tietgdqp2 Thigdqp2 Mtd2 15ptd2 1tiettd2 Thitd2 Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number B¶ng nµy dïng ®Ó lu tr÷ th«ng tin vÒ ®iÓm häc kú hai cña m«n häc cña tõng häc sinh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng iii: thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh 1. Mµn h×nh ch¬ng tr×nh Form chÝnh ®îc thiÕt kÕ b»ng mét nh·n ®Ó ghi lêi híng dÉn. Vµ 3 nót command víi chøc n¨ng cña mçi nót nh sau: Nót vao chuong trinh cã t¸c dông truy cËp ®Õn c¸c th«ng tin vÒ ch¬ng tr×nh chÝnh. Nót nµy ®îc viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau: Private Sub Command3_Click() DoCmd.OpenForm "THONG TIN" End Sub Nót DONG CHUONG TRINH cã t¸c dông ®ãng form ®ang xem. Nót nµy ®îc viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau: Private Sub Command4_Click() a = MsgBox("Ban co muon dong chuong trinh khong ?", vbYesNo, "Thong bao !") If (a = vbYes) Then DoCmd.Close End If End Sub Nót THOAT CHUONG TRINH cã t¸c dông tho¸t khái ch¬ng tr×nh Access trë vÒ m«i trêng Windows. Nót nµy ®îc viÕt viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau: Private Sub Command2_Click() 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a = MsgBox("Ban co muon thoat chuong trinh khong ?", vbYesNo, "Thong bao !") If (a = vbYes) Then DoCmd.Quit End If End Sub 2. Mµn hinh: QUAN LY THONG TIN Form nµy thiÕt kÕ tõ bëi nh·n ®Ó ghi lêi híng dÉn , vµ 4 nót command dïng ®Ó t×m kiÕm th«ng tin, thªm bít, xem kÕt qu¶ ®iÓm thi hay ®ãng form. Nót TIM KIEM cã t¸c dông truy cËp ®Õn th«ng tin cÇn t×m kiÕm Nót nµy ®îc viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau: Private Sub Command0_Click() DoCmd.OpenForm "TIM KIEM THONG TIN" End Sub Nót THEM BOT dïng ®Ó nhËp thªm hoÆc lo¹i bá häc sinh nÕu cÇn. Nót nµy ®îc viÕt viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau Private Sub Command2_Click() DoCmd.OpenForm "THEM BOT" End Sub Nót KET QUA DIEM THI dïng ®Ó xem ®iÓm thi cña c¸c häc kú. Nót nµy ®îc viÕt viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau Private Sub Command10_Click() 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DoCmd.OpenForm "KET QUA THI" End Sub 3. Mµn h×nh:TIM KIEM THONG TIN Form nµy ®îc thiÕt kÕ bëi 6 nót command víi mçi nót ta cã thÓ truy t×m ®Õn nh÷ng th«ng tin kh¸c. Nót THONG TIN HOC SINH ta cã thÓ nh¸y vµo nót nµy ®Ó truy t×m nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cña häc sinh. Nót nµy ®îc viÕt viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau : Private Sub Command19_Click() DoCmd.OpenQuery "THONG TIN HOC SINH" End Sub Nót XEP LOAI HOC LUC tõ nót nµy ta cã thÓ vµo ®Ó xem häc lùc cña tõng häc sinh ë mçi kú còng nh häc lùc c¶ n¨m. Nót nµy ®îc viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau : Private Sub Command31_Click() DoCmd.OpenForm "XEP LOAI HOC LUC" End Sub Nót NHAP DIEM tõ nót nay ta vao ®Ó nhËp ®iÓm cho tõng häc sinh cña tõng kú häc. Nót nµy ®îc viÕt viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau : Private Sub Command21_Click() DoCmd.OpenForm "NHAP DIEM " End Sub 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nót TIM HOC SINH THEO KHOI tõ nót nµy ta cã thÓ ®i t×m häc sinh cña tõng líp còng nh t×m líp theo tõng khèi. Nót nµy ®îc viÕt viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau : private Sub Command32_Click() DoCmd.OpenForm "TIM THEO KHOI" End sub Nót DONG FORM nót nµy dïng ®Ó ®ãng form . Nót nµy ®îc viÕt viÕt th«ng qua sù kiÖn on click b»ng lËp tr×nh nh sau : Private Sub Command10_Click() a = MsgBox("Ban co muon thoat khoi form khong ?", vbYesNo, "Thong bao !") If (a = vbYes) Then DoCmd.Close End If End Sub 4 Mµn h×nh: GHI NHANKET QUA THI Mµn h×nh nµy ®îc thiÕt kÕ víi 3 nót lÖnh comand víi chøc n¨ng kh¸c nhau: + Nót lÖnh “HOC KI 1” (comand 1) cã t¸c dông xem ®iÓm thi häc kú 1 tÊt c¶ c¸c m«n häc cña häc sinh . Nót nµy ®îc viÕt b»ng sù kiÖn on click víi thñ tôc sau: Private Sub Command1_Click() DoCmd.OpenForm "DIEM THI KI 1" End Sub 20
- Xem thêm -