Tài liệu Phân tích khả năng cạnh tranh của ngân hàng á châu – chi nhánh cần thơ

  • Số trang: 142 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực hiện Th.S NGUYỄN HỮU TÂM NGUYỄN CHÍ TÍN Mã số SV: 4043480 Lớp: Tài chính-Tín dụng 2 khóa 30 Cần Thơ-2008 i LỜI CẢM TẠ --o0o--- Trƣớc tiên, em kính gởi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh và tất cả thầy cô của trƣờng Đại học Cần Thơ đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu và cần thiết để hoàn thành đề tài này. Đặc biệt, em chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Tâm đã tận tình hƣớng dẫn, sửa chữa những khuyết điểm cho em trong suốt thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài. Em chân thành cảm ơn các anh chị đang công tác ở Ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần thơ đã nhiệt tình đóng góp ý kiến bổ ích, thiết thực và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập và thực hiện Luận văn tốt nghiệp này. Cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần thơ đã tiếp nhận em vào thực tập tại đơn vị, tạo điều kiện cho em tiếp xúc với tình hình thực tế phù hợp với chuyên ngành của mình. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô và Ban Giám Đốc cùng các cô, chú, anh, chị tại Ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần thơ đƣợc nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt trong công tác cũng nhƣ trong cuộc sống. Cần Thơ, ngày ……..tháng ……..năm 2008 Sinh viên thực hiện Nguyễn Chí Tín ii LỜI CAM ĐOAN --o0o--- Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày ……..tháng ……..năm 2008 Sinh viên thực hiện Nguyễn Chí Tín iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP --o0o--- .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày ………tháng ………năm 2008 iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên ngƣời hƣớng dẫn: ............................................................................................  Học vị: ................................................................................................................................  Chuyên ngành: ..................................................................................................................  Cơ quan công tác: .............................................................................................................  Tên học viên: .....................................................................................................................  Mã số sinh viên: ................................................................................................................  Chuyên ngành: ..................................................................................................................  Tên đề tài: .......................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 2. Về hình thức: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. v 5. Nội dung và các kết quả đạt đƣợc ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 7. Kết luận ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày……. tháng ……năm 200…. NGƢỜI NHẬN XÉT vi MỤC LỤC Trang Chƣơng 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .................................................................... 1 1.1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ......................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................... 2 1.3.1. Không gian ................................................................................................ 2 1.3.2. Thời gian ................................................................................................... 2 1.3.3. Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................... 2 1.4. Lƣợc khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu ................................. 2 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............ 6 2.1. Phƣơng pháp luận ............................................................................................. 6 2.1.1. Cạnh tranh và các hình thức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng6 2.1.2. Tác động của cạnh tranh đối với nền kinh tế ........................................ 8 2.1.3. Các môi trƣờng chi phối hoạt động cạnh tranh của doanh nghiệp .... 8 2.1.4. Cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng .......................... 15 2.1.5. Một số công cụ phục vụ phân tích khả năng cạnh tranh của ngân hàng .................................................................................................................................. 20 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................ 21 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ............................................................... 21 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu .............................................................. 22 Chƣơng 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH CẦN THƠ ................................................................................................. 23 3.1.Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Cần Thơ ....................... 23 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................. 23 3.1.2. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................... 24 3.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Á Châu Cần Thơ .................................................................................................................................. 27 3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ năm 2005-2007 ....... 27 3.2.2. Phƣơng hƣớng mục tiêu trong năm 2008 ................................................ 29 vii CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ ............................................................................. 31 4.1. Phân tích các nguồn lực nội tại của ngân hàng ............................................ 31 4.1.1. Phân tích các yếu tố theo mô hình CAMEL. .......................................... 31 4.1.2. Phân tích các yếu tố khác.......................................................................... 41 4.2. Phân tích ảnh hƣởng của môi trƣờng tác nghiệp ......................................... 44 4.2.1. Khách hàng ................................................................................................ 44 4.2.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại ....................................................................... 54 4.2.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn ....................................................................... 72 4.2.4. Nhà cung cấp .............................................................................................. 76 4.2.5. Các sản phẩm thay thế .............................................................................. 79 4.3. Phân tích ảnh hƣởng môi trƣờng vĩ mô đến hoạt động kinh doanh ngân hàng .................................................................................................................................. 81 4.3.1. Môi trƣờng kinh tế .................................................................................... 81 4.3.2. Môi trƣờng chính trị pháp luật ................................................................ 87 4.3.3. Môi trƣờng dân số, văn hóa xã hội .......................................................... 89 4.3.4. Môi trƣờng quốc tế .................................................................................... 90 4.4. Phân tích SWOT .............................................................................................. 92 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU CẦN THƠ .............................................. 95 5.1. Biện pháp nâng cao nguồn vốn huy động...................................................... 95 5.2. Biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng ....................................................... 97 5.3. Xây dựng chiến lƣợc khách hàng lâu dài ...................................................... 98 5.4. Phát triển nguồn nhân lực ............................................................................ 100 5.5. Mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng ................................................ 101 Chƣơng 6: KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. Kết luận .......................................................................................................... 104 6.2. Kiến nghị ........................................................................................................ 105 6.2.1. Về phía ngân hàng ................................................................................... 105 6.2.2. Về phía Hội sở .......................................................................................... 105 6.2.3. Về phía ngân hàng Nhà nƣớc ................................................................. 105 6.2.4. Về phía chính quyền thành phố ............................................................. 106 viii TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 107 PHỤ LỤC 1 ........................................................................................................... 108 PHỤ LỤC 2 ............................................................................................................ 113 ix DANH MỤC BIỂU BẢNG --o0o---- Trang Bảng 1: Ma trận SWOT ............................................................................................ 20 Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng ........................................... 27 Bảng 3: Mục tiêu hoạt động của ngân hàng trong năm 2008 ................................... 29 Bảng 4: Tình hình nguồn vốn của ngân hàng ........................................................... 30 Bảng 5: Tình hình huy động vốn của ngân hàng ...................................................... 31 Bảng 6: Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng ............................... 35 Bảng 7: Các chỉ số tài chính đánh giá mức sinh lời ................................................ 39 Bảng 8: Đánh giá khả năng thanh khoản của ngân hàng.......................................... 40 Bảng 9: Trình độ nhân viên ngân hàng .................................................................... 43 Bảng 10: Cách tiếp cận sản phẩm ngân hàng của khách hàng ................................. 45 Bảng 11:Thời gian khách hàng giao dịch với ngân hàng ......................................... 47 Bảng 12: Lý do khách hàng chọn giao dịch với ngân hàng ..................................... 47 Bảng 13: Thống kê tình hình khách hàng sử dụng các sản phẩm của ngân hàng .... 49 Bảng 14: Khảo sát nghề nghiệp so với độ tuổi ......................................................... 50 Bảng 15: Độ tuổi ảnh hƣởng đến thói quen gửi tiền ................................................ 50 Bảng 16: Độ tuổi ảnh hƣởng đến nhu cầu vay vốn .................................................. 51 Bảng 17: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng ... 51 Bảng 18: Các yếu tố khách hàng chƣa hài lòng ....................................................... 52 Bảng 19: Thị phần huy động vốn và cho vay của các TCTD tại Cần Thơ .............. 55 Bảng 20: Tình hình tài chính ACB Cần Thơ so với đối thủ cạnh tranh năm 2007 .. 57 Bảng 21: Mạng lƣới phân phối ACB Cần Thơ so với các đối thủ cạnh tranh năm 2007 .................................................................................................................................. 57 Bảng 22: Sản phẩm đối với khách hàng cá nhân tại ACB Cần Thơ và các đối thủ cạnh tranh ......................................................................................................................... 58 Bảng 23: Sản phẩm đối với khách hàng doanh nghiệp tại ACB Cần Thơ và các đối thủ cạnh tranh ................................................................................................................. 61 Bảng 24: Thị phần huy động vốn và cho vay của ACB Cần Thơ so với các đối thủ cạnh tranh năm 2007 ......................................................................................................... 63 x Bảng 25: Thống kê số lƣợng nhân viên tại ACB Cần Thơ và các đối thủ cạnh tranh năm 2007 .................................................................................................................. 64 Bảng 26: Cơ Cấu trình độ nhân viên của ACB Cần Thơ và các đối thủ cạnh tranh năm 2007 .......................................................................................................................... 65 Bảng 27: Đánh giá trang Web của các ngân hàng .................................................... 66 Bảng 28: Lãi suất tiền gửi VND tại các ngân hàng .................................................. 68 Bảng 29: Lãi suất tiền gửi USD tại các ngân hàng................................................... 68 Bảng 30: Lãi suất huy động vàng tại các ngân hàng ................................................ 68 Bảng 31: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn tuần bằng VND tại ACB và SACOMBANK ..... 69 Bảng 32: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn tuần bằng USD tại SACOMBANK ................... 69 Bảng 33: Lãi suất cho vay tại các ngân hàng ........................................................... 70 Bảng 34: Mức phí dịch vụ tại các ngân hàng ........................................................... 70 Bảng 35: Đánh giá của khách hàng về ACB Cần Thơ và các đối thủ cạnh tranh .... 71 Bảng 36: Ma trận hình ảnh cạnh tranh ..................................................................... 72 Bảng 37: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của Bƣu Điện và ACB Cần Thơ .................... 80 Bảng 38: Tình hình phát triển kinh tế tại thành phố Cần Thơ .................................. 81 Bảng 39: Tình hình nuôi thủy sản tại thành phố Cần Thơ ....................................... 82 Bảng 42: Ma trận SWOT .......................................................................................... 92 xi DANH MỤC SƠ ĐỒ --o0o---Trang Sơ đồ 1: Sơ đồ các nội dung chủ yếu cần phân tích về đối thủ cạnh tranh ............ 12 Sơ đồ 2: Sơ đồ mô hình năm động lực của Michael E. Porter ................................. 15 Sơ đồ 3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng Á Châu Cần Thơ .................................... 24 xii DANH MỤC BIỂU ĐỒ --o0o---- Trang Biểu đồ 1: Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng ........................... 29 Biểu đồ 2: Biểu đồ nguồn vốn của ngân hàng .......................................................... 31 Biểu đồ 3: Biểu đồ tình hình huy động vốn của ngân hàng ..................................... 33 Biểu đồ 4: Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng .............................................. 34 Biểu đồ 5: Biểu đồ trình độ chuyên môn của nhân viên ngân hàng ......................... 44 Biểu đồ 6: Biểu đồ cách tiếp cận các sản phẩm ngân hàng của khách hàng ............ 46 Biểu đồ 7: Biểu đồ lý do khách hàng chọn giao dịch với ngân hàng ....................... 48 Biểu đồ 8: Biểu đồ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng ................................ 52 Biểu đồ 9: Biểu đồ các yếu tố khách hàng chƣa hài lòng khi giao dịch ................... 53 Biểu đồ 10: Biểu đồ thị phần huy động vốn và cho vay của ACB Cần Thơ và các đối thủ trong năm 2007 ................................................................................................... 63 Biểu đồ 11: Biểu đồ cơ cấu trình độ nhân viên của ACB Cần Thơ và các đối thủ trong năm 2007 .................................................................................................................. 65 Biểu đồ 12: Biểu đồ doanh số bán lẽ trên địa bàn thành phố Cần Thơ .................... 84 Biểu đồ 13: Biểu đồ tình hình lạm phát tại Việt Nam .............................................. 86 xiii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT --o0o--- TMCP Thƣơng mại cổ phần ACB Asia Commercial Bank NHTM Ngân hàng thƣơng mại DVNH Dịch vụ ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc TCBS The Complete Banking Solution SCB Sacombank EXB Eximbank VCB Vietcombank TTCK Thị trƣờng chứng khoán BĐS Bất động sản ĐBSCL Đồng bằng sông cửu long TCTD Tổ chức tín dụng CIC Trung tâm thông tin tín dụng xiv TÓM TẮT NỘI DUNG --o0o--- Khái niệm ngân hàng giờ đây đã không còn xa lạ với ngƣời dân ĐBSCL nói chung và ngƣời dân Cần Thơ nói riêng. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế của thành phố thì ngành ngân hàng cũng đang có những bƣớc tiến mạnh mẽ nhất trong giai đoạn hiện nay với mạng lƣới chi nhánh của các ngân hàng đƣợc phủ khắp địa bàn. Với sự phát triển nhƣ thế thì cạnh tranh giữa các ngân hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần là một điều tất yếu, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay khi mà các ngân hàng nƣớc ngoài đã có đủ điều kiện để thành lập chi nhánh tại Việt Nam thì vấn đề cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Thƣơng hiệu ACB là một thƣơng hiệu mạnh trên thị trƣờng và ACB Cần Thơ là chi nhánh duy nhất đại diện cho ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua gần 12 năm hoạt động, chi nhánh đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của thành phố và là địa chỉ đáng tin cậy cho khách hàng đến giao dịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay khi mà ngày càng có nhiều ngân hàng mới đƣợc thành lập cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tiện ích và giá cả cạnh tranh thì thị phần của ACB Cần Thơ đang bị đe dọa nghiêm trọng và ngân hàng cần có những giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Đề tài “Phân tích khả năng cạnh tranh của ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Cần Thơ” sẽ giải quyết vấn đề trên. Đề tài tập trung phân tích 3 môi trƣờng chi phối hoạt động kinh doanh của ngân hàng đó là môi trƣờng nội bộ, môi trƣờng tác nghiệp và môi trƣờng kinh tế vĩ mô - Đối với môi trƣờng nội bộ: đề tài sử dụng phƣơng pháp phân tích CAMEL để đánh giá nguồn lực của ngân hàng trên các phƣơng diện về quy mô vốn, chất lƣợng tài sản có, năng lực quản lý, khả năng sinh lời và khả năng thanh khoản của ngân hàng. Ngoài ra, kết hợp phân tích các yếu tố khác nhƣ nhân sự, công nghệ, mạng lƣới phân phối để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của ngân hàng. Kết quả cho thấy điểm mạnh lớn nhất hiện nay của ngân hàng là công nghệ hiện đại và điểm yếu lớn nhất là mạng lƣới phân phối chƣa rộng khắp. Vì vậy, trong thời gian sắp tới ngân hàng cần tiếp tục tận dụng thế mạnh về công nghệ để đƣa ra nhuiều sản phẩm mới hơn, tinh gọn thủ tục giao dịch nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Ngoài ra, việc mở rộng mạng lƣới chi xv nhánh, phòng giao dịch nhằm gia tăng thị phần là một việc nên làm trong giai đọan cạnh tranh hiện nay. - Đối với môi trƣờng tác nghiệp: đề tài sử dụng mô hình năm động lực của Michael E. Porter để phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại, khách hàng, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, nhà cung cấp và sản phẩm thay thế. + Đối thủ cạnh tranh hiện tại: Sacombank và Eximbank đƣợc xem là hai đối thủ cạnh tranh quyết liệt với ngân hàng nhiều nhất trong lĩnh vực bán lẽ hiện nay. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại đƣợc tập trung vào những điểm sau: phân tích chiến lƣợc phát triển, yếu tố tài chính, mạng lƣới phân phối, mức độ đa dạng của sản phẩm, thị phần, chất lƣợng nguồn nhân lực, chính sách giá, các hoạt động chiêu thị - quảng cáo và đánh giá của khách hàng. Trên cơ sở đó thiết lập Ma trận hình ảnh cạnh tranh để so sánh khả năng cạnh tranh của ngân hàng so với các đối thủ. Kết quả cho thấy Sacombank đang tỏ ra có nhiều ƣu thế hơn so với ngân hàng trong lĩnh vực bán lẽ hiện nay nhƣ thị phần tăng nhanh, mạng lƣới rộng khắp và thủ tục nhanh gọn. Riêng đối với Eximbank, ngân hàng này đang tỏ ra yếu hơn so với Sacombank và ACB nhƣng nhờ mạng lƣới phân phối rộng khắp sẽ là cơ hội để ngân hàng gia tăng tiếp cận khách hàng qua đó mở rộng thị phần của mình. Đây là điều mà ACB Cần Thơ nên hết sức chú ý tránh mất thị phần vào tay đối thủ. + Khách hàng: đây đƣợc xem là nhân tố sống còn đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng luôn tìm mọi cách để làm hài lòng khách hàng, thế nhƣng để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng là một điều không dễ dàng. Đề tài sử dụng bảng câu hỏi nhằm thăm dò ý kiến của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Đồng thời sử dụng phần mềm SPSS để tổng hợp những thông tin thu thập đƣợc. Kết quả xử lý cho thấy, đa số khách hàng đều hài lòng khi giao dịch với ngân hàng (chiếm 77,3%) trong đó các yếu tố đƣợc khách hàng đánh giá cao là uy tín, phong cách phục vụ nhiệt tình của nhân viên và sản phẩm đa dạng. Tuy nhiên cũng còn một số điểm khách hàng chƣa hài lòng nhƣ thủ tục giao dịch chƣa nhanh chóng, mạng lƣới chƣa rộng khắp do đó gây mất nhiều thời gian cho khách hàng khi đến giao dịch với ngân hàng. + Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn xuất hiện ngày càng nhiều nguyên nhân là do các yếu tố ngăn chặn sự xâm nhập ngành tƣơng đối thấp và khả năng trả đủa của các ngân trong ngành là không cao. Hiện nay đối thủ cạnh tranh xvi tiềm ẩn của ngân hàng chủ yếu là các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài và các ngân hàng TMCP mới thành lập. Ngoài ra cũng phải kể đến các công ty tài chính. Mỗi đối thủ tiềm ẩn đều có những thế mạnh riêng vì vậy sẽ ảnh hƣởng không nhỏ đến thị phần của ngân hàng khi chính thức bƣớc vào cuộc đua cạnh tranh hiện nay. + Nhà cung cấp: bao gồm nhà cung cấp công nghệ, cộng đồng tài chính và nguồn lao động. Trong đó gây áp lực cho ngân hàng nhiều nhất là cộng đồng tài chính và nguồn lao động. Ngày nay khi lạm phát gia tăng, cạnh tranh gay gắt thì việc huy động vốn của các ngân hàng trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng muốn huy động vốn thì phải tăng lãi suất và có nhiều chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng đều này sẽ làm chi phí của ngân hàng gia tăng kéo theo lợi nhuận của ngân hàng bị giảm sút. Ngoài ra, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay các ngân hàng đẩy mạnh việc mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch để gia tăng thị phần của mình thì vấn đề thiếu hụt nhân sự đang trở nên nóng hơn bao giờ hết từ đội ngũ nhân viên trẻ đến những cán bộ cấp cao. + Sản phẩm thay thế: sản phẩm thay thế hiện nay là tiết kiệm bƣu điện và bảo hiểm nhân thọ, trong đó đáng ngại nhất là tiết kiệm bƣu điện. Bƣu điện có thế mạnh về công nghệ, mạng lƣới phân phối rộng khắp và thời gian giao dịch dài. Với những lợi thế này sẽ giúp bƣu điện cạnh tranh quyết liệt với ngân hàng đặc biệt là trong lĩnh vực huy động vốn. - Môi trƣờng kinh tế vĩ mô: trên cơ sở tổng hợp những thông tin từ báo, tạp chí, internet… để phân tích những tác động từ phía môi trƣờng bên ngoài nhƣ kinh tế, lạm phát, lãi suất, chính trị - pháp luật, dân số -văn hóa xã hội và môi trƣờng quốc tế nhằm đƣa ra những cơ hội mà ngân hàng có thể tận dụng đƣợc cũng nhƣ những thách thức mà ngân hàng cần phải vƣợt qua. Qua phân tích cho thấy cơ hội lớn nhất mà ngân hàng có đƣợc là qui mô dân số ngày càng tăng, thu nhập ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện và trình độ dân trí ngày càng đƣợc nâng cao. Đây sẽ là một thị trƣờng đầy tiềm năng để ngân hàng gia tăng khả năng bán lẻ của mình. Trong khi đó, thách thức lớn nhất mà ngân hàng đang gặp phải là tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt trên địa bàn điều này sẽ ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh động kinh doanh của ngân hàng đặc biệt là về thị phần. Vì vậy, ngân hàng cần có những biện pháp kịp thời nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình nhằm giữ thị phần hiện tại và tăng thêm thị phần trong thời gian tới. xvii Qua phân tích ba môi trƣờng nói trên, đề tài sử dụng ma trận SWOT để tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức nhằm đƣa ra những giải pháp phù hợp để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Các giải pháp đƣợc đề ra bao gồm giải pháp nhằm nâng cao nguồn vốn huy động, giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng, xây dựng chiến lƣợc khách hàng lâu dài, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng quy mô hoạt động. Ngoài ra đề tài còn đƣa ra những kiến nghị đối với chi nhánh, hội sở, ngân hàng nhà nƣớc và chính quyền thành phố với hy vọng những kiến nghị này sẽ sớm đƣợc thực hiện nhằm giúp ngân hàng phát triển ổn định và vững mạnh hơn trong tƣơng lai. xviii CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cần Thơ là thành phố có vị trí trọng yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng và giao thông vận tải của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mục tiêu đến năm 2009 của thành phố là trở thành thành phố loại I trực thuộc Trung ƣơng và là đô thị trung tâm gắn kết các tỉnh lân cận nhƣ Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp... Vì vậy, chính sách thu hút vốn đầu tƣ càng đƣợc thành phố quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chính điều này đã tạo ra tại đây một thị trƣờng rất thuận lợi cho sự phát triển của các dịch vụ Ngân hàng nhƣ cho vay các doanh nghiệp và cá nhân, các dịch vụ bảo lãnh và thanh toán quốc tế, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt…Nắm bắt cơ hội này, nhiều ngân hàng đã liên tục thành lập chi nhánh tại đây. Tính đến thời điểm cuối năm 2007, toàn thành phố đã có 121 cơ sở giao dịch ngân hàng, tăng 13 cơ sở so với năm 2006. Qua đó cho thấy mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng trên địa bàn ngày càng trở nên gay gắt. Đƣợc thành lập vào năm 1996, Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ (ACB-Cần Thơ) hoạt động đƣợc gần 12 năm. Trong suốt thời gian này, ngân hàng đã góp phần hết sức to lớn cho sự phát triển của thành phố. Với phƣơng châm hoạt động là luôn hƣớng đến sự hoàn thiện và tạo dựng giá trị cao nhất cho khách hàng, ngân hàng đã và đang là đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp vốn cho nhiều doanh nghiệp cũng nhƣ các tổ chức kinh tế, cá nhân khác. Tuy nhiên, trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay thì vị thế mà ACB-Cần Thơ xác lập đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các ngân hàng thƣơng mại khác trên địa bàn, đặc biệt là khối ngân hàng TMCP. Do vậy, để có thể duy trì lợi nhuận và phát triển bền vững đòi hỏi ngân hàng phải có những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Câu hỏi đặt ra hiện nay là cần phải làm gì để nâng cao khả năng cạnh tranh của ACB – Cần Thơ? Vấn đề trên liên quan mật thiết đến đề tài “Phân tích khả năng cạnh tranh của ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Cần Thơ”. 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung: là phân tích khả năng cạnh tranh của ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Cần Thơ. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: + Mục tiêu 1: Đánh giá khả năng cạnh tranh của ngân hàng thông qua việc phân tích các nguồn lực bên trong nhƣ: Qui mô vốn, chất lƣợng tài sản Có, năng lực quản lý, khả năng sinh lợi, khả năng thanh khoản… để thấy đƣợc mặt mạnh, mặt yếu của ngân hàng. + Mục tiêu 2: Phân tích ảnh hƣởng của môi trƣờng kinh doanh đến hoạt động ngân hàng bao gồm môi trƣờng vĩ mô và môi trƣờng tác nghiệp nhằm xác định những cơ hội mà ngân hàng có thể tận dụng đƣợc cũng nhƣ những thách thức mà ngân hàng cần phải vƣợt qua. + Mục tiêu 3: Dựa trên những phân tích trên, đề xuất một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài đƣợc thực hiện tại phòng kinh doanh ngân hàng Á Châu – Cần Thơ. 1.3.2 Thời gian Đề tài đƣợc thực hiện từ tháng 02 đến tháng 05 năm 2008. 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Các yếu tố nội tại ngân hàng nhƣ: tài chính, nhân sự, mạng lƣới phân phối…cũng nhƣ các yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp từ môi trƣờng bên ngoài nhƣ khách hàng, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế… 1.4. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU - Lý Xuân Hải, (2006), “ACB – Cơ hội đầu tƣ”; phƣơng pháp so sánh; kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những thời cơ và thách thức của ngành ngân hàng nói chung và ACB nói riêng trong giai đoạn hội nhập. Bên cạnh đó, tác giả đã nêu bật những thế và lực mà ACB hiện có cũng nhƣ đề ra những mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2010 và tầm nhìn đến năm 2015. => Tham khảo tài liệu giúp em có thêm thông tin phục vụ cho việc phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Cần Thơ đƣợc sâu sắc hơn. 2
- Xem thêm -