Tài liệu Phân tích kết quả kinh doanh của công ty kinh doanh & dịch vụ nhà hà nội

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhµ ë t¹i Hµ Néi trë thµnh vÊn ®Ò v« cïng bøc xóc. §Ó gi¶i quyÕt tèt h¬n vÊn ®Ò nµy C«ng ty Kinh doanh vµ dich vô nhµ Hµ Néi ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2154/Q§-UB ngµy 15/5/1989 cña UBND Thµnh Phè Hµ Néi, C«ng ty ®· gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt nhµ ë cho mäi ng-êi vµ ®-îc b»ng khen cña Thµnh Uû Hµ Néi. §Êu thÇu lµ mét trong nh÷ng kh©u v« cïng quan träng cña c¸c nhµ x©y dùng nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng, c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty trong thêi gian qua ®-îc l·nh ®¹o C«ng ty lu«n quan t©m vµ cã chØ ®¹o s¸t sao. Trong lÇn thùc tËp gi÷a kho¸ nµy em chän vÊn ®Ò vÒ ®Çu thÇu ®Ó l¸m b¸o c¸o trong lÇn thùc tËp t¹i C«ng ty. Víi thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty lµ kh«ng nhiÒu nªn trong b¸o c¸o thùc tËp cña em chØ tr×nh bµy mét phÇn rÊt nhá vÒ c«ng t¸c §Êu thÇu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®ã lµ nh÷ng g× em nghiªn cøu ®-îc th«ng qua tµi liÖu vµ sù chØ b¶o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. Néi dung chÝnh tr×nh bµy trong bµi viÕt nµy ®-îc chia lµm 5 phÇn chÝnh sau: Ch-¬ng I: Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty kinh doanh vµ dÞch vô nhµ Hµ Néi vµ c¸c Phßng ban Ch-¬ng II: M«I tr-êng kinh doanh cña c«ng ty kinh doanh & dÞch vô nhµ Hµ Néi Ch-¬ng III: Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty kinh doanh & dÞch vô nhµ Hµ Néi Ch-¬ng IV: §¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Êu thÇu t¹i c«ng ty kinh doanh& dÞch vô nhµ Hµ Néi. Ch-¬ng V: §Ò xuÊt ý kiÕn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng i Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty kinh doanh vµ dich vô nhµ hµ néi vµ c¸c phßng ban I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña C«ng ty kinh doanh vµ dÞch vô nhµ Hµ Néi C«ng ty Kinh doanh vµ dÞch vô nhµ Hµ Néi lµ c«ng ty thµnh viªn cña tæng c«ng ty §Çu t- vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi, ®-îc thµnh lËp trªn quyÕt ®Þnh sè 2154/Q§-UB ngµy 15/5/1989 cña UBND thµnh phè Hµ Néi .C«ng ty lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc §Þa chØ t¹i: 25 phè V¨n MiÕu quËn §èng §a , Hµ Néi Tæng sè vèn ban ®Çu cña C«ng ty lµ: 24.840 TriÖu ®ång. Vèn cè ®Þnh lµ: 3.000 TriÖu ®ång. Vèn l-u ®éng lµ: 21.840 TriÖu ®ång. C«ng ty Kinh doanh vµ dÞch vô nhµ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, lµ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty §Çu T- vµ ph¸t triÓn nhµ ë Hµ Néi. Chøc n¨ng cña C«ng Ty : (Theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty tr×nh lªn Tæng c«ng ty n¨m 2003)  LËp, qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n kinh doanh x©y dùng c¸c khu ®« thÞ, ph¸t triÓn nhµ vµ c¸c dù ¸n kh¸c.  X©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ (s¸t lÊp mÆt b»ng, hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc, ®-êng x¸, ®iÖn b-u ®iÖn,..). X©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë, trang trÝ néi thÊt.  T- vÊn vµ dÞch vô cho c¸c chñ ®Çu t- vÒ c¸c c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng vµ c¸c dÞch vô kh¸c vÒ nhµ ®Êt.  Kinh doanh mua ban nhµ ®Êt. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong n-íc ®Ó ph¸t triÓn nhµ ë, c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ.  Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng c«ng ty giao. II. C¬ cÊu tæ chøc & vµ chøc n¨ng nhiªm vô (Theo nguån: §iÒu lÖ ho¹t ®éng c«ng ty kinh doanh va dich vu nhµ Hµ Néi) S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y C«ng ty Kinh doanh & DÞch vô nhµ Hµ Néi Gi¸m §èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kinh tÕ tµi chÝnh Phßng t- vÊn dÞch vô Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt phßng qu¶n lý dù ¸n XÝ nghiÖp x©y dùng 9 XÝ nghiÖp x©y dùng 8 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 1.1. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Chøc n¨ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tham m-u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c x©y dùng bé m¸y tæ chøc, hµnh chÝnh, ®iÒu chØnh qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NhiÖm vô:  Gióp Gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y, s¾p xÕp, qu¶n lý nh©n sù nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña C«ng ty.  Bè trÝ s¾p xÕp thêi gian lµm viÖc cho Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban cña C«ng ty.  Gióp viÖc lËp quy ho¹ch nh©n sù, båi d-ìng ®µo t¹o ®éi ngò kÕ cËn, gióp Gi¸m ®èc nhËn xÐt c¸n bé hµng n¨m. Theo dâi, gi¶ quyÕt vµ qu¶n lý hå s¬ c¸c vô viÖc khen th-ëng vµ kû luËt ë C«ng ty.  Qu¶n lý toµn bé hå s¬, lý lÞch cña c¸n bé C«ng ty theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty.  Qu¶n lý c«ng viÖc hµnh chÝnh cña C«ng ty: Qu¶n lý c¸c hå s¬ c«ng v¨n, giÊy tê vµ con dÊu cña C«ng ty.  Qu¶n lý tµi s¶n cña C«ng ty bao gåm trô së lµm viÖc c¸c khu ®Êt mµ Thµnh phè vµ Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty qu¶n lý: mua s¾m, qu¶n lý c¸c trang thiÕt bÞ cho c¬ quan.  H-íng dÉn qu¶n lý vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng víi c¸n bé nh©n viªn c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña luËt ph¸p Nhµ N-íc vµ ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty.  Qu¶n lý c«ng t¸c BHXH, BHYT, cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý nh©n sù, quèc phßng toµn d©n, trËt tù an ninh .  Lªn lÞch lµm viÖc cho Ban Gi¸m ®èc, ghi chÐp biªn b¶n trong c¸c cuéc häp giao ban. Biªn chÕ Bao gåm tõ 9 -12 ng-êi  Tr-ëng phßng: Phô tr¸ch chung. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phã phßng: Trî gióp tr-ëng phßng.  Nh©n viªn: Tõ 7 ®Õn 9 ng-êi. 1.2. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Chøc n¨ng Tham m-u vµ gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong lÜnh vùc kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. NhiÖm vô :  Qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn vèn, tµi s¶n ®-îc giao theo ®óng ph¸p lÖnh tµi chÝnh vµ c¸c qui ®Þnh cña Tæng c«ng ty.  Thùc hiÖn thanh to¸n vµ chi tr¶ tiÒn nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng.. vµ c¸c kho¶n dÞch vô mua ngoµi kh¸c do C«ng ty ®¶m nhËn.  Theo dâi c«ng nî víi c¸c ®èi t¸c, víi néi bé Tæng c«ng ty. §«n ®èc c«ng nî, kh«ng ®Ó c«ng nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi.  LËp vµ göi b¸o c¸o, quyÕt to¸n ®Þnh k× th¸ng, quÝ, n¨m theo mÉu cña Tæng c«ng ty vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn.  Cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh vµ c¸c sè liÖu liªn quan theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n-íc, Tæng c«ng ty vµ Gi¸m ®èc C«ng ty.  Trùc tiÕo theo dâi vµ h¹ch to¸n thèng kª theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n ViÖt Nam vµ qui ®Þnh cña Tæng c«ng ty nh»m ®¸p øng nh-u cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. Më sæ s¸ch kÕ to¸n thèng kª, theo dâi vµ h¹ch to¸n ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cô thÓ lµ:  KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn (tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng )  KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ kh¸ch hµng vµ CBCNV trong c«ng ty  KÕ to¸n chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm  KÕ to¸n TSC§ (nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i)  KÕ to¸n vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, thu hé, chi hé, chi kh¸c vµ qu¶n lý h¹ch to¸n vèn trong thanh to¸n víi c¸c ®èi t¸c, víi Tæng c«ng ty.  Th-êng xuyªn h-íng dÉn kiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n c¸c chøng tõ vµ thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trùc thuéc C«ng ty. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biªn chÕ  Tr-ëng phßng : Phô tr¸ch chung.  Phã phßng: Trî gióp tr-ëng phßng trong lÜnh vùc kÕ to¸n.  Nh©n viªn: Tõ 5-6 ng-êi. 1.3. Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Chøc n¨ng Tham m-u cho Gi¸m ®èc trong c¸c ho¹t ®éng sau:  X©y dùng chØ ®¹o c¸c c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p cña C«ng ty hµng th¸ng, quý, n¨m.  X©y dùng ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña C«ng ty vµ c¬ chÕ thÞ tr-êng.  Qu¶n lý khèi l-îng, chÊt l-îng, kü thuËt, an toµn lao ®éng, b¶o hé lao ®éng, vÖ sinh m«i tr-êng vµ phßng chèng thiªn tai theo qui ®Þnh cña nhµ n-íc. NhiÖm vô :  Gióp Gi¸m ®èc tæng hîp x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty tr×nh c¸c thÈm quyÒn xÐt duyÖt.  Tæ chøc thùc hiÖn giao kÕ ho¹ch, ®iÒu chØnh-, ®«n ®èc thùc hiÖn vµ xÐt duyÖt kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.  Nghiªn cøu tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ ph-¬ng ¸n ®Çu t- chiÒu s©u, ¸p dông c«ng nghÖ, kü thuËt, thiÕt bÞ míi tiªn tiÕn.  Gióp cho gi¸m ®èc so¹n th¶o c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt ®Þnh kú hµng th¸ng, quý, n¨m vÒ kÕ ho¹ch, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo yªu cÇu cña Tæng c«ng ty.  LËp c¸c hîp ®ång kinh tÕ cô thÓ, qu¶n lý c¸c hîp ®ång ®Ó theo dâi thùc hiÖn cña c¸c bªn cã liªn quan cho ®Õn khi thanh lý hîp ®ång.  KiÓm tra dù to¸n, quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty lµm chñ ®Çu t- vµ tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  So¹n th¶o vµ ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh qu¶n lý kü thuËt, chÊt lîng trong x©y l¾p.  H-íng dÉn gi¸m s¸t viÖc ¸p dông c¸c quy ph¹m tiªu chuÈn chÊt l-îng trong x©y l¾p, ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ Quèc tÕ ban hµnh. Tham gia gi¸m s¸t chÊt l-îng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh do xÝ nghiÖp cña C«ng ty thi c«ng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  KiÓn tra ®Ó ng¨n ngõa c¸c sai ph¹m trong thiÕt kÕ, thi c«ng. Tham m-u ®Ò suÊt ph-¬ng ¸n xö lý sai ph¹m nghiªm träng, kh«ng ¶nh- h-ëng ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh.  Tæng hîp kÕ ho¹ch mua s¾m thiÕt bÞ hµng n¨m cña c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty ®Ó tæ chøc trang bÞ.  LËp hå s¬, qu¶n lý thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng cña C«ng ty. Qu¶n lý hå s¬ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc mµ c«ng ty trang bÞ, h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông m¸y mãc thi c«ng.  So¹n th¶o vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lý ph©n cÊp B¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng, phßng chèng thiªn tai, phßng chèng ch¸y næ cña C«ng ty. Gi¸m s¸t thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr-êng.  Chñ tr× tæ chøc héi th¶o tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é KHKT n¾m b¾t c«ng nghÖ míi cho c¸n bé kü thuËt. Phèi hîp cïng Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh tæ chøc thi tay nghÒ n©ng bËc cho c«ng nh©n. Biªn chÕ  Tr-ëng phßng: Phô tr¸ch chung kiªm phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ ho¹ch.  Phã phßng: Phô tr¸ch theo dâi c¸c c«ng t¸c x©y l¾p, an toµn, BHL§.  Nh©n viªn trong phßng : 6 -8 ng-êi. 1.4. Phßng qu¶n lý dù ¸n Chøc n¨ng Gióp Gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch, ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n kinh doanh ph¸t triÓn khu ®« thÞ míi, c¶i t¹o khu ®« thÞ cò, ph¸t triÓn nhµ, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ c¸c dù ¸n kh¸c do C«ng ty lµm chñ ®Çu t- hoÆc ®-îc Tæng c«ng ty uû quyÒn, b»ng c¸c lo¹i vèn. NhiÖm vô:  Tæ chøc lËp c¸c dù ¸n ®Çu t-, x¸c ®Þnh râ nguån gèc vèn ®Çu t-, thùc hiÖn c¸c thñ tôc vÒ ®Çu nh- ®Ó tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt theo ®óng quy chÕ ®Çu t- vµ x©y dùng hiÖn hµnh.  Tæ chøc, qu¶n lý thùc hiÖn viÖc kinh doanh, khai th¸c dù ¸n theo ®óng quyÕt ®Þnh phª duyÖt, phï hîp víi chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc vµ t×nh h×nh thÞ tr-êng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  LËp kÕ ho¹ch vèn vµ huy ®éng c¸c nguån vèn phï hîp víi viÖc ph¸t triÓn kinh doanh dù ¸n.  Gióp cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c nhËn thÇu vµ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh.  Tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i ®iÒu 14 cña quy chÕ qu¶n lý vµ x©y dùng ban hµnh theo nghÞ ®Þnh 52/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ. Th«ng t- 12/2000/TT-BXD ngµy 13/22/200 vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan.  Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o th-êng xuyªn vµ ®Çy ®ñ víi chñ ®Çu t-. Chñ ®Çu t- thùc hiÖn viÖc chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng cña ban QLDA vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò n»m ngoµi thÈm quyÒn cña ban QLDA ®Ó ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, chÊt l-îng vµ c¸c yªu cÇu kh¸c cña dù ¸n.  Gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý, sö dông c¸c nguån vèn ®Çu t- tõ khi chuÈn bÞ ®Çu t- vµ thùc hiÖn ®Çu t-, dù dù ¸n vµo khai th¸c sö dông, thu håi vµ hoµn tr¶ vèn ®Çu t-. Tr¶ nî vèn vay ®óng h¹n vµ thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n cam kÕt khi huy ®éng vèn. Biªn chÕ  Tr-ëng phßng : qu¶n lý chung c¸c c«ng viÖc  Phã phßng: Trî gióp tr-ëng phßng trong c¸c c«ng viÖc chung cña phßng  Nh©n viªn: Gåm 5-7 ng-êi 1.5. Phßng t- vÊn dÞch vô Chøc n¨ng Phßng T- vÊn dÞch vô cã chøc n¨ng gióp viÖc vµ tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch kinh doanh T- vÊn - DÞch vô nhµ ®Êt . NhiÖm vô:  T- vÊn ph¸p luËt vÒ nhµ ®Êt theo yªu cÇu cña tæ chøc vµ c«ng d©n thùc hÖn c¸c dÞch vô vµ thñ tôc ph¸p lý vÒ nhµ ®Êt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  T- vÊn vÒ ®Çu t- vµ x©y dùng khu d©n c- vµ ®« thÞ míi cho c¸c chñ ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc.  T- vÊn vµ dÞch vô cho c¸c chñ ®Çu t- vÒ ®Êu thÇu, giao nhËn thÇu vµ c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng.  T- vÊn dÞch vô nhµ ®Êt: Mua b¸m, chuyÓn nh--îng, sang tªn nhµ ®Êt, chuyÓn ®æi, cho nhËn, chia t¸ch, thõa kÕ, thÕ chÊp nhµ ®Êt vµ cÊp giÊy phÐp x©y dùng.  Lµm dÞch vu vÒ thñ tôc cÊp chøng chØ quy ho¹ch, giíi thiÖu ®Þa ®iÓm x©y dùng cho c¸c chñ ®Çu t-: DÞch vô xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®Êt vµ quÒn sö dông ®Êt NghÞ ®Þnh 60/CP; DÞch vô mua nhµ thuéc së h÷u nhµ n-íc theo NghÞ ®Þnh 61/CP; DÞch vô chuyÓn nh--îng, hîp ®ång thuª nhµ, sang tªn, chuyÓn ®æi, chia t¸ch hîp ®ång thuª nhµ.  Kh¶o s¸t, lËp b¶n vÏ hiÖn tr¹ng nhµ ®Êt ®Ó phôc vô c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, ®iÒu tra x· héi häc.  T- vÊn nhµ ®Êt theo yªu cÇu cña tæ chøc vµ c«ng d©n.  T- vÊn, so¹n th¶o hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång liªn doanh, liªn kÕt vÒ c«ng t¸c nhµ ®Êt còng nh- dÞch vô kh¸c theo yªu cÇu cña tæ chøc vµ c«ng d©n.  Kinh doanh nhµ, cho thuª nhµ c¨n hé, v¨n phßng, kh¸ch s¹n, cöa hµng, kho b·i  X©y dùng hÖ thèng th«ng tin d÷ liÖu vÒ nhµ ®Êt nh»m cung øng th«ng tin vÒ nhµ ®Êt theo yªu cÇu cu¶ tæ chøc vµ c«ng d©n tiÕn tíi thµnh lËp chî nhµ ®Êt (Trung t©m giao dÞch bÊt ®éng s¶n Hµ Néi).  DÞch vô xin giÊy phÐp x©y dùng, söa ch÷a c¶i t¹o nhµ.  Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do c«ng ty giao. Tr¸ch nhiÖm  TriÓn khai tèt c«ng t¸c kinh doanh - t- vÊn - dÞch vô còng nhtiÕp thÞ vÒ nhµ ®Êt vµ c¸c dÞch vô kh¸c cã liªn quan trªn c¬ së c¹nh tranh lµnh m¹nh ngµy cµng n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  N¾m b¾t xö lý th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Ó ®Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh tèi -u tr×nh l·nh ®¹o.  Phôc vô môc tiªu ph¸t triÓn chung cña c«ng ty vµ hoµn thµnh nghÜa vô víi kh¸ch hµng.  Th-êng xuyªn ®µo t¹o båi d-ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng.  Cã tr¸ch nhiÖm gi÷ bÝ mËt th«ng tin cña phßng còng nh-cña C«ng ty.  §oµn kÕt gióp ®ì lÉn nh-au trong c«ng viÖc t¹o m«i tr-êng lµm viÖc lµnh m¹nh - tiÕn bé - hiÖn ®¹i. Biªn chÕ  Tr-ëng phßng: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung c«ng viÖc cña c¶ phßng  Chuyªn viªn: 6-8 ng-êi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II M«I tr-êng kinh doanh cña c«ng ty kinh doanh vµ dÞch vô nhµ hµ néi 1. M«I tr-êng kinh doanh cña c«ng ty 1.1.T×nh h×nh ph¸t triÓn trong n-íc vµ quèc tÕ Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy mét phat triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn v-ît bËc cña khoa häc kü thuËt . Do vËy ®· t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn . ViÖt Nam n»m trong sè c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn còng ®ang héi nhËp cïng víi ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi . Sù c¶I thiÖn mèi quan hÖ hîp t¸c ®«I bªn cïng cã lîi giòa ViÖt Nam víi c¸c n-íc. ViÖt Nam trë thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN. NÒn kinh tÕ khu vùc ®ang vËn ®éng vµ ph¸t triÓn manh , ViÖt Nam ®ang trªn con ®-ßng gia nhËp WTO ®-îc coi nh- lµ nh©n tè gãp phÇn lµm cho n-íc ta tËn dông ®-îc nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña m×nh víi c¸c n-íckh¸c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy mét lín manh h¬n , bÒn v÷ng h¬n. Sù ph¸t triÓn Êy sÏ t¹o ®IÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng , giao th«ng c«ng chÝnh vµ c«ng ty dÞch vô nhµ cöa sÏ ®-îc h-ëng sù thuËn lîi ®ã cïng víi c¸c c«ng ty kh¸c do t×nh h×nh kinh tÕ ®em l¹i. ViÖc cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty lóc nµy lµ ph¶I biÕt tËn dông lîi thÕ Êy kÕt hîp víi tiÒm lùc s·n cã cña m×nh ®Ó trë thµnh mét c«ng ty ®Çu nghµnh . 1.2. T×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi trong n-íc vµ quèc tÕ ViÖt Nam lµ mét m«I tr-êng chÝnh trÞ kh¸ æn ®Þnh vµ ®-îc cñng cè kh«ng ngõng §©y cã thÓ nãi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®-îc nhiÒu nhµ ®Çu t- quan t©m vµ cho ®ã lµ mét nh©n tè rÊt quan träng. C¸c nhµ ®Çu t- lùa chän vïng l·nh thæ ®Ó ®Çu t- , tr-íc hÕt còng ph¶I xem xÐt tÝnh æn ®Þnh cña khu vùc ®ã . Mét khi dÊu hiÖu bÊt æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ x¶y ra , th«ng th-êng ng-êi rót lui ®Çu tiªn bao giê còng lµ nhµ ®Çu t- vµ c¸c dù ¸n ®Çu t- . Cã thÓ nãi sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ë ViÖt Nam trong th¬× gian võa qua, ®Æc biÖt lµ trong cuéc khñng ho¶ng tµI chÝnh ë khu vùc §«ng Nam ¸ còng gãp phÇn cñng cè niÒm tin cho c¸c nhµ ®Çu t- . 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bªn c¹nh ®ã , nhµ n-íc ta cßn ban hµnh vµ söa ®æi nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn luËt ®Êt ®ai vµ ®Çu t- . Vµ nh÷ng chÝnh s¸nh kinh tÕ ®óng ®¾n ®ã ®· gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn h¹ tÇng kinh tÕ còng nh- ®Æt nÒn mãng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty ®Çu t- vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi. 1.3 C¸c yÕu tè kh¸c thuéc m«I tr-êng kinh doanh bªn ngoµI cña c«ng ty Ng-êi cung cÊp: §èi víi doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng , nã ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®óng tiÕn ®é c«ng trinh .§ã lµ c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc . Kh¸nh hµng : §ã lµ nh÷ng ng-êi cã nhu cÇu vÒ nhµ cöa , ®èi víi doanh nghiÖp kh¸ch hµng lµ yÕu tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh nhÊt tíi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. Do ®ã mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu xoay quanh nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ c«ng ty lÊy kh¸ch hµng lµ môc tiªu cña m×nh §èi thñ c¹nh tranh: Trong kinh doanh c«ng ty lu«n ®èi phã hµng lo¹t ®èi thñ c¹nh tranh bëi v× c¸c c«ng ty dÞch vô nhµ cöa mäc lªn nh- nÊm . Vµ do ®ã c«ng ty nµo chiÕm ®-îc lßng tin cña kh¸ch hµng c«ng ty ®ã sÏ cã lîi thÕ c¹nh tranh. C«ng ty kinh doanh vµ dÞch vô nhµ , víi uy tÝn cña m×nh ®· chän c¸ch canh tranh kh«n ngoan nhÊt lµ h-íng sù quan t©m cña m×nh vµo kh¸ch hµng , lu«n lu«n tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng . 2. M«I tr-êng kinh doanh bªn trong cña doanh nghiÖp. 2.1 VÒ nh©n sù : C«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é kh¸ lµnh nghÒ , cã n¨ng lùc cao ®em l¹i hiÓu qu¶ lao ®éng kh¸ tèt . Cã ®-îc ®IÒu nµy lµ do c«ng ty ®· ý thøc ®-îc r»ng con ng-êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh mäi sù thµnh b¹i cña ho¹t ®éng kinh doanh nªn ®· chñ ®éng vµo viÖc sö dông con ng-êi ph¸t triÓn ®µo t¹o nh©n sù vµ cã chÕ ®é ®·I ngé thÝch hîp 2.2 TµI chÝnh : Vèn lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt cÇn thiÕt cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , c«ng ty ®· sö dông hiÖu qu¶ ®ång vèn cña m×nh nã ®-îc ph¶n ¸nh bëi tèc ®é hoµn tr¶ vèn , hiÓu qu¶ sö dông vèn vµ lîi nhuËn hµng n¨m thu ®-îc 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨n gÇn ®©y §¬n vÞ:§ång N¨m 1999 2000 2001 2002 2003 Doanh thu 3.265 9.236 9.873 14.635 16.018 Lîi nhuËn 54.3 214.5 469.3 923.6 979.8 T¨ng tr-ëng (%) 295.02 118.79 96.80 6.08 LN/DT (lÇn) 0.001 0.068 0.019 0.103 (Theo nguån b¸o c¸o tµi chÝnh tõ Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh th¸ng 9 n¨m 2003) 2.3 MÆt hµng kinh doanh : Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty ®· tham gia vµo x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c t¹i Hµ Néi còng nh- c¸c tØnh l©n cËn ®-îc ®¸nh gi¸ cao tõ c¸c chñ ®Çu t-.  X©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ (s¸t lÊp mÆt b»ng, hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc, ®-êng x¸, ®iÖn b-u ®iÖn,..). X©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ë, trang trÝ néi thÊt.  T- vÊn vµ dÞch vô cho c¸c chñ ®Çu t- vÒ c¸c c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng vµ c¸c dÞch vô kh¸c vÒ nhµ ®Êt.  Kinh doanh mua ban nhµ ®Êt. 3. M«I tr-êng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp: 3.1 Trong n-íc: Trong kinh doanh c«ng ty lu«n ®èi phã hµng lo¹t ®èi thñ c¹nh tranh ®ã lµ c¸c c«ng ty trong cïng tæng c«ng ty ®Çu t- ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi vµ c¸c c«ng ty x©y dùng bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c c«ng ty t- nh©n kinh doanh vµ x©y dùng nhµ cöa . Vµ do ®ã c«ng ty nµo chiÕm ®-îc lßng tin cña kh¸ch hµng c«ng ty ®ã sÏ cã lîi thÕ c¹nh tranh. 3.2 Quèc tÕ : NgoµI ra , c«ng ty cßn cã mét ®èi thñ c¹nh tranh lín , ®ã lµ c¸c c«ng ty n-íc ngoµI . Hä cã nh÷ng kinh nghiÖm l©u n¨m trong lÜnh vùc kinh doanh , x©y dùng nhµ víi nh÷ng c«ng nghÖ kü thuËt cao,®ã chÝnh lµ tèc ®é khoa häc kü thuËt ®-îc thÓ hiÖn qua c«ng viÖc x©y dùng nh- nh÷ng c«ng tr×nh cao èc träc trêi. Vµ chóng ta còng kh«ng quªn nguån vèn rÊt dåi dµo cña hä . ChÝnh v× vËy , ®èi víi doanh nghiÖp chóng ta ph¶I ®Ò ra nh÷ng chiÕn l-îc phï hîp thÝch øng víi hoµn c¶nh cña thÞ tr-êng . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng III PH©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty kinh doanh vµ dÞch vô nhµ Hµ Néi Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty ®· tham gia vµo x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c t¹i Hµ Néi còng nh- c¸c tØnh l©n cËn ®-îc ®¸nh gi¸ cao tõ c¸c chñ ®Çu t-. Theo sè liÖu míi nhÊt th¸ng 09 n¨m 2003, tÝnh tõ n¨m 1998 cho ®Õn nay C«ng ty ®· b¸n tæng céng 753 c¨n hé, ®Ët møc doanh thu 76.342.000.000 §ång T×nh h×nh c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ tµi chÝnh cña C«ng ty trong c¸c n¨m võa qua C«ng tr×nh C«ng ty tham gia x©y dùng trong thêi gian qua TT 1 2 3 4 5 Tªn dù ¸n Nhµ B Ngäc Kh¸nh C2 Thµnh C«ng 151 Minh Khai 285 §éi CÊn Xu©n la Tæng møc ®Çu t- DiÖn tÝch (m2) Tæng sè c¨n hé 129.240 70.346 592 2.339,5 714 5 13.531 4.505 22 9,419 2.038 9 44.333 23.742 125 (Nguån Hå s¬ qu¶n lý dù ¸n - Phßng Qu¶n lý dù ¸n) GÇn ®©y ®ang thi c«ng : Trung t©m V¨n ho¸ du lÞch V¨n Miªu Quèc Tñ Gi¸m B¶ng doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨n gÇn ®©y §¬n vÞ: TriÖu §ång N¨m Doanh thu Lîi nhuËn T¨ng tr-ëng (%) LN/DT (lÇn) 1999 3.265 54.3 2000 9.236 214.5 295.02 0.001 2001 9.873 469.3 118.79 0.068 2002 14.635 923.6 96.80 0.019 2003 16.018 979.8 6.08 0.103 (Theo nguån b¸o c¸o tµi chÝnh tõ Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh th¸ng 9 n¨m 2003) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng sè liÖu vÒ c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu trong thêi gian. N¨m Sè c«ng tr×nh dù thÇu Sè c«ng tr×nh tróng thÇu Tû lÖ tróng thÇu (%) 1999 2000 2001 2002 2003 3 10 7 8 11 1 4 3 8 6 33.33 40.00 42.86 100.00 54.55 (Theo nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh ®¸u thÇu cña C«ng ty thang 9/2003cua Phßng Qu¶n lý dù ¸n cung cÊp ) Qua c¸c b¶ng sè liÖu trªn th× vÒ sè c«ng tr×nh tróng thÇu còng nh- lîi nhuËn cña C«ng ty trong thêi gian võa qua lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng. Tuy nhiªn trong b¶n b¸o c¸o tæng kÕt cña Gi¸m ®èc c«ng ty NguyÔn Trung S¬n cuèi quý III th× trong thêi gian tíi c¸c chØ tiªu nµy cÇn ph¶i n©ng cao h¬n n÷a ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng vµ uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi Tæng còng nh- ®èi víi c¸c chñ ®Çu t- 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng IV §¸nh gi¸ T×nh h×nh ®Êu thÇu t¹i c«ng ty Kinh doanh & DÞch vô nhµ hµ néi I. T×nh h×nh ®Êu thÇu t¹i c«ng ty trong thêi gian qua Trong thêi gian 1 th¸ng thùc tËp t¹i Phßng Qu¶n lý dù ¸n ®-îc gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé nh©n viªn trong phßng em ®· hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ em còng thÊy mét sè ®iÒu bÊt cËp trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty . C«ng ty Kinh doanh& DÞch vô nhµ Hµ Néi chuyªn vÒ nhiÒu lÜnh vùc mét trong lÜnh vùc quan träng cña c«ng ty lµ tham gia ®Êu thÇu nhiÒu c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. NhiÒu khi chñ ®Çu t- lµ ng-êi n-íc ngoµi nªn c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty ph¶i rÊt chÆt chÏ vµ hîp lý. C«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty do 4 phßng ban ®¶m nhËn vµ ®-îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. S¬ ®å thùc hiÖn C«ng t¸c §Êu thÇu Gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng Qu¶n lý dù ¸n Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Gi¸m ®èc Sau khi nhËn ®-îc th- mêi thÇu Gi¸m ®èc xem xÐt kh¶ n¨ng tham dù thÇu. NÕu quyÕt ®Þnh tham gia ®Êu thÇu Gi¸m ®èc giao cho phßng Qu¶n lý dù ¸n lªn kÕ ho¹ch tham dù thÇu. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng Qu¶n lý dù ¸n Sau khi nhËn ®-îc sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc ®Ó tæ chøc mua hå s¬ mêi thÇu vµ kh¶o s¸t c«ng tr×nh mêi thÇu, ¸p ®¬n gi¸ vµo c¸c môc vÒ vËt t- sau ®ã cïng víi c¸c phßng ban liªn quan lËp hå s¬ dù thÇu. Phßng KÕ ho¹ch kü thuËt Khi nhËn ®-îc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu kÕ ho¹ch, b¶n vÏ chi tiÕt vµ thuyÕt minh ký thuËt cña c«ng tr×nh mêi thÇu, phßng kü thuËt dùa vµo ®ã lªn biÖn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh dù thÇu vµ bãc tiÒn l-¬ng chi tiÕt cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh mêi thÇu, th«ng qua ®¬n gi¸ sau ®ã tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt. Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh Cã nhiÖm vô lµm c¸c thñ tôc b¶o l·nh dù thÇu; giÊy giíi thiÖu n¨ng lùc tµi chÝnh vµ lËp kÕ ho¹ch cung cÊp vèn cho c«ng tr×nh theo tiÕn ®é thi c«ng cña C«ng ty, lËp b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång ( nÕu tróng thÇu). Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh LËp danh s¸ch dù kiÕn nh©n c«ng theo tiÕn ®é cña Phßng KÕ ho¹ch ký thuËt ®Ò ra trong hå s¬ dù thÇu cña C«ng ty. II.Nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n mµ C«ng ty ph¶i ®èi mÆt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng còng nh- ®Êu thÇu:  HÖ thèng cËp nhËt th«ng tin trong C«ng ty ch-a ®-îc ®Çu t- thÝch ®¸ng, ch-a cã hÖ thèng m¸y tÝnh mèi kÕt gi÷a c¸c phßng ban trong C«ng ty víi nhau còng nh- hoµ m¹ng Internet ®Ó th«ng tin ®-îc chuyÓn t¶i nhanh h¬n vµ cËp nhËt h¬n.  Trang thiÕt bÞ vµ m¸y mãc phôc vô cho thi c«ng cßn thiÕu, ®a sè c¸c m¸y mãc phôc vô cho c«ng tr×nh cña C«ng ty lµ m¸y mãc cò ®· hÕt thêi kú khÊu hao. Do vËy ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái tÝnh kü thuËt vµ tr×nh ®é c¬ giíi cao th× C«ng ty khã ®¸p øng vµ th-êng C«ng ty ph¶i ®i thuª m¸y mãc thiÕt bÞ bªn ngoµi mÊt lîi thÕ trong c«ng t¸c ®Êu thÇu. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. §èi víi c«ng t¸c tÝnh to¸n vµ dù to¸n gi¸ dù thÇu C«ng ty cÇn xem xÐt, nghiªn cøu cËp nhËt vµ xö lý c¸c th«ng tin vÒ gi¸ c¶ vËt t-, thiÕt bÞ. .. cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh dù thÇu. TiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ tr-êng c¸c kh¸ch hµng vµ thÞ tr-êng cung cÊp ®Çu vµo cho C«ng ty nh»m ®a ra nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ gi¸ c¶ sao cho thÝch hîp nhÊt tr¸nh t×nh tr¹ng C«ng ty ¸p dông qu¸ nhiÒu c¸c ®¬n gi¸ ®Þa ph-¬ng nh- hiÖn nay lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tÝnh to¸n vµ dù to¸n gi¸ thÇu do gi¸ c¶ thay ®æi liªn tôc. C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ t×m hiÓu kü h¬n n÷a vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh dù thÇu, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m gi¶m chi phÝ chung vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng cÇn thiÕt. 2. §èi víi thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô thi c«ng cña C«ng ty  C«ng ty ph¶i ®-a ra ®-îc chiÕn l-îc n©ng cÊp, c¶i tiÕn vµ bæ sung c¸c lo¹i m¸y thiÕt yÕu phôc vô thi c«ng.  Ph¶i cã kÕ ho¹ch söa ch÷a, n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m tËn dông sè lîng c¸c m¸y mãc ®· cò, hÕt thêi kú khÊu hao nh-ng vÉn cßn cã thÓ ho¹t ®éng tèt. Gi¶i ph¸p nµy võa tiÕt kiÖm ®-îc vèn ®Çu t- mµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vÉn ®¸p øng ®-îc yªu cÇu thi c«ng vÒ kü thuËt mü thuËt cña chñ ®Çu t-.  Nªn ®Çu t- mua míi mét sè m¸y cÇn thiÕt phôc vô s¶n xuÊt nh-: m¸y trén bª t«ng, «t« t¶i, cÇn trôc. ..sao cho mçi xÝ nghiÖp x©y dùng cã mét caÝ tr¸nh t×nh tr¹ng ph¶i chê ®îi nh-au hay ph¶i thuª ngoµi lµm gi¶m tiÕn ®é thi c«ng. 3. C«ng t¸c thÞ tr-êng vµ cËp nhËt xö lý th«ng tin  §èi víi viÖc cËp nhËt vµ xö lý th«ng tin C«ng ty nªn kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh víi néi bé vµ trªn m¹ng Internet ®Ó th«ng tin ®-îc xö lý nhanh chãng h¬n. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Nghiªn cøu thÞ tr-êng tiªu thô vµ xem xÐt nguån tiªu thô. Cô thÓ ph¶i nghiªn cøu cô thÓ t×nh h×nh cña chñ ®Çu t- nhÊt lµ c¸c dù ¸n s¾p triÓn khai. Nghiªn cøu c¸c chñng lo¹i c«ng tr×nh vµ nguån nguyªn vËt liÖu ®i kÌm, kÞp thêi n¾m b¾t c¸c th«ng tin gäi thÇu vµ thÞ hiÕu cña c¸c chñ ®Çu t- ®ång thêi nghiªn cøu kh¼ n¨ng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh.  §Èy m¹nh c«ng t¸c Marketing më réng thÞ tr-êng nh- c«ng t¸c tiÕp thÞ, khuÕch tr-¬ng, duy tr× quan hÖ víi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng vµ c¸c kh¸ch hµng cò dï nhu cÇu x©y dùng cña hä kh«ng liªn tôc.  Thùc hiÖn chiÕn l-îc ph©n ®o¹n thÞ tr-êng chia nhá thÞ tr-êng ®Ó thÊy ®-îc xu thÕ vµ vÞ trÝ cña C«ng ty nh»m ®a ra c¸c chÝnh s¸ch phï hîp. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chu¬ng IV §Ò xuÊt ý kiÕn 1. KiÕn nghÞ vÒ nh©n sù VÒ vÊn ®Ò nµy hiÖn nay C«ng ty ®· thùc hiÖn bé m¸y qu¶n lý vµ ph©n bæ lao ®éng t-¬ng ®èi hîp lý nh-ng qua thùc tÕ t×m hiÓu em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt víi C«ng ty mét sè kiÕn nghÞ sau: Do sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña toµn bé nÒn kinh tÕ cho nªn vÊn ®Ò x©y dùng nhµ ë còng ph¸t triÓn, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng kh¾c nhiÖt. C«ng ty nªn thµnh lËp ë trong Phßng Qu¶n lý dù ¸n mét tæ chuyªn tr¸ch bao gåm 03 c¸n bé lµm c«ng t¸c t×m hiÓu thÞ tr-êng, chuyªn t×m nh÷ng c«ng tr×nh ®Ó C«ng ty tham gia ®Êu thÇu. Kh«ng nªn cã sù qu¶n lý chång chÐo trong C«ng ty, giao thªm quyÒn hµnh cho phßng Qu¶n lý dù ¸n ®Ó khái mÊt thêi gian trong kh©u xin chØ thÞ tõ c¸c phßng kh«ng cÇn thiÕt mÊt c¬ héi kinh doanh. 2. KiÕn nghÞ vÒ thùc hiÖn hîp ®ång thÇu Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty t«i thÊy c«ng t¸c thùc hiÖn thÇu cña C«ng ty sau khi ký kÕt xong hîp ®ång thÇu bè trÝ ch-a ®-îc ®Ó ý quan t©m ®óng møc. Tríc hÕt lµ c«ng t¸c chuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu ë mét sè c«ng tr×nh cha tèt, C«ng ty ph¶i mua nguyªn vËt liÖu bæ sung víi gi¸ cao h¬n trong b¶ng tÝnh gi¸ khi ®a ra ®Êu thÇu do bÞ c¸c nhµ b¸n nguyªn vËt liÖu Ðp gi¸ 3. KiÕn nghÞ vÒ chiÕn l-îc ®Êu thÇu: ¸p dông chiÕn l-îc ®Êu thÇu tæng hîp, vÊn ®Ò nµy còng ®· ®-îc C«ng ty ®Ó ý tíi nh-ng ch-a ®-îc chó träng, C«ng ty tham gia vµo viÖc bao tiªu c«ng tr×nh, b¸n nhµ cho ng-êi sö dông th«ng qua ®Êu thÇu bao tiªu lu«n nhµ võa x©y dùng 20
- Xem thêm -