Tài liệu Phân tích hợp tác thương mại việt nam – liên minh châu âu trong lĩnh vực dệt may

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 Lêi më ®Çu ThËp niªn cuèi cña thÕ kû XX ®· chøng kiÕn nhiÒu thay ®æi lín lao trªn thÕ giíi. Nh÷ng tiÕn bé v-ît bËc cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ cµng thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ trªn thÕ giíi diÔn ra m¹nh mÏ h¬n xu thÕ hoµ b×nh hîp t¸c ph¸p triÓn ®ang ngµy cµng trë thµnh xu thÕ chñ yÕu chi phèi quan hÖ ngo¹i giao c¸c n-íc. Trong thÕ giíi ngµy cµng tuú thuéc lÉn nhau nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn, giao l-u kinh tÕ, v¨n ho¸ nh»m t¨ng c-êng sù hiÓu biÕt ®Ó hîp t¸c v× lîi Ých d©n téc ®ang trë nªn cÊp thiÕt . Víi mét m«i tr-êng quèc tÕ thuËn lîi nh- vËy, Quan hÖ ViÖt Nam – EU ®· cã ®IÒu kiÖn chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi ®Çy triÓn väng c¶ ViÖt Nam vµ EU ®Òu cã chung l¬Þ Ých trong viÖc më réng vµ t¨ng c-êng quan hÖ h÷u nghÞ trªn c¸c lÜnh vùc . EU lµ mét trung t©m chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, ®ãng vai trß quan träng kh«ng chØ ë Ch©u ¢u, mµ cßn c¶ trªn toµn thÕ giíi . EU cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, cã nguån dù tr÷ ngo¹i tÖ m¹nh vµ lµ nguån viÖn trî lín cho ViÖt Nam . EU cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®æi míi . Víi ®-êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp, tù chñ, ®a ph-¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ, ph¸ thÕ bao v©y cÊm vËn, t¹o m«i tr-êng quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ b¶o vÖ ®Êt n-íc gãp phÇn b¶o ®¶m hoµ b×nh, æn ®Þnh , an ninh vµ ph¸p triÓn trong khu vùc còng nh- trªn thÕ giíi . Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ Ph©n tÝch hîp t¸c th-¬ng m¹i ViÖt Nam – Liªn minh Ch©u ¢u trong lÜnh vùc dÖt may . §Ó ®¹t môc ®Ých trªn ®©y , bè côc ®Ò tµi gåm 3 phÇn . Ch-¬ng 1 : Mét vµi nÐt vÒ liªn minh Ch©u ¢u ( EU ) Ch-¬ng 2 : Thùc tr¹ng th-¬ng m¹i ViÖt Nam – EU trong lÜng vùc dÖt may . Ch-¬ng 3 : C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy th-¬ng m¹i ViÖt Nam – EU trong lÜnh vùc dÖt may . Ch-¬ng 1 Mét vµI nÐt vÒ liªn minh ch©u ©u(eu) Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh liªn kÕt kinh tÕ . Trong ®ã liªn minh Ch©u ¢u ( céng ®ång Ch©u ¢u – EU tr-íc ®©y ) lµ khèi liªn kÕt kinh tÕ h×nh thµnh sím nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt . Tr-íc ng-ìng cöa cña thÕ kû 21, víi GDP kho¶ng 8500 tû USD, d©n sè kho¶ng 375 triÖu ng-êi chiÕm gi÷ kho¶ng 40-50% s¶n l-ëng c«ng nghiÖp cña c¸c n-íc t- b¶n Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 ph¸t triÓn EU ®ang trë thµnh mét cùc rÊt m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi . 1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña liªn minh Ch©u ¢u . Ngay tõ thêi Sacl¬ ®¹i ®Õ thuéc ®Õ chÕ La M· ( TK8 – Sau c«ng nguyªn ) nh÷ng m¬ t-ëng vÒ thèng nhÊt Ch©u ¢u ®· ®-îc h×nh thµnh . Tuy nhiªn trong mét thêi gian dµi , ý ®å thèng nhÊt Ch©u ¢u chØ thuéc vÒ mét vµi nhµ chÝnh trÞ , qu©n sù cã nhiÒu tham väng vµ mét bé phËn c¸c nhµ tri thøc . §¹i bé phËn Ch©u ¢u vÉn thê ¬ thËm chÝ kh«ng hÒ cã ý t-ëng g× vÒ ®iÒu ®ã , mÆc dï Ch©u ¢u ®· mang s½n trong m×nh c¸c yÕu tè thèng nhÊt . §Õn n¨m 1923 , B¸ T-íc ng-êi ¸o –Condenhve Kalerg ®· ®Ò nghÞ thµnh lËp mét liªn minh Ch©u ¢u theo kiÓu Liªn Bang Thuþ SÜ n¨m 1648 hay liªn bang Hoa Kú n¨m 1776 n¨m 1929 Bé tr-ëng Ph¸p lóc bÊy giê – Arstide Briand còng ®-a ra ®Ò ¸n thµnh lËp liªn minh Ch©u ¢u . Nh-ng nh÷ng ý t-ëng nµy ph¶i m·i ®Õ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai míi trë thµnh hiÖn thùc . Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai c¸c n-íc T©y ¢u ®Òu kiÖt quÖ vÒ kinh tÕ . So víi n¨m 1937 s¶n l-îng cña §øc 1946 chØ b»ng 31% , Italia 64% , Anh 96% . Trong khi ®ã nhê chiÕn tranh mµ kinh tÕ Mü ®· ph¸t triÓn v-ît bËc søc m¹nh kinh tÕ cña Mü cßn l¬ns h¬n søc m¹nh kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c n-íc T©y ¢u gép l¹i .MÆt kh¸c sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña lùc l-îng s¶n xuÊt d-íi t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 thuËt ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt ë Mü ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ b¸ chñ toµn cÇu cña Mü . ChÝnh bèi c¶nh Êy , buéc c¸c quèc gia T©y ¢u ph¶I t¨ng c-êng hîp t¸c ®Ó thóc ®Èy lùc l-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn , tho¸t khái sù kiÓm to¹ cña Mü vµ còng lµ lµm dÞu ®i bÇu kh«ng khÝ chÝnh trÞ c¨ng th¼ng ë T©y ¢u , ®Æc biÖt lµ gi÷a Ph¸p vµ §øc , phong trµo gi¶i phãng d©n téc ®ang d©ng lªn ë c¸c n-íc thuéc ®Þa vµ trªn hÕt l¯ ph°i ®èi ®Çu víi “céng s°n ” ë nöa kia Ch©u ¢u – c¸c quèc gia T©y ¢u kh«ng cßn sù lùa chän nµo kh¸c ngoµi con ®-êng hoµ b×nh hîp t¸c víi nhau . Ngµy 9/5/1950 Ngo¹i tr-îng Ph¸p – R«be Suman ®· ®-a ra mét s¸ng kiÕn míi khëi ®Çu cho tiÕn tr×nh liªn kÕt Ch©u ¢u . ¤ng ®Ò nghÞ “§Æt to¯n bé viÖc s°n xuÊt than v¯ thÐp cða §øc v² Ph²p d­íi mét c¬ quan quyÒn lùc tèi cao chung trong mét tæ chøc më cöa cho c¸c n-íc T©y ¢u kh²c tham gia ” Trªn c¬ së ®Ò nghÞ ®ã ngµy 18/4/1951 ,t¹i Paris ,6 quèc gia T©y ¢u gåm : Ph¸p ,§øc , Italia , BØ ,Hµ Lan , Luych X¨m Bua ®· ký HiÖp -íc thµnh lËp céng ®ång than thÐp Ch©u ¢u ( cã hiÖu lùc tõ ngµy 25/7/1952 ) më ra mét ch-¬ng míi trong lÞch sö quan hÖ gi÷a c¸c n-íc T©y ¢u . Nh×n chung, s¸u n-íc T©y ¢u ®· thùc hiÖn thµnh c«ng HiÖp -íc Paris n¨m 1952 . Trªn lÜnh vùc kinh tÕ, tõ th¸ng 5/ 1953 mét thÞ tr-êng chung than , s¾t , thÐp cho s¸u n-íc ®· h×nh thµnh . Ngµnh luyÖn kim ®¹t mét b-íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn c¶ nÒn kinh tÕ s¸u n-íc . Thµnh tÝch kinh tÕ lµ to lín song cßn mét kÕt qu¶ quan träng kh¸c mµ céng ®ång than thÐp Ch©u ¢u mang l¹i ®ã lµ t¸c ®éng t©m lý Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 ®èi cíi ng-êi T©y ¢u . LÇn ®Çu tiªn hä thÊy r»ng kh«ng cÇn chiÕn tranh mµ vÉn cã thÓ thèng nhÊt ®-îc Ch©u ¢u vµ thèng nhÊt theo chiÒu h-íng Siªu quèc gia . T¹i cuéc häp c¸c ngo¹i tr-ëng cña c¸c quèc gia T©y ¢u ë Messine n¨m 1955 ®· ®-a ra ®Ò ¸n më réng liªn kÕt cña c¸c quèc gia T©y ¢u song c¸c lÜnh vùc kh¸c vµ cö ngµi Paul Henry Spack – ngo¹i tr-ëng Italia lµm chñ ®Ò ¸n . §Õn 1956 hä ®· nhÊt trÝ thµnh lËp céng ®ång kinh tÕ Ch©u ¢u ( Eurpean Economic Community – EEC ) vµ céng ®ång n¨ng l-îng nguyªn tö Ch©u ¢u . Ngµy 25/ 7/ 1957 hiÖp -îc vÒ viÖc thµnh lËp 2 tæ vhøc nµy ®· ®-îc th«ng qua vµ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/ 1/ 1958 . Mçi tæ chøc cã mét chøc n¨ng riªng : EEC cã nhiÖm vô chung liªn quan ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ víi viÖc t¹o lËp mét thÞ tr-êng chung , trong ®ã kh«ng cßn sù ng¨n c¶n vËn ®éng cña hµng ho¸ , t- b¶n , søc lao ®éng … gi÷a c¸c n-íc T©y ¢u víi nhau , céng ®ång n¨ng l-îng nguyªn tö Ch©u ¢u quan t©m ®Õn viÖc nghiªn cøu phæ biÕn kiÕn thøc , b¶o ®¶m nguån cung cÊp th-êng xuyªn c¸c nguyªn liÖu h¹t nh©n thóc ®Èy ®Çu t- lËp c¸c c¬ së s¶n xuÊt n¨ng l-îng h¹t nh©n chung lËp thÞ tr-êng nguyªn tö chung gi÷a c¸c n-íc . B-íc vµo ®Çu thËp kû 90 , sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u ®· lµm thay ®æi côc diÖn thÕ giíi tõ hai cùc trë thµnh ®a cùc . Trong trËt tù míi , c¸c thÕ lùc ®Òu ®ang dèc søc chuÈn bÞ lùc l-îng ®Ó chiÕm vÞ trÝ tèi -u cho m×nh trong t-¬ng lai . MÆc dï ®Õn thêi ®iÓm nµy céng ®ång Ch©u ¢u ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh nh-ng nãi chung vÒ kinh tÕ , chÝnh trÞ lÉn qu©n sù vÉn cßn thua Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 kÐm Mü vµ NhËt B¶n . Do vËy trong cuéc c¹nh tranh quyÕt liÖt tr-íc m¾t c¸c n-íc T©y ¢u vÉn sÏ ph¶i thèng nhÊt l¹i , ®Èy manh c«ng cuéc x©y dùng céng ®ång t¹o ra søc m¹nh tËp thÓ ®Ó ®èi phã víi hai ®èi thñ lín cña m×nh . §IÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn rÊt râ t¹i Héi nghÞ th-îng ®Ønh c¸c quèc gia T©y ¢u ë Maastricht – Hµ Lan th¸ng 11 n¨m 1991 . T¹i Héi nghÞ nµy c¸c quèc gia thµnh viªn ®· thèng nhÊt : Thø nhÊt tiÕp tôc më réng liªn kÕt b»ng c¾ch kÕt n¹p thªm c¸c thµnh viªn míi , thø hai t¹o lËp ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u lµm cho Ch©u ¢u thay ®æi mét c¸ch c¨n b¶n vµo n¨m 2000 . Thø ba , tiÕn tíi thèng nhÊt mÆt chÝnh trÞ , x©y dùng mét chÝnh s¸ch quèc phßng an ninh chung . N¨m 1993 nh÷ng hiÖp -íc trªn b¾t ®Çu cã hiÖu lùc vµ EU còng chÝnh thøc ®æi thµnh liªn minh Ch©u ¢u ( European Union – EU ) . §ång thêi , EU tiÕp tôc më cöa lÇn thø ba ®Õn n¨m 1995 ba n-íc ë T©y B¾c ¢u gåm : ¸o, PhÇn Lan , Thuþ §iÓn ®· trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña EU . Nh- vËy , tõ s¸u n-íc thµnh viªn ®Õn nay EU ®· më réng ra 15 n-íc vµ xu thÕ sÏ tiÕn tíi 21 n-íc vµo ®Çu thÕ kû 20 liªn kÕt ®-îc më réng trªn rÊt nhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ , chÝnh trÞ ,khoa häc kü thuËt , v¨n ho¸ , gi¸o dôc . Môc ®Ých cña liªn minh Ch©u ¢u lµ nh»m thiÕt lËp vµ hoµn thiÖn thÞ tr-êng néi bé thèng nhÊt th«ng qua viÖc ph¸t hµnh mét ®ång tiÒn thèng nhÊt xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan gi÷a c¸c n-íc thµnh viªn x©y dùng mét hµng rµo thuÕ quan thèng nhÊt ®èi víi hµng ho¸ nhËp tõ ngoµi vµo ,xo¸ bá nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi viÖc tù do di chuyÓn vèn søc lao ®éng hµng ho¸ dÞch vô … nh»m t¨ng c-êng hîp t¸c , liªn kÕt gi÷a c¸c quèc gia Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 thµnh viªn x©y dùng Ch©u ¢u thµnh mét cùc m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi . §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu nµy , EU cã mét hÖ thèng thÓ chÕ ®Ó ho¹ch ®Þnh , ®IÒu hµnh vµ gi¸m s¸t. HÖ thèng nµy bao gåm n¨m c¬ quan chÝnh uû ban Ch©u ¢u , Héi ®ång Ch©u ¢u , Quèc héi Ch©u ¢u , Toµ ¸n Ch©u ¢u vµ toµ kiÓm toµn cïng víi c¸c bé phËn hç trî cho c¸c c¬ quan trªn nh- uû ban kinh tÕ vµ x· héi , uû ban khu vùc . VËy , thùc chÊt cña liªn kÕt kinh tÕ EU lµ t¹o lËp mét thÞ tr-êng thèng nhÊt víi viÖc ph¸t hµnh mét ®ång tiÒn thèng nhÊt lµ qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ kh«ng chØ lùc l-îng s¶n xuÊt mµ c¶ quan hÖ s¶n xuÊt . 1.2. ChiÕn l-îc cña liªn minh Ch©u ¢u ®èi víi Ch©u ¸ . Quan hÖ kinh tÕ nãi chung gi÷a c¸c n-íc EU vµ c¸c n-íc trong khu vùc Ch©u ¸ ®· cã tõ rÊt l©u , nh-ng trong mét thêi gian t-¬ng ®èi dµi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai , c¸c n-íc lín trong EU rÊt Ýt chó ý ®Õn Ch©u ¸ . Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao víi thÞ tr-êng réng lín ë Ch©u Phi ®· hÊp ®Én c¸c nhµ kinh doanh , ®Çu t- Ch©u ¢u nhiÒu h¬n khu vùc Ch©u ¸ . Trong giai ®o¹n nµy , quan hÖ cña c¸c n-íc EU víi khu vùc ch©u ¸ chñ yÕu lµ viÖn trî kinh tÕ .Tuy vËy tõ sau thËp kû 80 ®Õn nay c¸c n-íc Mü La Tinh ®· bÞ l©m vµo khñng ho¶ng nî , trong khi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn Ch©u ¸ l¹I cã nh÷ng chuyÓn biÕn trong ph¸t triÓn kinh tÕ . C¸c Nies vµ ASEAN ®· thùc hiÖn thµnh c«ng chÝnh s¸ch kinh tÕ h-íng vÒ xuÊt khÈu vµ ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ thÕ giíi . §ång Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 thêi sù suy sôp cña Liªn X« vµ c¸c n-íc §«ng ¢u ®· lµm cho côc diÖn vÒ kinh tÕ còng nh- kinh tÕ cña m×nh ë Ch©u ¸ nh»m duy tr× ¶nh h-ëng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi . ViÖc thiÕt lËp ®-îc mét sù hiÖn diÖn m¹nh mÏ vµ ®ång bé t¹i c¸c khu vùc ë Ch©u ¸ sÏ cho phÐp EU ®¶m b¶o ®-îc lîi Ých cña m×nh t¹i khu vùc nµy vµo ®Çu thÕ kû 21 . §Ó ®³t ®­îc ®iÒu ®ã th²ng 7/1994 , EU ®± th«ng qua v¨n kiÖn “H­íng tíi mét chiÕn l-îc míi ®èi víi Ch©u ¸” . ChiÕn l-îc míi nµy h-íng tíi c¸c môc tiªu chñ yÕu lµ : Thø nhÊt : T¨ng c-êng sù hiÖn diÖn vÒ kinh tÕ cña EU t¹i Ch©u ¸ nh»m duy tr× vai trß næi tréi cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi . ViÖc thiÕt lËp mét sù hiÖn diÖn ®¸ng kÓ ë Ch©u ¸ sÏ cho phÐp EU ch¨m lo nh÷ng lîi Ých cña m×nh ®-îc t«n träng hoµn toµn trong khu vùc then chèt nµy vµo ®Çu thÕ kû 21 . Thø hai : Gãp phÇn vµo sù æn ®Þnh ë Ch©u ¸ b»ng c¸ch khuyÕn khÝch hîp t¸c vµ hiÓu biÕt lÉn nhau ë cÊp ®é quèc tÕ . Thø ba : KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n-íc vµ khu vùc kÐm thÞnh v-îng nhÊt . EU vµ c¸c thµnh viªn cña m×nh tiÕp tôc gãp phÇn lµm gi¶m bít sù nghÌo nµn vµ t¹o ra mét sù t¨ng tr-ëng bÒn v÷ng ë c¸c n-íc vµ khu vùc nµy . Thø t- : Gãp phÇn ph¸t triÓn vµ cñng cè nÒn d©n chñ , nhµ n-íc ph¸p quyÒn , còng nh- ph-¬ng tiÖn t«n träng quyÒn con ng-êi vµ c¸c quyÒn tù do c¬ b¶n ë Ch©u ¸ . Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 §Ó ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu trªn EU ®· ®-a ra hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch cñng cè vµ t¨ng c-êng sù hiÖn diÖn cña m×nh nh- . - Dµnh cho Ch©u ¸ nh÷ng -u tiªn lín h¬n vµ ®i s©u ®èi tho¹i víi c¸c n-íc vµ c¸c nhãm trong khu«n khæ song ph-¬ng hoÆc ®a ph-¬ng . - Coi träng hîp t¸c kinh tÕ trong c¸c lÜnh vùc EU cã lîi thÕ nh- ng©n hµng , n¨ng l-îng , c«ng nghÖ m«i tr-êng , viÔn th«ng … - Dµnh -u tiªn lín nhÊt cho c¸c thÞ tr-êng Ch©u ¸ míi trong ®ã cã §«ng Nam ¸ , Trung Quèc , Ên §é … Sù cô thÓ ho¸ trong chiÕn l-îc míi ®èi víi Ch©u ¸ chøng tá EU ®· tiÕn thªm mét b-íc quan träng trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ an ninh chung cña m×nh . ViÖc EU cè g¾ng ®i ®Õn mét chÝnh s¸ch chung ®èi víi Ch©u ¸ -Th¸i B×nh D-¬ng lµ xuÊt ph¸t tõ chç ®¸nh gi¸ l¹i thùc tr¹ng cña m×nh vµ t-¬ng lai cña khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D-¬ng . Qua chiÕn l-îc nµy EU hy väng sÏ giµnh ®-îc nh÷ng vÞ trÝ v÷ng ch¾c c¶ vÒ kinh tÕ quèc d©n . EU ®· sím ®ãn b¾t ®-îc mét xu thÕ ph¸t triÓn ®Æc thï ë Ch©u ¸ trong thÕ kû 21 . §ã lµ vÞ trÝ lý t-ëng ®Ó EU cã thÓ ph¸t huy ¶nh h-ëng chÝnh trÞ cña m×nh . Mét c¬ héi míi ®· ®-îc t¹o ra cho sù hîp t¸c gi÷a EU vµ ASEAN khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN . Tãm l¹i : Sau 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn EU trë thµnh mét siªu c-êng c¶ vÒ kinh tÕ , chÝnh trÞ , d©n sè , diÖn tÝch …vµ sÏ trë nªn m¹nh h¬n khi ®ång tiÒn chung Euro ®-îc sö dông tr-íc mét trËt tù thÕ giíi míi ®ang h×nh thµnh vµ ®ang ®Çy biÕn ®éng phøc t¹p , EU ®· chuyÓn Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 m×nh v-¬n lªn t¾ch khái sù lÖ thuéc víi Mü, v-¬n tÇm ho¹t ®éng sang trung vµ §«ng ©u, Ch©u ¸, Ch©u Mü La Tinh, nh»m n©ng cao h¬n n÷a vÞ thÕ cña m×nh tr-íc thÒm thÕ kû XXI . chÝnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chiÕn l-îc toµn cÇu cña m×nh nãi chung vµ chiÕn l-îc míi víi Ch©u ¸ nãi riªng, EU ®· t×m thÊy ë ViÖt Nam nh÷ng -u thÕ ®Þa chÝnh trÞ, ®Þa kinh tÕ ®Ó lÊy ViÖt Nam lµm ®IÓm tùa quan träng trong chiÕn l-îc ®èi ngo¹i cña m×nh víi Ch©u ¸. Mèi quan hÖ ViÖt Nam – EU ®· b¾t ®Çu ®-îc thiÕt lËp tõ sau n¨m 1975, nh-ng chØ ®¬n thuÇn lµ viÖn trî kinh tÕ . B-íc chuyÓn biÕn to lín ®¸nh dÊu mét thêi kú míi trong quan hÖ ViÖt Nam- EU lµ viÖc hai bªn thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao th¸ng 10/1990. Trªn c¬ së ®ã mèi quan hÖ ViÖt Nam vµ EU ®· ph¸t triÓn nhanh chãng . Hai bbªn ®· cã hµng lo¹t cuéc tiÕp xóc gÆp gì th¨m viÕng héi th¶o khoa häc… nh»m trao ®æi th«ng tin vµ t¨ng c-êng sù hiÓu biÕt lÉn nhau . Quan hÖ ViÖt Nam – EU b-íc vµo giai ®o¹n lÞch sö míi khi . HiÖp ®Þnh khung hîp t¸c ViÖt Nam – EU ®-îc ký kÕt vµo th¸ng 7/1995 . HiÖp ®Þnh ®· t¹o ra nh÷ng yÕu tè thuËn lîi cho EU vµ mèi n-íc thµnh viªn EU trong quan hÖ hîp t¸c th-¬ng m¹i vµ ®Çu t- víi ViÖt Nam . Cã thÓ nãi , hiÖp ®Þnh khung hîp t¸c ViÖt Nam – EU võa lµ c¬ së ph¸p lý võa lµ ®éng c¬ thóc ®Èy quan hÖ hîp t¸c gi÷a ViÖt Nam vµ EU ph¸t triªn m¹nh mÏ vµ toµn diÖn trªn rÊt nhiÒu lÜnh vùc : hîp t¸c th-¬ng m¹i, ®Çu t- khoa häc kü thuËt m«i tr-êng v¨n ho¸ gi¸o dôc y tÕ… ®Æc biÖt lµ trng lÜnh vùc dÖt may. B»ng chøng lµ hai hiÖp ®Þnh dÖt may ViÖt Nam – EU giai ®o¹n 1993 – 1997 vµ 1998 – 2000 ®· ký Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 kÕt . nhê ®ã kim ng¹ch hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo thÞ tr-êng EU ®· t¨ng lªn nhanh chãng . VÉn ®Ò nµy sÏ ®-îc nghiªn cøu kü ë ch-¬ng tiÕp theo. Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 Ch-¬ng 2 Thùc tr¹ng th-¬ng m¹I viÖt nam -eu trong lÜnh vùc dÖt may 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ ngµnh dÖt may ViÖt Nam . Ngµnh dÖt may lµ ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng cã lÞch sö ph¸t triÓn rÊt l©u ®êi ë n-íc ta . M¹c dï th-êng xuyªn ph¶I ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu thö th¸ch , song víi ®Æc tÝnh thu hót nhiÒu lao ®éng , ®Çu t- Ýt vèn , thu l·i nhanh , ngµnh dÖt may ®· tËn dông ®-îc c¸c lîi thÕ cña ®Êt n-íc vµ ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc . Thø nhÊt , ngµnh dÖt may ph¶i thùc hiÖn mét nhiÖm vô quan träng lµ ®°m b°o ®Çy ®ð nhu cÇu thiÕt yÕu cho nh©n d©n trong n­íc “sau c¸i ¨n lµ c¸i mÆc ”, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n . Trªn thùc tÕ s¶n phÈm cña ngµnh dÖt may chØ míi ®¸p øng ®-îc mét phÇn nhu cÇu trong n-íc . Hµng n¨m chóng ta vÉn ph¶I Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 nhËp víi mét khèi l-îng lín nguyªn liÖu lÉn hµng dÖt may thµnh phÈm . MÆt kh¸c ngµnh dÖt may s¶n phÈm cho tiªu dïng trong n-íc chÊt l-îng cßn thÊp , mÉu m· ch-a phong phó , gi¸ c¶ l¹i cao so víi s¶n phÈm dÖt may nhËp khÈu . Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , ngµnh dÖt may ®· cã kÕ ho¹ch ®æi míi trang thiÕt bÞ , t¨ng s¶n l-îng , gi¶m gi¸ thµnh , ®a d¹ng ho¸ mÉu m· nh»m ®¸p øng ngµy cµng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña nh©n d©n trong n-íc . Thø hai , víi ®Æc tÝnh sö dông nhiÒu lao ®éng , ®Æc biÖt lµ ®èi víi ngµnh dÖt may ViÖt Nam thiÕu thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i v× thÕ cßn rÊt nhiªï c«ng ®o¹n s¶n xuÊt thñ c«ng , nªn ngµnh dÖt may cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng . HiÖn nay toµn ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®ang sö dông h¬n 500. 000 lao ®éng Con sè nµy lµ nhá khi so víi tæng sè 38 triÖu ng-êi trong ®é tuæi lao ®éng cña ViÖt Nam nh-ng lµ mét con sè kh¸ lín ®èi víi mét ngµnh c«ng nghiÖp , cã ý nghÜa kh«ng chØ trªn ph-¬ng diÖn kinh tÕ mµ cßn gãp phÇn b×nh æn chÝnh trÞ – x· héi . Thø ba , kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu trong n-íc , hiÖn nay s¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam ®· cã mÆt ë rÊt nhiÒu thÞ tr-êng n-íc ngoµi . C¸c sÝ nghiÖp dÖt may lín ë Trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng ®Òu ®ang cè g¾ng dµnh n¨ng lùc tèt nhÊt cho s¶n xuÊt hµng dÖt may . Ngµnh dÖt may ®· ph¸t huy vµ tËn dông hÕt tiÒm n¨ng s½n cã cña ®Êt n-íc , thóc ®Èy m¹nh mÏ qu¸ tr×nh ®ã . Trong thêi gian tíi , chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó khai th¸c hiÖu qu¶ nh÷ng -u thÕ cña Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 ngµnh dÖt may nh»m thóc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc . 2.2. C¬ cÊu thÞ tr-êng ngµnh dÖt may ViÖt Nam NhiÖm vô ®Çu tiªn cña ngµnh dÖt may lµ ®¸p øng cho nhu cÇu cña nh©n d©n trong n­íc “sau c¸i ¨n lµ c¸i mÆc ” . Nh­ng trªn thùc tÕ , ngµnh dÖt may ch-a hoµn thµnh nhiÖm vô nµy , hµng n¨m chóng ta vÉn ph¶i nhËp mét l-îng lín nguyªn liÖu lÉn hµng dÖt may thµnh phÈm . §iÒu nµy chøng tá r»ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ h-íng ngo¹i ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· ®Ó l¹i mét kho¶ng trèng sau l-ng m×nh , ®ã lµ thÞ tr-êng may mÆc trong n-íc HiÖn nay c¸c sÝ nghiÖp dÖt may lín Trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng ®Òu ®ang cè g¾ng dµnh nh÷ng n¨ng lùc tèt nhÊt cho s¶n xuÊt hµng dÖt may xuÊt khÈu , phÇn nµo kh«ng xuÊt ®-îc th× ®Ó l¹i tiªu dïng trong n-íc . b»ng chøng lµ thØnh tho¶ng mät doanh nghiÖp s°n xuÊt h¯ng dÖt may xuÊt khÈu n¯o ®ã l³I ®­a ra “cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm” cða m×nh nh÷ng l« hµng kÐm phÈm chÊt b¸n cho hµng tiªu dïng , ®ã lµ nh÷ng chiÕc quÇn ¸o réng qu¸ cì , kh¸c biÖt vÒ mµu s¾c vµ kiÓu mèt ®èi víi ng-êi ViÖt Nam . Ho¹t ®éng cña ngµnh dÖt may trªn thÞ tr-êng néi ®Þa cã thÓ ®-îc ph¶n ¸nh nh- sau : ë thÞ tr-êng thµnh thÞ , thÞ tr-êng bÞ th¶ næi : C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc cña t- nh©n gia ®êi rÊt nhanh víi nhiÒu quy m« vµ h×nh thøc kh¸c nhau ®· thay thÕ dÇn cho may mÆc quèc doanh , t×nh tr¹ng kinh doanh ®Êt trèn lËu thuÕ s¶n xuÊt bu«n b¸n hµng gi¶ , hµng Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 “Sida” , hµng ngo¹i trµn vµo mét c¸ch trµn lan , khã kiÓm so¸t ®-îc . ë thÞ tr-êng n«ng th«n , miÒn nói l¹i kh¸c h¼n thÞ tr-êng bÞ bá trèng bëi cÇu Ýt , kh¶ n¨ng thanh to¸n kÐm do ®ã kh«ng ®ñ søc ®Ó thu hót tth-¬ng vµo . NÕu ta chØ lµm mét phÐp tÝnh ®¬n gi¶n còng cã thÓ thÊy ®-îc sù l·ng phÝ ®¸ng quan t©m cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam . N-íc ta hiÖn nay cã kho¶ng 78 triÖu d©n , chØ tÝnh khiªm tèn mçi ng-êi tiªu dïng b×nh qu©n 100. 000 ®ång / n¨m sÏ t¹o ®-îc mét thÞ tr-êng víi søc mua 7800 tû ®ång ( t-¬ng ®-¬ng víi kho¶ng 600 triÖu USD ) xÊp xØ kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña chóng ta vµo 14 quèc gia thµnh viªn EU n¨m 1998 . §èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ®-îc xuÊt khÈu ra hai khu vùc thÞ tr-êng : cã h¹n ng¹ch vµ phi h¹n ng¹ch . ThÞ tr-êng cã h¹n ng¹ch do EU ¸p ®Æt . N¬i ®©y , lo¹i h×nh gia c«ng chiÕm vhñ yÕu 80% kim ng¹ch xuÊt khÈu hÇu nh- æn ®Þnh . Sau khi HiÖp ®Þnh dÖt may thêi kú ®Çu ( 1993 – 1997 ) ®-îc ký kÕt kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang EU kh«ng ngõng t¨ng lªn . Thêi kú ®Çu cã 105 chñng lo¹i ( category – cat ) qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch , sau khi ®iÒu chØnh ( th¸ng 8/ 1995 ) cßn 54 cat vµ khi hiÖp ®Þnh thêi kú 1998 – 2000 ®-îc ký kÕt th× sè cat qu¶n lý h¹n ng¹ch chØ cßn 29 . TÝnh gia , cã 122 ®± ®­îc EU “gi¶i phãng ” sè l-îng Cat ®-îc gi¶i phãng nµy cã thÓ mang l¹I mét kim ng¹ch kh«ng nhá . Tr-íc nh÷ng khã kh¨n trong viÖc khai th¸c thÞ tr-êng xuÊt khÈu nh®· nªu trªn , viÖc më réng vµ t¨ng c-êng h¬n l÷a hîp t¸c víi thÞ tr-êng Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 EU lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cña nganhf dÖt may ViÖt Nam . §ã còng chÝnh lµ lý do mµ toµn bé chØ ®i s©u t×m viÖc thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ®i EU ®Ó rót ra th¸ch thøc vµ thuËn lîi . 2.3. C¬ cÊu cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam . Theo thèng kª cuèi n¨m 1995 , tæng sè c¬ së dÖt may lµ 109369. Trong ®ã : sè c¬ së dÖt lµ 74633, may lµ 34736 ®¬n vÞ . HiÖn nay c¸c c¬ së dÖt may ph©n bè hÇu nh- kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n-íc . Song , hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së ë c¸c tØnh kh¸c nhau lµ kh¸c nhau . Theo thèng kª chung , c¸c c¬ së miÒn trung ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ , s¶n phÈm kh«ng ®ñ chÊt l-îng ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ do thiÕu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , thiÕu th«ng tin vÒ thÞ tr-êng , c¬ së h¹ tÇng l¹c hËu …C¸c doanh nghiÖp hoµt ®éng cã hiÖu qu¶ th-êng tËp trung ë thµnh phè Hå ChÝ Minh , §ång Nai , Nha Trang , H¶i Phßng , Hµ Néi …Sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång bé nµy chÝnh lµ c©u hái ®Æt ra víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch . Chóng ta cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t- vµ tÝn dông phï hîp ®Ó khai th¸c ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶ c¸c tiÒm lùc ë c¸c ®Þa ph-¬ng nh»m x©y dùng ngµnh dÖt may ngang tÇm nhiÖm vô cña nã , mét ngµnh c«ng nghiÖp chñ lùc trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam . Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 Vµ ®¸ng nãi nhÊt cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam lµ nguyªn vËt liÖu . §©y lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i , lµm ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng gi¸ c¶ , sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ : Nguyªn vËt liÖu cña ngµnh dÖt bao gåm c¸c lo¹i : B«ng , ®ay , t¬ t»m , x¬visco , x¬ PE , c¸c lo¹i x¬ liber kh¸c , c¸c lo¹i ho¸ chÊt , thuèc nhuém . Trong ®ã nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong n-íc chØ cã b«ng , ®ay , t¬ t»m . Tuy nhiªn s¶n l-îng b«ng ®ay , t¬ t»m vÉn cßn thÊp ,chÊt l-îng kÐm do sö dông gièng cò ®· tho¸i ho¸ , m¸y mãc trong trang bÞ trong kh©u thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n cßn l¹c hËu , gi¸ thµnh cao h¬n gi¸ cña nguyªn liÖu ngo¹i nhËp . H¬n n÷a , tõ n¨m 1993 ®Õn nay , diÖn tÝch trång c¸c lo¹i nguyªn liÖu nµy ®· gi¶m m¹nh do ngµnh dÖt ch-a cã kÕ ho¹ch thu mua khiÕn cho ng-êi trång trät lo l¾ng v× gi¸ c¶ , thÞ tr-êng tiªu thô kh«ng æn ®Þnh . ChÝnh v× vËy , hµng n¨m chóng ta ph¶i nhËp khÈu víi sè l-îng lín, b«ng , ®ay , t¬ t»m vµ c¸c nguån sîi tæng hîp kh¸c . Nguyªn liÖu cña ngµnh may còng vËy , v¶i trong n-íc cung cÊp cho may c«ng nghiÖp rÊt Ýt doanh nghiÖp ®¸p øng ®-îc , MÆc dï , mét vµi n¨m gÇn ®©y c«ng nghÖ dÖt cña ta ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ nh-ng nh×n chung ch-a ®ång bé , chÊt l-îng v¶i ch-a cao. TÝnh trong toµn bé n¨m 1998 l-îng b«ng nhËp khÈu lµ 78 triÖu USD , l-îng sîi c¸c lo¹i lµ 207 triÖu USD , v¶i c¸c lo¹i lµ 418 triÖu USD . §¸ng chó ý lµ l-îng v¶i nhËp khÈu cho gia c«ng lµ 392 triÖu USD , trong khi l-îng v¶i nhËp khÈu cho kinh doanh lµ 27 triÖu USD . ChÝnh v× thÕ , gi¶m bít Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 sù phô thué vÒ nguyªn liÖu trong ngµnh dÖt – may võa lµ mong muèn chñ quan vøa lµ yªu cÇu kh¸ch quan . Ngoµi ra ngµnh dÖt may cßn ph¶i nãi ®Õn ®æi míi c«ng nghÖ , theo ®¸nh gi¸ chung thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay l¹c hËu kho¶ng 10-20 n¨m so víi thÕ giíi . Tuy nhiªn so víi n¨m gÇn ®©y , cã kh¸ nhiÒu thiÕt bÞ , m¸y mãc tiªn tiÐn ®· ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt thay thÕ cho thiÕt bÞ cò , ®Æc biÖt lµ ngµnh may . NhiÒu doanh nghiÖp ®· trang bÞ nh÷nh thiÕt bÞ chuyªn dïng nh- m¸y thªu tù ®éng , m¸y c¾t , hÖ thèng ñi h¬i hËp tõ c¸c n-íc c«ng nghiÖp tiªn tiÓn . §iÒu ®¸ng buån lµ viÖc ®Çu t- trong ngµnh dÖt may kh«ng ®-îc xem xÐt d-íi c¸c gãc ®é b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng cña mét ngµnh nãi riªng vµ cña toµn nÒn kinh tÕ nãi chung . §Çu t- kh«ng ®ång bé gi÷ ngµnh may vµ ngµnh dÖt vµ gi÷a c¸c c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp . HÇu hÕt , c¸c chñng lo¹i m¸y may vµ c«ng nghÖ ®ang sö dông trong nghµnh may ®Òu lµ m¸y míi . Ng-îc l¹i ngµnh dÖt may ch-a cã sù tho¶ ®¸ng , ngµnh dÖt cßn 50% thiÕt bÞ ®· sö dông trªn 20 n¨m . Sù ®ång bé nµy cßn ®-îc thÓ hiÖn ngay ë l-îng FDI vµo ngµnh dÖt may ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m võa qua . Víi t×nh h×nh trªn , nÕu viÖc ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ dÖt – may kh«ng ®-îc c¶i tiÕn vµ kh«ng cã mét chiÕn l-îc xÐt trªn gi¸c ngé toµn ngµnh dÖt sÏ m·i m¶i tôt hËu so víi ngµnh may vµ ngµnh may còng sÏ bÞ suy gi¶m khi ViÖt Nam kh«ng cßn thÕ m¹nh lµ n-íc cã gi¸ trÞ nh©n c«ng rÎ . Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 2.4. Mét sè ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng th-¬ng m¹i dÖt may ViÖt Nam-EU Tõ khi nÒn kinh tÕ n-íc ta míi chËp ch÷ng vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®· chøng tá vai trß quan träng cña m×nh , víi ®Æc ®iÓm sö dông nhiÒu lao ®éng . Ngµnh dÖt may ®· khai th¸c ®-îc lîi thÕ so s¸nh cña n-íc ta vµ trë thµnh mét trong n¨m ngµnh c«ng nghiÖp chñ lùc cña ViÖt Nam kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may t¨ng lªn nhanh chãnh tõ n¨m 1989- 1997 vµ lu«n chiÕm vÞ trÝ thø hai sau dÇu th« . Riªng n¨m1998 kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ®· v-¬n lªn vÞ trÝ ®Çu b¶ng víi 1,375 tû USD . Tuy nhiªn viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng nµy trong n¨m 1998 còng ®Çy “sãng giã– . MÆc dï gi÷ vÞ trÝ ®Çu b¶ng nh-ng còng chØ lµ møc ®· ®¹t trong n¨m 1997 vµ thÊp kh¸ xa so víi møc dù kiÕn 1,5 tû USD ban ®Çu . Sù ch÷ng l¹i trong xuÊt khÈu mÆt hµng nµy lµ do thÞ phÇn ë thÞ tr-êng phi h¹n ng¹ch gi¶m qu¸ m¹nh tõ 900 triÖu USD n¨m 1997 xuèng chØ cßn 700 triÖu USD n¨m 1998 . §ång thêi v¬Ýi sù suy gi¶m vai trß cña thÞ tr-êng c¸c quèc gia Ch©u ¸ ®èi víi ngµnh dÖt may ViÖt Nam , vai trß cña thÞ tr-êng EU cµng ®-îc cñng cè . Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vÉn t¨ng 30% sau khi hiÖp ®Þnh dÖt may ViÖt Nam EU giai ®o¹n 1998-2000 cã hiÖu lùc , chiÕm kho¶ng 45% so víi tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may EU thùc sù lµ mét thÞ tr-êng xuÊt khÈu chñ ®¹o cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam . §èi víi hµng ho¸ trong lÜnh vù dÖt may nhËp tõ EU vµo ViÖt Nam , tû lÖ hµng thµnh phÈm rÊt Ýt , chñ yÕu lµ c¸c lo¹i m¸y mãc , thiÕt bÞ , vËt Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ThÞ TuyÕt Nga - Líp §N9 t- nguyªn liÖu vµ ho¸ chÊt . MÆc dï chÊt l-îng hµng dÖt may cña EU rÊt cao , nh-ng kÝch th-íc mÉu m· mÇu s¾c l¹I kh«ng phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng-êi ViÖt Nam . Nh×n chung c¬ cÊu trao ®æi hµng ho¸ ®· thÓ hiÖn ®óng kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña mçi bªn . C¬ cÊu trao ®æi nµy còng hoµn toµn phï hîp víi môc tiªu cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ mµ ViÖt Nam ®ang theo ®uæi . Trong nh÷ng n¨m tíi , chóng ta cÇn ph¶i tiÕp tôc khai th¸c thÞ tr-êng EU theo h-íng nµy . Cã nh- vËy chóng ta míi tËn dông ®-îc tiÒm n¨ng cña m×nh vµ khai th¸c ®-îc c¸c mÆt m¹nh cña EU . Thµnh qu¶ ®· ®¹t ®-îc trong nh÷ng n¨m qua lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng lç lùc tõ hai phÝa . PhÝa ViÖt Nam , chóng ta kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m· , n©ng cao chÊt l-îng , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu c¸c kh¸ch hµng EU . Ng-îc l¹i EU còng dµnh cho chóng ta nh÷ng ®iÒu kiÖn cã lîi ®Ó thóc ®Èy quan hÖ bu«n b¸n mÆt hµng nµy . Tuy nhiªn , viÖc th©m nhËp mét thÞ tr-êng kü tÝnh nh- EU trong khi chóng ta ch-a ph¶i lµ thµnh viªn cña WTO qu¶ lµ ®IÒu hÕt søc khã kh¨n . MÆc dï , kim ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may sang thÞ tr-êng EU cã t¨ng , song ®ã vÉn ch-a ph¶i lµ tÊt c¶ nh÷ng g× chóng ta mong ®îi . Nguyªn nh©n cña viÖc nµy còng chÝnh lµ khã kh¨n th¸ch thøc m¸ c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam ph¶i ®èi ®Çu khi th©m nhËp thÞ tr-êng EU . Thø nhÊt : Ph­¬ng ch©m “may lµm lèi ra cho dÖt” ch­a ®­îc thÓ hiÖn trong viÖc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng EU . V¶i s¶n xuÊt trong n-íc kh«ng ®¸p øng ®-îc ®é ®ång ®Òu vÒ mÇu s¾c , ®é co rót sù ®a d¹ng chñng lo¹i , tÝnh thêi trang … Ch¼ng h¹n víi tiªu chuÈn v¶i
- Xem thêm -