Tài liệu Phân tích hình thức trả lương tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 3497 |
  • Lượt tải: 52
hoang

Tham gia: 04/11/2015

Mô tả:

MỤC LỤC MỞ ĐẦU.......................................................................................................................3 1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................................3 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu và số liệu.........................................................................3 5. Cấu trúc đề tài..........................................................................................................4 CHƯƠNG 1...................................................................................................................5 CƠ SỞ LÍ LUẬN..........................................................................................................5 1.1. Các hình thức trả lương.................................................................................5 1.1.1. Trả lương theo sản phẩm.........................................................................5 1.1.2. Trả lương theo thời gian..........................................................................6 1.2. Các quy định về tiền lương trong doanh nghiệp Nhà Nước...........................8 1.2.1. Quy định về lương tối thiểu và thời gian làm việc..................................8 1.2.2. Qui định về lao động trẻ em, phụ nữ.......................................................9 CHƯƠNG 2.................................................................................................................11 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRONG BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THỪA THIÊN – HUẾ...............................11 2.1. Thực trạng về hình thức trả lương trong bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế.................................................................................11 2.1.1. Giới thiệu về bệnh viện.........................................................................11 2.1.2. Hình thức trả lương của bệnh viện........................................................12 2.2. Phân tích ngạch lương trong Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế...................................................................................................12 2.2.1. Quy trình tính hệ số lương.....................................................................12 2.2.2. Một số chức danh trong Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế...............................................................................................13 2.2.3. Một số ngạch viên chức Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế...............................................................................................14 2.2.4. Đánh giá cách xếp loại viên chức của Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Thừa Thiên – Huế.............................................................................19 1 2.3. Cách tính lương............................................................................................21 2.3.1. Lương cơ bản........................................................................................21 2.3.2. Vượt khung...........................................................................................21 2.3.3. Hệ số phụ cấp........................................................................................22 2.3.4. Phụ cấp ưu đãi.......................................................................................23 2.3.5. Tổng cộng phụ cấp................................................................................24 2.3.6. Tổng lương và phụ cấp..........................................................................24 2.3.7. Tiền lương của số ngày nghỉ.................................................................25 2.3.8. Trích bảo hiểm......................................................................................25 2.3.9. Lương thực nhận...................................................................................25 2.3.10. Phụ cấp chức vụ thực nhận....................................................................25 2.3.11. Tổng tiền lương nhận được...................................................................25 CHƯƠNG 3.................................................................................................................28 ĐÁNH GIÁ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN CỦA BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THỪA THIÊN - HUẾ.....................28 3.1. Ưu điểm.......................................................................................................28 3.2. Nhược điểm.................................................................................................28 3.3. Đề xuất nâng cao hiệu quả của hình thức trả lương theo thời gian tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế.....................................29 KẾT LUẬN.................................................................................................................30 PHỤ LỤC 1 - TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................31 PHỤ LỤC 2 - BẢNG LƯƠNG...................................................................................32 PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH NHÓM.........................................................................36 2 MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài Thế kỉ 21 được xem là thế kỉ bùng nổ của khoa học kĩ thuật và máy móc hiện đại. Tuy nhiên, khoa học càng phát triển thì vai trò của con người lại càng được đề cao hơn bao giờ hết. Quản trị nguồn nhân lực vì vậy cũng trở nên vô cùng quan trọng, làm thế nào để nguồn lực này phát huy hiệu quả cao nhất sẽ có ảnh hưởng “sống còn” đến kết quả của cuộc chiến trên thương trường giữa các doanh nghiệp. Để quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả thì quản trị tốt vấn đề về tiền lương là điều bắt buộc. Đây là khoản thu nhập mà người sử dụng lao động trả cho người lao động, quan điểm hiện đại cho rằng đây là một khoản đầu tư chứ không phải chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra. Trả lương theo hình thức như thế nào để khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận cao nhất là vấn đề của các doanh nghiệp. Ở Việt Nam hiện nay, tuy các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài đang phát triển với tốc độ rất nhanh, nhưng doanh nghiệp Nhà Nước vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế chung. Chính vì vậy, nhóm thực hiện đã quyết định chọn đề tài “Phân tích hình thức trả lương tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế ” để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.  Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ cơ sở lý thuyết của việc áp dụng các hình thức trả lương vào trong thực tế ở Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế, bằng cách phân tích một cách tổng quát những nhân tố chính cấu thành nên tiền lương ở tổ chức này. Đề tài cũng đi sâu phân tích ưu nhược điểm của hình thức trả lương hiện đang được áp dụng .  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Hình thức trả lương đang được áp dụng tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế.  Phương pháp nghiên cứu và số liệu 3 Việc phân tích và đánh giá hình thức trả lương tại một doanh nghiệp là một công việc phức tạp liên quan đến nhiều yếu tố. Vì vậy, đề tài được xây dựng dựa trên sự kết hợp nhiều phương pháp như thu thập số liệu, phân tích dữ liệu, so sánh với các quy định hiện hành, đánh giá chủ quan của nhóm nghiên cứu… Nguồn số liệu được sử dụng trong đề tài được lấy từ bảng lương tháng 11 năm 2013 tại Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thừa Thiên - Huế.  Cấu trúc đề tài Để làm rõ vấn đề “Phân tích hình thức trả lương tại Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế”, đề tài sẽ bao gồm những nội dung chính như sau: - Phần Mở đầu: Tổng quan về đề tài. - Phần Nội dung chính bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận, giới thiệu những vấn đề liên quan đến các hình thức trả lương hiện có cũng như các quy định hiện hành của Nhà Nước. Chương 2: Phân tích hình thức trả lương hiện đang được áp dụng tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế dựa vào các nguồn số liệu có được. Chương 3: Đánh giá ưu nhược điểm của hình thức trả lương này và những đề xuất liên quan. - Phần Kết luận: Khái quát, tóm lược về đề tài. 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1. Các hình thức trả lương 1.1.1. Trả lương theo sản phẩm Tiền lương tính theo sản phẩm là tiền lương tính trả cho người lao động theo kết quả lao động, khối lượng sản phẩm và lao vụ đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, chất lượng đã quy định và đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị sản phẩm, lao vụ đó. Tiền lương tính theo sản phẩm có thể được thực hiện theo những cách sau: - Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp được tính cho từng người lao động hay cho một tập thể người lao động thuộc bộ phận trực tiếp sản xuất. Theo cách tính này tiền lương được lãnh căn cứ vào số lượng sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành và đơn giá tiền lương, không hạn chế khối lượng sản phẩm, công việc là không vượt hoặc vượt mức quy định. Tiền lương được lĩnh trong tháng = Số lượng sản phẩm, công việc hoàn thành * Đơn giá tiền lương - Tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp Hình thức này thường áp dụng để trả lương cho công nhân phụ, làm những công việc phục vụ cho công nhân chính như sửa chữa máy móc thiết bị trong các phân xưởng sản xuất, bảo dưỡng máy móc thiết bị... Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp cũng được tính cho từng người lao động hay cho một tập thể người lao động. Theo cách tính này, tiền lương được lĩnh căn cứ vào tiền lương theo sản phẩm của bộ phận trực tiếp sản xuất và tỷ lệ tiền lương của bộ phận gián tiếp do Doanh nghiệp xác định . Cách tính lương này có tác dụng làm cho những người phục vụ sản xuất quan tâm đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vì gắn liền với lợi ích kinh tế của bản thân họ. Tiền lương được lĩnh trong tháng = Tiền lương được lãnh của bộ phận trực tiếp sản xuất x Tỷ lệ tiền lương của bộ phận gián tiếp. - Tiền lương theo sản phẩm có thưởng 5 Là tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp hay gián tiếp, kết hợp với chế độ khen thưởng do doanh nghiệp quy định như thưởng do tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu… - Tiền lương tính theo sản phẩm luỹ tiến Ngoài việc trả lương theo sản phẩm trực tiếp, doanh nghiệp còn căn cứ vào mức độ vượt định mức lao động để tính thêm một số tiền lương theo tỷ lệ vượt lũy tiến. Số lượng sản phẩm hoàn thành vượt định mức càng cao thì số tiền lương tính thêm càng nhiều. Lương theo sản phẩm luỹ tiến có tác dụng kích thích mạnh mẽ việc tăng năng suất lao động nên được áp dụng ở những khâu quan trọng, cần thiết để đẩy nhanh tốc độ sản xuất… Việc trả lương này sẽ làm tăng khoản mục chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm - Tiền lương khoán theo khối lượng công việc hay từng công việc tính cho từng người lao động hay một tập thể người lao động nhận khoán. Tiền lương khoán được áp dụng đối với những khối lượng công việc hoặc từng công việc cần phải được hoàn thành trong một thời gian nhất định Nhận xét: Trả lương theo sản phẩm là hình thức thù lao được chi trả cho người lao động dựa vào đơn giá và sản lượng thực tế mà người lao động hoàn thành và đạt được yêu cầu chất lượng đã qui định. Ưu điểm: Chú ý đến chất lượng lao động, gắn người lao động với kết quả lao động cuối cùng, tác dụng kích thích người lao động tăng năng suất lao động. Nhược điểm: Tính toán phức tạp. 1.1.2. Trả lương theo thời gian Tiền lương tính theo thời gian là tiền lương tính trả cho người lao động theo thời gian làm việc, cấp bậc công việc và thang lương cho người lao động. Tiền lương tính theo thời gian có thể thực hiện tính theo tháng, ngày hoặc giờ làm việc của người lao động tùy theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của doanh nghiệp. Trong mỗi thang lương, tuỳ theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn và chia làm nhiều bậc lương, mỗi bậc lương có một mức tiền lương nhất định. 6 Tiền lương trả theo thời gian có thể thực hiện tính theo thời gian giản đơn hay tính theo thời gian có thưởng. - Trả lương theo thời gian thuần túy Trả lương theo thời gian thuần túy = Lương căn bản + Phụ cấp theo chế độ khi hoàn thành công việc và đạt yêu cầu. - Tiền lương tháng là tiền lương đã được qui định sẵn đối với từng bậc lương trong các thang lương, được tính và trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động. Lương tháng tương đối ổn định và được áp dụng khá phổ biến nhất đối với công nhân viên chức.  Tiền lương phải trả trong tháng đối với DNNN: Mức Lương tháng = Mức lương tối thiểu theo ngạch bậc x (Hệ số lương + Tổng hệ số các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định) ● Tiền lương phải trả trong tháng đối với các đơn vị khác: Lương tháng = [(Mức lương tối thiểu theo ngạch bậc x (Hệ số lương + Hệ số các khoản phụ cấp được hưởng theo qui định)/ Số ngày làm việc trong tháng theo qui định ] x Số ngày làm việc thực tế trong tháng. - Lương tuần là tiền lương được tính và trả cho một tuần làm việc Lương tuần = (Mức lương tháng x 12)/52 - Lương ngày là tiền lương được tính và trả cho một ngày làm việc được áp dụng cho lao động trực tiếp hương lương theo thời gian hoặc trả lương cho nhân viên trong thời gian học tập, hội họp, hay làm nhiệm vụ khác, được trả cho hợp đồng ngắn hạn. Lương ngày = Mức lương tháng / Số ngày làm việc trong tháng theo qui định (22 hoặc 26 ngày) - Lương giờ là tiền lương trả cho 1 giờ làm việc, thường được áp dụng để trả lương cho người lao động trực tiếp không hưởng lương theo sản phẩm hoặc làm cơ sở để tính đơn giá tiền lương trả theo sản phẩm. Lương giờ = Mức lương ngày / Số giờ làm việc theo qui định (8 giờ) 7 - Trả lương theo thời gian có thưởng Là hình thức trả lương theo thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền lương trong sản xuất kinh doanh như: thưởng do nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu… nhằm khuyến khích người lao động hoàn thành tốt các công việc được giao. Trả lương theo thời gian có thưởng = Trả lương theo thời gian giản đơn + các khoản tiền thưởng. Nhận xét: Trả lương theo thời gian là hình thức thù lao được chi trả cho người lao động dựa trên 2 căn cứ chủ yếu là thời gian lao động và trình độ kỹ thuật hay nghiệp vụ của họ. Ưu điểm: Đơn giản, dễ tính toán. Nhược điểm: Chưa chú ý đến chất lượng lao động, chưa gắn với kết quả lao động cuối cùng do đó không có khả năng kích thích người lao động tăng năng suất lao động. - Trả lương theo thời gian thả nổi. Người lao động nhận được lương mỗi tháng khác nhau, tăng hoặc giảm tùy theo 1 số biến nhất định như việc tăng lợi tức, lợi nhuận, khối lượng công việc, năng suất lao động, giảm giá thành… Giới hạn dưới của lương thả nổi được qui định trong hợp đồng lao động nhưng giới hạn trên của lương thả nổi không giới hạn. Ưu điểm: Kích thích người lao động tăng mức độ cống hiến cho công ty. Hạn chế: Không tính được hết những khác biệt trong công việc. 1.2. Các quy định về tiền lương trong doanh nghiệp Nhà Nước 1.2.1. Quy định về lương tối thiểu và thời gian làm việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22-8-2011. 8 Theo đó, từ ngày 1-1-2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 2.350.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2013 (đồng/tháng): Vùng I là 2.350.000 đồng, vùng II là 2.100.000 đồng, vùng III là 1.800.000 đồng, vùng IV là 1.650.000 đồng. Kể từ ngày 01/07/2013, mức lương tối thiểu chung là 1.150.000 đồng/ tháng. Dưới đây là bảng một số quy định của Nhà nước liên quan đến tiền lương: (website:Quantrinhansu-online.com) 1.2.2. Qui định về lao động trẻ em, phụ nữ Nghiêm cấm các doanh nghiệp nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, trừ một số nghề và công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Đối với ngành nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, học nghề, tập nghề thì việc nhận và sử dụng những trẻ em này phải có sự đồng ý và theo dõi của cha mẹ hoặc người đỡ đầu. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa 9 thành niên vào những công việc phù hợp với sức khoẻ để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá bảy giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần. Nhà nước đảm bảo quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vì lí do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Khi sinh con phụ nữ được nghỉ từ 4 đến 6 tháng và hưởng quyền lợi thai sản. Nhà nước qui định bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng trong các doanh nghiệp. Người lao động được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng khi đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên và tuổi đời đủ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Trong thời gian nghỉ thai sản người lao động được trợ cấp 100% tiền lương. Trong thời gian làm việc nếu người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất và được quỹ bảo hiểm xã hội trợ cấp 1 lần 24 tháng tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ. 10 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRONG BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THỪA THIÊN – HUẾ 2.1. Thực trạng về hình thức trả lương trong bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế 2.1.1. Giới thiệu về bệnh viện Ngày 15/7/2003, nhằm củng cố mô hình hoạt động Y Tế của tỉnh để tạo điều kiện phát triển, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định sáp nhập Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vào Bệnh viện Điều Dưỡng - Phục hồi chức năng với tên gọi là Bệnh viện Điều Dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế. - Địa chỉ: Cơ sở 1: 93 Đặng Huy Trứ, Huế Cơ sở 2: 30 Tô Hiến Thành, Huế - Điện thoại: (054)-3821278 hoặc (054)-3523264 - Fax: (054)-3821278 - Website: www.langhoabinh-hue.org.vn Chức năng nhiệm vụ: - Điều trị, phục hồi chức năng cho các trẻ khuyết tật. Tư vấn, phát hiện sớm và can thiệp sớm những trường hợp khiếm khuyết, giảm khả năng và tàn tật. - Điều trị và phục hồi chức năng cho người lớn các bệnh lý thần kinh, cơ xương khớp, tim mạch, hô hấp và các bệnh lý mạn tính khác. - Điều dưỡng cho các đối tượng chính sách, cán bộ an dưỡng . - Xây dựng mạng lưới và triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (CBR) Nhân lực: - Tổng số cán bộ: 58 trong đó 39 nữ và 19 nam. - Trình độ đại học:17, sau đại học 04 Các khoa phòng: - 5 khoa: Khoa PHCN trẻ em, khoa PHCN người lớn, khoa Bệnh người cao tuổi, Khoa khám bệnh. 11 - 3 phòng: phòng Tổ chức hành chính – Dinh dưỡng, phòng Tài vụ, phòng Kế hoạch nghiệp vụ. 2.1.2. Hình thức trả lương của bệnh viện Hiện nay, bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên- Huế đang áp dụng hình thức trả lương theo thời gian thuần túy mỗi tháng một lần. Tiền lương tháng là tiền lương đã được qui định sẵn đối với từng bậc lương trong các thang lương, được tính và trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động. Lương tháng tương đối ổn định và được áp dụng khá phổ biến nhất đối với công nhân viên chức. Sở dĩ bệnh viện áp dụng hình thức trả lương này là bởi vì đây là phương thức trả lương đơn giản nhất, trả theo tỉ lệ tiền công lao động trên giờ. Tiền công không đồng đều cho mọi nhân viên, nó tương ứng với trình độ mỗi nhân viên qua nấc thang điểm. Phương pháp này thích hợp cho các doanh nghiệp chưa đo lường sản xuất cụ thể. Hình thức trả lương theo giờ khá phổ biến trên thế giới. Nó dễ áp dụng và tạo thu nhập ổn định, nhưng chưa đo lường yếu tố gắn kết và hiệu quả sản xuất. Vì tính chất công việc ở bệnh viện rất khó đo lường hiệu quả nên hình thức trả lương theo thời gian là lựa chọn hợp lý cho bệnh viện. 2.2. Phân tích ngạch lương trong Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế 2.2.1. Quy trình tính hệ số lương Để có thể tính được hệ số lương, cần tiến hành thực hiện các bước như sau: 1. Xác định nhóm (A2, A1, A0…) dựa vào chức danh (ngạch viên chức) 2. Xác định bậc lương dựa vào thâm niên 3. Từ nhóm và bậc lương suy ra hệ số lương Tuy nhiên để có thể đánh giá hệ số lương đang được áp dụng tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên – Huế, nhóm đã tiến hành quy trình ngược lại như sau: 1. Dựa vào hệ số lương suy ra nhóm, bậc của đối tượng nhân viên 2. So sánh quy định về chức vụ của Nhà Nước để có thể đánh giá 12 2.2.2. Một số chức danh trong Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế Dựa vào hệ số lương từ bảng lương Bệnh viện, tiến hành đối chiếu ngược với quy định của Nhà nước, ta có bảng một số chức danh theo hệ số lương (các chức danh này là theo cách xếp của Bệnh viện): Chức danh Chức vụ Giám đốc Bác sỹ trưởng phòng Phó giám đốc Bác sỹ trưởng khoa Bác sỹ Bác sỹ phó khoa Cử nhân điều dưỡng Bác sỹ trưởng khoa Y tá trưởng Trưởng phòng hành chính Phó phòng nghiệp vụ Bác sỹ phòng khám Cử nhân kinh tế Dược sỹ phòng khám Cử nhân kinh tế phó phòng Kế toán trưởng Công nhân kĩ thuật thiết bị y tế Y tá Y sỹ Y sỹ y tá trưởng Kĩ thuật viên Thủ quỹ Y sỹ y học cổ truyền Kĩ thuật viên xét nghiệm Dược sĩ trung cấp Kĩ thuật viên chính dược Văn thư Hộ lý Cử nhân kĩ thuật vật tư y tế Cử nhân vật lí trị liệu Y công Viên chức loại A2 nhóm 1 (A 2.1) Viên chức loại A1 Viên chức A0 Viên chức loại B Viên chức loại C nhóm 1 (C1) Viên chức loại C nhóm 2 (C2) 13 Cấp dưỡng Lái xe 2.2.3. Nhân viên Một số ngạch viên chức Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Thừa Thiên - Huế Căn cứ vào Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về Chế độ tiền lương đôí với cán bộ, công chức, ta có các bảng Ngạch viên chức dưới đây: Các đối tượng áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước. Viên chức loại A2: Nhóm 1 (A2.1): STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ngạch viên chức Kiến trúc sư chính Nghiên cứu viên chính Kỹ sư chính Định chuẩn viên chính Giám định viên chính Dự báo viên chính Phó giáo sư- Giảng viên chính Bác sĩ chính Dược sĩ chính Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên chính Phóng viên- Bình luận viên chính Đạo diễn chính Hoạ sĩ chính Huấn luyện viên chính Viên chức loại A1: Số TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ngạch viên chức Lưu trữ viên Chẩn đoán viên bệnh động vật Dự báo viên bảo vệ thực vật Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật-thú y Kiểm nghiệm viên giống cây trồng Kiến trúc sư Nghiên cứu viên Kỹ sư Định chuẩn viên Giám định viên 14 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 2 28 29 30 31 32 33 Dự báo viên Quan trắc viên chính Giảng viên Giáo viên trung học (1) Bác sĩ (2) Y tá cao cấp Nữ hộ sinh cao cấp Kỹ thuật viên cao cấp y Dược sĩ Biên tập- Biên kịch- Biên dịch viên Phóng viên- Bình luận viên Quay phim viên (*) Dựng phim viên chính Đạo diễn Họa sĩ Bảo tàng viên Thư viện viên Phương pháp viên (*) Hướng dẫn viên chính Tuyên truyền viên chính Huấn luyện viên Âm thanh viên (*) Thư mục viên (*) Viên chức loại B: Số TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ngạch viên chức Lưu trữ viên trung cấp Kỹ thuật viên lưu trữ Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng Kỹ thuật viên Quan trắc viên Giáo viên tiểu học Giáo viên mầm non (3) Y sĩ Y tá chính Nữ hộ sinh chính Kỹ thuật viên chính y Dược sĩ trung cấp 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kỹ thuật viên chính dược Dựng phim viên Diễn viên hạng III Hoạ sỹ trung cấp Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng Thư viện viên trung cấp Hướng dẫn viên (ngành văn hoá - thông tin) Tuyên truyền viên Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao) Viên chức loại C: - Nhóm 1 (C1): Số TT 1 2 3 4 5 6 7 Ngạch viên chức Quan trắc viên sơ cấp Y tá Nữ hộ sinh Kỹ thuật viên y Hộ lý Dược tá Kỹ thuật viên dược - Nhóm 2 (C2): Ngạch nhân viên nhà xác - Nhóm 3 (C3): Ngạch Y công Ghi chú: Các ngạch đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại viên chức. Đối với ngạch bác sĩ: Trường hợp học nội trú khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào ngạch bác sĩ thì trong thời gian thử việc được hưởng lương thử việc tính trên cơ sở mức lương bậc 2 của ngạch bác sĩ; hết thời gian thử việc được bổ nhiệm vào ngạch bác sĩ thì được xếp lương vào bậc 2 của ngạch bác sĩ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày được bổ nhiệm vào ngạch bác sĩ. Lương y xếp lương như y, bác sĩ có cùng yêu cầu trình độ đào tạo. Các đối tượng áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Công chức loại A2: Nhóm 1 (A2.1) 16 Số TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ngạch công chức Chuyên viên chính Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thanh tra viên chính Kiểm soát viên chính thuế Kiểm toán viên chính Kiểm soát viên chính ngân hàng Kiểm tra viên chính hải quan Thẩm kế viên chính Kiểm soát viên chính thị trường Công chức loại A1: Số TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ngạch công chức Chuyên viên Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Công chứng viên Thanh tra viên Kế toán viên Kiểm soát viên thuế Kiểm toán viên Kiểm soát viên ngân hàng Kiểm tra viên hải quan Kiểm dịch viên động- thực vật Kiểm lâm viên chính Kiểm soát viên đê điều (*) Thẩm kế viên Kiểm soát viên thị trường Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng) (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn). Công Số TT 1 2 chức loại C: Nhóm 2 Ngạch công chức Thủ quỹ cơ quan, đơn vị Nhân viên thuế Ghi chú: Các ngạch đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại công chức. 17 (C2) 2.2.4. Đánh giá cách xếp loại viên chức của Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Thừa Thiên – Huế Các viên chức A2 nhóm 1 bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc và các bBác sỹ trưởng khoa, trưởng phòng có chuyên môn chính trong bệnh viện. Các bác sỹ ở nhóm A2 này có thâm niên đủ tiêu chuẩn để xét duyệt và có trình độ quản lí đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định nâng ngạch lương hoặc vượt qua kì thi nâng ngạch từ ngạch bác sĩ nhóm A1 lên ngạch chuyên viên nhóm A2 nên được xếp loại trên các bác sỹ khác 1 ngạch lương. Các viên chức A1 bao gồm các Bác sỹ trưởng khoa, Bác sỹ phó khoa, Y tá , Cử nhân điều dưỡng, Y tá trưởng, Trưởng phòng hành chính, Phó phòng nghiệp vụ, Bác sỹ phòng khám, Cử nhân kinh tế, Dược sỹ phòng khám, Kế toán trưởng. Ta thấy các Bác sỹ trưởng và Phó khoa đều xếp trong ngạch này do thâm niên công việc và chức vụ quản lí của họ chưa đạt đủ điều kiện để xếp vào nhóm A2 nhưng bậc lương trong ngạch của họ vẫn cao hơn so với các bác sĩ khác. Cũng như các Trưởng phòng hành chính, nghiệp vụ có bậc lương cao hơn so với các Cử nhân kinh tế do thâm niên làm việc của họ. Qua bảng thống kê bên dưới có thể thấy một Cử nhân điều dưỡng có hệ số lương bằng với một Y tá trưởng điều này chứng tỏ là chức vụ không ảnh hưởng đến hệ số lương mà số năm làm việc mới ảnh hưởng đến hệ số lương. Chức vụ Bác sỹ Bác sỹ phòng khám Cử nhân điều dưỡng Bác sỹ trưởng khoa Cử nhân điều dưỡng y tá trưởng Trưởng phòng hành chính Cử nhân điều dưỡng Phó phòng nghiệp vụ Dược sỹ phòng khám Cử nhân kinh tế phó phòng Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế Chức danh Công chức loại A1 18 Hệ số 4,98 4,65 4,32 4,32 4,32 3,99 3,66 3,33 3,33 3,00 3,00 2,34 Ở nhóm A0 ta có 1 nhân viên duy nhất là Cử nhân kỹ thuật thiết bị y tế được xếp loại vào nhóm này cho thấy đây là nhân viên tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành y. Ở nhóm B ta thấy bệnh viện này có các chức danh như Y tá, Y sỹ, Y sỹ- y tá trưởng, Kĩ thuật viên, Y sỹ y học cổ truyền, Kĩ thuật viên xét nghiệm, Dược sĩ trung cấp, Kĩ thuật viên chính dược, Thủ quỹ. Ngoài các đối tượng có trong nhóm B của các đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước theo đúng quy định thì chức danh thủ quỹ là thuộc nhóm C trong các cơ quan nhà nước chứ không thuộc nhóm B như bệnh viện hiện đang xếp loại. Đây có thể là một nhầm lẫn trong việc xếp ngạch lương cho nhân viên của bộ phận nhân sự bệnh viện. Văn thư, Hộ lý, Cử nhân kĩ thuật vật tư, cử nhân vật lí trị liệu là các viên chức được xếp theo nhóm C1 theo đúng quy định của Nhà nước. Nhưng y công lại xếp vào nhóm C2 thay vì là nhóm C3 như quy định Nhà nước ban hành cho thấy đây cũng có thể là sai sót của bộ phận nhân sự của bệnh viện Ngoài ra, bệnh viện còn có các nhân viên Cấp dưỡng, Lái xe được xét hệ số lương theo đúng quy định của Nhà nước về việc trả lương cho nhân viên thừa hành phục vụ trong cơ quan nhà nước. Bảo vệ là nhân viên kí hợp đồng duy nhất của bệnh viện. 2.3. Cách tính lương 2.3.1. Lương cơ bản Như đã phân tích ở trên, trong cột lương cơ bản, ta có cột hệ số lương được hình thành dựa vào nghị định Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Chế độ Tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ hệ số lương ta tính được cột thành tiền với công thức: Lương cơ bản = Hệ số lương x 1,150,000 2.3.2. Vượt khung Ở cột vượt khung, ở tiết a điểm 1.1 mục II của Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức đã quy định 19 rõ rằng: Cán bộ, công chức, viên chức đã có 3 năm (đủ 36 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ theo quy tắc ở tiết a điểm 1.1 điều III như sau: cán bộ, sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm có đủ hai tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%. Chẳng hạn như đối với anh Lê Quang Đoàn với chức danh là Bác sỹ, nhìn vào hệ số vượt khung của anh là 6%, ta có thể suy ra được hệ số lương của anh là 4.98 trong 4 năm cụ thể: 3 năm đầu hệ số vượt khung của anh là 5% và đến năm thứ 4, hệ số vượt khung của anh được cộng thêm 1% và đạt mức 6%. Cột thành tiền ở hệ số vượt khung được tính theo công thức sau: Thành tiền vượt khung = Hệ số vượt khung x Lương cơ bản. 2.3.3. Hệ số phụ cấp Hệ số phụ cấp ở Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Thừa Thiên - Huế bao gồm 2 loại phụ cấp. a) Phụ cấp chức vụ Theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT về Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, tại mục Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo, ta sẽ có được hệ số phụ cấp chức vụ các chức danh lãnh đạo của Bệnh viện theo 4 mức: 0.7; 0.5; 0.4; 0.2. Chẳng hạn đối với Giám đốc Nguyễn Quang Hiền, hệ số phụ cấp chức vụ của ông là 0.7. Bác sĩ Nguyễn Thái Long kiêm Trưởng phòng có mức hệ số phụ cấp chức vụ là 0.4. Từ đó ta tính ra mức phụ cấp chức vụ với công thức sau: Thành tiền Phụ cấp chức vụ = Hệ số Phụ cấp chức vụ x 1,150,000 b) Phụ cấp trách nhiệm Hệ số phụ cấp trách nhiệm được quy định Theo điều 3 Nghị định số 205/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ 20
- Xem thêm -