Tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh yến thịnh

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, trong xu thế đổi mới của đất nước, sự hội nhập của nền kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phát huy sức mạnh nội tại của mình, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để nâng cao hiệu quả kinh doanh, xây dựng và củng cố vị thế của mình. Để có một nền tảng phát triển bền vững, doanh nghiệp cần huy động và sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả. Đối với một doanh nghiệp thì vốn là chìa khóa, là điều kiện để cho các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kinh tế của mình. Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu em nhận thấy công ty vẫn còn chưa chú trọng cũng như còn có những hạn chế trong công tác phân tích và sử dụng các thông tin về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Vì vậy việc hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là nhu cầu cần thiết với công ty TNHH Yến Thịnh hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu đó, em đã tiến hành nghiên cứu khóa luận với đề tài “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Yến Thịnh”. Khóa luận này trình bày khái quát những lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp. Từ các dữ liệu thu thập được, em tiến hành phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty để từ đó rút ra các kết luận và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh. SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ i Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin chân thành cảm ơn tập thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên trường Đại học Thương Mại đã dạy dỗ, dìu dắt em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại nhà trường. Đặc biệt, em cũng chân thành cảm ơn cô giáo Ths. Phạm Thị Quỳnh Vân người đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo tận tình giúp em hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám đốc, cũng như toàn thể các anh, chị công tác tại Công ty TNHH Yến Thịnh đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Do những hạn chế về thời gian cũng như kiến thức, kinh nghiệm thực tế nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý, sửa đổi bổ sung của thầy cô giáo và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ ii Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ii MỤC LỤC .................................................................................................................... iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ............................................................................ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................................vii PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ...................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................... 2 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài ................................................................................ 3 4.1. Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu ...................................................... 3 4.1.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu........................................................................... 3 4.1.2. Phƣơng pháp tổng hợp dữ liệu .......................................................................... 3 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu dữ liệu ............................................................. 3 4.2.1. Phƣơng pháp so sánh ......................................................................................... 4 4.2.2. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn ....................................................................... 4 4.2.3. Phƣơng pháp dùng biểu phân tích .................................................................... 4 4.2.4. Phƣơng pháp chỉ số ............................................................................................ 4 4.2.5. Phƣơng pháp tính hệ số...................................................................................... 5 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp .......................................................................... 5 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH ............................................................ 6 1.1. Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh ............................................................................. 6 1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh ................................................................................... 6 1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh ............................................................................ 6 1.1.3. Phân loại và vai trò của vốn kinh doanh ............................................................ 7 1.1.3.1. Phân loại vốn kinh doanh ................................................................................. 7 1.1.3.2. Vai trò của vốn kinh doanh đối với doanh nghiệp .......................................... 9 1.1.4. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................................................. 9 1.1.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ............................ 10 1.2. Nội dung nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................................ 12 1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. ................ 12 1.2.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................................ 13 SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ iii Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp 1.2.2.1. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn kinh doanh ....................... 13 1.2.2.1.1. Phân tích tình hình huy động nguồn vốn kinh doanh .............................. 13 1.2.2.1.2. Phân tích sự biến động và cơ cấu tổng vốn kinh doanh............................ 14 1.2.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động ........................................ 14 1.2.2.1.4. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định ........................................... 14 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ............................................. 15 1.2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh ..................................... 15 1.2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. ................................................ 15 1.2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định .................................................... 16 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH YẾN THỊNH ........................................................ 17 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh .................................................. 17 2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH Yến Thịnh .......................................................... 17 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Yến Thịnh ............. 17 2.1.1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ, Chức năng, nhiệm vụ; Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Yến Thịnh. .................................................................................... 17 2.1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH may xuất nhập khẩu Yên Thịnh ............................................................................................................ 18 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Yến Thịnh ............... 18 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH Yến Thịnh............................. 19 2.1.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Yến Thịnh .................. 19 2.1.1.3.2. Đặc điểm phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Yến Thịnh ............................................................................................................................. 19 2.1.1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Yến Thịnh qua 2 năm 2012 và 2013 ............................................................................................... 20 2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Yến Thịnh ..................................................................................... 21 2.1.2.1. Ảnh hưởng của các nhân tố khách quan ....................................................... 21 2.2.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan ........................................................... 23 2.2. Kết quả thực trạng phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh ......................................................................................................... 24 2.2.1. Kết quả phân tích qua dữ liệu sơ cấp ................................................................ 24 SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ iv Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp 2.2.1.1. Kết quả qua phiếu điều tra .............................................................................. 24 2.2.1.2. Kết quả phỏng vấn ........................................................................................... 26 2.2.2. Kết quả phân tích qua dữ liệu thứ cấp .............................................................. 28 2.2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình sử dụng vốn kinh doanh ................................ 28 2.2.2.1.1. Phân tích tình hình huy động nguồn vốn kinh doanh ............................... 28 2.2.2.1.2. Phân tích sự biến động và cơ cấu tổng vốn kinh doanh ............................ 29 2.2.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lưu động ......................................... 30 2.2.2.1.4. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định............................................ 32 2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................................................. 33 2.2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh bình quân ................... 33 2.2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động .................................................. 34 2.2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định..................................................... 35 CHƢƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH YẾN THỊNH37 3.1. Các kết luận và phát hiện qua phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh ........................................................................................... 37 3.1.1. Những kết quả công ty đã đạt đƣợc ................................................................. 37 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân .................................................... 38 3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh ............................................................................................ 39 3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh ......................................................................................................... 39 3.2.2.Các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh ......................................................................................................... 40 3.2.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh ..................................................................................................... 43 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp ........................................................................ 43 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ v Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức bộ mày quản lý của công ty TNHH Yến Thịnh Biểu 1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Yến Thịnh năm 2012 và 2013 Biểu 1.2 Kết quả phiếu điều tra Biểu 2.1 Phân tích tình hình huy động nguồn vốn kinh doanh của công ty TNHH Yến Thịnh năm 2012 -2013 Biểu 2.2 Phân tích sự biến động và cơ cấu tổng vốn kinh doanh của công ty TNHH Yến Thịnh năm 2012 -2013 Biểu 2.3 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động của công ty TNHH Yến Thịnh năm 2012 – 2013 Biểu 2.4 Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định của công ty TNHH Yến Thịnh năm 2012-2013 Biểu 2.5 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty năm 2012 -2013 Biểu 2.6 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm 2012 – 2013 Biểu 2.7 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty năm 2012 -2013 SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ vi Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn ĐVT Đơn vị tình SXKD Sản xuất kinh doanh DN Doanh nghiệp VKD Vốn kinh doanh VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế TL Tỷ lệ TT Tỷ trọng ST Số tiền BH và CCDV Bán hàng và cung cấp dịch vụ BQ Bình quân TSCĐ Tài sản cố định SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ vii Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu  Dưới góc độ lý thuyết Vốn kinh doanh là yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng, là một trong những điều kiện tiền đề nhất của tất cả các loại hinh doanh nghiệp. Vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Sự phát triển sản xuất kinh doanh với quy mô ngày càng lớn của doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều. Mặt khác, ngày nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở với xu thế quốc tế hóa ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt thì nhu cầu vốn của doanh nghiệp ngày càng lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải huy động cao độ nguồn vốn bên trong cũng như bên ngoài, sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất. Để có thể nắm bắt được một cách chính xác và đầy đủ thông tin và hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, các nhà quản trị phải tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng vốn và quản lý vốn, để từ đó đưa ra được các phương án tổ chức và quản lý, sử dụng vốn nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của mình. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra hiện nay là trong tình hình hiện nay, công tác tổ chức quản lý và phân tích tình hình vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp vẫn chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức và còn là một hoạt động mới mẻ tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này gây không ít khó khăn cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hợp với sự biến động của thị trường, với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhằm mục đích đánh giá một cách đúng đắn, đầy đủ, toàn diện, khách quan tình hình sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Thấy được sự phân bổ vốn, khả năng tài trợ của các nguồn vốn, khả năng huy động, phát triển vốn và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đó. Đồng thời phân tích vốn kinh doanh cũng nhằm mục đích tìm ra những mâu thuần nội tại trong công tác quản lí vốn, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn, qua đó đề ra các phương hướng, biện pháp cải tiến, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý vốn trong doanh nghiệp. SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 1 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp  Dưới góc độ thực tế Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Yến Thịnh em nhận thấy công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là vấn đề đang được ban lãnh đạo công ty rất quan tâm. Song hoạt động phân tích kinh tế nói chung và hoạt động phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói riêng chưa có bộ phận chuyên trách mà chỉ do bộ phận kế toán đảm nhiệm, do đó, công tác phân tích còn có một vài hạn chế như phương pháp sử dụng trong quá trình phân tích chưa đầy đủ, chỉ dừng lại ở những chỉ tiêu tổng quát, cán bộ phân tích chưa tận dựng triệt để nguồn số liệu nên việc phân tích chưa mang lại hiệu quả. Thêm nữa, qua khảo sát điều tra thực tế tại doanh nghiệp, với 7 phiếu điều tra, qua các cuộc phỏng vấn, các cấp lãnh đạo, kế toán trưởng và cán bộ công nhân viên phòng kế toán đều cho rằng phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cần được triển khai và chú trọng hơn nữa vì công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn luôn là vấn đề cấp thiết đặt ra cho doanh nghiệp. Xuất phát từ những lý do trên em lựa chọn đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Yến Thịnh” để làm khóa luận tốt nghiệp, với mong muốn đóng góp ý kiến của mình để tìm những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Yến Thịnh 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh - Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Yến Thịnh để thấy được những ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác sử dụng vốn tại doanh nghiệp - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp trong thời gian tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.  Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh  Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Tại công ty TNHH Yến Thịnh SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 2 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp - Thời gian: Các số liệu, tài liệu phục vụ cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được thu thập trong khoảng thời gian 2 năm là năm 2012 và 2013 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài 4.1. Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu 4.1.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp bao gồm 2 phương pháp là phương pháp điều tra trắc nghiệm và phương pháp phỏng vấn. - Phương pháp điều tra trắc nghiệm: Là phương pháp được thực hiện thông qua phiếu câu hỏi trắc nghiệm. Để tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc làm khóa luận, em đã tiến hành phát 7 phiếu điều tra cho 6 nhân viên kế toán và giám đốc công ty. Nội dung các câu hỏi xoay quanh các vấn đề về công tác huy động, sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. - Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng và giám đốc công ty một số câu hỏi liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Những câu hỏi cụ thể chú trọng vào các vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong 2 năm 2012 và 2013, những định hướng của công ty trong thời gian tới.  Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp là phương pháp thu thập các tài liệu, dữ liệu sẵn có của công ty. Trong quá trình thực tập em đã thu thập được số liệu các báo cáo tài chính của công ty đặc biệt là 2 báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2012 và 2013 để làm cơ sở cho việc phân tích. Ngoài ra, em còn thu thập một số tài liệu khác liên quan như giấy đăng ký kinh doanh, quá trình hình thành và phát triển của công ty, và một số tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc làm khóa luận. 4.1.2. Phƣơng pháp tổng hợp dữ liệu Dựa vào các phiếu điều tra, phỏng vấn thu về, qua số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và một số tài liệu khác tiến hành tập hợp, tính toán và tổng hợp các số liệu làm cơ sở cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu dữ liệu SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 3 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp 4.2.1. Phƣơng pháp so sánh So sánh là một phương pháp nghiên cứu để nhận thức các sự vật, hiện tượng thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác. Phương pháp so sánh được em sử dụng trong tất cả các nội dung phân tích. Từ việc tính toán các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số, kết hợp phương pháp so sánh với phương pháp bảng biểu để só sánh các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số đó giữa các năm tài chính với nhau. Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh số liệu giữa năm 2013 và năm 2012, nhằm thấy được sự biến động cơ cấu vốn kinh doanh, sự biến động hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh qua 2 năm đó. Các hình thức so sánh mà em sử dụng bao gồm so sánh tuyết đối và so sánh tương đối về các chỉ tiêu như: Tỷ trọng vốn lưu động, tỷ trọng vốn cố định, hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh, hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh… 4.2.2. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng để phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thông qua các công thức mở rộng. Các nhân tố để tiến hành phân tích tính chất và mức độ ảnh hưởng là các nhân tố định lượng. Bao gồm cả nhóm nhân tố về số lượng( Phản ảnh quy mô như vốn kinh doanh) và nhóm nhân tố về chất lượng ( Phản ánh hiệu suất hoạt động kinh doanh) 4.2.3. Phƣơng pháp dùng biểu phân tích Trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn, em dùng biểu mẫu phân tích để phản ánh một cách trực quan các số liệu phân tích. Biểu phân tích được thiết lập theo các dòng cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích phản ành mối quan hệ so sánh giữa các chỉ tiêu kinh tế có mối liên hệ với nhau: So sánh giữa số năm nay với số năm trước, so sánh giữa chỉ tiêu bộ phận với chỉ tiêu tổng thể 4.2.4. Phƣơng pháp chỉ số Phương pháp chỉ số được áp dụng để tính toán phân tích sự biến động tăng giảm và mối liên hệ tác động, phụ thuộc lẫn nhau của các chỉ tiêu kinh tế có một hoặc nhiều yếu tố khác nhau. Chỉ tiêu chỉ số được xác định bằng mối liên hệ so sánh của một chỉ tiêu kinh tế năm 2013 so với năm 2012. SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 4 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp 4.2.5. Phƣơng pháp tính hệ số Hệ số là chỉ tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ so sánh giữa 2 chỉ tiêu kinh tế khác nhau nhưng có mối liên hệ tác động, phụ thuộc lẫn nhau. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm có 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Chương II: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh Chương III: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH Yến Thịnh SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 5 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1. Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh 1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh Trong nền kinh tế hiện nay, để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào, các doanh nghiệp cũng cần phải có các yếu tố cơ bản sau: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Để có được các yếu tố này đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một số vốn nhất định phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh, đó gọi là vốn kinh doanh Có rất nhiều quan điểm về vốn kinh doanh được đưa ra. Theo giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường đại học Thương mại do PGS.TS Trần Thế Dũng chủ biên: “ Nguồn vốn kinh doanh là nguồn vốn được huy động để trang trải cho các khoản chi phí mua sắm tài sản sử dụng trong hoạt động kinh doanh”. Theo giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương mại do PGS. TS Phạm Công Đoàn và TS. Nguyễn Cảnh Lịch đồng chủ biên: “Vốn là sự biểu hiện bằng tiền các tài sản của doanh nghiệp” Theo giáo trình tài chính doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương mại: “Vốn kinh doanh là toàn bộ lượng tiền cần thiết nhất định để bắt đầu và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khái niệm vốn kinh doanh được sử dụng phổ biến là: “Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản và các nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh” 1.1.2. Đặc trưng của vốn kinh doanh Vốn kinh doanh có các đặc trưng sau: - Vốn kinh doanh phải được biểu hiện bằng một lượng giá trị tài sản cụ thể. - Vốn kinh doanh phải được duy trì ở một quy mô tối thiểu nhất định. Tức là phải tích lũy đến một lượng đủ lớn để có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. - Vốn kinh doanh của doanh nghiệp phải luôn vận động để sinh lời và đạt được mục tiêu kinh doanh. SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 6 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp - Vốn phải được bảo toàn. Vì vậu đồng vốn phải được đầu tư vào những dự án có tính khả thi cao, tránh những dự án mạo hiểm, không an toàn và doanh nghiệp cần chủ động rút ngắn thời gian thu hồi vốn. - Vốn kinh doanh phải có giá trị về mặt thời gian, vì vậy cần phải xét đến ảnh hưởng của thời gian khi phân tích vốn. - Vốn kinh doanh phải gắn liền với chủ sở hữu nhất định và phải được quản lý chặt chẽ thì việc sử dụng vốn mới tiết kiệm và hiệu quả. 1.1.3. Phân loại và vai trò của vốn kinh doanh 1.1.3.1. Phân loại vốn kinh doanh Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Để tổ chức và lựa chọn hình thức huy động vốn thích hợp cân thiết phải có sự phân loại vốn. Tùy theo từng mục đích nghiên cứu mà có thể có những cách phân loại vốn kinh doanh khác nhau.  Phân loại theo phương thức chu chuyển của vốn - Vốn lưu động: Là số vốn doanh nghiệp ứng ra để hình thành tài sản lưu động của doanh nghiệp, đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục và trong quá trình chu chuyển, giá trị của vốn lưu động được chuyển toàn bộ vào giá trị sản phẩm, và được thu hồi khi kết thúc quá trình tiêu thụ sản phẩm. Khi đó ta nói vốn lưu động đã hoàn thành một chu kỳ kinh doanh. - Vốn cố định: Là số vốn được ứng ra để hình thành nên các tài sản dài hạn, trong đó bộ phận quan trọng nhất là tài sản cố định. Quy mô vốn cố định ảnh hưởng rất lớn đến quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn cố định chu chuyển giá trị dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ kinh doanh và hoàn thành một vòng chu chuyển khi tái sản xuất được tài sản cố định về mặt giá trị.  Theo nguồn hình thành vốn kinh doanh gồm có - Nợ phải trả: Là nguồn vốn kinh doanh được huy động từ các doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân bên ngoài doanh nghiệp mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả. - Vốn chủ sở hữu: Là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần. SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 7 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp - Theo hình thức huy động vốn kinh doanh được chia thành nguồn vốn bên trong và nguồn vốn bên ngoài: - Nguồn vốn bên trong là nguồn vốn có thể huy động được vào đầu tư từ chính hoạt động của bản thân doanh nghiệp tạo ra nguồn vốn bên trong thể hiện khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp. Nguồn vốn từ bên trong doanh nghiệp bao gồm: + Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư + Khoản khấu hao tài sản cố định + Tiền nhượng bán tài sản, vật tư không cần dùng hoặc thanh lý tài sản cố định. Nguồn vốn huy động bên trong có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông thường nguồn vốn bên trong không đủ đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư, nhất là đối với các doanh nghiệp đang trong quá trình tăng trưởng. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn vốn từ bên ngoài doanh nghiệp. - Nguồn vốn bên ngoài Việc huy động nguồn vốn từ bên ngoài doanh nghiệp để tăng thêm nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh là vấn đề hết sức quan trọng đối với một doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã làm nảy sinh nhiều hình thức và phương pháp mới cho phép doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngoài. Nguồn vốn từ bên ngoài bao gồm một số nguồn vốn chủ yếu sau: + Vay người thân ( đối với doanh nghiệp tư nhân) +Vay Ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác + Vốn liên doanh liên kết + Tín dụng thương mại của nhà cung cấp + Thuê tài sản + Huy động bằng phát hành chứng khoán ( đối với một số loại hình doanh nghiệp được pháp luật cho phép) Đối với nguồn vốn này doanh nghiệp cần phải lựa chọn sao cho hiệu quả kinh doanh mang lại là lớn nhất với chi phí sử dụng vốn là thấp nhất. Việc huy động và sử dụng vốn từ bên ngoài có ưu điểm lớn là nó tạo ra cho doanh nghiệp một cơ cấu tổ chức linh hoạt hơn, nó sẽ làm khuếch đại tỷ suất lợi nhuận VCSH nếu hoạt động kinh SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 8 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp doanh có hiệu quả, và khi tỷ suất lợi nhuận VCSH lớn hơn chi phí sử dụng vốn thì việc huy động vốn từ bên ngoài sẽ dễ dàng hơn và ngược lại. 1.1.3.2. Vai trò của vốn kinh doanh đối với doanh nghiệp - Vốn kinh doanh là điều kiện tiền đề để doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. - Vốn kinh doanh là điều kiện duy trì sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. - Vốn kinh doanh có vai trò như một đòn bẩy, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, là điểu kiện để tạo lợi thế cạnh tranh, khẳng định vai trò của doanh nghiệp trên thị trường. - Vốn kinh doanh là công cụ phản ánh và đánh giá quá trình vận động của tài sản, kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính. Qua đó, nhà quản trị doanh nghiệp biết được thực trạng kinh doanh, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát hiện các tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục 1.1.4. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Theo giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường đại học Thương mại: - Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế khách quan phản ánh các lợi ích kinh tế - xã hội đạt được từ quá trình hoạt động kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh bao gồm hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội trong đó hiệu quả kinh tế có vai trò, ý nghĩa quyết định. - Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là những chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu vốn kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại được thể hiện thông qua việc đánh giá những tiêu thức cụ thể như sau: + Là một yếu tố quan trọng của hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh phải đảm bảo cho việc thúc đẩy quá trình bán ra, tăng tốc độ lưu chuyển, tăng doanh thu bán hàng vì doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 9 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp + Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh phải góp phần vào việc thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận kinh doanh vì lợi nhuận kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế đánh giá kết quả tài chính đạt được từ các hoạt động kinh doanh. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận, đòi hỏi doanh nghiệp phải tiết kiệm, giảm chi phí kinh doanh trong đó có chi phí vốn kinh doanh. 1.1.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được tính toán, phân tích thông qua một hệ thống các chỉ tiêu bao gồm: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bình quân, hiệu quả sử dụng vốn lưu động, vốn cố định, vốn đầu tư xây dụng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bình quân Được xác định bằng các chỉ tiêu: - Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh: Công thức HM = VKD M VKD Trong đó: H M VKD : Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh M: Doanh thu bán hàng trong kỳ VKD : Vốn kinh doanh bình quân - Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh. Công thức: P VKD = P VKD Trong đó: P VKD : Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh P: Lợi nhuận kinh doanh đạt được trong kỳ Trong đó: VKD = VKD ĐK  VKD CK 2 VKDĐK,CK: Vốn kinh doanh đầu kỳ, cuối kỳ Chỉ tiêu hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh phản ánh sức sản xuất, khả năng tạo ra doanh thu của đồng vốn. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh phản ánh sức sinh lời của đồng vốn. Phân tích các chỉ tiêu trên nếu hệ số doanh thu và lợi nhuận trên vốn kinh doanh tăng tức là hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tăng và ngược lại SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 10 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp - Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên vốn kinh doanh (hay tỷ suất sinh lời của tài sản) ROAE = EBIT VKD BQ Trong đó: + ROAE: Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên vốn kinh doanh + EBIT: Lợi nhuận trước lãi vay và thuế VKDBQ: Vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ Chỉ tiêu này cho phép đánh giá khả năng sinh lời của một đồng vốn kinh doanh, không tính đến ảnh hưởng của lãi tiền vay và thuế thu nhập doanh nghiệp. - Vòng quay toàn bộ vốn kinh doanh Vòng quay toàn bộ VKD = Doanh thu bán hàng trong kì VKD bình quân trong kì Chỉ tiêu này phản ánh VKD trong kỳ chu chuyển được bao nhiêu vòng hay mấy lần. Chỉ tiêu này càng cao, hiệu suất sử dụng VKD càng cao.  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động Vốn lưu động là biểu hiện giá trị tính bằng tiền của tài sản ngắn hạng sử dụng trong kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động được xác định bằng 2 chỉ tiêu. Đó là: - Hệ số doanh thu trên vốn lưu động. Công thức - HVLĐ = M VLĐ - Hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động. Công thức PVLĐ = P VLĐ HVLĐ: Hệ số doanh thu trên vốn lưu động PVLĐ: Hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động VLĐ : Vốn lưu động bình quân Phân tích các chỉ tiêu trên đây nếu hệ số doanh thu và lợi nhuận trên vốn lưu động bình quân tăng thì hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng và ngược lại. - Hệ số vòng quay vốn lưu động SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 11 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu trong kì VLĐ bình quân - Số ngày chu chuyển vốn lưu động VLĐ bình quân * 360 Giá vôn Số ngày chu chuyển vốn lưu động = - Số vòng quay hàng tồn kho Số vòng quay HTK = Giá vôn hàng bán HTK bình quân - Số ngày của một vòng quay hàng tồn kho Số ngày của một vòng quay HTK = HTK bình quân * 360 ngày Giá vôn hàng bán  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định Hiệu quả sử dụng vốn cố định được xác định bằng các chỉ tiêu - Hệ số doanh thu trên vốn cố định M HVCĐ = VCĐ - Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định PVCĐ = P VCĐ Trong đó: HVCĐ: Hệ số doanh thu trên vốn cố định PVCĐ: Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định VCĐ : Vốn cố định bình quân Phân tích các chỉ tiêu trên ta thấy rằng, nếu hệ số doanh thu va lợi nhuận trên vốn cố định tăng thì đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tăng và ngược lại. - Hiệu suất sử dụng tài sản cố định (HTSCĐ) HTSCĐ= Doanh thu nguyên giá TSCĐ Hiệu suất sử dụng tài sản cố định cho bieets1 đồng nguyên giá TSCĐ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu 1.2. Nội dung nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 12 Lớp: K46D2 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp Vốn kinh doanh có tầm quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đối với việc sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, chính vì vậy việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với các đối tượng bên trong doanh nghiệp mà còn cả những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Đầu tiên, chúng ta phải kể đến là chủ doanh nghiệp. Đối với chủ doanh nghiệp, việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh giúp họ nắm bắt được tình hình huy động, phân phối, quản lý và sử dụng vốn, khả năng sinh lời của vốn, tình hình bảo toàn và tăng trưởng vốn kinh doanh, khản năng rủi ro tài chính và những giải pháp có thể phòng ngừa. Căn cứ vào số liệu, tài liệu phân tích để làm cơ sở khoa học cho việc đưa ra những quyết định hữu hiệu cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh không chỉ giúp các nhà quản trị trong việc hoạch định các chính sách, ra các quyết định kinh doanh mà nó còn có ý nghĩa đối với người lao động, giúp họ thấy được tình hình tăng trưởng vốn, khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ đó thêm gắn bó với doanh nghiệp. Ngoài ra, việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh còn giúp ích cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Những thông tin phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp các nhà đầu tư nhận thức, đánh giá trị tài sản của doanh nghiệp, giá trị tăng thêm của vốn đầu tư, khả năng sản xuất và khả năng sinh lời của vốn kinh doanh, để từ đó họ đưa ra các quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không; giúp ngân hàng và các tổ chức tín dụng có các thông tin về khả năng sản xuât của doanh nghiệp, khả năng sinh lời của đồng vốn, tình hình và khả năng đảm bảo cho việc thanh toán của vốn vây. Từ đó đưa ra các quyết định có cho doanh nghiệp vay vốn không.Đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế, các thông tin phân tích về hiệu quả sử dụng vốn sẽ là những căn cứ khoa học cho việc soạn thảo các chủ trương, chính sách quản lý kinh tế.Đối với doanh nghiệp cung ứng nguồn hàng, dịch vụ cho doanh nghiệp, giúp họ có cơ sở đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, từ đó quyết định việc có ký kết các hợp đồng kinh doanh với doanh nghiệp không. 1.2.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 1.2.2.1. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn kinh doanh 1.2.2.1.1. Phân tích tình hình huy động nguồn vốn kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Anh Thơ 13 Lớp: K46D2
- Xem thêm -