Tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh tm hà giang

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp TÓM LƢỢC Vốn kinh doanh là một yếu tố cực kỳ quan trọng, là tiền đề để các doanh nghiệp ra đời và phát triển. Việc tìm kiếm và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nhƣ thế nào để có đƣợc hiệu quả cao nhất luôn là một trong những vấn đề cấp thiết mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH TM Hà Giang, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, em thấy tình hình thực hiện kế hoạch hiệu quả sử dụng vốn của công ty chƣa thực sự tốt. Công tác phân tích tài chính, đặc biệt là phân tích hiệu quả sử dụng vốn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của ban quản trị. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh những thành quả đạt đƣợc vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Với nhu cầu thực tế đặt ra, nhận thức đƣợc vai trò của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp, vì vậy em đã đi sâu nghiên cứu về việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty và hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp với đề tài “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang”. Quá trình tiếp xúc tại công ty cho chúng ta cái nhìn tổng quan về công ty, đánh giá khách quan hoạt động kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, thấy đƣợc cách thức sử dụng vốn tại công ty, nguồn vốn đó đƣợc huy động ra sao, đƣợc sử dụng nhƣ thế nào trong những năm qua, có mang lại hiệu quả nhƣ mong muốn hay không, hiệu quả mang lại cao hay thấp...Tóm lại, mục tiêu nghiên cứu là hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó đƣa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh để đạt đƣợc hiệu quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo. SV: HÀ THỊ HƢƠNG i LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp của mình với đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang” cùng với sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận đƣợc sự giúp đỡ từ phía các thầy cô giáo trƣờng Đại học Thƣơng mại và toàn thể các anh chị trong công ty TNHH TM Hà Giang. Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất tới tập thể các thầy cô trƣờng Đại học Thƣơng Mại đã dạy dỗ chỉ bảo truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong quá trình học tập tại trƣờng, đặc biệt là cô giáo Th.S: Hoàng Thị Tâm, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn chỉ bảo em nhiệt tình, luôn luôn động viên giúp đỡ em trong suốt quá trình từ khi bắt đầu đến khi em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp. Cô không những sửa chữa những sai sót, bất hợp lý trong bài viết cho em mà còn cung cấp cho em rất nhiều tài liệu tham khảo quý báu, những lời chỉ dẫn của cô giống nhƣ kim chỉ nam, giúp em xác định đƣợc đúng đắn và hoàn thành bài khóa luận theo yêu cầu. Em cũng xin gửi lời cám ơn tới các vị lãnh đạo và toàn thể các anh chị nhân viên trong Công ty TNHH TM Hà Giang, nhất là các anh chị trong phòng kế toán đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn em trong quá trình thực tập và cung cấp tài liệu số liệu quý báu giúp em có thể hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn! SV: HÀ THỊ HƢƠNG ii LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƢỢC ............................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. ii MỤC LỤC ................................................................................................................. iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ...................................................... vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................... vii MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết, ý ngh a của đề tài ............................................................................ 1 1.1. Về mặt lý thuyết .................................................................................................. 1 1.2.Về mặt thực tế ....................................................................................................... 2 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết ...................................................................... 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 3 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................................ 3 4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu .............................................................................. 3 4.1.1. Phương pháp phiếu điều tra ............................................................................. 4 4.1.2. Phương pháp phỏng vấn................................................................................... 4 4.1.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu ..................................................................... 5 4.1.4 Phương pháp tổng hợp số liệu........................................................................... 5 4.2.1. Phương pháp so sánh ...................................................................................... 5 4.2.2. Phương pháp tỷ suất và phương pháp số chênh lệch ....................................... 6 4.2.3 Các phương pháp khác ...................................................................................... 6 5. Kết cấu của khóa luận............................................................................................. 7 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ............................ 8 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ........................................................................................................... 8 1.1.1.Một số khái niệm cơ bản ................................................................................... 8 1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh ............................................................................... 12 1.1.3. Vai trò của vốn kinh doanh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh .............. 13 1.1.4. Những đặc trƣng cơ bản của vốn kinh doanh ................................................. 14 SV: HÀ THỊ HƢƠNG iii LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp 1.1.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn ................................... 15 1.1.5.1.Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ............................. 15 1.1.5.2.Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn lƣu động ................................ 16 1.1.5.3.Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định ................................... 17 Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn cố định bình quân tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trong kỳ. Chỉ tiêu này càng lớn, hiệu quả sử dụng vốn cố định càng cao. .... 17 1.2.Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ....................................... 17 1.2.1. Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh .................................................. 17 1.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động vốn kinh doanh ...................................... 17 1.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động Vốn lƣu động ......................................... 18 1.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động Vốn cố định ........................................... 18 1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................................................... 19 1.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ................................................ 19 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lƣu động ................................................... 20 1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định ..................................................... 20 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI C NG TY TNHH TM HÀ GIANG ................................................. 22 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng tại Công ty TNHH TM Hà Giang .................................................................................................................. 22 2.1.1. Tổng quan tình hình tại Công ty TNHH TM Hà Giang ................................. 22 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .............................................................. 22 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ................ 22 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TM Hà Giang ........................................................................................................................ 23 2.1.1.4. Khái quát về kết quả kinh doanh sản xuất kinh doanh của đơn vị qua 2 năm gần nhất.(2011-2012) ............................................................................................... 27 2.1.2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang ................................................................................................................... 29 2.1.2.1. Ảnh hƣởng của các nhân tố chủ quan.......................................................... 29 2.1.2.2. Ảnh hƣởng của các nhân tố khách quan ...................................................... 30 SV: HÀ THỊ HƢƠNG iv LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp 2.2. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang ........................................................................................................................ 32 2.2.1. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang thông qua dữ liệu sơ cấp ................................................................................ 32 2.2.1.1. Kết quả điều tra bằng phiếu trắc nghiệm ..................................................... 32 2.2.1.2. Kết quả phỏng vấn trực tiếp ........................................................................ 34 2.2.2. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH TM Hà Giang thông qua dữ liệu thứ cấp .............................................................................. 35 2.2.2.1. Kết quả phân tích tình hình sử dụng vốn ..................................................... 35 2.2.2.2. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH TM Hà Giang ................................................................................................................... 39 CHƢƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA C NG TY TNHH TM HÀ GIANG ........ 44 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH TM Hà Giang ........................................................................... 44 3.1.1. Những kết quả công ty đã đạt đƣợc ................................................................ 44 3.1.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân .............................................................. 45 3.1.2.1. Những mặt hạn chế ...................................................................................... 45 3.1.2.2. Nguyên nhân ................................................................................................ 47 3.2. Một số giải pháp đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang .................................................................................. 48 3.2.1. Một số giải pháp đề xuất ................................................................................ 48 3.2.1.1. Giải pháp chung đối với công ty ................................................................. 48 3.2.1.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động ................................... 53 3.2.1.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ...................................... 57 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang ........................................................................................... 57 3.2.2.1. Kiến nghị với Nhà nƣớc .............................................................................. 57 3.2.2.2. Kiến nghị với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng ...................................... 59 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SV: HÀ THỊ HƢƠNG v LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Sơđồ 2. Tổ chức bộ máy kế toán của c«ng ty Bảng 1: Bảng kết quả kinh doanh của công ty 2011 – 2012 Bảng 2: Bảng tổng hợp phiếu điều tra trắc nghiệm Bảng 3: Bảng phân tích khái quát cơ cấu vốn kinh doanh Bảng 4: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động vốn lƣu động Bảng 5: Bảng phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cố định Bảng 6: Bảng phân tích tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Bảng 7:Bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn lƣu động Bảng 8: Bảng phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định SV: HÀ THỊ HƢƠNG vi LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM Thƣơng mại VKD Vốn kinh doanh BQ Bình quân TSLN Tỷ suất lợi nhuận VLĐ Vốn lƣu động VCĐ Vốn cố định KD Kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh DN Doanh nghiệp LNST Lợi nhuận sau thuế LN Lợi nhuận VCSH Vốn chủ sở hữu TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn PTNH Phải thu ngắn hạn HTK Hàng tồn kho BĐS Bất động sản ĐTTCDH Đầu tƣ tài chính dài hạn ĐVT Đơn vị tính SV: HÀ THỊ HƢƠNG vii LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ngh củ đề tài 1.1. Về mặt lý thuyết Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế đƣợc thành lập nhằm sản xuất cung ứng các sản phẩm hàng hóa trên thị trƣờng với mục đích đem lại lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trƣờng, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có các yếu tố cơ bản sau: Sức lao động, đối tƣợng lao động và tƣ liệu lao động. Để có đƣợc các yếu tố này đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một số vốn nhất định phù hợp với quy mô và điều kiện của mình. Vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Nó tác động chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nó là điều kiện tồn tại và phát triển quy mô, cải tiến k thuật, tiếp thu khoa học công nghệ để từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dƣới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lƣợng vốn nhất định. Bảo toàn vốn kinh doanh là duy trì và giữ vững đƣợc sức mua của đồng vốn để sao cho số vốn thu hồi về sau một vòng tuần hoàn đủ sức mua sắm một lƣợng tài sản nhƣ cũ theo giá của hiện tại. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh kết quả tổng hợp nhất quá trình sử dụng các loại vốn. Đó chính là sự tối thiểu hóa số vốn cần sử dụng và tối đa hóa kết quả hay khối lƣợng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong một giới hạn về nguồn tài vật lực, phù hợp với hiệu quả kinh tế nói chung. Trong quản lý quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề then chốt gắn liền với sự tồn tại và phát triển của đơn vị sản xuất kinh doanh. Thực chất của việc pha hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là việc tính toán, đối chiếu mức độ đạt đƣợc của các phƣơng án kinh doanh để từ đó lựa chọn một giải pháp có lợi nhất. Việc bảo toàn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả đƣợc coi là vấn đề cấp thiết, là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Bởi vậy, phân tích hiệu quả sử dụng vốn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đánh giá đƣợc chất lƣợng quản lý sản xuất – kinh doanh, SV: HÀ THỊ HƢƠNG 1 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp vạch ra các khả năng tiềm tàng để nâng cao hơn nữa kết quả sản xuất kinh doanh và sử dụng tiết kiệm vốn sản xuất. 1.2.Về mặt thực tế Công ty TNHH TM Hà Giang là một công ty hoạt động trong l nh vực thƣơng mại do đó phải tự chủ động kinh doanh, phải đảm bảo tự bù đắp thu, chi cũng nhƣ mọi hoạt động của công ty. Để tồn tại và không ngừng phát triển doanh nghiệp luôn phải đặt ra cho mình là nguồn vốn ở đâu và sử dụng nó nhƣ thế nào là tốt nhất, tiết kiệm nhất và mang lại hiệu quả tối ƣu là vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH TM Hà Giang, thông qua quá trình phỏng vấn, điều tra tại công ty, em nhận thấy rằng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh luôn là vấn đề đƣợc công ty quan tâm, công ty luôn cố gắng đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các kỳ kinh doanh tới. Ban lãnh đạo và phòng kế toán của công ty đều cho rằng phân tích hoạt động kinh doanh của công ty nói chung, trong đó phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói riêng là vấn đề quan trọng, đã đƣợc doanh nghiệp chú trọng. Công tác phân tích đã đƣợc thực hiện và đã mạng lại những hiệu quả nhất định. Song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế, doanh nghiệp vẫn chƣa có bộ phận phân tích kinh tế riêng biệt, nội dung phân tích còn sơ sài chƣa đi sâu phân tích từng chỉ tiêu nên hiệu quả mang lại từ công tác phân tích chƣa cao, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu về thông tin cho các nhà lãnh đạo. Vì vậy, việc hoàn thiện nội dung và phƣơng pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là vấn đề cấp thiết đặt ra với công ty hiện nay. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đó, nên em chọn đề tài : “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang’. Từ đó đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp. 2. Mục tiêu cụ thể đặt r cần giải quyết Mục tiêu: Đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH TM Hà Giang. Để đạt đƣợc mục tiêu trên cần phải: SV: HÀ THỊ HƢƠNG 2 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. - Trên cơ sở lý luận về vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn, đề tài đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH TM Hà Giang thông qua quá trình điều tra, phỏng vấn, thu thập số liệu thực tế trong 2 năm năm 2011 và năm 2012. Đồng thời đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty trong thời gian nghiên cứu. - Từ các kết quả đạt đƣợc qua nghiên cứu thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang, bài khóa luận sẽ đề xuất các nhân tố ảnh hƣởng và đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trong thời gian tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang.  Phạm vi nghiên cứu -Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại công ty TNHH TM Hà Giang. -Về thời gian: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong khoảng thời gian 2 năm: 2011, 2012 tại công ty TNHH TM Hà Giang. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu để phân tích bao gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu sơ cấp là những dữ liệu đƣợc thu thập lần đầu cho một mục tiêu cụ thể nào đó. Còn dữ liệu thứ cấp là những dữ liệu đã có ở đâu đó và trƣớc đây đã thu thập cho mục tiêu khác, đƣợc tổng hợp từ nhiều nguồn. Tuy dữ liệu thứ cấp có thể dễ tìm hơn nhƣng dữ liệu sơ cấp thƣờng chính xác hơn và bổ sung tính đầy đủ cho dữ liệu thứ cấp. Vì vậy, để phân tích đạt hiệu quả cao, tính chính xác cao thì ta phải thu thập cả dữ liệu sơ cấp và dự liệu thứ cấp. Để thu thập dữ liệu sơ cấp phục vụ cho công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hà Giang, em sử dụng các phƣơng pháp sau: SV: HÀ THỊ HƢƠNG 3 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp 4.1.1. Phƣơng pháp phiếu điều tra Đây là phƣơng pháp dùng hệ thống câu hỏi theo những nội dung xác định nhằm thu thập những thông tin khách quan nói lên nhận thức và thái độ của ngƣời đƣợc điều tra. Để thực hiện đƣợc phƣơng pháp này trƣớc hết phải thiết kế bảng câu hỏi khoa học bao hàm đầy đủ những nội dung cần thiết, giúp cho ngƣời đọc có thề dễ dàng hiểu đƣợc mục đích của câu hỏi và trả lời đúng hƣớng, không làm mất thời gian và công sức của ngƣời trả lời phiếu. Em đã thiết kế bản câu hỏi chung cho tất cả mọi ngƣời gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm dạng đóng và đƣợc sắp xếp một cách logic giúp ngƣời trả lời dễ dàng hơn. Bắt đầu từ các câu hỏi về công tác phân tích tại doanh nghiệp rồi đi sâu vào các nhân tố và chính sách doanh nghiệp áp dụng ảnh hƣởng đến vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. Cuối cùng là các giải pháp tƣơng lai mà doanh nghiệp hƣớng tới.Việc điều tra đƣợc tiến hành với nhà quản trị cấp cao của công ty và các nhân viên phòng Kế toán tài chính, phòng kinh doanh. Tổng số phiếu phát ra là 5 phiếu Kết quả điều tra đƣợc tổng hợp vào bảng. (Bảng số 2) 4.1.2. Phƣơng pháp phỏng vấn Đây là phƣơng pháp thu thập thông tin rất thông dụng và cho hiệu quả cao. Ở phƣơng pháp này ngƣời nghiên cứu đặt câu hỏi và nhận câu trả lời trực tiếp từ đối tƣợng đƣợc phỏng vấn. Để thực hiện phƣơng pháp này cần chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Sau đó, cần hẹn trƣớc thời gian phỏng vấn, xác lập buổi hẹn và thực hiện phỏng vấn. Em đã thực hiện phỏng vấn ba ngƣời trong DN: Cuộc phỏng vấn Giám đốc công ty- Bà Đinh Thị Hà và kế toán trƣởngBà Nguyễn Thị Huyền đƣợc tiến hành vào 14h15 ngày 19/3/2013 và kết thúc vào 15h45 cùng ngày. Cuộc phỏng vấn đƣợc tiến hành vào ngày 20/3/2013 phỏng vấn ngƣời thực hiện phân tích hiệu quả sử dụng vốn là kế toán viên Đỗ Thị Thùy.Sau đó dựa vào những thông tin đã thu thập đƣợc em đã tiến hành phân tích tổng hợp dữ liệu. SV: HÀ THỊ HƢƠNG 4 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp 4.1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu Ngoài việc thu thập dữ liệu từ các phƣơng pháp trên, em còn tiến hành nghiên cứu các tài liệu liên quan để thu thập thông tin. Đó là: -Tài liệu bên ngoài: Các chuẩn mực kế toán, các thông tƣ, các giáo trình phân tích kinh tế, giáo trình kế toán tài chính, giáo trình tài chính doanh nghiệp của trƣờng Đại học Thƣơng Mại và các trƣờng đại học khác, các luận văn cùng đề tài của các khóa trƣớc... -Tài liệu bên trong: Các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2010 đến 2012, sử dụng những thông tin trong các báo cáo khác nhƣ: Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, báo cáo chi tiết và các khoản công nợ phải thu và phải trả các đối tƣợng, báo cáo giải trình về tình hình tăng giảm nguồn vốn. 4.1.4 Phƣơng pháp tổng hợp số liệu Do các số liệu thu thập đƣợc không tập trung mà nằm rải rác trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau nên cần phải tổng hợp lại cho phù hợp với từng mục đích phân tích. 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu Phƣơng pháp phân tích hiệu quả sử dụng VKD bao gồm một hệ thống công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận việc nghiên cứu các sự kiện, hiện tƣợng, các mối liên hệ bên trong và bên ngoài, các luồng chuyển dịch và biến đổi vốn của doanh nghiệp, các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp và chi tiết nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng VKD của doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả sử dụng VKD đƣợc sử dụng chủ yếu một số phƣơng pháp sau: 4.2.1. Phƣơng pháp so sánh So sánh là một phƣơng pháp nghiên cứu để nhận thức đƣợc các hiện tƣợng, sự vật thông qua quan hệ đối chiếu tƣơng hỗ giữa sự vật, hiện tƣợng này với sự vật hiện tƣợng khác. Mục đích của so sánh là thấy đƣợc sự giống nhau hoặc khác nhau giữa các sự vật, hiện tƣợng. So sánh là phƣơng pháp quan trọng và đƣợc sử dụng phổ biến trong quá trình phân tích hiệu quả sử dụng VKD. Phƣơng pháp này có thể so sánh giữa các chỉ tiêu về giá trị tuyệt đối và giá trị tƣơng đối. Phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để phân SV: HÀ THỊ HƢƠNG 5 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp tích hiệu quả sử dụng VKD bình quân, hiệu quả sử dụng vốn lƣu động và hiệu quả sử dụng vốn cố định… Điều kiện để so sánh đƣợc ở đây là các chỉ tiêu về phân tích hiệu quả sử dụng vốn phải thống nhất về nội dung phân tích và phƣơng pháp tính toán, phải có cùng đơn vị đo lƣờng. 4.2.2. Phƣơng pháp tỷ suất và phƣơng pháp số chênh lệch - Phƣơng pháp tỷ suất đƣợc sử dụng trong phân tích các chỉ tiêu tỷ suất LN (TSLN/VLĐ, TSLN/VCSH, TSLN/VKD ) để phản ánh mối quan hệ so sánh giữa chỉ tiêu LN với một số chỉ tiêu khác có mối quan hệ chặt chẽ tác động lẫn nhau nhƣ VLĐ, VCSH, VKD. Mục đích của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn theo phƣơng pháp tỷ suất là để đánh giá các chỉ tiêu TSLN qua đó đánh giá về kết quả KD của công ty. - Phƣơng pháp số chênh lệch sử dụng ngay số chênh lệch của các nhân tố ảnh hƣởng để thay thế vào các biểu thức tính toán mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đó đến chỉ tiêu phân tích. Trong quá trình phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ta sử dụng phƣơng pháp thay chênh lệch để phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, để qua đó có thể đánh giá sâu sắc hơn nguyên nhân tăng giảm hiệu quả sử dụng VKD. 4.2.3 Các phƣơng pháp khác - Phương pháp tính hệ số: Hệ số cũng là chỉ tiêu tƣơng đối phản ánh quan hệ so sánh giữa hai chỉ tiêu kinh tế khác nhau nhƣng có mối liên hệ, tác động phụ thuộc lẫn nhau. Phƣơng pháp này cũng đƣợc sử dụng khá phổ biến trong phân tích hiệu quả sử dụng VKD. Các hệ số thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ: hệ số Doanh thu trên vốn kinh doanh, hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh, hệ số doanh thu trên vốn cố định… - Phương pháp tính tỷ lệ phần trăm(%): Là một chỉ tiêu tƣơng đối phản ánh mức độ hoàn thành kế hoạch hoặc tăng giảm so với kỳ trƣớc. Công thức: Tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch SV: HÀ THỊ HƢƠNG Số thực hiện = Số kế hoạch 6 x100 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp - Tỷ trọng: Là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ phần trăm của một chỉ tiêu cá thể so với tổng thể. Công thức: Tỷ trọng(%) = Số cá biệt Số tổng thể x100 - Phương pháp dùng biểu, sơ đồ phân tích: Biểu phân tích nhìn chung đƣợc thiết lập theo các dòng cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích. Sơ đồ, biểu đồ hoặc đồ thị đƣợc sử dụng trong phân tích để phản ánh sự biến động tăng giảm của các chỉ tiêu kinh tế trong những khoảng thời gian khác nhau hoặc có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau mang tính chất hàm số giữa các chỉ tiêu kinh tế…Biểu mẫu trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn đƣợc thiết lập theo cột trong đó ghi chép đầy đủ các khoản mục, các chỉ tiêu, số liệu phân tích. Phân tích theo chiều ngang nhằm phản ánh sự biến động tăng giảm của từng chỉ tiêu kinh tế giữa các kỳ so sánh. Phân tích theo chiều dọc để thấy đƣợc các chỉ tiêu bộ phận trong tổng thể. 5. Kết cấu củ khó luận Ngoài phần tóm lƣợc, lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, danh mục viết tắt, mở đầu, kết luận, đề tài bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp Chƣơng 2: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH TM Hà Giang Chƣơng 3: Các kết luận và đề xuất nh m nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH TM Hà Giang SV: HÀ THỊ HƢƠNG 7 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Những vấn đề l luận cơ bản về vốn kinh do nh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh do nh 1.1.1.Một số khái niệm cơ bản  Vốn kinh do nh Đối với mỗi doanh nghiệp để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào đó cũng phải có vốn. Vốn là điều kiện tiên quyết có ý ngh a quyết định đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có vốn để đầu tƣ mua sắm các yếu tố cho quá trình sản xuất kinh doanh, đó là tƣ liệu lao động, đối tƣợng lao động và sức lao động. Do sự tác động của sức lao động vào đối tƣợng lao động thông qua tƣ liệu lao động mà hàng hóa dịch vụ đƣợc tạo ra và tiêu thụ trên thị trƣờng, doanh nghiệp đƣợc thu tiền. Vốn kinh doanh thƣờng xuyên vận động và tồn tại dƣới nhiều hình thức khác nhau trong các khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có thể là tiền, máy móc thiết bị, nhà xƣởng, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… khi kết thúc một vòng luân chuyển thì vốn kinh doanh lại trở về hình thái tiền tệ. Nhƣ vậy, với số vốn ban đầu, nó không chỉ đƣợc bảo tồn mà còn đƣợc tăng lên do hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Trong cuốn “ Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại” do PGS.TS Trần Thế Dũng chủ biên, nhà xuất bản Thống kê năm 2008 có viết: “ Vốn kinh doanh là biểu hiện giá trị của những tài sản doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh” Trong cuốn “ Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp vừa và nhỏ” của TS. Đàm Văn Huệ, nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân 2006, viết: “ Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là số tiền ứng trước để thỏa mãn các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Các yếu tố đầu vào thông thường gồm các tài sản hữu hình SV: HÀ THỊ HƢƠNG 8 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp và tài sản vô hình phục vụ cho sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích kiếm lời”.  Vốn cố định Vốn cố định là bộ phận vốn kinh doanh đƣợc sử dụng để hình thành và duy trì sự tồn tại của tài sản dài hạn trong doanh nghiệp, hay nói cách khác là biểu hiện bằng tiền của tài sản dài hạn của doanh nghiệp. Tài sản dài hạn là tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi và luân chuyển giá trị trong thời gian hơn 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Nó bao gồm : TSCĐ, bất động sản đầu tƣ, các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn, các khoản phải thu dài hạn và các tài sản dai hạn khác.  Vốn lƣu động Vốn lƣu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên các tài sản ngắn hạn nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc thực hiện thƣờng xuyên liên tục. Tài sản ngắn hạn là nhũng tài sản có thời gian sử dụng, thu hồi và luân chuyển giá trị trong thời gian nhỏ hơn 1 năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh. Tài sản ngắn hạn bao gồm: tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền, các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác. Nhƣ vậy vốn lƣu động luân chuyển toàn bộ giá trị ngay trong một lần và đƣợc thu hồi toàn bộ, hoàn thành một vòng luân chuyển khi kết thúc một chu kỳ kinh doanh.  Hiệu quả sử dụng vốn kinh do nh Để đánh giá trình độ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, ngƣời ta sử dụng thƣớc đo là hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Hiệu quả sản xuất kinh doanh đƣợc đánh giá trên hai giác độ: hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Trong phạm vi quản lý doanh nghiệp, ngƣời ta chủ yếu quan tâm đến hiệu quả kinh tế. Đây là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp để đạt đƣợc kết quả cao nhất với chi phí hợp lý nhất. Do vậy các nguồn lực kinh tế đặc biệt là nguồn vốn của doanh nghiệp có tác động rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là yêu cầu mang tính thƣờng xuyên và bắt buộc đối với SV: HÀ THỊ HƢƠNG 9 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp doanh nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp ta thấy đƣợc hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và quản lý sử dụng vốn nói riêng. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là những chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu vốn kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ kinh doanh. Trong quá trình sử dụng vốn, để đạt hiệu quả cao doanh nghiệp cần phải giải quyết một số vấn đề sau: Thứ nhất: Đảm bảo tính tiết kiệm, có ngh a là vốn của doanh nghiệp phải đƣợc sử dụng hợp lý, đúng mục đích, tránh lãng phí vốn hoặc để vốn không sinh lời. Thứ hai: Phải tiến hành đầu tƣ, phát triển cả chiều sâu và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh khi cần thiết. Thứ ba: Doanh nghiệp phải đạt đƣợc các mục tiêu đề ra trong kế hoạch SXKD, hiệu quả sử dụng vốn là mục tiêu quan trọng nhất doanh nghiệp cần đạt tới.  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh do nh Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là phân tích các chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu vốn kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ kinh doanh.  Doanh thu Doanh thu là biểu hiện của tổng giá trị các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong một thời kỳ nhất định. Đây là bộ phận chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời cũng là hoạt động tạo ra doanh thu cảu doanh nghiệp. Trong kinh doanh, doanh thu của doanh nghiệp bao gồm 2 bộ phận là doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính. Doanh thu có ý ngh a lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.Doanh thu là nguồn tài chính tiềm năng quan trọng để trang trải các khoản phí hoạt động kinh doanh, là nguồn quan trọng để các doanh nghiệp có thể thực hiện đƣợc các ngh a vụ với nhà nƣớ nhƣ nộp thuế theo luật định, là nguồn để có thể tham gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh, liên kết với các đơn vị khác. Khi doanh thu không đảm bảo các khoản chi phí đã bỏ ra, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về tài SV: HÀ THỊ HƢƠNG 10 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp chính. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ làm cho doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh trên thị trƣờng và gặp khó khăn trong kinh doanh.  Chi phí kinh doanh Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra trên các l nh vực sản xuất, thƣơng mại dịch vụ, là để sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho ngƣời tiêu dùng nhằm thu đucợ lợi nhuận là mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Để đạt đƣợc mục tiêu đó, các doanh nghiệp nhất thiết phải bỏ ra các chi phí nhất định, đƣợc gọi là chi phái kinh doanh. Đó là toàn bộ những chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh thƣờng xuyên của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm 2 bộ phận là: chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí hoạt động tài chính. Ngoài những chi phí đã nêu ở trên, trong hoạt động kinh doanh có thể còn phát sinh những chi phí khác. Đó là những khoản chi phí có liên quan đến hoạt động có tính chất bất thƣờng, chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ, chi phí về thu tiền phạt, các chi phí về tiền phạt do vi phạm hợp đồng, chi phí về thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ...  Lợi nhuận Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là khoản tiền chênh lệch giữ doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để đạt đƣợc doanh thu đó từ các hoạt động của doanh nghiệp mang lại. Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí tạo ra doanh thu Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt đƣợc lợi nhuận có ý ngh a rất quan trọng. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nó là nguồn lực tài chính quan trọng đảm bảo cho doanh nghiệp tăng trƣởng một cách ổn định, vững chắc, đồng thời cũng là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nƣớc. Lợi nhuận đó còn là nguồn lực tài chính chủ yếu để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời lao động trong doanh nghiệp. Nó là một chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận trong doanh nghiệp bao gồm: Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận hoạt động tài chính, và lợi nhuận khác. SV: HÀ THỊ HƢƠNG 11 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp 1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh Vốn kinh doanh có thể đƣợc phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau cụ thể nhƣ sau: Căn cứ vào nguồn hình thành vốn: Về cơ bản, vốn kinh doanh đƣợc hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. - Vốn chủ sở hữu: Là phần vốn thuộc chủ sở hữu của doanh nghiệp, nó bao gồm vốn do chủ doanh nghiệp tự bỏ ra và phần vốn bổ sung đƣợc hình thành từ kết quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu tại một thời điểm = Giá trị tổng tài sản - Tổng nợ phải trả - Nợ phải trả: Bao gồm các khoản đi vay của các cá nhân hay các tổ chức tín dụng dƣới mọi hình thức hoặc do phát hành trái phiếu, các khoản phải trả ngƣời bán, trả cho Nhà nƣớc, khoản ngƣời mua ứng trƣớc, phải trả cho lao động trong doanh nghiệp. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn: Dựa trên tiêu thức này, vốn kinh doanh đƣợc chia làm hai loại: Vốn cố định và vốn lƣu động. - Vốn cố định của doanh nghiệp Vốn cố định: Là lƣợng vốn đầu ứng trƣớc để hình thành nên TSCĐ của doanh nghiệp. Quy mô của vốn cố định sẽ quyết định đến lƣợng TSCĐ đƣợc hình thành và ngƣợc lại, đặc điểm hoạt động của TSCĐ sẽ chi phối đặc điểm luân chuyển của vốn cố định. Từ mối liên hệ này, ta có thể khái quát những đặc thù của vốn cố định nhƣ sau: + Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh mà vẫn giữ nguyên hình thái hiện vật. + Vốn cố định đƣợc luân chuyển giá trị dần dần, từng phần trong các chu kỳ sản xuất. + Vốn cố định hoàn thành một vòng luân chuyển sau nhiều chu kỳ kinh doanh. - Vốn lƣu động của doanh nghiệp: Vốn lƣu động của doanh nghiệp là số vốn bằng tiền đƣợc ứng ra để hình thành các tài sản lƣu động sản xuất, tài sản lƣu động lƣu thông và một phần để trả tiền SV: HÀ THỊ HƢƠNG 12 LỚP: K7HK1A1 Trƣờng ĐH Thƣơng Mại Khóa luận tốt nghiệp công cho ngƣời lao động nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, liên tục. Căn cứ vào phạm vi huy động, vốn kinh doanh đƣợc hình thành từ hai nguồn: - Nguồn vốn từ bên trong doanh nghiệp: Việc doanh nghiệp huy động sử dụng nguồn vốn bên trong có ƣu điểm là doanh nghiệp đƣợc quyền tự chủ sử dụng vốn cho sự phát triển của mình mà không phải chi phí cho việc sử dụng vốn. - Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp: Là nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động từ bên ngoài để đáp ứng cho nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào thời gian huy động vốn: Theo tiêu thức này có thể chia nguồn vốn của doanh nghiệp ra thành hai loại: Nguồn vốn thƣờng xuyên và nguồn vốn tạm thời. - Nguồn vốn thƣờng xuyên: Là nguồn vốn có tính chất lâu dài và ổn định mà doanh nghiệp có thể sử dụng - Nguồn vốn tạm thời: Là các nguồn vốn có tính chất ngắn hạn doanh nghiệp sử dụng đáp ứng nhu cầu tạm thời. 1.1.3. Vai trò của vốn kinh doanh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh Vốn là tiền đề cho sự ra đời của doanh nghiệp, là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động, tiến hành đầu tƣ và đổi mới công nghệ, trang thiết bị sản xuất kinh doanh. Nếu thiếu vốn thì quá trình sản xuất kinh doanh sẽ bị ngƣng trệ, đồng thời kéo theo hàng loạt các ảnh hƣởng tiêu cực khác đến bản thân doanh nghiệp và đời sống của ngƣời lao động. Vai trò của vốn đƣợc thể hiện rõ nét qua các mặt sau: + Về mặt pháp lý: Một khi doanh nghiệp muốn thành lập thì điều kiện đầu tiên là doanh nghiệp phải có một số lƣợng vốn nhất định mà lƣợng vốn này phải tối thiểu bằng lƣợng vốn pháp định, khi đó địa vị pháp lý của doanh nghiệp mới đƣợc xác lập. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu lƣợng vốn của doanh nghiệp không đạt điều kiện mà pháp luật quy định thì hoạt động kinh doanh đó sẽ bị chấm dứt nhƣ: phá sản hoặc sáp nhập doanh nghiệp. Nhƣ vậy, có thể xem vốn là một trong những cơ sở quan trọng để đảm bảo sự tồn tại tƣ cách pháp nhân của một doanh nghiệp trƣớc pháp luật. SV: HÀ THỊ HƢƠNG 13 LỚP: K7HK1A1
- Xem thêm -