Tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần telematic

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 1
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp TÓM LƢỢC Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã có những sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, hội nhập cùng với các nước trên thế giới. Điều này đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải tiếp tục đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo môi trường kinh tế, hệ thống pháp luật tài chính, cụ thể hóa các quan hệ và các hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Do vậy, để chuyển đổi và thích nghi với nền kinh tế nước nhà, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có sự đổi mới về cơ chế quản lý và tiêu thụ hàng hóa để tồn tại và phát triển. Tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao là cơ sở để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển vững chắc trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt như hiện nay. Vốn là chìa khóa, là nền tảng để doanh nghiệp thực hiện được những mục tiêu của mình. Tuy vậy, qua thời gian thực tập tại công ty em nhận ra rằng công tác phân tích vô cùng quan trọng song vẫn chưa được sử dụng một cách hiệu quả tại công ty. Công ty chỉ sử dụng một số phương pháp phân tích đơn giản mà chưa đi sâu vào từng chỉ tiêu kinh tế. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập vừa qua tại Công ty cổ phần Telematic, được sự giúp đỡ tận tình của cô Phạm Thị Thu Hoài – Bộ môn Thống kê Phân tích cùng sự giúp đỡ của các anh chị nhân viên trong công ty, em đã hoàn thành bản Khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Telematic” . Khóa luận này trình bày hệ thống hóa vấn đề lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Telematic để thấy được những ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác sử dụng vốn tại công ty và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty trong thời gian tới. Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2015 Sinh viên thực hiện Đinh Thị Minh Châu GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài i SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thấy giáo, cô giáo, các cán bộ nhân viên trường Đại học Thương Mại đã giúp đỡ, dìu dắt em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn các thầy cô trong khoa Kế toán – Kiểm toán là những người đã trực tiếp dạy bảo em những kiến thức không chỉ về chuyên ngành mà còn dạy nhưng kỹ năng trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn Cô Phạm Thị Thu Hoài đã giúp đỡ để em hoàn thiện bài Khóa luận tốt nghiệp. Cô giáo đã giúp em gắn liền lý thuyết với thực hành và cũng giúp em khắc phục được nhiều hạn chế về mặt kiến thức để bài Khóa luận được hoàn thiện hơn. Thời gian thực tập tại công ty là cơ hội để em tiếp xúc với công việc kế toán, được vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế và được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Em đã thực sự có được một thời gian thực tập ý nghĩa tại công ty. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Telematic đã tạo cơ hội cho em tiếp xúc với công ty. Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn các anh/chị trong công ty nói chung và đặc biệt các anh chị trong phòng kế toán nói riêng đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua. Tuy vậy, do kiến thức còn hạn chế, bài Khóa luận không thể tránh khỏi những sai sót trong cách trình bày và nhận xét vấn đề. Em mong được các thầy cô góp ý để có thêm kiến thức và kinh nghiệm kế toán tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài ii SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƢỢC ....................................................................................................................i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii MỤC LỤC .................................................................................................................... iii DANH MỤC SƠ ĐỒ ....................................................................................................vi DANH MỤC VIẾT TẮT ............................................................................................ vii PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài. ............................................................................1 2. Mục tiêu cụ thể cần đặt ra cần giải quyết trong đề tài. .........................................2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. ......................................................... 3 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài ..................................................................................3 4.1. Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu .......................................................... 3 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ............................................................................3 4.1.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu ...........................................................................5 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu dữ liệu ................................................................ 5 4.2.1. Phương pháp so sánh .......................................................................................... 5 4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn.........................................................................6 4.2.3. Phương pháp dùng biểu phân tích .....................................................................6 4.2.4. Phương pháp tỷ suất, hệ số. ................................................................................6 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp ............................................................................6 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.7 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. .................................................................7 1.1.1. Khái niệm về vốn và hiệu quả sử dụng vốn........................................................ 7 1.1.2. Một số vấn đề lý luận có liên quan. ....................................................................8 1.1.2.1. Vai trò của vốn kinh doanh...............................................................................8 1.1.2.2. Phân loại. ...........................................................................................................9 1.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. ............................. 11 1.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn. ......................................................... 13 1.2.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) vốn kinh doanh. .....................13 GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài iii SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp 1.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) tổng vốn kinh doanh. ..........13 1.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) vốn lưu động........................ 14 1.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) vốn cố định. ......................... 14 1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. ..................................................14 1.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh. .......................................14 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. ....................................................15 1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định. ...................................................... 15 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TELEMATIC ................................................16 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Telematic. ...................................................... 16 2.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Telematic. ...................................................... 16 2.1.1.1. Thông tin sơ lƣợc về công ty: ........................................................................16 2.1.1.2. Chức n ng của Công t ..................................................................................16 2.1.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Telematic .............18 2.1.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .................................................................19 2.1.1.6. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. ..................................................................20 2.1.1.7. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công t n m 2013-2014. ....22 2.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Telematic. ....................................................................................23 2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Telematic thông qua dữ liệu sơ cấp. ..........................................................................26 2.2.1. Kết quả điều tra. .................................................................................................26 2.2.2. Kết quả phỏng vấn. ............................................................................................ 27 2.3.Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thông qua dữ liệu thứ cấp. ................................................................................................................................ 29 2.3.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động t ng (giảm) của vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Telematic. ..................................................................................................29 2.3.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động t ng (giảm) của tổng vốn kinh doanh.29 2.3.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động t ng (giảm) của vốn lƣu động. ..............30 2.3.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động t ng (giảm) của vốn cố định. ................32 GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài iv SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp Công ty cổ phần Telematic năm 2013-2104 ................................................................ 32 2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Telemtic..33 2.3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. ..............................................33 2.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lƣu động. ...................................................34 2.3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định. .....................................................35 CHƢƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TELEMATIC ...............................................................................................................37 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. ........................................................ 37 3.1.1. Những thành tựu đạt được................................................................................37 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ....................................................38 3.2. Các đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Telematic. ........................................................................39 3.2.1. Các đề xuất. ........................................................................................................39 3.2.2. Một số kiến nghị ................................................................................................ 45 3.3. Điều kiện thực hiện. .............................................................................................. 46 KẾT LUẬN ..................................................................................................................47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................48 PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM PHỤ LỤC GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài v SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: ....................................................................19 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Telematic. ..............21 Bảng 1: Bảng khái quát kết quả hoạt động của công t n m 2013-2014 ...............22 Bảng 2: Kết quả phiếu điều tra ..................................................................................26 Bảng 3: Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) của tổng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Telematic năm 2013-2014 ................................................................ 30 Bảng 4: Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) vốn lưu động của Công ty Cổ phần Telematic năm 2013-2014 ...................................................................................31 Bảng 5: Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) vốn cố định ......................... 32 Công ty cổ phần Telematic năm 2013-2104 ................................................................ 32 Bảng 6: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Telematic Năm 2013 – 2014 ..........................................................................................................33 Bảng 7: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Telematic Năm 2013 - 2014 ...........................................................................................................34 Bảng 8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định Công ty Cổ phần Telematic ........35 Năm 2013 – 2014 ..........................................................................................................35 GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài vi SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn ĐVT Đơn vị tình SXKD Sản xuất kinh doanh DN Doanh nghiệp VKD Vốn kinh doanh VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế TL Tỷ lệ TT Tỷ trọng ST Số tiền BH và CCDV Bán hàng và cung cấp dịch vụ BQ Bình quân TSCĐ Tài sản cố định GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài vii SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài.  Dưới góc độ lý thuyết Để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động kinh doanh, vốn là điều kiện không thể thiếu, nó phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào quá trình kinh doanh. Vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Việc chỉ ra sự cần thiết trong tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh luôn là vấn đề cần thiết thu hút được sự quan tâm của nhà nước và doanh nghiệp. Nói cách khác vốn là điều kiện “cần” cho quá trình sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa Sự phát triển sản xuất kinh doanh với quy mô ngày càng lớn của doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều. Mặt khác, ngày nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở với xu thế quốc tế hóa ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt thì nhu cầu vốn của doanh nghiệp ngày càng lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải huy động cao độ nguồn vốn bên trong cũng như bên ngoài, sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất. Để có thể nắm bắt được một cách chính xác và đầy đủ thông tin và hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, các nhà quản trị phải tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng vốn và quản lý vốn, để từ đó đưa ra được các phương án tổ chức và quản lý, sử dụng vốn nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của mình. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra hiện nay là trong tình hình hiện nay, công tác tổ chức quản lý và phân tích tình hình vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp vẫn chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức và còn là một hoạt động mới mẻ tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này gây không ít khó khăn cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hợp với sự biến động của thị trường, với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhằm mục đích đánh giá một cách đúng đắn, đầy đủ, toàn diện, khách quan tình hình sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Thấy được sự phân bổ vốn, khả năng tài trợ của các nguồn vốn, khả năng huy động, phát triển vốn và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đó. Đồng thời phân GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 1 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp tích vốn kinh doanh cũng nhằm mục đích tìm ra những mâu thuần nội tại trong công tác quản lí vốn, phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn, qua đó đề ra các phương hướng, biện pháp cải tiến, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý vốn trong doanh nghiệp.  Dưới góc độ thực tế Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Telematic em nhận thấy công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là vấn đề đang được ban lãnh đạo công ty rất quan tâm. Song hoạt động phân tích kinh tế nói chung và hoạt động phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói riêng chưa có bộ phận chuyên trách mà chỉ do bộ phận kế toán đảm nhiệm, do đó, công tác phân tích chưa thực sự được chú trọng và còn một vài hạn chế như phương pháp sử dụng trong quá trình phân tích chưa đầy đủ, chỉ dừng lại ở những chỉ tiêu tổng quát, bên cạnh đó cán bộ phân tích chưa tận dựng triệt để nguồn số liệu nên việc phân tích không thực sự mang lại hiệu quả. Thêm nữa, qua khảo sát điều tra thực tế tại công ty, với 10 phiếu điều tra, qua các cuộc phỏng vấn, các cấp lãnh đạo, kế toán và cán bộ công nhân viên phòng kế toán đều cho rằng phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cần được triển khai và chú trọng hơn nữa vì công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn luôn là vấn đề cấp thiết đặt ra cho công ty. Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, em đã nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng vốn kinh doanh một cách có hiệu quả cũng như sự cần thiết phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp kết hợp với những kiến thức mà em đã tích lũy được trong thời gian học tập ở trường em đã đi sâu vào nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Telematic” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình, với mong muốn đóng góp ý kiến để tìm những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Telematic. 2. Mục tiêu cụ thể cần đặt ra cần giải quyết trong đề tài. - Hệ thống hóa vấn đề lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh - Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Telematic để thấy được những ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác sử dụng vốn tại công ty. GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 2 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp - Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty trong thời gian tới. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.  Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Telematic.  Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Tại công ty Cổ phần Telematic - Thời gian nghiên cứu: Các số liệu, tài liệu phục vụ cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được thu thập trong khoảng thời gian 2 năm là năm 2013 và 2014 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài 4.1. Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp bao gồm 2 phương pháp là phương pháp điều tra trắc nghiệm và phương pháp phỏng vấn. - Phương pháp điều tra trắc nghiệm: Là phương pháp được thực hiện thông qua phiếu câu hỏi trắc nghiệm. Để tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc làm khóa luận, em đã tiến hành phát 5 phiếu điều tra cho các nhân viên kế toán, cấp lãnh đạo và giám đốc công ty. Nội dung các câu hỏi xoay quanh các vấn đề về công tác huy động, sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. Các bước điều tra trắc nghiệm: Bước 1: Xây dựng mẫu điều tra Căn cứ vào đề tài “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Telematic” xây dựng phiếu điều tra gồm những vấn đề liên quan đến VKD. Một số câu hỏi trọng tâm được đưa ra trong phiếu điều tra.  Thứ nhất, Công ty có tiến hành phân tích VKD không?  Thứ hai, Theo Ông ( bà) công tác phân tích hiệu quả sử dụng VKD tại công ty cần được quan tâm ở mức nào?  Thứ ba, Theo Ông (Bà) nguồn hình thành VKD chủ yếu của công ty là từ đâu? GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 3 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp  Thứ tư, Theo Ông (Bà) trong quá trình phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thì nhóm chỉ tiêu phân tích nào được quan tâm nhất?  Thứ năm, Theo Ông (Bà) các nhân tố ảnh hưởng lớn tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh?  Thứ sáu, Theo ông (bà) thời điểm nào nên tiến hành phân tích?  Thứ bảy, Khi tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động công ty thường chú trọng đến những chỉ tiêu nào?  Thứ tám, Thực trạng hiệu quả sử dụng VKD của công ty?  Thứ chín, Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty? Bước 2: Phương pháp điều tra Điều tra trực tiếp cán bộ, nhân viên phòng kế toán của công ty, vì đây là bộ phận nắm rõ nhất VKD của công ty. Tổng số phiếu điều tra được phát hành ra là 10 phiếu. Bước 3: Thời điểm điều tra Các phiếu tra được phát tới các cán bộ nhân viên tại phòng kế toán của công ty, vào đầu giờ làm việc. Bước 4: Thu thập kết quả điều tra Các phiếu điều tra được thu lại vào cuối buổi làm việc. Tổng số phiếu thu về là 10/10 phiếu. - Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng và giám đốc công ty một số câu hỏi liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Những câu hỏi cụ thể chú trọng vào các vấn đề liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong 2 năm 2013 và 2014, những định hướng của công ty trong thời gian tới. Mục đích : sử dụng phương pháp này dùng để thu thập các thông tin về tình hình quản lý và sử dụng VKD của công ty từ đó làm cơ sở để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Phỏng vấn lấy ý kiến từ ban lãnh đạo công ty và phòng kế toán. Nội dung phỏng vấn đưa ra các câu hỏi về cơ cấu tổ chức nguồn vốn của công ty, hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty. Cách thức tiến hành: Chuẩn bị sẵn một số câu hỏi dự định cho phỏng vấn. Gọi điện trước với công ty và được sự đồng ý của ban quản lý sắp xếp cho cuộc phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn tiến hành vào ngày 02/04/2015 GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 4 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp - Ưu điểm : Phương pháp này giúp thu thập thông tin nhanh chóng, kịp thời. - Nhược điểm: Tốn thời gian và kinh phí, nội dung thu thập phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người phỏng vấn và người được phỏng vấn.  Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp là phương pháp thu thập các tài liệu, dữ liệu sẵn có của công ty. Trong quá trình thực tập em đã thu thập được số liệu các báo cáo tài chính của công ty đặc biệt là 2 báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2013 và 2014 để làm cơ sở cho việc phân tích. Ngoài ra, em còn thu thập một số tài liệu khác liên quan như giấy đăng ký kinh doanh, quá trình hình thành và phát triển của công ty, và một số tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc làm khóa luận. 4.1.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu Dựa vào các lần phỏng vấn thu về, qua số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và một số tài liệu khác tiến hành tập hợp, tính toán và tổng hợp các số liệu làm cơ sở cho việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu dữ liệu 4.2.1. Phương pháp so sánh So sánh là một phương pháp nghiên cứu để nhận thức các sự vật, hiện tượng thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác. Phương pháp so sánh được em sử dụng trong tất cả các nội dung phân tích. Từ việc tính toán các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số, kết hợp phương pháp so sánh với phương pháp bảng biểu để só sánh các tỷ lệ, tỷ trọng và hệ số đó giữa các năm tài chính với nhau. Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh số liệu giữa năm 2014 và năm 2013, nhằm thấy được sự biến động cơ cấu vốn kinh doanh, sự biến động hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh qua 2 năm đó. Các hình thức so sánh mà em sử dụng bao gồm so sánh tuyết đối và so sánh tương đối về các chỉ tiêu như: Tỷ trọng vốn lưu động, tỷ trọng vốn cố định, hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh, hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh… GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 5 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp 4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng để phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thông qua các công thức mở rộng. Các nhân tố để tiến hành phân tích tính chất và mức độ ảnh hưởng là các nhân tố định lượng. Bao gồm cả nhóm nhân tố về số lượng (Phản ảnh quy mô như vốn kinh doanh) và nhóm nhân tố về chất lượng (Phản ánh hiệu suất hoạt động kinh doanh) 4.2.3. Phương pháp dùng biểu phân tích Trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn, em dùng biểu mẫu phân tích để phản ánh một cách trực quan các số liệu phân tích. Biểu phân tích được thiết lập theo các dòng cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích phản ành mối quan hệ so sánh giữa các chỉ tiêu kinh tế có mối liên hệ với nhau: So sánh giữa số năm nay với số năm trước, so sánh giữa chỉ tiêu bộ phận với chỉ tiêu tổng thể. 4.2.4. Phương pháp tỷ suất, hệ số. - Phương pháp suất: là chỉ tiêu tương đối được sử dụng để phản ánh mức độ hoàn thành hoặc tăng giảm của VKD thực tế đạt được so với kế hoạch đặt ra. Phương pháp này tương đối dễ làm và đơn giản. - Phương pháp hệ số: là chỉ tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ so sánh giữa hai chỉ tiêu kinh tế khác nhau nhưng có liên hệ tác động phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ : Hệ số DT/VKD, hệ số LN/VKD 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm có 3 chương: Chƣơng I: Cơ sở lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Chƣơng II: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Telematic. Chƣơng III: Các kết luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Telematic. GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 6 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm về vốn và hiệu quả sử dụng vốn a) Khái niệm về vốn Trong nền kinh tế hiện nay, để tiến hành bất kỳ một quá trình sản xuất kinh doanh nào, các doanh nghiệp cũng cần phải có các yếu tố cơ bản sau: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Để có được các yếu tố này đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một số vốn nhất định phù hợp với quy mô và điều kiện kinh doanh, đó gọi là vốn kinh doanh Theo giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường đại học Thương mại do PGS.TS Trần Thế Dũng chủ biên: “ Nguồn vốn kinh doanh là nguồn vốn được huy động để trang trải cho các khoản chi phí mua sắm tài sản sử dụng trong hoạt động kinh doanh”. Theo giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương mại do PGS. TS Phạm Công Đoàn và TS. Nguyễn Cảnh Lịch đồng chủ biên: “Vốn là sự biểu hiện bằng tiền các tài sản của doanh nghiệp” Theo giáo trình tài chính doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương mại: “Vốn kinh doanh là toàn bộ lượng tiền cần thiết nhất định để bắt đầu và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khái niệm vốn kinh doanh đƣợc sử dụng phổ biến là: “Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản và các nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh” b) Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn Theo giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường đại học Thương mại: - Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế khách quan phản ánh các lợi ích kinh tế - xã hội đạt được từ quá trình hoạt động kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh bao gồm hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội trong đó hiệu quả kinh tế có vai trò, ý nghĩa quyết định. GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 7 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp - Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là những chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu vốn kinh doanh mà doanh nghiệp sử dụng trong kỳ kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại được thể hiện thông qua việc đánh giá những tiêu thức cụ thể như sau: + Là một yếu tố quan trọng của hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh phải đảm bảo cho việc thúc đẩy quá trình bán ra, tăng tốc độ lưu chuyển, tăng doanh thu bán hàng vì doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. + Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh phải góp phần vào việc thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận kinh doanh vì lợi nhuận kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế đánh giá kết quả tài chính đạt được từ các hoạt động kinh doanh. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận, đòi hỏi doanh nghiệp phải tiết kiệm, giảm chi phí kinh doanh trong đó có chi phí vốn kinh doanh. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn thường xuyên được sử dụng là: “ Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế phản ánh trình độ sử dụng và khai thác nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất với tổng chi phí bỏ ra là thấp nhất” 1.1.2. Một số vấn đề lý luận có liên quan. 1.1.2.1. Vai trò của vốn kinh doanh. Vốn kinh doanh là điều kiện tiền đề để doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vốn kinh doanh là điều kiện duy trì sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Vốn kinh doanh có vai trò như một đòn bẩy, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, là điểu kiện để tạo lợi thế cạnh tranh, khẳng định vai trò của doanh nghiệp trên thị trường. Vốn kinh doanh là công cụ phản ánh và đánh giá quá trình vận động của tài sản, kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 8 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp tiêu tài chính. Qua đó, nhà quản trị doanh nghiệp biết được thực trạng kinh doanh, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát hiện các tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục. 1.1.2.2. Phân loại. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Để tổ chức và lựa chọn hình thức huy động vốn thích hợp cân thiết phải có sự phân loại vốn. Tùy theo từng mục đích nghiên cứu mà có thể có những cách phân loại vốn kinh doanh khác nhau.  C n cứ vào thời gian luân chuyển vốn.  Vốn cố định. Vốn cố định: Là biểu hiện bằng tiền của tài sản dài hạn. Kết cấu vốn cố định gồm: giá trị của tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính dài hạn, tài sản dài hạn khác. Đây là bộ phận vốn góp phần tạo ra những cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết sử dụng trong dài hạn cho DN. VCĐ có đặc điểm là thời gian luân chuyển kéo dài từ một năm trở lên. Sự luân chuyển này phục thuộc vào chính quá trình khai thác, sử dụng và bảo quản các tài sản dài hạn cũng như các chính sách tài chính có liên quan của DN.  Vốn lƣu động. Vốn lưu động: Là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động. Đây là bộ phận vốn góp phần tạo ra những yếu tố tài sản ngắn hạn phục vụ thường xuyên cho kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn lưu động có đặc điểm là thời hạn luân chuyển thường là trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Sự luân chuyển này phụ thuộc vào quá trình khai thác, sử dụng và bảo quản từng bộ phận tài sản ngắn hạn cũng như các chính sách tài chính có liên quan của doanh nghiệp  C n cứ vào nguồn hình thành vốn.  Nợ phải trả: Là nguồn vốn kinh doanh được huy động từ các doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân bên ngoài doanh nghiệp mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả.  Vốn chủ sở hữu: Là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần.  C n cứ vào hình thức hu động vốn. GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 9 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp  Nguồn vốn bên trong: nguồn vốn có thể huy động được vào đầu tư từ chính hoạt động của bản thân doanh nghiệp tạo ra nguồn vốn bên trong thể hiện khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp. Nguồn vốn từ bên trong doanh nghiệp bao gồm: - Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư - Khoản khấu hao tài sản cố định - Tiền nhượng bán tài sản, vật tư không cần dùng hoặc thanh lý tài sản cố định. Nguồn vốn huy động bên trong có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông thường nguồn vốn bên trong không đủ đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư, nhất là đối với các doanh nghiệp đang trong quá trình tăng trưởng. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn vốn từ bên ngoài doanh nghiệp.  Nguồn vốn bên ngoài: Việc huy động nguồn vốn từ bên ngoài doanh nghiệp để tăng thêm nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh là vấn đề hết sức quan trọng đối với một doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã làm nảy sinh nhiều hình thức và phương pháp mới cho phép doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngoài. Nguồn vốn từ bên ngoài bao gồm một số nguồn vốn chủ yếu sau: - Vay người thân (đối với doanh nghiệp tư nhân). - Vay Ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác. - Vốn liên doanh liên kết. - Tín dụng thương mại của nhà cung cấp. - Thuê tài sản. - Huy động bằng phát hành chứng khoán (đối với một số loại hình doanh nghiệp được pháp luật cho phép). Đối với nguồn vốn này doanh nghiệp cần phải lựa chọn sao cho hiệu quả kinh doanh mang lại là lớn nhất với chi phí sử dụng vốn là thấp nhất. Việc huy động và sử dụng vốn từ bên ngoài có ưu điểm lớn là nó tạo ra cho doanh nghiệp một cơ cấu tổ chức linh hoạt hơn, nó sẽ làm khuếch đại tỷ suất lợi nhuận VCSH nếu hoạt động kinh doanh có hiệu quả, và khi tỷ suất lợi nhuận VCSH lớn hơn chi phí sử dụng vốn thì việc huy động vốn từ bên ngoài sẽ dễ dàng hơn và ngược lại. GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 10 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp  C n cứ vào góc độ pháp luật.  Vốn pháp định: là số vốn tối thiểu cần thiết để đảm bảo năng lực kinh doanh đối với từng ngành nghề, từng loại hình doanh nghiệp do pháp luật qui định. Dưới mức vốn pháp định thì không thể đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp. Theo Nghị định 221 và 222 HĐBT ngày 23/07/1991 cụ thể hoá một số điều qui định trong luật công ty và luật doanh nghiệp tư nhân qui định: - Vốn pháp định đối với ngành kinh doanh tư liệu sản xuất cho công ty TNHH là 150 triệu đồng, công ty cổ phần là 500 triệu đồng và doanh nghiệp tư nhân là 80 triệu đồng. - Vốn pháp định cho các cửa hàng dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn là 50 triệu đồng, công ty cổ phần là 200 triệu đồng, doanh nghiệp tư nhân là 20 triệu đồng.  Vốn điều lệ: là số vốn do các thành viên đóng góp và được ghi vào điều lệ của doanh nghiệp tuỳ theo ngành nghề và loại hình doanh nghiệp. Vốn điều lệ không được nhỏ hơn vốn pháp định 1.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được tính toán, phân tích thông qua một hệ thống các chỉ tiêu bao gồm: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bình quân, hiệu quả sử dụng vốn lưu động, vốn cố định, vốn đầu tư xây dụng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh bình quân Được xác định bằng các chỉ tiêu: - Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh: Công thức HM M = VKD VKD Trong đó: H M VKD : Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh M: Doanh thu bán hàng trong kỳ VKD : Vốn kinh doanh bình quân - Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh. Công thức: P VKD = P VKD GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 11 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp Trong đó: P VKD : Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh P: Lợi nhuận kinh doanh đạt được trong kỳ Trong đó: VKD = VKD ĐK  VKD CK 2 VKDĐK,CK: Vốn kinh doanh đầu kỳ, cuối kỳ Chỉ tiêu hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh phản ánh sức sản xuất, khả năng tạo ra doanh thu của đồng vốn. Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh phản ánh sức sinh lời của đồng vốn. Phân tích các chỉ tiêu trên nếu hệ số doanh thu và lợi nhuận trên vốn kinh doanh tăng tức là hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tăng và ngược lại  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động Vốn lưu động là biểu hiện giá trị tính bằng tiền của tài sản ngắn hạn sử dụng trong kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động được xác định bằng 2 chỉ tiêu. Đó là: - Hệ số doanh thu trên vốn lưu động. Công thức: HVLĐ = M VLĐ - Hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động. Công thức PVLĐ = P VLĐ Trong đó: HVLĐ: Hệ số doanh thu trên vốn lưu động PVLĐ: Hệ số lợi nhuận trên vốn lưu động VLĐ : Vốn lưu động bình quân Phân tích các chỉ tiêu trên đây nếu hệ số doanh thu và lợi nhuận trên vốn lưu động bình quân tăng thì hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng và ngược lại. - Hệ số vòng quay vốn lưu động - Số ngày chu chuyển vốn lưu động: GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 12 SVTH: Đinh Thị Minh Châu Khoa Kế toán – Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp - Số vòng quay hàng tồn kho - Số ngày của một vòng quay hàng tồn kho  Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định: Hiệu quả sử dụng vốn cố định được xác định bằng các chỉ tiêu - Hệ số doanh thu trên vốn cố định HVCĐ = M VCĐ - Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định PVCĐ = P VCĐ Trong đó: HVCĐ: Hệ số doanh thu trên vốn cố định PVCĐ: Hệ số lợi nhuận trên vốn cố định VCĐ : Vốn cố định bình quân Phân tích các chỉ tiêu trên ta thấy rằng, nếu hệ số doanh thu va lợi nhuận trên vốn cố định tăng thì đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tăng và ngược lại. - Hiệu suất sử dụng tài sản cố định (HTSCĐ) HTSCĐ= Doanh thu nguyên giá TSCĐ Hiệu suất sử dụng tài sản cố định cho biết 1 đồng nguyên giá TSCĐ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu 1.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 1.2.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) vốn kinh doanh. 1.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động tăng (giảm) tổng vốn kinh doanh. Mục đích phân tích: Nhằm nhận thức, đánh giá khái quát tình hình tăng giảm vốn kinh doanh và cơ cấu vốn kinh doanh qua các năm Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích sự biến động và cơ cấu tổng vốn kinh doanh được thực hiện trên cơ sở so sánh, lập biểu so sánh giữa số cuối kỳ so với đầu năm để thấy được tình hình tăng giảm và nguyên nhân tăng giảm, tình toán, so GVHD: ThS. Phạm Thị Thu Hoài 13 SVTH: Đinh Thị Minh Châu
- Xem thêm -