Tài liệu Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh tư vấn xây dựng thương mại trường lộc (2011-2013)

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ ---------- BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC (2011-2013) GIẢNG VIÊN HD : TH.S NGUYỄN DỤNG TUẤN SINH VIÊN TH : NGUYỄN THỊ THÚY MSSV : 11014093 LỚP : CDTD13TH THANH HÓA, THÁNG 03 NĂM 2014 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn Th.S: Nguyễn Dụng Tuấn - người đã luôn ở bên cạnh và tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, đặc biệt là các thầy cô giáo khoa Tài chính-Ngân hàng, những người đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này Em xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 15 tháng 03 năm 2014 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thúy Sinh viên TH:Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH i Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Sinh viên TH:Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH ii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Thanh Hóa, ngày tháng năm 2014 Giảng viên Sinh viên TH:Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH iii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thanh Hóa, ngày tháng năm 2014 Giảng viên Sinh viên TH:Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH iv Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT 1 TNHH GVHB 2 Gía vốn hàng bán 3 QLDN 4 DN 5 HTK 6 VLĐ 7 DTT 8 TSCĐ 9 VCĐ DỊCH NGHĨA Trách nhiệm hữu hạn Quản lý doanh nghiệp Doanh ngiệp Hàng tồn kho Vốn lưu động Doanh thu thuần Tài sản cố định Vốn cố định Sinh viên TH:Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH v Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN........................................................................................................i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬPNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN......................................................................................................ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN.................................................iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................v MỤC LỤC..............................................................................................................i DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ............................................................i LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI........................................................................................1 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH...........................................................................2 2.1 Phương pháp thu thập số liệu............................................................................2 2.2 Phương pháp phân tích số liệu.........................................................................2 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI..............................................................3 4. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI......................................................................................3 NỘI DUNG...........................................................................................................4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY......................................................................................................4 1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ, bản chất của hiệu quả kinh doanh......................4 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh.......................................................4 1.1.2. Ý nghĩa.................................................................................................4 1.1.3. Nhiệm vụ..............................................................................................5 1.1.4. Bản chất................................................................................................5 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh...............................................5 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh.........................................6 1.3.1. Các chỉ tiêu thanh toán........................................................................6 1.3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn........................................................7 1.3.3. Tỷ suất sinh lời của vốn........................................................................8 1.3.4. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu.....................................................8 Sinh viên TH:Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH i Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn 1.3.5. Tỷ suất sinh lời của tài sản...................................................................8 1.3.6. Tỷ suất sinh lời của doanh thu..............................................................8 1.4. Chỉ tiêu dùng để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản..........................................9 1.4.1. Tỷ suất sinh lời của tài sản...................................................................9 1.4.2. Số vòng quay tài sản............................................................................9 1.4.3. Suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau thuế...............................9 1.5.Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng chi phí.................................................9 1.5.1. Tỷ suất sinh lời của giá vốn hàng bán..................................................9 1.5.2. Tỷ suất sinh lời của chi phí bán hàng.................................................10 1.5.3. Tỷ suất sinh lời của chi phí quản lý doanh nghiệp.............................10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC............................................11 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Trường Lộc.......................................................................................................................11 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.........................................................11 2.1.2. Nội dung hoạt động của Công ty........................................................14 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự..................................................................15 2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Trường Lộc.......................................................................................17 2.3. Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty..............................................20 2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty...................................23 2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty...................26 2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty......................33 2.3.4 Phân tích tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh............................................................................................................36 2.3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại Công ty............................38 2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí.................................................................42 2.5. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động...........................................................45 Sinh viên TH:Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH ii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....................................................................................48 3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty......................................48 3.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động..........................................49 3.1.2. Đẩy nhanh tiến độ các dự án kinh doanh............................................50 3.1.3. Tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu...................................................51 3.1.4. Phát triển trình độ và tạo động lực cho đội ngũ lao động...................52 3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh....................................53 3.2.1. Đối với nhà nước................................................................................53 3.2.2. Đối với doanh nghiệp.........................................................................53 KẾT LUẬN.........................................................................................................55 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................56 Sinh viên TH:Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH iii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Danh sách thành viên góp vốn.............................................12 Bảng 2.2: Nghành, nghề kinh doanh....................................................14 Bảng2.3: Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại Công ty................18 Bảng 2.4: Kết cấu và nguồn vốn của Công ty......................................21 Bảng 2.5: Đánh hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty............................24 Bảng 2.6: Đánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty............27 Bảng 2.7: Tình hình các khoản phải thu của Công ty............................31 Bảng 2.8: Đánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tại Công ty...............34 Bảng 2.9: Bảng đánh giá khả năng thanh toán của Công ty..................37 Bảng 2.10: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.......................................40 Bảng 2.11. Hiệu quả sử dụng chi phí.....................................................43 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng của tỷ suất sinh lời của TSNH 29 Biểu đồ 2.2: Các khoản phải thu khách hàng........................................32 Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng của tài sản qua các năm................................33 Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng tỷ suất sinh lời của VCSH............................41 Biểu đồ 2.5: Tốc độ tăng tỷ suất sinh lời của lãi vay............................42 Biểu đồ 2.6: Sự biến động của hiệu quả sử dụng chi phí......................45 Sinh viên TH:Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH i Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu hết mới được thành lập đang phải vật lộn với những cuộc cạnh tranh đầy thử thách để giành lấy vị trí để phát triển. Muốn như vậy doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả mà trước hết thể hiện ở hiệu quả kinh doanh. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả là mục tiêu hàng đầu mà các doanh nghiệp đặt ra. Điều đó Công ty phải phấn đấu trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và rất khó khăn trong thời kỳ đầu. Nhất là trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường hiện nay, các Công ty muốn tồn tại và phát triển được thì bằng mọi cách phải nâng cao hiệu quả kinh doanh. Do vậy đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải tìm ra các phương sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn cố định nói riêng. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là mục tiêu mà bất cứ Công ty nào cũng muốn đạt được. Muốn đạt được hiệu quả kinh doanh cao, các doanh nghiệp phải xác định được phương hướng, mục tiêu, phương pháp sử dụng các nguồn lực và cần phải xác định được các nhân tố ảnh hưởng cũng như xu hướng tác động của từng nhân tố đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy mà việc phân tích hiệu quả kinh doanh là rất quan trọng và cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, sẽ giúp cho doanh nghiệp đánh giá được tình hình kinh doanh của mình, xác định được nguyên nhân, nguồn gốc của các vấn đề phát sinh, phát hiện và khai thác các nguồn lực của doanh nghiệp, đồng thời để có biện pháp khắc phục khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. Từ đó có thể đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho kỳ sau, sau đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, việc phân tích hiệu quả kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Xuất phát từ lý do trên, trong thời gian thực tập tại Công ty được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Th.S Nguyễn Dụng Tuấn cùng toàn thể Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn CBCNV tại Công ty, em đã chọn đề tài “ Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Trường Lộc năm 2011-2013” 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 2.1 Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp từ các bảng báo cáo của Công ty bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính...do phòng Kế toán Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Trường Lộc cung cấp và một số tài liệu khác do do phòng kinh doanh tổng hợp, phòng tổ chức hành chính của Công ty cung cấp. Ngoài ra, đề tài còn thực hiện dựa trên việc tổng hợp những kiến thức đã học ở trường, trên sách báo, tạp chí có liên quan. Đồng thời kết hợp với việc tiếp xúc, tham khảo các ý kiến của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán, phòng kinh doanh tổng hợp và phòng tổ chức hành chính của Công ty về các vấn đề nghiên cứu. 2.2 Phương pháp phân tích số liệu Áp dụng nhiều phương pháp phân tích như: phương pháp so sánh, phân tích chi tiết, phân tích tỷ lệ.... Trong đó phương pháp được sử dụng chủ yếu trong chuyên đề này là phương pháp so sánh và nghiên cứu mối quan hệ giữa các con số. Phương pháp so sánh là phương pháp chủ yếu dùng trong phân tích hoạt động kinh tế, phương pháp so sánh đòi hỏi các chỉ tiêu phải đồng nhất cả về không gian và thời gian. Tùy theo mục đích phân tích mà xác định gốc so sánh được chọn là gốc về thời gian hoặc không gian, kỳ phân tích được chọn là kỳ báo cáo hoặc là kỳ kế hoạch, giá trị so sánh có thể sử dụng số tuyệt đối hoặc tương đối hoặc số bình quân. Nội dung thực hiện phân tích so sánh: So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy được xu hướng phát triển, đánh giá sự tăng trưởng hay thụt lùi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. So sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự biến đổi cả về số lượng tương đối và tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp. Ngoài ra còn tham khảo sách báo, lên mạng internet... để thu thập một số thông tin liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Không gian: Đề tài được thực hiện nghiên cứu tại Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Trường Lộc. Địa chỉ: Số 43/1 Chu Văn An, phường Trường Thi, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thời gian: Đề tài được thực hiện trong thời gian 30/12/2013 – 16/03/2014 Thu thập sô liệu trong khoảng thời gian 3 năm: 2011 - 2013 4. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Gồm 3 chương: Chương 1 : Những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh tại Công ty Chương 2 : Thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Trường Lộc Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ, bản chất của hiệu quả kinh doanh 1.1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh Phân tích hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn vật lực, tài chính của doanh ngiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Hiệu quả kinh doanh còn thể hiện sự vận dụng khéo léo của nhà quản trị doanh nghiệp giữa lý luận và thực tế nhằm khai thác tối đa các yếu tố của quá trình sản xuất như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, nhân công để nâng cao lợi nhuận. 1.1.2. Ý nghĩa Thông tin phản ánh từ các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh cung cấp cho mọi đối tượng quan tâm đến cơ sở khoa học đưa ra các quyết định hữu ích cho các đối tượng khác nhau: Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp như giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng các bộ phận, thu thập thông tin từ việc phân tích để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn, chi phí từ đó phát huy những mặt tích cực và đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, lợi nhuận, cổ tức để tiếp thêm sức mạnh đưa ra các quyết định đầu tư thêm hay rút vốn nhằm thu lợi cao nhất và đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư. Đối với các đối tượng tín dụng chỉ tiêu này là cơ sở khoa học đưa ra các quyết định cho vay ngắn hạn, dài hạn, nhiều hay ít vốn nhằm thu hồi vốn và lãi, đảm bảo an toàn cho các Công ty cho vay. Đối với cơ quan nhà nước qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách để kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ của Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn doanh nghiệp đối với Ngân sách Nhà nước. Thông qua phân tích để kiến nghị với các cơ quan chức năng góp phần hoàn thiện chế độ tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển. Đối với cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp biết được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai, từ đó họ có quyết tâm công tác, tâm huyết với nghề nghiệp. 1.1.3. Nhiệm vụ Kiểm tra và đánh giá các kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế đã xây dựng. Xác định các nhân tố đã ảnh hưởng của các chỉ tiêu và tìm nguyên nhân gây nên các mức độ ảnh hưởng đó. Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng và khắc phục những tồn tại yếu kém của hoạt động kinh doanh. Xác định phuơng án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu xác định. 1.1.4. Bản chất Bất kỳ một hoạt động nào của mọi tổ chức đều mong muốn đạt hiệu quả cao nhất trên mọi phương diện kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Hoạt động kinh doanh trên cơ chế thị trường yêu cầu hiệu quả càng đòi hỏi cấp bách vì đó là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp cạch tranh và phát triển. Hiệu quả kinh doanh chủ yếu xét trên phương diện kinh tế và hiệu quả xã hội, môi trường. 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh Nhân tố là những yếu tố bên trong của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình...mỗi sự biến động của nó tác động trực tiếp đến độ lớn, tính chất, xu hướng và mức độ xác định của chỉ tiêu phân tích. Nhân tố tác động đến kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh rất nhiều, có thể phân lại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Theo nội dung kinh tế của nhân tố, bao gồm hai loại: Những nhân tố thuộc về điều kiện kinh doanh như: số lượng lao động, số lượng vật tư, tiền vốn...thường ảnh hưởng đến quy mô sản xuất kinh doanh của Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn doanh nghiệp. Những nhân tố thuộc về kết quả kinh doanh: Thường ảnh hưởng có tính chất dây chuyền, từ khâu cung cấp đến sản xuất, đến tiêu thụ và từ đó ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Theo tính tất yếu của nhân tố, gồm hai loai: Nhân tố chủ quan: phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh là do sự chi phối của bản thân doanh nghiệp. Chẳng hạn, như: giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng thời gian lao động... là tùy thuộc vào sự nổ lực chủ quan của doanh nghiệp. Nhân tố khách quan: phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh như là một nhu cầu tất yếu, ngoài sự chi phối của bản thân doanh nghiệp, chẳng hạn: giá cả thị trường, thuế suất... Theo tính chất của nhân tố, gồm hai loại: Nhân tố chất lượng: phản ánh hiệu suất kinh doanh, như: giá thành đơn vị sản xuất, lãi suất, mức doanh lợi, hiệu quả sử dụng vốn... Nhân tố số lượng: phản ánh quy mô sản xuất và kết quả kinh doanh, như số lượng lao động, số lượng vật tư, doanh thu bán hàng... Theo xu hướng tác động của nhân tố, gồm hai loại: Nhân tố tích cực: có tác dụng làm tăng quy mô của kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân tố tiêu cực: phát sinh và tác động làm ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh. 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 1.3.1. Các chỉ tiêu thanh toán Hệ số thanh toán có ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức tín dụng vì nó giúp các tổ chức này đánh giá được khả năng thanh toán, các khoản tín dụng ngắn hạn của Công ty và bảo đảm an toàn tài chính trong doanh nghiệp.  Hệ số thanh toán ngắn hạn Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hệ số thanh toán ngắn hạn GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn Tổng tài sản ngắn hạn Các khoản nợ ngắn hạn = Hệ số thanh toán ngắn hạn được xác định dựa trên các số liệu được trình bày trong bảng cân đối kế toán. Trong công thức trên, tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt, các khoản phải thu, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, hàng tồn kho. Nợ phải trả bao gồm: phải trả người bán, nợ ngắn hạn ngân hàng, nợ dài hạn đến hạn trả, phải trả thuế và các khoản chi phí phải trả ngắn hạn khác. Hệ số thanh toán ngắn hạn là công cụ đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Hệ số này tăng lên biểu hiện tình hình tài chính được cải thiện tốt hơn hoặc có thể là do hàng tồn kho ứ đọng…  Hệ số thanh toán nhanh Hệ số thanh toán nhanh = Tài sản NH– Gía trị hàng tồn kho Các khoản nợ ngắn hạn Hệ số thanh toán nhanh là hệ số đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng giá trị các loại tài sản lưu động có tính thanh khoản cao. Do hàng tồn kho có tính thanh khoản thấp so với các loại tài sản lưu động khác nên giá trị của nó không được tính vào giá trị tài sản lưu động khi tính hệ số thanh toán nhanh.  Hệ số khả năng thanh toán tức thời Hệ số thanh toán nhanh = Tiền và khoản tương đương tiền Các khoản nợ ngắn hạn Hệ số thanh toán tức thời là hệ số đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tiền và các khoản tương đương tiền. 1.3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn Các chỉ tiêu thường sử dụng đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh. 1.3.3. Tỷ suất sinh lời của vốn RO I = Tổng lợi nhuận trước thuế và lãi vay Tổng vốn Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 100 đồng vốn đầu tư thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt. 1.3.4. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ROE = Tổng lợi nhuận sau thuế Tổng vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 100 đồng vốn Chủ sở hữu thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt. 1.3.5. Tỷ suất sinh lời của tài sản ROA Tổng lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản = Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 100 đồng tài sản đầu tư thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt. 1.3.6. Tỷ suất sinh lời của doanh thu ROA = Tổng lợi nhuận sau thuế Tổng doanh thu thuần Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp thu được 100 đồng doanh thu thuần thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt. 1.4. Chỉ tiêu dùng để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 1.4.1. Tỷ suất sinh lời của tài sản Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ROA = GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn Tổng lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 100 đồng tài sản đầu tư thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt. 1.4.2. Số vòng quay tài sản Số vòng quay của Tổng lợi nhuận sau thuế = tài sản Tổng tài sản Chỉ tiêu này phản ánh trong một kỳ phân tích tài sản quay được bao nhiêu vòng, chỉ tiêu này càng cao càng tốt chứng tỏ tài sản vận động nhanh. 1.4.3. Suất hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau thuế Suất hao phí của tái sản Tổng tài sản so với LNST Lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp thu được 1 đồng lợi = nhuận sau thuế thì cần bao nhiêu đồng tài sản. Chỉ tiêu này càng thấp càng tốt. 1.5.Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 1.5.1. Tỷ suất sinh lời của giá vốn hàng bán Tỷ suất sinh lời = của GVHB Lợi nhuận gộp từ bán hang Giá vốn hàng bán Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp sử dụng 100 đồng giá vốn hàng bán thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận gộp. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận từ giá vốn hàng bán càng lớn. 1.5.2. Tỷ suất sinh lời của chi phí bán hàng Tỷ suất sinh lời của Chi phí bán hàng = Lợi nhuận thuần từ HĐKD Chi phí bán hang Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Dụng Tuấn Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp sử dụng 100 đồng Chi phí bán hàng thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận . Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận từ chi phí hàng bán càng lớn. 1.5.3. Tỷ suất sinh lời của chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ suất sinh lời của Chi phí quản lý DN = Lợi nhuận thuần từ HĐKD Chi phí quản lý DN Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp sử dụng 100 đồng Chi phí quản lý doanh nghiệp thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận . Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận từ chi phí quản lý doanh nghiệp càng lớn. Sinh viên TH: Nguyễn Thị Thúy-MSSV: 11014093 – Lớp: CDTD13TH Trang 10
- Xem thêm -