Tài liệu Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh thiết bị máy 3g

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp TÓM LƢỢC Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH thiết bị máy 3G, sử dụng những kiến thức, lý thuyết đã được học tại trường đại học để phân tính tình hình hiệu quả kinh doanh thực tế của công ty, em nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của công tác phân tích hiệu quả kinh doanh đối với mỗi doanh nghiệp nói chung cũng như công ty TNHH thiết bị máy 3G nói riêng – nơi mà công tác phân tích cón nhiều điểm cần được cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, em đã lựa chọn và tiến hành thực hiện đề tài: “Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị máy 3G”. Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác phân tích các vấn đề cơ bản của của hiệu quả kinh doanh như: Doanh thu, lợi nhuận, vốn kinh doanh, lao động. Từ đó phân tích xu hướng biến động của kết quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến đến kết quả kinh doanh của công ty TNHH thiết bị máy 3G và cuối cùng là đưa ra giải pháp , kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền i GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các anh, chị trong Phòng kế toán của Công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy TS. Tạ Quang Bình. Em đã học hỏi và tiếp thu được nhiều kinh nghiệm bổ ích cả về lý luận và thực tiễn để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài: “Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G”. Thời gian trôi thật nhanh, chúng em đã gắn bó gần 4 năm ở Trường Đại học Thương Mại. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là chúng em sẽ bước sang một cánh của mới với nhiều hoài bão, những khát khao cống hiến cho đời. Trước khi trình bày bài khóa luận của mình em xin kính gửi tới tập thể các thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất – những người đã dạy dỗ chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặc biệt là TS. Tạ Quang Bình , người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa luận. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo, tập thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH thiết bị máy 3G, đặc biệt là chị Lê Thị Kim Oanh, kế toán trưởng tại Công ty đã hướng dẫn tận tình và cung cấp tài liệu quý báu để giúp em hoàn thanh bài khóa luận của mình. Tuy nhiên, do thời gian tiếp xúc thực tế còn hạn hẹp nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót và khuyết điểm. Em rất mong các thầy cô và các anh chị trong Công ty đóng góp ý kiến để em có thể hiểu biết hơn và hoàn thành bài khóa luận một cách tốt nhất. Sinh viên thực hiện Bùi Thị Khánh Huyền SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền ii GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƢỢC ............................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii MỤC LỤC ................................................................................................................ iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ....................................................................... vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. vii PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của phân tích hiệu quả kinh doanh. ......................... 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. ................................................................................... 1 1.1.1. Vai trò và ý nghĩa của nâng cao hiệu quả kinh doanh .................................. 1 1.1.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh .................................................. 1 1.2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu .......................................................................... 2 1.2.1. Đối với doanh nghiệp ...................................................................................... 2 1.2.2. Đối với bản thân sinh viên .............................................................................. 2 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài............................................. 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài...................................................... 2 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài ............................................................................. 3 4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu ......................................................................... 3 4.1.1. Thu thập dữ liệu sơ cấp. .................................................................................. 3 4.1.2. Thu thập dữ liệu thứ cấp. ................................................................................ 4 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ........................................................................ 4 4.2.1. Phương pháp so sánh ...................................................................................... 4 4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn..................................................................... 5 4.2.3. Phương pháp tỷ lệ, tỷ suất ............................................................................... 6 4.2.4. Phương pháp dùng biểu phân tích ................................................................. 6 5. Kết cấu của khóa luận .......................................................................................... 6 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP...... 7 1.1.Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh ............................................................ 7 1.1.1. Khái niệm và phân loại hiệu quả kinh doanh ................................................ 7 SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền iii GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 1.1.1.1. Khái niệm....................................................................................................... 7 1.1.1.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh ...................................................................... 8 1.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ........... 9 1.1.2.1. Doanh thu ...................................................................................................... 9 1.1.2.2. Chi phí ......................................................................................................... 10 1.1.2.3. Lợi nhuận ..................................................................................................... 10 1.2. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh ...................................................... 10 1.2.1. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả kinh doanh ........................................ 10 1.2.2. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh. ................................................... 11 1.2.2.1. Phân tích tổng hợp tình hình lợi nhuận ....................................................... 11 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ............................................... 12 1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động .......................................................... 15 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY 3G ................................................................................... 16 2.1. Tổng quan về tình hình và ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thiết bị máy 3G ......................................... 16 2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH thiết bị máy 3G ............................ 16 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .............................................................. 16 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH thiết bị máy 3G ......................... 17 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ............................................................... 17 2.1.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty ........................................................... 18 2.1.1.5. . Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 2 năm 2012 và 2013. 19 2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH thiết bị máy 3G............................................................................... 20 2.1.2.1. Các nhân tố khách quan .............................................................................. 20 2.1.2.2. Các nhân tố chủ quan .................................................................................. 22 2.2.1. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G thông qua dữ liệu sơ cấp ....................................................................... 23 2.2.1.1. Kết quả thu được thông qua điều tra bằng phiếu điều tra .......................... 23 2.2.1.2. Kết quả thu được thông qua phỏng vấn trực tiếp ........................................ 28 2.2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH thiết bị máy 3G ... 30 SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền iv GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 2.2.2.1. Phân tích tổng hợp tình hình lợi nhuận ....................................................... 30 2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ............................................... 35 2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động .......................................................... 39 CHƢƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY 3G ............................................................... 42 3.1. Các kết luận và phát hiện qua việc nghiên cứu hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị máy 3G ............................................................................. 42 3.1.1. Những kết quả đạt được ................................................................................ 42 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ............................................... 43 3.1.2.2. Nguyên nhân ................................................................................................ 44 3.2. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G........................................................................................................ 45 3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh ........................................ 45 3.2.2. Các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công TNHH thiết bị máy 3G ..................................................................................................................... 46 3.2.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ....................................................... 47 3.2.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .................................................................. 48 3.2.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ..................................................... 49 3.2.2.5. Hoàn thiện công tác thống kê phân tích nói chung và công tác phân tích hiệu quả kinh doanh nói riêng. ................................................................................. 50 3.2.2.6. Tăng cường hoạt động quảng cáo cho Công ty .......................................... 50 3.3. Một số kiến nghị............................................................................................... 51 3.3.1. Kiến nghị 1 ..................................................................................................... 51 3.3.2. Kiến nghị 2 ..................................................................................................... 51 3.3.3. Kiến nghị 3 ..................................................................................................... 52 3.3.4. Kiến nghị 4 ..................................................................................................... 52 3.3.5. Kiến nghị 5 ..................................................................................................... 52 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền v GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH thiết bị máy 3G ...... 18 Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán của Công ty TNHH thiết bị máy 3G ............................. 19 Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH thiết bị máy 3G trong hai năm 2012 và 2013 ............................................................................................................ 19 Bảng 2.2: Kết quả thu được thông qua phiếu điều tra trắc nghiệm .......................... 23 Bảng 2.3: Phân tích tổng hợp tình hình lợi nhuận theo nguồn hình thành qua 2 năm 2012 &2013 .............................................................................................................. 31 Bảng 2.4: Phân tích tổng hợp tình hình lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh ............ 32 Bảng 2.5: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận ........................................ 34 Bảng 2.6: Phân tích tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ............................ 35 Bảng 27: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định ................................................... 37 Bảng 2.8: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động ................................................ 38 Bảng 2.9: Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động của công ty TNHH thiết bị máy 3G.40 SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền vi GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn DT Doanh thu LN Lợi nhuận VCĐ BQ Vốn cố định bình quân VLD BQ Vốn lưu động bình quân CPQL Chi phí quản lý DTTBH&CCDV Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ CPTC Chi phí tài chính GVHB Giá vốn hàng bán HTK Hàng tồn kho NSLĐ Năng suất lao động SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền vii GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của phân tích hiệu quả kinh doanh. 1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1.1.1. Vai trò và ý nghĩa của nâng cao hiệu quả kinh doanh Nâng cao hiệu quả kinh doanh có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế.Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ loại bỏ những yếu tố dư thừa, kém hiệu quả trong bộ máy hoạt động của doanh nghiệp.Doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh sẽ tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường: Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong cùng lĩnh vực ngành nghề hoặc các doanh nghiệp kinh doanh khác ngành nghề, việc doanh nghiệp mình có những chiến lược kinh doanh hiệu quả, cùng một số vốn khởi đầu mà thu lại doanh thu cao hơn, chi phí sản xuất kinh doanh thấp hơn, thì nguồn lợi nhuận thu về cho bản thân doanh nghiệp sẽ cao hơn so với nguồn lợi nhuận của các doanh nghiệp khác mà hiệu quả kinh doanh chưa cao. Vị trí của doanh nghiệp trên thị trường được đảm bảo vững chắc hơn và có vị trí cao hơn. 1.1.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh Trong nền kinh tế hiện nay, cạnh tranh là đề tồn tại và phát triển. đặc biệt là ngày nay, cùng với nhịp độ phát triển của thế giới, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Chính sự kiện đó đã làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên náo nhiệt và sôi động hơn nữa. Sự cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự nỗ lực, phấn đấu, cải thiện tốt hơn và có thể phát triển bền vững. Một trong nhưng tiêu chí đề xác định vị thế đó là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến trong hoạt động kinh doanh của mình, tìm ra những mặt mạnh để phát huy và những mặt còn yếu kém để khắc phục, trong mối quan hệ với môi trường xung quanh tìm ra những biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Mặt khác, qua phân tích kinh doanh giúp cho doanh nghiệp tìm ra các biện pháp xác thực đề tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhằm huy động mọi khả năng về vốn, lao động...vào quá trình kinh doanh, SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 1 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích hiệu quả kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định và chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài: “ Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G” làm đề tài tốt nghiệp. 1.2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1.2.1. Đối với doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu mang lại ý nghĩa thiết thực cho công ty TNHH thiết bị máy 3G, giúp công ty tìm ra những mặt hạn chế từ đó tìm ra nguyên nhân và có biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và có quyết định đúng đắn, kịp thời. Nâng cao sức cạnh trạnh của công ty trong thị trường hiện tại và có những kế hoạch phát triển công ty trong tương lai. 1.2.2. Đối với bản thân sinh viên Vận dụng được lý thuyết đã được học vào thực tiễn, qua nghiên cứu đề tài có thể bổ sung thêm nhiều kiến thức thực tế. Qua thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp có thể tích lũy được những kinh nghiệm bổ ích chuẩn bị hành trang ra trường. 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài Trong bài khóa luận cần giải quyết các mục tiêu sau:Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh.Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G, thấy được những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân.Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu:Phân tích tình hình và hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G. Phạm vi nghiên cứu: Thời gian: Đi sâu nghiên cứu và phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị máy 3G trong hai năm ( năm 2012 và năm 2013). SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 2 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Không gian: Công ty TNHH thiết bị máy 3G, địa chỉ số 11B, ngõ 396, Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài 4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu Để hoàn thành tốt công tác phân tích kinh tế, đặc biệt là phân tích lợi nhuận tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G, em đã sử dụng một số phương pháp sau: 4.1.1. Thu thập dữ liệu sơ cấp. 4.1.1.1. Phương pháp điều tra, khảo sát Nội dung phương pháp: Dùng một hệ thống câu hỏi được chuẩn bị sẵn để theo những nội dung xác định. Người được hỏi sẽ trả lời bằng cách viết các đáp án trong một khoảng thời gian xác định. Ưu điểm: Điều tra thăm dò ý kiến của nhiều người và thông tin thu thập được dễ hệ thống và tổng hợp hơn. Nhược điểm: Những người được hỏi chỉ cung cấp những thông tin mang tính thái độ nhận thức xung quanh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên chúng ta không thể biết hành động của các đối tượng được hỏi đối với những dữ liệu về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra tỷ lệ thu hồi phiếu trong nhiều trường hợp là không cao và khó có thể kiểm tra độ chính xác của câu trả lời Yêu cầu: Người hỏi phải có trình độ văn hóa cao, có ý thức trách nhiệm và tự giác. Phiếu điều tra phải gắn gọn, được thiết kế một cách khoa học, hợp lý. Hệ thống câu hỏi rõ ràng dễ hiểu, dễ trả lời. Thiết lập một mạng lưới phân phát và thu hồi phiếu điều tra hợp lý, hoạt động hiệu quả, không để thất lạc phiếu. 4.1.1.2. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Đây là phương pháp dùng một hệ thống câu hỏi để người được hỏi trả lời trực tiếp nhằm thu hút được những thông tin nói lên thái độ nhận thức của cá nhân đối với vấn đề được hỏi. Đây là hình thức điều tra cá nhân được sử dụng trong giai đoạn đầu khi nhóm nghiên cứu mới bắt đầu tiếp xúc với hiện tượng nghiên cứu nhằm có định hướng tốt nhất khi tìm thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 3 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Cách thức tiến hành: Tiến hành điều tra thông tin ở một vài cá nhân những người am hiều về phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, am hiểu về doanh nghiệp. Ưu điểm: Thuận lợi, dễ dàng, mất ít thời gian, cho ngay những thông tin cần thiết và có giá trị. Nhược điểm: Chỉ tiến hành được với một số ít cá nhân thì thông tin thu thập được thiếu chính xác, nếu phỏng vấn nhiều người, nhiều chuyên gia thì mất rất nhiều thời gian mặt khác thông tin thu thập được cũng khó thống kê xử lý. Ngoài ra nó còn mang quan điểm cá nhân của chuyên gia đối với vấn đề nghiên cứu... 4.1.2. Thu thập dữ liệu thứ cấp. 4.1.2.1. Đối với dữ liệu bên trong doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu sử dụng các nguồn tài liệu bên trong là các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo báo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh do bộ phận kế toán cung cấp. Ngoài ra, để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài còn sử dụng bảng tính lương. 4.1.2.2. Đối với dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp. Dữ liệu bên ngoài là dữ liệu từ các bộ phận chức năng ngoài ngành và doanh nghiệp hoặc các nguồn khác trên thị trường. Các nguồn tài liệu bên ngoài phục vụ cho đề tài nghiên cứu : Các nguồn tổng hợp, các bài phân tích của các chuyên gia kinh tế liên quan đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, báo, internet, các chủ trương chính sách của nhà nước... 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 4.2.1. Phương pháp so sánh So sánh là phương pháp nghiên cứu để nhận thức được các hiện tượng, sự vật thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác.Dùng phương pháp này để so sánh số liệu thực hiện năm 2012 và năm 2013 từ đó để thấy được sự biến động tăng giảm của các chỉ tiêu và đưa ra các giải pháp. SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 4 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp 4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích kinh doanh nhằm mục đích xác định độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích bằng cách đặt các nhân tố trong điều kiện giả định và khi xác định ảnh hưởng của nhân tố nào thì người ta loại trừ ảnh hưởng của nhân tố khác. Điều kiện và trình tự vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn: Bước 1: Xác định chỉ tiêu phân tích ( Q) Bước 2: Xác định nhân tố ảnh hưởng (a, b,c ) Bước 3: Sắp xếp các nhân tố vào trong một công thức toán học, phản ánh mối liên hệ với chỉ tiêu theo một trật tự nhất định từ nhân tố số lượng đến nhân tố chất lượng. Bước 4:Thay thế trị số của các nhân tố ở kỳ gốc và kỳ phân tích vào công thức vừa kết hợp rồi tính và so sánh trị số của chỉ tiêu kỳ phân tích so với kỳ gốc. Bước 5: Xác định ảnh hưởng của từng nhân tố bằng cách lần lượt thay thế trị số của từng nhân tố từ kỳ gốc sang kỳ phân tích. Mỗi lần thay thế chỉ một nhân tố. Nhân tố nào đã thay thế thì được giữ nguyên trị số kỳ phân tích cho đến bước cuối cùng. Đặc trưng của phương pháp này là khi xác định ảnh hưởng của nhân tố nào thì người ta thay trị số của nhân tố đó từ kỳ gốc sang kỳ phân tích rồi tính lại trị số của chỉ tiêu. Chênh lệch trị số này với lúc trước khi thay thế là ảnh hưởng của nhân tố vừa thay thế. Để xác định sự ảnh hưởng của từng nhân tố, ta có thể lượng hóa các yếu tố dưới dạng hàm số toán học Q(a,b,c) và thực hiện tính toán theo công thức sau: ∆a = Q(a1b0c0) - Q(a0b0c0) ∆b = Q(a1b1c0) - Q(a1b0c0) ∆c = Q(a1b1c1) - Q(a1b1c0) Từ những công thức trên ta thay thế lần lượt để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ưu điểm của phương pháp: Đơn giản,dễ hiểu, dễ tính toán hơn so với phương pháp khác dùng để xác định nhân tố ảnh hưởng. SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 5 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Nhược điểm: Các mối quan hệ của các yếu tố phải được giả định là có quan hệ theo mô hình tích số trong khi thực tế các nhân tố có thể có mối quan hệ theo nhiều dạng khác nhau. Hơn nữa, khi xác định nhân tố nào đó ta phải giả định các nhân tố khác không thay đổi nhưng trong thực tế điều này hoàn toàn không xảy ra. Việc sắp xếp trình tự các nhân tố từ số lượng trong nhiều trường hợp rất dễ dẫn đến sai lầm, gây thiếu chính xác. 4.2.3. Phương pháp tỷ lệ, tỷ suất Phương pháp tỷ lệ (%): Sử dụng phương pháp này để phân tích sự tăng giảm lợi nhuận, doanh thu, giá vốn, CPQL... giữa các năm 2012,2013 từ đó xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới lợi nhuận và tìm ra biện pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp. Phương pháp tỷ suất: Sử dụng phương pháp này để tính toán một số tỷ suất như tỷ suất lợi nhuận chung, tỷ suất lợi nhuận chi phí, tỷ suất lợi nhuận vốn từ đó xác định hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 4.2.4. Phương pháp dùng biểu phân tích Biểu phân tích được thiết lập dựa trên các dòng, cột phục vụ cho việc ghi chép, tính toán và phân tích các chỉ tiêu. Tùy theo nội dung phân tích mà biểu phân tích có tên gọi khác nhau như: Biểu phân tích chung tình hình lợi nhuận theo nguồn hình thành, biểu phân tích chung tình hình lợi nhuận kinh doanh, biểu phân tích hoạt động tài chính... 5. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận khóa luận tốt nghiệp được kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G. Chương III:Các kết luận về hiệu quả kinh doanh, phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết bị máy 3G. SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 6 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh 1.1.1. Khái niệm và phân loại hiệu quả kinh doanh 1.1.1.1. Khái niệm Bất cứ một doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu. Nhưng doanh nghiệp muốn có lợi nhuận thì doanh nghiệp cần phải kinh doanh hiệu quả. Vậy hiệu quả kinh doanh là gì?Nếu trả lời chính xác đầy đủ câu hỏi này thì doanh nghiệp có thể tiếp tục đặt ra những kế hoạch sao cho việc kinh doanh có hiệu quả và đạt lợi nhuận cao nhất. Với sự phát triển của nền kinh tế thì có rất nhiều khái niệm và cách hiểu về hiệu quả kinh doanh. Tùy theo nhận thức cũng như khía cạnh đề cập đến mà hiệu quả kinh doanh có nhiều cách hiểu khác nhau nhưng không làm sai bản chất của nó. Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế khách quan phán ánh các lợi ích kinh tế - xã hội đạt được từ quá trình hoạt động kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh bao gồm hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội trong đó hiệu quả kinh tế có vai trò, ý nghĩa quyết định ( Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Trần Thế Dũng chủ biên) Hiệu quả kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân lực, vật lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả kinh tế cao nhất với chi phí thấp nhất. Hiệu quả kinh tế phản ánh mối quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế đạt được với các chi phí mà doanh nghiệp sử dụng trong đó có hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của con người. Ban đầu, trong điều kiện sản xuất kinh doanh chưa phát triển, yêu cầu thông tin cho quản lý doanh nghiệp chưa nhiều, chưa phức tạp, công việc phân tích cũng được tiến hành chỉ là những phép tính cộng trừ đơn giản. Khi nền kinh tế phát triển, những đòi hỏi về quản lý kinh tế không ngừng tăng lên. Để SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 7 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và phức tạp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh được hình thành và ngày càng được hoàn thiện với hệ thống lý luận độc lập. Phân tích như là một hoạt động thực tiễn, vì nó luôn đi trước quyết định và là cơ sở cho việc quyết định. Phân tích hiệu quả kinh doanh như là một ngành khoa học, nó nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh để từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu cho mỗi doanh nghiệp. 1.1.1.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh Trong công tác quản lý doanh nghiệp phạm trù hiệu quả kinh doanh còn được biểu hiện ở các dạng khác nhau. Mỗi dạng thể hiện những đặc trưng, ý nghĩa cụ thể của hiệu quả kinh doanh. Việc phân loại hiệu quả kinh doanh theo những tiêu thức khác nhau có tác dụng thiết thực trong công tác thống kê và quản lý doanh nghiệp, nó là cơ sở để xác định các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh mới và xác định những biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cách phân loại dựa trên cơ sở phân định phạm vi tính toán hiệu quả kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân gồm: Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh doanh quốc dân. Hiệu quả kinh doanh cá biệt là hiệu quả kinh doanh thu được từ những hoạt động của từng đơn vị sản xuất công nghiệp ( xí nghiệp, hợp tác xã, xí nghiệp liên hợp, liên hiệp xí nghiệp). Biểu hiện chung của hiệu quả cá biệt là doanh lợi của mỗi doanh nghiệp đạt được. Hiệu quả kinh doanh quốc dân là lượng sản phẩm thặng dư mà toàn bộ xã hội thu được trong một thời kỳ so với toàn bộ nền sản xuất của xã hội. Giữa hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh doanh quốc dân có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Dựa vào cách lựa chọn phương án tối ưu có thể chia thành hai loại hiệu quả: Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh. Hiệu quả tuyệt đối: Là hiện tượng hiệu quả được tính toán cho từng phương án cụ thể bằng cách xác định mức lợi ích thu được hoặc so sánh kết quả thu được với chi phí bỏ ra. Chẳng hạn, xác định mức lợi ích thặng dư, tính toán mức lợi nhuận thu được từ một đồng chi phí sản xuất. SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 8 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Hiệu quả so sánh: Được xác định bằng cách so sánh các chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối của các phương án khác nhau. Nói cách khác, hiệu quả so sánh chính là mức chênh lệch về hiệu quả tuyệt đối của các phương án. Tác dụng của nó là để so sánh mức độ hiệu quả của các phương án. Từ đó cho phép ta lựa chọn một cách làm bảo đảm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Giữa hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh có quan hệ chặt chẽ với nhau, song chúng có tính độc lập tương đối, xác định hiệu quả tuyệt đối là cơ sở xác định hiệu quả so sánh. Tuy vậy, có khi hiệu quả so sánh được xác định không phụ thuộc vào việc xác định hiệu quả tuyệt đối như so sánh giữa các mức chi phí của các phương án khác nhau. Phân loại theo yếu tố: Hiệu quả sử dụng TSCĐ. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. Hiệu quả sử dụng lao động sống. 1.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.2.1. Doanh thu Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kinh doanh phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động không thường xuyên khác của doanh nghiệp, góp phần làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Theo nguồn hình thành, doanh thu của doanh nghiệp bao gồm các bộ phận cấu thành sau đây: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào... Cung cấp dich vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một hoặc nhiều kỳ kinh doanh như: Dịch vụ vận tải, dịch vụ gia công, cho thuê tài sản cố định... Doanh thu hoạt động tài chính: Phản ánh các khoản doanh thu phát sinh từ hoạtđộng tài chính như: Tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức, lợi nhuận được chia, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, lãi do chênh lệch tỷ giá hối đoái, lãi do bán ngoại tệ. SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 9 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập, doanh thu ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh như thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, các khoản được ngân sách nhà nước hoàn lại. 1.1.2.2. Chi phí Chi phí là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất và lưu thông hàng hóa. Đó là những hao phí lao động xã hội được biểu hiện bằng tiền trong quá trình hoạt động kinh doanh. Chi phí của doanh nghiệp là tất cả những chi phí phát sinh gắn liền với doanh nghiệp trong quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ khâu mua nguyên vật liệu, tạo ra sản phẩm đến khi tiêu thụ. Có nhiều loại chi phí nhưng trong phạm vi của đề tài chỉ xem xét biến động của các loại chi phí sau: Giá vốn hàng bán: Phản ánh trị giá vốn ( giá nhập kho ) của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, sản xuất. Chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh chi phí quản lý chung của toàn doanh nghiệp gồm các chi phí sau: Chi phí đi vay, lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ chênh lệch tỷ giá... 1.1.2.3. Lợi nhuận Lợi nhuận của doanh nghiệp là số chênh lệch giữa các khoản doanh thu về so với các khoản chi phí bỏ ra. Lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm các bộ phận: Lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Là lợi nhuận thu được do tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Lợi nhuận thu được từ hoạt động khác: Là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, mang tính chất không thường xuyên hay nói cách khác là khoản chênh lệnh thu và chi từ các hoạt động khác của doanh nghiệp. 1.2. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh 1.2.1. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả kinh doanh Phân tích hiệu quả kinh doanh mang lại ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp. Kiểm tra đánh giá hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế đã xây dựng. Giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn khả năng, sức mạnh và hạn chế của mình. Phát SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 10 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp hiện những khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. Là cơ sở quan trọng để ra quyết định kinh doanh. Là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. Phân tích kinh doanh giúp dự báo, đề phòng và hạn chế những rủi ro nhất định trong kinh doanh. Hữu dụng cho cả đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 1.2.2. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh. 1.2.2.1. Phân tích tổng hợp tình hình lợi nhuận Phân tích lợi nhuận là một trong những nội dung quan trọng trong phân tích kinh tế doanh nghiệp, nó bao gồm những nội dung phân tích sau: a.Phân tích tổng hợp tình hình lợi nhuận theo nguồn hình thành Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp so sánh và lập biểu so sánh các chỉ tiêu thực hiện kỳ này so với kỳ trước. Nguồn tài liệu sử dụng: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B02/DNN ban hành theo QĐ số48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính. Mục đích phân tích: Nhằm nhận thức đánh giá tổng quát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cơ cấu tỷ trọng lợi nhuận theo từng nguồn, qua đó thấy được mức độ hoàn thành, số chênh lệch tăng, giảm. b. Phân tích tình hình lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại là nguồn lợi nhuận chủ yếu, bao gồm lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính. Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số liệu kỳ thực hiện với kế hoạch hoặc so sánh với các số liệu cùng kỳ năm trước. Mục đích phân tích: Phân tích chung tình hình lợi nhuận hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá tình hình tăng giảm các chỉ tiêu có trong các công thức ở trên. c. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh Phương pháp phân tích: Sử dụng các phương pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa các số liệu kỳ thực hiện với kế hoạch của các chỉ tiêu: doanh thu bán hàng và SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 11 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu, giá vốn hàng bán, doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận hoạt động kinh doanh. Mục đích phân tích: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh để thấy được nhân tố nào có ảnh hưởng tăng lợi nhuận thì doanh nghiệp tiếp tục khai thác, sử dụng, còn những nhân tố có ảnh hưởng giảm đến lợi nhuận thì doanh nghiệp tìm các biện pháp khắc phục trong kỳ kinh doanh tới. 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh a. Phân tích tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Mục đích: Nhận thức, đánh giá một cách đúng đắn và toàn diện hiệu quả sử dụng các chỉ tiêu vốn kinh doanh để thấy được tình hình biến động của các chỉ tiêu vốn kinh doanh. Qua đó phân tích những nguyên nhân của sự biến động và đề ra những chính sách quản lí thích hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nội dung phân tích: Phân tích các chỉ tiêu vốn kinh doanh bao gồm: Tổng số vốn kinh doanh bình quân, vốn lưu động, vốn cố định, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính ngắn hạn. Phương pháp phân tích:Được thực hiện bằng phương pháp so sánh giữa các chỉ tiêu năm trước với năm nay. Ngoài ra để đánh giá sâu sắc hơn nguyên nhân tăng giảm hiệu quả sử dụng vốn ta còn dùng phương pháp thay thế liên hoàn. Sử dụng các chỉ tiêu sau: Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh CT: MVKD = ̅̅̅̅̅̅ Trong đó: MVKD : Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh. M: Doanh thu bán hàng trong kỳ ̅̅̅̅̅̅ : Vốn kinh doanh bình quân = đ Chỉ tiêu này là chỉ tiêu được quan tâm đầu tiên bởi qua đó có cái nhìn tổng quát về quy mô VKD của DN. Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng VKD sử dụng trong kì thì DN tạo ra bao nhiêu đồng DT và ngược lại. Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 12 GVHD: TS. Tạ Quang Bình Trường ĐH Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp CT: PVKD = ̅̅̅̅̅̅ Trong đó: PVKD : Hệ số lợi nhuận trên vốn kinh doanh P: Lợi nhuận kinh doanh đạt được trong kỳ. Chỉ tiêu này phản ánh mức sinh lợi của một đồng VKD, cứ một đồng VKD được sử dụng trong kì mang lại bao nhiêu đồng LN. Hệ số này càng lớn chứng tỏ hiệu suất sử dụng VKD càng cao và ngược lại. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng hệ số lợi nhuận/ vốn kinh doanh Gốc so sánh: PVKD0 = ̅̅̅̅̅̅̅̅x Do hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh ∆PVKD (̅̅̅̅̅̅̅ )= ̅̅̅̅̅̅̅̅x - ̅̅̅̅̅̅̅̅x Do hệ số lợi nhuận trên doanh thu ∆PVKD ( )= ̅̅̅̅̅̅̅̅x - ̅̅̅̅̅̅̅̅x Tổng hợp ∆PVKD (̅̅̅̅̅̅̅ ) + ∆PVKD ( ) = PVKD1 - PVKD0 = ∆PVKD b. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động Mục đích phân tích: Nhận thức và đánh giá tình hình biến động tăng (giảm) của các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng VLĐ trong hai năm. Qua đó phân tích nguyên nhân và đề ra những chính sách biện pháp quản lý thích hợp. Nội dung phân tích: Phân tích các hệ số DT trên VLĐ, hệ số LN trên VLĐ, tốc độ chu chuyển VLĐ (Vòng quay, số ngày) Phương pháp phân tích: Được thực hiện bằng phương pháp lập bảng và so sánh giữa các chỉ tiêu trong hai năm. SVTH: Bùi Thị Khánh Huyền 13 GVHD: TS. Tạ Quang Bình
- Xem thêm -