Tài liệu Phân tích hệ thống quản lý tiền lương

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC lêi nãi ®Çu.................................................................................................1 PhÇn 1: Tæng quan vÒ chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc hµ néi...................................................................................................2 1.1/ Kh¸i qu¸t vÒ tæng c«ng ty cæ phÇn vµng Agribank ViÖt Nam..............3 1.2/ Giíi thiÖu vÒ Chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc Hµ Néi.......................5 1.2.1/ C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña Chi Nh¸nh ChÕ T¸c Vµng Trang Søc Hµ Néi ( CNCTVTS -HN).....................................................................................6 PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc hµ néi.......................................................................9 2.1/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña chi nh¸nh....................................................9 2.1.1/ TiÕt kiÖm b»ng vµng...........................................................................10 2.1.2/ S¶n xuÊt kinh doanh vµng miÕng 3 ch÷ A.......................................10 2.1.3/ S¶n xuÊt, chÕ t¸c, kinh doanh vµng b¹c, ®¸ quý, hµng trang søc mü nghÖ …………………………………………………………………….. 10 2.1.4/ DÞch vô b¶o qu¶n , cho thuª kÐt s¾t, gi÷ hé vb®q, giÊy tê cã gi¸.....11 2.1.5/ DÞch vô cho vay, cÇm cè chøng tõ cã gi¸ vµ vµng............................12 2.1.6/ Kinh doanh vµng trªn tµi kho¶n.......................................................13 2.1.7/ §µo t¹o thî kim hoµn, thî chÕ t¸c, kiÓm ®Þnh vµng b¹c, ®¸ quý.....13 2.2/ Bèi c¶nh ¶nh hëng tíi chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc hµ néi........14 2.21/ Khã kh¨n :..........................................................................................14 2.2.2/ ThuËn lîi :……………………………………………………….... 15 2.3/ KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh :............................................16 PhÇn 3 : ph¬ng híng ph¸t triÓn cña chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc - hµnéi:…………………………………… 20 3.1/ Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµng, b¹c, ®å trangsøc………….... 20 3.2/ C¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c…………………………………….. 21 3.3/ ChiÕn lîc vÒ nguån nh©n sù ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®Ò ra... 22 KÕt luËn……………………………………………………………… ... 23 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o……………………………… ... 24 LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng trong kế hoạch đào tạo của khóa học. Thực hiện phương châm của Đảng “ Học đi đôi với thực hành, lý luận gắn liền với thực tế xã hội” nhằm giúp sinh viên gắn lý luận đã học tại 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trường với hoạt động thực tiễn của tài chính doanh nghiệp hay ngân hàng, nhà trường đã tổ chức thực hiện chương trình thực tập cho sinh viên. Sau 3 tuần thực tập tiếp xúc với nghiệp vụ thực tế và được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ các phòng thuộc Tổng công ty Vàng AGRIBANK Việt Nam và Chi nhánh Chế Tác Vàng Trang Sức Hà Nội, em đã tiếp xúc và tìm hiểu được tổng quan hoạt động của doanh nghiệp.Em xin trình bầy trong bản báo cáo tổng hợp sau đây: PhÇn 1 Tæng quan vÒ chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc hµ néi 1.1/ Kh¸i qu¸t vÒ tæng c«ng ty cæ phÇn vµng Agribank ViÖt Nam Trong thời kỳ kết thúc chiến tranh xây dựng lại đất nước hòa bình nền kinh tế nước ta đa phần đều được bao cấp của Nhà Nước, chính vì vậy không có sự canh tranh dẫn đến nền kinh tế trì trệ, không có sự đột biến trong các ngành nghề. Nhưng trong thời kỳ hiện nay, nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, nhưng mới chỉ là thời kỳ đầu – thời kỳ quá 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 độ. Chính sách kinh tế đa thành phần đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hình thành và phát triển, các công ty TNHH, công ty Cổ Phần, Doanh nghiệp tư nhân mọc lên hàng loạt và cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp Nhà Nước. Bên cạnh đó chính sách kinh tế mở đã thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào nước ta dưới hình thức công ty liên doanh, khu chế suất …các khiến cho nền kinh tế nước ta sôi động hẳn lên. Các thành phần kinh tế đã cạnh tranh với nhau một cách công bằng hơn,có nhiều khởi sắc và đã tạo ra nhiều thành quả đáng khích lệ. Trong điều kiện như vậy các công ty cổ phần với một nửa số vốn là của Nhà Nước và một nửa số vốn là của các cổ đông trong công ty đóng góp cũng đã có nhiều đổi mới hơn để phù hợp và đã đóng góp một phần quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước. Ngày 24/3/2003 Chủ tịch hội đồng quản trị NHNN&PTNT VN thành lập Công ty Kinh Doanh Miền Nam VBĐQ hạch toán độc lập NHNN&PTNT VN dưới sự ủy quyền của thống đốc ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Ngày 11/6/2003 AJC làm thủ tục tiếp quản công ty VBĐQ Hà Nội, công ty VBĐQ Hà Tây, công ty chế tác vàng trang sức 1( nay là Chi nhánh chế tác vàng trang sức hà nội ). Ngày 12/8/2003 AJC vinh dự đón nhận danh hiệu doanh nghiệp hạng nhất do Chủ Tịch Nước trao tặng. Hiện nay,Công ty đã đổi thành Công ty cổ phần Vàng Agribank Việt Nam. Công ty có tên giao dịch bằng tiếng anh là: FINE ART, JEWELRY TRADING COMPANY OF VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: AJC. Có trụ sở chính là: 196 Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Là doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý quy mô lớn với hơn 110 tỷ đồng vốn điều lệ ( tương đương 7 triệu USD) trên 500 nhân sự, 1 xí nghiệp sản xuất nữ trang, 1 xí nghiệp sản xuất vàng miếng 3 chữ A. AJC là đơn vị đầu tiên của Miền Bắc được sản xuất vàng miếng 3 chữ A với số lượng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lớn được nhập khẩu từ vàng nguyên gốc của Thụy sĩ – sản xuất trên dây truyền hiện đại của Italia – đảm bảo đúng tiêu chuẩn vàng 99,9%. Bên cạnh đó đồ trang sức của AJC cũng được đầu tư sản xuất trên dây chuyền hiện đại, phong phú về kiểu dáng, đa dạng về chủng loại. AJC đẩy mạnh đầu tư để phát huy các nghiệp vụ kinh doanh vàng và ngân hàng như:  Tiết kiệm bằng vàng  Sản xuất, kinh doanh vàng miếng 3 Chữ A  Sản xuất, chế tác, kinh doanh xuất nhập khẩu vàng bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghÖ  Dịch vụ cho thuê két sắt, bảo quản, giữ hộ VBĐQ, giấy tờ có giá  Dịch vụ cho vay, cầm đồ chứng từ có giá và vàng  Kinh doanh kho ngoại quan vàng  Kinh doanh vàng trên tài khoản  Đào tạo thợ kim hoàn, thợ chế tác, kiểm định vàng bạc, đá quý C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty :  Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Nội : 89 Đinh Tiên Hoàng- Hoàn Kiếm- Hà Nội  Chi nhánh Vàng bạc đá quý Hà Tây: 537 Quang Trung- Hà ĐôngHà Tây  Chi nhánh chế tác hàng trang sức Hà Nội: 239 Phố Vọng- Hai Bà Trưng- Hà Nội  Trung tâm Vàng bạc đa quý Phạm Ngọc Thạch: Số 4- Phạm Ngọc Thạch- Đống Đa- Hà Nội  Trung tâm Vàng bạc đá quý số 1: 92 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội  Trung tâm Vàng bạc đá quý số 2: 516 Bạch Mai- Hai Bà Trưng- Hà Nội  Trung tâm Vàng bạc đá quý VKO: 148 Giảng Võ- Ba Đình- Hà Nội  Phòng giao dịch số 2: 435 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội  Phòng giao dịch số 4: C7 Đặng Văn Ngữ- Đống Đa- Hà Nội 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Phòng giao dịch số 5: 196 Thái Thịnh- Đống Đa- Hà Nội  Chi nhánh Vàng Bắc Miền Trung: Tầng 1- S1 khu nhà TECOĐường Quang Trung- Thành phố Vinh- Nghệ An. 1.2/ Giíi thiÖu vÒ Chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc Hµ Néi Trô së chÝnh : 239 Phè Väng - §ång T©m - Hai Bµ Trng - Hµ Néi Ngêi ®¹i diÖn chi nh¸nh : Gi¸m ®èc NguyÔn ThÕ Lùu Ngày 11/6/2003 AJC làm thủ tục tiếp quản công ty VBĐQ Hà Nội, công ty VBĐQ Hà Tây, công ty chế tác vàng trang sức 1( nay là Chi nhánh chế tác vàng trang sức hà nội ). MÆc dï chi nh¸nh ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®îc gÇn 5 n¨m ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh vµng miÕng 3 ch÷ A vµ chÕ t¸c vµng trang søc cho tæng c«ng ty nhng ph¶i ®Õn th¸ng 1 n¨m 2009 chi nh¸nh míi chÝnh thøc ®îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp; c¨n cø vµo ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty cæ phÇn vµng Agribank ViÖt Nam, c¨n cø vµo biªn b¶n häp H§QT ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2009, c¨n cø vµo nhu cÇu kinh doanh cña Tæng c«ng ty ( theo quyÕt ®Þnh sè 06/2009/Q§/H§QT – AJC). Víi c¸c nghiÖp vô kinh doanh nh Tæng C«ng Ty, duy nhÊt cã thªm nghiÖp vô chÕ t¸c vµng trang søc, vµng 3 ch÷ A vµ nghiÖp vô nµy còng lµ nghiÖp vô chÝnh cña chi nh¸nh. 1.2.1/ C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña Chi Nh¸nh ChÕ T¸c Vµng Trang Søc Hµ Néi ( CNCTVTS -HN) Trong c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña Tæng c«ng ty cæ phÇn Vµng Agribank ViÖt Nam, CNCTVTS - HN( doanh nghiÖp h¹ng 2 ) lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, víi sù cè g¾ng cña ban l·nh ®¹o chi nh¸nh vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®îc sù quan t©m cña héi ®ång qu¶n trÞ, ban ®iÒu hµnh vµ c¸c ban nghiÖp vô cña tæng c«ng ty cæ phÇn vµng Agribank ViÖt Nam. Chi nh¸nh ®· ®¶m nhiÖm chøc n¨ng chÕ t¸c, s¶n xuÊt vµng miÕng 3 ch÷ A vµ vµng trang søc phôc vô cho viÖc kinh doanh cña c¸c chi nh¸nh kh¸c trùc thuéc tæng c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn, ®îc chia thµnh c¸c phßng ban gän nhÑ, chøc n¨ng nhiÖm vô cña mçi phßng ban ®îc ph©n ®Þnh râ rµng vµ cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c phßng ban trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Theo quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh : §øng ®Çu mét chi nh¸nh lµ gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh, thùc hiÖn quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña m×nh theo ®óng quy ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña chi nh¸nh vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan theo ñy quyÒn cña tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tríc H§QT, Tæng gi¸m ®èc c«ng ty 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VB§Q Agriank ViÖt Nam vµ tríc ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vµ th«ng tin cho Phã gi¸m ®èc, trëng phßng c¸c ban biÕt ®îc c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ Níc Vµ cña ngµnh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ chuyÓn t¶i ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c môc tiªu, ®Þnh híng biÖn ph¸p chØ ®¹o c¸c quy ®Þnh kh¸c cña Tæng c«ng ty ®Õn c¸c phã gi¸m ®èc, c¸c trëng phßng t¹i c¸c cuéc giao ban, cuéc häp. Ngoµi c¸c lÜnh vùc gi¸m ®èc ®· ph©n c«ng cho c¸c phã gi¸m ®èc, trëng phßng phô tr¸ch, Gi¸m ®èc trùc tiÕp gi¶i quyÕt mét sè lÜnh vùc nghiÖp vô mµ m×nh trùc tiÕp phô tr¸ch. Khi ®I v¾ng Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n cho phã gi¸m ®èc gi¶i quyÕt (trõ c«ng t¸c tæ chøc cña c¬ quan ), Phã gi¸m ®èc ®îc ñy quyÒn cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o l¹i khi Gi¸m ®èc cã mÆt t¹i ®¬n vÞ. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã mét Phã Gi¸m ®èc thêng trùc, lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng t¸c cña chi nh¸nh, trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè lÜnh vùc nghiÖp vô t¹i c¬ quan theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc ( cã v¨n b¶n riªng ) vµ thùc hiÖn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt kh¸c do Gi¸m ®èc giao phã. Phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi c«ng viÖc ®îc giao. Trong ph¹m vi c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng Phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm : tæ chøc, chØ ®¹o, híng dÉn c¸c phßng nghiÖp vô cña chi nh¸nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô bao gåm tÊt c¶ c¸c ph¸t sinh ®ét xuÊt theo lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng ®óng theo c¸c ®Þnh chÕ vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty, chñ ®éng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh thuéc lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng, phã gi¸m ®èc hµng th¸ng duyÖt ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cho c¸c trëng phßng do m×nh trùc tiÕp phô tr¸ch, lu«n lu«n ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸c phßng ban, thêng xuyªn th«ng tin cho c¸c phßng ban trùc tiÕp phô tr¸ch vÒ chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vµ chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc liªn quan ®Õn lÜnh vùc c«ng t¸c cña phßng nghiÖp vô ®ã. Díi ban Gi¸m ®èc, Chi nh¸nh cã 5 phßng chøc n¨ng vµ 2 xëng s¶n xuÊt s¶n phÈm:  Phßng hµnh chÝnh nh©n sù Víi chøc n¨ng hµnh chÝnh, phßng hµnh chÝnh nh©n sù thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th, hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, tuyªn truyÒn, tiÕp thÞ, lÔ t©n, tiÕp kh¸ch … víi chøc n¨ng nh©n lùc, phßng gióp viÖc cho Gi¸m ®èc quy ho¹ch, s¾p xÕp vµ bè trÝ c¸n bé cña chi nh¸nh, thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh khen thëng, kû luËt c¸n bé khi cã quyÕt ®Þnh cña héi ®ång khen thëng vµ kû luËt, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng còng nh ®Ò suÊt cho c¸n bé cña chi nh¸nh ®i häc tËp, 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tham quan, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n hãa – tinh thÇn vµ th¨m hái èm, ®au, hiÕu hû c¸n bé, nh©n viªn. Xö lý c«ng v¨n ®Õn, ®I kÞp thêi chÝnh x¸c, lu ch÷ hå s¬ theo ®óng quy ®inh cña nhµ níc, ®iÒu hµnh bé phËn thêng trùc, ®Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh. ChÊp hµnh c«ng t¸c b¸o c¸o thèng kª vµ mäi chÕ ®é liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña phßng hµnh chÝnh, trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, b¶o vÖ, y tÕ, tham gia qu¶n lý ph¬ng tiÖn giao th«ng cña chi nh¸nh.  Phßng kÕ to¸n - ng©n quü C¸c c¸n bé cña phßng kÕ to¸n ng©n quü kh«ng chØ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty mµ cßn tæ chøc h¹ch to¸n, theo dâi c¸c quü, vèn tËp trung toµn hÖ thèng c«ng ty. Phßng nµy cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c dÞch vô kÐt s¾t, thu, chi, tiÒn mÆt, ng©n phiÕu thanh to¸n, vËn chuyÓn tiÒn, qu¶n lý kho, quü nghiÖp vô ..phßng ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc vÒ tµi chÝnh cña chi nh¸nh tõ kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh …cho ®Õn viÖc nép ng©n s¸ch nhµ n íc theo quy ®Þnh. Tham mu cho ban gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng chi tiÕt kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, quü tiÒn l¬ng ®èi víi Chi nh¸nh, tham mu cho Ban Gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý, ph©n phèi vµ sö dông nguån vèn kinh doanh nh»m ®¶m b¶o sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt.  Phßng thiÕt kÕ Chøc n¨ng thiÕt kÕ, s¸ng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm trang søc, ®å mü nghÖ tinh s¶o vµ phong phó vÒ chñng lo¹i ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu thÞ hiÕu cña ®¹i bé phËn kh¸ch hµng. Phßng thiÕt kÕ còng lµ phßng quan träng gi¸n tiÕp gãp phÇn vµo sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh nãi riªng vµ cña toµn Tæng c«ng ty nãi chung.  Phßng kinh doanh Phßng kinh doanh cã c¸c nhiÖm vô hÕt søc quan träng so víi c¸c phßng ban kh¸c cña Chi nh¸nh ®ã lµ ®¶m b¶o vËt t, kÕ ho¹ch cho s¶n xuÊt, tiªu thô, qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm, huy ®éng vèn tiÕt kiÖm ( néi tÖ, ngo¹i tÖ, vµng ) vµ cho vay díi c¸c h×nh thøc( chiÕt khÊu, ®ång tµi trî, b¶o l·nh … theo c¸c kú h¹n ng¾n, trung vµ dµi h¹n b»ng vµng 3 ch÷ A). C¸c kÕ ho¹ch vÒ kinh doanh còng do phßng nµy ®¶m nhËn nhiÖm vô ho¹ch ®Þnh, thêng xuyªn theo dâi gi¸ vµng trong níc vµ quèc tÕ, t×m kiÕm thÞ trêng cung cÊp nguån nguyªn liÖu vµ hµng trang søc, vµng b¹c ®¸ quý ®Ó thêng xuyªn tham gia bæ sung nguån nguyªn liÖu cho toµn hÖ thèng cña c«ng ty 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Phßng giao dÞch sè 6 Lµ n¬i thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng huy ®«ng vèn tiÕt kiÖm, cho vay, cÇm cè chøng tõ cã gi¸ vµ vµng, tiÕt kiÖm b»ng vµng, kinh doanh vµng trªn tµi kho¶n. Phßng giao dÞch còng lµ n¬i trng bÇy vµ b¸n c¸c s¶n phÈm vµng, ®å trang søc mü nghÖ do xëng s¶n xuÊt chÕ t¸c ra ®Ó phôc vô nhu cÇu tÝch lòy vµ trang chÝ cña ®¹i bé phËn kh¸ch hµng.  Xëng s¶n xuÊt vµng miÕng 3 ch÷ A vµ chÕ t¸c vµng trang søc, ®¸ quý Lµ n¬i ra c«ng c¸c s¶n phÈm vµng b¹c, ®¸ quý víi nguån nguyªn liÖu chÊt lîng ®îc nhËp t c¸c níc cã uy tÝn vµ dµn m¸y mãc hiÖn ®¹i n©ng cao chÊt lîng víi ®é tinh s¶o trªn tõng chi tiÕt cña s¶n phÈm. Ngoµi viÖc s¶n xuÊt ®å trang søc theo sù chØ ®¹o cña AJC, Chi nh¸nh cßn nhËn ra c«ng s¶n phÈm nÕu cã ®¬n ®Æt hµng ë ngoµi hÖ thèng c«ng ty. PhÇn 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc Hµ Néi 2.1/ C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña chi nh¸nh VÒ c¨n b¶n Chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc Hµ Néi còng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng nh c¸c chi nh¸nh kh¸c thuéc Tæng c«ng ty, duy chØ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã thªm nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n ®îc coi lµ tiÒn ®Ò trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ®ã lµ(chÕ t¸c, s¶n xuÊt vµng miÕng 3 ch÷ A, vµng trang søc g¾n ®¸ quý) 2.1.1TiÕt kiÖm b»ng vµng Lµ h×nh thøc göi vµng cã ®¶m b¶o vµ hëng l·i. Kh¸ch hµng cã thÓ lùu chän c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm kú h¹n vµ ph¬ng thøc lÜnh l·i linh ho¹t vµ phï hîp cña AJC. Lo¹i h×nh huy ®éng vµng miÕng 3 ch÷ A, SJC víi c¸c lo¹i 1 chØ, 2 chØ, 5 chØ, 1lîng víi kú h¹n göi 03,06,09,12,18,24,36,60 th¸ng, tiÖn Ých cña s¶n phÈm ®îc thanh to¸n trong toµn bé hÖ thèng chi nh¸nh cña AJC t¹i thêi ®iÓm kh¸ch hµng giao dÞch göi vµng mµ kh«ng bÞ ¶nh hëng cña biÕn ®éng gi¸ vµng. LÜnh l·i, ®¸o h¹n hoÆc tÊt to¸n chøng chØ göi vµng trong cïng m¹ng líi cña AJC ®îc rót gèc tõng phÇn, toµn phÇn khi cha ®Õn ngµy ®¸o h¹n, ®îc cÇm cè, b¶o l·nh thÕ chÊp chøng chØ göi vµng ®Ó vay vèn t¹i AJC víi l·i xuÊt u ®·i 2.1.2/ S¶n xuÊt kinh doanh vµng miÕng 3 ch÷ A NhËp khÈu tõ vµng nguyªn liÖu gèc cña thôy sÜ s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña Italia, ®· vinh dù ®îc trao gi¶i sao vµng ®¸t viÖt víi c¸c lo¹i vµng 1 chØ, 2 chØ, 5 chØ, 1 lîng. Lµ mét th¬ng hiÖu m¹nh cña ViÖt Nam víi biÓu tîng 3 ch÷ A mang l¹i t¹i léc vµ may m¾n cho kh¸ch hµng. 2.1.3/ S¶n xuÊt, chÕ t¸c, kinh doanh vµng b¹c, ®¸ quý, hµng trang søc mü nghÖ Víi dµn m¸y mãc hiÖn ®¹i n©ng cao chÊt lîng, víi ®é tinh s¶o ®Õn tõng chi tiÕt trªn tõng s¶n phÈm, víi ®éi ngò thî lµnh nghÒ bËc cao vµ nh©n viªn thiÕt kÕ ®îc ®µo t¹o chuyªn nghiÖp, lu«n t×m tßi su tÇm cã chän läc nh÷ng dßng s¶n phÈm trang søc theo xu híng thêi trang trong níc vµ trªn thÕ giíi ®Ó t¹o nªn nh÷ng dßng trang søc mang tÝnh them mü cao, ®éc ®¸o hiÖn ®¹i t¹o mét phong c¸ch riªng cho chi nh¸nh AJC. 2.1.4/ DÞch vô b¶o qu¶n , cho thuª kÐt s¾t, gi÷ hé vb®q, giÊy tê cã gi¸ B¶o qu¶n, cÊt gi÷ vb®q giÊy tê cã gi¸, c¸c tµi s¶n quý, giÊy tê quan träng cña kh¸ch hµng theo niªm phong víi møc phÝ thÊp. 2.1.5/ DÞch vô cho vay, cÇm cè chøng tõ cã gi¸ vµ vµng ThuËn tiÖn vµ nhanh chãng, dÞch vô gióp kh¸ch hµng cã tiÒn göi tiÕt kiÖm t¹i chi nh¸nh cña AJC vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c hoÆc n¾m gi÷ c¸c lo¹i chøng tõ cã gÝa kh¸c cã ®îc lîng tiÒn cÇn thiÕt khi cha ®Õn ngµy ®¸o h¹n cña sæ tiÕt kiÖm vµ c¸c chøng tõ cã gi¸. Víi viÖc cÇm cè c¸c chøng tõ cã gi¸ cña m×nh chi nh¸nh AJC cho kh¸ch hµng vay tiÒn vµ gi÷ hµng hãa, tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña kh¸ch hµng trong hîp ®ång, kh¸ch hµng sÏ ®îc chi nh¸nh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó vay vèn. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.6/ Kinh doanh vµng trªn tµi kho¶n §èi tîng tham gia giao dÞch : c«ng ty giao dÞch mua b¸n vµng trªn tµi kho¶n víi c«ng ty kinh doanh, tËp ®oµn, ng©n hµng trong vµ ngoµi níc ®îc phÐp kinh doanh vµng trªn tµi kho¶n vµ vµng vËt chÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.  Phong thøc giao dÞch: giao dÞch mua b¸n vµng trªn tµi kho¶n th«ng qua c¸c ph¬ng thøc nh ®iÖn tho¹i, fax, email, reuters system vµ m¹ng internet. C¸c giao dÞch ®Òu cã hiÖu lùc ngay khi hai bªn x¸c nhËn th«ng qua ®iÖn tho¹i vµ fax, sè tiÒn ®Æt cäc cho mçi lÇ giao dÞch lµ tõ 5% ®Õn 10% trªn tæng gi¸ trÞ sè lîng vµng giao dÞch nh©n víi gi¸ vµng quèc tÕ t¹i thêi ®iÓm.  PhÝ giao dÞch : phÝ giao dÞch kú h¹n kinh doanh vµng trªn tµi kho¶n tïy thuéc vµo l·i suÊt ®ång usd vµ l·i xuÊt vµng trªn thÞ trêng quèc tÕ.  C¸c lo¹i h×nh giao dÞch : mua b¸n vµng giao ngay, mua b¸n vµng cã kú h¹n, giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn - vµng quyÒn chän 2.1.7/ §µo t¹o thî kim hoµn, thî chÕ t¸c, kiÓm ®Þnh vµng b¹c, ®¸ quý C¸c s¶n phÈm chñ ®¹o mµ chi nh¸nh cña AJC s¶n xuÊt lµ : vµng miÕng 3 Ch÷ A, Víi sù tham gia vµo thÞ trêng vµng trong níc ngµy 15/6/2006, xuÊt hiÖn ë thÞ trêng vµng ViÖt Nam gÇn 2 n¨m vµng miÕng 3 ch÷ A “ do 2 ®¬n vÞ trùc thuéc Agribank lµ c«ng ty kinh doanh mü nghÖ vµng b¹c ®¸ qóy Agribank - Chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc Hµ Néi ( ë PhÝa B¾c) vµ c«ng ty VB§Q TPHCM - VJC ( ë PhÝa Nam ) s¶n xuÊt ®· ®îc ngêi tiªu dïng biÕt ®Õn bëi chÊt lîng vµ mÉu m· s¶n phÈm. Ngoµi s¶n phÈm vµng miÕng lo¹i 1 chØ, 2 chØ, 5 chØ vµ 1 lîng ®¸p øng nhu cÇu trang søc cña kh¸ch hµng Agribank cßn s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i n÷ trang ®îc thiÕt kÕ cao cÊp, sang träng vµ hîp thêi trang tõ s¶n phÈm vµng 3 ch÷ A. Vµng 3 ch÷ A ®îc s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ cao cña Italia vµ vµng nguyªn liÖu 99,99 ®îc nhËp khÈu tõ thôy sÜ víi hÖ thèng m¸y mãc s¶n xuÊt, d©y chuyÒn vµ ®óc c«ng nghÖ cao hiÖn ®¹i cña Italia, c«ng suÊt ®¹t 1 tÊn/ th¸ng . c¸c lo¹i s¶n phÈm th¬ng hiÖu vµng 3 ch÷ A cña NHNN&PTNT VN ®¹t chÊt lîng, ®é tinh s¶o cao vµ hoµn h¶o ®Æc biÖt, viÖc Agribank ®Çu t m¸y ®an d©y GEK,GUF,GEKS ®¹t chÊt lîng tiªu chuÈn ch©u ©u ®· t¹o ra c¸c kiÓu d¸ng d©y chuyÒn víi mÉu m· míi nhÊt, hîp thêi trang, ®¸p øng nhu cÇu thÞ hiÕu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng. Tuy xuÊt hiÖn chua l©u nhng vµng “ 3 ch A” b¾t ®Çu ®îc kh¸ch hµng chó ý vµ a chuéng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2/ Bèi c¶nh ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng cña Chi Nh¸nh ChÕ T¸c Vµng Trang Søc Hµ Néi 2.2.1/ Khã kh¨n : Lµ Chi nh¸nh h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty nªn mäi vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh còng nh ho¹t ®éng kinh doanh, s¶n xuÊt gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n, h¹n chÕ. H¬n n÷a, Chi nh¸nh l¹i lµ n¬i ®Çu mèi s¶n xuÊt vµ gia c«ng chÕ t¸c vµng trang søc cho Tæng c«ng ty nªn vÊn ®Ò vÒ nguån nguyªn liÖu ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt lu«n cÊp thiÕt, víi t×nh h×nh thÞ trêng nhËp khÈu vµng cña ViÖt Nam lu«n biÕn ®éng vµ phô thuéc chñ yÕu vµo nguån nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ níc ngoµi, mçi n¨m trung b×nh ViÖt Nam nhËp khÈu kho¶ng 70 - 80 tÊn, vµng sa kho¸ng trong níc còng chØ cã 2 tÊn. V× vËy, biÕn ®éng gi¸ vµng trong níc ph¶i theo s¸t biÕn ®éng gi¸ vµng thÕ giíi. ThÞ trêng vµng trong níc phô thuéc lín vµo thÞ trêng vµng thÕ giíi, ®a sè vµng trong níc lµ nhËp khÈu, nÕu h¹n chÕ nhËp khÈu, vµng trong níc sÏ khan hiÕm, gi¸ t¨ng cao. Trong khi ®ã, bu«n lËu vµng sÏ quay chë l¹i nh thêi kú tríc ®©y th× c¶ Doanh NghiÖp vµ Nhµ Níc ®Òu kh«ng cã lîi, ®Ó ®èi phã l¹i víi t×nh tr¹ng nhËp siªu, tõ gi÷a th¸ng 5 - 2008 Ng©n Hµng Nhµ Níc ®· ngõng cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu vµng nh»m kiÒm chÕ l¹m ph¸t, ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ vÜ m«. §©y lµ viÖc ph¶i lµm nhng “ liÒu thuèc nµy còng ®Ó l¹i t¸c dông phô, trong ®ã ®¸ng chó ý nhÊt lµ gãp phÇn “ ®Èy” gi¸ vµng trong níc ngµy cµng xa gi¸ vµng thÕ giíi. H¬n 1 th¸ng qua, ngêi tiªu dïng ph¶i mua vµng víi gi¸ kh¸ cao ( kho¶ng 17 triÖu ®ång/ lîng ), trong khi gi¸ vµng thÕ giíi hiÖn ë møc 752 USD/ ounce, nÕu quy ®æi ra ViÖt Nam ®ång ( VND) th× chØ h¬n 15,3 triÖu ®ång mét lîng( theo nguån tin tõ vietnamnet). Kh«ng chØ ngêi tiªu dïng, ho¹t ®éng xuÊt khÈu, kinh doanh vµ s¶n xuÊt cña nhiÒu doanh nghiÖp ngµnh vµng, nhÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµng n÷ trang gia c«ng vµ xuÊt khÈu nh chi nh¸nh vµng trang søc Hµ Néi thuéc Tæng C«ng ty VB§Q Agribank ViÖt Nam bÞ ¶nh hëng. ChÝnh nh÷ng lý do nh vËy ®· ¶nh hëng mét phÇn nµo vµo viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh, g©y thô ®éng trong viÖc s¶n xuÊt. 2.2.2/ Thuận lợi : Tuy cã khã kh¨n trong bèi c¶nh cña nÒn tµi chÝnh thÕ giíi còng nh trong níc nhng còng lµ ®éng lùc ®Ó chi nh¸nh ph¸t triÓn h¬n vÒ mäi mÆt, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô hµng hãa vµng b¹c, trang søc mü nghÖ. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam mÊy n¨m gÇn ®©y còng ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, dÇn dÇn thÝch nghi víi nh÷ng t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu vÒ tèc ®é t¨ng trëng GDP, s¶n xuÊt c«ng, n«ng nghiÖp, dÞch vô, xuÊt khÈu, tÝn dông ng©n hµng nh×n chung ®Òu ®¹t hoÆc vît dù kiÕn. §¶ng vµ nhµ níc còng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®· ban hµnh nhiÒu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p ®óng ®¾n, ®Æc biÖt lµ c¸c chÝnh s¸ch ®Ó b×nh æn thi trêng vµng, còng nh thÞ trêng tiÒn tÖ ®· thóc ®Èy kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh mÆt hµng vµng, trang søc ®¸ quý. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n n÷a cho chi nh¸nh trong vÊn ®Ò s¶n xuÊt vµ kinh doanh vµng lµ tõ ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2006 Tæng Côc H¶i Quan ®· cÊp giÊy phÐp thµnh lËp kho ngo¹i quan vµng cho Tæng C«ng ty Kinh Doanh Mü NghÖ Vµng B¹c,§¸ Qóy NHNN&PTNT VN, ®©y lµ kho ngo¹i quan vµng ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam, khi ®i vµo ho¹t ®éng kho nµy sÏ cho phÐp c¸c Ng©n Hµng Níc ngoµi, c¸c c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp cã nhu cÇu mua b¸n, xuÊt nhËp khÈu Vµng B¹c..göi vµng t¹i ®©y vµ tiÕn hµnh giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c khi cÇn thiÕt. Sù ra ®êi cña kho ngo¹i quan vµng nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho ngµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh vµng b¹c, ®¸ quý nh chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc Hµ Néi. Qua thùc tÕ nh÷ng c¬n sèt Vµng gÇn ®©y cho thÊy mçi khi xÈy ra c¬n sèt gi¸ vµng do mÊt c©n ®èi cung - cÇu, c¸c doanh nghiÖp trong níc thùc hiÖn nhËp khÈu vµng ®Ó b×nh æn nhng do mÊt thêi gian vËn chuyÓn nªn ph¶n øng nhiÒu lóc kh«ng kÞp thêi. Kho ngo¹i quan vµng ra ®êi sÏ cho phÐp kh¾c phôc ®iÒu nµy, ®ång thêi gióp tiÕt kiÖm chi phÝ vËn t¶i trong nh÷ng ®iÒu gÊp rót vÒ thêi gian. Chi nh¸nh nãi riªng ®ang ®øng tríc nhiÒu c¬ héi, thêi c¬ thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn. 2.3/ Kết quả hoạt động kinh doanh : kết quả hoạt động kinh doanh n¨m 2007 vµ n¨m 2008 B¶ng 2.3.1: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ b¸o c¸o : Chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc Hµ Néi §Þa chØ : 239 Phè väng - §ång T©m – HBT – HN B¸O C¸O KÕT QU¶ HO¹T §éng kinh doanh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu M· sè Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( 10 = 1 – 2 ) N¨m 2007 N¨m 2008 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû lÖ 4.552.970.302 220.849.164.492 216.296.194.190 54.315.434 8,42% 10 4.546.515.881 220.788.394.637 216.241.878.756 47,6% GÝa vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( 20 = 10 – 11) Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 11 20 4.423.835.194 220.047.845.946 215.624.010.752 122.680.687 740.548.691 617.868.004 48,7% 5,04% 21 194.451.154 235.212.163 40.761.009 0,21% Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ b¸n hµng 22 72.075.580 290.306.806 283.099.226 3,93% 24 9.480.000 248.411.000 238.931.000 25,2% Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi nhuËn thuÇn ( 30 = 20 + 21(22+24+25)) 25 547.317.696 394.019.742 -153.297.954 0,28% 30 -311.741.435 43.023.306 354.764.741 1,14% Thu nhËp kh¸c Chi phÝ kh¸c Lîi nhuËn kh¸c ( 40 = 31 – 32) Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ ( 50 = 30 + 40) 31 32 40 0 0 0 626.893 0 626.893 626.893 50 -311.741.435 43.650.199 355.391.634 1,14% ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 51 0 0 Lîi nhuËn sau thuÕ ( 60 = 50 – 51) 60 -311.741.435 43.650.199 355.391.634 1,14% LËp b¶ng 6.454.421 KÕ to¸n trëng 13 60.769.855 47,5% 626.893 Gi¸m ®èc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ b¶ng sè liÖu ta thÊy r»ng: HÇu hÕt c¸c chØ tiªu kinh doanh cña hai n¨m 2007 vµ 2008 cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ, c¸c chØ tiªu doanh thu cña n¨m 2008 ®Òu t¨ng m¹nh so víi n¨m 2007 víi doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ®¹t møc t¨ng trëng 47,5%, lợi nhuận gép b¸n hµng vµ dÞch vô ®¹t 5,04%, doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh ®¹t 0,21% thªm vµo ®ã chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng ®· gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m 2007, nhng gi¸ vèn hµng b¸n l¹i t¨ng lªn víi møc lµ 48,7% cho thÊy tû lÖ gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng nhanh h¬n tû lÖ t¨ng doanh thu, ®iÒu nµy kh«ng tèt ®èi víi Chi nh¸nh. Lµ mét Chi nh¸nh chuyªn gia c«ng, s¶n xuÊt th× ®ã lµ mét ®iÒu bÊt lîi v× chi phÝ ®Çu vµo qu¸ lín dÉn ®Õn ¶nh hëng tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c, Chi nh¸nh l¹i h¹ch to¸n phô vµo tæng c«ng ty v× vËy vÊn ®Ò vÒ vèn lu«n cÊp thiÕt,nªn còng ¶nh hëng mét phÇn nµo ®Õn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2008 t¨ng lªn so víi n¨m 2007 lµ 3,93%. H¬n n÷a, năm 2008 kh«ng phải là năm thuận lợi đối với đất nước nãi chung và c¸c doanh nghiệp nãi riªng. Với t×nh h×nh kinh tÕ thế giíi biÕn ®éng v« cïng phøc t¹p, tµi chÝnh suy tho¸i vµ ®iÓn h×nh lµ nÒn tµi chÝnh Mü ®îc coi lµ lín m¹nh nhÊt thÕ giíi ®· l©m vµo c¶nh khñng ho¶ng tÝn dông, thiªn tai hoµnh hµnh ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®iÓn h×nh nh c¬n b·o ë Tø Xuyªn Trung Quèc ®· g©y thiÖt h¹i lín vÒ tiÒn vµ cña, hµng tr¨m tû USD. Việc mở rộng thủ đô Hà Nội đòi hỏi một lượng vốn đầu tư khổng lồ, gây nhiều tranh cãi, cuối cùng cũng đã được thông qua trong bối cảnh lạm phát tăng cao và nền kinh tế đang đối mặt với nhiều mất cân đối. Doanh nghiệp luôn đối mặt với những bất ngờ từ các phía và không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa đã không đủ sức vượt qua ngánh nặng quá sức về tín dụng, lãi xuất, giá cả, biến động thị trường…,bối cảnh thị trường chứng khoán liên tiếp giảm điểm và đầy biến động, tín dụng bị thu hẹp. Giá xăng dầu đắt chưa từng thấy: đợt tăng giá xăng từ 14.500đ/lít lên 19.000đ/lít cuối tháng 7 năm 2008 là cú sốc với cả doanh nghiệp và người dân. Nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng vọt, chi phí sản xuất kinh doanh lên cao. Tuy nhiên khi giá dầu thế giới giảm mạnh thì giá xăng trong nước lại hạ từ từ nhỏ giọt điều đó cũng chẳng khiến cho giá cả các mặt hàng thiết yếu giảm. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong khi ®ã, Ng©n hµng vÉn hµng ngµy vËt lộn với khủng hoảng: cơn báo tài chính thế giới cùng những bất ổn tiềm tàng đẩy toàn hệ thống ngân hàng lâm vào vòng xoáy nghiệt ngã. Chính sách tiền tệ có công lớn trong việc kiểm soát lạm phát, xong đã tạo cú sốc lớn cho doanh nghiệp và chính sách các ngân hàng. Hàng loạt quyết định như phát hành 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc, tăng lãi xuất cơ bản lên 14%, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc .. đẩy các ngân hàng vào cuộc đua tăng lãi xuất và giành giật vốn. Tû giá USD/VND vượt mốc 19.000 đồng : thị trường quay ngoắt 180 độ khi kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhập siêu gia tăng. Tỷ giá USD/VND ngoài chợ đen đột ngột phá mốc 17.000, giá giao dịch trong ngân hàng luôn chạm thậm chí vượt trần quy định. Đỉnh cao là 19.400 VND ăn một USD vào ngày 18/6, khi những số liệu mới công bố cho thấy nhập siêu ở mức kỷ lục, nhu cầu mua ngoại tệ thanh toán và đặc biệt là để nhập vàng tăng vọt. Trong khi đó giá vàng tăng vọt với 19,5 triệu đồng một lượng, giá vàng hai lần vượt qua mốc 19 triệu đồng một lượng do giá thế giới lập kỷ lục trên 1000 USD mỗi ounce, và nhu cầu đầu tư trong nước ngày một lớn. Cơ quan quản lý phải nâng thuế gấp đôi rồi tiến tới hạn chế nhập khẩu, giá trong nước vì thế càng tăng cao và vênh xa so với thế giới. Tuy nhiên, khắc sâu trong tâm trí người dân chơi vàng lại là những cú sụt giá vàng kinh hoàng. Từ đỉnh cao 19,5 triệu đồng, sau đêm 19/3, giá vàng sụt 700.000 đồng mỗi lượng khiến nhiều nhà đầu tư trắng tay. Thị trường vàng miếng nguội lạnh trong những tháng cuối năm. Năm 2008 chứng kiến sự nở rộ của các sàn giao dịch vàng, cung cấp thêm một kênh đầu tư tài chính bên cạnh chứng khoán, bất động sản hay chơi vàng vật chất Nhìn chung kể từ tháng 9 vừa qua, thị trường vàng đã lên xuống khá thất thường trước bối cảnh bất ổn của thị trường tài chính. Triển vọng bức tranh kinh tế khả quan hơn vẫn còn xa, hệ thống tài chính ở các nước phương Tây vẫn chìm 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong khó khăn, hơn nữa thị trường vẫn chưa hồi phục niềm tin vào các tài sản tiền mặt Vì vậy, chúng ta có thể sẽ chứng kiến nhu cầu vàng tăng mạnh mẽ với tư cách là công cụ đầu tư an toàn cuối cùng và lâu dài nhất. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm, thì vàng sẽ nhận được lợi lớn nhất trong thời điểm lạm phát và sự bất ổn của thị trường. Trong thời gian vừa qua Chi nhánh cũng có một số thuận lợi :  Bộ máy tổ chức của công ty: Hệ thống màng lưới kinh doanh của công ty được củng cố từng bước hoàn chỉnh và hiện đại hoá, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hoạt động của công ty, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ nhân viên công ty được nâng cao hơn sau các đợt đào tạo.  Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thong qua các đợt huy động vốn dự thưởng toàn quốc “ giải thưởng bằng vàng miếng 3 chữ A”, từ đó thương hiệu vàng miếng 3 chữ A được quảng cáo rộng khắp trong toàn quốc và bước đầu đã có vị trí nhất định trên thị trường, nhất là thị trường phía Bắc, uy tín vàng miếng 3 chữ A và vàng miếng SJC đã là hai thương hiệu vàng miếng nổi tiếng nhất nước.  Được sự quan tâm và hỗ trợ từ phía Tổng công ty về nguồn nguyên vật liệu, máy móc nhà xưởng hiện đại nên quá trình sản xuất và chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ ngày càng chủ động và có độ tinh sảo cao hơn có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng khó tính nhất, đã thu hút được một lượng khách hàng đông đảo mặc dù thị trường vàng năm 2008 có nhiều biến động. Để đạt được kết quả trên là do có sự đồng thuận của tất cả cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Trên cơ sở thường xuyên theo dõi và phân tích sự biến động tình hình kinh tế thế giới, biến động của giá vàng quốc tế, nhận định đúng và kịp thời tình hình thị trường trong nước nên Chi nhánh đã đề ra được kế 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hoạch sản xuất và kinh doanh hàng năm một cách đúng đắn, đem lại hiệu quả cao. PHÇN 3 ph¬ng híng ph¸t triÓn cña chi nh¸nh chÕ t¸c vµng trang søc – hµ néi 3.1/ Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµng, b¹c, ®å trang søc  §Èy m¹nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµng nguyªn liÖu : t¨ng cêng s¶n xuÊt vµng miÕng 3 ch÷ A víi sè lîng ngµy cµng nhiÒu, chÊt lîng lu«n ®¶m b¶o, chñng lo¹i phong phó, ®a d¹ng, ®i ®«i víi viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt th× kh©u qu¶ng b¸, marketing s¶n phÈm lu«n kh©u rÊt quan träng ®Ó th¬ng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖu vµng miÕng 3 ch÷A ®îc thÞ trêng trong níc biÕt ®ªn vµ v¬n ra thÞ trêng quèc tÕ.  X©y dùng chiÕn lîc kh¸ch hµng, ph©n bæ thËt nhiÒu ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm vµng miÕng 3 ch÷ A, hµng trang søc, vµng b¹c ®¸ quý tíi tÊt c¶ c¸c tØnh thµnh phè trªn toµn quèc ®Ó t¹o ra tÝnh thanh kho¶n cao cho vµng miÕng 3 ch÷ A.  §Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh vµng trang søc ®¸ quý, mü nghÖ. §Çu t hoµn chØnh trang thiÕt bÞ ®ång bé hiÖn ®¹i, thuª chuyªn gia ®µo t¹o c«ng nh©n lµnh nghÒ, chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt chÕ t¸c hµng trang søc vµng b¹c ®¸ quý chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp ®Ó tong bíc chiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu.  §Èy m¹nh kinh doanh vµng trªn tài khoản, đưa nghiệp vụ kinh doanh vàng trên tài khoản trở thành một trong nh÷ng nghiệp vụ kinh doanh chính cña Chi Nh¸nh víi sù ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ cho ngêi ®Çu t. §©y lµ lo¹i h×nh kinh doanh rÊt nhËy c¶m vµ khã kh¨n, tÝnh rñi ro cao ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i chän läc vµ tÝch cùc ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé kinh doanh cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é ®Ó cã thÓ giao phã nhiÖm vô khã kh¨n nµy.  TiÕt kiÖm nguyªn liÖu ®Çu vµo,tËn dông tèi ®· nguyªn liÖu ®Ó tr¸nh l·ng phÝ tõ ®ã sÏ lµm gi¶m bít chi phÝ nhËp nguyªn liÖu, thêng xuyªn t×m hiÓu vµ khai th¸c nh÷ng nguån nguyªn liÖu trong níc ®Ó gi¶m bít chi phÝ nhËp khÈu tõ níc ngoµi. 3.2/ Tổ chức hoạt động ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c  §Èy m¹nh ho¹t ®éng huy ®éng vèn VN§, ngo¹i tÖ vµ vµng, nhất là huy động vốn và cho vay bằng vàng nhằm mục đích khai thác nguồn vốn bằng vàng rất lớn tương đương hàng chục ngàn tỷ đồng trong dân cư hiện nay (®¸nh vµo ®óng t©m lý cña ngêi d©n lµ tÝch luü vµng )  Tổ chức cho vay cầm cố, cầm đồ, cho vay bằng vàng đảm bảo hiÖu qu¶ vµ an toµn. Phèi hîp víi c¸c chi nh¸nh Chî Lín, Chi nh¸nh vb®q thñ ®«,…. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ó ®Èy m¹nh huy ®éng vèn cho vay b»ng vµng nhÊt lµ ®èi víi vµng miÕng 3 ch÷ A.  §Èy m¹nh kinh doanh thu ®æi ngo¹i tÖ vèn kh«ng lµ thÕ m¹nh cña chi nh¸nh, nh»m thu hót ®îc phÇn lín lîng ngo¹i tÖ mµ l©u nay c¸c cöa hµng vµng cña t nh©n ®ang chiÕm u thÕ. 3.3/ ChiÕn lîc vÒ nguån nh©n sù ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®Ò ra  T¨ng cêng tuyÓn nh©n sù cã tr×nh ®é cao vµ thêng xuyªn båi dìng nghiÖp vô c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Chi Nh¸nh nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô trong c¸c lÜnh vc:  NghiÖp vô vÒ kinh doanh giao tiÕp b¸n hµng ®èi víi c¸c nh©n viªn phßng giao dÞch vµ kinh doanh vµng trªn tµi kho¶n  N©ng cao tay nghÒ cho thî chÕ t¸c vµng b¹c ®¸ quý, hµng trang søc mü nghÖ  Đào tạo nghiệp vụ ngân hàng như tín dụng, thẩm định cho vay, thanh toán, kế toán, dịch vụ ngân hàng…  Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học…. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Qua hai tuÇn thùc tËp thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh vµ th«ng qua nh÷ng sè liÖu mµ bªn phÝa Chi nh¸nh ®· cung cÊp cã thÓ thÊy r»ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ mÆt hµng Vµng, ®å trang søc mü nghÖ lµ kh¸ phøc t¹p vµ ®ßi hái mét nguån vèn t¬ng ®èi lín ®Ó ra ®îc mét s¶n phÈm cã gi¸ trÞ c¶ vÒ mÆt thÈm mü lÉn vËt chÊt. §Æt ra c©u hái cho nh÷ng nhµ qu¶n lý cña Chi nh¸nh nãi riªng vµ cña T«ng C«ng Ty nãi chung ph¶i ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ thu hót vµ huy ®éng ®îc thËt nhiÒu nguån vèn tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp, d©n chóng vµ tõ c¸c nguån kiÒu hèi chuyÓn vÒ ®Ó ra t¨ng nguån vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× lý do vËy nªn em ®· chän ®Ò tµi “ T¨ng cêng huy ®éng vèn t¹i Chi Nh¸nh ChÕ T¸c Vµng Trang Søc Hµ Néi” 20
- Xem thêm -