Tài liệu Phân tích hệ thống quản lý tiền lương

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Th¸ng 12/1986 ®¹i héi VI cña §¶ng ®· ®a ra mét quyÕt ®Þnh quan träng lµ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, quyÒn tù chñ kinh doanh ®îc më réng - kh¸c h½n víi nÒn kinh tÕ tËp trung tríc ®©y – gióp cho doanh nghiÖp tù do quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña minh víi môc tiªu chÝnh ®ã lµ lîi nhuËn. C«ng ty vËt t vµ thiÕt bÞ toµn bé Matexim – Hµ Néi lµ mét C«ng ty trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp víi t c¸ch lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh chuyªn vÒ lÜnh vùc th¬ng m¹i bu«n b¸n vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Còng nh bao doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c trong thêi kú ®æi míi kinh tÕ, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vÒ c¬ cÊu tæ chøc, t duy qu¶n lý, trau råi kü n¨ng kü s·o.... nhanh chãng thÝch øng, hoµ nhËp víi xu thÕ míi, s¶n xuÊt kinh doanh ®i vµo æn ®Þnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. C¸c s¶n phÈm tiªu thô cña C«ng ty ®øng v÷ng trong thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. XuÊt ph¸t tõ vai trß cña vÊn ®Ò ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn t¸c gi¶ ®· chän ®Ò tµi “Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vËt t thiÕt bÞ toµn bé Matexim – Hµ Néi ” lµm môc ®Ých nghiªn cøu. T¸c gi¶ kÕt hîp lý luËn ®· häc víi thùc tiÔn nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. T¸c gi¶ kh«ng tham väng lµ nghiªn cøu vÊn ®Ò ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung mµ chØ nghiªn cøu trong doanh nghiÖp cô thÓ vµ tµi liÖu chØ nghiªn cøu trong 3 n¨m gÇn ®©y. Do thêi gian h¹n hÑp vµ sè tµi liÖu nghiªn cøu cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy ®îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n hÑp, c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c cha ®îc khai th¸c v× ®Ò tµi nghiªn cøu qu¸ réng. VËy nªn em mong ®îc sù th«ng c¶m cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c ®éc gi¶ vÒ nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ cña chuyªn ®Ò. Chuyªn ®Ò nµy ngoµi lêi nãi ®Çu cßn bao gåm 3 néi dung lµ. - Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ së lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Ch¬ng II: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh Matexim Nam – Hµ Néi - Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh trong thêi gian tíi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ së lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh I. B¶n chÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. Kh¸i niÖm HiÖu qu¶ kinh tÕ nãi chung cung nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau do nh×n tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. VÒ mÆt kinh tÕ hiÖu qu¶ ®îc hiÓu lµ môc tiªu lµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong ho¹t ®éng kinh tÕ. Tuy nhiªn nã kh«ng ph¶i lµ môc tiªu xuyªn suèt mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. VÒ mÆt kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý kinh tÕ: HiÖu qu¶ lµ quan hÖ so s¸nh tèi u gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra lµ lîi Ých lín nhÊt thu ®îc víi mét chi phÝ nhá nhÊt song cã lÏ ph¶i kh¸i qu¸t cô thÓ h¬n c¶ lµ kh¸i niÖm ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp. 2. B¶n chÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi lµ thùc hiÖn yªu cÇu cña quy luËt tiÕt kiÖm thêi gian biÓu hiÖn tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc x· héi. B»ng lao ®éng cña m×nh, con ngêi t¹o ra s¶n phÈm tiªu dïng cho h«m nay vµ ngµy mai. Tãm l¹i ë d¹ng kh¸i qu¸t nhÊt hiÖu qu¶ lµ c¸c ®Æc trng kinh tÕ kü thuËt, x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so s¸nh gi÷a ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña hÖ thèng. §èi víi nÒn s¶n xuÊt x· héi, cô thÓ h¬n lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc cña x· héi trong x· héi th«ng qua c¸c chØ tiªu ®Æc trng kü thuËt ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so s¸nh gi÷a c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh chi phÝ bá ra hoÆc nguån s¶n xuÊt ®îc huy ®éng vµ s¶n xuÊt. VËy ®Ó ph©n biÖt râ gi÷a hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i cã hÖ thèng c¸c chØ tiªu liªn quan. HiÖu qu¶ cña mét doanh nghiÖp mang tÇm vÜ m« cña t×nh h×nh kinh doanh cßn kÕt qu¶ ®em l¹i mét con sè cô thÓ ®Ó so s¸nh. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ kinh tÕ x· héi cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp a. ChØ tiªu vÒ vèn Trªn thùc tÕ, vèn lµ mét c«ng cô träng yÕu nhÊt ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Vèn cÇn cho c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra cña doanh nghiÖp, thiÕu vèn mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ bÞ ®×nh trÖ hay ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. V× thÕ vèn rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ta cã c«ng thøc ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong s¶n xuÊt. Doanh thu Sè vßng quay cña toµn bé nguån vèn = Vènqu¶ kinh NÕu sè vßng quay cña vèn cµng lín th× hiÖu södoanh dông vèn cµng lín. b. ChØ tiªu vÒ lao ®éng Sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n trong s¶n xuÊt gãp phÇn quan träng trong n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng biÓu hiÖn ë n¨ng suÊt lao ®éng, møc sinh lêi cña lao ®éng vµ hiÖu suÊt tiÒn l¬ng. c. ChØ tiªu vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ §Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ chÝnh lµ yªu cÇu cÇn thiÕt ®Æt ra ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. HiÖu qu¶ trong tõng doanh nghiÖp, tõng bé phËn quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc xem xÐt chñ yÕu trªn quy tr×nh c«ng nghÖ. C«ng nghÖ kü thuËt ngµy cµng n©ng cao hiÖu qu¶, n¨ng suÊt cµng ®îc n©ng cao. Trªn c¬ së nhËn thøc ®ã nhiÒu ý kiÕn ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò cÇn thiÕt ph¶i ®o lêng tÝnh ®Õn yÕu tè khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ tõ ®ã x¸c ®Þnh hiÖu qu¶. T¸c ®éng cña c¶i tiÕn kü thuËt ®· lµm cho viÖc ®ù¬c hoµn thµnh ®ßi hái ngßi lao ®éng ph¶i n©ng cao tr×nh ®é ham häc hái ®Ó cã thÓ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh. Ngµy nay, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ díi t¸c ®éng cña con ngêi ®ang ph¸t triÓn nh vò b·o hiÖn nay cã vai trß ngµy cµng lín mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong ph¸t triÓn kinh tÕ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. ChØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . XÐt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngêi ta kh«ng chØ xem xÐt hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh, theo gi¸c ®é nµy ta chØ thÊy ®îc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ l·i hay lç.§øng trªn gi¸c ®é nµy thêng thÊy ®îc nhng lîi Ých mµ doanh nghiÖp gãp cho x· héi. Nh vËy c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p x· héi cña Nhµ níc trong tõng thêi kú. VÝ dô quan t©m nh trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay vÊn ®Ò m«i trêng ®ang ®îc quan t©m th× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn viÖc sö lý chÊt th¶i hoÆc lÆp ®Æt d©y truyÒn c«ng nghÖ ®Ó tr¸nh « nhiÔm m«i trêng sèng. Cã ®¶m b¶o ®îc nh vËy th× ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp míi thùc sù cã hiÖu qu¶ khi ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tµi chÝnh. Tuy c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ë mçi thêi kú vµ kh¸c nhau nh»m phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, nhng th«ng thêng bao gåm 1 sè chØ tiªu sau: - ChØ tiªu ®¶m b¶o cung cÇu trªn thÞ trêng - ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng b×nh æn gi¸ c¶ - ChØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cho viÖc tiªu dïng viÖc ph©n tÝch râ ranh giíi hiÖu qu¶ tµi chÝnh víi hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. ch¬ng II: ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh matexim nam hµ néi I/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh 1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty vËt t vµ thiÕt bÞ toµn bé Matexim - Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Bé c«ng nghiÖp. C«ng ty ®îc thµnh lËp vµo ngµy 17 th¸nh 9 n¨m 1969,víi tæng sè vèn ban ®Çu do Nhµ níc cÊp vµ ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ kinh doanh c¸c lo¹i vËt t, phô tïng thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n trong c¶ níc cã trô së t¹i §êng Hoµng Quèc ViÖt - CÇu GiÊy - Hµ néi. C«ng ty vËt t vµ thiÕt bÞ toµn bé Matexim - Hµ néi ®îc thµnh lËp bëi hai c«ng ty: - C«ng ty vËt t vËn t¶i thuéc Bé vËn t¶i nay lµ Bé giao th«ng vËn t¶i 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C«ng ty vËt t vµ thiÕt bÞ toµn bé thuéc Bé C«ng nghiÖp. §îc thµnh lËp vµo cuèi nh÷ng n¨m 60 khi mµ cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc cña d©n téc ta ®ang lªn cao trµo. C«ng ty mét mÆt cã nhiÖm vô phôc vô cho tiÒn tuyÕn; mét mÆt x©y dùng hËu ph¬ng v÷ng ch¾c vµ x· héi chñ nghÜa ë MiÒn B¾c. Trong cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc nÒn kinh tÕ MiÒn b¾c chñ yÕu ph¸t triÓn theo m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ bao cÊp. C¸c chØ tiªu vÒ s¶n lîng, kim ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp khÈu... lµ do uû ban kÕ ho¹ch Nhµ níc giao xuèng cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng m¹i. Trong thêi kú nµy møc t¨ng trëng kinh tÕ cña khu vùc c«ng nghiÖp coi lµ bé phËn chñ yÕu cña ngµnh c«ng nghiÖp, c«ng ty ®ang dÇn dÇn lµ l¸ cê ®Çu vÒ lÜnh vùc nµy trong ngµnh vµ ®· nhËn ®îc nhiÒu b»ng khen, hu©n ch¬ng lao ®éng... cña ChÝnh phñ khen tÆng. 2- NhiÖm vô cña Chi nh¸nh: a) XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ kinh doanh c¸c lo¹i vËt t, phô tïng thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh C«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Lµm c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn mäi lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh vµ s¶n xuÊt. b) Quy m« ho¹t ®éng cña C«ng ty: * Quy m« vèn: Vèn kinh doanh lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh quy m« cña mét Doanh nghiÖp, nã ¶nh hëng trùc tiÕp trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña C«ng ty. C«ng ty cã sè vèn ph¸p ®Þnh lµ: 24 tû Vèn kinh doanh ban ®Çu lµ: 24 tû Vèn kinh doanh tù bæ sung: 57 triÖu * Nh©n lùc: Cïng víi vèn th× nh©n lùc lµ mét nguån, mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo lµm c«ng t¸c s¶n xuÊt hay c«ng t¸c kinh doanh dÞch vô th¬ng m¹i. Nã võa lµ chñ thÓ võa lµ kh¸ch thÓ cña ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty MATEXIM Hµ Néi víi thµnh viªn ho¹t ®éng chÝnh lµ Chi nh¸nh MATEXIM Nam Hµ Néi víi ®éi ngò nh©n viªn vµ c¸n bé l·nh ®¹o lµ 57 ngêi. B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng cña Chi nh¸nh MATEXIM Nam Hµ Néi. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu Tæng 1. C¸n bé l·nh ®¹o 2. Bé phËn qu¶n lý nghiÖp vô 3 100 Giíi tÝnh Nam N÷ 3 56 44 §¹i häc 3 Tr×nh ®é Trung cÊp (Tµi liÖu b¸o c¸o C«ng ty n¨m 1998) Trong giai ®o¹n cßn bao cÊp, C«ng ty MATEXIM ho¹t ®éng chñ yÕu lµ th¬ng m¹i vµ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n víng m¾c. Trong thêi ®iÓm nµy viÖc ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ do Nhµ níc giao xuèng vµ trong qu¸ tr×nh ®ã C«ng ty lu«n hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch do Nhµ níc giao xuèng vµ nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ. Nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 80 víi sù quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kÞp thêi cña §¶ng vµ Nhµ níc ta trong bèi c¶nh Quèc tÕ míi ®ã lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®· khuyÕn khÝch tù do kinh doanh; §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt, ®· t¹o mäi c¬ héi míi cho c¸c nhµ Doanh nghiÖp vµ còng t¹o c¬ héi hÕt søc míi mÎ cho C«ng ty trong giai ®o¹n chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng. §iÒu nµy ®· lµm cho C«ng ty ho¹t ®éng víi c¬ cÊu tæ chøc kh¸c h¬n vµ ®¹t hiÖu qu¶ h¬n: X¾p xÕp l¹i tæ chøc, nh©n sù, b¹n hµng míi trong vµ ngoµi níc. HiÖn nay C«ng ty ®· cã Chi nh¸nh kh¾p c¶ níc ho¹t ®éng kinh doanh víi 12 nhµ s¶n xuÊt lín cïng víi c¸c tËp ®oµn níc ngoµi nh SUDMO cña Liªn bang §øc, hµng Logistran - §an M¹ch, NhËt B¶n... Trong 31 n¨m tr¶i qua hai sù thay ®æi lín cña nÒn kinh tÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong kinh doanh nh hiÖn nay lµ thµnh c«ng lín trong sù nh¹y bÐn vµ nhanh chãng kÞp thêi hoµ nhËp xu thÕ níi cña thÕ giíi. Ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu c¸c mÆt hµng vËt t, phô tïng, thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt. 3- C¬ cÊu tæ chøc. C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu bé phËn, gi÷a c¸c bé phËn cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®îc ph©n thµnh c¸c kh©u vµ c¸c cÊp qu¶n lý víi chøc n¨ng, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña tæ chøc. C«ng ty MATEXIM Hµ Néi cã trô së chÝnh ë Sè 5 §êng Hoµng Quèc ViÖt - CÇu GiÊy - Hµ Néi bªn c¹nh ®ã cßn 12 Chi nh¸nh trªn toµn quèc. V× 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vËy bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty rÊt lín víi 400 c«ng nh©n viªn. Hai Chi nh¸nh ë Hµ Néi vµ Hµ T©y tuy lµ hai ®Þa ®iÓm kh¸c nhau nhng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau trong tõng bé phËn, tõng phßng ban chñ yÕu phôc vô cho ho¹t ®éng th¬ng m¹i, giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm. Do ®Æc thï chung cña C«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh nªn c¬ cÊu tæ chøc trong C«ng ty cßn h¹n chÕ. VÝ dô nh c¬ cÊu tæ chøc cßn thiÕu phßng Marketing.... Riªng c¬ cÊu cña Chi nh¸nh MATEXIM Nam Hµ Néi gåm cã: Gi¸m ®èc lµ ngêi qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh chÝnh, sau ®ã ®Õn Phã Gi¸m ®èc cña hai v¨n phßng. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, ra quyÕt ®Þnh, lËp kÕ ho¹ch cho mäi ho¹t ®éng, lµ ngêi quyÕt ®Þnh trong c¸c hîp ®ång mua b¸n vµ lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trong c¸c hîp ®ång ®ã. Cßn l¹i nh©n viªn lµ ngêi thùc hiÖn vµ thi hµnh nhiÖm vô tõ cÊp trªn giao xuèng, cã viÖc t×m nh©n viªn ®îc th«ng qua phßng Tæ chøc lËp kÕ ho¹ch. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh trong kh©u ho¹t ®éng kinh doanh hay trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiÕp thÞ vµ tiªu thô cña C«ng ty lµ: Phßng Tæ chøc: NhiÖm vô x©y dùng lùa chän vµ ®µo t¹o lùc lîng c¸n bé tham gia c«ng viÖc theo ®óng ngµnh chuyªn m«n ho¹t ®éng cña C«ng ty ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng híng trong khu«n khæ ph¸p luËt lao ®éng. Phßng Tµi chÝnh: Chuyªn kiÓm kª, kiÓm tra c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, lªn giÊy b¸o gi¸ cho C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i ®¶m b¶o trong viÖc t¹o nguån vèn tõ vèn vay ®Õn vèn huy ®éng phôc vô tèt c«ng t¸c kinh doanh. Phßng Kinh doanh: NhiÖm vô ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng trªn c¬ së ®ã n¾m v÷ng thÞ trêng vµ x©y dùng kÕ ho¹ch mua b¸n nhËp hµng ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng trªn c¶ níc. Trong ®ã cã phÇn lËp kÕ ho¹ch dù ®o¸n søc tiªu thô. Phßng kinh doanh lµ v¨n phßng chÝnh thùc hiÖn c¸c cuéc t×m kiÕm thÞ trêng vµ tiªu thô s¶n phÈm trong C«ng ty. Trùc thuéc phßng kinh doanh cã c¸c ho¹t ®éng tiªu thô sau: - §iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng kÓ c¶ thÞ trêng ngoµi níc. - MÆt kh¸c kÕt hîp víi hµng lo¹t c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c cöa hµng chuyªn b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm trùc thuéc phßng kinh doanh qu¶n lý cã nhiÖm vô t×m hiÓu thÞ trêng chung trong thÞ trêng nhu cÇu cÊn thiÕt cña c¶ níc. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã thÓ thÊy râ h¬n c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty MATEXIM ë s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty nh sau: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý chi nh¸nh Matexim Nam - Hµ Néi Gi¸m ®èc CNMTX - NHN Phã Gi¸m ®èc VF I Hµ Néi PKD VTKTT Bé phËn TCKT Bé phËn TCHC Phã Gi¸m ®èc VFII Hµ T©y Kho vµ xëng cÇu DiÔn - HN Phßng VTKD II Phßng TCKT Phßng TCHC CH ®iÖn tö CH m¸y N2 CH trung t©m CH thiÕt bÞ N©ng H¹ Logistrans Tµi liÖu b¸o c¸o cña Söa C«ng ty n¨m 2000 ch÷a m¸y N vµ 2 d/vô sau b¸n hµng Tæ s¶n xuÊt dÞch vô Kho Phó Xuyªn Ninh B×nh CH bµn ghÕ Xu©n Hoµ Phñ Lý CH m¸y N2 §ång V¨n CH nh«m kÝnh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II- Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña Chi nh¸nh MATEXIM Nam Hµ Néi. 1- T×nh h×nh kinh doanh vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh. Thµnh lËp tõ n¨m 1969 ®Õn nay, tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. C¬ b¶n lµ lo¹i h×nh kinh doanh trong Chi nh¸nh, doanh nghiÖp s¶n xuÊt cung cÊp vµ tiªu thô. Do ®ã ho¹t ®éng kinh doanh trong Chi nh¸nh lµ vÒ lÜnh vùc th¬ng m¹i. Tõ n¨m 1969 ®Õn 1998 lo¹i h×nh kinh doanh chñ yÕu cña Chi nh¸nh lµ cung cÊp vµ tiªu thô theo nhiÖm vô cña Bé giao xuèng trùc tiÕp tõ vô kÕ ho¹ch víi s¶n lîng bao nhiªu, s¶n phÈm g×, giao cho doanh nghiÖp nµo. Trong giai ®o¹n nµy tuy khã kh¨n vµ nhiÖm vô ph¶i khÈn tr¬ng nhng Chi nh¸nh ®· hoµn thµnh suÊt s¾c nhiÖm vô phôc vô cho kh¸ng chiÕn chèng Mü vµ x©y dùng, b¶o vÖ CNXH ë MiÒn B¾c. Do vËy Chi nh¸nh ®· ®îc ChÝnh phñ khen tÆng b»ng khen, hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng nh×, cïng nhiÒu b»ng khen vµ cê thi ®ua kh¸c. N¨m 1988 trë l¹i ®©y, lo¹i h×nh vµ ®Æc thï cña Chi nh¸nh vÉn lµ cung cÊp vµ tiªu thô. Nhng vÒ mÆt ho¹t ®éng, t×nh h×nh kinh doanh cña Chi nh¸nh th× ®· thay ®æi. Chi nh¸nh tù chñ, tù do trong kinh doanh vµ tõng bíc ®i lªn, doanh sè mÆt hµng kinh doanh phong phó, tû lÖ lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng, l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng c¶i thiÖn h¬n. Chi nh¸nh cã nÒn t¶ng v÷ng ch¾c nh hiÖn nay phÇn nhiÒu chÝnh lµ nhê sù cè g¾ng, nç lùc lµm viÖc vµ sù n¨ng ®éng cña toµn thÓ Ban l·nh ®¹o vµ nh©n viªn trong Chi nh¸nh. HiÖn nay Chi nh¸nh cã mèi quan hÖ kinh doanh víi 12 doanh nghiÖp s¶n xuÊt lín trong níc, còng nh víi nhiÒu doanh nghiÖp nhá vµ võa kh¸c. Trªn c¬ së gi÷ v÷ng quan hÖ cò, Chi nh¸nh cßn thiÕt lËp quan hÖ ho¹t ®éng th¬ng m¹i víi c¸c tËp ®oµn kinh tÕ níc ngoµi nh tËp ®oµn kinh tÕ cña NhËt, Liªn X« (cò), §an M¹ch, §øc... Ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh ®i ®Çu lµ doanh nghiÖp nhËp khÈu c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho ngµnh C«ng nghiÖp nÆng vµ C«ng nghiÖp nhÑ, C«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ dÞch vô ®em l¹i cho Nhµ níc mçi n¨m hµng tû ®ång. B¶ng 2: Gi¸ trÞ kim ng¹ch XuÊt nhËp khÈu tõ n¨m 1998 ®Õn 2000 Gi¸ trÞ kim ng¹ch XuÊt khÈu §V tÝnh 1998 1999 2000 KÕ ho¹ch TriÖu $ 2,5 2,8 3,0 Thùc hiÖn TriÖu $ 2,5 2,7 3,1 Nguån sè liÖu: (Tµi liÖu b¸o c¸o C«ng ty tõ n¨m 1998 - 2000) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 2 cho thÊy: Trong vßng 3 n¨m tõ n¨m 1998 - 2000, gi¸ trÞ kim ng¹ch XNK cña Chi nh¸nh ë kú thùc hiÖn t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ®¹t chØ tiªu so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. N¨m 1998 Chi nh¸nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch 100%. N¨m 1999 Chi nh¸nh chØ ®¹t 97% N¨m 2000 tû lÖ gi¸ trÞ kim ng¹ch XK ®¹t 103% ( t¨ng 3% so víi kÕ ho¹ch ). Tuy cã n¨m 1999 kh«ng hoµn thµnh kÕ haäch nhng nh×n chung gi¸ trÞ kim ng¹ch XK ë c¸c kú thùc hiÖn vÉn t¨ng. N¨m 1999 t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 8% ( ®¹t 103% ). N¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 15% ( ®¹t 115% ) §iÒu nµy chøng tá XNK cña Chi nh¸nh t¨ng v× gi¸ trÞ kim ng¹ch XK cña Chi nh¸nh t¨ng trëng liªn tôc trong 3 n¨m liÒn lµ 1998 - 2000, ®iÒu nµy ¶nh hëng tèt ®Õn doanh sè b¸n ra cña Chi nh¸nh vµ ®· t¹o ®îc lîi nhuËn cho Chi nh¸nh vµ Chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc môc ®Ých chÝnh cña m×nh lµ lîi nhuËn. Tuy nhiªn Chi nh¸nh cÇn tiÐp tôc duy tr× vµ ph¸t huy h¬n n÷a kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh víi c¸c c«ng ty kh¸c ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Èy m¹nh c¸c mÆt hµng XK cña m×nh ra c¸c níc kh¸c, gióp cho lîi nhuËn cña Chi nh¸nh æn ®Þnh, ®©y còng lµ mét ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó t¨ng dÇn møc l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ( 1998 - 2000 ). Do Chi nh¸nh ®Æc biÖt chó träng x©y dùng mÆt hµng chñ lùc cã gi¸ trÞ lín vµ ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh nªn tû träng hµng ho¸ XK t¨ng vµ Chi nh¸nh cßn t¨ng cêng nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt x©y dùng c¸c thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Ó më réng kinh doanh. B¶ng 3: Sè lîng thu nhËp tõ c¸c s¶n phÈm XNK cña Chi nh¸nh Tæng s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh 1998 1999 2000 1. S¶n phÈm nhËp TriÖu $ 2,5 2,7 3,1 2. S¶n phÈm xuÊt TriÖu $ 1,0 1,2 1,5 Nguån tµi liÖu: ( Tµi liÖu b¸o c¸o sè lîng thu nhËp cña Chi nh¸nh tõ n¨m 1998 2000 ) B¶ng 3 cho thÊy: Tû lÖ thu nhËp tõ s¶n phÈm nhËp cña Chi nh¸nh n¨m 1999 lµ 2,7 triÖu $ ®¹t 108% tøc lµ t¨ng 8% so víi n¨m 1998 ( ®¹t 2,5 triÖu $ ) Nhng ®Õn n¨m 2000 tû lÖ nµy l¹i t¨ng so víi n¨m 99 lµ 15% ®¹t 115% Còng nh s¶n phÈm nhËp, tû lÖ thu nhËp tõ s¶n phÈm xuÊt còng t¨ng, n¨m 1998 sè lîng thu nhËp tõ s¶n phÈm xuÊt cña Chi nh¸nh chØ ®¹t 1,0 triÖu $ nhng n¨m 1999 lµ 1,2 triÖu $ tøc lµ d¹t 120 % ( t¨ng 20% so víi n¨m 99 ). Còng nh thÕ n¨m 2000 tû lÖ nµy t¨ng lªn 25% so víi n¨m 1999. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ sè liÖu nµy cho thÊy Chi nh¸nh ®· ¸p dông ®óng môc tiªu cña m×nh tøc lµ chó träng ®Õn mÆt hµng chñ lùc cã gi¸ trÞ lín vµ ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh cho nªn tû träng nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu hµng ho¸ t¨ng cho phï hîp víi tõng thÞ trêng vµ ®Çu t ®óng híng. V× thÕ Chi nh¸nh ®· kinh doanh cã hiÖu qu¶, chi nh¸nh cÇn ¸p dông theo ph¬ng ph¸p nµy ®Ó doanh thu tõ c¸c s¶n phÈm XNK ngµy cµng t¨ng. * Xu thÕ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh: Víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña chi nh¸nh, chi nh¸nh cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh ®Ó n©ng cao kinh nghiÖm phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña dÊt níc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ trong t¬ng lai. Ch¾c ch¾n trong t¬ng lai Chi nh¸nh sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®øng v÷ng trong thÞ trêng nhê c¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ thùc tÕ nh sö dông vèn, t¹o vèn míi. Doanh nghiÖp më thªm chi nh¸nh ë níc ngoµi, t¨ng cêng tham gia héi chî th¬ng m¹i hay kkh¶o s¸t thÞ trêng ®Ó më réng thªm thô trêng kh«ng nh÷ng ë ViÖt Nam mµ cßn v¬n xa h¬n. 2- KÕt qu¶ kinh doanh cña 3 n¨m gÇn ®©y KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh chÝnh lµ kÕt qu¶ vÒ tiªu thô hµng ho¸, s¶n phÈm, lao ®éng dÞch vô ®îc biÓu hiÖn qua c¸c th«ng sè vÒ vèn kinh doanh, l·i lç vµ sè läng s¶n phÈm tiªu thô... HiÖu qu¶ kinh doanh bao gåm toµn bé quy tr×nh x©y dùng còng nh kÕt qu¶ cña tõng kh©u, tõng giai ®o¹n, tõng qu¸ tr×nh, tõng ho¹t ®éng knh doanh t¹o thµnh, nã ®îc biÓu hiÖn b»ng c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ vµ chØ tiªu nµy ®îc x¸c ®Þnh vÒ ph¹m vi néi dung cña kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh. Ngoµi ra, cßn cã c¸c chØ tiªu cña lîi nhuËn/vèn; lîi nhuËn/doanh thu. §Ó ph©n tÝch râ rµng h¬n ta cÇn tham kh¶o c¸c tµi liÖu b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong 3 n¨m gÇn nhÊt. B¶ng 4: KÕt qu¶ tiªu thô hµng n¨m trong Chi nh¸nh ChØ tiªu §.vÞ tÝnh 1998 1999 2000 Doanh thu Tû 120 150 180 Nép ng©n s¸ch Tû 1,64 2,4 2,8 Sè c«ng nh©n viªn Ngêi 100 100 100 Thu nhËp b×nh §ång/ngêi 1.500.000 1.500.000 1.700.000 qu©n Quý I/ 2001 50 0,8 100 1.800.000 Nguån tµi liÖu: B¸o c¸o kÕt qu¶ tiªu thô cña chi nh¸nh tõ n¨m 1998 - 2000 B¶ng 4 cho thÊy: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh thu cña chi nh¸nh liªn tôc t¨ng tõ n¨m 1998- 2000. N¨m 1998 doanh thu ®¹t 120 tû, n¨m 1999 lµ 150 tû t¨ng 25% ( ®¹t 125% ). N¨m 2000 ( doanh thu 180 tû ) t¨ng so víi n¨m 1999 ( 150 tû ) lµ 20%. Tû lÖ doanh thu t¨ng lªn, nép ng©n s¸ch cña chi nh¸nh còng t¨ng, n¨m 1998 nép vµo ng©n s¸ch 1,64 tû th× ®Õn n¨m 1999 nép 2,4 tû ( 46% ) vµ n¨m 2000 chi nh¸nh ®· nép cho ng©n s¸ch nhµ níc lµ 2,8 tû . Doanh thu vµ tû lÖ nép ng©n s¸ch t¨ng, chi nh¸nh vÉn duy tr× ®îc sè lîng c«ng nh©n viªn chøc nh cò, tiÒn l¬ng th× cã thay ®æi theo chiÒu híng t¨ng dÇn. Chi nh¸nh phÊn ®Êu ®¹t møc tiÒn l¬ng ®Õn quý 1/2001 lµ1,8 triÖu/1 ngêi. Doanh thu ngµy mét t¨ng vµ tiÒn l¬ng cña c¸n bé trong chi nh¸nh t¨ng dÇn sau ®ã æn ®Þnh, doanh thu t¨ng ®· chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ngµy cµng cã hiÖu qu¶, ®iÒu nµy chøng tá quy m«, c¸ch thøc tæ chøc vµ ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp ho¹t ®éng tèt. H¬n n÷a víi viÖc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸, hiÓu râ nhu cÇu thÞ trêng, tiªu thô... cña phßng kinh doanh ®· t¨ng cêng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng träng ®iÓm phôc vô nÒn c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Nhng bªn c¹nh ®ã còng lµ sù cña hµng ho¸ xuÊt khÈu nh chÕ biÕn thñ c«ng mü nghÖ, kho¸ng s¶n. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô ®Ò ra trong hiÖn t¹i vµ tõng bíc v¬n tíi t¬ng lai. B¶ng 5: T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2000 cña Chi nh¸nh TT 1. 2. 3. ChØ tiªu Doanh sè b¸n VËt t thiÕt bÞ S¶n xuÊt - Nh«m kÝnh - Söa ch÷a c¬ khÝ DÞch vô Matexim Nam Hµ néi. §¬n KÕ ho¹ch n¨m vÞ tÝnh 2000 1000 1000 m2 m¸y 1000 16.000.000 3.000.000 2.500.000 Thùc hiÖn n¨m 2000 Sè lîng Gi¸ trÞ 14.030 1.000 18.000.000 3.968.800 3.508.800 460.000 3.383.050 Nguån: Tµi liÖu b¸o c¸o thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña chi nh¸nh Matexim Nam Hµ néi n¨m 2000. B¶ng 5 cho thÊy: §©y lµ b¶ng b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña n¨m 2000. N¨m 2000 víi kÕ ho¹ch ®Ò ra cho b¸n vËt t thiÕt bÞ lµ 160 tû nhng doanh nghiÖp ®· hoµn thµnh vù¬t møc kÕ ho¹ch lµ 180 tû, ®¹t 112,5% ( vît so víi kÕ ho¹ch lµ 12,5%). 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ dÞch vô còng t¨ng mét lîng d¸ng kÓ. VÝ dô nh s¶n xuÊt ®¹t 130%( vît kÕ ho¹ch lµ 30%), dÞch vô ®¹t 135%( vît 35%). Doanh thu t¨ng ®iÓu nµy chøng tá doanh nghiÖp ®· tõng bíc ®øng v÷ng trªn thÞ trêng vµ t¹o ®iÒu kiÖn vµ t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, kÕt qu¶ nµy cho thÊy doanh nghiÖp kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Doanh nghiÖp cÇn ph¸t huy ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c kinh doanh cña m×nh ®Ó doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®i vµo æn ®Þnh. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 6: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh tõ n¨m 1999 - 2000 STT ChØ tiªu §¬n vÞ 1998 1999 2000 So s¸nh ( % ) tÝnh I Doanh sè b¸n ra 1000 120.000.000 150.000.000 180.000.000 125 120 Trong ®ã b¸n 1000 10.000.000 14.000.000 22.000.000 140 160 s¶n phÈm cña VEAM II S¶n xuÊt - DÞch 1000 vô S¶n xuÊt 1000 3.000.000 3.968.800 4.000.000 132 100 DÞch vô 1000 2.500.000 3.383.050 3.400.000 135 ~100 III §Çu t x©y dùng 1000 1.005.430 2.181.520 10.360.000 127 475 c¬ b¶n IV. Lao ®éng b×nh Ngêi 100 100 100 qu©n V. Quü l¬ng 1000 1.947.450 2.140.800 2.063.300 110 96 VI. Thu nhËp b×nh ®/th¸ng 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100 100 qu©n VII. Tµi chÝnh - ThuÕ GTGT 1000 468.410 680.000 700.000 145 103 - L·i vay u ®·i 1000 312000 310.000 330.000 99 106 - ThuÕ ®Êt 1000 124.170 124.170 124.170 100 100 - Lîi nhuËn 100 40.000 45.000 49.000 112 108 - KhÊu hao c¬ 1000 394.620 420.000 700.000 106 166 b¶n - Chi phÝ qu¶n lý 1000 100.000 100.000 100.000 100 100 VIII. B¶o hiÓm x· héi 1000 389.490 428.160 412.660 100 100 IX B¶o hiÓm y tÕ 100 58.424 64.224 61.899 Nguån: Tµi liÖu b¸o c¸o cña Chi nh¸nh n¨m 1998 - 2000 Qua b¶ng 6 ta thÊy: - Doanh sè b¸n ra cña DN n¨m 1999 ®¹t 125% so víi n¨m 1998 ( t¨ng 25% ) vµ n¨m 2000 t¨ng 20% so víi n¨m 1999. - S¶n xuÊt n¨m 1999 t¨ng 32% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¨ng 0,8% so víi n¨m 1999. DÞch vô n¨m 2000 còng chØ ®¹t 100%. Nh vËy doanh thu cña DN vÉn t¨ng nhng n¨m 1999 doanh thu cao h¬n h¼n so víi n¨m 1998 cßn n¨m 2000 t×nh h×nh kinh doanh cã phÇn gi¶m ®i so víi cïng kú n¨m tríc. Ta thÊy DN nghiÖp cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a ®Õn s¶n xuÊt vµ dÞch vô v× s¶n xuÊt dÞch vô còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo doanh thu chÝnh cña DN, h¬n n÷a l·i do s¶n xuÊt vµ dÞch vô thêng cao h¬n so víi kinh doanhXNK mµ vèn bá ra l¹i Ýt h¬n. 15 Ghi chó Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÝnh v× chi nh¸nh kh«ng chó träng nhiÒu ®Õn s¶n xuÊt dÞch vô nªn lîÞ nhuËn n¨m 2000 gi¶m h¬n so víi n¨m 1999. Tuy nhiªn doanh nghiÖp vÉn duy tr× ®îc møc l¬ng æn ®Þnh cho c«ng nh©n viªn vµ hµng n¨m DN vÉn hoµn thµnh ®Çy ®ñ BHXH vµ BHYT cho c¸n bé CNV, ®iÒu nµy chøng tá DN rÊt quan t©m ®Õn lîi Ých cña CBCNV. Cã thÓ thÊy râ h¬n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh nÕu ph©n tÝch kü h¬n tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cô thÓ cña chi nh¸nh: a, C«ng t¸c kinh doanh Ngay tõ ®Çu n¨m 2000 bíc vµo thùc hiÖn nhiÖm vô, kÕ ho¹ch n¨m, chi nh¸nh gÆp nhiÒu khã kh¨n nh: NÒn kinh tÕ thÞ trêng bÞ ¶nh hëng cña n¨m tríc vÒ tiÒn tÖ lu«n biÕn ®éng, ®ång ®ola t¨ng gi¸ còng ¶nh hëng ®Õn ®ång ViÖt Nam, søc mua cña n«ng d©n gi¶m do ®êi sèng cña n«ng d©n cßn nhiÒu khã kh¨n, v¶ l¹i vèn kinh doanh cña chi nh¸nh chñ yÕu lµ vèn vay. TÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n trªn ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, nhiÖm vô c«ng t¸c cña ®¬n vÞ ®Æc biÖt ë s¸u th¸ng ®Çu n¨m. Song chi nh¸nh ®· b¸m s¸t tõng nhiÖm vô, kÕ häach kinh doanh nªn ®· kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n, ®ång thêi cã c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh kinh doanh. Cô thÓ lµ: - Chi nh¸nh ®· phèi hîp víi Chi nh¸nh vËt t MiÒn Nam vµ ®îc sù gióp ®ì cña C«ng ty ®· tæ chøc thµnh c«ng héi th¶o vÒ cung cÊp vËt t thiÕt bÞ n©ng h¹ §an M¹ch, ®ång thêi tham gia hai lÇn héi chî, tæ chøc c¸n bé ®i §an M¹ch ®Ó n¾m b¾t kü thuËt thiªt bÞ n©ng h¹. §Èy m¹nh c«ng t¸c kinh doanh trªn c¬ së nhu cÇu cña ngµnh c¬ khÝ, ngµnh má, ngµnh x©y dùng. - Cung cÊp s¾t thÐp, kim lo¹i mÇu, vËt t thiÕt bÞ, vËt t ngµnh níc, c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ néi thÊt v¨n phßng. - Chó träng tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty gåm c¸c ®¬n vÞ VINAPR¤, VIKIN¤, n«ng nghiÖp Hµ T©y, vßng bi Phæ Yªn, dông cô S«ng C«ng vµ phô tïng « t« sè 1. N¨m 2000 chi nh¸nh ®· ®¹t doanh sè b¸n lµ 10 tû, t¨ng 40% so víi n¨m 1999. §©y lµ riªng doanh sè b¸n cho VEAM tøc lµ Tæng c«ng ty, ngoµi ra doanh sè b¸n ra cña Chi nh¸nh lµ 180 tû t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 20%, trong ®ã chi nh¸nh ®· tham gia ®ãng B¶o hiÓm toµn bé cho CBCNV cña Chi nh¸nh. Vµ riªng n¨m 2000 DN ®· lËp ®îc quü dù phßng kho¶ng 55.000.000. b, C«ng t¸c s¶n xuÊt dÞch vô 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Õ t¨ng cêng c«ng t¸c kinnh doanh, chi nh¸nh cån cã mét lo¹t hÖ thèng cöa hµng n»m trªn trôc ®êng 1A vµ c¸c tØnh, thÞ x·, thÞ trÊn nh: Cöa hµng ®iÖn tö vµ ®iÑn d©n dông ë ThÞ trÊn Phó Xuyªn - Hµ T©y, cöa hµng b¸n thiÕt bÞ n«ng nghiÖp ë §ång V¨n - Hµ Nam, néi thÊt v¨n phßng ë ThÞ x· Phñ Lý... Tõ ®ã n¨m 2000 ®· gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao ®êi sèng lµm viÖc cho CBCNV trong chi nh¸nh vµ gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc t¨ng doanh sè. V× thÕ kÕt qu¶ lµ dÞch vô n¨m 1999 ®· ®¹t xÊp xØ 40 tû t¨ng 13,5% so víi n¨m 1998. VÒ s¶n xuÊt: Ngoµi viÖc kinh doanh dÞch vô chi nh¸nh cßn chó träng më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt söa ch÷a c¬ khÝ t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp cho c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh, thùc hiÖn vît chØ tiªu. Víi kÕ ho¹ch C«ng ty giao n¨m 2000 lµ 3,5 tû, thùc hiÖn trong n¨m 2000 lµ 4 tû. Trong ®ã gia c«ng s¶n xuÊt nh«m kÝnh lµ 3,5 tû, dÞch vô söa ch÷a c¬ khÝ lµ: 40.000.000. So víi n¨m 1999 c«ng t¸c s¶n xuÊt söa ch÷a c¬ khÝ ®¹t 132% ( t¨ng h¬n 13,2% ). 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng III: mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh MATEXXIM NAm hµ néi I/ Mét sè nhËn xÐt vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh 1- Víi sù phÊn ®Êu nç lùc vµ kh«ng ngõng cña ban Gi¸m ®èc cïng víi c¸c thµnh viªn, Matexim Nam Hµ néi ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kinh doanh ®¸ng kÓ. TiÒn l¬ng cña CBCNV còng ®îc c¶i thiÖn. Doanh thu t¨ng dÇn theo tõng n¨m vµ vît kÕ ho¹ch ®Ò ra. Riªng n¨m 2000 Chi nh¸nh ®· vît kÕ ho¹ch vµ ®¹t 135% tæng doanh thu. Ngoµi ra Chi nh¸nh cßn më réng hÖ thèng dÞch vô cung cÊp s¶n phÈm ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng vµ më réng s¶n xuÊt gãp phÇn n©ng cao tæng doanh thu cña Chi nh¸nh. 2- Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m tíi. Víi nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc cña n¨m tríc Chi nh¸nh ®· ®Ò ra biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cho n¨m 2001 vµ nh÷ng n¨m tíi nh sau: - Ph¸t huy nh÷ng hiÖu qu¶ vÒ SXKD n¨m 2000, tÝch cùc tËn dông lîi thÕ vÒ ®Þa lý cña chi nh¸nh c¶ ë hai khu vùc CÇu DiÔn còng nh Phó Xuyªn. TriÓn khai tèt c«ng t¸c dÞch vô vµ n©ng cao chÊt lîng dÞch vô kho xëng bÕn b·i. Coi viÖc b¸n hµng cña ®¬n vÞ trong VEAM lµ nhiÖm vô quan träng vµ lµ mét trong nh÷ng nguån thu nhËp chÝnh vµ æn ®Þnh cña n¨m 2001 vµ nh÷ng n¨m tíi. TÝch cùc t×m ®Þa ®iÓm míi ë khu vùc ®ång b»ng b¾c bé vµ ViÖt Tr× - Phó Thä ®Ó x©y dùng ®Þa ®iÓm b¸n s¶n phÈm cña VEAM. Duy tr× vµ më réng c¸c b¹n hµng, x©y dùng niÒm tin, quan hÖ víi b¹n hµng níc ngoµi nhËp vËt t thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. §Èy m¹nh viÖc b¸n thiÕt bÞ n©ng h¹ cña §an M¹ch b»ng mäi kh¶ n¨ng. T¸i lËp xëng c¬ khÝ Phó Xuyªn, cã ®ñ søc gi¶i quyÕt vµ tham gia cac c«ng tr×nh x©y dùng vµ lµm ra c¸c s¶n phÈm míi phôc vô d©n sinh. Më réng dÞch vô söa ch÷a thiÕt bÞ m¸y mãc, c¸c lo¹i ®éng c¬ phôc vô vËn t¶i vµ phôc vô n«ng ngghiÖp. §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c dÞch vô kho, b·i vµ c¸c dÞch vô kh¸c. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra chi nh¸nh ph¶i t¹o ®îc n¨ng lùc vËn chuyÓn hµng ho¸ ®¹i lý ®Ó gi¶m gi¸ thµnh vµ triÓn khai viÖc b¸n bu«n c¸c s¶n phÈm cña VEAM trªn ®Þa bµn réng lín, doang thu cao. II/ Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD. 1- BiÖn ph¸p tæ chøc hµnh chÝnh - lao ®éng tiÒn l¬ng Chi nh¸nh cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: - Cñng cè, kiÖn toµn bé m¸y c¸c phßng cña chi nh¸nh ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô tõng quý. N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + Tæ chøc c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh, b¸n hµng ®Ó t×m hiÓu t©m lý ngêi mua hµng ®Ó nh©n viªn hiÓu s©u s¸t h¬n t©m lý vµ nhu cÇu kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kinh doanh. + Cö c¸n bé tham dù kho¸ ®µo t¹o ng¾n h¹n nghiÖp vô kinh doanh, qu¶n lý kinh tÕ trong c¬ chÕ míi. - Phæ biÕn qu¸n triÖt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®Õn CBCNV chó träng viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng CBCNV cã nhu cÇu, ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ nghØ chÕ ®é. - Quan t©m ®óng møc viÖc ®µo t¹o CBCNV, n©ng cao nghiÖp vô ®¸p øng t×nh h×nh míi. §ång thêi chó ý tuyÓn chän c¸n bé trÎ cã phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ tr×nh ®é n¨ng lùc. - Cñng cè bæ xung c¬ chÕ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng. + Cè g¾ng ®a viÖc tr¶ l¬ng theo hiÖu qu¶ kinh doanh, tõng bíc ¸p dông theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña §¹i héi CNV chøc cña C«ng ty. + Lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m cña riªng chi nh¸nh lµ 100 ngêi. + Quü l¬ng lµ: 2.063.338® - Thu nhËp phÊn ®Êu 2.000.000®/th¸ng - §¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng, søc khoÎ CNV. - Tæ chøc häc tËp an toµn lao ®éng, an toµn PCCC vµ c«ng t¸c an ninh chÝnh trÞ néi bé... - Tæ chøc cÇn cã biÖn ph¸p xem xÐt vµ sö lý nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn chiÕm dông vèn hoÆc nî dÇy da mµ ®· ®îc nh¾c nhë vÉn kh«ng thùc hiÖn thanh to¸n. 2. BiÖn ph¸p tµi chÝnh C«ng ty cÇn còng cè qu¶n lý tµi chÝnh vÒ sæ s¸ch theo ®óng híng dÉn cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc hiÖn nghiªm tóc thñ tôc thu chi tµi chÝnh. T¨ng cêng vµ cã biÖn ph¸p vÒ thu håi c«ng nî. QuyÕt to¸n c¸c quý nhanh vµ chÝnh x¸c. Híng dÉn vµ qu¶n lý vèn ë c¸c cöa hµng theo ®óng thñ tôc tµi chÝnh, ®ång thêi híng dÉn c¸ch qu¶n lý vèn vµ quay vßng hiÖu qu¶. TiÕt kiÖm vµ qu¶n lý c«ng t¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Çu t ®Ó doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶: - C¶i tiÕn ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt - Më réng thÞ trêng, x©y dùng vµ tiÕp cËn víi nh÷ng th«ng tin míi. - Lùa chän quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. 20
- Xem thêm -