Tài liệu Phân tích hệ thống quản lý cửa hàng internet

 • Số trang: 11 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 50 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Khoa Công Nghệ Thông Tin Bài tập môn: Phân tích & thiết kế hệ thống HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG INTERNET  Approver Name: Phạm Thị Quỳnh Group: 1. Đàm Minh Tuấn 2. Lê Tiến Tùng THIẾT KẾ HỆ THỐNG I – MÔ HÌNH KHÁI NIỆM: Mô hình E-R: 1- Xác định thực thể và thuộc tính. Loại dịch vụ : (Tên loại dịch vụ)->(Số chỗ,đơn giá) Phiếu : (Số phiếu)->( ) Mã máy : ( Mã)->( ) Loại dịch vụ nước : (Tên)->( ) 2- Biểu đồ. GHI PHIẾU Mã máy Giờ k/vào LOẠI DỊCH VỤ PHIẾU THUỘC Tên Số phiếu Số phiếu LOẠI DỊCH VỤ THANH TOÁN Đơn giá Giờ ra Thành tiền Số chỗ II – THIẾT KẾ MÔ HÌNH LOGIC: Biểu đồ dữ liệu của mô hình quan hệ: 1. PHIẾU * Số phiếu 4. ĐÁP ỨNG NHU CẦU * Loại dịch vụ * Mã máy 5.THANH TOÁN 2.LOẠI DỊCH VỤ * Số phiếu * Mã máy * Loại dịch vụ * Tên dịch vụ * Mã máy 3.MÁY * Mã máy III – THIẾT KẾ MÔ HÌNH VẬT LÝ: 1- Cơ sở dữ liệu vật lý: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server.Từ các quan hệ trên,ta chỉ cần đến hai bảng sau: a) Bảng “ Giá dịch vụ”: Thuộc tính Loại dịch vụ Đợn giá Số chố Loạidịch vụ nước Đơn giá Ghi chú Kiểu dữ liệu Nvarchar Smallmoney Integer Nvarchar Smallmoney Nvarchar Độ rộng 20 Ghi chú Khoá chính 3 20 50 b) Bảng “Dịch vụ khách”: Thuộc tính ID Số phiếu Mã máy Loại dịch vụ Giờ khách vào Giờ khách ra Loại dịch vụ nước Kiểu dữ liệu SmallInt Int Nvarchar Nvarchar Smalldatetime Smalldatetime Nvarchar Độ rộng 12 3 50 50 Ghi chú Khoá chính 2 – Xác định luồng hệ thống: a.Sơ đồ hệ thống cho biểu đồ ”1. Đáp ứng nhu cầu cùa khách” Hết máy Khách Yêu cầu 1.1 Hỏi yêu cầu của khách 1.2 Loại dịch vụ y/cầu Kiểm tra chỗ trống Sổ ghi khách ra B Vé xe Còn máy Yêu cầu A Bảng giá D Sổ ghi khách vào 1.4 Ghi sổ khách vào 1.3 Đã ghi phiếu Phiếu ghi C Máy thực hiện 2 tiến trình 1.2 và 1.4 a.1.Tiến trình”1.2.Kiểm tra chố trống” Xử lý mối khi có khách vào Sau khi nhập vào Loại dịch vụ,xác định số chố như sau: Ghi phiếu Trong đó: - Tổng số loại máy của loại dịch vụ : đã biết trước. - Số lượng máy đang hoạt động := tổng số bản ghi trong bảng ghi khách vào a.2.Tiến trình “1.4 ghi sổ khách vào” Xử lý mối khi có khách vào, và còn chố trống Chỉ cần nhập vào Mã máy loại dịch vụ,còn thời gian vào được lấy ra từ hệ thống của máy b.Sơ đồ hệ thống cho biểu đồ 2 “Thanh toán dịch vụ của khách” Phiếu ghi khách vào khách Phiếu giả 2.1 Kiểm tra phiêu ghi 2.2 Phiếu đã kiểm tra Đối chiếu với sổ ghi khách vào Phiếu sai Thông tin phiếu Ghi sổ khách ra C Phiếu đúng 2.4 Dịch vụ đã thanh toán Ghi sổ khách ra 2.3 Thanh toán Phiếu thanh toán Máy thực hiện hai tiến trình 2.3 và 2.4 b.1:Tiến trình”2.3.Thanh toán” Xử lý mỗi khi có khách ra,Phiếu là thật phù hợp với thông tin trong sổ. Sau khi nhập vào Mã máy sẽ tìm ra được Máy người đó sử dụng,bổ xung thêm giờ khách ra từ giờ của hệ thống. Tính tiền như sau b.2.Tiến trình”2.4.ghi sổ khách ra” là tiếp tục của tiến trình 2.3 Chỉ cần ghi lại các dữ liệu đã có vê dịch vụ đã có vào máy c.Sơ đồ hệ thống cho biểu đồ”3.Giải quyết sự cố” Thông báo sự cố khách Không đúng Lỗi do khách 3.1 Kiểm tra hiện trạng máy Thông tin sự cố Do máy tính Biên bản 3.2 Đối chiếu với sơ đồ phòng máy Đúng 3.4 Lập biên bản Thông tin về sự cố 3.3 Thông tin sự cố Giải quyết sự cố Máy thực hiện 3 tiến trình 3.1,3.2,3.3 Khách Chọn máy khác cho khách c.1.Tiến trình”3.1 kiểm tra hiện trạng của máy” Mối khi có sự cố,Ngưới coi dịch vụ phải đến trực tiếp kiểm tra máy Xem có phải do máy hay không c.2.Tiến trình”3.2 Kiểm tra theo sơ đồ máy” Sau khi kiểm tra hiện trạng của máy, ta cần phải kiểm tra sơ đồ máy xem có đúng là máy như vậy không? c.3.Tiến trình”3.3 Xử lý sự cố máy” Tiền hành khắc phục sự cố về máy cho khách trong thời gian ngắn nhất c.4.Tiến trình”3.4 “Lập biên bản ” Thực hiện sau khi đã kiểm tra sơ đồ máy Cập nhật nội dung biên bản theo mấu trên máy 3– Thiết kế các giao diện a) Giao diện truy nhập vào hệ thống TRUY NHẬP HỆ THỐNG Người dùng Mật khẩu Chấp nhận Hủy bỏ b) Giao diện nhập loại dịch vụ đơn giá CẬP NHẬT DỊCH VỤ NƯỚC Loại dịch vụ nước Đơn giá Đơn vị Chấp nhận Hủy bỏ c) Giao diện kiểm tra chỗ trống và ghi sổ khách vào KIỂM TRA CHỖ TRỐNG VÀ GHI KHÁCH VÀO d) Giao diện ghi dịch vụ nước e) Giao diện ghi sổ khách ra và in phiếu thanh toán f) Giao diện tổng hợp chính: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG INTERNER Cập nhật Tính tiền In báo cáo K/tra chỗ trống g) Đặc tả giao diện: - Mục tiêu của giao diện là kiểm tra chỗ trống và cập nhật thông tin khi có khách vào. - Chỉ cần nhập mã máy và dịch vụ giải khát,còn các thông tin khác thì máy tự làm.
- Xem thêm -