Tài liệu Phân tích dự án cải tạo nâng cấp trạm sản xuất ôxi nitơ

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phân tích dự án cải tạo nâng cấp trạm sản xuất ôxi nitơ
LuËn v¨n tèt nghiÖp 1 PhÇn I c¬ së Lý luËn ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n I. Tæng quan ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n. II. Néi dung chñ yÕu cña ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n. II.1. X¸c ®Þnh tæng nhu cÇu vèn. II.2. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n. II.2.1. Nhãm gi¸ trÞ vèn: NPV, NFV vµ AW. II.2.2. Nhãm suÊt thu lîi: IRR, ERR, CRR. II.2.3. Nhãm chØ tiªu lîi Ých/ chi phÝ (B/C). II.2.4. Thêi gian hoµn vèn. II.2.5. Ph©n tÝch l·i lç theo ®iÓm hoµ vèn. III. TÝnh to¸n l·i suÊt thu lîi tèi thiÓu chÊp nhËn ®îc MARR. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 2 PhÇn I C¬ së lý luËn ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n I. Tæng quan vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n lµ mét néi dung kinh tÕ quan träng trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n; ph©n tÝch tµi chÝnh nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ mÆt tµi chÝnh th«ng qua viÖc: + Xem xÐt nhu cÇu vµ sù ®¶m b¶o c¸c nguån lùc tµi chÝnh cho viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t (x¸c ®Þnh quy m«, c¬ cÊu c¸c lo¹i vèn, c¸c nguån tµi trî cho dù ¸n). + Xem xÐt t×nh h×nh, kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña dù ¸n trªn gãc ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n. Cã nghÜa lµ xem xÐt nh÷ng chi phÝ sÏ ph¶i thùc hiÖn kÓ tõ khi so¹n th¶o cho ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n, xem xÐt nh÷ng lîi Ých mµ ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n sÏ thu ®îc do thùc hiÖn dù ¸n. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch nµy lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh cã nªn ®Çu t hay kh«ng? Bëi mèi quan t©m chñ yÕu cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Çu t lµ ®Çu t vµo dù ¸n ®· cho cã mang l¹i lîi nhuËn thÝch ®¸ng hoÆc ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn so víi viÖc ®Çu t vµo c¸c dù ¸n kh¸c kh«ng. Ngoµi ra, ph©n tÝch tµi chÝnh cßn lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ x· héi. II. néi dung chñ yÕu cña ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n II.1. X¸c ®Þnh tæng vèn ®Çu t cña dù ¸n: II.1.1. Theo thµnh phÇn vèn gãp: Tæng vèn ®Çu t gåm hai thµnh phÇn Vèn cè ®Þnh vµ Vèn lu ®éng: - Vèn cè ®Þnh (§Çu t c¬ b¶n) gåm chi phÝ chuÈn bÞ, chi phÝ ban ®Çu cho ®Êt ®ai, gi¸ trÞ nhµ xëng s½n cã sö dông l¹i, chi phÝ x©y dùng mçi nhµ xëng, chi phÝ mua m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ ®¶m b¶o kü thuËt. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 3 - Vèn lu ®éng gåm vèn s¶n xuÊt, vèn lu th«ng, vèn dù phßng. Vèn s¶n xuÊt vµ lu th«ng lµ tiÒn chi phÝ mua nguyªn nhiªn liÖu, ®iÖn níc bao b×, phô tïng thay thÕ, c¸c dÞch vô tiªu thô vµ tiÒn l¬ng trong kú kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Vèn dù phßng ®Ó phßng bÞ khi cã nh÷ng biÕn ®éng lín nh gi¸ c¶ nguyªn nhiªn liÖu thay ®æi lín, thiÖt h¹i, rñi ro... II.1.2. Theo nguån vèn gåm: - Vèn riªng cã cña doanh nghiÖp (tù cã) - Vèn Ng©n s¸ch cÊp - Vèn gãp - Vèn vay II.2. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n Khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t theo ph¬ng ph¸p ngêi ta thêng sö dông 4 nhãm chØ tiªu lín sau ®©y: - Nhãm 1: Gi¸ trÞ vèn: NPV, NFV, AW - Nhãm 2: SuÊt thu lîi: IRR, ERR, CRR - Nhãm 3: Tû sè lîi Ých/ chi phÝ (B/C) gåm: + B/C (thêng) + B/C (söa ®æi) - Nhãm 4: Thêi gian hoµn vèn (Thv) gåm: + Thv: Kh«ng chiÕt khÊu + Thv: Cã chiÕt khÊu. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 4 II.2.1. Nhãm gi¸ trÞ vèn: NPV, NFV, AW Mçi dù ¸n ®Çu t ®Òu cã dßng tiÒn tÖ (CF) kh¸c nhau. Dßng tiÒn tÖ n¨m t ®îc tÝnh: At = Rt - Dt Trong ®ã: + Rt: Doanh thu cña dù ¸n t¹i n¨m t + Dt = Ct + It: Tæng chi phÝ cña dù ¸n n¨m t + It: Chi phÝ ®Çu t t¹i n¨m t + Ct: Chi phÝ vËn hµnh ë n¨m thùc hiÖn (TÊt c¶ c¸c lo¹i chi phÝ, trõ khÊu hao, l·i vay vµ thuÕ) Nh vËy, ta cã dßng tiÒn tÖ cña dù ¸n lµ: CF: A0, A1, A2,... , At,... , An II.2.1.1. Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV) B¶n chÊt cña ph¬ng ph¸p nµy lµ quy ®æi dßng tiÒn cña dù ¸n vÒ gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu ®Çu t. n NPV = ∑ t =0 At (1 + i ) t Trong ®ã: i: hÖ sè chiÕt khÊu n: thêi gian thùc hiÖn dù ¸n §¸nh gi¸ vµ lùa chän dù ¸n theo NPV: + NPV > 0: Ph¬ng ¸n ®îc chän. + Ph¬ng ¸n nµo cã NPV lín h¬n th× ph¬ng ¸n Êy tèt h¬n. NÕu c¸c ph¬ng ¸n lo¹i trõ nhau ta chän ph¬ng ¸n cã NPV d¬ng lín nhÊt. * ¦u - Nhîc ®iÓm cña chØ tiªu nµy: - ¦u ®iÓm: ChØ tiªu nµy cho biÕt quy m« sè tiÒn l·i rßng thu ®îc tõ dù ¸n. §©y chÝnh lµ chØ tiªu mµ c¸c nhµ ®Çu t quan t©m. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 5 - Nhîc ®iÓm: ChØ tiªu nµy phô thuéc vµo hÖ sè chiÕt khÊu (i) ®îc lùa chän. SuÊt chiÕt khÊu (i) cµng bÐ th× gi¸ trÞ NPV cµng lín, do ®ã cÇn lùa chän suÊt chiÕt khÊu cho ®óng. ViÖc tÝnh to¸n nµy phøc t¹p nªn ngêi ta thêng lÊy suÊt chiÕt khÊu b»ng suÊt thu lîi tèi thiÓu MARR. Ph¬ng ¸n nµy chØ øng dông khi hÖ sè chiÕt khÊu cña c¸c n¨m lµ gièng nhau vµ tiÒn thu ®îc cña dù ¸n ®Çu t l¹i víi MARR. Khi hÖ sè chiÕt khÊu c¸c n¨m kh¸c nhau nªn dïng ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ t¬ng lai rßng (NFV). II.2.1.2. Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ t¬ng lai rßng (NFV) NFV = − A0 (1 + i ) n + At (1 + r ) n − 1 + SV r ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh quy m« l·i cña dù ¸n ë thêi ®iÓm t¬ng lai. §¸nh gi¸ vµ lùa chän dù ¸n ®Çu t theo chØ tiªu NFV còng gièng nh chØ tiªu NPV, nghÜa lµ ph¬ng ph¸p cã NFV > 0 lµ ph¬ng ph¸p ®îc chän. Khi c¸c ph¬ng ¸n lo¹i trõ nhau ta chän ph¬ng ¸n cã NFV d¬ng vµ lín nhÊt (NFVmax > 0). NhËn xÐt: - Ph¬ng ¸n ®îc chän theo NPV còng ®îc lùa chän theo VFV. - Ph¬ng ¸n ®îc ®¸nh gi¸ theo NPV còng ®îc ®¸nh gi¸ theo NFV. II.2.2. Nhãm suÊt lîi thu: IRR, ERR, CRR: II.2.2.1. SuÊt thu lîi néi t¹i IRR: SuÊt thu lîi néi t¹i IRR lµ hÖ sè chiÕt khÊu mµ øng víi nã gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV) cña dßng tiÒn dù ¸n (CF) ®óng b»ng 0. n NPV = ∑ t =0 At =0 (1 + IRR ) t NÕu ph¬ng ¸n cã IRR > MARR th× lµ ph¬ng ¸n ®îc chän. * ¦u - Nhîc ®iÓm cña chØ tiªu IRR: Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 6 - ¦u ®iÓm: Nªu râ møc ®é l·i suÊt mµ dù ¸n cã thÓ ®¹t ®îc. NÕu l·i suÊt nµy cao h¬n l·i suÊt ®Çu t ban ®Çu th× lµ dù ¸n tèt. - Nhîc ®iÓm: Kh«ng cho biÕt møc ®é sinh lîi cña ®ång vèn bá ra ban ®Çu, thêi gian hoµ vèn... Do ®ã, ®Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n, dïng thªm c¸c chØ tiªu kh¸c. Nguyªn t¾c so s¸nh lùa chän ph¬ng ¸n theo IRR: Ph¬ng ¸n cã vèn ®Çu t lín h¬n ®îc chän khi suÊt thu néi t¹i cña gia sè vèn ®Çu t lín h¬n (hoÆc b»ng) suÊt thu lîi tèi thiÓu, nÕu ngîc l¹i chän ph¬ng ¸n cã vèn ®Çu t nhá h¬n. II.2.2.2. SuÊt thu lîi ngo¹i lai ERR: SuÊt thu lîi ngo¹i lai lµ l·i suÊt lµm c©n b»ng gi¸ trÞ vèn ®Çu t ë trong t¬ng lai víi tÝch luü c¸c dßng thu ®îc gi¶ thiÕt ®îc ®Çu t víi suÊt thu lîi tèi thiÓu chÊp nhËn ®îc (MARR). n n t =0 t =0 ∑ At1 (1 + ERR) n−1 + ∑ At+ (1 + MARR) n−t = 0 Trong ®ã: + At: Gi¸ trÞ cña dßng tiÒn dù ¸n ë n¨m t mµ n¨m ®ã cã thu nhá h¬n chi. + At+: Gi¸ trÞ dßng tiÒn dù ¸n ë n¨m t mµ n¨m ®ã cã thu lín h¬n chi. §¸nh gi¸: Ph¬ng ¸n cã ERR > MARR lµ ph¬ng ¸n ®îc lùa chän. So s¸nh vµ chän lùa ph¬ng ¸n ®Çu t theo chØ tiªu ERR gièng nh chØ tiªu IRR. II.2.3. Nhãm chØ tiªu lîi Ých/ chi phÝ (B/C): II.2.3.1. ChØ tiªu lîi Ých/ chi phÝ thêng: n B Cthuong = Rt ∑ (1 + MARR ) t ∑ (1 + MARR ) t t =0 n t =0 Ct + I t Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 7 Trong ®ã: + Rt: Doanh thu tõ dù ¸n n¨m t. + Ct: Chi phÝ vËn hµnh dù ¸n t¹i n¨m t. + It: Chi phÝ ®Çu t cho dù ¸n n¨m t. + MARR: SuÊt thu lîi tèi thiÓu chÊp nhËn ®îc. ChØ tiªu lîi Ých/ chi phÝ thêng (B/C) thêng cho ta biÕt mét ®ång chi phÝ quy vÒ thêi ®iÓm ®Çu cña dù ¸n sÏ thu ®îc bao nhiªu còng quy vÒ thêi ®iÓm ®Çu cña dù ¸n. NÕu chØ sè B/C > 1: Ph¬ng ¸n ®îc chän. II.2.3.2. ChØ tiªu lîi Ých/ chi phÝ söa ®æi: n B C suadoi = Rt − Ct ∑ (1 + MARR ) t =0 n It ∑ (1 + MARR ) t =0 t t Ph¬ng ¸n cã: B/C >1 lµ ph¬ng ¸n ®îc lùa chän. §iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a 2 tû sè B/C thêng vµ söa ®æi lµ chi phÝ vËn hµnh hµng n¨m ®îc tÝnh lµ chi phÝ hµng n¨m (trong chØ tiªu B/C thêng) hay ®îc trÝch trõ trùc tiÕp tõ doanh thu hµng n¨m (trong chØ tiªu B/C söa ®æi). * ¦u - Nhîc ®iÓm cña nhãm chØ tiªu lîi Ých/ chi phÝ. - ¦u ®iÓm: ChØ râ phÇn thu nhËp (lîi Ých) trªn mçi ®ång vèn ®Çu t hoÆc mçi ®ång chi phÝ. - Nhîc ®iÓm: Kh«ng cho biÕt tæng l·i rßng cña dù ¸n nh chØ tiªu NPV. Mét dù ¸n cã B/C lín nhng vèn ®Çu t nhá th× tæng lîi nhuËn vÉn nhá. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 8 II.2.4. Thêi gian hoµn vèn (Thv): Thêi gian hoµn vèn cña mét dù ¸n lµ kho¶ng thêi gian tÝch luü dßng tiÒn tÖ cña dù ¸n trë lªn d¬ng. Thv At ∑ (1 + i ) t =0 t + i: HÖ sè chiÕt khÊu. - NÕu i = 0: ta cã thêi gian hoµn vèn kh«ng chiÕt khÊu. NghÜa lµ khi tÝnh to¸n thêi gian hoµn vèn cña dù ¸n ®· kh«ng tÝnh ®Õn gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn theo thêi gian. - NÕu i ≠ 0: ta cã thêi gian hoµn vèn cã chiÕt khÊu. NghÜa lµ khi tÝnh to¸n thêi gian hoµn vèn cña dù ¸n ta ®· tÝnh c¶ ¶nh hëng cña thêi gian ®Õn gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn. Tuú theo ®Æc ®iÓm riªng cña tõng ngµnh mµ c¸c ngµnh cã yªu cÇu thêi gian hoµn vèn tiªu chuÈn (Thvtc) kh¸c nhau. Khi thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t theo chØ tiªu thêi gian hoµn vèn ta ph¶i chän thêi gian hoµn vèn cña ngµnh mµ dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn ®Ó so s¸nh. NÕu Thv < Thvtc lµ ph¬ng ¸n ®îc chän. Ta thÊy thêi gian hoµn vèn cña dù ¸n phô thuéc vµo hÖ sè chiÕt khÊu i. NÕu hÖ sè chiÕt khÊu cµng lín th× thêi gian hoµn vèn cµng dµi. Khi tÝnh to¸n thêi gian hoµn vèn ngêi ta thêng lÊy hÖ sè chiÕt khÊu b»ng suÊt thu lîi tèi thiÓu cã thÓ chÊp nhËn ®îc MARR. * ¦u -Nhîc ®iÓm cña chØ tiªu Thv: - ¦u ®iÓm: Cho chñ ®Çu t biÕt thêi gian m×nh thu håi l¹i ®îc vèn ®· bá ra. - Nhîc ®iÓm: Kh«ng ®Ò cËp ®Õn diÔn biÕn cña chi phÝ vµ lîi Ých cña dù ¸n. Cã trêng hîp mét dù ¸n cã Thv > Thv cña dù ¸n kh¸c nhng vÉn lµ dù ¸n tèt h¬n. Nªn khi xÐt dù ¸n theo Thv ph¶i kÕt hîp c¸c chØ tiªu kh¸c. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 9 II.2.5. Ph©n tÝch l·i lç theo ®iÓm hoµ vèn: §iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã doanh nghiÖp thi võa ®ñ trang tr¶i nh÷ng chi phÝ bá ra. Trªn ®å thÞ, ®iÓm hoµ vèn chÝnh lµ giao ®iÓm cña ®êng doanh thu vµ ®êng chi phÝ. S¶n xuÊt t¹i ®iÓm hoµ vèn th× doanh nghiÖp kh«ng lç còng kh«ng l·i. §iÓm hoµ vèn lý thuyÕt lµ ®iÓm mµ doanh thu ngang b»ng víi chi phÝ s¶n xuÊt tiªu thô sè lîng s¶n phÈm lµm ra: R = TC P.Q0 = FC + VC = FC + Q0. AVC Trong ®ã: + R = P.Q0: Doanh thu t¹i ®iÓm hoµ vèn +P + Q0 : Gi¸ b¸n hµng ho¸ : S¶n lîng ë thêi ®iÓm hoµ vèn + TC = FC + VC: Tæng chi phÝ + FC: Chi phÝ cè ®Þnh + VC: Chi phÝ biÕn ®æi + AVC = VC/ Q0: Chi phÝ biÕn ®æi b×nh qu©n Rót ra s¶n lîng hoµ vèn lµ: Q0 = FC (1) P − AVC Vµ doanh thu ë ®iÓm hoµ vèn lµ: R0 = FC AVC 1− P §iÓm hoµ vèn thùc tÕ còng ®îc x¸c ®Þnh gièng nh ®iÓm hoµ vèn lý thuyÕt, nhng trong chi phÝ cè ®Þnh (FC) ®îc trõ ®i phÇn khÊu hao TSC§. R0 ( tt ) = FC − KHTSCD ( 2) P − AVC Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 10 X¸c ®Þnh ®iÓm hoµ vèn thùc tÕ cho phÐp dù trï kh¶ n¨ng cña XÝ nghiÖp cã tiÒn (kÓ c¶ dïng nguån khÊu hao vµ chiÕt gi¶m chi phÝ thµnh lËp XÝ nghiÖp) ®Ó tr¶ nî. Hay nãi c¸ch kh¸c, ®©y chÝnh lµ giíi h¹n ngõng s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp. III. TÝnh to¸n suÊt thu lîi tèi thiÓu cã thÓ chÊp nhËn ®îc MARR: MARR ®îc dïng lµ hÖ sè chiÕt khÊu tÝnh quy ®æi c¸c dßng tiÒn tÖ cña dù ¸n còng nh ®Ó lµm “mèc chuÈn” trong thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. ViÖc x¸c ®Þnh MARR qua c¸c lo¹i gi¸ chi phÝ vèn nh thÕ nµo lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n vµ cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau. B¶n th©n MARR phô thuéc cÊu tróc nguån vèn vµ chi phÝ sö dông vèn vay trong thÞ trêng vèn. Ngoµi ra, MARR cßn phô thuéc vµo tû lÖ l¹m ph¸t vµ c¸c yÕu tè rñi ro kh¸c trong kinh doanh. Do yÕu tè l¹m ph¸t lµm cho tiÒn mÊt gi¸, dÉn ®Õn dù ¸n ®ã kh«ng cã tÝnh kh¶ thi n÷a. V× vËy, yÕu tè l¹m ph¸t cÇn ph¶i ®îc ®a vµo ®Ó ®Ò phßng rñi ro. Ngêi ta x¸c ®Þnh MARR theo c«ng thøc: MARR = L·i suÊt trung b×nh+Tû lÖ l¹m ph¸t+Tû lÖ l¹m ph¸t x L·i suÊt trung b×nh NhËn xÐt: C¸c nhãm chØ tiªu: Gi¸ trÞ vèn, suÊt thu lîi, tû sè lîi Ých/ chi phÝ vµ thêi gian hoµn vèn ®Òu cã nh÷ng u nhîc ®iÓm riªng cña chóng. Khi thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ lùa chän ph¬ng ¸n ®Çu t ta cÇn kÕt hîp c¸c nhãm chØ tiªu ®Ó cho kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thªm chÝnh x¸c. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 11 PhÇn II Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng xëng s¶n xuÊt giÊy vÖ sinh& §å dïng cho trÎ em. I.Vµi nÐt vÒ dù ¸n ®Çu t x©y dùng xëng s¶n xuÊt giÊy vÖ sinh & §å dïng cho trÎ em. 1.1. VÞ trÝ cña xëng : Xëng s¶n xuÊt giÊy vÖ sinh ®îc x©y dùng t¹i khu ®Êt n»m trong quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp phè nèi B,t¹i x· T©n LËp,HuyÖn Yªn Mü,TØnh Hng Yªn,gÇn s¸t ®êng quèc lé 5.Víi nguån ®iÖn còng nh c¬ së h¹ tÇng ®· cã phôc vô cho khu c«ng nghiÖp. Xëng gåm: -Nhµ giíi thiÖu s¶n phÈm+khèi v¨n phßng :600 m2 C¨ng tin nhµ ¨n :600m2 -Nhµ xëng+c¸c kho+c¸c c«ng tr×nh phô trî lµ : Nhµ xëng :8000m2 C¸c lo¹i kho :3000m2 Tr¹m ®IÖn :36m2 Ngoµi ra cßn cã bÓ ,giÕng níc,khu WC.. TÊt c¶ c«ng tr×nh ®îc thiÕt kÕt hîp hµI hoa víi c¶nh quan chung cña khu c«ng nghiÖp. I.2. §¬n vÞ qu¶n lý : C«ng ty TNHH Hoa ViÖt B×nh §Þa chØ :367 §éi CÊn –Cèng VÞ –Ba §×nh –Hµ Néi. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 12 I.3. Thùc tr¹ng cña Xëng: Do nghiªn cøu ,n¾m b¾t,x¸c ®Þnh nhu cÇu cuÈ thÞ trêng vÒ s¶n phÈm giÊy vÖ sinh dµnh cho trÎ em lµ rÊt lín,nhÊt lµ t¹i miÒn b¾c.Nªn c«ng ty TNHH Hoa ViÖt B×nh QuyÕt ®Þnh dÇu t x©y míi toµn bé Xëng s¶n xuÊt giÊy vÖ sinh trÎ em.Víi d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cña §µI Loan.Gãp phÇn vµo c«ng cuéc C«ng NghiÖp Ho¸-HÞn §¹i Ho¸ cña §Êt Níc.Gãp phÇn gi¶I quyÕt kho¶ng 200 lao ®éng thêng xuyªn t¹i ®Þa ph¬ng. II. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: C¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao c¸c nguyªn nhiªn vËt liÖu (NVL) vµ ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty ta tÝnh ®îc c¸c nhu cÇu vµ chi phÝ NVL hµng n¨m. II.1. Nguyªn vËt liÖu: Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®Ó lµm ra s¶n phÈm cÇn rÊt nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu ®îc cung cÊp bëi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi níc -V¶i kh«ng dÖt: ®îc c«ng ty nhËp khÈu trùc tiÕp tõ §µi Loan do s¶n phÈm nµy trong níc cha ®¸p øng ®îc. T¸c dông: tho¸t Èm, mÒm m¹i, lu th«ng tèt,kh«ng ®äng níc,kh«ng cho c¸c chÊt cÆn b· thÊm ngîc trë l¹i. Gi¸: 72 USD/1 tÊn -PE thë: Do c«ng ty Mü Vinh ë Tõ S¬n., B¾c Ninh cung cÊp.. T¸c dông :t¹o ®é tho¸ng m¸t cho bØm,t¨ng cêng ®èi lu cho kh«ng khÝ Gi¸: 564.000 ®ång/1 tÊn -H¹t siªu thÊm :NhËp khÈu trùc tiÕp tõ §µi Loan. HiÖn nay do ë ViÖt Nam cha cã c«ng ty nµo cung cÊp s¶n phÈm nµy. H¹t siªu thÊm quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. T¸c dông : thÊm hót nhanh, kh«ng gi÷ níc. Gi¸: 136 USD/1tÊn Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 13 -B«ng: ®îc nhËp tõ c«ng ty b«ng B¹ch TuyÕt, ®Þa chØ t¹i khu c«ng nghiÖp VÜnh Tuy, X· VÜnh Tuy, Thanh Tr× Hµ Néi T¸c dông : ThÊm hót c¸c chÊt bÈn,®Þnh h×nh cho s¶n phÈm ,lµm cho s¶n phÈm ªm ¸i ®èi víi trÎ em . Gi¸ : 2.350.000 ®ång/ 1 tÊn -Níc sö dông trong s¶n xuÊt ®îc xö lý qua hÖ thèng läc than ho¹t tÝnh vµ xèp sø, doanh nghiÖp ®ång thêi cã ph¬ng ¸n dù phßng lµ khai th¸c níc ngÇm ®îc b¬m lªn vµ ®îc xö lý ®Ó dù phßng khi nhµ m¸y níc gÆp sù cè kh«ng cung cÊp níc cho s¶n xuÊt. -Bao b× s¶n phÈm: Tói nylon, in phøc hîp do c«ng ty bao b× Ngäc DiÖp ®Þa chØ t¹i Nh Quúnh, V¨n L©m, Hng Yªn cung cÊp Dùa vµo lîng s¶n phÈm dù kiÕn s¶n xuÊt cña dù ¸n, ¸p dông c¸c ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm theo hÖ thèng d©y truyÒn ta tÝnh ®îc tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ: 3.092.720.000 ®ång. II.2. Chi phÝ ®iÖn n¨ng: C¨n cø vµo sù ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ trong d©y truyÒn c«ng nghÖ ta cã: + C¸c m¸y nghiÒn bét giÊy, d©y truyÒn s¶n xuÊt, m¸y c¾t, m¸y d¸n, lµ thiÕt bÞ lµ c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc liªn tôc nªn ®iÖn n¨ng tiªu thô lµ: (28Kw+35Kw+ 5Kw+ 22Kw) x 2203h = 198.270 Kwh + M¸y b¬m níc chØ lµm viÖc 2,1h/ ngµy ®ªm (lÊy trßn) nªn ®iÖn n¨ng tiªu thô 15Kw x 306 x (1 - αmn) . 2,5h lµ: = 15Kw x 306 x (1 - 0,1) x 2,5h = 4.131 Kwh + ChiÕu s¸ng gåm 1,5Kw ®Ìn ®ªm vµ 1,5Kw ®Ìn lµm viÖc nªn ®IÖn n¨ng tiªu thô lµ: (1,5Kw . 365 . 12h) + (1,5Kw . 306 . 24h) = 17.568 Kwh + C¸c m¸y cßn l¹i nh m¸y ®ãng gãi, … lµ c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng kh«ng th êng xuyªn liªn tôc nªn ta lÊy theo møc b×nh qu©n 4h/1ngµy Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 14 8,5Kw x 306 x 4h = 10.404Kwh Tæng ®iÖn n¨ng tiªu thô trong n¨m cña tr¹m lµ: 198.270 Kwh+4.131 Kwh+17.568 Kwh+10.404Kwh= 230.373 Kwh (Lµm trßn 230.000 Kwh/n¨m). Chi phÝ ®iÖn n¨ng cho mét n¨m s¶n xuÊt: 1.000 ®/Kwh . 230.000 Kwh = 230.000.000 ®ång. II.3. Chi phÝ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi: II.3.1. KÕ ho¹ch vÒ nh©n viªn vµ møc l¬ng dù kiÕn: Theo nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc, doanh nghiÖp cã møc chi cè ®Þnh l¬ng cho nh©n viªn mét th¸ng dù kiÕn nh sau: §¬n vÞ: ®ång Stt Chøc vô Sè ngêi Møc l¬ng th¸ng dù kiÕn/ ngêi 1 Phã gi¸m ®èc SX, ThÞ trêng 2 3.000.000 2 KÕ to¸n 4 2.000.000 3 Nh©n viªn P. kinh doanh & b¸n hµng 5 1.200.000 4 C«ng nh©n s¶n xuÊt, ®ãng gãi 20 600.000 5 Thñ kho 2 1.000.000 6 L¸i xe 2 2.000.000 7 Kü s m¸y 3 1.500.000 38 42.500.000 Tæng céng Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 15 II.2.4. Chi phÝ qu¶n lý vµ tiªu thô: - Chi phÝ qu¶n lý gåm tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý, khÊu hao TSC§ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, chi phÝ söa ch÷a, chi phÝ tiÕp kh¸ch, l·i vay... - Chi phÝ tiªu thô: chi phÝ ®ãng gãi, b¶o qu¶n cÊt gi÷ vËn chuyÓn, chi phÝ b¸n hµng ho¸ vµ chi phÝ tiÕp thÞ. C¨n cø vµo c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cña xÝ nghiÖp vµ d©y truyÒn, c¨n cø vµo ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña tr¹m kÕt hîp víi sè liÖu thèng kª thùc tÕ chi phÝ qu¶n lý trong c¸c n¨m qua ta x¸c ®Þnh ®îc chi phÝ qu¶n lý. + Söa ch÷a thêng xuyªn m¸y mãc thiÕt bÞ: + Chi phÝ qu¶n lý tr¹m: Chi phÝ qu¶n lý vµ tiªu thô: Tõ ®ã ta lËp ®îc b¶ng II.2.4 tÝnh vèn lu ®éng: TT 1 2 3 4 5 6 YÕu tè chi phÝ Gi¸ trÞ NVLiÖu §iÖn n¨ng (tÝnh tb 1000/1KW) L¬ng c«ng nh©n Chi phÝ qu¶n lý Chi phÝ tiªu thô Bao b× ®ãng gãi Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ b¶o qu¶n C¸c kho¶n kh¸c Tæng céng 3.092.720 230.000 369.280 138.48 600.080 115.400 161.560 276.960 46.160 184.600 4.616.000 Dù kiÕn vßng quay vèn lu ®éng lµ 6 vßng/n¨m (b»ng víi sè vßng quay vèn lu ®éng cña xÝ nghiÖp) ta cã vèn lu ®éng cña dù ¸n lµ: nl® = 4.616.000 6 = 770.000 x 103 ®ång II.3. X¸c ®Þnh tæng nhu cÇu vèn cña dù ¸n vµ c¸c nguån cung cÊp vèn: B¶ng II.3.1. Tæng vèn ®Çu t vµ nguån vèn Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp TT 16 Gi¸ trÞ Néi dung 1 Chi phÝ ®Òn bï,san lÊp, x©y l¾p nhµ m¸y 1833.600 2 Chi phÝ mua s¾m d©y truyÒn c«ng nghÖ 3552.600 3 ThiÕt bÞ vi tÝnh 4 Xe «t« 2,5 tÊn (®· qua sö dông ) 135.700 5 C¸c chi phÝ kh¸c 193.600 Chi phÝ lËp dù ¸n 22.920 ThiÕt kÕ thi c«ng 103.713 14.500 B¶o hiÓm c«ng tr×nh 36.967 Khoan kh¶o s¸t níc 30.000 Vèn cè ®Þnh 5.730.000 Vèn lu ®éng 770.000 Tæng vèn 6.500.000 Tæng sè vèn ®Çu t cña dù ¸n lµ: 6500 triÖu ®ång. Gåm 2 nguån vèn tù cã vµ vèn vay: - Vèn tù cã: 3500 triÖu ®ång ®îc lÊy tõ quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp vµ vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng víi chi phÝ sö dông vèn lµ 10%/n¨m. Nguån vèn nµy sö dông lµm vèn lu ®éng, tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n, ®Òn bï, san lÊp, x©y l¾p c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ mua s¾m mét sè vËt t phô tïng cho viÖc söa ch÷a thiÕt bÞ cña d©y truyÒn c«ng nghÖ. - Vèn vay: 3000 triÖu ®ång dïng ®Ó mua míi c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, x©y l¾p c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. PhÇn vèn vay nµy xÝ nghiÖp ph¶i ®i vay dµi h¹n t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn * víi l·i suÊt vay dµi h¹n lµ 13%/n¨m, tr¶ ®Òu gèc trong 6 n¨m. ViÖc ®i vay t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn* ®èi víi c«ng ty lµ viÖc kh«ng mÊy khã do c«ng ty lu«n lµm ¨n cã l·i vµ thanh to¸n ®óng thêi h¹n tÊt c¶ c¸c kho¶n vay tríc víi Ng©n hµng. Ngoµi ra, c«ng ty ®· lËp dù ¸n nép Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 17 Ng©n hµng vµ ®· ®îc th«ng qua nªn cã thÓ nãi nguån cung cÊp vèn cho dù ¸n lµ kh¸ ch¾c ch¾n. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tr¶ l·i vµ gèc nh vËy ta cã: B¶ng tr¶ nî vay Ng©n hµng: N¨m Vèn vay ®Çu Tr¶ vèn gèc Tr¶ l·i cuèi Tæng tr¶ nî (1) n¨m (2) cuèi n¨m (3) n¨m (4) = (2) . cuèi n¨m (5) = (4) +(3) 1 2 3 3.000.000 2.500.000 2.000.000 500.000 500.000 500.000 13% 390.000 325.000 260.000 4 5 6 1.500.000 1.000.000 500.000 Céng 500.000 500.000 500.000 3.000.000 195.000 130.000 65.000 1.365.000 890.000 825.000 760.000 695.000 630.000 565.000 4.365.000 II.4. TÝnh chi phÝ sö dông vèn vµ xuÊt thu lîi tèi thiÓu chÊp nhËn ®îc MARR: Chi phÝ sö dông vèn b×nh qu©n cña dù ¸n ®îc tÝnh theo chi phÝ gia quyÒn c¸c chi phÝ tõng nguån vèn: ibq = 10% x3.500.000.000 +13% x3.000.000.000 6.500.000.000 = 11,5%/n¨m SuÊt thu lîi tèi thiÓu chÊp nhËn ®îc phô thuéc vµo chi phÝ sö dông vèn, tû lÖ l¹m ph¸t trong n¨m. LÊy tû lÖ l¹m ph¸t lµ 5% vµ rñi ro kh¸c. MARR = 11,5% + 5% + 11,5% x 5% = 17% n¨m. III. Doanh thu vµ chi phÝ - hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: III.1. Tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 18 Tæng chi phÝ lµ toµn bé c¸c chi phÝ bá ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô toµn bé s¶n phÈm. Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc tÝnh theo c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ cã thÓ chia thµnh 3 lo¹i gi¸ thµnh: - Gi¸ thµnh ph©n xëng: lµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ bá ra trong ph¹m vi toµn ph©n xëng. - Gi¸ thµnh xÝ nghiÖp: ®îc t¹o ra trªn c¬ së gi¸ thµnh ph©n xëng céng thªm chi phÝ qu¶n lÝ xÝ nghiÖp. - Gi¸ thµnh toµn bé: bao gåm gi¸ thµnh xÝ nghiÖp vµ chi phÝ tiªu thô hµng ho¸. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña nhµ m¸y s¶n xuÊt BØm theo ph¬ng ph¸p khÊu hao cña c«ng ty, ®ã lµ c¸ch khÊu hao ®Òu trong 6 n¨m. Tæng sè vèn tµi s¶n cè ®Þnh: 5.730.000.000 ®ång. Gi¸ trÞ khÊu hao hµng n¨m: 955.000.000 ®ång. Sè lîng s¶n phÈm hµng n¨m cña tr¹m lµ: 3.600.000 s¶n phÈm. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 19 B¶ng III.1. TÝnh gi¸ thµnh hµng ho¸ (theo kÕ ho¹ch n¨m 1999) §¬n vÞ: 1.000 ®ång T T Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ thµnh toµn bé Tæng s¶n lîng Ghi chó §¬n vÞ s¶n phÈm 1 Nguyªn, nhiªn vËt liÖu 3.092.720 0,86 2 §iÖn n¨ng 230.800 0,06 3 TiÒn l¬ng c«ng nh©n 369.280 0,10 4 KhÊu hao TSC§ 955.000 0,27 5 C¸c kho¶n kh¸c 184.000 0,05 4.811.800 1,34 Gi¸ thµnh ph©n xëng 6 Chi phÝ qu¶n lý 138.480 0,04 7 Chi phÝ tiªu thô 600.080 0,17 Bao b×, ®ãng gãi 115.400 0,03 Chi phÝ b¸n hµng 161.560 0,05 Chi phÝ vËn chuyÓn 276.960 0,08 46.160 0,01 5.570.360 1,54 Chi phÝ b¶o qu¶n Gi¸ thµnh toµn bé III.2. Doanh thu vµ thuÕ doanh thu Doanh thu lµ chØ tiªu kinh tÕ quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo sè lîng hµng ho¸ tiªu thô ®îc vµ gi¸ b¸n cña chóng. Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN LuËn v¨n tèt nghiÖp 20 III.2.1.Kh¶ n¨ng ®¹t doanh thu vµ lîi nhuËn Gi¸ c¶ lµ mét yÕu tè biÕn ®éng, nã phô thuéc vµo chi phÝ s¶n xuÊt, lu th«ng, quan hÖ cung cÇu cña thÞ trêng, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. C¨n cø vµo gi¸ thµnh toµn bé cña mét ®¬n vÞ hµng ho¸ lµ 1.000 ®ång vµ møc gi¸ trÇn trªn thÞ trêng lµ 3.500 ®ång ®Ó dù kiÕn gÝa b¸n. Nhng trªn thùc tÕ trªn thÞ trêng gi¸ c¶ lu«n biÕn ®éng theo nªn ta dù kiÕn gi¸ b¸n b×nh qu©n BØm trÎ em cña c«ng ty lµ 2000 ®ång/1s¶n phÈm. Trªn c¬ së n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng, tû lÖ s¶n phÈm h háng, … ta dù tÝnh ®îc kh¶ n¨ng ®¹t doanh thu cña. Cô thÓ: Theo tÝnh to¸n , víi c«ng suÊt 25c/1 gi©y~ 1.500 c/1giê th× ta tÝnh ®îc doanh thu vµ lîi nhuËn cho n¨m ®Çu tiªn nh sau: + TÝnh theo 1 ca m¸y/ 1 ngµy ta dîc: ( 8 h x 9.000c/ 1h) x 25 ngµy = 300.000c/th¸ng + Gi¸ b¸n : 2.000 ®ång/1chiÕc Doanh thu b¸n hµng h»ng n¨m cña cc«ng ty sÏ lµ: (300.000 sp x 2.000 ®/sp) x 12 th¸ng = 7.200 triÖu ®ång/1n¨m. III.2.2. Ph©n tÝch lîi nhuËn Lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu kinh tÕ hÕt søc quan träng cña mäi doanh nghiÖp. Nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn dïng ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ vèn, trÝch lËp c¸c quü vµ ph©n phèi cho c¸c cæ ®«ng. Lîi nhuËn tríc thuÕ cña dù ¸n ®îc tÝnh: LNtt = RthuÇn - Tæng chi phÝ Lª Xu©n TiÕn – Líp 209 - QLDN
- Xem thêm -