Tài liệu Phân tích doanh thu tại công ty tnhh văn phòng phẩm bắc sơn

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 301 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ----O0O---- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: Phân tích doanh thu tại công ty TNHH văn phòng phẩm Bắc Sơn GVHD: Lê Thị Trâm Anh Họ và tên: Bùi Thị Thúy Anh Lớp: k43D7 MSV: 07d150481 Năm 2011 SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 2 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh TÓM LƢỢC Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động cùng với sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, để tồn tại và đứng vững đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt để đƣa ra đƣợc những chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, tăng sức cạnh tranh giúp doanh nghiệp có thể thích ứng với mọi sự biến đổi của thị trƣờng. Hiện nay, tăng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu và ngày càng trở nên quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ và khai thác đƣợc ý nghĩa của việc nghiên cứu chỉ tiêu doanh thu. Vì vậy em đã chọn đề tài “ Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Văn phòng phẩm Bắc Sơn” làm đề tài luận văn cuối khóa của mình. Luận văn sẽ đi sâu giải quyết một số vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu. Thứ hai, luận văn nghiên cứu thực trạng phân tích doanh thu tại công ty thông qua các nội dung phân tích: phân tích chung tình hình thực hiện doanh thu qua các năm, phân tích doanh thu theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu, phân tích doanh thu theo phƣơng thức bán, phân tích doanh thu theo phƣơng thức thanh toán, phân tích doanh thu theo đơn vị trực thuộc, phân tích doanh thu theo quý và phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu. Căn cứ vào số liệu phân tích đã chỉ ra đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm, tồn tại và nguyên nhân những tồn tại trong vấn đề thực hiện doanh thu và đề ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu cho công ty. Với đề tài: “Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Văn phòng phẩm Bắc Sơn” em hi vọng phần nào sẽ giúp công ty xây dựng đƣợc chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, góp phần tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho công ty. SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 3 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập và viết luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Văn phòng phẩm Bắc Sơn” em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong trƣờng ĐH Thƣơng Mại, đặc biệt là của cô giáo: CN. Lê Thị Trâm Anh, cùng các cô chú và anh chị nhân viên trong công ty TNHH VPP Bắc Sơn. Vì vậy trƣớc khi trình bày luận văn này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới cô giáo Lê Thị Trâm Anh, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành bài luận văn này. Em cũng xin gửi tới ban lãnh đạo, các anh chị nhân viên trong phòng kế toán cũng nhƣ các anh chị trong toàn công ty TNHH VPP Bắc Sơn lời cảm ơn trân trọng nhất. Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Sinh viên SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 4 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan mọi nội dung trong luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Văn phòng phẩm Bắc Sơn” đều do em viết trên cơ sở các tài liệu tham khảo và tài liệu thu thập đƣợc từ đơn vị thực tập. Ngoài số liệu thực tế thu thập đƣợc ở đơn vị thực tập thì mọi tài liệu khác chỉ mang tính chất tham khảo. Em xin cam đoan bài luận văn này là công trình nghiên cứu độc lập của mình, không sao chép của công trình đã đƣợc công bố. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của luận văn cũng nhƣ lời cam đoan này. Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Sinh viên SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 5 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Chỉ tiêu Biểu 1: Phân tích tốc độ phát triển của chỉ tiêu DTBH Biểu 2: Phân tích DTBH theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu Biểu 3: Phân tích DTBH theo phƣơng thức bán Biểu 4: Phân tích DTBH theo phƣơng thức thanh toán Biểu 5: Phân tích DTBH theo đơn vị trực thuộc Biểu 6: Phân tích DTBH theo quý Biểu 7: Phân tích ảnh hƣởng của số lƣợng hàng bán và đơn giá bán đến DT Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán cảu công ty SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 Trang ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 6 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DT: DTBH: DN SLLĐ NSLĐ CH VPP TNHH BTC NXB SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 Doanh thu Doanh thu bán hàng Doanh nghiệp Số lƣợng lao động Năng suất lao động Cửa hàng Văn phòng phẩm Trách nhiệm hữu hạn Bộ tài chính Nhà xuất bản ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 1 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài. 1.1.1. Về lý thuyết Đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ và tăng doanh thu là vấn đề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay. Công tác tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ là khâu cuối cùng và có ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả của quá trình kinh doanh. Trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thƣơng mại nói riêng thì kết quả của việc tiêu thụ hàng hóa hay hoạt động bán hàng đƣợc xác định bằng chỉ tiêu doanh thu. Tăng doanh thu bán hàng thực chất là tăng lƣợng hàng hóa bán ra trên thị trƣờng và tăng lƣợng tiền về cho doanh nghiệp. Vì vậy, tăng doanh thu bán hàng vừa có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp và với xã hội. Đối với doanh nghiệp, tăng doanh thu là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kinh doanh, nhanh chóng thu vốn, rút ngắn chu kì kinh doanh, tạo những điều kiện giúp doanh nghiệp không ngừng duy trì và mở rộng thị trƣờng, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nƣớc và tạo điều kiện tăng thu nhập cho ngƣời lao động. Đối với xã hội, tăng doanh thu góp phần thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cho xã hội, thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trƣờng và mở rộng giao lƣu kinh tế giữa các vùng, miền và với các nƣớc trong khu vực và thế giới. Doanh thu là một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do vậy, phân tích tình hình doanh thu là một nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp. 1.1.2. Về mặt thực tiễn Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Bắc Sơn là một doanh nghiệp chuyên cung cấp và phân phối đồ dùng và thiết bị văn phòng phẩm với phƣơng châm phát triển: cung cấp các mặt hàng có chất lƣợng cao, giá cả hợp lý, phong cách phục vụ tối ƣu SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 2 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh tới ngƣời tiêu dùng. Cũng nhƣ các doanh nghiệp khác, doanh nghiệp luôn đặt ra cho mình mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, muốn vậy doanh nghiệp phải tìm cách tăng doanh thu và giảm chi phí. Do đó, doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với sự vận động của thị trƣờng. Doanh thu là một chỉ tiêu không thể thiếu để doanh nghiệp đánh giá chính xác tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, từ đó tìm ra các nguyên nhân biến động và các giải pháp tăng doanh thu. Bên cạnh đó, qua khảo sát thực tế thì tại doanh nghiệp công tác phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp chƣa đƣợc chú trọng đúng mức. Đây là nguyên nhân dẫn tới tốc độ tăng doanh thu của công ty trong thời gian qua chƣa tƣơng xứng với tiềm năng phát triển cũng nhƣ mục tiêu kế hoạch mà công ty đã đề ra. Chính vì vậy, xây dựng, tổ chức và thực hiện tốt công tác phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, đặc biệt là phân tích tình hình doanh thu sẽ góp phần tìm ra các giải pháp tăng doanh thu, thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, qua đó góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng. 1.2. Xác lập và tuyên bố đề tài nghiên cứu Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã chứng minh doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tăng doanh thu và công tác phân tích doanh thu trong doanh nghiệp, kết hợp với nhu cầu thực tế của Công ty cùng với những kiến thức lý luận về phân tích mà em đã học đƣợc, em đã quyết định chọn đề tài:“Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Bắc Sơn “ để làm bài luận văn cuối khóa của mình. 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu. Luận văn nghiên cứu nhằm đạt đƣợc ba mục tiêu cơ bản sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu. Kết quả phân tích doanh thu ở các kỳ kinh doanh là điều kiện, cơ sở và là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lƣợc phát triển và đƣa ra phƣơng án kinh doanh có hiệu quả. SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 3 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh Thứ hai: Khảo sát và phân tích thực trạng doanh thu và phân tích doanh thu tại công ty TNHH VPP Bắc Sơn, từ đó đánh giá những kết quả đạt đƣợc và nhũng mặt còn tồn tại, tìm ra nguyên nhân tồn tại trong công tác phân tích, đƣa ra giải pháp khắc phục, đồng thời dự báo triển vọng và những định hƣớng tƣơng lai của công ty. Thứ ba: Từ các kết quả phân tích trên đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trên cơ sỏ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty. 1.4. Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: do đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là mua và bán đồ dùng và các thiết bị văn phòng phẩm, công ty có rất ít hoạt động đầu tƣ tài chính và cung cấp dịch vụ. Vì thế trong luận văn em chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu và phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH VPP Bắc Sơn, không nghiên cứu doanh thu tài chính và doanh thu cung cấp dịch vụ. Không gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề phân tích doanh thu tại công ty TNHH VPP Bắc Sơn, số 4D2 ngõ 190 phố Lò Đúc, phƣờng Đống Mác, quận Hai Bà Trƣng, thành phố Hà Nội Thời gian: Số liệu về doanh thu của công ty từ năm 2006 - 2010 1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp  Chƣơng 1: Tổng quan những vấn đề nghiên cứu về phân tích doanh thu  Chƣơng 2: Một số lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu  Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu và kết quả phân tích doanh thu tại công ty TNHH VPP Bắc Sơn  Chƣơng 4: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH VPP Bắc Sơn. SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 4 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU 2.1. Các khái niệm cơ bản 2.1.1. Khái niệm doanh thu Theo chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác và theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 48/2006QĐ-BTC ngày 14/9/2006: Doanh thu: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không đƣợc coi là doanh thu. Theo giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, TS Phan Đức Dũng- Giảng viên ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh, làm chủ biên, NXB Thống Kê năm 2006, trang 60 thì: “Doanh thu bán hàng là toàn bộ tiền bán hàng hóa sảm phẩm dịch vụ đã đƣợc khách hang chấp nhận thanh toán không phân biệt đã thu hay chƣa thu đƣợc tiền.” Theo giáo trình tài chính doanh nghiệp 2008 của trường Học Viện Tài Chính, trang 28: “ Doanh thu bán hàng là biểu hiện của tổng giá trị các loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong một thời kỳ nhất định. Đây là bộ phận chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.” Nhƣ vậy, có rất nhiều khái niệm về doanh thu khác nhau nhƣng em xin lấy khái niệm về DT theo cách hiểu của chuẩn mực kế toán để thuận tiện cho việc lấy số liệu và phân tích doanh thu theo các nội dung. 2.1.2. Kết cấu doanh thu Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Trong đó: SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 5 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu đƣợc tiền hoặc sẽ thu đƣợc tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có) – Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định – Giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của trường ĐH Thương Mại xuất bản năm 2006. Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn cả 5 điều kiện: (a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua; (b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; (c) Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn; (d) Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; (e) Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Tổng doanh thu bán hàng: là tổng số tiền ghi trên hóa đơn bán hang, trên hóa đơn cung cấp dịch vụ, có thể là tổng giá thanh toán ( với DN tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp cũng nhƣ các đối tƣợng chịu thuế xuất khẩu, thuế TTĐB) hoặc giá không có VAT ( với DN tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ). Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu đƣợc từ bán thành phẩm, hàng hóa sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu nhƣ chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và các khoản thuế gián thu. Doanh thu thuần đƣợc xác định theo công thức sau: SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp Tổng Doanh thu = doanh thu GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh 6 Chiết - khấu Giảm - giá Thuế Doanh - thu - TTĐB, thuần BH & thƣơng hàng hàng thuế xuất về BH CCDV mại bán bán bị khẩu, trả lại thuế & CCDV GTGT theo pptt Trong đó: - Chiết khấu thƣơng mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn. - Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ đƣợc chấp nhận một cách đặc biệt trên giá đã thỏa thuận vì lý do hàng kém phẩm chất hay không đúng quy cách theo hợp đồng, không đúng thời hạn ghi trong hợp đồng nhƣng chƣa đến mức độ bị trả lại do bên mua đồng ý chấp nhận giảm giá. - Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lƣợng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại do không phù hợp với yêu cầu của ngƣời mua, do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm cam kết, kém phẩm chất, không đúng chủng loại quy cách. - Các khoản thuế gián thu bao gồm: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phƣơng pháp trực tiếp phải nộp. + Thuế xuất khẩu: là loại thuế gián thu đánh vào lại hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa bị đánh thuế qua cửa khẩu và biên giới Việt Nam. + Thuế TTĐB: là một loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục Nhà nƣớc quy định cần điều tiết sản xuất hoặc tiêu dùng. Thuế TTĐB đƣợc cấu thành trong giá bán hàng hóa, dịch vụ do ngƣời tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, dịch vụ. + Thuế GTGT: là loại thuế gián thu, đƣợc tính trên khoản giá trị tăng them của hàng hóa, dịch vụ qua quá trình sản xuất và lƣu thông. SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 7 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh Doanh thu hoạt động tài chính: phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. 2.2. Một số lý thuyết về phân tích doanh thu 2.2.1. Mục đích, ý nghĩa và nguồn thông tin sử dụng trong phân tích doanh thu Mục đích phân tích doanh thu: Phân tích tình hình doanh thu nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ về số lƣợng, kết cấu chủng loại và giá cả hàng bán…qua đó thấy đƣợc mức độ hoàn thành số chênh lệch tăng giảm của các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Đồng thời, qua phân tích cũng nhằm mục đích thấy đƣợc những mâu thuẫn tồn tại và những nguyên nhân ảnh hƣởng khách quan cũng nhƣ chủ quan trong khâu bán hàng để từ đó tìm đƣợc những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp nhằm đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu. Việc phân tích sẽ cung cấp một cách rõ ràng hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp DN có hƣớng đi đúng đắn hơn, có thể thấy đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm trong hoạt động của mình, từ đó có những biện pháp hạn chế những điểm yếu và đề ra những sáng kiến nhằm tận dụng thế mạnh của DN. Đồng thời, qua phân tích cũng nhằm mục đích thấy đƣợc những mâu thuẫn tồn tại và những nguyên nhân ảnh hƣởng khách quan cũng nhƣ chủ quan trong khâu bán hàng để từ đó tìm đƣợc những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp nhằm đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu. Ý nghĩa: Thông qua việc phân tích doanh thu bán hàng giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu. Đồng thời, những số liệu, tài liệu SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 8 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh phân tích doanh thu bán hàng là cơ sở, căn cứ để phân tích các chỉ tiêu kinh tế khác nhƣ: phân tích tình hình mua hàng, phân tích tình hình chi phí hoặc lợi nhuận ( kết quả ) kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sử dụng các số liệu phân tích doanh thu bán hàng để làm cơ sở, căn cứ xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các kỳ tiếp theo. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích:  Nguồn thông tin bên trong doanh nghiệp: - Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ và các năm trƣớc liền kề. - Doanh thu bán hàng đƣợc xây dựng theo nghiệp vụ kinh doanh và theo nhóm hàng và phƣơng thức bán. - Các số liệu kế toán doanh thu bán hàng đƣợc sử dụng trong phân tích doanh thu bán hàng bao gồm: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết bán hàng, báo cáo tài chính cuối năm của công ty.  Nguồn thông tin bên ngoài: - Các số liệu thông tin kinh tế thị trƣờng, giá cả của những mặt hàng doanh ghiệp kinh doanh bao gồm cả thông tin trong nƣớc và thong tin trên thị trƣờng quốc tế và khu vực. - Các chế độ, chính sách thƣơng mại, chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách khác có lien quan đến hoạt động doanh nghiệp do Nhà nƣớc hoặc do ngành ban hành. 2.2.2. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng 2.2.2.1. Phân tích khái quát sự biến động của doanh thu qua từng thời kỳ Thông qua việc phân tích tốc độ phát triển của doanh thu trong một thời kỳ (thƣờng là 5 năm), ta tính toán các chỉ tiêu phản ánh tốc độ phát triển định gốc, tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển bình quân, qua đó thấy đƣợc xu thế và quy luật phát triển của chỉ tiêu doanh thu bán hàng, đƣa ra những thông tin dự báo nhu cầu của thị trƣờng làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn. Đồng thời qua phân tích xác định thị phần doanh thu của doanh nghiệp trên thị SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 9 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh trƣờng và sự tăng giảm của các chỉ tiêu này để đánh giá khả năng chiếm lĩnh thị trƣờng của doanh nghiệp. Nguồn số liệu để phân tích là các số liệu doanh thu bán hàng thực tế qua các năm. 2.2.2.2. Phân tích doanh thu theo tổng mức và kết cấu a. Phân tích doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh. Phân tích doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh nhằm nhận thức và đánh giá chính xác mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, qua đó xác định kết quả theo từng nghiệp vụ kinh doanh. Đồng thời phân tích doanh thu bán hàng theo từng nghiệp vụ kinh doanh còn giúp cho chủ doanh nghiệp có những cơ sở, căn cứ đề ra những chính sách, biện pháp đầu tƣ thích hợp trong việc lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phƣơng pháp phân tích chủ yếu là áp dụng phƣơng pháp lập biểu , so sánh giữa số liệu thực hiện với kế hoạch hoặc kỳ này với kỳ trƣớc trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu, tỷ lệ phần trăm, số chênh lệch và tỷ trọng DT của từng nghiệp vụ kinh doanh. b. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu. Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp thƣơng mại thƣờng kinh doanh tổng hợp với nhiều nhóm hàng và mặt hàng khác nhau nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Mỗi nhóm hàng và mặt hàng có những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật khác nhau. Do đó, để đạt đƣợc mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp cần nghiên cứu xác định những mặt hàng chủ yếu và phân tích doanh thu bán hàng chi tiết theo từng nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu. Qua đó nhận thức, đánh giá một cách toàn diện, chi tiết tình hình doanh thu bán hàng theo nhóm, mặt hàng, thấy đƣợc sự biến động tăng giảm và xu hƣớng phát triển nhu cầu tiêu dùng của chúng làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lƣợc đầu tƣ theo nhóm mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp. SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 10 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh Phƣơng pháp phân tích chủ yếu căn cứ vào số liệu kế hoạch và hạch toán chi tiết DTBH để so sánh giữa số liệu năm phân tích và năm gốc. c. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán. Việc bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại đƣợc thực hiện bằng những phƣơng thức bán khác nhau nhƣ: bán buôn, bán lẻ, bán đại lý…Mỗi phƣơng thức bán cũng có những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và ƣu nhƣợc điểm khác nhau trong kinh doanh, quản lý và cũng tạo ra nguồn doanh thu rất khác nhau. Do vậy, việc phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán nhằm mục đích đánh giá tình hình biến động tăng giảm của các chỉ tiêu doanh thu theo phƣơng thức bán, tìm ra những ƣu, nhƣợc điểm trong từng phƣơng thức bán hàng của doanh nghiệp, qua đó tìm ra những phƣơng thức bán thích hợp cho doanh nghiệp để đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu. Phân tích DTBH theo phƣơng thức bán sử dụng những số liệu thực tế năm phân tích và năm gốc để tính toán lập biểu so sánh. d. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán. Việc phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức thanh toán nhƣ: thanh toán trực tiếp hay thanh toán chậm trả nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá tình hình biến động của các chỉ tiêu doanh thu bán hàng gắn với việc thu tiền hàng và tình hình thu tiền bán hàng. Thông qua phân tích tình hình doanh thu và thu tiền bán hàng doanh nghiệp tìm ra những biện pháp hữu hiệu để thu hồi nhanh tiền bán hàng và định hƣớng hợp lý trong việc lựa chọn phƣơng thức bán và thanh toán tiền bán hàng trong kỳ tới. Phƣơng pháp phân tích là so sánh DT của các chỉ tiêu năm phân tích với năm gốc để thấy đƣợc sự biến động tăng giảm. e. Phân tích doanh thu bán hàng theo các đơn vị trực thuộc Phân tích doanh thu bán hàng theo các đơn vị trực thuộc nhằm mục đích nhận thức và đánh giá đúng đắn tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu bán hàng, qua đó xác định kết quả kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế nội bộ, thấy đƣợc sự tác động ảnh hƣởng của từng đơn vị đến thành tích, kết quả kinh doanh SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 11 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh chung của doanh nghiệp. Đồng thời qua phân tích cũng thấy đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm và những mặt tồn tại trong việc tổ chức và quản lý kinh doanh trong từng đơn vị trực thuộc để đề ra những chính sách biện pháp quản lý thích hợp. Phƣơng pháp phân tích là so sánh DT của các đơn vị năm phân tích với năm gốc để thấy đƣợc sự ảnh hƣởng của từng đơn vị tới DT chung của toàn DN. f. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý nhằm mục đích thấy đƣợc mức độ và tiến độ hoàn thành kế hoạch bán hàng. Đồng thời qua phân tích cũng thấy đƣợc sự biến động của doanh thu bán hàng qua các thời điểm khác nhau và những nhân tố ảnh hƣởng của chúng để có những chính sách và biện pháp thích hợp trong việc chỉ đạo kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội theo mùa vụ. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những doanh nghiệp kiinh doanh những mặt hàng mang tính thời vụ trong sản xuất hoặc tiêu dùng. Phƣơng pháp phân tích là so sánh DT thực tế theo từng tháng, quý theo số lũy kế hoặc với số kế hoạch để thấy đƣợc tiến độ thực hiện kế hoạch. 2.2.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng Phân tích các nhân tố định tính ảnh hƣởng đến doanh thu bán hàng Nhân tố định tính ảnh hƣởng đến doanh thu bán hàng của doanh nghiệp có 2 loại nhân tố: nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong nội bộ của doanh nghiệp.  Các nhân tố bên ngoài: là những nhân tố thuộc môi trƣờng kinh doanh mà chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý phải thƣờng xuyên nghiên cứu phân tích nhƣ: chính sách kinh tế - tài chính, chính sách thƣơng mại, tình hình phát triển kinh tế trong và ngoài nƣớc, tình hình biến động của môi trƣờng và nhu cầu của khách hàng cuãng nhƣ thu nhập của dân cƣ…  Các nhân tố bên trong: là những nhân tố mà doanh nghiệp có thể kiểm soát đƣợc nhƣ: cơ sở vật chất kỹ thuật, dây chuyền công nghệ, trình độ của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp… SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 12 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh Phân tích các nhân tố định lƣợng ảnh hƣởng đến doanh thu bán hàng Nhân tố định lƣợng là những nhân tố có thể tính toán đƣợc bằng các chỉ tiêu kinh tế.  Ảnh hưởng của nhân tố số lượng hàng bán và đơn giá bán Doanh thu bán hàng có 2 nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp. Đó là số lƣợng hàng bán và đơn giá bán của hàng hóa. Mối liên hệ của hai nhân tố đó với doanh thu đƣợc phản ánh qua công thức sau: Doanh thu bán hàng = Số lƣợng hàng bán x Đơn giá bán Nhân tố số lƣợng hàng bán là nhân tố chủ quan phụ thuộc vào điều kiện tổ chức và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Còn đơn giá bán là nhân tố khách quan do sự điều tiết của cung cầu thị trƣờng. Nếu số lƣợng hàng bán và đơn giá bán đều tăng thì doanh thu tăng và ngƣợc lại.  Ảnh hưởng của nhân tố số lượng lao động và NSLĐ bình quân Trong các doanh nghiệp nói chung cũng nhƣ trong các doanh nghiệp thƣơng mại nói riêng, số lƣợng lao động, cơ cấu phân bổ lao động, thời gian lao động và năng suất lao động là những nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp đến sự tăng giảm doanh thu bán hàng. Mối liên hệ đó đƣợc phản ánh qua công thức sau: Doanh thu bán hàng = Tổng số lao động x NSLĐ bình quân Nhƣ vậy doanh thu bán hàng có quan hệ tỷ lệ thuận với 2 nhân tố tổng số lao động và nhân tố NSLĐ bình quân.  Ảnh hưởng của nhân tố quỹ hàng hóa Các chỉ tiêu thuộc quỹ hàng hóa ( khâu lƣu chuyển hàng hóa ) cũng ảnh hƣởng đến việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng. Đó là các chỉ tiêu tồn kho hàng hóa đầu kỳ và cuối kỳ, chỉ tiêu mua hàng và hao hụt (nếu có). - Nếu tồn kho hàng hóa đầu kỳ và mua vào trong kỳ tăng lên so với kế hoạch hoặc định mức thì sẽ ảnh hƣởng tăng doanh thu trong kỳ theo giá vốn - Nếu tồn kho hàng hóa đầu kỳ và mua vào trong kỳ giảm, hao hụt hàng hóa và tồn kho hàng hóa cuối kỳ tăng lên thì sẽ ảnh hƣởng giảm doanh số bán ra. SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 2.3. 13 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trƣớc Công tác phân tích doanh thu đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các kế hoạch chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp nên đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về vấn đề doanh thu. Trong thời gian nghiên cứu và viết luận văn, em đã tham khảo một số luận văn sát với nội dung em đang nghiên cứu: Luận văn thứ nhất: “ Phân tích doanh thu và các giải pháp tăng doanh thu của công ty cổ phần Thiên Hà “ năm 2009 của sinh viên Tạ Thị Mai Kim- lớp K41D7, trƣờng đại học Thƣơng Mại. Đề tài này tác giả đã đƣa đƣợc những lý luận chung về doanh thu và tình hình tăng giảm, nguyên nhân biến động doanh thu cũng nhƣ đƣa ra đƣợc những giải pháp tăng doanh thu cho công ty nhƣng có một số giải pháp vẫn chƣa giải quyết đƣợc triệt để. Công ty kinh doanh nhiều mặt hàng nên phải theo dõi doanh thu cụ thể theo từng mặt hàng để biết đƣợc nguyên nhân biến động tổng doanh thu. Luận văn thứ hai: “ Phân tích doanh thu bán hàng của Công ty TNHH MTV Thƣơng Mại & Xuất Nhập Khẩu PRIME” của sinh viên Nguyễn Thị Lan Phƣơng – lớp 12F-B2. Luận văn đã đánh giá khá chi tiết những thành tựu và những hạn chế còn tồn tại của công ty. Chính điều này đã góp phần quan tọng giúp luận văn đƣa ra đƣợc nhiều giải pháp chi tiết giúp tăng DT cho công ty PRIME. Tuy nhiên trong luận văn này tác giả còn chƣa chú trọng đến việc phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến DT của công ty nhƣ nhân tố khách quan, nhân tố chủ quan. Việc phân tích các nhân tố này còn mang tính lý thuyết, chƣa sát với tình hình của công ty. Luận văn cũng không phân tích tốc độ tăng DT trong một giai đoạn cụ thể để đánh giá tình hình tăng DT của công ty. Điều này ảnh hƣởng đến việc đánh giá tổng quát tình hình thực hiện kế hoạch DT và tình hình kinh doanh của công ty. Luận văn thứ ba: “ Phân tích doanh thu và các giải pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH thƣơng mại LK” của sinh viên Đỗ Thị Anh- lớp K41D5 ĐH Thƣơng Mại. Luận văn này tác giả đã chú trọng trong công tác thu thập thông tin bằng phiếu điều tra và phỏng vấn, đồng thời đƣa ra đƣợc nhiều giải pháp phù hợp với DN. Tuy SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán Luận văn tốt nghiệp 14 GVHD: CN. Lê Thị Trâm Anh nhiên luận văn chƣa chú trọng tìm hiểu sâu về sản phẩm của công ty. Mặt khác, khi phân tích DTBH theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu tác giả đƣa ra bốn nhóm hàng cơ bản nhƣng khi đến phân tích ảnh hƣởng của lƣợng bán và đơn giá bán đến DTBH tác giả lại chỉ đề cập đến bốn mặt hàng cụ thể. Điều này làm cho thông tin và số liệu phân tích trong luận văn không nhất quán ảnh hƣởng đến hiệu quả của nội dung phân tích. Qua ba đề tài nghiên cứu trên em thấy:  Ƣu điểm: Các công trình trƣớc đây đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về DT và phân tích DT một cách đầy đủ, đồng thời cũng đƣa ra đƣợc các giải pháp cơ bản tăng doanh thu. Bên cạnh đó, các tác giả sử dụng biểu mẫu rất khoa học, thuận tiện cho việc nghiên cứu và xem xét.  Hạn chế: các tác giả chỉ ra đƣợc các hạn chế và đƣa ra các giải pháp nhƣng các giải pháp ở đây còn mang nặng tính lý thuyết, tính khả thi chƣa cao và chỉ dừng lại việc liệt kê chứ chƣa đi sâu vào các tồn tại, hạn chế công ty để giải quyết triệt để. Do đó, trong đề tài nghiên cứu, em sẽ cố gắng đi sâu phân tích chi tiết tinh hình biến động của chỉ tiêu doanh thu, từ đó đƣa ra các giải pháp tối ƣu thiết thực và thực sự hữu ích nhằm tăng doanh thu cho công ty. 2.4. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH VPP Bắc Sơn Do đặc điểm mô hình kinh doanh và công tác kế toán tại công ty TNHH VPP Bắc Sơn là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, số lƣợng lao động không có nhiều sự thay đổi, đồng thời công ty hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại nên doanh thu của công ty có đƣợc chủ yếu do doanh thu bán hàng. Vì vậy, để tài chỉ tập trung nghiên cứu về doanh thu bán hàng của công ty và phân tích DTBH theo các nội dung:  Phân tích chung tình hình thực hiện doanh thu qua các năm ( 2006-2010 )  Phân tích doanh thu theo tổng mức và kết cấu  Phân tích doanh thu theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu  Phân tích doanh thu theo phƣơng thức bán SV: Bùi Thị Thúy Anh Lớp K43D7 ĐH ThươngMại Khoa Kế Toán –KiểmToán
- Xem thêm -