Tài liệu Phân tích doanh thu tại công ty tnhh thương mại & xây dựng thanh bình

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh TÓM LƢỢC Đối với bất kỳ một doanh nghiệp hay công ty nào khi đã kinh doanh, buôn bán hay cung cấp dịch vụ … đều quan tâm đến vấn đề doanh thu cho chính bản thân đơn vị của mình. Doanh thu là một tiền đề quan trọng để tính ra lợi nhuận cho công ty mình sau đó tính đƣợc thuế cần nộp vào ngân sách nhà nƣớc. Không chỉ có góp phần tăng thêm ngân sách nhà nƣớc mà doanh thu còn để bù đắp những chi phí phát sinh ra trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Ngoài ra doanh thu cũng cho ta thấy đƣợc tƣơng lai, sự phát triển hay đi xuống của công ty nhƣ thế nào.Từ doanh thu doanh nghiệp thấy đƣợc khi doanh thu tăng hay giảm sẽ có sự ảnh hƣởng rõ rệt đến tình hình tài chính của công ty và cũng gây ảnh hƣởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tính cấp thiết và tầm quan trọng của doanh thu nên em đã chọn đề tài: “ phân tích doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình” làm đề tài của khóa luận tốt nghiệp để em có thời gian nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn và vận dụng những kiến thức đƣợc trang bị trên ghế nhà trƣờng vào trong thực tế tại công ty trong nền kinh tế thị trƣờng của đất nƣớc ta hiện nay. Khoá luận đi vào nghiên cứu một số định nghĩa, khái niệm cơ bản về doanh thu, phân tích doanh thu, tổng quan tình hình nghiên cứu về doanh thu, phƣơng pháp thu thập và phân tích dữ liệu và các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu. Đề tài cho khóa luận là: “phân tích doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình” sẽ nêu nên các vấn đề lý luận và thực tiễn tại công ty. Quan trọng nhất là đi sâu vào phân tích tình hình thực hiện doanh thu qua các năm, phân tích doanh thu bán hàng theo quý, phân tích doanh thu bán hàng theo các mặt hàng chủ yếu, phân tích doanh thu bán hàng theo khách hàng chủ yếu và phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán, phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu của công ty. Qua tìm hiểu nghiên cứu đó cho thấy đƣợc những mặt đã đạt đƣợc, ƣu điểm cũng nhƣ hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó từ đó đƣa ra những đề xuất thiết thực giúp công ty ngày một hoàn thiện hơn và làm tăng doanh thu cho công ty. SVTH: Dư Thị Quyên i Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình em đi thực tập theo lịch của nhà trƣờng tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ và chỉ bảo rất tận tình của các cô chú, anh chị trong công ty. Đã giúp em vận dụng linh hoạt những kiến thức đƣợc trang bị trên giảng đƣờng đại học vào hoạt động thực tế tại công ty. Em xin đƣợc gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến công ty đã giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp cũng nhƣ khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin đƣợc gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, thạc sỹ Lê Thị Trâm Anh đã trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ và chỉ bảo em tận tình trong suốt thời gian từ đầu cho đến khi em hoàn thành bài khóa luận này. Tuy nhiên do thời gian hạn hẹp và vốn kiến thức, hiểu biết của bản thân em còn hạn chế nên bài khóa luận của em không tránh đƣợc những sai lầm thiếu sót. Em mong có đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, các cô chú, anh chị trong công ty để giúp em hoàn thành bài khóa luận và kiến thức của mình hơn nữa Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 5 năm 2013 Sinh viên Dƣ Thị Quyên SVTH: Dư Thị Quyên ii Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh MỤC LỤC TÓM LƢỢC ................................................................................................................ i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. ii MỤC LỤC ................................................................................................................. iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ...................................................... vi DANH MỤC VIẾT TẮT.......................................................................................... vii PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết ý nghĩa của đề tài nghiên cứu .......................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .................................................................................... 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 2 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài ................................................................................. 2 4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu .............................................................................. 2 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ............................................................................ 3 5. Kết cấu của khóa luận............................................................................................. 4 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG DOANH .............................................................................................. 5 1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu ................... 5 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản.................................................................................... 5 1.1.2 Doanh thu tài chính ........................................................................................... 5 1.1.3 Thu nhập khác ................................................................................................... 6 1.2 Một số vấn đề lý thuyết về doanh thu và phân tích doanh thu ............................. 6 1.2.1 Mục đích và ý nghĩa phân tích .......................................................................... 6 1.1.2.2 Nguồn tài liệu phân tích ................................................................................. 7 1.2 Nội dung phân tích doanh thu .............................................................................. 7 1.2.1 Phân tích tốc độ tăng doanh thu qua các năm .................................................. 7 1.2.2 Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm mặt hàng và những mặt hàng chủ yếu ............................................................................................................................... 7 1.2.3 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng ............................. 8 1.2.4 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán ........................... 8 1.25. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, theo quý ......................................... 8 1.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng ............................. 8 SVTH: Dư Thị Quyên iii Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG THANH BÌNH .................................................... 10 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến phân tích doanh thu tại công ty ........................................................................................................... 10 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thanh Bình .... 10 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 10 2.1.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thanh Bình ...... 12 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu của công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thanh Bình ...................................................................................................... 14 2.1.2.1 Môi trường bên ngoài ................................................................................... 14 2.1.2.2 Môi trường bên trong: .................................................................................. 15 2.2 Phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình ............................................................................................................... 16 2.2.1 Phân tích doanh thu bán hàng qua các năm ................................................... 16 2.2.2 Phân tích doanh thu bán hàng theo mặt hàng chủ yếu ................................... 16 2.2.3 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán .................................... 18 2.2.4 Phân tích doanh thu bán hàng theo hình thức thanh toán .............................. 19 2.2.5 Phân tích doanh thu bán hàng theo quý .......................................................... 20 2.2.6 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng............................ 21 2.2.6.1 Phân tích ảnh hưởng của nhân tố số lượng hàng bán và đơn giá bán đến doanh thu bán hàng .................................................................................................. 21 2.2.6.2 Phân tích ảnh hưởng của nhân tố số lượng lao động và năng suất lao động tới doanh thu bán hàng ............................................................................................. 22 CHƢƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG .............. 24 THANH BÌNH ......................................................................................................... 24 3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu .......................................................... 24 3.1.1 Những kết quả đạt được của công ty TNHH Thương mại $ Xây dựng Thanh Bình ........................................................................................................................... 24 3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân .................................................... 25 SVTH: Dư Thị Quyên iv Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh 3.2 Các đề xuất, kiến nghị nhằm tăng doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình ..................................................................... 26 3.2.1 Tăng cường đi sâu vào nghiên cứu các biến động và hoạt động nghiên cứu thị trường và dự báo thị trường ..................................................................................... 26 3.2.2 Mở rộng kênh phân phối và xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh thị trƣờng .......... 27 3.2.3 Tổ chức công tác quản lý doanh thu bán hàng ............................................... 27 3.2.4 Tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng và đa dạng hóa mẫu mã chủng loại sản phẩm và chất lượng của công ty ........................................................................ 28 3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình. .................................................................... 28 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 32 SVTH: Dư Thị Quyên v Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1.1.2 bộ máy quản lý của công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình .......................................................................................................................... 12 Bảng 2.1: Phân tích doanh thu bán hàng qua các năm của công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình ................................................................................... 16 Bảng 2.2: Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm mặt hàng chủ yếu của công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình ......................................................... 17 Bảng 2.3: Phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán của công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình ..................................................................... 18 Bảng 2.4: Phân tích doanh thu bán hàng theo hình thức thanh toán của công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình ......................................................... 19 Bảng 2.5: Phân tích doanh thu bán hàng theo quý của công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình .......................................................................................... 20 Bảng 2.6.1: phân tích mức độ ảnh hƣởng của số lƣợng hàng bán và đơn giá bán tới doanh thu bán hàng ................................................................................................... 21 Bảng 2.6.2: phân tích mức độ ảnh hƣởng của tổng số lƣợng lao động và năng suất lao động tới doanh thu bán hàng ............................................................................. 23 SVTH: Dư Thị Quyên vi Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh DANH MỤC VIẾT TẮT DN: doanh nghiệp DTBH: doanh thu bán hàng TNHH: trách nhiệm hữu hạn NSLĐ: năng suất lao động TSCĐ: tài sản cố định BCTC: báo cáo tài chính SXKD: sản xuất kinh doanh VCSH: vốn chủ sở hữu SVTH: Dư Thị Quyên vii Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1.1. Về lý luận Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, khi nƣớc ta là đất nƣớc đang phát triển thì sự phát triển của công ty sẽ góp phần không nhỏ nâng cao nền kinh tế đất nƣớc. Đối với hầu hết các công ty, doanh nghiệp nói chung và nhất là các công ty thƣơng mại và dịch vụ thì doanh thu khi cung cấp các sản phẩm dịch vụ hàng hóa ra thị trƣờng là rất quan trọng. Doanh thu là một trong những chỉ tiêu cần thiết và không thể thiếu để đánh giá đƣợc sự phát triển và làm ăn có đạt đƣợc hiệu quả cao hay không. Doanh thu của công ty đảm nhiệm chức năng và nhiệm vụ rất quan trọng khi bù đắp vào những chi phí đã bỏ ra ban đầu, khi sinh ra lợi nhuận sẽ tái đầu tƣ thâm nhập hay xâm nhập vào thị trƣờng mới. Từ đó tạo điều kiện tăng doanh thu cho ngƣời lao động và tăng đƣợc vị thế thƣơng hiệu của công ty mình trên thị trƣờng. Không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân công ty, doanh nghiệp mà nó còn giúp thỏa mãn nhu cầu của thị trƣờng cũng nhƣ thúc đẩy sự lƣu thông hàng hóa, cân bằng giữa các vùng miền, giao lƣu kinh tế, hàng hóa sẽ đi từ nơi nhiều về nơi thiếu. Nhƣ vậy khi doanh thu tăng hay giảm là phản ánh rõ nét đƣợc hàng hóa hay sản phẩm bán ra thị trƣờng nhiều hay ít không chỉ có vai trò quan trọng đối với bản thân công ty mà còn đối với toàn xã hội. Vậy những thông tin, số liệu phân tích đáng tin cậy là cơ sở rất quan trọng cho việc ra quyết định, đƣờng lối, chiến lƣợc quản trị quan trọng cho công ty. 1.2. Về thực tiễn Với nghành nghề kinh doanh của công ty là cung cấp ra thị trƣờng khung xƣơng trần vách thạch cao TBC và gần đây khung xƣơng trần chìm mang thƣơg hiệu Zinca đang đƣợc thị trƣờng ƣa chuộng và đánh giá cao. Hoạt động mua bán xuất nhập khẩu trong và ngoài nƣớc bên cạnh đó xây dựng các công trình lớn trên địa bàn Hà Nội cũng nhƣ ngoại tỉnh. Công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình cũng đạt doanh thu hàng năm là khá lớn lên đến hơn bẩy mƣơi tỷ đồng vào năm 2012. Việc phân tích doanh thu tại công ty cũng đã đạt đƣợc những hiệu quả tốt để đƣa ra những quyết định quản trị đúng hƣớng và quan trọng của ban giám đốc công ty. Tuy nhiên trong quá trình đó không thể tránh đƣợc những thiếu sót, bất SVTH: Dư Thị Quyên 1 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh cập. Đã có những phân tích không phù hợp với tình hình thực tế tại công ty làm đƣa ra quyết định làm ảnh hƣởng không nhỏ đến doanh thu bán hàng của công ty. Chính vì vậy sau thời gian thực tập tại công ty phân tích doanh thu là vấn đề quan trọng đối với bản thân doanh nghiệp, tiến hành phân tích để tìm ra nguyên nhân và có đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao doanh thu cho công ty. 2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Mục tiêu của đề tài khóa luận nghiên cứu gồm có ba mục tiêu chính nhƣ sau: Thứ nhất: hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu bán hàng và phân tích doanh thu bán hàng. Thứ hai: phân tích thực trạng doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình, những tồn tại và những nguyên nhân của nó. Thứ ba: từ những kết quả phân tích thực trạng đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ♦ Đối tƣợng: nghiên cứu doanh thu trong phạm vi nghiên cứu tập trung phân tích DTBH. ♦ Không gian nghiên cứu: tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình. ♦ Thời gian nghiên cứu: đề tài của khóa luận sẽ nghiên cứu DTBH trong vòng từ năm 2008 đến 2012 nhƣng chủ yếu là năm 2011 và 2012. 4. Phƣơng pháp thực hiện đề tài 4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 4.1.1 Phương pháp sử dụng phiếu điều tra Với phƣơng pháp này thì thông tin sẽ đƣợc thu thập từ phiếu đã đƣợc thiết kế sẵn. Tổng hợp phiếu nhằm đánh giá sơ bộ tinhg hình thực hiện DTBH ở mức độ nào, tầm quan trọng của nghiên cứu DTBH đối với công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình. Từ đó có cái nhìn tổng quát tìm ra hƣớng hoàn thiện. - Chuẩn bị phiếu điều tra: thiết kế, trình bày câu hỏi theo trật tự thích hợp để khai thác triệt để những thông tin liên quan đến DTBH của công ty. - Phát phiếu điều tra: xác định đối tƣợng phát phiếu điều tra để thu thập đƣợc thông tin chính xác, đúng đắn để có đƣợc thông tin về DTBH. - Cuối cùng thu lại phiếu điều tra, tổng hợp lại và đƣa ra kết quả. SVTH: Dư Thị Quyên 2 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh 4.1.2 Phương pháp phỏng vấn Đƣa ra những câu hỏi mở có liên quan đến DTBH của công ty để nhận đƣợc những thông tin mong muốn. Các bƣớc tiến hành phỏng vấn: - Xác định đối tƣợng cần phỏng vấn: những đối quan trọng và có liên quan nhiều đến DTBH. - Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn: các câu hỏi đƣa ra tập trung đi sâu vào tình hình phân tích DTBH của công ty, kết quả đạt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân của nó từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng DTBH cho công ty. - Tiến hành phỏng vấn: phỏng vấn các đối tƣợng theo các câu hỏi đã đƣợc chuẩn bị sẵn, ghi chép và thu âm lại những câu trả lời để phục vụ cho công tác nghiên cứu và làm đề tài của khóa luận. - Tổng hợp lại các dữ liệu thu đƣợc sau khi phỏng vấn. 4.1.3 Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Tài liệu bên trong: các BCTC, sổ tổng hợp và chi tiết về DTBH, sổ theo dõi công nợ, sổ chi tiết hàng hóa, DTBH theo tháng, theo quý, theo từng năm. - Tài liệu bên ngoài: các chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam đã đƣợc ban hành, giáo trình và luận văn của các trƣờng đại học, các tạp chí kinh tế, sách, báo, Internet… 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 4.2.1. Phương pháp so sánh So sánh số thực hiện của kỳ báo cáo với số thực hiện của kỳ trƣớc hoặc số thực hiện và số kế hoạch của kỳ báo cáo. Từ việc so sánh đó cho ta thấy đƣợc sự biến động tăng hay giảm của các chỉ tiêu kinh tế qua các thời kỳ khác nhau và xu thế phát triển của chúng trong tƣơng lai. Và thấy đƣợc mức độ hoàn thành của các chỉ tiêu bằng tỷ lệ phần trăm hay số chênh lệch. 4.2.2 Phương pháp thay thế liên hoàn và số chênh lệch Phƣơng pháp thay thế liên hoàn và số chênh lệch trong phân tích DTBH để tính toán mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố tới chỉ tiêu phân tích nhƣ mức độ ảnh hƣởng của số lƣợng hàng bán và đơn giá bán của sản phẩm tiêu thụ trong kỳ, của tổng số lao động và NSLĐ trong kỳ tới sự biến động tăng giảm của DTBH. SVTH: Dư Thị Quyên 3 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh 4.2.3 Phương pháp chỉ số Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng để tính toán phân tích sự biến động của các nhân tố đến doanh thu theo chỉ số giả cả, từ đó có những giải pháp phù hợp để tăng doanh thu thông qua mức độ tác động của các nhân tố. 4.2.4 Phương pháp dùng bảng biểu Trong phân tích hoạt động kinh tế ngƣời ta phải dùng biểu mẫu hoặc sơ đồ phân tích để phán ánh một cách trực quan qua các số liệu. Biểu mẫu trong phân tích đƣợc thiết lập theo các dòng cột để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích. Số lƣợng dòng, cột tùy thuộc vào nội dung phân tích. Phƣơng pháp này sẽ thuận tiện cho việc so sánh đối chiếu các chỉ tiêu trên bảng phân tích. 5. Kết cấu của khóa luận Trong đề tài của khóa luận này ngoài mục lục, danh mục bảng biểu sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo và các phụ lục thì nội dung chính bao gồm: Chƣơng I: cơ sở lý luận về doanh thu và phân tích doanh thu trong doanh nghiệp. Chƣơng II: phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình. Chƣơng III: các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình. SVTH: Dư Thị Quyên 4 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG DOANH 1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thong thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.(Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác) Doanh thu là tổng tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không đƣợc coi là doanh thu.( Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006) Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp góp phần làm tang VCSH( Giáo trình trƣờng Đại học Thƣơng mại). Doanh thu của doanh nghiệp gồm có: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu từ các hoạt động khác. 1.1.2 Doanh thu tài chính Doanh tu hoạt động tài chính bao gồm : - Tiền lãi : lãi chi vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do mua hàng hóa dịch vụ… - Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia. - Thu nhập hoặc thu hồi về thanh lý, nhƣợng bán các khoản góp vốn liên doanh, đầu tƣ vào công ty con, công ty liên doanh và các khoản đầu tƣ vốn khác, - Thu nhập về các hoạt động đầu tƣ khác. - Lãi tỷ giá hối đoái. - Chênh lệch do bán ngoại tệ. - Chênh lệch do lãi chuyển nhƣợng vốn. SVTH: Dư Thị Quyên 5 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh - Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. Theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành teo quyết định 15/2006/QD – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính. 1.1.3 Thu nhập khác Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, gồm: - Thu về thanh lý TSCĐ, nhƣợng bán TSCĐ; - Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; - Thu tiền bảo hiểm đƣợc bồi thƣờng; - Thu đƣợc các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trƣớc; - Khoản nợ phải trả nay mất chủ đƣợc ghi tăng thu nhập; - Thu các khoản thuế đƣợc giảm, đƣợc hoàn lại; - Các khoản thu khác. 1.2 Một số vấn đề lý thuyết về doanh thu và phân tích doanh thu 1.2.1 Mục đích và ý nghĩa phân tích Trong doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phán ánh doanh thu bán hàng, thành phẩm và doanh thu cung cấp dịch vụ. Vì vậy khi tăng doanh thu là tăng lƣợng hàng hóa bán ra trên thị trƣờng và tăng lƣợng tiền về cho doanh nghiệp nên tăng doanh thu bán hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả doanh nghiệp và xã hội. Đối với doanh nghiệp doanh thu tăng nhanh sẽ thực hiện tốt đƣợc chức năng và nhiệm vụ của nó khi giúp công ty thu hồi vốn nhanh, bù đắp đƣợc những chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra nhằm làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp trƣớc và sau thuế. Cũng chính từ đó công ty sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nƣớc. Đối với xã hội khi doanh thu tăng sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trên thị trƣờng, bình ổn giá trên thị trƣờng. Đồng thời thực hện tốt giao lƣu kinh tế giữa các vùng miền. Dựa trên việc phân tích doanh thu sẽ có nhận thức và đánh giá một cách đúnh đắn toàn diện và đánh giá khách quan tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Từ đó cũng đƣa ra đƣợc những quyết định, chính sách đúng đắn, kịp thời biện pháp quản lý thích hợp nhằm đẩy mạnh bán hàng và tăng doanh thu. SVTH: Dư Thị Quyên 6 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh 1.1.2.2 Nguồn tài liệu phân tích Để phân tích doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình căn cứ vào các nguồn số liệu sau Nguồn tài liệu bên trong doanh nghiệp : Các chỉ tiêu kinh tế doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ, doanh thu bán hàng đƣợc xây dựng kế hoạch theo ngành, nhóm hàng hoặc những mặt hàng chủ yếu, theo từng đơn vị kinh doanh, theo tháng theo quý, theo phƣơng thức bán … Các số liệu kế toán đƣợc dùng trong phân tích tình hình doanh thu bán hàng sổ chi tiết công nợ bán hàng, sổ tổng hợp, báo cáo tài chính cuối năm của công ty( bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh). Nguồn tài liệu bên ngoài doanh nghiệp : Các số liệu thông tin kinh tế thị trƣờng, giá cả của các mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trƣờng trong nƣớc và nƣớc ngoài. Ngoài ra còn các thông tin về giá cả trên thị trƣờng trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế. Các chế độ chính sách về thƣơng mại, chính sách tài chính, tín dụng và các chính sách khác có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp do Nhà nƣớc hoặc do ngành ban hành. 1.2 Nội dung phân tích doanh thu 1.2.1 Phân tích tốc độ tăng doanh thu qua các năm Phân tích doanh thu bán hàng phải đi phân tích đƣợc tốc độ phát triển qua các năm( thƣờng 3-5 năm) qua đó thấy đƣợc sự biến động và xu hƣớng phát triển của DTBH làm cơ sử cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn. Các chỉ tiêu phân tích : tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển bình quân. Trong trƣờng hợp qua các kỳ kinh doanh có sự biến động về giá bán những mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh thì phải sử dụng phƣơng pháp phân tích chỉ số giá qua các năm tính toán, loại trừ ảnh hƣởng của giá trong chỉ tiêu DTBH. 1.2.2 Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm mặt hàng và những mặt hàng chủ yếu Doanh nghiệp thƣơng mại thƣờng kinh doanh tổng hợp nhiều mặt hàng, nhóm mặt hàng khác nhau để đáp ứng đƣợc để đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng và thị trƣờng, mỗi mặt hàng hay nhóm mặt hàng có những đặc điểm kinh tế kỹ SVTH: Dư Thị Quyên 7 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh thuật khác nhau trong kinh doanh cũng nhƣ quản lý, doanh thu đạt đƣợc cũng khác nhau. Khi phân tích doanh thu trong doanh nghiệp thƣơng mại cần phải phân tích chi tiết từng nhóm mặt hàng hay mặt hàng để thấy đƣợc sự biến động tăng giảm và xu hƣớng phát triển từ đó đƣa ra những quyết định, hoạch định chiến lƣợc đầu tƣ. 1.2.3 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng Phân tích DTBH theo phƣơng thức bán hàng nhằm mục đích đánh giá tình hình biến động tăng giảm của các chỉ tiêu doanh thu theo phƣơng thức bán, tìm ra ƣu điểm, nhƣợc điểm trong từng phƣơng thức bán và khả năng đa dạng hóa các phƣơng thức bán hàng của doanh nghiệp. Từ đó phòng kinh doanh cũng nhƣ toàn doanh nghiệp sẽ tìm ra đƣợc phƣơng thức bán thích hợp với tình hình và đặc điểm của công ty và đẩy mạnh hơn nữa. 1.2.4 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán Việc thanh toán tiền hàng trong các công ty, doanh nghiệp thƣơng mại hiện nay có thể thực hiện bằng nhiều phƣơng thức khác nhau( thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, tiền séc, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc chuyển chậm bằng nhiều hình thức khác nhau). Phân tích DTBH theo phƣơng thức thanh toán nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá tình hình biến động các chỉ tiêu DTBH gắn với việc thu tiền bán hàng và tình hình thu tiền bán hàng. Thông qua đó doanh nghiệp tìm ra những biện pháp hữu hiệu để thu hồi nhanh tiền bán hàng và có định hƣớng trong việc lựa chọn phƣơng thức bán cho các kỳ tiếp theo. 1.25. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, theo quý Để thực hiện tốt kế hoạch DTBH đòi hỏi doanh nghiệp phải phân bổ chỉ tiêu DTBH theo tháng, quý làm cơ sở cho việc tổ chức, quản lý kinh doanh. Phân tích DTBH theo tháng, quý nhằm thấy đƣợc mức độ và tiến độ hoàn thành kế hoạch DTBH, sự biến động của DTBH qua các thời điểm và thời kỳ khác nhau và những nhân tố ảnh hƣởng của chúng đế có biện pháp thích hợp và phƣơng hƣớng chỉ đạo đúng đắn để đạt doanh thu cao nhất. 1.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng ♦ Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán Doanh thu bán hàng có hai nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp : số lƣợng hàng bán và đơn giá bán SVTH: Dư Thị Quyên 8 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp Doanh thu = GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh số lƣợng hàng bán x đơn giá Từ công thức trên ta thấy : số lƣợng hàng bán và đơn giá bán tăng thì doanh thu sẽ tăng và ngƣợc lại. Về bản chất số lƣợng hàng bán ra là nhân tố chủ quan nó phụ thuộc vào điều kiện tổ chức và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Đơn giá bán mang tính chất khách quan do sự điều tiết và ảnh hƣởng của quy luật cung cầu. ♦ Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động đến DTBH Số lƣợng lao động, cơ cấu phân bổ lao động, thời gian lao động, năng suất lao động là những nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp đến sự tăng giảm của DTBH, đặc biệt là trong thƣơng mại bán lẻ. DTBH = tổng số lao động x năng suất lao động bình quân Trong doanh nghiệp thƣơng mại lực lƣợng lao động đƣợc biên chế thành lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. Lao động trực tiếp đƣợc phân bổ theo từng khâu kinh doanh : nhân viên bán hàng, lao động trực tiếp khác( vận chuyển, bảo quản…). NSLDBQ chịu ảnh hƣởng trực tiếp của các nhân tố : NSLD khâu bán hàng, tỷ lệ phân bổ nhân viên bán hàng trong lao động trực tiếp trong tổng số lao động của doanh nghiệp. ♦ Phân tích ảnh hƣởng của các khâu lƣu chuyển hàng hóa đến doanh thu bán hàng Việc thực hiện chỉ tiệu kế hoạch DTBH còn chịu sự tác động ảnh hƣởng của các chỉ tiêu thuộc khâu lƣu chuyển hàng hóa. Đó là các chỉ tiêu tồn kho hàng hóa đầu kỳ và cuối kỳ, mua vào và hao hụt. SVTH: Dư Thị Quyên 9 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG THANH BÌNH 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến phân tích doanh thu tại công ty 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thanh Bình 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Thanh Bình đƣợc thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 9/12/2000, với một văn phòng, một nhà máy tại Hà Nội và một chi nhánh tại Hải Phòng. Công ty chuyên mua, sản xuất, cung cấp và phân phối hệ khung xƣơng trần- vách các loại chất lƣợng cao. Sau hơn 10 năm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đã mở rộng và phát triển không ngừng. Hiện nay văn phòng công ty tọa lạc tại tầng 6 tòa nhà Viglacera số 1 Đại lộ Thăng Long - Từ Liêm - Hà Nội. Với một đội ngũ nhân viên có bề dầy kinh nghiệm đã đƣợc đào tạo chuẩn từ các trƣờng Đại học danh tiếng trong nƣớc cũng nhƣ tu nghiệp ở nƣớc ngoài .Hiện tại các đối tác và khách hàng đánh giá Thanh Bình là một trong những công ty phát triển nhanh hàng đầu trong nghành kinh doanh vật liệu xây dựng nhẹ tại thị trƣờng Việt Nam với hơn 200 hệ thống đại lý phân phối, cũng nhƣ sản lƣợng hàng hóa năm 2012 cung cấp ra thị trƣờng khoảng 5000 tấn khung trần vách và khoảng 5 triệu mét vuông sản lƣợng tấm trần các loại. Với sản lƣợng tăng trƣởng nhanh chóng công ty đã đƣợc các đối tác và khách hàng khẳng định là một trong những thƣơng hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thi công trần vách trang trí. Năm 2007 Thanh Bình đã ký hợp tác với đối tác chiến lƣợc là tập đoàn Saint Gobain của Pháp - tập đoàn sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu trên thế giới, sản xuất và cung cấp tấm trần thạch cao mang thƣơng hiệu Gyproc.Thanh Bình đƣợc đánh giá là nhà phân phối tấm thạch Gyproc phát triển nhanh nhất trong hệ thống nhà phân phối Saint - Gobain tại thị trƣờng Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Năm 2012 công ty đã cho ra mắt sản phẩm khung xƣơng trần chìm Zinca góp phần nâng cao chất lƣợng đồng bộ cho các công trình lớn. Tuy mới ra đời nhƣng Zinca đã nhận đƣợc phản ứng tốt đẹp từ phía ngƣời tiêu dùng và các nhà đầu tƣ với nhiều ƣu điểm vƣợt trội so với các hệ thống khung xƣơng khác. SVTH: Dư Thị Quyên 10 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh - Tên công ty: công ty TNHH Thƣơng mại & Xây dựng Thanh Bình - Tên giao dịch: Thanh Binh Construction and Trading Company - Tên viết tắt: Thanh Binh C&T CO., LTD - Loại hình doanh nghiệp: trách nhiệm hữu hạn - Số đăng ký kinh doanh: 0102007242. Đăng ký ngày 09/12/2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Hà Nội cấp. - Trụ sở văn p òng công ty: tầng - 6 tòa nhà Viglacera - số 1- Đại lộ Thăng Long - Từ - Liêm - Hà Nội - Trụ sở chính: số 122, ngõ 381 Bạch Mai- phƣờng Bạch Mai- quận Hai Bà Trƣng- Hà Nội. - Điện thoại: 0438685624 - Số Fax: 0438687615 - Mã số thuế: 010318423 - Số tài khoản: 12210000377580 - Mail: sale@thanhbinhtbc.com - Web: www.thanhbinhtbc.com - Nhà máy sản xuất: tại Km 7 - Đại lộ Thăng Long - Từ Liêm - Hà Nội - Vốn điều lệ : 10 000 000 000( mƣời tỷ đồng). SVTH: Dư Thị Quyên 11 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh 2.1.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thanh Bình Sơ đồ 2.1.1.2 bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Thanh Bình GIÁM ĐỐC PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG KINH HÀNH TÀI THIẾT DOANH CHÍNH CHÍNH KẾ - TỔNG KẾ DỰ ÁN HỢP TOÁN BỘ PHẬN BỘ PHẬN BỘ PHẬN KHO SẢN XUẤT THI CÔNG Giám đốc: là ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty, đƣợc uỷ quyền, đủ quyền hạn cần thiết để thi hành các quyết định của công ty, là ngƣời điều hành mọi hoạt động của công ty. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình phù hợp với điều lệ công ty, các nội quy, quy chế nội bộ của công ty trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Phòng kinh doanh : giúp giám đốc và phó giám đốc kinh doanh định ra các hƣớng kinh doanh phát triển cho công ty, chịu trách nhiệm về tình hình kinh doanh thƣơng mại, nghiên cứu khai thác thị trƣờng và xúc tiến các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, vạch ra các chiến lƣợc khả thi trong kinh doanh cũng nhƣ cập nhật thông tin sản phẩn mới trong lĩnh vực đang kinh doanh ... SVTH: Dư Thị Quyên 12 Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Thị Trâm Anh Phòng hành chính tổng hợp: giúp cho giám đốc trong công tác tổ chức hành chính của công ty - Công tác quản lý nhân sự - Công tác quản lý văn thƣ lƣu trữ - Các công tác hành chính tổng hợp khác... Phòng tài chính kế toán : giúp cho giám đốc lập kế hoạch khai thác và lƣu chuyển vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, nhiệm vụ cụ thể nhƣ sau: lập quy chế tài chính cho công ty, cân đối thu chi hằng ngày, hàng tháng, có chức năng yêu cầu các nhân sự phải cung cấp các chứng từ có liên quan đến vấn đề quyết toán, phát hiện sớm những hành vi tiêu cực trong phạm vi chuẩn mực kế toán, thông báo cho các bộ phận có liên quan biết tình hình cần thu hồi công nợ, nợ phải trả, các chính sách chế tài của nhà nƣớc cũng nhƣ công ty đã đề ra; Lập báo cáo năm cho công ty. Phòng thiết kế - dự án: giúp việc cho ban giám đốc, chịu trách nhiệm về diện mạo của công ty các giao diện của trang web, các kế hoạch quảng cáo, chính sách quảng bá thƣơng hiệu qua quảng cáo, bám sát bộ phận văn thƣ và các bộ phận có liên quan nhằm chỉnh trang các văn bản cho lôgic, khoa học, hiện đại, xứng tầm với thƣơng hiệu của công ty, tƣ vấn và thiết kế bản vẽ cho các công trình xây dựng của công ty. Bộ phận kho : giúp việc cho phòng kinh doanh, nắm rõ tình trạng thực của các sản phẩm, có trách nhiệm trƣớc công ty về xuất nhập tồn hàng hoá, báo cáo nhanh về thông tin sản phẩm cùng số lƣợng tồn nếu phòng kinh doanh có nhu cầu phục vụ cho công tác khai thác và cung cấp cho thị trƣờng, có trách nhiệm bảo quản sản phẩm, lên kế hoạch mở rộng nhà xƣởng kho lƣu chứa hàng, sắp xếp linh hoạt, bố trí khoa học nhằm phục vụ cho vận chuyển đƣợc tiện lợi, hàng hoá đƣợc khai thông Bộ phận sản xuất: trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm của công ty. báo cáo tình hình nguyên vật liệu và thực trạng sản xuất với phó giám đốc kỹ thuật và phối hợp với các phòng ban chức năng. Bộ phận thi công: trực tiếp quản lý và phân phối công việc cho nhân viên trong bộ phận để thực hiện công tác thi công đạt hiệu quả, phù hợp với kế hoạch tổng đã duyệt và cập nhật. SVTH: Dư Thị Quyên 13 Lớp: K45D6
- Xem thêm -