Tài liệu Phân tích doanh thu tại công ty tnhh thương mại ánh sáng ngọc việt

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 144 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán TÓM LƢỢC Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay với sự cạnh tranh vô cùng gay gắt đòi hỏi mỗi bƣớc đi của doanh nghiệp phải hết sức đúng đắn. Đồng thời làm thế nào để tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận luôn là bài toán cần tìm lời giải đáp. Do vậy việc phân tích hoạt động kinh tế và phân tích doanh thu của DN là một nội dung quan trọng. Thấy đƣợc tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc phân tích doanh thu và từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu, em đã chọn đề tài “Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Thương Mại Ánh Sáng Ngọc Việt” làm khóa luận của mình. Khóa luận sẽ đi sâu giải quyết một số vấn đề sau: Thứ nhất: hệ thống hóa lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu. Thứ hai: khóa luận nghiên cứu thực trạng phân tích doanh thu tại công ty trên cơ sở thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp, thứ cấp để tìm hiểu các nội dung chính nhƣ: phân tích biến động doanh thu qua các năm; phân tích doanh thu theo tổng mức, kết cấu; và phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu. Căn cứ vào số liệu phân tích đã chỉ ra đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm, tồn tại và nguyên nhân những tồn tại trong vấn đề thực hiện doanh thu và đề ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu cho công ty. Với đề tài khóa luận tốt nghiệp “ Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt” em hy vọng phần nào sẽ giúp công ty xác định đƣợc phƣơng hƣớng kinh doanh, góp phần tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho công ty. GVHD: TS. Đặng Văn Lương i SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình thực tập theo lịch của nhà trƣờng tại công ty TNHH Thƣơng mại Ánh Sáng Ngọc Việt em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ và chỉ bảo rất tận tình của các cô chú, anh chị trong công ty. Đã giúp em vận dụng linh hoạt những kiến thức đƣợc trang bị trên giảng đƣờng đại học vào hoạt động thực tế tại công ty. Em xin đƣợc gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến công ty đã giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp cũng nhƣ khóa luận tốt nghiệp. Em cũng xin đƣợc gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, Tiến sỹ Đặng Văn Lƣơng đã trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ và chỉ bảo em tận tình trong suốt thời gian em hoàn thành bài khóa luận. Tuy nhiên do thời gian hạn hẹp và vốn kiến thức, hiểu biết của bản thân em còn hạn chế nên bài khóa luận của em không tránh đƣợc những sai lầm thiếu sót. Em mong có đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, các cô chú, anh chị trong công ty để giúp em hoàn thành bài khóa luận và kiến thức của mình hơn nữa Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Vũ Thị Thảo GVHD: TS. Đặng Văn Lương ii SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán MỤC LỤC TÓM LƢỢC .....................................................................................................................i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ............................................................ v DANH MỤC VIẾT TẮT................................................................................................vi PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................................1 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP........................................................................................................................... 5 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu......................... 5 1.1.1. Khái niệm về doanh thu ......................................................................................... 5 1.1.2. Những vấn đề lý thuyết liên quan đến phân tích doanh thu ..................................8 1.2. Nội dung phân tích doanh thu . ..............................................................................10 1.2.1. Phân tích xu hƣớng sự biến động của doanh thu qua các năm . .......................... 10 1.2.2. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu theo tổng mức và kết cấu ...................11 1.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới sự biến động của doanh thu ...................... 13 CHƢƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ÁNH SÁNG NGỌC VIỆT .....................................................16 2.1. Tổng quan và ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng tới phân tích doanh thu tại công ty TNHH Ánh Sáng Ngọc Việt .....................................................................................16 2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt ...................... 16 2.1.2. Ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng tới phân tích doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt ................................................................................19 2.2. Phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt ................................................................................................................................ 21 2.2.1. Phân tích tình hình biến động doanh thu qua các năm ........................................21 2.2.2. Phân tích doanh thu theo tổng mức và kết cấu ....................................................26 2.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến sự biến động của doanh thu tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt ....................................................................................31 CHƢƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ÁNH SÁNG NGỌC VIỆT ..................................37 GVHD: TS. Đặng Văn Lương iii SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán 3.1. Các kết luận và phát hiện qua phân tích doanh thu tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt ......................................................................................................37 3.1.1. Những kết quả đạt đƣợc ...................................................................................... 37 3.1.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân .............................................................. 37 3.2. Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề nghiên cứu ......................................................... 39 3.2.1. Các đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt ....................................................................................................................... 39 3.2.2. Một số kiến nghị ..................................................................................................41 3.3. Điều kiện thực hiện.................................................................................................42 3.3.1. Điều kiện chủ quan .............................................................................................. 42 3.3.2. Điều kiện khách quan .......................................................................................... 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC GVHD: TS. Đặng Văn Lương iv SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại công ty............................................................................17 Bảng 2.1. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh ..................................................18 Bảng 2.2. Bảng tổng hợp phiếu điều tra ........................................................................22 Bảng 2.3. Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng qua 5 năm ....................25 Bảng 2.4. Phân tích doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh .....................................27 Bảng 2.5. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu ..........28 Bảng2.6. Phân tích doanh thu theo phƣơng thức thanh toán .........................................29 Bảng2.7. Phân tích doanh thu theo thị trƣờng tiêu thụ ..................................................30 Bảng 2.8. Phân tích doanh thu bán hàng theo quý ........................................................ 30 Bảng 2.9. Phân tích ảnh hƣởng của số lƣợng hàng bán và giá bán đến sự biến động của doanh thu bán hàng ........................................................................................................33 Bảng 2.10. Phân tích ảnh hƣởng của tổng số lƣợng lao động và năng suất lao động tới doanh thu bán hàng ........................................................................................................35 GVHD: TS. Đặng Văn Lương v SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn DN Doanh nghiệp QĐ Quyết định BTC Bộ tài chính GTGT Giá trị gia tăng CCDV Cung cấp dịch vụ DTBH Doanh thu bán hàng VNĐ Việt Nam Đồng BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế DT Doanh thu DTHĐTC Doanh thu hoạt động tài chính HĐKD Hoạt động kinh doanh TL Tỷ lệ CLDT Chênh lệch doanh thu GVHD: TS. Đặng Văn Lương vi SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Về lý luận: Trong nền kinh tế thị trƣờng với sự cạnh tranh vô cùng gay gắt, Việt Nam gia nhập WTO vừa là cơ hội nhƣng lại là thách thức lớn. Trong môi trƣờng sôi động và khốc liệt ấy đòi hỏi mỗi DN phải không ngừng vƣơn lên, không ngừng tƣ duy đổi mới phƣơng thức tổ chức quản lý, phƣơng thức hoạt động kinh doanh để duy trì sự tồn tại và phát triển bền vững. Sự vận động liên tục của guồng máy thị trƣờng càng không cho phép DN tự thỏa mãn với kết quả kinh doanh đã đạt đƣợc của mình. Bởi nhƣ vậy DN lập tức sẽ bị thụt lùi, thậm chí có thể bên bờ của sự phá sản. Một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của DN là doanh thu. Doanh thu không chỉ phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh mà còn là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Phân tích doanh thu nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện, khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Về thực tế: Mục tiêu mà công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt theo đuổi đó là mở rộng hoạt động kinh doanh theo cả chiều rộng và chiều sâu, tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao uy tín của công ty trên thị trƣờng, đồng thời cải thiện đời sống của ngƣời lao động trong doanh nghiệp, góp phần thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của đất nƣớc. Để thực hiện đƣợc những mục tiêu đó, trƣớc hết công ty cần hoạt động kinh doanh hiệu quả, thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và chi phí. Qua quá trình thực tập tìm hiểu công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt, cùng với những thông tin trên phiếu điều tra khảo sát thực tế, em nhận thấy rằng trên cả 5 phiếu điều tra phát ra đều cho rằng doanh nghiệp cần chú ý đến doanh thu, đặc biệt là doanh thu bán hàng, và phân tích nhằm tìm ra biện pháp tăng doanh thu. Rõ ràng doanh thu và các vấn đề liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp hiện nay còn nhiều tồn tại và bất cập. Đồng thời qua hai cuộc phỏng vấn ông Đoàn Văn Vịnh– Giám đốc và bà Tống Thị Hƣờng– kế toán trƣởng đều cho rằng doanh thu là chỉ tiêu kinh tế rất quan trọng cần tiến hành phân tích để có thể đề ra biện pháp thiết thực giúp doanh nghiệp tăng doanh thu trong thời gian tới. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 1 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài Khoá luận nghiên cứu nhằm đạt đƣợc ba mục tiêu cơ bản sau: - Thứ nhất: Hệ thống hóa những lý luận liên quan đến doanh thu và phân tích doanh thu. - Thứ hai: Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu của công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt, qua đó đánh giá những kết quả đã đạt đƣợc cũng nhƣ những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của nó. - Thứ ba: Trên cơ sở những tồn tại từ việc phân tích doanh thu của công ty, đƣa ra các biện pháp nhằm tăng doanh thu cho công ty. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề phân tích doanh thu và các giải pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt - Không gian nghiên cứu: Khóa luận đƣợc thực hiện và hoàn thành trên cơ sở khảo sát thực tế tại công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt. Địa chỉ: Non Nông - Ngọc Hoà - Chƣơng Mỹ - Hà Nội - Thời gian nghiên cứu: Đề tài thu thập, sử dụng các số liệu thống kê, tổng hợp của công ty trong 5 năm từ 2009 đến 2013. 4. Phƣơng pháp (cách thức) thực hiện đề tài - Phương pháp thu thập dữ liệu + Phương pháp điều tra: Phƣơng pháp điều tra là phƣơng pháp đƣợc tiến hành thông qua việc điều tra chọn mẫu và áp dụng bảng câu hỏi điều tra để thu thập dữ liệu. Mục đích của phƣơng pháp: thu thập những thông tin mang tính khách quan về vấn đề đang nghiên cứu. + Phương pháp phỏng vấn: Phƣơng pháp phỏng vấn là phƣơng pháp thu thập thông tin rất thông dụng và rất hiệu quả. Ngƣời nghiên cứu đặt câu hỏi trực tiếp cho đối tƣợng đƣợc điều tra và thông qua câu trả lời của họ sẽ nhận đƣợc những thông tin mong muốn. Mục đích của phƣơng pháp: Tiếp nhận thông tin cần nghiên cứu một cách nhanh chóng, và độ tin cậy cao. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 2 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán + Phương pháp nghiên cứu tài liệu Để tiến hành phân tích doanh thu và đề ra một số giải pháp tăng doanh thu tại công ty em đã sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu. Tài liệu bao gồm tài liệu bên trong và tài liệu bên ngoài. Tài liệu bên ngoài gồm những chuẩn mực, thông tƣ, các tạp chí, bài báo của các nhà nghiên cứu, các luận văn tốt nghiệp…Tài liệu bên trong đƣợc sử dụng trong khóa luận là các báo cáo tài chính, các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh thu bán hàng của công ty. - Phương pháp tổng hợp dữ liệu: Mục tiêu của tổng hợp dữ liệu là liệt kê ra tất cả các dữ liệu có liên quan đến doanh thu của công ty và sàng lọc để thu đƣợc những dữ liệu đầy đủ, chính xác. - Thu phiếu điều tra sau đó tổng hợp kết quả điều tra. Bảng tổng hợp phiếu điều tra sẽ là dữ liệu phục vụ cho việc phân tích doanh thu và đề ra các giải pháp tăng doanh thu cho công ty. - Tổng hợp dữ liệu phỏng vấn: Tổng hợp nội dung phỏng vấn thành văn bản phỏng vấn để lấy dữ liệu phục vụ cho việc phân tích doanh thu và đề ra các giải pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt - Tổng hợp dữ liệu nghiên cứu: sẽ là cơ sở để tiến hành phân tích doanh thu tại công ty. - Phương pháp phân tích dữ liệu Để những dữ liệu thu thập đƣợc đạt hiệu quả cao thì phải dùng các phƣơng pháp phân tích dữ liệu. Những phƣơng pháp nghiệp vụ kỹ thuật đƣợc sử dụng để xử lý số liệu nhƣ: + Phương pháp so sánh Mục đích của so sánh là thấy đƣợc sự giống nhau và khác nhau giữa các sự vật, hiện tƣợng. Phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng trong các nội dung phân tích doanh thu bán hàng nhƣ: Phân tích sự biến động của doanh thu qua các năm, phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng… + Phương pháp thay thế liên hoàn Trong qua trình hoạt động sản xuất kinh doanh, có rất nhiều nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu. Trong đề tài của mình em xin đi sâu vào phân tích hai nhân tố đại diện và số lƣợng hàng bán và đơn giá bán. Do đó, để có thể xác định đƣợc mức độ và tính chất ảnh hƣởng của các nhân tố trên đến doanh thu, em sử dụng phƣơng pháp thay thế liên hoàn để phân tích. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 3 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán + Phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng để biết đƣợc mức độ hoàn thành kế hoạch hoặc mức độ tăng, giảm so với kỳ trƣớc của sự vật, hiện tƣợng. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong nội dung phân tích doanh thu bán hàng nhƣ: Phân tích doanh thu bán hàng theo thị trƣờng tiêu thụ, phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán… + Phương pháp tỷ trọng Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng để biết tỷ trọng của từng bộ phận trong tổng thể sự vật, hiện tƣợng. Xem xét xem từng bộ phận đó đóng góp bao nhiêu % trong tổng thể, và từ đó ta thấy đƣợc mức độ quan trọng và ảnh hƣởng của nó tới tổng thể sự vật, hiện tƣợng. Phƣơng pháp tỷ lệ đƣợc sử dụng trong các nội dung phân tích doanh thu bán hàng nhƣ: Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng, phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức bán… 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp - Chƣơng I: Cơ sở lý luận của phân tích doanh thu trong doanh nghiệp. - Chƣơng II: Thực trạng về phân tích doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng Mại Ánh Sáng Ngọc Việt - Chƣơng III: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH Thƣơng MạiÁnh Sáng Ngọc Việt GVHD: TS. Đặng Văn Lương 4 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu 1.1.1. Khái niệm về doanh thu Theo chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác", đƣợc ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trƣởng Bộ tài chính quy định: “Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.” * Theo nội dung của chuẩn mực, doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không đƣợc coi là doanh thu (ví dụ nhƣ khi ngƣời nhận đại lý thu hộ tiền bán hàng cho đơn vị chủ hàng, thì doanh thu của ngƣời nhận đại lý chỉ là tiền hoa hồng đƣợc hƣởng). Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhƣng không phải là doanh thu. * Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu từ các hoạt động bất thƣờng khác.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định.  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền đã thu đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hay sẽ thu đƣợc từ bán sản phẩm hàng hóa sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu nhƣ giảm giá hàng bán, chiết khấu thƣơng mại, giá trị hàng bán bị trả lại và các khoản thuế gián thu. Trong đó: - Chiết khấu thƣơng mại là khoản doanh nghiệp giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn. - Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 5 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán - Giá trị hàng bán bị trả lại là giá trị khối lƣợng hàng bán đó xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. - Các khoản thuế gián thu bao gồm thuế GTGT (theo phƣơng pháp trực tiếp), thuế xuất khẩu và thuế TTĐB. + Thuế xuất khẩu là các loại thuế gián thu đánh vào các loại hàng hoá xuất khẩu (thuộc doanh mục hàng hoá bị đánh thuế) qua các cửa khẩu và biên giới Việt Nam. + Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hoá, dịch vụ nhất định (hàng hoá, dịch vụ đặc biệt). Thông thƣờng đây là những hàng hoá, dịch vụ cao cấp mà không phải bất cứ ai cũng có điều kiện sử dụng hay hƣởng thụ do khả năng tài chính có hạn hoặc có thể là những hàng hoá, dịch vụ khác có tác dụng không tốt đối với đời sống sức khoẻ con ngƣời, văn minh xã hội mà Chính phủ có chính sách hạn chế sản xuất, tiêu dùng. + Thuế GTGT( theo phƣơng pháp trực tiếp): Đây là loại thuế gián thu đƣợc tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh qua mỗi khâu quá trình sản xuất kinh doanh và tổng số thuế thu đƣợc ở mỗi khâu bằng chính số thuế tính trên giá bán của ngƣời tiêu dùng cuối cùng. • Doanh thu hoạt động tài chính chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán. Doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các khỏan tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia của doanh nghiệp, chỉ đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn 2 điều kiện sau: có khả năng thu đƣợc lợi ích từ giao dịch đó; Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiển gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng do mua hàng hóa, dịch vụ... - Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia. - Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên donah, đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ vào công ty con, đầu tƣ vốn khác. - Thu nhập về các hoạt động đầu tƣ khác. - Lãi tỷ giá hối đoái. - Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ GVHD: TS. Đặng Văn Lương 6 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán - Chênh lệch lãi chuyển nhƣợng vốn. - Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác  Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. Thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm: - Thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ - Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ đƣa đi góp vốn liên doanh, đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ dài hạn khác. - Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản - Thu tiền đƣợc phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng - Thu các khoản nợ khó đòi đó xử lý, xóa sổ. - Các khoản thuế đƣợc NSNN hoàn lại - Thu các khoản nợ phải trả không xác định đƣợc chủ. - Các khoản tiền thƣởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có) - Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp. Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên * Nguyên tắc và phƣơng pháp xác định doanh thu . • Nguyên tắc: Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác thì doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận chỉ khi giao dịch bán hàng đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau: - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua. - Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. - Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định đƣợc các khoản chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. • Phƣơng pháp xác định doanh thu : - Doanh thu đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu đƣợc. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 7 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán - Doanh thu phát sinh từ giao dịch đƣợc xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thƣơng mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. - Đối với các khoản tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền không đƣợc nhận ngay thì doanh thu đƣợc xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu đƣợc trong tƣơng lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hiện hành. Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu đƣợc trong tƣơng lai. - Khi hàng hóa hoặc dịch vụ đƣợc trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tƣơng tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không đƣợc coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. - Khi hàng hóa hoặc dịch vụ đƣợc trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tƣơng tự thì việc trao đổi đó đƣợc coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Trƣờng hợp này doanh thu đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền trả thêm hoặc thu thêm. Khi không xác định đƣợc giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về thì doanh thu đƣợc xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tƣơng đƣơng tiền trả thêm hoặc thu thêm. 1.1.2. Những vấn đề lý thuyết liên quan đến phân tích doanh thu 1.1.2.1. Ý nghĩa việc tăng doanh thu Tăng doanh thu có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn cần thiết với toàn xã hội. * Đối với xã hội Phân tích doanh thu góp phần đảm bảo cân bằng cung cầu trong nền kinh tế: Khi tăng doanh thu doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm nhiều hơn mà còn có điều kiện tiêu dùng các sản phẩm của xã hội thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Để tăng doanh thu, doanh nghiệp mở rộng kinh doanh ra các vùng miền, các nƣớc khác nhau vì thế phân tích kinh tế là yếu tố giúp doanh nghiệp mở rộng giao lƣu kinh tế giữa các vùng miền và mở rộng quan hệ quốc tế. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 8 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Ngoài ra, khi doanh thu tăng vốn của doanh nghiệp đƣợc thu hồi nhanh hơn, doanh nghiệp thực hiện tái sản xuất xã hội góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển. Và phân tích doanh thu sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nƣớc, hỗ trợ nhà nƣớc, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế khác. * Đối với doanh nghiệp: Doanh thu có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp, là khâu cuối cùng trong lƣu thông. Tăng doanh thu giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các chức năng kinh doanh của mình, thu hồi vốn nhanh chóng, bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, thực hiện giá trị thặng dƣ. Việc tăng doanh thu đồng thời với mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng quan hệ kinh tế, tạo danh tiếng và nâng cao thƣơng hiệu tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh thu là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu tăng cho thấy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn. Doanh nghiệp tăng doanh thu để thực hiện mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. 1.1.2.2. Nhiệm vụ của phân tích doanh thu Phân tích doanh thu phản ánh chính xác tổng doanh thu trong kỳ kinh doanh cũng nhƣ doanh thu thuần của doanh nghiệp. Phản ánh những biến động trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, ngay trong kỳ và giữa các kỳ từ đó phản ánh uy tín kinh doanh và phản ánh quy mô khả năng chiếm lĩnh thị trƣờng của doanh nghiệp. Từ đó, Chỉ rõ và đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố tới doanh thu và sự biến động doanh thu giữa các kỳ. Và phân tích doanh thu sẽ làm cơ sở xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, kết cấu doanh thu hay các phƣơng án kinh doanh cũng nhƣ giúp hay lập các chỉ tiêu kinh tế khác. 1.1.2.3. Mục đích của phân tích doanh thu Phân tích doanh thu nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ về số lƣợng, kết cấu chủng loại và giá cả hàng bán…Qua đó thấy đƣợc mức độ hoàn thành, số chênh lệch tăng giảm của các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. Đồng thời, qua phân tích cũng nhận thấy đƣợc những mâu thuẫn tồn tại và những nguyên nhân ảnh hƣởng khách quan cũng nhƣ chủ quan trong khâu bán hàng, để từ đó tìm ra đƣợc những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp nhằm đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 9 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Những số liệu, tài liệu phân tích doanh thu bán hàng là cơ sở, căn cứ để phân tích các chỉ tiêu kinh tế khác nhƣ: phân tích tình hình mua hàng, phân tích tình hình chi phí hoặc lợi nhuận (kết quả) kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sử dụng các số liệu phân tích doanh thu bán hàng. 1.1.2.4. Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích doanh thu * Tài liệu bên trong: - Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ. - Các chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp đƣợc xây dựng tuỳ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Doanh thu có thể đƣợc xây dựng theo các nghiệp vụ kinh doanh nhƣ: Doanh thu bán hàng hoá (kinh doanh thƣơng mại), doanh thu dịch vụ... Ngoài ra doanh thu có thể đƣợc xây dựng kế hoạch theo thị trƣờng tiêu thụ, doanh thu theo quý, hay là doanh thu theo phƣơng thức thanh toán. - Các số liệu kế toán doanh thu đƣợc sử dụng trong phân tích hoạt động kinh tế, các hợp đồng bán hàng và các đơn vị đặt hàng, các chứng từ hoá đơn bán hàng. - Căn cứ vào tài liệu kế hoạch và mục tiêu phƣơng án kinh doanh mà ban quản trị đã lên kế hoạch. - Căn cứ trên báo cáo kết quả kinh doanh tài liệu kế toán tổng hợp và chi tiết. * Tài liệu bên ngoài: - Dựa vào ý kiến của khách hàng và các đối tƣợng quan tâm khác. - Các số liệu thông tin kinh tế thị trƣờng, giá cả của những mặt hàng mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao gồm cả thông tin trong nƣớc và thông tin trên thị trƣờng Quốc tế và khu vực (đối với những doanh nghiệp kinh doanh Quốc tế). - Các chế độ, chính sách về thƣơng mại, chính sách tài chính, tín dụng có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp do Nhà nƣớc ban hành. - Dựa vào thông tin về giá cả thị trƣờng trong nƣớc và ngoài nƣớc. 1.2. Nội dung phân tích doanh thu . 1.2.1. Phân tích xu hƣớng sự biến động của doanh thu qua các năm . Mục đích phân tích: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng qua các năm để thấy đƣợc sự biến động tăng giảm và xu thế phát triển của doanh thu, đƣa ra những thông tin dự báo nhu cầu của thị trƣờng làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn hoặc dài hạn của doanh nghiệp. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 10 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán Nguồn số liệu phân tích: Sổ chi tiết tài khoản “doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. Kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh thu bán hàng qua các năm. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm. Phương pháp phân tích: Phƣơng pháp phân tích chủ yếu là phân tích tốc độ doanh thu dựa trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu nhƣ tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển bình quân theo công thức sau: + Tốc độ phát triển định gốc: + Tốc độ phát triển liên hoàn: = × 100 = + Tốc độ phát triển bình quân: ̅ = × 100 √ × 100 Trong đó: : Tốc độ phát triển định gốc : Doanh thu bán hàng kỳ i. : Tốc độ phát triển liên hoàn : Doanh thu bán hàng kỳ i-1. ̅ : Tốc độ phát triển bình quân i =̅̅̅̅̅ : Doanh thu bán hàng kỳ gốc. Mn : Doanh thu bán hàng kỳ n Trong trƣờng hợp qua các kỳ kinh doanh có sự biến động về giá bán những mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh thì phải sử dụng phƣơng pháp phân tích chỉ số giá qua các năm để tính toán, loại trừ ảnh hƣởng của nó trong chỉ tiêu doanh thu bán hàng. 1.2.2. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu theo tổng mức và kết cấu 1.2.2.1. Phân tích doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh nhằm nhận thức và đánh giá chính xác mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu bán hàng qua đó xác định kết quả theo từng nghiệp vụ kinh doanh. Đồng thời giúp cho chủ doanh nghiệp có những cơ sở, căn cứ đề ra những chính sách, biện pháp đầu tƣ thích hợp trong việc lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nguồn số liệu phân tích: Các số liệu kế hoạch, kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Sổ chi tiết tài khoản “doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ’’ Phương pháp phân tích: Áp dụng phƣơng pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số liệu thực hiện với kế hoạch hoặc kỳ này với kỳ trƣớc trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu tỉ lệ phần trăm (%), số chênh lệch và tỷ trọng doanh thu của từng nghiệp vụ kinh doanh. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 11 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán 1.2.2.2 Phân tích doanh thu theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu nhằm nhận thức đánh giá một cách toàn diện, chi tiết tình hình doanh thu theo nhóm hàng, mặt hàng, thấy đƣợc sự biến động tăng giảm và xu hƣớng phát triển nhu cầu tiêu dùng của chúng làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lƣợc đầu tƣ theo nhóm mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn số liệu phân tích:Sổ chi tiết doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu. Phương pháp phân tích: Phƣơng pháp so sánh và lập biểu so sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch hoặc kỳ báo cáo với kỳ trƣớc trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu tỉ lệ phần trăm (%), số chênh lệch và tỷ trọng doanh thu của từng mặt hàng, nhóm hàng kinh doanh. 1.2.2.3. Phân tích doanh thu theo phương thức thanh toán Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo phƣơng thức thanh toán nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá tình hình biến động của các chỉ tiêu doanh thu bán hàng gắn với việc thu tiền bán hàng và tình hình thu tiền bán hàng theo các phƣơng thức khác nhau. Qua đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu để thu hồi nhanh tiền bán hàng và định hƣớng hợp lý trong việc lựa chọn phƣơng thức bán và thanh toán tiền bán hàng trong kỳ tới. Nguồn số liệu phân tích: Sổ kế toán tổng hợp và chi tiết tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ”, tài khoản “Phải thu của khách hàng”, tài khoản “Dự phòng phải thu khó đòi” và các tài khoản liên quan. Phương pháp phân tích: Phƣơng pháp so sánh giữa số thực hiện kỳ báo cáo với kỳ trƣớc để thấy đƣợc sự biến động tăng giảm. 1.2.2.4. Phân tích doanh thu theo thị trường tiêu thụ Mục đích phân tích : Đánh giá khả năng tác động của doanh nghiệp đối với thị trƣờng hiện có, khả năng tìm kiếm thị trƣờng mới, khả năng chiếm lĩnh thị trƣờng và xây dựng thị trƣờng trọng tâm . Nguồn số liệu phân tích : Số liệu hạch toán tổng hợp và chi tiết tài khoản “ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ’’ theo thị trƣờng tiêu thụ. Phương pháp phân tích : Phƣơng pháp lập biểu so sánh số liệu doanh thu giữa các thị trƣờng tiêu thụ khác nhau. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 12 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán 1.2.2.5. Phân tích doanh thu theo quý Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo quý nhằm mục đích thấy đƣợc mức độ và tiến độ hoàn thành kế hoạch bán hàng, thấy đƣợc sự biến động của doanh thu bán hàng qua các thời điểm khác nhau và những nhân tố ảnh hƣởng của chúng, để có những chính sách và biện pháp thích hợp trong việc chỉ đạo kinh doanh, có ý nghĩa đặc biệt đối với những doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng mang tính thời vụ sản xuất hoặc tiêu dùng. Nguồn số liệu phân tích: Các số liệu thực tế và kế hoạch doanh thu của doanh nghiệp theo quý. Bảng doanh thu bán hàng. Phương pháp phân tích: So sánh giữa số thực tế với số kế hoạch để thấy đƣợc mức độ hoàn thành, tăng giảm theo từng quý. 1.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới sự biến động của doanh thu 1.2.3.1. Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu Mục đích phân tích : Số lƣợng hàng bán và đơn giá bán là hai nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp và chủ yếu nhất đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty. Trên cơ sở phân tích ảnh hƣởng của chúng để đƣa ra chính sách bán hàng hợp lý hơn. Doanh thu bán hàng ảnh hƣởng trực tiếp bởi 2 nhân tố: số lƣợng hàng bán và đơn giá bán, thể hiện qua công thức: Doanh thu hàng bán = Số lƣợng hàng bán × Đơn giá bán Hay M=qxp Trong đó M: là doanh thu bán hàng q : là số lƣợng bán hàng p : là đơn giá bán Khi lƣợng hàng hóa thay đổi, giá bán hàng hóa thay đổi hoặc cả hai nhân tố đều thay đổi sẽ làm cho doanh thu cũng thay đổi. Tuy nhiên, mức độ ảnh hƣởng của hai nhân tố này tác động tới doanh thu là không giống nhau: - Ảnh hƣởng của lƣợng hàng hóa đến doanh thu: lƣợng hàng hóa tiêu thụ trong kỳ tỷ lệ thuận với doanh thu khi lƣợng hàng hóa bán ra tăng thì doanh số tăng và ngƣợc lại lƣợng hàng hóa bán ra thị trƣờng là do doanh nghiệp quyết định. Doanh thu có thể kiểm soát đƣợc vì vậy khi đánh giá về chỉ tiêu doanh thu nên chú trọng đến lƣợng hàng hóa bán ra thích hợp trong kỳ. GVHD: TS. Đặng Văn Lương 13 SVTH: Vũ Thị Thảo Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán - Kiểm toán - Ảnh hƣởng của đơn giá bán đến doanh thu: đơn giá bán là nhân tố ảnh hƣởng không nhỏ tới doanh thu khi giá bán tăng dẫn đến doanh thu tăng và ngƣợc lại. Tuy nhiên sự thay đổi của giá đƣợc coi là nhân tố khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Nhân tố giá chịu ảnh hƣởng của nhiều nhân tố khác nhƣ: giá trị của hàng hóa, cung cầu hàng hóa trên thị trƣờng, các chính sách của Nhà nƣớc nhƣ chính sách tài khoản, chính sách tiền tệ…Ngoài ra giá cả còn chịu ảnh hƣởng rất lớn của yếu tố cạnh tranh. Biểu hiện của sự cạnh tranh thông qua kiểu dáng, chất lƣợng, mẫu mã… giá cả là vũ khí cạnh tranh hữu hiệu nhất. Nguồn số liệu phân tích : Các số liệu thực tế và kế hoạch doanh thu của doanh nghiệp theo số lƣợng hàng bán và đơn giá bán. Phương pháp phân tích: Phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng là phƣơng pháp thay thế liên hoàn và phƣơng pháp số chênh lệch. 1.2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động bình quân tới sự biến động của doanh thu. Mục đích phân tích: Phân tích ảnh hƣởng của số lƣợng lao động và năng suất lao động bình quân tới sự biến động của doanh thu có mục đích nhằm xác định nguyên nhân tăng, giảm của các nhân tố ảnh hƣởng đến doanh thu từ đó có biện pháp kịp thời điều chỉnh nhằm tăng doanh thu cho công ty. Nguồn số liệu phân tích: Các sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp về doanh thu bán hàng, tài khoản “doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” theo số lƣợng lao động và năng suất lao động. Phương pháp phân tích: Việc phân tích các nhân tố trên ảnh hƣởng tới doanh thu nhƣ thế nào thì ta dựa trên cơ sở áp dụng phƣơng pháp số chênh lệch hay phƣơng pháp thay thế liên hoàn. Mối liên hệ giữa doanh thu bán hàng với số lƣợng lao động và năng suất lao động đƣợc thể hiện qua công thức sau: Doanh thu bán hàng = Tổng số lao động × Năng suất lao động bình quân Hay M = T x W Trong đó : M : Doanh thu bán hàng T : Số lƣợng lao động W : Năng suất lao dộng bình quân GVHD: TS. Đặng Văn Lương 14 SVTH: Vũ Thị Thảo
- Xem thêm -