Tài liệu Phân tích doanh thu tại công ty tnhh phúc sinh

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 174 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 1.1.1 Dƣới góc độ lý thuyết Trong kinh doanh, một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhất mà DN luôn luôn phải quan tâm đó là DT. DT là nguồn thu chủ yếu bù đắp chi phí mà DN đã bỏ ra, tạo ra lợi nhuận và phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một DN trong một thời kỳ. Chỉ tiêu này ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của DN và thu nhập của người lao động. DT càng cao và ổn định chứng tỏ DN ngày càng phát triển. Do vậy, để đưa ra được những kết luận chính xác nhất về sự thay đổi của DT và vai trò của DT đối với sự phát triển của DN cần thiết phải thực hiện công tác phân tích DT của DN. Như chúng ta đã biết, bán hàng là quá trình trao đổi hàng hóa- tiền tệ trong đó người bán trao đổi hàng cho người mua và người mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền cho người bán. Bán hàng là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó kết thúc một chu kỳ hoạt động kinh doanh và mở ra một chu kỳ sản xuất kinh doanh mới. Tăng DTBH thực chất là tăng lượng hàng bán ra trên thị trường và tăng lượng tiền về cho DN. Vì vậy, tăng DTBH vừa có ý nghĩa đối với DN và với xã hội. Đối với DN, DTBH phản ánh quy mô của quá trình tái sản xuất, phản ánh trình độ tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh của DN. Bởi lẽ có được DTBH chứng tỏ sản phẩm của DN đã được người tiêu dùng chấp nhận về mặt khối lượng, giá trị sử dụng, chất lượng và giá cả. Đồng thời, DTBH còn là nguồn vốn quan trọng để DN trang trải các khoản chi phí về vật tư lao động, đối tượng lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, để trả lương, thưởng cho người lao động, trích Bảo hiểm xã hội, nộp thuế theo luật định… Vì vậy, tăng DTBH là điều kiện để DN thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh, tạo những điều kiện để đầu tư mở rộng hoặc đầu tư chiều sâu cho hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đồng thời, tăng DTBH sẽ ảnh hưởng tăng lợi nhuận, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động. SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Đối với xã hội, tăng DTBH góp phần thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cho xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa vùng miền và với các nước trong khu vực và thế giới. Tăng DT sẽ giúp DN mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chu kỳ tái sản xuất xã hội. Qua đó góp phần làm nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Mặt khác, DT của DN này lại là chi phí của DN khác. Do vậy, thông qua tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tạo DT cho DN này, đồng thời tạo chi phí của DN kia. Là điều kiện để chu chuyển vốn tiền tệ trong nền kinh tế, ổn định và cũng cố đồng tiền, thúc đẩy vòng quay của vốn, thúc đẩy sản xuất và tái sản xuất phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN. Nói tóm lại, tăng DT là mục tiêu của DN, điều kiện để DN thực hiện lợi ích của DN, lợi ích của xã hội, lợi ích của người lao động. 1.1.2 Dƣới góc độ thực tế. Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Phúc Sinh và qua một số cuộc phỏng vấn điều tra trắc nghiệm các CBCNV trong Công ty. Em thấy 9/10 phiếu điều tra đều cho rằng kết quả DT mà DN đạt được như hiện nay là chưa tương xứng với tiềm năng, kế hoạch đặt ra cũng như mong muốn của CBCNV trong Công ty. Vì vậy, muốn làm rõ vấn đề về DT còn tồn tại trong Công ty em thấy cần thiết phải đi sâu phân tích chỉ tiêu DT. Từ đó, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Công ty TNHH Phúc Sinh là DN chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, trên thị trường lại có rất nhiều DN cũng kinh doanh trong lĩnh vực này, thậm chí có những DN có nhiều kinh nghiệm. Để cạnh tranh hiệu quả với các DN trong ngành đòi hỏi công ty Phúc Sinh phải thường xuyên nghiên cứu phân tích thị trường, phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh, phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh của DN mình để tìm ra những thành tựu và những hạn chế từ đó có biện pháp tác động kịp thời. Bên cạnh đó, em nhận thấy trong 5 năm gần đây (số liệu được trình bày cụ thể trong phần phân tích tốc độ phát triển của DT qua các năm trong chương III), DT của công ty có tăng, nhưng tốc độ tăng không đồng đều giữa các năm và giữa SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng các mặt hàng. Làm thế nào để DT tăng nhanh và ổn định luôn là câu hỏi thường trực trong lòng mỗi CBCNV trong công ty. Do vậy, cần thiết phải tiến hành công tác phân tích DT để thấy được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đó, từ đó tìm ra được biện pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả nhất. 1.2 Xác lập và tuyên bố trong đề tài. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn em thấy DT là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của DN. Do vậy, phân tích tình hình DT có ý nghĩa hết sức to lớn trong quá trình kinh doanh và quản lý DN. Kết quả phân tích DT các kỳ kinh doanh đã qua là điều kiện, là cơ sở, là căn cứ quan trọng để DN có thể hoạch định chiến lược phát triển và phương án kinh doanh có hiệu quả. Hiểu rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc phân tích DT đối với DN trên góc độ lý thuyết và thực tế. Do vậy, qua một thời gian thực tập tại công ty TNHH Phúc Sinh cùng với những kiến thức của bản thân đã được trang bị trong trường đại học em đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài: “Phân tích doanh thu tại công ty TNHH Phúc Sinh” làm đề tài luận văn cuối khóa của mình. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài. Việc nghiên cứu đề tài nhằm giải quyết các mục tiêu chính sau đây: - Hệ thống hoá một số vấn đề lý thuyết về DT và phân tích DT: các phương pháp phân tích DT, các phương pháp thu thập số liệu,... Đây là những lý luận cơ bản phục vụ cho việc tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tế đựợc trình bày trong bài luận văn. - Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu DT tại Công ty TNHH Phúc Sinh theo các nội dung phân tích ở phần lý luận đã được hệ thống hóa. - Thông qua phân tích tìm ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nâng cao DT của DN, thúc đẩy DN phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Qua đó cũng có thể dự báo triển vọng phát triển DT của DNp trong thời gian tới. 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về tình hình DT - Không gian nghiên cứu: Tại Công ty TNHH Phúc Sinh - Thời gian nghiên cứu: Số liệu phân tích lấy từ năm 2006 đến năm 201 SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 1.5 Kết cấu của luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục bảng biểu, sơ đồ hình vẽ và phần kết luận thì luận văn có 4 chương: Chƣơng 1: Tổng quan nghiên cứu về doanh thu và phân tích doanh thu Chƣơng 2: Tóm lƣợc một số vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu. Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng doanh thu tại công ty TNHH Phúc Sinh. Chƣơng 4: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH Phúc Sinh. SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng CHƢƠNG 2: MỘT SÔ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DOANH THU VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU 2.1 Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản. 2.1.1 Một số khái niệm về doanh thu. Theo chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: “ Doanh thu” là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” là tòan bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả khoản phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). Chế độ kế toán DN QĐ- BTC 15/2006. Doanh thu nội bộ là số tiền thu được do bán hàng hóa, sản phẩm cung cấp, dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty hay tổng công ty. Đối với doanh nghiệp thương mại, dịch vụ thì DTBH và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh tổng DTBH, thành phẩm và DT cung cấp dịch vụ. Đây là khoản DT chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số DT của DN, nó quyết định tới sự tồn tại và phát triển của DN. Doanh thu từ hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản thu từ hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh về vốn đem lại gồm: tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận đựợc chia, thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản,… Doanh thu thuần là tổng doanh thu sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu. Thu nhập khác: Bao gồm doanh thu thu được từ các hoạt động nhượng bán thanh lý tài sản cố định, tiền phạt vi phạm hợp đồng, thu được từ kết quả kinh doanh của các năm trước bỏ sót, thu được từ các khoản nợ không xác định được chủ,… SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 2.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu Chiết khấu thƣơng mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã được xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng: Chỉ tiêu này phản ánh tổng thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu phải nộp và thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước theo số doanh thu kỳ báo cáo. 2.2 Một số lý thuyết về doanh thu và phân tích doanh thu 2.2.1 Mục đích phân tích và nguồn tài liệu phân tích ♦ Mục đích của phân tích doanh thu trong doanh nghiệp: Phân tích tình hình DTBH nhằm mục đích nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu DTBH của DN trong kỳ về số lựợng, kết cấu chủng loại và giá cả hàng bán v.v… Qua đó thấy được mức độ hoàn thành số chênh lệch tăng giảm của các chỉ tiêu kế hoạch DTBH của DN. Đồng thời, qua phân tích cũng nhằm mục đích thấy được mâu thuẫn tồn tại và những nguyên nhân ảnh hưởng khách quan cũng như chủ quan trong khâu bán hàng để từ đó tìm ra đựợc những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp như đẩy mạnh bán hàng, tăng DT. Những số liệu, tài liệu phân tích DTBH là cơ sở, căn cứ để phân tích các chỉ tiêu kinh tế khác nhau như: Phân tích tình hình mua hàng, phân tích tình hình chi phí hoặc lợi nhuận (kết quả) kinh doanh. Ngoài ra, DN cũng sử dụng các số liệu phân tích DTBH để làm cơ sở, căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ sau. SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng ♦ Nguồn tài liệu phân tích doanh thu: Phân tích DTBH căn cứ vào những nguồn số liệu sau: - Các chỉ tiêu kế hoạch DTBH của DN trong kỳ. Các chỉ tiêu kế hoạch DTBH của DN được xây dựng tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như căn cứ vào yêu cầu quản lý của DN. - Các số liệu kế toán DTBH được sử dụng trong phân tích tình hình DTBH bao gồm cả kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết, các hợp đồng bán hàng và các đơn đặt hàng, các chứng từ hóa đơn bán hàng… - Các số liệu thông tin kinh tế thị trường, giá cả của những mặt hàng mà DN sản xuất kinh doanh bao gồm cả thông tin trong nước và thông tin trên thị trường quốc tế và khu vực. - Các chế độ, chính sách về thương mại, chính sách tài chính- tín dụng và các chính sách khác có liên quan đến hoạt động DN do Nhà nước hoặc do ngành ban hành. 2.2.2 Nội dung phân tích doanh thu. 2.2.2.1 Phân tích doanh thu bán hàng theo tổng mức và kết cấu. a) Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh Trong giai đoạn hiện nay, các DNTM, nhất là những DN có quy mô lớn thường kết hợp thực hiện nhiều nghiệp vụ kinh doanh khác nhau. Mỗi một nghiệp vụ kinh doanh có những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật trong kinh doanh và quản lý khác nhau và tạo ra những nguồn DT khác nhau. Để thực hiện hạch toán kinh tế, đòi hỏi chủ DN và các nhà quản lý phải xây dựng kế hoạch, hạch toán và phân tích DTBH cũng như kết quả kinh doanh theo từng nghiệp vụ kinh doanh. Phân tích DT theo nghiệp vụ kinh doanh nhằm nhận thức và đánh giá chính xác mức độ hoàn thành các chỉ tiêu DTBH. Qua đó, xác định kết quả theo từng nghiệp vụ kinh doanh. Đồng thời, phân tích DTBH theo từng nghiệp vụ kinh doanh còn giúp chủ DN có những cơ sở, căn cứ đề ra những chính sách, biện pháp đầu tư thích hợp trong việc lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng b) Phân tích doanh thu theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu. Trong giai đoạn hiện nay, các DNTM thường kinh doanh tổng hợp với nhiều nhóm hàng, mặt hàng khác nhau, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Mỗi nhóm hàng, mặt hàng có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật khác nhau trong kinh doanh và quản lý; mức DT đạt được cũng rất khác nhau. Mặt khác, để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những nhóm hàng, mặt hàng mà DN kinh doanh đòi hỏi DN cần nghiên cứu và xác định những mặt hàng chủ yếu. Đó là những mặt hàng truyền thống mà DN có nhiều kinh nghiệm, khả năng và lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh, mang lại nguồn DT lớn và hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, phân tích DTBH trong DNTM cần phải phân tích chi tiết theo từng nhóm hàng, mặt hàng trong đó có những mặt hàng chủ yếu để qua đó, nhận thức đánh giá một cách toàn diện, chi tiết tình hình DTBH theo nhóm, mặt hàng, thấy được sự biến động tăng giảm và xu hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng của chúng làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược đầu tư theo nhóm mặt hàng kinh doanh của DN. c) Phân tích doanh thu theo phương thức bán Việc bán hàng trong DNTM, dịch vụ được thực hiện bằng những phương thức bán khác nhau: Bán buôn, bán lẻ, bán đại lý, bán trả góp… Mỗi phương thức bán có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật và ưu nhược điểm khác nhau trong kinh doanh, quản lý và cũng tạo ra nguồn DT rất khác nhau. Phân tích DTBH theo phương thức bán nhằm mục đích đánh giá tình hình biến động tăng giảm của các chỉ tiêu DT theo phương thức bán. Tìm ra những ưu nhược điểm của từng phương thức bán và khả năng đa dạng hóa các phương thức bán hàng của DN, qua đó tìm ra những phương thức bán thích hợp cho DN để đẩy mạnh bán hàng, tăng DT. d) Phân tích doanh thu theo phương thức thanh toán. Trong DN, việc thanh toán tiền bán hàng có thể thực hiện với nhiều phương thức khác nhau. Việc phân tích DTBH theo phương thức thanh toán nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá tình hình biến động của các chỉ tiêu DTBH gắn với việc thu tiền bán hàng và tình hình thu tiền bán hàng. Vì mục đích quan trọng của DN là phải bán được nhiều hàng nhưng đồng thời cũng phải thu hồi nhanh và đủ tiền bán hàng để tránh ứ đọng, bị chiếm dụng vốn. Thông qua việc phân tích tình hình DT và thu tiền bán hàng, DN tìm ra những biện pháp hữu hiệu để thu hồi nhanh tiền bán SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng hàng và có định hướng hợp lý trong việc lựa chọn phương thức bán và thanh toán tiền hàng kỳ tới. e) Phân tích doanh thu theo đơn vị trực thuộc Trong các DNTM hiện nay có các cửa hàng, quầy hàng, trạm kinh doanh hoặc văn phòng đại diện trực thuộc đóng trên những địa bàn khác nhau, điều kiện và cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như đội ngũ CBCNV cũng khác nhau. Về mô hình quản lý, thông thường các DN trao quyền tự chủ trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm hạch toán kinh tế cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở thực hiện các chính sách quản lý và chỉ tiêu kinh tế chủ yếu DN. Mô hình tổ chức kinh doanh và phân cấp quản lý như trên là mô hình thích hợp để thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ trong DN hiện nay. Do vậy, phân tích DTBH theo đơn vị trực thuộc nhằm mục đích nhận thức và đánh giá đúng đắn tình hình thực hiện kế hoạch DTBH, qua đó xác định kết quả kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc thuộc hạch toán kinh tế nội bộ, thấy được sự tác động ảnh hưởng của từng đơn vị đến thành tích cũng như thấy được những ưu, nhược điểm và những mặt tồn tại trong việc tổ chức và quản lý kinh doanh trong từng đơn vị trực thuộc để đề ra những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp. 2.2.2.2 Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng. Phân tích DTBH cần phải phân tích tốc độ phát triển của nó qua các năm với mục đích nhằm đánh giá tính quy luật về sự biến động của tổng DT qua các năm. Đưa ra những thông tin dự báo nghiên cứu thị trường làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hay dài hạn. Khoảng thời gian phân tích thường là một giai đoạn phát triển của DN, có thể là 4-5 năm. Các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích là số liệu về DT của DN. Từ đó, tính toán các chỉ tiêu về lượng tăng giảm, tốc độ phát triển, tốc độ tăng giảm, tốc độ phát triển bình quân qua các năm. 2.2.2.3 Phân tích doanh thu theo tháng, quý Để thực hiện tốt kế hoạch DTBH đòi hỏi DN phải phân bổ chỉ tiêu DTBH theo tháng, quý làm cơ sở, căn cứ cho việc tổ chức, chỉ đạo và quản lý kinh doanh vì hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ chịu sự tác động rất lớn của yếu tố thời vụ. SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Phân tích DTBH theo tháng, quý nhằm mục đích thấy được mức độ và tiến độ hoàn thành kế hoạch bán hàng. Đồng thời, qua phân tích cũng thấy được sự biến động DT qua các thời điểm khác nhau và những nhân tố ảnh hưởng của chúng để có chính sách, biện pháp thích hợp trong việc chỉ đạo kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội theo mùa vụ. Phân tích DTBH theo tháng, quý có ý nghĩa đặc biệt đối với những DN kinh doanh những mặt hàng mang tính thời vụ trong sản xuất và tiêu dùng. 2.2.2.4 Phân tích các nhân tố định lƣợng ảnh hƣởng đến doanh thu bán hàng a) Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá hàng bán DTBH có hai nhân tố ảnh hưởng trực tiếp. Đó là số lượng hàng bán và đơn giá bán của hàng hóa. Mối liên hệ của hai nhân tố đó với DT được phản ánh qua công thức sau: Doanh thu bán hàng Công thức: = Số lượng hàng bán x Đơn giá bán M= Q x P Từ công thức trên ta thấy: Số lượng và giá bán có mối quan hệ tỷ lệ thuận với DTBH. Khi số lượng hàng bán và giá bán tăng lên thì làm cho DT tăng và ngược lại. Xét về tính chất, số lượng hàng bán là yếu tố chủ quan vì nó phụ thuộc vào nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, phụ thuộc vào công tác tổ chức quản lý của công ty, còn đơn giá bán lại là nhân tố khách quan do quan hệ cung cầu trên thị trường quyết định. Vì vậy, khi phân tích ảnh hưởng của các nhân tố trên có thể chia thành 2 trường hợp tùy thuộc vào những số liệu cho phép. - Trường hợp phân tích theo lô hàng thì căn cứ vào số liệu hạch toán chi tiết số lượng hàng bán tương ứng với đơn giá bán của từng mặt hàng để tính toán trên cơ sở áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn hoặc phương pháp số chênh lệch. - Trường hợp DN kinh doanh nhiều mặt hàng, không thể phân tích các nhân tố ảnh hưởng theo số lượng và đơn giá bán của từng mặt hàng thì phải tính toán chỉ số giá hoặc căn cứ vào chỉ số giá chung đã được cơ quan thống kê để tính toán phân tích. SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng b) Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động đến DT Trong các DN nói chung cũng như trong DNTM nói riêng, số lượng lao động, cơ cấu phân bổ lao động, thời gian lao động và NSLĐ là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng giảm DTBH. Mối liên hệ được phản ánh qua công thức: Doanh thu bán hàng = Tổng số lao động x NSLĐ bình quân x Năng suất lao động bình quân Hoặc Doanh thu bán hàng = Tổng số lao động x Thời gian lao động Căn cứ vào số liệu thu thập được, ta sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để tính toán và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đên NSLĐ bình quân, từ đó xác định mức độ ảnh hưởng đến DTBH. 2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu phân tích doanh thu của những công trình năm trƣớc. Trong những năm gần đây, công tác phân tích các hoạt động kinh tế được DN chú trọng hơn, đặc biệt là phân tích DT. Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác này có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học, luận văn của các giáo viên, giảng viên, các nhà quản trị đã đi sâu vào nghiên cứu và phân tích vấn đề này. Trong thời gian thực tập và viết luận văn tốt nghiệp em có đọc một số tài liệu tham khảo về DT trong đó có 3 luận văn sát với đề tài mà em nghiên cứu đó là: - Luận văn “Phân tích doanh thu và các giải pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại LK” của sinh viên Đỗ Thị Anh lớp K41D5- trường Đại học Thương mại. - Luận văn “Phân tích doanh thu và các giải pháp nhằm tăng doanh thu của Công ty Cổ phần Thiên Hà Việt Nam” của sinh viên Tạ Thị Sao Kim lớp K41D7 trường Đại học Thương mại SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng - Luận văn “Phân tích doanh thu tại Xí nghiệp Ô tô Thương mại- Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An” của sinh viên Nguyễn Thị Hải Ngọc lớp HK1C-K4 Trường Đại học Thương mại Sau khi nghiên cứu một số công trình, luận văn của những năm trước đặc biệt là 3 bài luận văn trên em có một số đánh giá như sau: Hầu hết các công trình nghiên cứu trước đây đều đạt được những ưu điểm nhất định đó là nêu lên được tính cấp thiết của đề tài phân tích về mặt lý luận cũng như trong thực tiễn, hệ thống hóa một cách đầy đủ các lý luận cơ bản về DT và phân tích DT, sử dụng tốt các phương pháp phân tích thống kê để phân tích tình hình DT của đơn vị từ đó chỉ ra được sự ảnh hưởng của các nhân tố và dự báo được DT ở các năm tiếp theo. Cụ thể như Bài luận văn của tác giả Đỗ Thị Anh lớp K41D5 với đề tài: “Phân tích doannh thu và các giải pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại LK”. Trong bài viết của mình tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu một số lý luận cơ bản về DT và phân tích DT trên cơ sở đó phân tích thực trạng tình hình DT tại công ty và đề ra giải pháp nhằm tăng DT cho công ty. Về phương pháp phân tích, để phân tích thực trạng tình hình DT tại công ty thực tập tác giả dùng phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp biểu mẫu. Về cách thức thu thập số liệu, tác giả chủ yếu tập trung phân tích dữ liệu thứ cấp, phương pháp điều tra phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu tài liệu bên trong và bên ngoài DN. Về biểu mẫu sử dụng, bài viết đã sử dụng đúng mẫu biểu quy định dùng trong phân tích DT, chủ yếu biểu 8 cột gồm cột chỉ tiêu, cột số tiền, cột tỷ trọng phân tích, số tiền và tỷ trọng của các chỉ tiêu năm gốc, cột chênh lệch tăng giảm về số tiền, tỷ lệ, tỷ trọng của năm phân tích với năm gốc. Tuy nhiên ở phần hướng đề xuất một số giải pháp, tác giả mới chỉ nêu được một số giải pháp chung chung còn mang tính lý thuyết chưa gần thực tế của công ty, chưa nêu đựợc lý do đưa ra giải pháp, nội dung và điều kiện thực hiện giải pháp ấy. Do vậy, các giải pháp không mang tính thuyết phục và tính khả thi cao. Còn đối với hai luận văn: “Luận văn “Phân tích doanh thu và các giải pháp nhằm tăng doanh thu của Công ty Cổ phần Thiên Hà Việt Nam” của sinh viên Tạ Thị Sao Kim lớp K41D7 trường Đại học Thương mại và Luận văn “Phân tích doanh thu tại Xí nghiệp Ô tô Thương mại- Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An” của sinh viên Nguyễn Thị Hải Ngọc lớp HK1C-K4 Trường Đại học Thương mại. Cả hai luận văn trong phần lý luận đã đưa ra tương đối đầy đủ và khoa học. Đồng thời, trong đề tài của mình, các tác giả cũng đã nêu ra được những giải pháp góp phần SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng làm tăng DT sát với thực tế và tương đối khả thi. Đặc biệt mỗi giải pháp được đưa ra cụ thể lý do đưa ra giải pháp, nội dung giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp. Nhìn chung các công trình nghiên cứu trước đây đã có những cố gắng trong việc giải quyết vấn đề nghiên cứu song cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Do vậy, trong luận văn của mình em sẽ cố gắng tiếp thu những mặt đạt được của các luận văn trước đồng thời khắc phục những hạn chế nhất định để bài nghiên cứu của mình hoàn thiện hơn. Chẳng hạn như em sẽ đi sâu vào nghiên cứu một số phương pháp thu thập dữ liệu và đề xuất một số giải pháp dựa trên 3 tiêu chí đó là lý do lựa chọn giải pháp, nội dung của giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp đồng thời gắn kết các giải pháp với thực tế nhiều hơn để các giải pháp đưa ra thực sự hữu ích cho công ty trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. 2.4 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu doanh thu tại công ty Do đặc điểm của mô hình kinh doanh và công tác kế toán của Công ty TNHH Phúc Sinh là: DN có quy mô vừa và nhỏ, vì vậy số lượng lao động ít và hầu như không có sự thay đổi. Đồng thời, DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại nên DT có được chủ yếu là do việc bán hàng hóa. Vì vậy, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về DT tiêu thụ sản phẩm của công ty trên các góc độ sau: ♦ Phân tích doanh thu bán hàng theo tổng mức và kết cấu - Phân tích tình hình doanh thu theo nhóm mặt hàng và mặt hàng chủ yếu. - Phân tích tình hình doanh thu theo các phương thức bán - Phân tích tình hình doanh thu theo phương thức thanh toán - Phân tích tình hình doanh thu thực hiện theo quý ♦ Phân tích tình hình biến động của doanh thu qua các kỳ ♦ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng - Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá hàng bán - Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động đến DTBH. SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC SINH 3.1 Phƣơng pháp hệ nghiên cứu về phân tích DT tại Công ty TNHH Phúc Sinh 3.1.1 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 3.1.1.1 Phương pháp qua khảo sát phiếu điều tra Phương pháp này được thực hiện thông qua 4 bước: Bước 1: Thiết kế phiếu điều tra theo dạng câu hỏi lựa chọn với nội dung liên quan tới DT và phân tích DT của DN nói chung và đi sâu vào tình hình của Công ty TNHH Phúc Sinh nói riêng. Phiếu điều tra có 10 câu hỏi. Câu hỏi ngắn gọn, dễ hiểu, chủ yếu là câu hỏi đóng. Bước 2: Xác định đối tượng phát phiếu điều tra bao gồm: Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh và các thành viên khác. Bước 3: Hẹn gặp các đối tượng phát phiếu, hướng dẫn cách ghi phiếu và hẹn thời gian thu lại số phiếu đã phát. Số phiếu phát ra là 10 phiếu vào ngày 24/03/2011. Bước 4: Thu lại số phiếu điều tra đã phát ra. Tổng số phiếu thu về 10 (phiếu) vào ngày 26/03/2011. Từ những phiếu điều tra đã tổng hợp rút ra kết luận về tình hình phân tích DT tại Công ty. 3.1.1.2 Phương pháp phỏng vấn Phương pháp này được thực hiện thông qua các bước sau: Bước1: Xác định đối tượng phỏng vấn. Số người tham gia phỏng vấn gồm: Ông Đỗ Văn Hòa- Giám đốc công ty và bà Nguyễn Thị Nga -Kế toán trưởng. Bước 2: Chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn cho từng đối tượng được phỏng vấn. Cụ thể: Ông Đỗ Văn Hòa - Giám đốc Công ty SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Nội dung câu hỏi đặt ra là: Thưa ông, với vai trò là người lãnh đạo công ty, ông có nhận xét gì về đội ngũ nhân viên trong Công ty? Và theo ông, đội ngũ nhân viên trong Công ty đã đáp ứng được những nhu cầu của Công ty đặt ra nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững và tạo chỗ đứng vững chắc trong thị trường sản phẩm thức ăn chăn nuôi đang cạnh tranh như hiện nay chưa? Bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng Nội dung câu hỏi như sau: Thưa bà, với vai trò là người chịu trách nhiệm trong toàn bộ kế hoạch tài chính- kế toán của Công ty, bà nhận thấy DT tiêu thụ sản phẩm của công ty đã đạt được như mong muốn chưa? Và theo bà việc phân tích DT tại Công ty đã được quan tâm và tiến hành thường xuyên chưa? Giải pháp nào tăng DT cho DN là khả thi nhất trong điều kiện kinh doanh hiện tại của Công ty? Bước 3: Tiền hành phỏng vấn. Buổi phỏng vấn diễn ra vào ngày 02/04/2011, tại văn phòng Công ty TNHH Phúc Sinh. Bước 4: Tổng hợp kết quả phỏng vấn. 3.1.1.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu Các tài liệu được dùng để nghiên cứu, sử dụng cho quá trình phân tích: - Hệ thống sổ sách kế toán, các sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản 511, 131, 159, 641,642 của Công ty - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và 2010. - Các số liệu thông tin kinh tế thị trường, giá cả của những mặt hàng mà DN sản xuất kinh doanh, chỉ số giá tiêu dùng trên internet, đài báo, tivi, và Niên giám thống kê 2009. - Các chế độ về chính sách thương mại, chính sách tài chính tín dụng có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Phúc Sinh, và một số quy định liên quan đến chế độ tiền lương, thưởng của CBCNB trong công ty, chế độ ưu đãi và đào tạo nhân viên trong công ty… - Ngoài ra, em còn tham khảo sách báo, tạp chí kinh tế và tạp chí kế toán nhiều năm gần đây: 2007, 2008, 2009 để nắm bắt số liệu và hiện tượng kinh tế chính trị liên SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng quan, Giáo trình Phân tích kinh tế DNTM của trường Đại học Thương mại, luận văn, các đề tài khoa học từ các năm trước và sách kinh tế liên quan đến lý thuyết về DT và phân tích DT trong DN. 3.1.2 Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 3.1.2.1 Phương pháp so sánh Trong đề tài, phương pháp này được sử dụng nhằm mục đích: So sánh để thấy được mức độ hoàn thành kế hoạch DT đã đề ra; thấy được sự thay đổi DT giữa các năm với nhau; giữa các quý trong năm nay so với quý cùng kỳ năm trước; so sánh để thấy được tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển bình quân. Các nội dung so sánh trong đề tài: - Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch DT năm 2010 - Phân tích DT theo phương thức bán, phương thức thanh toán năm 2010 so với 2009 - Phân tích tốc độ phát triển của DT (5 năm từ 2006 đến 2010), phân tích theo các quý cùng tên năm 2010 so với năm 2009. 3.1.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn Sử dụng phương pháp này giúp DN có thể phân tích được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu DT bằng cách thay thế lần lượt các chỉ tiêu và tính số chênh lệch. Nội dung phân tích khi sử dụng phương pháp này trong đề tài là: - Phân tích mức độ ảnh hưởng của số lượng và giá bán đến DTBH. - Phân tích các mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và NSLĐ bình quân tới DTBH. 3.1.2.3 Phương pháp dùng bảng biểu, sơ đồ phân tích: Sử dụng phương pháp này giúp việc phân tích trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn cho việc theo dõi, đối chiếu, so sánh giữa các chỉ tiêu trên bảng và biểu đồ so sánh. SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng - Biểu mẫu phân tích: Được thiết kế theo các dòng và cột tùy thuộc vào nội dung phân tích. Trong đề tài, phương pháp này sử dụng ở tất cả các nội dung phân tích DT của DN. - Sơ đồ, biểu đồ, đồ thị phải thể hiện rõ sự tăng (giảm) của các chỉ tiêu kinh tế trong khoảng thời gian khác nhau. Trong đề tài này, phương pháp này dùng để thể hiện sự thay đổi DT trong 5 năm gần đây (từ 2006 đến 2010). 3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hƣởng của nhân tố môi trƣờng đến doanh thu và phân tích doanh thu của Công ty TNHH Phúc Sinh. 3.2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Phúc Sinh 3.2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty - Tên công ty: Công ty TNHH Phúc Sinh - Địa chỉ của công ty: 127 Tôn Đức Thắng- Đống Đa- Hà Nội - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH - Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 04102300060 - Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty: Sản xuất và phân phối TĂCN bao gồm: + Thức ăn dành cho heo: Thức ăn đậm đặc cho heo tập ăn đến 30kg; thức ăn đậm đặc cho heo từ 15kg đến xuất chuồng; thức ăn đậm đặc cho heo lái nuôi con; thức ăn đậm đặc vỗ béo heo; thức ăn đậm đặc cho heo từ tách mẹ đến xuất chuồng. + Thức ăn dành cho gà: Thức ăn đậm đặc cho gà 1 ngày tuổi đến xuất bán. - Quy mô của công ty (tổng số vốn và lao động của doanh nghiệp) + Tổng số vốn của Công ty TNHH Phúc Sinh khi mới thành lập là 4.000.000.000VNĐ + Tổng số lao động hiện nay của Công ty là: 68 người SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng 3.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh của Công ty. a) Chức năng: Công ty TNHH Phúc Sinh có chức năng chủ yếu là sản xuất, chế biến và kinh doanh các loại TĂCN. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả nguồn vốn vật tư nhân lực và tài nguyên của đất nước để đẩy mạnh sản xuất. Đồng thời, Công ty có kế hoạch đầu tư thiết bị và đào tạo đội ngũ CBCNV để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. b) Nhiệm vụ: Phải sản xuất được những sản phẩm có chất lượng cao để cạnh tranh những hàng hóa nhập ngoại, tạo điều kiện cho CBCNV có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Chủ yếu sản xuất các loại thức ăn gia súc. Đây là những sản phẩm có nhu cầu lớn trong giai đoạn chuyển mình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với Nhà nước cũng như đối với mỗi CBCNV trong Công ty. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho các CBCNV. Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV. c) Đặc điểm kinh doanh của Công ty. Công ty TNHH Phúc Sinh là đơn vị hoạt động theo hình thức công ty TNHH với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất và kinh doanh TĂCN. Chính sách kế toán áp dụng tại DN. - Niên độ kế tóan bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào 31/12 cùng năm. - Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng - Chế độ kế toán áp dụng: Theo chế độ kế toán vừa và nhỏ. - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ. 3.2.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng Sơ đồ 01: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Phúc Sinh Ban Giám đốc Phòng Kế toán Bộ phận Sản xuất Phòng kế hoạch tài chính Phòng Bán hàng và Marketing Phòng nghiên cứu và phát triển ♦ Ban giám đốc: Giám đốc là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm thực hiện các Nghị quyết và các quyết định của Ban giám đốc Công ty. Giám đốc Công ty có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các phòng ban trong đơn vị. ♦ Phòng kế toán: Có chức năng cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động tài chính của Công ty, làm tham mưu cho Giám đốc về các mặt tài chính kế toán, kế toán thực hiện hạch toán kế toán, thanh, quyết toán với các cơ quan Nhà nước. ♦ Bộ phận sản xuất của Công ty được chia thành phân xưởng chính và phân xưởng phụ, mỗi phân xưởng có một chức năng nhiệm vụ khác nhau. Phân xưởng chế biến TĂCN (phân xưởng chính) có nhiệm vụ chế biến TĂCN theo một quy trình có trước và phân xưởng cơ điện (phân xưởng phụ) chịu trách nhiệm sửa chữa cơ khí, bảo dưỡng máy. ♦ Phòng kế hoạch tài chính: Có nhiệm vụ xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch tài chính cho việc sản xuất và kinh doanh đồng thời phối hợp với các phòng ban khác lập ra kế hoạch kinh doanh cho Công ty. ♦ Phòng bán hàng và marketing: Làm nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu khai thác và tìm hiểu thị trường. Căn cứ và tình hình sản xuất và bán hàng kỳ trước qua SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại Luận văn tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng phân tích để xây dựng kế hoạch sản xuất và bán hàng cho kỳ mới. Tổ chức nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh từ đó tiến hành tổ chức mạng lưới giới thiệu sản phẩm, cung cấp nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất. ♦ Phòng nghiên cứu và phát triển: Để sản phẩm của Công ty sản xuất vừa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu của khách hàng đồng thời có khả năng cạnh tranh trên thị trường thì bộ phận nghiên cứu và phát triển đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nghiên cứu, thử nghiệm và đưa ra thị trường những sản phẩm mới có chất lượng cao. 3.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự biến động DT của Công ty. 3.2.2.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp a. Khách hàng Khách hàng là đối tượng mà DN hướng tới và phục vụ, khách hàng là yếu tố đầu tiên được đề cập đến vì đây là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến DTBH của Công ty. Bởi khách hàng tạo nên thị trường, quy mô khách hàng quyết định quy mô thị trường. Những biến động về tâm lý, thu nhập và thị hiếu của khách hàng làm cho số lượng sản phẩm được tiêu thụ tăng lên hay giảm đi, tác động làm tăng hay giảm DT của DN. Đối với Công ty TNHH Phúc Sinh, mặt hàng kinh doanh của Công ty là thức TĂCN cung cấp chủ yếu cho đối tượng khách hàng là những hộ gia đình hoặc những khu công nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việc tiêu thụ những mặt hàng này có phần khó khăn hơn những mặt hàng tiêu dùng cho chính bản thân con người vì yêu cầu của khách hàng đặt ra cho Công ty là sản phẩm vừa rẻ, chất lượng tốt mà lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. b. Đối thủ cạnh tranh. Bất kỳ một DN nào, kinh doanh trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có các đối thủ cạnh tranh. Chỉ khác nhau ở mức độ, cường độ và tính chất cạnh tranh. DT của DN chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhân tố này. Hiện nay, ngày càng có nhiều DN sản xuất và kinh doanh sản phẩm TĂCN như Công ty CP TĂCN Việt Thắng, xí nghiệp tư doanh TĂCN Phú Lợi, Nhà máy TĂCN Thái Way, Công ty CP TĂCN Đông Dương… Những công ty này đều có chỗ đứng trên thị trường và có thời gian hình thành và phát triển sớm hơn Công ty TNHH Phúc Sinh. Chính vì thế, nó có ảnh hưởng đến DT của DN, DN muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường thì cần phải SV: Đặng Thị Thắm Lớp K43D2- ĐH Thương Mại
- Xem thêm -