Tài liệu Phân tích doanh thu bán hàng tại công ty tnhh tin học long gia – cn hà nội

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Tóm Lược T , , , ả ả nh ạ phân tích , ạ t T S T T T , , : “Phân tích b ạ T – Hà ộ” Q ạ T doanh thu bán hàng ạ ạ Gia, ạ, ạ ả doanh thu bán hàng. ạ b bạ b S Đỗ T 1 , ỜI ÁM Ơ T ạ ả Đạ T Mạ , ạ ả , T - T – ạ Đ b , ả T S , , T T T T b ả ạ , 2 Danh mục biểu bảng, sơ đồ, hình vẽ + Danh mụ bả : Bảng 1: báo cáo KQKD năm 2011 của công ty TNHH tin học Long Gia Bảng 2: Phân tích khái quát tình hình biến động DT qua các năm Bảng 3: Phân tích doanh thu theo nhóm hàng Biểu 4: Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán Bảng 5: Phân tích doanh thu theo thời phương thức thanh toán Bảng 6: Bảng số lượng hàng bán và đơn giá bán năm 2008 và 200 Bảng 7: Bảng phân tích ảnh hưởng của khối lượng hàng bán và giá bán đến DT +S 3 Danh mục từ viết tắt TT Viết đầy đủ Từ viết tắt 1 DN Doanh nghi p 2 SXKD Sản xu t kinh doanh 3 DT Doanh thu 4 TNHH Trách nhi m h u hạn 5 TK Tài khoản 6 KQKD K t quả kinh doanh 7 BCTC Báo cáo tài chính 8 QLDN Quản lý Doanh nghi p 9 GTGT 10 KD Kinh doanh 11 BTC Bộ tài chính 12 QĐ Quy 13 KH Khách hàng Giá tr 4 nh A.Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. : Đ ỗ ạ ạ ạ ộ ả ả ũ Tb hàng. Đ Tb ụ , , ạ ộ ả , b ,b ĩ ạ ụ ộ Đ ũ T , ạ ộ Đ ộ, Tb ộ, ả ẩ , ả , ả bả , ộ , T ĩ T ả ả , T ễ : Q ạ ộ ạ , b : ạ b ả ả, ạ ỉ b b b ụ , ả ạ é , ạ T ũ 5 ả X ẩ ễ , b ạ ạ , … ả : “ Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH tin học Long Gia – CN Hà Nội “ 2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài ộ - bả , trong DN - Phân t , ạ ạ ạ ạ -Đ , ạ T ả ạ T Gia 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài -Đ : , Tb hàng. : Tạ -T T – ộ : 2010 – 2011 4. Phương pháp thực hiện đề tài 4.1 Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp điều tra phỏng vấn Đ Q ả T ả , ạ ộ b b ỉ , 6 ộ ng bộ , - Phương pháp tổng hợp số liệu: T ộ ụ ụ , Sau khi , ạ ộ Q bả ạ ả ạ ạ ộ , ộ bả ộ ụ ,b ạ ụ - Phương pháp nghiên cứu tài liệu Đ ụ ả ụ ộ ộ : 1. 26 ẩ ( 2001- 2006 ) – bả chính – ộ chính. – 2. TS – bả – GS. T ạ – Đạ 3. ạ ạ-T 4. Đạ ạ 5 Đ ả – X 6 Đ 7 ả TT, Q T 7 T , 1990 – NXB tài chính. 4.2Phương pháp phân tích dữ liệu:  Phương pháp so sánh : P ụ , ộb ộ b ỉ Trong công ty T b b ộ ộ ộ T T 2 , T ( 2010- 2011), phân tích T b , ,  Phương pháp thay thế liên hoàn : P ụ ả ụ ộ b é S b ỉ ụ b ộ 5 3 1: 2: P Long Gia – ạ b T T ộ 3: T ạ b – ộ 8 ạ Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích doanh thu trong Doanh Nghiệp 1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu , 1.1.1 DT và phân tích DT : + ẩ Theo 14 : “ b ”b 149 / 2001 / QĐ- T ộ ộT 31 12 2001 : Doanh thu ỳ , ạ ộ ả , , . + Phân tích doanh thu P b ả ạ ộ ộ ả + Đối với DN: T , ĩ , ũ ả T b , T ạ , , ả ộ , T b ả bả , ĩ Đối với xã hội: T ạ T ĩ và ẩ ả ộ Q ụ , , , 9 T ũ +P : P T , ỳ ả ũ , ả , , ỳ ộ ả ĩ T ỉ õ b ạ b ỳ ả P ả ộả ộ ỳ, T, ỉ T , ũ T ỉ 1.1.2. Một số lý thuyết liên quan đến phân tích doanh thu + ạ b ộ b ụ: , ụ T ả , ả ạ ẩ ụ ỉ b ỳ DTT BH & CCDV = Tổng DT BH & CCDV - Các khoản giảm trừ DT (T 133, :P Đ T ả ả b ạ-T ạ - P S TS T ũ ( b )) : Chiết khấu thương mại: ả Giảm giá hàng bán: ẩ T , ả ả ả é ạ Giá trị hàng bán bị trả lại: b ụb ả ạ ( Chuẩn mực kế toán 14 : / Đ– T -Q 31/12/2001 10 ộT 149 / 2001 ) b Bán Buôn b ạ , ả Đ , ả b ẻ + Bán lẻ b Đ b b b ẻ ạ ũ + Bán đại lý, bán ký gửi b ạ ộ P b ộ b ỳ + Bán hàng trả chậm, trả góp l b b ả P ụ ả P ải thanh toán thành ẩ ụ , b , õ, ả 1.2. Nội dung phân tích doanh thu “ b ả b ả ” ( GT phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại- ĐH Thương Mại- PGS, TS Trần Thế Dũng) ộ ả ộ ỳ ộ 11 ộ ỳ ả T ảb b ỉ ạ T ũ ạ ạ ụ ạ ộ b , 1.2.1. Phân tích sự biến động doanh thu Đ ụ, ộ b ộ ạ ộ b Đ ũ b , ả , ạ ộ 1.2.2. Phân tích doanh thu theo các nghiệp vụ kinh doanh T ộ ộ ạ ả , b ạ ẩ ụ b b b , ả b ẩ ẩ ạ ộ ụ Phân tích doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh cho ta thấy rõ mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, qua đó xác định kết quả theo từng nghiệp vụ kinh doanh và giúp ban quản trị đề ra nhưng biện pháp đầu tư thích hợp P ụ ụ b , bả b b ả õ ụ ụ ũ ụ 12 1.2.3. Phân tích doanh thu theo nhóm hàng và các mặt hàng chủ yếu T ạ , , ả ộ Đ ả , ả , ạ , , , ả Q , T , ạ b , , ộ , , b b ộ ả , P é , So ảb , , ả ạ b 1.2.4.Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán b , b ẻ b b ũ Mỗ b ạ b b :b b ,b ẻ, b ả ụ , ạ b b ỉ ộ b ẩ ạ 13 ụ , P b b b b ả ảb , é b b 125 P b b : - Thanh toán trực tiếp tiền hàng: b , é , ạ , ả hàng. - Thanh toán chậm: b b b ả ạ ộ ẩ b ộ Ư , b ụ khả b , ụ , b ộ ỉ Tb b ạ ả “ T b ụ”, “ ả ” ả ”, “ é thanh toán. 126 P ả ạ b b ạ ả , ả ả , ỉ ạ b ả 14 ả ộ ả ỉ ,b ẩ ạ , b thu. b 2 b ả M , b 2 h thu là: DT bán hàng = số lượng hàng bán x đơn giá bán T : b b ạ Xé , ụ b ộ ả b , 2 ả ộ +T é : : b ạ ỉ b ụ +T , ả b ả ỉ ỉ b toán phân tích. 15 Chương 2: Phân tích thực trạng doanh thu bán hang tại công ty TNHH tin học Long Gia- Hà Nội 2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến doanh thu bán hang tại công ty TNHH tin học Long Gia- Hà Nội 2.1.1 Tổng quan tình hình công ty TNHH Tin Học Long Gia – Hà Nội  Logic ộ : P1806 – 34T Đạ T – – ộ  Tel: (84-4)22210499 Fax: 84-4)22210221  Website: http://logicovn.com  Email: logico@hn.vnn.vn  T : 7/2002  Tên G : T  T ộ - : O I O RA  M : 031888879001  : Mạ + Chức năng nhiệm vụ ngành nghề của công ty: ạ ộ , ạ ạ , ,b bạ , , ả , P T , ộ ả ả bạ ả và công ty. Ổ phát ả các giá Xác Gia luôn chú con xây là ẩ – gia phát giá , và phát là gì ụ tiêu có – giá và giá ạ lõi, Công ty TNHH Tin Học Long ộ môi làm Công ty TNHH Tin Học Long Gia ũ rõ, ngoài 16 , chuyên con ộ thì trung ạ ra ả càng b và dây máy móc, ẩ , công trình có khe cao, ả yêu ngày tác b các ạ là công ạ, ỹ cùng ộ t tiên và, Công ty TNHH Tin Học Long Gia có ả cùng lúc mà bả ũ cán bộ công nhân viên ụ ụ ộ và khách hàng công + Quá trình hình thành và phát triển 2001: ộ , b … 2002: T ( , ), T O I O 2003: S ạ Nam. 2003-2007: b Đ S Á Đ , ạ , b ộ – b 11 ĩ , ả ụ ả ạ , ảb – Trung – b ẩ , ộ ỳ , b ạ ộ +Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty T các có b ạ ạ ộ ả ộ , ả không ạ và Công ty, nâng cao giá ụ Công ty và không 17 phát hoá có ả , , thu làm ụ ngân sách Nhà các ngành b , , ả bả ộ : 1806 ĩ ụ công ty: b , , … b: 34T và làm tròn kinh doanh , , ả lao ộ cho M Đạ T : 409 , õ T -Q bả 3, ả +Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty Sơ đồ 1: sơ đồ tổ chức công ty (Nguồn Website http://logicovn.com) T bộ ộ bộ 72 ả 58 ộ b b ụ ộ . ả ỉ ạ : - Phòng Tổ chức Hành chính: b bả 14 ụ ạ G , ụ ả bộ bộ ,b 18 : , , , , ộ , ả , é ,b b , , bả ả - Phòng Kế toán Tài chính: T , P õ ạ ụ ộ ả ả b , ạ , , ả ả b, , doanh thu ả b , ả b Ngoài ra, :P ,P ả , … Đ ả bộ ả , ạ , ả é , ả + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Chỉ tiêu STT b 1 ả 2 3 ụ ả Thuyết minh 01 VI.25 Số năm nay Số năm trước 23,088,836,415 11,985,115,750 23,088,836,415 11,985,115,750 19,653,463,256 9,925,617,526 3,435,373,159 2,059,498,224 5,234,265 3,356,124 24 1,494,664,296 921,624,689 25 923,124,203 623,102,615 1,022,818,925 518,127,044 02 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 b 4 Mã 11 VI.27 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 6 Doanh thu h ạ 21 VI.26 7 Chi phí tài chính 22 VI.28 -T 23 8 ộ : Chi phí bán hàng ả 9 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) 30 11 T 31 19 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 0 0 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 1,022,818,925 518,127,044 255,704,731 129,531,761 767,114,194 388,595,283 15 T 16 T 17 18 ạ Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=5051-52) bả 51 VI.30 52 VI.30 60 70 ( Nguồn: phòng tài chính kế toán) Bảng 1: báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 của công ty TNHH tin học Long Gia 2.1.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến tình hình doanh thu tại công ty TNHH tin học Long Gia – Hà Nội 2.1.2.1. Nhân tố khách quan: + Tình hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội: S ộ ả ễ 2008, b ạ ộ ộ 2009 Đ Đ này ộ ạ ộ , ộ ộ, ộ AS A AS A : “ T “ ộ ” ạ , T , ộ ỉ thành. + Khách hàng, đối thủ cạnh tranh ũ ạ ạ 20
- Xem thêm -