Tài liệu “ phân tích doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần toyota vinh

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân TÓM LƢỢC Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để tồn tại trong nền kinh tế ấy, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của nhà kinh doanh là tập trung mọi trí lực vào những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để đạt được những chỉ tiêu kinh tế mong đợi doanh nghiệp cần thiết phải có những kế hoạch kinh doanh tốt và tổ chức công tác phân tích kinh tế hợp lý. Đối với một doanh nghiệp thương mại, doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của doanh nghiệp. Là khoản để bù đắp vốn kinh doanh, chi phí phát sinh và xác định lợi nhuận thu được trong kỳ hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy phân tích doanh thu bán hàng là một công tác quan trọng giúp doanh nghiệp thương mại đánh giá được tình hình thực hiện doanh thu bán hàng qua các kỳ, điểm mạnh, điểm yếu còn tồn tại để có được những giải pháp hợp lý, kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm tăng doanh thu bán hàng và đạt hiệu quả kinh tế cao trong những năm tiếp theo. Sinh viên: Trần Thị Giang Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân LỜI CẢM ƠN Qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần Toyota Vinh, em đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn và các anh chị trong công ty để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới cô giáo Th.S Phạm Quỳnh Vân, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo cho em trong suốt thời gian em thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, các anh chị trong công ty đặc biệt là các chị trong phòng kế toán tại công ty cổ phần Toyota Vinh đã tạo điều kiện giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Do thời gian thưc tập có hạn, hiểu biết của bản thân về các vấn đề lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài khóa luận của em sẽ không tránh khỏi được những thiếu sót. Em mong nhận được sự nhận xét và đóng góp của các thầy cô giáo, các anh chị trong công ty để em hoàn hiện hơn vốn kiến thức của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Trần Thị Giang Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu .................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ........................................................................... 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài...................................................... 3 4. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài .......................................................................... 3 4.1. Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu .................................................... 3 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ........................................................................ 3 4.1.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu ....................................................................... 4 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ........................................................................ 4 4.2.1. Phương pháp so sánh ...................................................................................... 4 4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn..................................................................... 4 4.2.3. Phương pháp cân đối ...................................................................................... 4 4.2.4. Phương pháp tính tỷ lệ, tỷ suất ....................................................................... 5 4.2.5. Phương pháp dùng biểu mẫu.......................................................................... 5 4.2.6. Phương pháp chỉ số ........................................................................................ 5 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp ....................................................................... 5 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG .......................................................................... 6 1.1. Cơ sở lý luận về doanh thu bán hàng .............................................................. 6 1.1.1. Khái niệm doanh thu và doanh thu bán hàng ............................................... 6 1.1.2. Vai trò của doanh thu bán hàng ..................................................................... 9 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng ....................................... 10 1.2. Nội dung nghiên cứu doanh thu bán hàng .................................................... 12 1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu doanh thu bán hàng ...................................... 12 1.2.2. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng ..................................................... 12 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA VINH .............................................................. 15 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng đến doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Vinh .................................................................. 15 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .......................................... 15 Sinh viên: Trần Thị Giang Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân 2.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Vinh. ................................................................................................... 19 2.2. Kết quả phân tích thực trạng doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Vinh. ............................................................................................................ 24 2.2.1. Kết quả phân tích theo dữ liệu sơ cấp .......................................................... 24 2.2.2. Kết quả phân tích theo dữ liệu thứ cấp ........................................................ 28 CHƢƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA VINH ..... 38 3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Vinh .............................................................................................. 38 3.1.1. Những kết quả đã đạt được ........................................................................... 38 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ............................................... 41 3.2. Các đề xuất, kiến nghị về DTBH tại công ty Cổ Phần Toyota Vinh ........... 43 3.2.1. Sự cần thiết phải tăng DTBH tại công ty cổ phần Toyota Vinh ................. 43 3.2.2. Các giải pháp nhằm tăng DTBH tại công ty cổ phần Toyota Vinh ............ 44 3.2.3. Một số kiến nghị ............................................................................................ 50 3.3. Điều kiện thực hiện .......................................................................................... 50 3.3.1. Đối với công ty ............................................................................................... 50 3.3.2. Đối với Nhà nước .......................................................................................... 51 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sinh viên: Trần Thị Giang Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1. ơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Toyota Vinh .......... 17 Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011-2012. ............................................... 18 Biểu 2.1. Phân tích xu hướng biến động của doanh thu bán hang và cung cấp dịch vụ qua các năm............................................................................................................................. 28 Biểu 2.2. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán ......................... 29 Biểu 2.3. Phân tích doanh thu bán hàng theo mặt hàng kinh doanh. ............................. 31 Biểu 2.4. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh ............................. 32 Biểu 2.5. Các chỉ tiêu về số lượng hàng bán, đơn giá bán và chỉ số giá các mặt hàng. ..................................................................................................... 33 Biểu 2.6. Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá hàng bán đến doanh thu bán hàng............................................................................................................................ 34 Biểu 2.7. Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và năng suất lao động đến doanh thu bán hàng ............................................................................................................... 36 Biểu 2.8. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố quỹ hàng hóa đến DT bán hàng ........ 37 Sinh viên: Trần Thị Giang Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung TMV Công ty ô tô Toyota Motor Việt Nam TVC Công ty Cổ phần Toyota Vinh DT Doanh thu DTBH Doanh thu bán hàng DTBH & CCDV Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Thuế GTGT Thuế giá trị gia tăng Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp BTC Bộ tài chính QĐ Quyết định BHXH Bảo hiểm xã hội BCTC Báo cáo tài chính BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh ST Số tiền TT Tỷ trọng TL Tỷ lệ Sinh viên: Trần Thị Giang Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay chứa đựng vô vàn cơ hội và thách thức, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững thì mỗi quyết định đều cần phải cân nhắc kỹ càng và dựa trên những cơ sở đáng tin cậy, doanh nghiệp cần thiết phải nhận thức được tầm quan trọng và thường xuyên thực hiện các hoạt động phân tích kinh tế. Phân tích kinh tế, doanh nghiệp sẽ nắm thông tin được một cách kịp thời, chính xác và toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được làm cơ sở đề ra các chủ trương, chính sách và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bán hàng là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của bất cứ một doanh nghiệp nào. Nó kết thúc một chu kỳ hoạt động kinh doanh và mở ra một chu kỳ sản xuất kinh doanh mới. Trong doanh nghiệp kết quả bán hàng được xác định bằng chỉ tiêu doanh thu. Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Tăng doanh thu nói chung và doanh thu bán hàng nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiêp cũng như đối với xã hội. Đối với doanh nghiệp, doanh thu là nguồn tài chính quan trọng để doanh nghiệp đảm bảo trang trải các khoản chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, tạo điều kiện để đầu tư mở rộng hoặc đầu tư chiều sâu cho hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. Đồng thời, tăng doanh thu bán hàng sẽ ảnh hưởng tăng lợi nhuận, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động. Đối với xã hội, tăng doanh thu bán hàng góp phần thỏa mãn tốt hơn nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cho xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng, miền, với các nước trong khu vực và trên thế giới. Qua quá trình khảo sát và tìm hiểu tại công ty cổ phần Toyota Vinh, em thấy rằng công ty đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của doanh thu, luôn đặt mục tiêu tăng doanh thu bán hàng làm hàng đầu. Công ty cổ phần Toyota Vinh là doanh nghiệp chuyên hoạt động trên lĩnh vực trưng bày và bán các sản phẩm ô tô, Sinh viên: Trần Thị Giang 1 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân dịch vụ sửa chữa và cung cấp phụ tùng ô tô chính hãng – đây là một trong những ngành nghề có nhu cầu xã hội ngày càng cao và không ngừng tăng lên. Mục tiêu của công ty hiện nay là nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh tăng doanh thu bán hàng. Để hoàn thành mục tiêu kinh doanh, trong những năm qua công ty luôn chú ý tới công tác quản lý và phân tích DTBH từ đó cung cấp những thông tin cơ sở để đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả, góp phần tăng doanh thu bán hàng, dần khẳng định uy tín thương hiệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, qua số liệu đánh giá tình hình thực tế và kết quả điều tra phỏng vấn tại công ty, em thấy rằng doanh thu bán hàng thu được chưa xứng với tiềm năng và mong muốn của nhà quản trị. Hiện nay, công ty đang gặp một số khó khăn và hạn chế trong quá trình kinh doanh như nguồn vốn còn hạn hẹp, quá trình cải tiến trang thiết bị vẫn chưa được đồng bộ, công tác tổ chức hoạt động chưa được hoàn thiện điều này ảnh hưởng rất lớn tới tình hình doanh thu bán hàng. Công tác phân tích kinh tế nói chung và công tác phân tích doanh thu bán hàng nói riêng là rất cần thiết đối với công ty hiện nay. Tuy nhiên, công tác phân tích doanh thu bán hàng vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin cho quản trị, phục vụ công tác xây dựng và thực hiện các chiến lược nhằm tăng doanh thu bán hàng của công ty. Qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần cổ phần Toyota Vinh, cùng với kiến thức đã được trang bị tại nhà trường. Em quyết định chọn đề tài: “ Phân tích doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Vinh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Em mong muốn đề tài nghiên cứu đưa ra được những giải pháp giúp công ty hoạt động hiệu quả, đạt kết quả kinh doanh tốt và ngày càng phát triển vững mạnh hơn. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về doanh thu, doanh thu bán hàng và nội dung phân tích doanh thu bán hàng. - Khảo sát, phân tích và đánh giá tình hình doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Vinh. Từ kết quả phân tích rút ra kết luận, những thành tựu công ty đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại để từ đó tìm ra nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng tại công ty cổ phấn Toyota Vinh. - Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị có tính khả thi nhằm tăng doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Vinh. Sinh viên: Trần Thị Giang 2 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ tiêu doanh thu bán hàng. - Không gian nghiên cứu: Công ty cổ phần Toyota Vinh, số 19 – Đường Quang Trung – Thành phố Vinh – Nghệ An. - Thời gian nghiên cứu: Khóa luận nghiên cứu số liệu doanh thu bán hàng của công ty qua 4 năm, từ năm 2009 đến năm 2012. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 4.1. Phƣơng pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu 4.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 4.1.1.1. Phương pháp điều tra Phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng tại công ty cổ phần Toyota Vinh là điều tra theo hình thức gián tiếp, thông qua việc phát các phiếu điều tra theo một mẫu đã được thiết kế sẵn. Nội dung chủ yếu về tình hình doanh thu bán hàng và phân tích doanh thu bán hàng tại công ty. Mục đích của điều tra là: thu thập những thông tin mang tính khách quan về những quan điểm của nhà quản lý về những nội dung thuộc đề tài phân tích doanh thu bán hàng. 4.1.1.2. Phương pháp phỏng vấn Phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin bằng cách hỏi trực tiếp các đối tượng có liên quan đến vấn đề nghiên cứu và đặt ra các câu hỏi bất kỳ liên quan đến doanh thu của công ty. Cuộc phỏng vấn nhanh, hiệu quả, diễn ra tại một địa điểm nhất định, các câu hỏi phỏng vấn phải khoa học hợp lý. Tiến hành tổng hợp lại kết quả và phân tích kết luận. Mục đích là thông qua các câu hỏi và trả lời trực tiếp, người tiến hành điều tra sẽ thu được những thông tin chính xác, cụ thể, chi tiết hơn về vấn đề cần nghiên cứu. 4.1.1.3. Phương pháp nghiên cứu tài liệu Ngoài các phương pháp kể trên, để thu thập thông tin, em còn tiến hành nghiên cứu thêm tài liệu liên quan đến vấn đề doanh thu của công ty. - Tài liệu bên ngoài: Các chuẩn mực, các thông tư, các giáo trình kế toán tài chính, giáo trình tài chính doanh nghiệp của trường Đại học Thương Mại, trường Học viện Tài chính, các luận văn cùng đề tài của các khóa trước... Sinh viên: Trần Thị Giang 3 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân - Tài liệu bên trong: Các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2009 đến năm 2012, các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh thu bán hàng, hóa đơn chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty… 4.1.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu Để hệ thống hóa các tài liệu thu thập được trong phân tích doanh thu bán hàng ta sử dụng phương pháp phân tổ thống kê. Nghĩa là căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó để chia các dữ liệu thu thập được thành các tổ, nhóm có tính chất khác nhau, các tiêu thức phân tổ như: mặt hàng kinh doanh, nghiệp vụ kinh doanh... Sử dụng phương pháp này nhằm thu thập số liệu một cách có hệ thống phù hợp với các chỉ tiêu được phân tích. 4.2. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 4.2.1. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp nghiên cứu để nhận thức được các hiện tượng, sự vật thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ giữa sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác. Mục đích của so sánh là thấy được sự giống nhau hoặc khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng. Đây là phương pháp sử dụng hầu hết trong các nội dung phân tích doanh thu để thấy được sự biến động, mức tăng giảm DT giữa các kỳ so sánh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu DT theo kế hoạch, thấy được vị trí, vai trò của các bộ phận trong tổng doanh thu. 4.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn Phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích các nhân tố ảnh hưởng, thấy được mức độ và tính chất ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng nghiên cứu. Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng trong trường hợp giữa đối tượng phân tích với các nhân tố ảnh hưởng có mối liên hệ phụ thuộc chặt chẽ được thể hiện bằng những công thức toán học mang tính chất hàm số, trong đó khi có sự thay đổi của các nhân tố thì k o theo sự biến đổi của chỉ tiêu phân tích. 4.2.3. Phương pháp cân đối Trong các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của doanh nghiệp có nhiều chỉ tiêu liên hệ với nhau mang tính chất cân đối. Cụ thể như mối quan hệ giữa hàng tồn kho đầu kỳ, nhập trong kỳ với hàng bán trong kỳ, tồn kho cuối kỳ và hao hụt trong kỳ là Sinh viên: Trần Thị Giang 4 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân những mối quan hệ cân đối với nhau. Trong phân tích DTBH sử dụng phương pháp cân đối để phân tích các nhân tố ảnh hưởng của các nhân tố quỹ hàng hóa đến doanh thu bán hàng dựa vào quan hệ cân đối giữa các chỉ tiêu kinh tế cá biệt Tồn kho hàng hóa đầu kỳ Hàng mua Doanh thu bán + vào trong = hàng trong kỳ + kỳ (giá vốn) Hao hụt trong kỳ (nếu có) + Tồn kho hàng hóa cuối kỳ 4.2.4. Phương pháp tính tỷ lệ, tỷ suất Trong phần phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có tính các tỷ suất: tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Từ đó thấy được lợi nhuận tạo ra đã thực sự hiệu quả hay chưa. 4.2.5. Phương pháp dùng biểu mẫu Trong bài khóa luận này thì phương pháp dùng biểu mẫu được sử dụng cho tất cả các nội dung phân tích doanh thu bán hàng. Biểu phân tích được thiết lập theo các cột, các dòng để ghi chép các chỉ tiêu và số liệu phân tích. Các dạng biểu phân tích thường phản ánh mối quan hệ so sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch, so với số cùng kỳ năm trước hoặc so sánh chỉ tiêu cá biệt với chỉ tiêu tổng thể. Số lượng các cột, các dòng tùy thuộc vào mục đích yêu cầu và nội dung phân tích. Tùy theo nội dung phân tích mà biểu phân tích có tên gọi và đơn vị tính khác nhau. 4.2.6. Phương pháp chỉ số Phương pháp chỉ số được áp dụng để tính toán phân tích sự biến động tăng giảm và mối liên hệ tác động, phụ thuộc lẫn nhau của các chỉ tiêu kinh tế có một hoặc nhiều yếu tố khác nhau.Chỉ tiêu chỉ số được xác định bằng mối liên hệ so sánh của một chỉ tiêu kinh tế ở những thời điểm khác nhau, thường là so sanh kỳ báo cáo và kỳ gốc. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp hóa luận tốt nghiêp được chia làm 3 chương: Chương I : Cơ sở lý luận về doanh thu bán hàng và phân tích doanh thu bán hàng Chương II : Phân tích thực trạng doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Vinh Chương III : Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Vinh. Sinh viên: Trần Thị Giang 5 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG 1.1. Cơ sở lý luận về doanh thu bán hàng 1.1.1. Khái niệm doanh thu và doanh thu bán hàng 1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” (Ban hành theo quyết định số 149/2001/QT – BTC ngày 31/12/2001) quy định: Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện ghi nhận cho doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ (theo giáo trình kế toán tài chính,2008, N B tài chính, trang 310) Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của DN (nguồn trích dẫn từ website vi.wikipedia.org). Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu từ các hoạt động bất thường khác. - Theo nội dung của chuẩn mực, doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ chắc chắn thu được trong tương lai. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là DT. (ví dụ như khi người nhận đại lý thu hộ tiền bán hàng cho đơn vị chủ hàng, thì doanh thu của người nhận đại lý chỉ là tiền hoa hồng được hưởng). Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không phải là doanh thu. Vì vậy trong quá trình xác định DT cần xác định đúng thời điểm ghi nhận doanh thu, là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hoá từ người bán sang người mua, không phụ thuộc vào việc đã thu tiền hay chưa. Sinh viên: Trần Thị Giang 6 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân 1.1.1.2. Khái niệm về doanh thu bán hàng Theo chế độ kế toán doanh nghiệp, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán thành phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định. Do vậy phân tích tình hình doanh thu bán hàng là một nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp. Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại dịch vụ trường Đại học Thương Mại viết: “Doanh thu bán hàng là lượng tiền mà doanh nghiệp thu được do thực hiện hàng hóa trên thị trường trong một thời kỳ”. Xác đinh bằng công thức: M = p .q i i Trong đó: M: Doanh thu tiêu thụ pi: Giá bán đơn vị sản phẩm, hàng hóa qi: Khối lượng sản phẩm, hàng hóa i đã tiêu thụ trong kỳ i=1,..n: Số lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ Chỉ tiêu doanh thu bán hàng bao gồm các nội dung kinh tế sau: - Giá trị sản phẩm vật chất, dịch vụ hoàn thành và tiêu thụ ngay trong thời kỳ phân tích. - Giá trị sản phẩm vật chất, dịch vụ hoàn thành trong các kỳ trước nhưng mới tiêu thụ được trong kỳ phân tích. - Giá trị sản phẩm vật chất, dịch vụ hoàn thành và giao cho khách hàng trong các kỳ trước nhưng nhận thanh toán trong kỳ phân tích - Các khoản trợ giá, phụ thu theo quy định của nhà nước để sử dụng cho doanh nghiệp đối với HH - DV của doanh nghiệp tiêu thụ trong kỳ được nhà nước cho phép. - Giá trị các sản phẩm, hàng hóa đem biếu tặng hoặc tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp căn cứ vào giá trị thị trường ở thời điểm bán hàng, cung Sinh viên: Trần Thị Giang 7 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân cấp dịch vụ để xác định đúng DV. Thời điểm xác nhận doanh thu: là khi người mua chấp nhận thanh toán, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền đã thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hay sẽ thu được từ bán sản phẩm hàng hóa sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu như giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị trả lại và các khoản thuế gián thu. Các khoản giảm trừ bao gồm: + Chiết khấu thương mại: là khoản doang nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối lượng lớn. Khoản giảm gía có thể phát sinh trên khối lượng tổng lô hàng mà khách hàng đã mua, cũng có thể phát sinh trên tổng lô hàng luỹ kế mà khách hàng đã mua trong một khoảng thời gian nhất định tuỳ thuộc vào chính sách chiết khấu thương mại của doang nghiệp. + Giảm giá hàng bán : Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá có phẩm chất kém, sai quy cách hoặc lạc hậu so với thị hiếu… + Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã được xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại hoặc từ chối thanh toán do các nguyên nhân như: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất hay không đúng quy cách chủng loại. Các loại thuế gián thu gồm: + Thuế xuất khẩu: Là loại thuế gián thu đánh vào trị giá hàng xuất khẩu qua biên giới hoặc qua cửa khẩu Việt Nam. + Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ nhất định(hàng hóa, dịch vụ đặc biệt). Thông thường đây là những hàng hóa, dịch vụ cao cấp mà không phải bất cứ ai cũng có điều kiện sử dụng hay hưởng thụ do khả năng tài chính có hạn hoặc những hàng hoá, dịch vụ có tác động không tốt đối với đời sống sức khoẻ con người, văn minh xã hội mà chính phủ có các chính sách hạn chế sản xuất, tiêu dùng. + Thuế giá trị gia tăng( tính theo phương pháp trực tiếp): Đây là loại thuế đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ qua mỗi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh và tổng số thu được ở mỗi khâu bằng chính số thuế tính trên gía bán của người tiêu dùng cuối cùng. Sinh viên: Trần Thị Giang 8 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân 1.1.2. Vai trò của doanh thu bán hàng  Đối với doanh nghiệp: - Doanh thu bán hàng có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp, bán hàng là khâu cuối cùng trong lưu thông hàng hóa. Doanh thu bán hàng là cơ số quan trọng để xác định kết quả tài chính của hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước. - Doanh thu bán hàng giúp doanh nghiệp bù đắp chi phí kinh doanh, thu hồi vốn và thực hiện giá trị thặng dư. Doanh thu bán hàng còn là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo cho chu trình kinh doanh tiếp theo được tiến hành liên tục do vậy nếu doanh thu bán hàng bị giảm đi hay công tác tiêu thụ bị chậm lại sẽ dẫn đến tình trạng ứ đọng hàng hóa và căng thẳng về mặt tài chính. - Doanh thu bán hàng thể hiện sức mạnh tài chính của doanh nghiệp trên thị trường. Nếu doanh nghiệp thực hiện doanh thu bán hàng đạt hiệu quả sẽ làm cho tốc độ chu chuyển vốn lưu động tăng nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức vốn, giảm bớt số vốn phải huy động từ bên ngoài và giảm được các chi phí lãi vay. - Doanh thu bán hàng là nhân tố căn bản để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, khẳng định thương hiệu và khả năng chiếm lĩnh thị trường. Doanh thu là điều kiện để doanh nghiệp đầu tư mở rộng hoặc đầu tư vào chiều sâu cho hoạt động kinh doanh. Đồng thời, doanh thu bán hàng còn là điều kiện cơ sở cho việc tăng thu nhập cho người lao động.  Đối với xã hội: - Đối với doanh nghiệp ngoại thương, doanh thu bán hàng là nguồn thu ngoại tệ góp phần ổn định cán cân thanh toán. - Doanh thu bán hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối vơí Nhà nước và góp phần tích lũy thúc đẩy nền sản xuất xã hội. (thuế, lệ phí …). Doanh nghiệp khi kinh doanh có hiệu quả thì sẽ có những đóng góp đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. hi doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tăng lên có nghĩa là doanh nghiệp đã góp phần thỏa mãn cung cầu về hàng hóa trên thị trường, ổn định giá cả và góp phần phát triển nền kinh tế của đất nước. Sinh viên: Trần Thị Giang 9 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân - Doanh thu bán hàng tăng lên tức là doanh nghiệp đã đáp ứng các nhu cầu vật chất cho xã hội làm cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao mức sống dân cư. Ngoài ra doanh thu bán hàng còn là nhân tố thúc đẩy cạnh tranh giữa các doanh nghiệp làm cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt chu kỳ tái sản xuất xã hội. 1.1.3. ác nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng 1.1.3.1. Các nhân tố định tính ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng Nhân tố định tính ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng gồm 2 loại nhân tố: nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong nội bộ doanh nghiệp.  h n tố bên ngoài bao gồm: - Sự biến đổi về cung cầu trên thị trường và tình hình thu nhập, thị hiếu của người tiêu dùng. Nếu trên thị trường có ít đối thủ cạnh tranh, nghĩa là lượng cung nhỏ hơn cầu thì hàng hóa sẽ trở lên khan hiếm dẫn đến giá cả tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa của mình, dẫn đến doanh thu của doanh nghiệp sẽ ổn định hoặc tăng lên. Ngược lại khi cung lớn hơn cầu thì hàng hóa doanh nghiệp sẽ phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt, sản phẩm tiêu thụ chậm sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa, ứ đọng kết hợp với giá cả giảm sẽ làm cho doanh thu của doanh nghiệp giảm đi. hi thu nhập dân cư tăng lên thì nhu cầu về tiêu dùng hàng hóa cũng tăng lên, kéo theo doanh thu bán hàng DN cũng tăng lên tương ứng và ngược lại. Thị hiếu của người tiêu dùng rất phong phú và thay đổi theo thời gian, do vậy doanh nghiệp phải theo dõi và chủ động đưa ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu. - Các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của các ban ngành. Các chính sách thay đổi theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của doanh nghiệp nhưng cũng có không ít những chủ trương, chính sách lại cản trở, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, những nhân tố định tính ảnh hưởng đến DTBH của DN phải kể đến là các chính sách về kinh tế, tài chính, chính sách thương mại của khu vực có liên quan đến mặt hàng kinh doanh, tình hình biến động của môi trường, tình hình phát triển kinh tế… Sinh viên: Trần Thị Giang 10 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp  GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân h n tố bên trong nội bộ doanh nghiệp bao gồm: - Trình độ tổ chức và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là yếu tố chủ đạo, đóng vai trò quyết định trong kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với một đội ngũ lãnh đạo có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trên thị trường, doanh nghiệp được sắp xếp, tổ chức quản lý một cách hợp lý sẽ là cơ sở vững chắc để cho một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. - Lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp như địa điểm bán hàng, ngành hàng kinh doanh thuộc ngành hàng độc quyền kinh doanh, uy tín của tập thể hoặc cá nhân lãnh đạo... tất cả các điều kiện trên đều tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tăng doanh thu bán hàng và thu lợi nhuận cao hơn. - Độ tuổi tiêu dùng của mặt hàng kinh doanh mới xuất hiện hay đang hưng thịnh trên thị trường và thị phần doanh thu của doanh nghiệp là cao hay thấp cũng là những nhân tố trực tiếp ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. 1.1.3.2. Các nhân tố định lượng ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng  Nhân tố số lượng hàng bán và đơn giá hàng bán Doanh thu bán hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 2 nhân tố đó là số lượng hàng bán và đơn giá bán của hàng hóa. Mối liên hệ của 2 nhân tố đó với doanh thu được phản ánh qua công thức sau: Doanh thu bán hàng Số lƣợng hàng bán Đơn giá bán  Nhân tố số lượng lao động và năng suất lao động Trong doanh nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu phân bổ lao động, thời gian lao động và năng suất lao động là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng giảm DTBH. Mối liên hệ đó được thể hiện qua công thức sau: DTBH Tổng số lao động N ng suất lao động b nh quân  Các nhân tố quỹ hàng hóa ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng Việc thực hiện các chỉ tiêu doanh thu bán hàng còn chịu sự tác động, ảnh hưởng của các chỉ tiêu quỹ hàng hóa. Mối liên hệ đó được thể hiện qua công thức sau: Tồn kho hàng hóa đầu kỳ Hàng mua Doanh thu bán + vào trong = hàng trong kỳ + kỳ Sinh viên: Trần Thị Giang (giá vốn) 11 Hao hụt trong kỳ (nếu có) + Tồn kho hàng hóa cuối kỳ Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân 1.2. Nội dung nghiên cứu doanh thu bán hàng 1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu doanh thu bán hàng Phân tích hoạt động kinh tế là công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả. Ngày nay, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp là hiệu quả kinh tế làm thế nào để doanh thu bán hàng ngày càng tăng lên. Để làm được điều đó doanh nghiệp phải hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích DTBH, thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ và chính xác mọi diễn biến về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong mối quan hệ với môi trường xung quanh và tìm ra những biện pháp để không ngừng tăng DTBH của doanh nghiệp. Phân tích DTBH có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp DN đánh giá một cách chính xác, toàn diện khách quan tình hình thực hiện doanh thu bán hàng trên các mặt tổng trị giá cũng như kết cấu thời gian, không gian, đơn vị trực thuộc để từ đó khai thác tốt tiềm năng của doanh nghiệp. Đồng thời phân tích DTBH còn giúp doanh nghiệp theo dõi sát sao quá trình thực hiện chỉ tiêu doanh thu bán hàng trong kỳ kinh doanh. Nghiên cứu DTBH mang lại cơ sở cho nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và lựa chọn đối tác kinh doanh. Phân tích DTBH giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ hoàn thành các mục tiêu đặt ra, làm cơ sở đề ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu bán hàng, xác định những nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến DTBH và đề ra biện pháp khắc phục, tận dụng triệt để thế mạnh của doanh nghiệp. Mặt khác, phân tích DTBH cung cấp các tài liệu cần thiết làm cơ sở cho việc phân tích và các chỉ tiêu tài chính kinh tế tài chính làm cơ sở cho việc đề ra các quyết định trong quản lý và chỉ đạo kinh doanh. Tạo nên nguồn tài liệu quan trọng để phân tích kinh tế trong doanh nghiệp. 1.2.2. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng 1.2.2.1. Ph n tích xu hướng biến động của doanh thu bán hàng qua các năm. - Mục đích ph n tích: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng qua các năm để thấy được sự biến động tăng giảm và xu thế phát triển của doanh thu bán hàng, đưa ra những thông tin dự báo nhu cầu của thị trường làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn hoặc dài hạn của doanh nghiệp. - Phương pháp ph n tích: Sử dụng phương pháp dãy số thời gian tính toán các chỉ tiêu tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển bình quân. Sinh viên: Trần Thị Giang 12 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân - Nguồn số liệu: Các số liệu lấy từ bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty thực tế qua các năm. 1.2.2.2. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán. - Mục đích ph n tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá tình hình biến động của các chỉ tiêu doanh thu bán hàng gắn với tình hình thanh toán công nợ của khách hàng theo các phương thức thanh toán khác nhau (thanh toán trực tiếp, thanh toán chậm…). Qua đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu để thu hồi tiền bán hàng nhanh, định hướng hợp lý trong việc lựa chọn phương thức bán và thanh toán hiệu quả trong kỳ tới. - Phương pháp ph n tích: Sử dụng phương pháp so sánh, lập biểu 8 cột, giữa số liệu kỳ báo cáo với kỳ trước để thấy được sự biến động tăng giảm. - Nguồn số liệu: Các số liệu hạch toán tổng hợp và chi tiết tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, tài khoản “Phải thu của khách hàng”, tài khoản “Dự phòng phải thu khó đòi” và các tài khoản liên quan năm 2011 và 2012. 1.2.2.3. Phân tích doanh thu bán hàng theo mặt hàng kinh doanh. - Mục đích ph n tích : Phân tích doanh thu bán hàng theo mặt hàng kinh doanh nhằm nhận thức đánh giá một cách toàn diện, chính xác và chi tiết tình hình doanh thu của từng mặt hàng, thấy được sự biến động tăng giảm và xu hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng của công chúng, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược đầu tư theo nhóm mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp. - Phương pháp ph n tích: Sử dụng phương pháp so sánh. - Nguồn số liệu : Các số liệu kế hoạch và hạch toán chi tiết doanh thu bán hàng trong năm 2011 và 2012... 1.2.2.4. Phân tích doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh. - Mục đích phân tích: Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh nhằm nhận thức và đánh giá chính xác mức độ hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu bán hàng, qua đó xác đinh kết quả theo từng nghiệp vụ kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp có những căn cứ, cơ sở đề ra những chính sách biện pháp đầu tư thích hợp trong việc lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. - Phương pháp ph n tích: Phương pháp so sánh và lập biểu so sánh trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu phần trăm(%), số chênh lệch của từng nghiệp vụ kinh doanh. Sinh viên: Trần Thị Giang 13 Lớp : K45D4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Quỳnh Vân - Nguồn số liệu: Dựa vào báo cáo kết quả kinh kinh doanh của công ty năm 2011 và năm 2012. Các số liệu kế hoạch, kế toán tổng hợp và chi tiết về doanh thu bán hàng theo các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng.  Phân tích ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá hàng bán đến DTBH. - Mục đích ph n tích: Nghiên cứu doanh thu bán hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 2 nhân tố đó là số lượng hàng bán và đơn giá bán của hàng hóa. ác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới doanh thu bán hàng để có kế hoạch khắc phục nhân tố ảnh hưởng xấu và tận dụng, khai thác nhân tố làm tăng doanh thu bán hàng. - Phương pháp ph n tích: Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn hoặc phương pháp số chênh lệch. - Nguồn số liệu: hi phân tích căn cứ vào số liệu hạch toán chi tiết số lượng hàng bán tương ứng với đơn giá bán của từng mặt hàng để tính toán trong năm 2011 và 2012.  Ph n tích mức độ ảnh hưởng của số lượng lao động và năng suất lao động. - Mục đích ph n tích: Trong doanh nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu phân bổ lao động và năng suất lao động là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng giảm của doanh thu bán hàng. Mục đích phân tích nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới doanh thu bán hàng để xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển trong kỳ kinh doanh tới. - Phương pháp ph n tích: Sử dụng phương pháp chỉ số. - Nguồn số liệu: hi phân tích căn cứ vào số liệu kế toán, thông tin về cơ cấu lao động, năng suất lao động trong đơn vị, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và 2012.  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng của các nhân tố quỹ hàng hóa đến DTBH. - Mục đích ph n tích: ác đinh mức độ ảnh hưởng của các chỉ tiêu thuộc khâu lưu chuyển hàng hóa tới doanh thu bán hàng của doanh nghiệp, đó là các chỉ tiêu tồn kho hàng hóa đầu kỳ và cuối kỳ, chỉ tiêu mua hàng và hao hụt. - Phương pháp ph n tích: Sử dụng phương pháp tính số chênh lệch. - Nguồn số liệu: hi phân tích căn cứ vào số liệu hạch toán sổ chi tiết T 511, T 632, TK 156 và bảng cân đối số phát sinh năm 2011 và 2012. Sinh viên: Trần Thị Giang 14 Lớp : K45D4
- Xem thêm -