Tài liệu Phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

  • Số trang: 198 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 553 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH THỊ HUYỀN THƯƠNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2015 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH THỊ HUYỀN THƢƠNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÃ SỐ: 62 31 01 05 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. ĐỖ KIM CHUNG HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chƣa từng dùng bảo vệ để lấy bất kỳ học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã đƣợc cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận án này đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận án Trịnh Thị Huyền Thƣơng i LỜI CẢM ƠN Luận án này đƣợc thực hiện và hoàn thành tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án, tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Nhân dịp hoàn thành luận án, cho phép tôi đƣợc bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới GS.TS. Đỗ Kim Chung, ngƣời hƣớng dẫn khoa học đã tận tình dành nhiều công sức, thời gian để định hƣớng giúp tôi trƣởng thành trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận án. Luận án này đƣợc thực hiện với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phƣơng, các cơ quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong quá trình điều tra khảo sát thực địa và nghiên cứu đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu này. Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp khoa Tài chính - Kế toán, Trƣờng Đại học Sài Gòn đã luôn động viên, chia sẻ và tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án của mình. Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận án Trịnh Thị Huyền Thƣơng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng ix Danh mục hình xii Danh mục hộp xii Danh mục sơ đồ xiii Trích yếu luận án xiv Thesis abstract xvii PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4 1.3 Các câu hỏi nghiên cứu 5 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 5 1.5 Đóng góp của luận án 6 PHẦN 2. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 7 2.1 Cơ sở lý luận về phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 7 2.1.1 Khái niệm chính sách hỗ trợ và phân tích chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7 2.1.2 Vai trò của phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 13 2.1.3 Đặc điểm phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 15 2.1.4 Nội dung phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 16 2.1.5 Phƣơng pháp luận về phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 20 2.1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu lực, kết quả và hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2.2 24 Cơ sở thực tiễn về hoạch định, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 30 iii 2.2.1 Kinh nghiệm hoạch định, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của một số nƣớc trên thế giới 2.2.2 Kinh nghiệm hoạch định, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển DN của một số tỉnh ở Việt Nam 2.2.3 30 33 Bài học kinh nghiệm về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cho tỉnh Nghệ An 38 PHẦN 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 41 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Nghệ An 41 3.1.2 Về kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 41 3.2 Phƣơng pháp tiếp cận và khung phân tích 44 3.2.1 Phƣơng pháp tiếp cận 44 3.2.2 Khung phân tích 45 3.3 Phƣơng pháp chọn mẫu khảo sát 47 3.4 Phƣơng pháp thu thập thông tin, số liệu 49 3.4.1 Thu thập thông tin, số liệu đã công bố 49 3.4.2 Thu thập thông tin, số liệu mới 50 3.5 Phƣơng pháp tổng hợp thông tin và xử lý số liệu 52 3.6 Phƣơng pháp phân tích thông tin 52 3.6.1 Phƣơng pháp thống kê kinh tế 52 3.6.2 Phƣơng pháp cho điểm 53 3.6.3 Phƣơng pháp đánh giá tác động 54 3.7 Hệ thống chỉ tiêu phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 55 3.7.1 Nhóm chỉ tiêu thể hiện mục tiêu, nội dung chính sách 55 3.7.2 Các chỉ tiêu phân tích quá trình thực thi và kết quả thực thi chính sách 55 3.7.3 Các chỉ tiêu phân tích tác động của chính sách đến sự phát triển doanh nghiệp 56 3.7.4 Các chỉ tiêu phân tích công tác hoàn thiện chính sách 58 PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 4.1 60 Phân tích mục tiêu, nội dung chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 60 iv 4.1.1 Tổng quan về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 60 4.1.2 Chính sách hỗ trợ lãi suất 61 4.1.3 Chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế 64 4.1.4 Chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ 66 4.2 Tình hình triển khai thực thi chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ở tỉnh Nghệ An 67 4.2.1 Công tác chuẩn bị triển khai chính sách 67 4.2.2 Công tác phổ biến tuyên truyền chính sách 72 4.2.3 Tổ chức thực hiện chính sách 74 4.2.4 Công tác duy trì chính sách 77 4.2.5 Công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác thực thi chính sách 79 4.2.6 Công tác điều chỉnh chính sách 82 4.2.7 Kết quả thực thi chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 87 4.3 Tác động của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 95 4.3.1 Tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 95 4.3.2 Tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nghệ An 108 4.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu lực, kết quả và hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ở tỉnh Nghệ An 112 4.4.1 Các nhân tố liên quan đến hoạch định, ban hành chính sách 113 4.4.2 Các nhân tố liên quan đến công tác thực thi chính sách 120 4.4.3 Năng lực và trách nhiệm của các doanh nghiệp thụ hƣởng 125 4.4.4 Bối cảnh tự nhiên, kinh tế - xã hội 128 PHẦN 5. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ở TỈNH NGHỆ AN 5.1 131 Quan điểm, định hƣớng về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An 131 5.1.1 Quan điểm 131 5.1.2 Định hƣớng 131 5.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ở tỉnh Nghệ An 134 v 5.2.1 Giải pháp cho công tác hoạch định và ban hành chính sách 134 5.2.2 Giải pháp cho công tác thực thi chính sách 138 5.2.3 Giải pháp đối với đối tƣợng thụ hƣởng chính sách 141 PHẦN 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 146 6.1 Kết luận 146 6.2 Kiến nghị 147 Danh mục các công trình đã công bố 150 Tài liệu tham khảo 151 Phụ lục 157 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BQ Bình quân BTB – DHMT Bắc Trung Bộ - Duyên hải miền Trung CNH - HĐH Công nghiệp hóa - hiện đại hóa CTTC Công ty tài chính DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DNNNN Doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa ĐTNN Đầu tƣ nƣớc ngoài ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GRDP Tổng sản phẩm trong tỉnh GTGT Giá trị gia tăng HTLS Hỗ trợ lãi suất HTX Hợp tác xã KH Khách hàng KH&ĐT Kế hoạch và Đầu tƣ KHCN Khoa học công nghệ KT - XH Kinh tế - xã hội LĐ Lao động NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc NLN Nông Lâm Nghiệp PRA Phƣơng pháp đánh giá nhanh có sự tham gia QLNN Quản lý Nhà nƣớc SXKD Sản xuất kinh doanh vii TM - DV Thƣơng mại - Dịch vụ TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TN - MT Tài nguyên - Môi trƣờng TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân XD - VLXD Xây dựng - Vật liệu xây dựng WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới viii DANH MỤC BẢNG TT bảng Tên bảng Trang 3.1 Tốc độ tăng trƣởng và cơ cấu kinh tế theo ngành của tỉnh (2008 - 2013) 42 3.2 Đối tƣợng, nội dung, phƣơng pháp thu thập thông tin, số liệu mới 48 3.3 Nguồn thông tin và nội dung thu thập thông tin, số liệu đã công bố 50 3.4 Tác động của chính sách 55 4.1 Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ở Nghệ An 62 4.2 Tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận đƣợc chính sách hỗ trợ theo các kênh thông tin 73 4.3 Kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất qua các năm theo đối tƣợng triển khai 78 4.4 Tỷ lệ hồ sơ sai phạm của các ngân hàng thƣơng mại và doanh nghiệp 80 4.5 Tổng hợp các điều chỉnh trong quá trình triển khai chính sách 85 4.6 Kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất qua các năm theo chính sách triển khai 88 4.7 Kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất theo đối tƣợng khách hàng 89 4.8 Ngân sách chi hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An qua các năm 4.9 90 Tỷ lệ ngân sách chi cho hỗ trợ lãi suất phân theo ngành, lĩnh vực kinh tế qua các năm 91 4.10 Kết quả hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 4/2008 và năm 2009 92 4.11 Kết quả thực hiện hỗ trợ gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2009 92 4.12 Kết quả thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh năm 2009 - 2010 93 4.13 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ qua các năm 94 4.14 Kết quả hỗ trợ khoa học công nghệ phân theo địa bàn năm 2009 - 2011 94 4.15 Biến động số lƣợng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2007 - 2013) 96 4.16 Vốn bình quân của doanh nghiệp trƣớc và sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ phân theo nhóm ngành 4.17 97 Giá trị tài sản cố định bình quân của doanh nghiệp trƣớc và sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo nhóm ngành ix 98 4.18 Số lƣợng lao động bình quân của doanh nghiệp trƣớc và sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ phân theo nhóm ngành 4.19 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về tác động của chính sách hỗ trợ đến việc duy trì việc làm cho ngƣời lao động 4.20 100 Tỷ lệ doanh nghiệp trả lƣơng và đóng bảo hiểm xã hội trƣớc và sau khi đƣợc hỗ trợ lãi suất 4.21 101 Số lƣợng doanh nghiệp đánh giá về tác động của chính sách hỗ trợ đến giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp 4.22 101 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về tác động của chính sách hỗ trợ đến giảm giá thành sản phẩm 4.23 99 102 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về tác động của chính sách hỗ trợ đến giảm giá bán sản phẩm 103 4.24 Số lƣợng doanh nghiệp đánh giá về nguyên nhân làm giảm giá bán sản phẩm 103 4.25 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về khả năng cạnh tranh trong và ngoài nƣớc trƣớc và sau khi có chính sách hỗ trợ lãi suất 4.26 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trƣớc và sau khi có chính sách miễn, giảm, giãn thuế 4.27 106 Kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp trƣớc và sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ phân theo nhóm ngành 4.30 105 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về khả năng mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp trƣớc và sau khi có chính sách hỗ trợ 4.29 105 Tỷ lệ doanh nghiệp thụ hƣởng đánh giá về ảnh hƣởng của chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 4.28 104 107 Tình hình thu ngân sách của tỉnh Nghệ An từ các doanh nghiệp trong giai đoạn 2008 - 2013 108 4.31 Cơ cấu doanh nghiệp phân theo lĩnh vực hoạt động 110 4.32 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2013. 111 4.33 Xếp hạng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2011 112 4.34 Tỷ lệ doanh nghiệp và cơ quan thực thi đánh giá về công tác hoạch định và ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất 115 x 4.35 Tỷ lệ doanh nghiệp và cơ quan thực thi đánh giá về mức độ khẩn trƣơng trong công tác ban hành và thực thi các chính sách hỗ trợ 116 4.36 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về cơ chế chính sách giảm, gia hạn thuế 118 4.37 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về thái độ phục vụ của cơ quan thực thi chính sách 124 4.38 Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá về mặt thủ tục hồ sơ nhận hỗ trợ 125 4.39 Số lƣợng doanh nghiệp đánh giá về các nguyên nhân khó tiếp nhận nguồn hỗ trợ 126 4.40 Số lƣợng doanh nghiệp phân theo mục đích sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ 127 5.1 Một số đề xuất của cơ quan thực thi và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới xi 136 DANH MỤC HÌNH TT hình 2.1 Tên hình Trang Mô phỏng tác động trƣớc và sau khi có chính sách 54 DANH MỤC HỘP TT hộp Tên hộp Trang 3.1 Điều kiện vay vốn của doanh nghiệp 114 3.2 Chúng tôi biết có chính sách giảm thuế nhƣng không đƣợc thụ hƣởng 117 3.3 Mức hỗ trợ 119 3.4 Khó khăn khi thực hiện thủ tục cho ngƣời lao động thôi việc 123 xii DANH MỤC SƠ ĐỒ TT sơ đồ Tên sơ đồ Trang 3.1 Chuỗi tác động của chính sách 3.2 Khung phân tích phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên 20 địa bàn tỉnh Nghệ An 46 4.1 Chƣơng trình hành động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 69 4.2 Chƣơng trình hành động triển khai chính sách hỗ trợ thuế 70 4.3 Công tác tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 75 4.4 Công tác tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ thuế 76 4.5 Công tác tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ khoa học, kỹ thuật 77 4.6 Sự thay đổi lao động trƣớc và sau khi thụ hƣởng chính sách hỗ trợ 100 xiii TRÍCH YẾU LUẬN ÁN 1. Thông tin tóm tắt - Tên tác giả: Trịnh Thị Huyền Thƣơng - Tên luận án: Phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Chuyên ngành: Kinh tế phát triển - Mã số: 62 31 01 05 - Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2. Nội dung bản trích yếu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá, làm rõ thêm lý luận và thực tiễn về phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hƣởng đến kết quả, hiệu lực và hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tƣơng lai. 2.2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng Luận án sử dụng các phƣơng pháp: Phƣơng pháp tiếp cận (tiếp cận theo chuỗi, tiếp cận theo loại hình sở hữu doanh nghiệp, tiếp cận theo nhóm ngành, tiếp cận trƣớc - sau); Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu và mẫu điều tra; Phƣơng pháp khảo sát nhanh có sự tham gia (PRA) và phƣơng pháp thảo thảo luận nhóm; Phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp các đối tƣợng để thu thập thông tin, số liệu sơ cấp; Phƣơng pháp phân tích (Phƣơng pháp thống kê mô tả, phƣơng pháp so sánh, và phƣơng pháp cho điểm). 2.3. Các kết quả, phát hiện chính và kết luận - Luận án đã hệ thống hoá, phát triển và làm rõ đƣợc cơ sở lý luận cho phân tích chính sách nói chung, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đƣa ra đƣợc khung lý thuyết để phân tích đƣợc chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Luận án xiv cũng đã xác định nội dung phân tích chính sách đƣợc thực hiện trên cơ sở chuỗi tác động: đầu vào, triển khai thực thi, kết quả và tác động. - Luận án sử dụng phƣơng pháp đánh giá bằng cách chia doanh nghiệp ra các nhóm và xác định các thời điểm trƣớc - sau, có - không để xem xét và phân tích; đã xác định các chỉ tiêu để đo lƣờng các kết quả, tác động. - Luận án phân tích thực trạng thực thi và tác động của các chính sách, trên cơ sở đó chỉ ra đƣợc những bất cập trong hoạch định (Cơ chế chính sách chƣa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn về mức hỗ trợ, quy định phạm vi đối tƣợng thụ hƣởng còn bất cập, văn bản chính sách chƣa bảo đảm tính khoa học), trong triển khai thực thi chính sách (Quá trình thực thi chính sách còn một số tồn tại trong công tác tổ chức, phối hợp thực thi, cách thức tuyên truyền, công tác duy trì và kiểm tra giám sát chƣa đƣợc thƣờng xuyên, liên tục), trong tiếp nhận (Thụ động, không thực hiện đúng quy định). Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã làm thay đổi số lƣợng, chất lƣợng doanh nghiệp trên địa bàn; tăng số tiền đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phƣơng; tăng nguồn vốn SXKD, đặc biệt nhóm doanh nghiệp ngành XD - VLXD, thay đổi giá trị TSCĐ, máy móc thiết bị, giúp DN chi trả lƣơng, đóng bảo hiểm, duy trì việc làm cho ngƣời lao động. - Luận án phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu lực, hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm các nhân tố liên quan đến công tác hoạch định (trình độ của ngƣời hoạch định, phƣơng pháp tiếp cận, nguồn vốn) và các nhân tố liên quan đến thực thi (Năng lực cơ quan thực thi, Trách nhiệm của cán bộ thực thi, nguồn lực và sự phối kết hợp...) và các nhân tố liên quan đến năng lực của doanh nghiệp thụ hƣởng (Trình độ/Thái độ, nội lực của doanh nghiệp). - Luận án chỉ ra rằng để hoàn thiện chính sách thì trong công tác hoạch định cần phải tìm hiểu yêu cầu về lĩnh vực cần hỗ trợ trong thời gian tới của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, xác định rõ đối tƣợng, phạm vi và điều kiện hỗ trợ cho phù hợp với đặc điểm vùng miền, ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với công tác thực thi chính sách, cần làm tốt công tác tuyên truyền, linh hoạt về hình thức để phù hợp với địa hình phức tạp của tỉnh, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, làm tốt công tác tập huấn, phân công cán bộ triển khai, tăng cƣờng kiểm tra giám sát. Đối với doanh nghiệp thụ hƣởng, phải thực hiện đúng chủ xv trƣơng của chính sách, đồng thời chủ động nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp về nhân lực, nguồn vốn cũng nhƣ kế hoạch phát triển thị trƣờng. Luận án là nguồn cung cấp thông tin khoa học về phân tích chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cho các nhà nghiên cứu, các cơ quan tham mƣu hoạch định chính sách ở Trung ƣơng và điạ phƣơng, các cơ quan thực thi chính sách và các doanh nghiệp thụ hƣởng trên cả nƣớc nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng. xvi THESIS ABSTRACT 1. Information - Name of PhD students: Trinh Thi Huyen Thuong - The thesis’name: Policy analysis to support business development in the province of Nghe An. - Major: Economics Development Code: 62 31 01 05 - Instructor: Prof. Dr. Do Kim Chung - Training Institution: Vietnam Academy of Agricultural 2. Summary 2.1. Objectives - Systematize and clarify the theoretical and practical of analysis of policies to support enterprise development. - Analyzing the situation of policies to support enterprise development and the factors affect the results, effectiveness and efficiency of policies to support enterprise development in Nghe An province. - Propose solutions in order to improve policies to support enterprise development in Nghe An province in the future. 2.2. Methods The thesis uses the method: Approach method (approach sequence, approach by type of business ownership, approach the industry group, approach before after); Study selection and sample surveys method; Participatory rapid appraisal (PRA) and group discussion method; Direct interviewing subjects to gather information, primary data; Analysis method (Descriptive statistics method, comparative method, and scoring method). 2.3. Results and conclusion - The thesis systematized, developed and clarified the rationale for policy analysis in general, especially policy to support enterprise, offering theoretical framework to analyze policy to support enterprise. The thesis which also xvii determined the content of policy analysis is performed on the basis of impact chains: input, executable implementation, results and impacts. - The thesis’s evaluation methods was used by separating enterprise out group and determining the time before - after, yes - no for reviewing and analyzing; has defined the criteria for measuring the results, impacts. - The thesis analyzed the status of implementation and impact of policies, thereby pointing out the shortcomings in planning (the policy mechanism was not really consistent with the practical requirements for the support, regulations of the beneficiaries scope had some shortcomings, the policy document did not ensure scientific), in implementing policy (policy implementation process had some exist in the organization, implementation coordination, method of propagate, the maintenance and inspection and supervision had not been regularly and continuously), in reception (passive, no implementation of regulations). However, policies to support enterprise development changed the quantity and quality of enterprises in the area; increased the amount which contributed to the local budget revenues; increased production and business capital, especially enterprise group of construction sector - construction materials, changed in value of fixed assets, machinery and equipment, helped enterprises to pay wages, insurance premiums, maintained employment for workers, the most of the enterprise group received support from science and technology policy supports. - The thesis analyzed the factors that influence the effectiveness and efficiency of policies to support enterprise development in Nghe An province, including factors related to the formulation (the level of planners, approach method, capital) and the factors related to enforcement (capabilities of enforcement authorities, responsibilities of enforcement officers, resources and collaboration ...) and the factors related to the capacity of the beneficiary enterprise (qualification/ attitude, internal resources of enterprise). - The thesis pointed out that to complete the policy: the formulation needs to learn required in the field to support enterprises of the province in the future, determine the object, scope and conditional support to suit regional characteristics, line of business, type of enterprises in the province. For policy enforcement, we need to do the good propaganda, flexibility of form to match the complex terrain in xviii
- Xem thêm -