Tài liệu Phân tích chiến lược nhãn hiệu hiện tại của sản phẩm gạch ceramic hồng hà.

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn më ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Kinh tÕ n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. HiÖn giê chóng ta ®ang tiÕn tíi gia nhËp c¸c tæ chøc kinh tÕ lín nhá trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi nh- AFTA, WTO…Mµ ®ßi hái cña nh÷ng tæ chøc kinh tÕ nµy buéc chóng ta ph¶i thay ®æi theo hä. C¸i ®Çu tiªn cÇn ph¶i thay ®æi ®ã lµ t- duy kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ, thay ®æi tËn trong ý nghÜ cña nh÷ng ng-êi qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ ®Õn nh÷ng nhµ qu¶n lý mét doanh nghiÖp. Th-¬ng hiÖu lµ vÊn ®Ò næi cém nhÊt, ®-îc bµn ®Õn nhiÒu nhÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay cña kinh tÕ ViÖt Nam. X©y dùng th-¬ng hiÖu hay nh·n hiÖu m¹nh, nÕu bµn vÒ nã c¸ch ®©y vµi n¨m th× ®ã vÉn lµ mét c¸i g× ®ã qu¸ xa xØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Tuy nhiªn cïng víi sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ, v× môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam v-¬n ra tÇm quèc tÕ. VÊn ®Ò th-¬ng hiÖu ®· ®-îc ®-a lªn mét tÇm cao míi. Khëi ®Çu ®ã lµ thay ®æi trong ý nghÜ cña nh÷ng nhµ qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ. Hä ngµy cµng chó ý ®Õn nh·n hiÖu. C¸c héi chî hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao, b¸o chÝ, truyÒn h×nh …tuyªn truyÒn nhiÒu cho th-¬ng hiÖu ViÖt. Vµ nhiÒu s¸ch viÕt vÒ th-¬ng hiÖu ®-îc xuÊt b¶n. Tuy nhiªn ë tÇm qu¶n lý vi m«, nh÷ng nhµ qu¶n lý trong mét doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu sai lÇm trong nhËn thøc vÒ viÖc ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu. Tuyªn truyÒn cho vÊn ®Ò nh·n hiÖu, ng-êi ta ®· qu¸ nhÊn m¹nh ®Õn viÖc t¹o dùng nh·n hiÖu dÉn ®Õn chç ngé nhËn r»ng doanh nghiÖp nµo còng ph¶i cã nh·n hiÖu riªng cña m×nh, vµ r»ng t¹o ra ®-îc nh·n hiÖu lµ gi¶i quyÕt ®-îc mäi vÊn ®Ò. Hä h-íng vµo viÖc thiÕt kÕ mét nh·n hiÖu cña s¶n phÈm h¬n lµ lµm thÕ nµo ®Ó cho nh·n hiÖu Êy trë thµnh mét nh·n hiÖu hÊp dÉn vµ l«i cuèn ng-êi tiªu dïng, thu lîi nhuËn vÒ cho doanh nghiÖp. B¸o Sµi Gßn tiÕp thÞ ®· thùc hiÖn cuéc nghiªn cøu h-íng vµo c¸c doanh nghiÖp vµ ®· chØ ra r»ng, hiÖn nay viÖc x©y dùng nh·n hiÖu chØ xÕp hµng thø hai sau ®Èy m¹nh tiªu thô. Thùc tÕ lµ ®a sè c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn vÉn chØ quan t©m ®Õn s¶n xuÊt vµ t×m c¸ch tiªu thô mét c¸ch thô ®éng, ch-a quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng mét chiÕn l-îc kinh doanh, qu¶ng b¸ nh·n hiÖu bµi b¶n, t×m mét chç ®øng cho nh·n hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr-êng, hay nãi chÝnh x¸c h¬n lµ ch-a cã ®Çu t- t-¬ng xøng cho viÖc x©y dùng nh·n hiÖu. C¸c doanh nghiÖp coi viÖc x©y dùng nh·n hiÖu lµ chi phÝ chø kh«ng ph¶i ®Çu t-. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÝnh v× vËy gi¸ trÞ nh·n hiÖu ViÖt Nam ch-a ®-îc khai th¸c hiÖu qu¶. Hä ®©u cã thÊy ®-îc r»ng mét nh·n hiÖu tèt sÏ gióp doanh nghiÖp b¸n ®-îc nhiÒu hµng h¬n víi gi¸ cao h¬n vµ ®em l¹i tù hµo cho ng-êi tiªu dïng. C¸c doanh nghiÖp ®ã coi x©y dùng vµ ph¸t triÓn nh·n hiÖu lµ mét phong trµo triÓn khai v« ®iÒu kiÖn. ViÖc kh«ng t¹o dùng ®-îc uy tÝn cho s¶n phÈm hoÆc ho¹t ®éng cña m×nh, kh«ng c¶i thiÖn ®-îc vÞ trÝ trong t©m thøc ng-êi tiªu dïng, kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× mét nh·n hiÖu dï tån t¹i l©u n¨m, dï ®-îc thiÕt kÕ ®Ñp, Ên t-îng …®Õn mÊy còng kh«ng thÓ cã gi¸ trÞ cao. Do ®ã viÖc x©y dùng nh·n hiÖu cÇn ph¶i cã mét chiÕn l-îc tæng thÓ vµ thËt sù ®óng ®¾n. Nh÷ng nhµ qu¶n lý nh·n hiÖu cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc trang bÞ hÖ thèng kiÕn thøc ®Çy ®ñ nhÊt vÒ nh·n hiÖu vµ ph¶i n¾m râ ®-îc vai trß nh·n hiÖu, th× viÖc triÓn khai x©y dùng nh·n hiÖu míi ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng mong muèn. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, nh·n hiÖu cã thÓ gióp doanh nghiÖp ®¹t ®-îc vÞ thÕ dÉn ®Çu trong ngµnh. Nh·n hiÖu m¹nh sÏ gióp doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong c¹nh tranh vµ dÔ dµng t×m thÊy sù tin t-ëng cña kh¸ch hµng. Nã lµm t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng ®ång thêi t¹o lîi nhuËn bÒn v÷ng cho c«ng ty së h÷u. Nh·n hiÖu cµng næi tiÕng th× kh¶ n¨ng gia t¨ng thÞ phÇn cña nã trªn thÞ tr-êng cµng cao. Nh·n hiÖu s¶n phÈm ®ãng vai trß quan träng trong c¸c ho¹t ®éng marketing. Nã hç trî cho ho¹t ®éng s¶n phÈm, gióp kÐo dµi chu k× sèng cña s¶n phÈm. Nh·n hiÖu lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Ó doanh nghiÖp gia t¨ng hiÖu qu¶ cña chiÕn l-îc gi¸. Ngoµi ra nh·n hiÖu tiÕn hµnh chi phèi kªnh ph©n phèi vµ ®Þnh h-íng cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp, nh·n hiÖu l¹i cµng trë nªn quan träng. Nh·n hiÖu ®-îc coi nh- mét tµi s¶n quý gi¸ cña doanh nghiÖp vµ lµ mét c«ng cô c¹nh tranh cña thêi kú héi nhËp. ViÖt Nam ®ang xuÊt khÈu m¹nh c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, thùc phÈm chÕ biÕn, dÇy dÐp, quÇn ¸o, hµng thñ c«ng mü nghÖ, thuû h¶i s¶n…nh-ng cã tíi 90% hµng ViÖt Nam vÉn cßn ph¶i vµo thÕ giíi th«ng qua trung gian d-íi d¹ng th«, hoÆc gia c«ng cho c¸c th-¬ng hiÖu næi tiÕng cña n-íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã, mét sè c«ng ty n-íc ngoµi cßn ®¨ng kÝ nh·n hiÖu næi tiÕng cña ta nh- Vinataba…dÉn ®Õn c¸c c«ng ty cña ta mÊt quyÒn khai th¸c nh·n hiÖu cña chÝnh m×nh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Do ®ã hiÓu biÕt râ vÒ nh·n hiÖu lµ yªu cÇu, vµ lµ sù b¾t buéc nÕu doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng trªn th-¬ng tr-êng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Víi tÇm quan träng nh- vËy, nh·n hiÖu ®· ®Èy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i tiÕn hµnh mét nhiÖm vô chiÕn l-îc ®ã chÝnh lµ ®Þnh vÞ ®-îc mét h×nh ¶nh nh±n hiÖu trong t©m trÝ kh²ch h¯ng. Hä sÏ ph°i:‚ h×nh t­îng ho² nh±n hiÖu hay l¯ chÕt‛. Theo Kotler th× nh±n hiÖu chØ l¯ mét bé phËn nhà cña s°n phÈm. Nh­ng trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i, theo c¸c nhµ marketing th× nã gÇn nh- ®· tho¸t ly ra khái s¶n phÈm vµ trë thµnh mét c«ng cô quan träng cña marketing h-íng vµo thÞ tr-êng môc tiªu. Cïng víi c¸c c«ng cô kh¸c cña marketing, nh·n hiÖu lµ c«ng cô v« cïng quan träng ®Ó c«ng ty thùc hiÖn chiÕn l-îc thÞ tr-êng. §èi mÆt víi t×nh tr¹ng kinh doanh mµ kh«ng hiÓu ®-îc ý nghÜa nh·n hiÖu, kh«ng cã chiÕn l-îc x©y dùng nh·n hiÖu hîp lý, nh·n hiÖu Ceramic Hång Hµ kh«ng t¹o ®-îc mét sù tin t-ëng cña kh¸ch hµng. §iÒu nµy ®· thóc ®Èy vµ buéc em ph¶i t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ®ãng gãp mét sè biÖn ph¸p cã tÝnh kh¶ thi gióp nhµ m¸y g©y dùng uy tÝn nh·n hiÖu. 2.Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi 2.1.Môc tiªu chung Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng nh·n hiÖu vµ qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l-îc nh·n hiÖu cña s¶n phÈm g¹ch Ceramic Hång Hµ. §ång thêi ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chiÕn l-îc nh·n hiÖu cho s¶n phÈm g¹ch Ceramic Hång Hµ. 2.2Môc tiªu cô thÓ -Kh¸i qu¸t mét sè vÊn ®Ò vÒ nh·n hiÖu, kh¸i niÖm ®ang g©y nhiÒu tranh c·i vÒ mÆt lý thuyÕt vµ ch-a ®-îc ®Ò cËp nhiÒu trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr-êng ®¹i häc. -Ph©n tÝch chiÕn l-îc marketing hiÖn t¹i vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña nhµ m¸y g¹ch Hång Hµ. -Ph©n tÝch chiÕn l-îc nh·n hiÖu hiÖn t¹i cña s¶n phÈm g¹ch ceramic Hång Hµ. -T×m hiÓu nhËn thøc cña ng-êi tiªu dïng vÒ nh·n hiÖu Ceramic Hång Hµ. -Nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña nhµ m¸y vµ ®¸nh gi¸ vÞ thÕ thÞ tr-êng cña c¸c nh·n hiÖu ®ã. -Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l-îc nh·n hiÖu. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -§-a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l-îc nh·n hiÖu cña s¶n phÈm g¹ch Ceramic Hång Hµ. 3.§èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 3.1. §èi t-îng nghiªn cøu §Ò tµi tËp trung ngiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng nh·n hiÖu cña nhµ m¸y g¹ch Ceramic Hång Hµ vµ sù thõa nhËn cña thÞ tr-êng víi nh·n hiÖu g¹ch Hång Hµ. 3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu Nghiªn cøu ho¹t ®éng nh·n hiÖu Hång Hµ trªn thÞ tr-êng MiÒn B¾c mµ chñ yÕu lµ tËp trung vµo thÞ tr-êng Hµ Néi 4.KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò Ch-¬ngI: Nhµ m¸y g¹ch Ceramic Hång Hµ Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing vµ ho¹t ®éng nh·n hiÖu Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chiÕn l-îc vÒ nh·n hiÖu Ceramic Hång Hµ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Nhµ m¸y g¹ch Ceramic Hång Hµ I.LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y 1.LÞch sö h×nh thµnh Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch men Ceramic Hång Hµ lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty x©y dùng Hång Hµ, thuéc tæng c«ng ty ®Çu t- vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi. C«ng ty x©y dùng Hång Hµ ra ®êi vµo n¨m 1970, lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc. Víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh sau: +T- vÊn vÒ ®Çu t- vµ x©y dùng. + X©y dùng, söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh d©n dông, nhµ ë, c«ng tr×nh n«ng nghiÖp, thuû lîi, c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ v¨n ho¸( kÓ c¶ l¾p ®Æt ®iÖn n-íc vµ trang trÝ néi thÊt). + S¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vµ vËt liÖu x©y dùng. + Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong vµ ngoµi n-íc, ®Ó s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. +ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá. +Thi c«ng san nÒn, lµm ®-êng giao th«ng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ang cßn thiÕu trªn thÞ tr-êng vÒ s¶n phÈm g¹ch l¸t nÒn, th¸ng 8 n¨m 1996, ban l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng Hång Hµ ®· häp vµ ®-îc sù nhÊt trÝ, ñng hé cña UBND thµnh phè Hµ Néi, së N«ng_L©m NghiÖp Hµ Néi. Dù ¸n thµnh lËp nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch men Ceramic Hång Hµ t¹i x· Mai §×nh, thÞ trÊn Sãc S¬n, Hµ Néi ®· ®-îc th«ng qua. 2.Môc tiªu vµ nhiÖm vô ho¹t ®éng 2.1Môc tiªu Nhµ m¸y g¹ch Ceramic Hång Hµ trùc thuéc c«ng ty x©y dùng Hång Hµ_mét doanh nghiÖp nhµ n-íc. Do ®ã, ngoµi viÖc chùu tr¸ch nhiÖm vµ cã nghÜa vô víi x· héi, nhµ m¸y cßn ph¶i tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh»m ®¸p øng nhu cÇu g¹ch men x©y dùng cho thÞ tr-êng. Bªn c¹ch ®ã, nhµ m¸y ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, t¨ng c-êng ®Èy m¹nh thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, n©ng cao nghiÖp vô cho c«ng nh©n, tæ chøc héi th¶o ®ång bé víi ph-¬ng ch©m kh«ng ngõng n©ng cao ®æi míi chÊt l-îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m ®¸p øng ngµy mét tèt h¬n nhu cÇu thÞ tr-êng. Ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ m¸y nh»m t¹o c«ng ¨n viÖc lµm n©ng cao thu nhËp cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ m¸y, ®¶m b¶o ®-îc lîi Ých cña c«ng ty x©y dùng Hång Hµ vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. 2.2NhiÖm vô ho¹t ®éng cña nhµ m¸y NhiÖm vô chÝnh cña nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch men Ceramic Hång Hµ lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh g¹ch l¸t phôc vô nhu cÇu sö dông g¹ch l¸t ë ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn nh-: H¶i D-¬ng, Hoµ B×nh, Hµ T©y, Thanh Ho¸... Tuy nhiªn, víi môc tiªu riªng cña c«ng ty lµ ®Èy m¹nh tiªu thô, t¨ng doanh sè b¸n ®Ó thu lîi nhuËn trong ®ã ®· c©n nh¾c ®Õn môc tiªu khi thµnh lËp th× nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty còng ®-îc më réng, c«ng ty kh«ng bã hÑp ph¹m vi kinh doanh cña m×nh trong thÞ tr-êng Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn n÷a, mµ ®· m¹nh d¹n më réng thÞ tr-êng cña m×nh ra toµn quèc vµ h-íng ra thÞ tr-êng xuÊt khÈu. Ceramic Hång Hµ ®· xuÊt khÈu g¹ch sang mét sè n-íc nhIr¾c, Nga, Lµo, Campuchia vµ s¾p tíi ®©y sÏ xuÊt khÈu g¹ch sang Mü. HiÖn t¹i nhµ m¸y ®ang tiÕn hµnh nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng t×m ra nh÷ng nhu cÇu míi, nh÷ng s¶n phÈm cã mÉu m· ®Ñp nh»m c¶i thiÖn danh môc s¶n phÈm cña nhµ m¸y vµ n©ng cao vÞ thÕ cña nhµ m¸y trong ngµnh. 3.C¬ cÊu bé m¸y 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phã gi¸m ®èc hctc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kinh doanh Phßng thiÕt kÕ mÉu Phßng kü thuËt Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ Ph©n x-ëng s¶n xuÊt Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®øng ®Çu nhµ m¸y, cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh chØ ®¹o toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña nhµ m¸y. Gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tæng gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng Hång Hµ. Trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh gi¸m ®èc ®-îc trî gióp cña phã gi¸m ®èc kü thuËt, phã gi¸m ®èc tæ chøc hµnh chÝnh vµ c¸c phßng chøc n¨ng. C¸c phã gi¸m ®èc lµ nh÷ng ng-êi tham m-u cho gi¸m ®èc, gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc thuéc ph¹m vi quyÒn h¹n mµ gi¸m ®èc giao cho. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®-îc giao cña m×nh: + Phã gi¸m ®èc tæ chøc hµnh chÝnh: Phô tr¸ch theo dâi ho¹t ®éng cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh råi b¸o c¸o cho gi¸m ®èc. + Phã gi¸m ®èc kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn tr-íc gi¸m ®èc vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ph©n x-ëng, phßng kü thuËt vµ phßng qu¶n lý thiÕt bÞ. C¸c phßng chøc n¨ng cã nhiÖm vô tham m-u, gióp ®ì gi¸m ®èc trong ph¹m vi chuyªn m«n, h-íng dÉn, chØ ®¹o, kiÓm tra nhiÖm vô chuyªn m«n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trong nhµ m¸y ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc nhµ m¸y vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô cña m×nh. C¸c phßng chøc n¨ng kh«ng cã quyÒn ra mÖnh lÖnh cho c¸c ®¬n vÞ trong nhµ m¸y, toµn bé nh÷ng ®Ò xuÊt cña 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phßng ph¶i th«ng qua gi¸m ®èc, gi¸m ®èc xem xÐt råi biÕn chóng thµnh mÖnh lÖnh vµ truyÒn ®¹t xuèng theo tuyÕn chØ ®Þnh. + Phßng kinh doanh: Phô tr¸ch viÖc lËp vµ theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn bé nhµ m¸y. Phßng kinh doanh sÏ tæng hîp sè liÖu tõ c¸c bé phËn trùc thuéc ®Ó b¸o c¸o víi gi¸m ®èc, gi¸m ®èc n¾m ®-îc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: phô tr¸ch vµ theo dâi phÇn tµi chÝnh kÕ to¸n cña nhµ m¸y. Hµng th¸ng, hµng quý vµ cuèi n¨m lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Ó göi cho gi¸m ®èc vµ göi vÒ phßng tæ chøc tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng Hång Hµ. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Phô tr¸ch viÖc qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng, tiÒn l-¬ng ë nhµ m¸y. Theo dâi vµ phô tr¸ch c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d-ìng c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc tay nghÒ cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y. §ång thêi còng ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thi ®ua khen th-ëng, kû luËt, tæ chøc c¸c héi nghÞ toµn nhµ m¸y ®Ó phæ biÕn nhiÖm vô, tham gia c¸c c«ng t¸c t- t-ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn…Phßng nµy ph¶i b¸o c¸o th-êng xuyªn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m×nh vµ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong tr¸ch nhiÖm cña phßng víi phã gi¸m ®èc tæ chøc hµnh chÝnh. + Phßng thiÕt kÕ mÉu: bao gåm nh÷ng kü s- trÎ nhiÖt huyÕt ®-îc ®µo t¹o chuyªn s©u tõ c¸c tr-êng x©y dùng, kiÕn tróc vµ ®-îc göi ®i häc ë n-íc ngoµi chuyªn lµm nhiÖm vô thiÕt kÕ c¸c mÉu g¹ch. + Phßng kü thuËt: ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, ®ång thêi ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l-îng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó göi ®Õn phã gi¸m ®èc kü thuËt tr×nh gi¸m ®èc duyÖt. + Phßng qu¶n lý thiÕt bÞ: thay mÆt doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh b¶o d-ìng, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ thuéc vµo tµi s¶n cè ®Þnh cña nhµ m¸y nh- d©y chuyÒn m¸y mãc, « t«…chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè l-îng còng nh- chÊt l-îng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. + Ph©n x-ëng: Cã t¸c dông tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mµ nhµ m¸y giao cho. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. C¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. §iÒu kiÖn vi m« trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh Th¸ng 9 n¨m 1997, trªn mét mÆt b»ng lµ 30.000 m2, nhµ m¸y g¹ch Ceramic Hång Hµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi c«ng suÊt 1,2 triÖu m2/n¨m. Tæng sè vèn ®Çu t- cho x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch men Ceramic Hång Hµ lµ 55.791,15 triÖu ®ång trong ®ã : Vèn x©y l¾p : 9.607,3 Tr®; ThiÕt bÞ : 38.086,5 Tr®; KiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c : 8.097,7 Tr®. §Õn nay d©y chuyÒn thø 2 ®· ®i vµo ho¹t ®éng b¾t ®Çu tõ th¸ng 2/2004. C«ng suÊt cña mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Ceramic lµ 1-1,5triÖu m2/n¨m, víi suÊt ®Çu t- kho¶ng 35 - 40 tû ®ång/1 d©y chuyÒn. Tuy nhiªn n©ng c«ng suÊt lªn b»ng viÖc ®Çu t- thªm d©y chuyÒn thø 2 th× chØ ph¶i ®Çu t- thªm kho¶ng 25 tû®. Møc c«ng suÊt t¨ng lªn lµ 2,5 triÖu m2/n¨m, do ®ã nhµ m¸y ®· ®¹t lîi thÕ theo quy m«. Lîi thÕ nµy ®¹t ®-îc cã thÓ do mét sè nguyªn do sau: Mua vËt t- víi sè l-îng lín h¬n lªn gi¸ rÎ h¬n; tËn dông ®-îc nguån nguyªn liÖu, nguån lùc; tiÕt kiÖm ®-îc nh©n c«ng, ch¼ng h¹n nh- kh«ng ph¶i t¨ng thªm nh©n viªn v¨n phßng... Ceramic Hång Hµ cã mét ®éi ngò kü s- trÎ, nhiÖt huyÕt ®-îc ®µo t¹o c¬ b¶n tõ 2 quèc gia hµng ®Çu vÒ ngµnh c«ng nghiÖp Ceramic-Italia vµ T©y Ba Nha. Nhµ m¸y hiÖn cã kho¶ng 250 c¸n bé c«ng nh©n viªn ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc tõ s¶n xuÊt t¹i ph©n x-ëng ®Õn c¸c phßng ban, nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn thÞ tr-êng, nh©n viªn c«ng tr×nh víi ®é tuæi b×nh qu©n lµ 29 cã tr×nh ®é theo tû lÖ nh- sau: §¹i häc vµ sau ®¹i häc chiÕm 14%, cao ®¼ng 10%, trung cÊp 52% chñ yÕu lµ c«ng nh©n kü thuËt, vµ s¬ cÊp ph¶i qua ®µo t¹o chiÕm 24%. VÒ c¬ cÊu giíi tÝnh: ViÖc s¶n xuÊt còng nh- ph©n phèi, tiªu thô g¹ch lµ mét c«ng viÖc t-¬ng ®èi nÆng nhäc. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh kinh doanh do ®ã cã sù chªnh lÖch rÊt lín vÒ c¬ cÊu giíi tÝnh. Nhµ m¸y chØ cã kho¶ng 25% lµ n÷ vµ tËp trung nhiÒu ë c¸c phßng ban. VÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, Ceramic Hång Hµ ®ang sö dông 2 d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®ång bé do h·ng Sacmi-Italy cung cÊp. HÖ thèng d©y chuyÒn nµy kÕt hîp víi lo¹i men mÇu nhËp khÈu tõ T©y Ban Nha vµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu kh¸c nh- ®Êt sÐt, cao lanh, th¹ch anh…®· cho ra ®êi s¶n phÈm g¹ch men Ceramic Hång Hµ chÊt l-îng tiªu chuÈn Ch©u ¢u. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong qu¸ tr×nh ®-a s¶n phÈm ®i tiªu thô, th× ph-¬ng tiÖn vËn t¶i lµ mét m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu. Ph-¬ng ph¸p chuyªn chë gãp mét phÇn v« cïng quan träng ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ cña s¶n phÈm còng nh- môc tiªu thÞ phÇn cña c«ng ty. Ceramic Hång Hµ ®ang dïng 2 ph-¬ng ph¸p chuyªn chë chÝnh. Thø nhÊt ®ã lµ sö dông « t«, hiÖn t¹i nhµ m¸y ®ang cã tæng céng lµ 10 « t«, 6 « t« lo¹i 5 tÊn vµ 4 «t« lo¹i 2 tÊn r-ìi. Ph-¬ng ph¸p nµy th-êng chØ dïng chuyªn chë hµng cho khu vùc thÞ tr-êng phÝa B¾c. Mét lo¹i chuyªn chë kh¸c mµ c«ng ty còng hay sö dông ®ã lµ vËn chuyÓn b»ng ®-êng thuû, ph-¬ng ph¸p chuyªn chë nµy chñ yÕu lµ phôc vô cho viÖc xuÊt khÈu vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ vµo Nam. Ngoµi nh÷ng thiÕt bÞ vËt chÊt nh- trªn c«ng ty cßn cã 5 xe n©ng hµng, c¸c m¸y kiÓm tra vÒ ®é cøng, ®é mµi mßn, ®é ph¼ng, sai sè vÒ kÝch th-íc... Nh÷ng m¸y nµy ®-îc ®Æt t¹i phßng kü thuËt ®Ó x¸c minh l¹i c¸c th«ng sè mµ c¸c m¸y mãc trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®· thùc hiÖn. Nhµ m¸y hiÖn cã 2 kho hµng, tuy nhiªn ®Òu ë Hµ Néi ®Ó phôc vô cho thÞ tr-êng chÝnh khu vùc phÝa B¾c cña nhµ m¸y. Trong ®ã 1 kho t¹i 105 Tr-êng Chinh Hµ Néi vµ 1 kho t¹i nhµ m¸y xe löa Gia L©m-Hµ Néi. §ång thêi Ceramic Hång Hµ cã kho¶ng 26 v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i c¸c tØnh thµnh trong c¶ n-íc .Tuy nhiªn nh÷ng v¨n phßng ®¹i diÖn nµy tËp trung chñ yÕu t¹i khu vùc phÝa B¾c. 2. §iÒu kiÖn cña m«i tr-êng vÜ m« cã liªn quan Trong hÖ thèng m«i tr-êng vÜ m« chi phèi ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty th× m«i tr-êng kinh tÕ, c«ng nghÖ, chÝnh trÞ luËt ph¸p lµ nh÷ng m«i tr-êng cã ¶nh h-ëng s©u réng nhÊt. Nã buéc doanh nghiÖp ph¶i lu«n n¾m b¾t th«ng tin vµ ph¶i gång m×nh ®Ó thay ®æi theo nÕu nh- muèn kinh doanh thµnh c«ng trªn th-¬ng tr-êng. 2.1 M«i tr-êng c«ng nghÖ Sù xuÊt hiÖn cña nh÷ng ph¸t minh míi hay sù t¨ng tèc cña viÖc thay ®æi c«ng nghÖ ®· ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong t-¬ng lai cña doanh nghiÖp, nã ®e do¹ ®Õn chç ®øng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. D©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch Ceramic hiÖn ®ang thay ®æi víi tèc ®é chãng mÆt trªn thÕ giíi. Nã thÓ hiÖn qua viÖc xuÊt hiÖn c¸c c«ng nghÖ míi nh- in Kerajet kü thuËt sè, c«ng nghÖ Ðp 2 lÇn Twinpress, m¸y Ðp míi cã tªn lµ Clock, råi thiÕt bÞ lß nung con l¨n tiÕt kiÖm n¨ng l-îng… 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng nghÖ in kü thuËt sè Kerajet Sù xuÊt hiÖn cña in Kerajet kü thuËt sè ®ang t¹o ra cuéc c¸ch m¹ng trong trang trÝ g¹ch men ë T©y Ban Nha, ý, Anh, §øc, Ba Lan vµ Céng Hoµ SÐc. Tuy nhiªn kh«ng ai cã thÓ ®¶m b¶o r»ng trong mét vµi n¨m tíi ®©y nã kh«ng thÓ t¹o ra mét cuéc c¸ch m¹ng trong ngµnh c«ng nghiÖp Ceramic cña ViÖt Nam. C«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch men ®· chuyÓn dÇn tõng b-íc ho¹t ®éng thñ c«ng dïng søc ng-êi lµ chÝnh vµ tÝnh lÆp l¹i t-¬ng ®èi thÊp t¹o ra sù kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c viªn g¹ch sang mét qui tr×nh c«ng nghÖ tù ®éng cao víi chÊt l-îng vµ m« tip trang trÝ ®iÒu khiÓn ®-îc theo ý muèn, qua ®ã ®· c¶i thiÖn ®-îc tÝnh chÊt c¬ häc, t¹o ®-îc s¶n phÈm kÝch th-íc lín, chÊt l-îng bÒ mÆt mang tÝnh thÈm mü cao, chÞu mµi mßn vµ cã ®é bÒn tèt h¬n. Kü thuËt trang trÝ lu«n lµ tiªu ®iÓm cña c«ng t¸c ngiªn cøu vµ ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Ngay khi b¾t ®Çu thÕ kØ 21, h·ng Ferro Aplication Systerms ®· giíi thiÖu c«ng nghÖ in phun Kerajet dùa trªn c¬ së m¸y in phun ®i kÌm lo¹i mµu ®Æc biÖt d³ng mùc in v¯ ngay sau ®ã ®± ®­îc trao huy ch­¬ng ‚Alfade oro award 2000‛ t³i héi chî Cevisama 2000. §iÒu ®ã ®± cho thÊy c«ng nghÖ míi n¯y ®­îc céng ®ång gèm sø ®ãn nhËn nh- thÕ nµo. C«ng nghÖ nµy ra ®êi cã nh÷ng -u ®iÓm nh- sau: + Trang trÝ c¹nh liÒn c¹nh víi ®é ph©n gi¶i cao. + In ®-îc c¸c mÆt låi lâm vµ c¸c mÉu g¹ch cong. + Gi¶m ®¸ng kÓ thêi gian thiÕt kÕ ph¸t triÓn mÉu m·. + S¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ kinh tÕ ë c¶ nh÷ng l« nhá (ë d¹ng mÉu thÝ nghiÖm hoÆc ®¬n hµng ®Æc biÖt theo yªu cÇu thÞ tr-êng). + Kh«ng cÇn phim, l-íi, ho¸ chÊt. + Gi¶m nhu cÇu dù tr÷. + Cã thÓ thay ®æi mÉu m· th-êng xuyªn. + C«ng nghÖ ®-îc ®iÒu khiÓn 100% b»ng computer. §iÒu quan träng lµ trong m«i tr-êng c¹nh tranh cao, Kerajet cã kh¶ n¨ng cung øng tuú chän cho sù s¸ng t¹o h¬n trong thiÕt kÕ vµ tÝnh linh ®éng cao h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MÆc dï vÉn cÇn cã thêi gian cho ®Õn khi c«ng nghÖ míi nµy trë thµnh ho¹t ®éng hµng ngµy trong mét thÞ tr-êng më réng. Tuy vËy, ch¾c ch¾n c¸c kü s- cã tr¸ch nhiÖm trong nghµnh s¶n xuÊt g¹ch cña ViÖt Nam sÏ tiÕp tôc quan t©m theo dâi sù ph¸t triÓn cña nã. C«ng nghÖ Ðp 2 lÇn Twinpress Ngoµi sù xuÊt hiÖn trªn ngµnh c«ng nghiÖp gèm sø cßn ®ãn chµo sù xuÊt hiªn cña c«ng nghÖ Ðp 2 lÇn Twinpress do h·ng Sacmi ®-a ra thÞ tr-êng, s¶n phÈm nµy lµ b-íc ngoÆt ph¸t triÓn rÊt lín trong ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt gèm sø nãi chung vµ ngµnh c«ng nghiÖp Ceramic nãi riªng. Twinpress cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng lµm cho c¸c quan niÖm vÒ quy m« vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt hiÖn nay trë nªn lçi thêi. Trong khi hiÖn t¹i, gi¸ trÞ cña hÖ thèng ®Æc biÖt xem xÐt ®Õn c¸c t¸c ®éng thÈm mü ( cho ta tÝnh linh ho¹t s¸ng t¹o to lín ). C«ng nghÖ nµy t¹o ra nh÷ng tÝnh n¨ng míi nh-: + §em l¹i kh¶ n¨ng trang trÝ tr-íc khi Ðp ra thµnh phÈm. + Lµm ®¬n gi¶n ho¸ c¸c d©y chuyÒn tr¸ng men -ít, gi÷a 2 lÇn Ðp c¸c thiÕt bÞ trang trÝ chñ yÕu ho¹t ®éng theo ph-¬ng ph¸p phñ kh«, dÉn ®Õn trï tÝnh tr-íc ®-îc t¸c ®éng cña m«i tr-êng ë møc thÊp nhÊt. + §¹t ®-îc gi¸ trÞ n¨ng xuÊt cao h¬n, tèc ®é s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng linh ho¹t thay ®æi kÝch th-íc vµ ph¹m vi réng lín vÒ lo¹i h×nh s¶n phÈm cã thÓ dÔ dµng lÆp l¹i kÞp thêi khi sö dông c«ng nghÖ nµy. Víi nh÷ng -u viÖt nh- vËy, nÕu ¸p dông c«ng nghÖ nµy, nhµ s¶n xuÊt g¹ch cã thÓ gi¶m tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt do ®ã cã thÓ h¹ gi¸ thµnh nh»m c¹nh tranh vµ t¨ng thÞ phÇn. M¸y Ðp Clock Bªn c¹nh 2 c«ng nghÖ trªn sù ra ®êi cña lo¹i m¸y Ðp míi cã tªn lµ Clock cña h·ng Barbieri&Tarozzi còng ¶nh h-ëng Ýt nhiÒu ®Õn ngµnh s¶n xuÊt g¹ch. Nã cã nh÷ng -u ®iÓm khi ¸p dông: +§é ph¼ng bÒ mÆt s¶n phÈm g¹ch ®-îc duy tr×, ®ã lµ nhê sù hÊp thu hÕt søc c¨ng trong suèt qu¸ tr×nh Ðp (®iÒu nµy ®· ®-îc thùc hiÖn vµ tÝnh to¸n trªn m¸y tÝnh). 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Nhê sù v÷ng ch¾c nh-ng rÊt linh ho¹t cña kÕt cÊu ®· gióp t¨ng tuæi thä thiÕt bÞ, duy tr× kh¶ n¨ng s¶n xuÊt l©u h¬n, gi¶m thiÓu c¸c c«ng t¸c duy tu b¶o d-ìng . +M¸y Ðp míi cã dông cô kiÓm so¸t sù song song cña c¸c thanh gi»ng trªn khu«n vµ do vËy ng¨n chÆn ®-îc c¸c biÕn d¹ng vÒ kÝch th-íc cña s¶n phÈm g¹ch. +Gióp t¨ng c«ng suÊt s¶n xuÊt b»ng viÖc t¨ng sè l-îng c¸c chu tr×nh +Gióp tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng vµ nhiªn liÖu, t¨ng tuæi thä c¸c cÊu kiÖn m¸y nhê viÖc sö dông mét thiÕt bÞ t¨ng ¸p lùc vµ mét b¬m víi c«ng suÊt kh¸c nhau. +Gióp ®¹t ®-îc sù chÝnh x¸c tuyÖt ®èi vÒ th«ng sè kü thuËt b»ng viÖc ®iÒu khiÓn toµn bé qu¸ tr×nh Ðp th«ng qua c¸c van ph¶n håi tû lÖ. +T¹o ra kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lÝ t-ëng b»ng viÖc sö dông thiÕt bÞ phun 2 cét nh- hÇu hÕt c¸c øng dông chuÈn vÉn th-êng sö dông . +§¶m b¶o ®é ph¼ng tèi -u cho c¸c s¶n phÈm g¹ch cì lín b»ng viÖc sö dông thiÕt bÞ phun kiÓu míi cã 4 ®iÓm ®Èy, rÊt phï hîp víi c¸c lo¹i m¸y Ðp cã bÒ réng lín. +T¹o kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®éc nhÊt theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nhê viÖc sö dông c¸c phô kiÖn vµ c¸c øng dông ®Æc tr-ng ®Ó trî gióp vÒ mÆt kü thuËt. +Tèi -u ho¸ thêi gian s¶n xuÊt b»ng viÖc bè trÝ c¸c hÖ thèng t¶i liªn tôc ®Ó gi¶m thiÓu thêi gian chÕt. +T¨ng chÊt l-îng s¶n xuÊt, gi¸m s¸t vµ hiÖu chØnh tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch ®¬n gi¶n. Råi cßn nhiÒu c«ng nghÖ n÷a, nÕu nh÷ng c«ng nghÖ nµy ®-îc ®Çu tvµo ViÖt Nam, ®-îc mét doanh nghiÖp nµo ®ã trong ngµnh ¸p dông th× kh«ng biÕt ®-îc s¶n phÈm cña hä s¶n xuÊt ra sÏ cã chi phÝ nhá vµ chÊt l-îng cao nhthÕ nµo. Vµ nÕu nh- nh÷ng c«ng nghÖ trªn lµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ chñ yÕu cña ngµnh c«ng nghiÖp Ceramic ViÖt Nam th× ch¾c ch¾n lµ gi¸ cña s¶n phÈm g¹ch trªn thÞ tr-êng sÏ gi¶m m¹nh. Nã sÏ t¹o ra bÊt lîi nhiÒu mÆt cho c«ng ty nÕu nhc«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó nhËp khÈu c«ng nghÖ míi. Råi th× nÕu cã thay ®-îc d©y chuyÒn míi th× d©y chuyÒn cò sÏ gi¶i quyÕt thanh lý nh- thÕ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nµo khi gi¸ trÞ cña nã lóc mua vµo lµ rÊt lín ®Õn nay ®· sôt gi¶m mµ ch-a khÊu trõ hÕt. 2.2. M«i tr-êng chÝnh trÞ luËt ph¸p M«i tr-êng chÝnh trÞ luËt ph¸p t¹o ra mét hµnh lang, mét s©n ch¬i cho c¸c doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, luËt ph¸p quy ®Þnh vÒ kinh doanh ®· cã nhiÒu thay ®æi theo chiÒu h-íng cã lîi cho c¸c doanh nghiÖp. §iÒu ®ã t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c doanh nghiÖp yªn t©m h¬n trong qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh. ViÖc ¸p dông luËt doanh nghiÖp, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) ®· cã ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn c¸c doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ viÖc th«ng qua hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt-Mü ®· më ra nh÷ng c¬ héi lín cho c¸c doanh nghiÖp ®-a s¶n phÈm cña m×nh vµo thÞ tr-êng Mü- vèn ®-îc coi lµ thÞ tr-êng nhiÒu tiÒm n¨ng. M«i tr-êng chÝnh trÞ luËt ph¸p ¶nh h-ëng ®Æc biÖt lín ®Õn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i còng nh- t-¬ng lai cña doanh nghiÖp th«ng qua nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ më réng ®« thÞ, chÝnh s¸ch c¶i t¹o n©ng cÊp ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t-…Mçi mét chÝnh s¸ch nh- thÕ ®-îc th«ng qua sÏ t¹o ra nh÷ng c¬ héi v« cïng to lín cho doanh nghiÖp. Cô thÓ lµ nh÷ng chÝnh s¸ch nh- -u ®·i khi ®Çu t- vµo c¸c khu ®« thÞ míi, øng vèn x©y dùng mét sè khu c«ng nghiÖp lín, ph¸t triÓn ®« thÞ vÖ tinh ë phÝa §«ng thµnh phè H¶i D-¬ng, c¸c dù ¸n nhµ ë cho ng-êi cã thu nhËp thÊp…cña thµnh phè Hµ Néi, hay cña nhµ n-íc sÏ t¹o c¬ héi rÊt lín cho ngµnh c«ng nghiÖp Ceramic nãi chung vµ Ceramic Hång Hµ nãi riªng. Doanh nghiÖp sÏ cã nh÷ng c¬ héi to lín ®Ó kinh doanh thµnh c«ng nhê nh÷ng chÝnh s¸ch nµy. Tuy nhiªn nã chØ lµ mét mÆt cña vÊn ®Ò, mÆt cßn l¹i kia ®ã lµ nh÷ng ®e do¹ rÊt lín ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ®e do¹ ®Õn tõ nh÷ng chÝnh s¸ch nh- nh÷ng quy ®Þnh vÒ nghÜa vô thuÕ, nh÷ng chÝnh s¸ch b¶o vÖ ng-êi lao ®éng, kh«ng cho ®¨ng ký b¶n quyÒn ®èi víi s¶n phÈm g¹ch…sÏ ¶nh h-ëng rÊt lín vµo lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh, vµ kh¶ n¨ng thµnh c«ng trªn thÞ tr-êng cña mét lo¹i s¶n phÈm mµ c«ng ty ph¶i bá chi phÝ ra ®Ó nghiªn cøu. 2.3. M«i tr-êng kinh tÕ ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty th«ng qua tû lÖ l·i suÊt. Ho¹t ®éng kinh doanh cña bÊt kú c«ng ty nµo ®Òu dÝnh d¸ng hay liªn quan ®Õn hÖ thèng ng©n hµng. NÕu nh- møc l·i vay thay ®æi sÏ ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ho¹t 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp v× viÖc thanh to¸n cña mét bé phËn lín kh¸ch hµng tæ chøc ®-îc chuyÓn b»ng tµi kho¶n th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng, doanh nghiÖp th-êng gi÷ tiÒn t¹i ®©y. Do ®ã nÕu l·i suÊt gi¶m th× sÏ lµm cho doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty suy gi¶m, ¶nh h-ëng tíi lîi nhuËn. Nh-ng l·i suÊt gi¶m sÏ ®Èy møc chi tiªu trong bé phËn d©n c- lªn vµ hä sÏ ®Çu t- vµo x©y dùng nhµ cöa nhiÒu h¬n. L·i suÊt gi¶m còng thóc ®Èy møc ®Çu t- vµo ngµnh ®Þa èc cña c¸c tæ chøc, c¸c nhµ ®Çu t- vµ ®ã sÏ lµ c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. L·i suÊt t¨ng th× còng ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi doanh nghiÖp v× viÖc tr¶ l-¬ng cho nh©n viªn, hay viÖc mua nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hÇu nh- ph¶i lÊy tõ ng©n hµng. Vµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- cña nhµ m¸y, cã thÓ lµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ®Çu t- thªm d©y chuyÒn… th-êng ph¶i vay cña ng©n hµng. Mong muèn cña doanh nghiÖp còng lµ mong muèn cña rÊt nhiÒu c«ng ty ®ang kinh doanh trªn thÞ tr-êng lµ l·i suÊt ®-îc gi÷ ë møc æn ®Þnh. III. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh 1. S¶n phÈm g¹ch Ceramic 1.1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm Nhµ m¸y g¹ch Ceramic Hång Hµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh chñ yÕu lµ lo¹i g¹ch l¸t nÒn Ceramic. §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh thiÕt yÕu. Nh÷ng s¶n phÈm nµy lµ t-¬ng ®èi ®ång nhÊt vÒ chÊt l-îng, mµu s¾c, ®é bãng, ®é bÒn, hoa v¨n. Vµ ®-îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña Italia vµ T©y Ban Nha, g¾n víi vÎ ®Ñp cæ ®iÓn quý ph¸i cña Ch©u ¢u. S¶n phÈm g¹ch Ceramic cña c«ng ty ®-îc nung bëi lß ®èt b»ng khÝ gaz. Tuy nhiªn ®Ó ®èt lß th× cßn cã lo¹i nguyªn liÖu kh¸c ®ã lµ h¬i than. Do men mµu cã mÆt «xy ho¸ nªn dïng khÝ gaz ®Ó ®èt lß th× mÆt «xy ho¸ triÖt ®Ó h¬n lµm cho mµu s¾c nÐt h¬n, thËt h¬n so víi mÉu mµu. MÆc dï dïng h¬i than th× mÆt «xy ho¸ kÐm triÖt ®Ó dÉn ®Õn mµu xØn h¬n nh-ng nã còng cã mét sè lîi thÕ nhÊt ®Þnh nh- lµ rÎ h¬n gaz dÉn ®Õn cã thÓ tiÕn hµnh c¹nh tranh vÒ gi¸. G¹ch Ceramic ®-îc phñ trªn bÒ mÆt mét líp men. Trong qu¸ tr×nh sö dông, s¶n phÈm bÞ mßn nhanh nh-ng bï l¹i trªn bÒ mÆt cña líp men cã thÓ trang trÝ ®-îc c¸c häa tiÕt, hoa v¨n, mµu s¾c. Gi¸ s¶n phÈm nµy trªn thÞ tr-êng dao ®éng tõ 40.000® ®Õn 90.000®/m2 tuú theo diÖn tÝch g¹ch vu«ng 30 cm2, 40 cm2, 50 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cm2, 60 cm2. Chi phÝ s¶n xuÊt hay gi¸ b¸n cña g¹ch nµy phô thuéc c«ng nghÖ ®èt, diÖn tÝch g¹ch hay ®é ®Ëm nh¹t cña mµu ( mµu cµng ®Ëm th× cµng ®¾t ). BiÓu 1: §¨ng kÝ chÊt l-îng s¶n phÈm g¹ch Hång Hµ Tªn chØ tiªu chÊt §¬n vÞ tÝnh l-îng §é hót n-íc C-êng ®é bÒn uèn §¨ng ký % 3-6 Kg/cm2 >=350 §é mµi mßn PEI IV-V §é bÒn ho¸ häc ChÞu tÊt c¶ c¸c lo¹i axit vµ kiÒm lo¹i A §é cøng(®é Mohs) Mohs 5 §é ph¼ng % 0,5 Sai sè vÒ kÝch th-íc 0,5 1.2§Æc ®iÓm kh¸ch hµng môc tiªu §èi víi nhµ m¸y g¹ch Ceramic Hång Hµ, t¹i ViÖt Nam hä kinh doanh h-íng vµo 2 lo¹i kh¸ch hµng, ®ã lµ: + Nh÷ng ng-êi tiªu dïng cã møc thu nhËp trung b×nh. + Nh÷ng tæ chøc hay doanh nghiÖp x©y dùng, c¸c tæ chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp. §Æc ®iÓm kh¸ch hµng lµ hé tiªu dïng c¸ nh©n §©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng chñ yÕu nhÊt cña nhµ m¸y, sè l-îng lµ rÊt lín víi nh÷ng ®Æc tr-ng vÒ nhu cÇu lµ rÊt kh¸c nhau tuú theo tõng vïng thÞ tr-êng. §Ó tho¶ m·n ®-îc tèt nhÊt nhu cÇu cña nhãm kh¸ch hµng nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét danh môc s¶n phÈm ®a d¹ng phong phó vÒ mµu s¾c hoa v¨n. - Kh¸ch hµng ®Æc biÖt quan t©m tíi gi¸ c¶, hä rÊt nh¹y c¶m víi gi¸, ®èi víi hä gi¸ c¶ lµ yÕu tè ®Çu tiªn ®Ó quyÕt ®Þnh chän mua lo¹i g¹ch nµy mµ kh«ng mua 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lo¹i g¹ch kia, v× hä lµ nh÷ng ng-êi cã møc thu nhËp trung b×nh. Tiªu chÝ gi¸ ®-îc hä xÕp lªn hµng ®Çu sau ®ã míi xÐt ®Õn mÉu m·, chÊt l-îng cña s¶n phÈm. - Hµnh vi mua cña kh¸ch hµng còng phô thuéc nhiÒu vµo c¸c yÕu tè kh«ng ph¶i xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n hä. Ch¼ng h¹n nh- chÞu ¶nh h-ëng tõ ý kiÕn cña b¹n bÌ, gia ®×nh…cña nh÷ng ng-êi ®· tiªu dïng s¶n phÈm ®ã. Vµ ®Æc biÖt, hµnh vi cña hä chÞu ¶nh h-ëng rÊt lín cña nh÷ng ng-êi t- vÊn, thiÕt kÕ, x©y dùng nhµ. Kh¸ch mua g¹ch lu«n tin t-ëng vµo nh÷ng ng-êi nµy cã thÓ do hä nghÜ: §ã lµ nh÷ng chuyªn gia trong lÜnh vùc vËt liÖu, nh÷ng ng-êi ®ã sÏ biÕt phèi hîp mµu s¬n, kh«ng gian ¸nh s¸ng vµ nÒn nh- thÕ nµo ®Ó t¹o cho hä mét ng«i nhµ lý t-ëng. - Nh÷ng ng-êi mua g¹ch th-êng th× hä mua kÕt hîp víi nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nh- sø vÖ sinh, bån cÇu, bån t¾m…®ã lµ nh÷ng thø ®¾t tiÒn do ®ã hä tham kh¶o gi¸ thÞ tr-êng kh¸ kü. V× vËy mét møc gi¸ kh«ng phï hîp cã thÓ sÏ bÊt lîi cho c«ng ty. §Æc ®iÓm kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng Ta cã thÓ ph©n hä thµnh 2 ®o¹n thÞ tr-êng nhá: -Kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp Nh÷ng quyÕt ®Þnh mµ hä ®-a ra vÒ viÖc sö dông mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã th-êng lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh mang tÝnh chÊt ®¬n lÎ do nh÷ng ng-êi cã quyÒn cao nhÊt trong tæ chøc quyÕt ®Þnh. Cã nhiÒu lý do ®Ó hä tiÕn hµnh mua mét lo¹i g¹ch, cã thÓ lµ ®Ó c¶i t¹o ph©n x-ëng, nhµ m¸y, v¨n phßng, cã thÓ lµ phôc vô cho sù ph¸t triÓn x· héi, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho ®Êt n-íc. -Kh¸ch hµng lµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, c¸c chñ thÇu x©y dùng Nhãm kh¸ch hµng nµy cã sè l-îng rÊt h¹n chÕ, hiÖn t¹i trªn ®Þa bµn Hµ Néi d¹ng kh¸ch hµng nµy bao gåm c¸c c«ng ty x©y dùng nh-: Tæng c«ng ty x©y dùng Vinaconex, tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi, Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ…§©y lµ nh÷ng tæng c«ng ty x©y dùng lín chiÕm hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong thµnh phè, hä lµ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng lín cña nhµ m¸y. Hîp t¸c víi hä sÏ ®Èy nhanh ®-îc l-îng b¸n, n©ng cao doanh sè vµ lîi nhuËn cho c«ng ty. §Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã ngoµi viÖc cã ®-îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, chñng lo¹i ®a d¹ng gi¸ c¶ hîp lý nhµ m¸y cÇn ph¶i cã ®-îc mét ®éi ngò b¸n 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng c¸ nh©n lµnh nghÒ, kü n¨ng nghiÖp vô cao, vµ ®Æc biÖt lµ cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c c«ng ty x©y dùng. Mèi quan hÖ quen biÕt còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc thµnh c«ng trªn thÞ tr-êng nµy, mµ ®iÒu ®ã th× Hång Hµ ®ang cã nhiÒu lîi thÕ. Kh¸ch hµng nµy lµ nh÷ng ®¬n vÞ ®-îc c¸c chñ ®Çu t-, ®-îc nhµ n-íc…uû quyÒn ®Ó thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh nµo ®ã, cã thÓ lµ c«ng tr×nh cña c¸ nh©n chñ ®Çu t-, cã thÓ lµ c¬ së h¹ tÇng cña ®Êt n-íc. Nh÷ng ng-êi chñ doanh nghiÖp x©y dùng hay chñ thÇu sÏ cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh sÏ sö dông lo¹i g¹ch l¸t nµo cho c«ng tr×nh mµ hä ®ang thi c«ng. §èi víi kh¸ch hµng lµ tæ chøc muèn cung cÊp ®-îc g¹ch cho thÞ tr-êng nµy chóng ta ph¶i theo dâi nhu cÇu cña hä th«ng qua c¸c biÖn ph¸p marketing trùc tiÕp ®Ó tiÕn tíi viÕng th¨m vµ trùc tiÕp tiÕp xóc víi hä. B»ng nh÷ng lý lÏ, còng nh- høa sÏ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cã thÓ cña hä, chóng ta sÏ ph¶i thuyÕt phôc hä mua hµng cña chóng ta. Còng cÇn ph¶i nãi ®Õn lµ sù c¹nh tranh gay g¾t sÏ diÔn ra vµ lîi thÕ sÏ thuéc vÒ s¶n phÈm nµo, c«ng ty nµo tho¶ m·n tèt nhÊt nh÷ng yªu cÇu cña ng-êi quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong tæ chøc kh¸ch hµng, vµ t¹i thÞ tr-êng nµy rÊt dÔ sÏ x¶y ra c¹nh tranh vÒ gi¸. 2.T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 2.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh Sau h¬n 6 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng c«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh g¹ch men Ceramic Hång Hµ ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ. Theo kÕ ho¹ch dù ¸n khi thiÕt lËp thêi gian hoµn vèn cña dù ¸n lµ 4 n¨m 11 th¸ng nh-ng ®Õn th¸ng 1 n¨m 2002 c«ng ty ®· thu l¹i toµn bé ®-îc sè vèn ®Çu t-, hoµn thµnh chØ tiªu ®Ò ra tr-íc 7 th¸ng. Së dÜ c«ng ty võa ra ®êi ®· ho¹t ®éng thµnh c«ng lµ do chi phÝ ®Çu t- vµo s¶n xuÊt thÊp do c«ng ty s¸p nhËp víi c«ng ty khai th¸c nguyªn liÖu t¹i Sãc S¬n nªn gi¸ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cã phÇn rÎ h¬n so víi c¸c c«ng ty kh¸c, chÝnh nhê lîi thÕ to lín nµy mµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Doanh thu b×nh qu©n hµng n¨m cña c«ng ty lµ 70 tû ®ång, nép ng©n s¸ch nhµ n-íc gÇn 4,2 tû ®ång. Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty lµ 230 ng-êi víi møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi lµ 1,2 triÖu ®ång/ng-êi. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m 2001, 2002, 2003 Doanh thu n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 6.518 tû ®ång t-¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 11,01% trong khi ®ã s¶n l-îng chØ t¨ng cã 0,099 triÖu m 2 t-¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 8,96%. Mét sè biÕn ®éng thÞ tr-êng n¨m 2002: -G¹ch 40x40 cm2 ngµy cµng ®-îc ng-êi tiªu dïng tin t-ëng lùa chän -Nhu cÇu thÞ tr-êng khu vùc phÝa B¾c, ®Æc biÖt lµ khu vùc Hµ Néi ®èi víi s¶n phÈm g¹ch 40x40 cm2 cña c«ng ty lµ ngµy cµng nhiÒu. -ThÞ tr-êng xuÊt khÈu cña c«ng ty víi tû träng t¨ng cao so víi n¨m 2001(tõ chiÕm 25,53% trong tæng doanh thu t¨ng lªn 29,4%) N¨m 2003 so víi n¨m 2002 th× c¶ doanh thu vµ s¶n l-îng ®Òu gi¶m, doanh thu gi¶m 4.338 tû ®ång t-¬ng øng víi møc gi¶m lµ 6,6% trong khi ®ã s¶n l-îng gi¶m 0.046 triÖu m2, t-¬ng øng víi møc gi¶m lµ 3,82%. Mét sè biÕn ®éng thÞ tr-êng g¹ch n¨m 2003: -Xu h-íng gi¸ s¶n phÈm ngµy cµng gi¶m xuèng. -Sù c¹nh tranh khèc liÖt vÒ gi¸ trªn thÞ tr-êng. -Mét sè doanh nghiÖp gia nhËp ngµnh, vµ mét sè doanh nghiÖp trong ngµnh n©ng c«ng suÊt s¶n xuÊt trong t×nh tr¹ng cung ®· v-ît cÇu qu¸ nhiÒu. -Nh÷ng mÉu g¹ch hoa do doanh nghiÖp s¶n xuÊt tån ®äng tõ nh÷ng n¨m tr-íc ®· trë lªn lçi thêi. V× vËy doanh nghiÖp ®· ph¶i tiÕn hµnh nhiÒu ph-¬ng thøc ®Ó thóc ®Èy s¶n l-îng b¸n, ®Æc biÖt lµ b¸n víi gi¸ -u ®·i ®Ó gi¶i quyÕt hµng tån kho. -N¨m 2003 chiÕn tranh Mü ph¸t ®éng t¹i Trung §«ng ¶nh h-ëng lín ®Õn thÞ tr-êng n-íc ngoµi cña doanh nghiÖp v× nhµ m¸y G¹ch Ceramic Hång Hµ xuÊt ra khu vùc ®ã kho¶ng 200.000 m2/n¨m. Cïng víi chiÕn tranh c¶ doanh sè còng nh- s¶n l-îng cña doanh nghiÖp sôt gi¶m theo. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu, doanh sè gi¶m 60,91% s¶n l-îng gi¶m 69.84%. Tõ chç tiªu thô ®-îc 310.000 m2 n¨m 2002 ®Õn chØ cßn 95000 m2 n¨m 2003, mµ chñ yÕu lµ nh÷ng hîp ®ång xuÊt khÈu nhá lÎ sang Ch©u Phi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y N¨m 2002 lµ n¨m doanh nghiÖp kinh doanh t-¬ng ®èi thµnh c«ng, s¶n l-îng vµ doanh sè b¸n ®Òu gia t¨ng. Vµ ®Æc biÖt lµ tèc ®é gia t¨ng cña doanh thu lµ cao h¬n so víi s¶n l-îng. V× thÕ ®· thóc ®Èy lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn m¹nh víi møc t¨ng lµ 585 triÖu ®ång, t-¬ng ®-¬ng víi tû lÖ t¨ng kh¸ cao lµ 38,19%, do ®ã còng lµm cho kho¶n ng©n s¸ch ®ãng gãp cho nhµ n-íc t¨ng lªn lµ 843 triÖu ®ång, t-¬ng ®-¬ng víi tû lÖ t¨ng lµ 28,36%. L-¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc c¶i thiÖn nhiÒu, tõ møc l-¬ng b×nh qu©n 900.000®ång/th¸ng n¨m 2001 ®-îc ®Èy lªn lµ 1.100.000®ång/th¸ng n¨m 2002. N¨m 2002 lµ n¨m mµ doanh nghiÖp ®Èy m¹nh ®-îc khèi l-îng hµng xuÊt khÈu, kÝ ®-îc nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu, ch¼ng h¹n nh- sang mét sè n-íc Trung §«ng (kho¶ng 200000 m2 ®-îc xuÊt khÈu sang khu vùc thÞ tr-êng nµy). MÆc dï mÆt hµng xuÊt khÈu nhiÒu trong n¨m tr-íc lµ g¹ch 20x20 cm2 kh«ng cã trong danh môc xuÊt khÈu tuy nhiªn s¶n l-îng xuÊt khÈu vÉn t¨ng lªn lµ 63000 m2 , t-¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 25%, lµm cho doanh thu trªn thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña c«ng ty còng t¨ng lµ 27,74%. MÆt kh¸c tèc ®é x©y dùng ®« thÞ t¨ng nhanh trong n¨m 2002, ®Æc biÖt lµ nhiÒu c«ng tr×nh lín ®ang vµo giai ®o¹n hoµn thiÖn cÇn cã s¶n phÈm g¹ch l¸t. Do ®ã c«ng ty kinh doanh thµnh c«ng trong n¨m 2002. N¨m 2003, sù sôt gi¶m t¹i thÞ tr-êng xuÊt khÈu. Xu h-íng gi¶m gi¸ s¶n phÈm t¹i thÞ tr-êng néi ®Þa, còng nh- mét sè chÝnh s¸ch kh«ng hîp lý vÒ lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng, lµm cho t×nh h×nh kinh doanh n¨m 2003 trë nªn khã kh¨n h¬n bao giê hÕt ®èi víi doanh nghiÖp. Doanh sè vµ s¶n l-îng sôt gi¶m, quü l-¬ng ph×nh ra (tõ tæng quü l-¬ng lµ 2,9 tû ®ång n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 3,3 tû ®ång n¨m 2003). Viªc quü l-¬ng ph×nh ra vµ sè lao ®éng t¨ng lªn mét phÇn lµ do chÝnh s¸ch lao ®éng kh«ng ®óng ®¾n phÇn kh¸c lµ do d©y chuyÒn thø 2 ®ang trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm, c«ng ty ph¶i tuyÓn thªm nh©n c«ng vµo nh÷ng th¸ng cuèi n¨m, ®ång thêi lµ ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho nh©n viªn ®Ó thÝch hîp víi sù thay ®æi cña d©y chuyÒn míi. TÊt c¶ nh÷ng lý do trªn lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty sôt gi¶m 91 triÖu ®ång, t-¬ng ®-¬ng víi 4,3 % , ®ång thêi nép ng©n s¸ch còng sôt gi¶m 111 triÖu ®ång, t-¬ng ®-¬ng víi 2,91%. Tuy nhiªn vÉn kh«ng thÓ kÕt luËn lµ doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶ v× doanh nghiÖp vÉn cßn thu ®-îc møc lîi nhuËn kh¸ lín lµ 2,026 tû ®ång. §ång thêi c«ng ty vÉn ho¹t ®éng tèt trªn thÞ tr-êng néi ®Þa b»ng chøng lµ t¹i thÞ tr-êng d©n c-, c«ng ty vÉn ®¶m b¶o ®-îc møc t¨ng s¶n l-îng lµ 18,85% vµ møc t¨ng doanh thu lµ 13,82%. T¹i 20
- Xem thêm -