Tài liệu Phân tích cấu trúc cầu các sản phẩm thịt và cá nghiên cứu thực nghiệm theo tiếp cận kinh tế lượng cho trường hợp việt nam

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 140 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: “Phân tích cấu trúc cầu các sản phẩm thịt và cá: Nghiên cứu thực nghiệm theo tiếp cận kinh tế lượng cho trường hợp Việt Nam”. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 62310501 Nghiên cứu sinh: Phạm Thành Thái Khóa: 2010 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài 2. TS. Lê Kim Long Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Trong nghiên cứu này, tác giả đã đóng góp cho lý thuyết chuyên ngành về cầu thực phẩm ở Việt Nam cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn: 1. Về mặt lý thuyết Thứ nhất, tác giả luận án đã tổng quan và tóm tắt các công trình nghiên cứu trước về việc ước lượng cầu cho thực phẩm nói chung và cầu cho các mặt hàng thịt và cá nói riêng ở nước ngoài và Việt Nam. Điều này bao gồm một tổng quan lý thuyết tiêu dùng cơ bản và được thảo luận về việc làm thế nào để lý thuyết tiêu dùng kết nối được với các cách tiếp cận khác nhau để nhận dạng hệ thống các phương trình hàm cầu. Trên cơ sở các tổng quan này, tác giả luận án đã lựa chọn để sử dụng các mô hình dựa trên cách tiếp cận tối đa hóa độ hữu dụng, một trong số các cách tiếp cận để tạo ra hệ thống các phương trình hàm cầu mà nó thỏa mãn lý thuyết tiêu dùng và các tính chất cầu (tính cộng dồn, tính đồng nhất, và tính đối xứng), các tính chất này có thể được áp đặt một cách trực tiếp lên các tham số trong quá trình ước lượng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã thảo luận vai trò của lý thuyết tiêu dùng trong quá trình phát triển các dạng hàm cầu và các phương pháp kinh tế lượng sử dụng trong việc ước lượng các hệ thống hàm cầu đó. Thứ hai, luận án cũng đã xây dựng được khung phân tích cầu theo tiếp cận hệ thống cho các sản phẩm thịt và cá ở Việt Nam. Thứ ba, kết quả của nghiên cứu đã tìm ra được dạng hàm phù hợp nhất cho phân tích cầu tiêu dùng thịt và cá mà nó thích hợp với dữ liệu nghiên cứu của Việt Nam, đó là dạng hàm QUAIDS, phát hiện này đã đóng góp một phần lý thuyết có giá trị để hoàn thiện khung phân tích cầu thực phẩm ở Việt Nam. Nó sẽ là cơ sở khoa học vững chắc cho các phân tích tiếp theo về cầu và hành vi của người tiêu dùng. 2. Về thực mặt tiễn Thứ nhất, nghiên cứu đã cung cấp các thông tin thực nghiệm về độ co dãn của cầu các mặt hàng thịt và cá rất đáng tin cậy và mang tính cập nhật cho các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam. Thứ hai, nghiên cứu cũng đã chứng minh được rằng kiểu hình tiêu dùng các sản phẩm thịt và cá của các hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay là tương tự như các nước phương Tây, và mặt hàng cá đã chiếm được một vị trí quan trọng trong những bữa ăn của các hộ gia đình ở Việt Nam khi mà thu nhập và mức sống của người dân được nâng cao đáng kể trong thời gian qua. Thứ ba, nghiên cứu còn chỉ ra rằng các kiểu hình chi tiêu là khác nhau giữa những hộ gia đình ở khu vực thành thị và nông thôn, cũng như giữa các hộ gia đình ở các nhóm thu nhập khác nhau. Điều này có nghĩa là các chính sách thực phẩm có hiệu quả hơn nên dựa trên các tham số hành vì cụ thể đối với các nhóm nhân khẩu học và kinh tế xã hội khác nhau. Sau cùng, nghiên cứu của luận án cũng đã đưa ra được một số gợi ý về chính sách, cũng như đề xuất được một số khuyến nghị về chính sách cụ thể cho các cơ quan Nhà nước trong việc thiết kế và thực thi các chính sách liên quan đến lĩnh vực thực phẩm ở Việt Nam. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2013 Người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Hoài Phạm Thành Thái
- Xem thêm -