Tài liệu Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc hoàng quân tại thành phố hồ chí minh

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 572 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- NGUYỄN THỊ VIÊN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN – THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- NGUYỄN THỊ VIÊN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN – THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN NGỌC DƢƠNG TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2015 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hƣớng dẫn khoa học : Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dƣơng Luận văn Thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại Trƣờng Đại học Công nghệ TP. HCM ngày 15 tháng 08 năm 2015. Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ 2 PGS.TS. Nguyễn Hồng Nga Phản biện 1 3 TS. Phan Thị Minh Châu Phản biện 2 4 TS. Nguyễn Thế Khải 5 TS. Trƣơng Quang Dũng Chủ tịch Ủy viên Ủy viên, Thƣ ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã đƣợc sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ VIÊN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1991 Nơi sinh: Bình Định Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1341820145 I- Tên đề tài: “Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân” II- Nhiệm vụ và nội dung: Nhiệm vụ: sử dụng kiến thức đã học và thực tiễn thu thập số liệu, tài liệu để phân tích và đƣa ra các hàm ý nhằm nâng cao công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên làm việc tại công ty cổ phần tƣ vấn – thƣơng mại – dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. Nội dung luận văn: Chƣơng 1: Tổng quan về nghiên cứu Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu. Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 4: Kết quả nghiên cứu Chƣơng 5: Kết luận và hƣớng nghiên cứu tiếp theo III- Ngày giao nhiệm vụ: 19/01/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 19/06/2015 V- Cán bộ hƣớng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dƣơng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Họ tên và chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện Luận văn Nguyễn Thị Viên ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô đã tận tình hƣớng dẫn, giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện ở Trƣờng Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Dƣơng đã tận tình hƣớng dẫn tôi. Thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hỗ trợ tôi hoàn thành khóa luận này. Sau cùng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng nghiệp của tôi đã dành thời gian giúp tôi trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn cơ sở dữ liệu cho việc phân tích và cho ra kết quả nghiên cứu của luận văn cao học này. Đề tài này đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian gần sáu tháng. Bƣớc đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học cũng nhƣ còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định mà bản thân chƣa thấy đƣợc. Tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của Quý thầy cô giáo để hoàn thiện hơn công trình nghiên cứu này. Tôi xin chân thành cảm ơn ! TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Viên iii TÓM TẮT Nghiên cứu này đƣợc thực hiện nhằm: (1) Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về động lực làm việc, các mô hình lý thuyết về tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp để làm rõ các yếu tố tạo động lực làm việc; (2) Phân tích các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên; (3) Xác định độ mạnh yếu của các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên; qua đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. Dựa trên cơ sở lý thuyết về động lực làm việc, các nghiên cứu trƣớc đây kết hợp với nghiên cứu định tính tác giả đã xác định đƣợc có 8 nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân gồm: (1) Môi trƣờng làm việc, (2) Tiền lƣơng, (3) Phúc lợi, (4) Lãnh đạo trực tiếp, (5) Đặc điểm công việc, (6) Chính sách khen thƣởng và công nhận, (7) Đào tạo và thăng tiến, (8) Thƣơng hiệu. Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc thực hiện qua hai bƣớc là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng. Nghiên cứu định tính đƣợc thực hiện nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho các thang đo. Nghiên cứu định lƣợng sử dụng phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tƣơng quan và hồi quy. Tiến hành khảo sát 210 nhân viên đang làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân làm cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu này. Kết quả kiểm định cho thấy 8 nhân tố đƣợc đƣa ra đều có tác động đến động lực làm việc của nhân viên. Trong đó, nhân tố tiền lƣơng và nhân tố môi trƣờng làm việc là hai nhân tố có tác động mạnh nhất đối với động lực làm việc của nhân viên. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả nghiên cứu đã đƣa ra các hàm ý nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. iv ABSTRACT This research is taken to: (1) Systematized basic theories about work motivation, the theoretical model about motivational work for the employees in the enterprise to clarify the factors motivating work. (2) Analysis of factors affecting work motivation of staff. (3) Specify intensity of the factors affecting work motivation of staff, which proposed a number of solution to enhance work motivation of employees in Hoang Quan Real Estate Corporation. Based on the theory about work motivation , the previous studies combined with qualitative research author specified 8 factors affecting work motivation of employees in Hoang Quan Real Estate Corporation: (1) Working environment, (2) Salary, (3) Benefits, (4) Direct leadership, (5) Characteristics of job, (6) Reward and recognition, (7) Training and promotion, (8) Brand. Research methodology is performed in two steps is qualitative research and quantitative research. Qualitative research was undertaken to adjust and supplement observed variables for the scales. Quantitative research using Cronbach's Alpha, Exploit Factor Analysis – EFA, Correlation analysis and regression. Conducting a survey of 210 employees working at Hoang Quan Real Estate Corporation to database for this study. Accreditation result showed that 8 factors make have an impact on work motivation of employees. In particular, wage and working environment are two factors that have the strongest impact on work motivation of staff. From research results, the study author gave the implication to enhance work motivation for employees in Hoang Quan Real Estate Corporation. v MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ...................................................1 1.1. Ý NGHĨA VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ...........................................1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ..............................................................................2 1.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..................................................2 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu ..................................................................................2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................2 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .................................................................................3 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................................................................3 1.5.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu ......................................................................3 1.5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................3 1.5.2.1 Phƣơng pháp định tính ..........................................................................3 1.5.2.2 Phƣơng pháp định lƣợng .......................................................................4 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI ............................................................................................4 CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ...........................................................................................................5 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN - THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN…………………………………………………….5 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................9 2.1.2 Tầm nhìn – sứ mệnh .................................................................................10 2.1.3 Chức năng hoạt động ..................................................................................7 2.2.2.1 Hoạt động bất động sản........................................................................7 2.2.2.2 Hoạt động giáo dục ...............................................................................7 2.2.2.3 Hoạt động tài chính ...............................................................................8 2.1.4 Đóng góp cho xã hội ...................................................................................8 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................................9 2.2.1 Động lực làm việc ......................................................................................9 2.2.2 Các lý thuyết về động lực ...........................................................................9 2.2.2.1 Lý thuyết về nhu cầu ..........................................................................10 vi 2.2.2.2 Lý thuyết nhận thức ............................................................................12 2.2.2.3 Thuyết củng cố ....................................................................................14 2.2.2.4 Mô hình đặc điểm công việc của hackman và oldham .......................14 2.3 MÔ HÌNH MƢỜI YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC CỦA KENNETH S.KOVACH ...........................................................................................................16 2.4 CÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MƢỜI YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC KENNETH S.KOVACH ..............................................................................17 2.4.1 Công trình nghiên cứu tại nƣớc ngoài .......................................................17 2.4.1.1 Công trình nghiên cứu của Charles & Marshall. ................................17 2.4.1.2 Công trình nghiên cứu của Simons Enz ..............................................17 2.4.2 Công trình nghiên cứu trong nƣớc ............................................................18 2.4.2.1 Công trình nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Lan Vy ............................18 2.4.2.2 Công trình nghiên cứu của Lê Thị Bích Phụng ..................................19 2.4.2.3 Công trình nghiên cứu của Đặng Nguyễn Hồng Phúc ........................19 2.5 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT .....................................20 2.5.1 Mô hình nghiên cứu ..................................................................................20 2.5.2 Giả thuyết cho mô hình nghiên cứu ..........................................................23 TÓM TẮT CHƢƠNG 2 ..........................................................................................23 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................24 3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .............................................................................24 3.1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu ...........................................................................24 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính...........................................................................24 3.1.1.2 Nghiên cứu định lƣợng .......................................................................27 3.1.2 Quy trình nghiên cứu .................................................................................28 3.1.3 Phƣơng pháp chọn mẫu .............................................................................29 3.1.4 Thiết kế bảng câu hỏi ................................................................................30 3.2 XÂY DỰNG THANG ĐO ..............................................................................30 3.2.1 Thang đo lƣờng nhân tố môi trƣờng làm việc ...........................................31 3.2.2 Thang đo lƣờng nhân tố tiền lƣơng ...........................................................31 vii 3.2.3 Thang đo lƣờng nhân tố phúc lợi ..............................................................31 3.2.4 Thang đo lƣờng nhân tố lãnh đạo trực tiếp ...............................................32 3.2.5 Thang đo lƣờng nhân tố đặc điểm công việc ............................................32 3.2.6 Thang đo lƣờng nhân tố chính sách khen thƣởng và công nhận ...............32 3.2.7 Thang đo lƣờng nhân tố đào tạo và thăng tiến ..........................................33 3.2.8 Thang đo lƣờng nhân tố thƣơng hiệu ........................................................33 3.2.9 Thang đo biến phụ thuộc ...........................................................................33 3.3 THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG ...............................................34 3.3.1 Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lƣợng ....................................34 TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ..........................................................................................35 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................................36 4.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU ........................................................................36 4.2 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO ................................................................................39 4.2.1 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố trƣờng môi làm việc ....................39 4.2.2 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố tiền lƣơng .....................................40 4.2.3 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố phúc lợi ........................................41 4.2.4 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố lãnh đạo trực tiếp .........................42 4.2.5 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố đặc điểm công việc ......................42 4.2.6 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố khen thƣởng và công nhận...........43 4.2.7 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố đào tạo và thăng tiến ....................44 4.2.8 Cronbach Alpha của thang đo nhân tố thƣơng hiệu ..................................44 4.2.9 Cronbach Alpha của biến phụ thuộc .........................................................45 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA ..................................................46 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá (efa) lần thứ nhất ..........................................47 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) lần thứ 2 ............................................50 4.3.4 Kết luận phân tích nhân tố khám phá mô hình đo lƣờng ..........................53 4.4 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN .....................55 4.4.1 Mô hình .....................................................................................................56 4.4.2 Kiểm định mô hình ....................................................................................57 viii 4.4.2.1 Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy ...............................................57 4.4.2.2 Kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính đa biến ..................................60 4.4.3 Đánh giá mức độ quan trọng trong các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần tƣ vấn - thƣơng mại - dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. .......................................................................................................61 TÓM TẮT CHƢƠNG 4 ..........................................................................................63 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ......................................................................................64 5.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................................................64 5.1.1 Tiền lƣơng .................................................................................................65 5.1.2 Môi trƣờng làm việc ..................................................................................65 5.1.3 Lãnh đạo trực tiếp......................................................................................65 5.1.4 Đặc điểm công việc ...................................................................................66 5.1.5 Đào tạo và thăng tiến .................................................................................66 5.1.6 Chính sách khen thƣởng và công nhận .....................................................67 5.1.7 Thƣơng hiệu ..............................................................................................67 5.1.8 Phúc lợi ......................................................................................................68 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ ........................................................................................68 5.2.1 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua tiền lƣơng .....................68 5.2.2 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua môi trƣờng làm việc ....69 5.2.3 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua đặc điểm công việc ......70 5.2.4 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua đào tạo và thăng tiến ....70 5.2.5 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua thƣơng hiệu ..................71 5.2.6 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua chính sách khen thƣởng và công nhận .......................................................................................................71 5.2.7 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua lãnh đạo trực tiếp .........72 5.2.8 Tạo động lực làm việc cho nhân viên thông qua phúc lợi ........................72 5.3 Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo ..........................................................72 KẾT LUẬN……………………………………………………………………….73 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................74 ix DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 1. Hoàng Quân : Công ty cổ phần tƣ vấn – thƣơng mại – dịch vụ địa ốc Hoàng Quân 2. Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh 3. CBNV : Cán bộ nhân viên 4. QTNNL : Quản trị nguồn nhân lực 5. EFA : Phân tích nhân tố khám phá 6. MTLV : Môi trƣờng làm việc 7. TL : Tiền lƣơng 8. PL : Phúc lợi 9. LDTT : Lãnh đạo trực tiếp 10. DDCV : Đặc điểm công việc 11. CSKTVCN : Chính sách khen thƣởng và công nhận 12. DTVTT : Đào tạo và thăng tiến 13. TH : Thƣơng hiệu 14. SPSS : Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội (Statistical Package for the Social Sciences) 15. ANOVA : Phân tích phƣơng sai (analysis of variance) 16. KMO : Hệ số Kaiser – Mayer – Olkin 17. Sig. : Mức ý nghĩa quan sát (Observed significance level) 18. VIF : Hệ số nhân tố phóng đại phƣơng sai x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Thống kê số lƣợng nhân viên đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. ..................29 Bảng 3.2: Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lƣợng ...................................35 Bảng 4.1: Bảng mô tả mẫu theo giới tính .................................................................36 Bảng 4.2: Bảng mô tả mẫu theo nhóm tuổi...............................................................37 Bảng 4.3: Mức độ quan trọng đối với từng tiêu chí ..................................................37 Bảng 4.4: Cronbach alpha của thang đo nhân tố môi trƣờng làm việc .....................39 Bảng 4.5: Cronbach alpha của thang đo nhân tố tiền lƣơng .....................................40 Bảng 4.6: Cronbach alpha của thang đo nhân tố phúc lợi ........................................41 Bảng 4.7: Cronbach alpha của thang đo nhân tố phúc lợi lần 2 ...............................41 Bảng 4.8: Cronbach alpha của thang đo nhân tố lãnh đạo trực tiếp .........................42 Bảng 4.9: Cronbach alpha của thang đo nhân tố đặc điểm công việc ......................42 Bảng 4.10: Cronbach alpha của thang đo nhân tố khen thƣởng và công nhận .........43 Bảng 4.11: Cronbach alpha của thang đo nhân tố đào tạo và thăng tiến ..................44 Bảng 4.12: Cronbach alpha của thang đo nhân tố thƣơng hiệu lần 1 .......................44 Bảng 4.13: Cronbach alpha của thang đo nhân tố thƣơng hiệu lần 2 .......................45 Bảng 4.14: Cronbach alpha của biến phụ thuộc........................................................45 Bảng 4.15: Hệ số KMO và kiểm định Bartlett các thành phần lần thứ nhất ............47 Bảng 4.16: Bảng phƣơng sai trích lần thứ nhất.........................................................48 Bảng 4.17: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần thứ nhất ..........................................49 Bảng 4.18: Hệ số KMO và kiểm định Bartlett các thành phần lần thứ hai...............50 Bảng 4.19: Bảng phƣơng sai trích lần thứ hai...........................................................51 Bảng 4.20: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần thứ hai ............................................52 Bảng 4.21: Ma trận tƣơng quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập ................59 Bảng 4.22: Thông số mô hình ...................................................................................60 Bảng 4.23: Kiểm định độ phù hợp của mô hình .......................................................60 Bảng 4.24: Các thông số thống kê của từng biến trong phƣơng trình ......................61 xi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Các cấp bậc của nhu cầu Maslow ..............................................................11 Hình 2.2: Mô hình kỳ vọng của Vroom (Isaac etal, 2001) .......................................13 Hình 2.3: Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham ............................15 Hình 2.4: Mô hình nghiên cứu ..................................................................................20 Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu (Sau thảo luận nhóm) ..............................................26 Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần tƣ vấn – thƣơng mại – dịch vụ địa ốc Hoàng Quân ..28 Hình 4.1: Mô hình điều chỉnh tạo động lực làm việc cho nhân viên làm việc tại công ty cổ phần tƣ vấn – thƣơng mại – dịch vụ địa ốc Hoàng Quân.................................54 Hình 4.2: Đồ thị phân tán giữa giá trị dự đoán và phần dƣ từ hồi quy .....................57 Hình 4.3: Đồ thị P-P Plot của phần dƣ – đã chuẩn hóa.............................................58 Hình 4.4: Đồ thị Histogram của phần dƣ – đã chuẩn hóa .........................................58 Hình 4.5: Mô hình lý thuyết chính thức ....................................................................62 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Ý NGHĨA VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong giai đoạn phát triển hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật và sự hội nhập của nền kinh tế toàn cầu, các tổ chức, doanh nghiệp để đạt đƣợc hiệu quả cao trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình đều phải thừa nhận vai trò của công tác quản trị nguồn nhân lực, đây đƣợc xem là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Con ngƣời là tài sản quan trọng nhất mà mỗi doanh nghiệp có đƣợc. Con ngƣời đƣợc xem là nhân tố căn bản, là nguồn lực có tính quyết định của mọi thời đại. Đứng trƣớc môi trƣờng vừa nhiều thời cơ nhƣng cũng không ít những thách thức nhƣ hiện nay, vấn đề đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp là làm nhƣ thế nào để biến nguồn nhân lực của mình thành vũ khí đủ mạnh cả về số lƣợng và chất lƣợng cũng nhƣ có sự linh hoạt nhất để duy trì và phát triển hoạt động công ty. Tuy nhiên, để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, không phải vấn đề đơn giản, một sớm, một chiều. Trong quản trị nhân sự, điều quan trọng nhất là tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động, làm cho ngƣời lao động hăng say làm việc có hiệu quả, có năng suất cao, phát huy tối đa tiềm năng sẵn có. Muốn nhƣ vậy, các nhà lãnh đạo cần tìm ra chính sách hợp lý nhất trong toàn bộ các chính sách của doanh nghiệp đối với ngƣời lao động nhƣ: lƣơng, thƣởng, phúc lợi xã hội, môi trƣờng làm việc, điều kiện làm việc, thăng tiến… Tuy nhiên hiện nay, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, việc tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động chƣa đƣợc quan tâm đúng mức và hiệu quả chƣa cao. Do vậy, đề tài “Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân”, sẽ góp phần khám phá và đƣa ra các hàm ý để nâng cao động lực làm việc cho nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. 2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân với các mục tiêu sau: - Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về động lực làm việc, các mô hình lý thuyết về tạo động lực làm việc của ngƣời lao động trong doanh nghiệp để làm rõ các nhân tố tạo động lực làm việc. - Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. - Xác định độ mạnh yếu của các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. -> Đề xuất một số giải pháp để nâng cao động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. 1.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Động lực làm việc của nhân viên đang làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đƣợc giới hạn ở nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. Về mặt địa lý, đề tài chỉ khảo sát những nhân viên đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, không khảo sát những nhân viên làm việc ở các tỉnh khác. Thời gian thực hiện cuộc khảo sát: từ ngày 01/03/2015 đến ngày 31/03/2015. 3 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Các nhân tố nào ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. - Cần có những giải pháp gì để nâng cao động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này sử dụng phƣơng pháp tổng hợp, định lƣợng kết hợp với định tính. 1.5.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu Nghiên cứu này sử dụng các nguồn dữ liệu sau: - Dữ liệu thứ cấp: + Cơ sở lý thuyết về động lực làm việc: thu thập từ các giáo trình, từ internet, các nghiên cứu, báo, tạp chí… + Tài liệu nội bộ của phòng Hành chính nhân sự công ty Hoàng Quân: các báo cáo, kế hoạch liên quan nhân sự… - Dữ liệu sơ cấp: điều tra, khảo sát thu thập từ nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. 1.5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.2.1 Phƣơng pháp định tính - Dựa vào tài liệu nghiên cứu của các chuyên gia và kế thừa các nghiên cứu khảo sát về động lực làm việc để rút ra các nhân tố cơ bản ảnh hƣởng đến động lực làm việc của của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. Từ đó xây dựng bảng câu hỏi khảo sát và chọn mẫu. 4 1.5.2.2 Phƣơng pháp định lƣợng Sau khi nghiên cứu định tính, tiến hành lƣợng hóa các nhân tố khảo sát nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. Bảng câu hỏi đƣợc thiết kế dựa trên thang đo Likert 5 mức độ nhằm đánh giá mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên làm việc tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI - Chƣơng 1: Tổng quan về nghiên cứu: Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu, cơ sở hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên cứu và kết cấu đề tài. Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết sẽ giới thiệu về các lý thuyết, học thuyết làm nền tảng cho việc nghiên cứu động lực làm việc, tóm tắt các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc. Chƣơng này sẽ giới thiệu về mô hình nghiên cứu ban đầu đƣợc xây dựng từ cơ sở lý thuyết. Chƣơng 3: Phƣơng pháp nghiên cứu sẽ giới thiệu về việc thiết kế nghiên cứu, xây dựng thang đo, phƣơng pháp chọn mẫu, quá trình thu thập thông tin. Chƣơng 4: Kết quả nghiên cứu: phân tích, diễn giải các dữ liệu thu đƣợc bao gồm: đánh giá thang đo, phân tích các nhân tố khám phá, phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, từ đó đƣa ra kết quả nghiên cứu. Chƣơng 5: Kết luận và hƣớng nghiên cứu tiếp theo. Sẽ đƣa ra một số kết luận từ kết quả nghiên cứu, một số hạn chế và kiến nghị cho các nghiên cứu tƣơng lai. 5 CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Chƣơng 1 đã giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu. Chƣơng 2 nhằm mục đích giới thiệu về công ty Hoàng Quân và cơ sở lý thuyết về động lực làm việc và các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. Từ đó nghiên cứu đƣa ra các thành phần trong mô hình các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty cổ phần Tƣ vấn – Thƣơng mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân. 2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN – THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Đƣợc thành lập vào năm 2000, đến nay Hoàng Quân Group đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam về đầu tƣ kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, Hoàng Quân là doanh nghiệp tiên phong đầu tƣ xây dựng và phát triển nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam qua việc triển khai hàng loạt các Dự án có quy mô lớn tại TP. HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Thuận, Nha Trang,… cung cấp hàng chục ngàn căn hộ đến cho ngƣời dân. Ngay từ lúc đặt nền móng xây dựng và trải qua 15 năm phát triển, Hoàng Quân luôn hƣớng đến khách hàng với phƣơng châm:"Tri thức - Sáng tạo - Tiên phong" , đem đến cho khách hàng những sản phẩm với giá trị chuyên nghiệp, chất lƣợng và dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh thế mạnh về lĩnh vực bất động sản, Hoàng Quân còn tăng cƣờng đầu tƣ phát triển lĩnh vực giáo dục, tài chính. Với những thành quả đã đạt đƣợc trong những năm qua, Hoàng Quân sẽ càng tự hào và vững bƣớc hơn nữa với mục tiêu trở thành tập đoàn “Bất động sản – Giáo dục – Tài chính” hùng mạnh nêu cao tinh thần “Vững bƣớc tiên phong – Nâng tầm cao mới”.
- Xem thêm -