Tài liệu Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại agribank chi nhánh vĩnh long

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 299 |
  • Lượt tải: 2
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG --------------- NGUYỄN THỊ NHƢ MỸ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Vĩnh Long - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG --------------- NGUYỄN THỊ NHƢ MỸ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH VĨNH LONG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Vĩnh Long - Năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan: Luận văn “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long” là công trình do chính tôi nghiên cứu và thực hiện qua việc tìm hiểu vấn đề, vận dụng các kiến thức đã học và trao đổi với giảng viên hƣớng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè… Các số liệu trong luận văn đƣợc sử dụng trung thực. Các thông tin trong luận văn đƣợc lấy từ nhiều nguồn và đƣợc ghi chú chi tiết về nguồn lấy thông tin. Vĩnh Long, ngày 01 tháng 07 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nhƣ Mỹ ii LỜI CẢM ƠN  Để hoàn thành chƣơng trình Cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh và luận văn này tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Quý Thầy, Cô Trƣờng Đại học Cửu Long đã hết lòng tận tụy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian tôi học tại trƣờng, đặc biệt là PGS.TS Bùi Văn Trịnh đã tận tình hƣớng dẫn phƣơng pháp nghiên cứu khoa học và nội dung của đề tài nghiên cứu. Các anh/chị, các bạn đồng nghiệp đang công tác tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu sơ bộ và khảo sát dữ liệu tại chi nhánh giúp tôi hoàn thiện luận văn, và gia đình đã hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình học tập. Cuối cùng tôi xin chân thành cám ơn các bạn học viên lớp Cao học Quản trị kinh doanh - khóa 2A đã cùng tôi chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã hết sức cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi và tiếp thu những kiến thức đóng góp của Quý Thầy Cô và bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, xong không trách khỏi có những thiếu sót. Rất mong nhận đƣợc những góp ý phản hồi của Quý Thầy Cô và các bạn. Xin chân thành cám ơn ! Vĩnh Long, ngày 01 tháng 07 năm 2016 Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ NHƢ MỸ iii MỤC LỤC Chƣơng 1 .....................................................................................................................1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU .....................................................................................1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...................................................................................1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .............................................................................2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .....................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................3 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................3 1.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................3 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu ................................................................................3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................3 1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ...............................4 1.4.1 Về lý luận ..................................................................................................4 1.4.2 Về thực tiễn ...............................................................................................4 1.5 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................................4 1.6 BỐ CỤC LUẬN VĂN ......................................................................................7 Chƣơng 2 .....................................................................................................................9 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................9 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................................9 2.1.1 Tổng quan về tiền gửi ................................................................................9 2.1.1.1 Khái niệm tiền gửi ..................................................................................9 2.1.1.2 Đặc điểm tiền gửi ngân hàng thương mại ............................................10 2.1.1.3 Vai trò của tiền gửi trong ngân hàng thương mại ..............................10 2.1.2 Khách hàng cá nhân gửi tiền ...................................................................11 2.1.2.1 Khái niệm khách hàng cá nhân ............................................................11 2.1.2.2 Khách hàng cá nhân gửi tiền ..............................................................12 2.1.2.3 Các hình thức huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân ..................12 2.1.3 Tiến trình ra quyết định của khách hàng .................................................14 2.1.3.1 Hành vi người tiêu dùng ......................................................................14 2.1.3.2 Mô hình hành vi người tiêu dùng ........................................................14 2.1.3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng ........................15 2.1.3.4 Qui trình ra quyết định .........................................................................15 iv 2.1.4 Tầm quan trọng của huy động tiền gửi dân cƣ ........................................20 2.1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân 21 2.1.5.1 Danh tiếng và uy tín thương hiệu .........................................................22 2.1.5.2 Lãi suất .................................................................................................22 2.1.5.3 Chất lượng dịch vụ ...............................................................................23 2.1.5.4 Tính chuyên nghiệp của nhân viên .......................................................24 2.1.5.5 Cơ sở vật chất .......................................................................................24 2.1.6 Mô hình nghiên cứu đề xuất ....................................................................25 2.1.7 Các giả thuyết nghiên cứu ......................................................................26 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................27 2.2.1 Bƣớc 1: Nghiên cứu sơ bộ .......................................................................27 2.2.1.1 Tác giả đưa ra khung nghiên cứu ........................................................27 2.2.1.2 Quy trình nghiên cứu ............................................................................28 2.2.1.3 Xây dựng thang đo cho mô hình nhiên cứu ..........................................28 2.2.1.4 Xây dựng bảng câu hỏi .........................................................................30 2.2.2 Bƣớc 2: Nghiên cứu chính thức đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp định lƣợng .................................................................................................................31 2.2.2.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu .....................................................31 2.2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu ..............................................................31 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích ............................................................................33 2.2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả................................................................33 2.2.3.2 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha ...........................................34 2.2.3.3 Phân tích nhân tố (EFA) ......................................................................34 2.2.3.4 Phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic .................................35 2.2.3.5 Phương pháp kiểm định One-Way Anova ............................................38 Chƣơng 3 ...................................................................................................................40 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀO AGRIBANK - CHI NHÁNH VĨNH LONG.......................................40 3.1 MỘT SỐ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ..............................................................................40 3.1.1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ..........................................................................................................40 3.1.2 Sơ lƣợc về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. ......................................................................................41 v 3.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển ..........................................................41 3.1.2.2 Sơ đồ tổ chức ........................................................................................42 3.1.2.3 Sản phẩm và đặc điểm tiền gửi tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long ..43 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh..............................................................47 3.1.4 Thực trạng huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long ..............................................................................................52 3.1.4.1 Quy mô nguồn vốn và tốc độ tăng trưởng vốn tiền gửi của khách hàng cá nhân. ............................................................................................................52 3.1.4.2 Cơ cấu tiền gửi khách hàng cá nhân ....................................................53 3.2 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GỬI TIỀN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH VĨNH LONG ........................................................56 3.2.1 Những mặt thuận lợi ................................................................................56 3.2.2 Những mặt còn tồn tại .............................................................................58 Chƣơng 4 ...................................................................................................................60 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................................................60 4.1 THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GỬI TIỀN QUA MẪU KHẢO SÁT ..........................................................................................................60 4.1.1 Giới tính của khách hàng cá nhân gửi tiền qua mẫu khảo sát .................60 4.1.2 Độ tuổi của khách hàng cá nhân gửi tiền qua mẫu khảo sát ...................61 4.1.3 Tình trạng hôn nhân khách hàng cá nhân gửi tiền qua mẫu khảo sát .....62 4.1.4 Nghề nghiệp của khách hàng cá nhân gửi tiền qua mẫu khảo sát ...........62 4.1.5 Học vấn của khách hàng cá nhân gửi tiền qua mẫu khảo sát ..................63 4.1.6 Tần suất thu nhập của khách hàng cá nhân gửi tiền qua mẫu khảo sát ...64 4.1.7 Khách hàng chọn gửi tiền tại các ngân hàng ...........................................65 4.1.8 Mục đích gửi tiền của khách hàng cá nhân qua mẫu khảo sát ................66 4.2 PHÂN TÍCH CRONBACH‟S ALPHA ..........................................................68 4.2.1 Nhân tố danh tiếng và uy tín thƣơng hiệu ...............................................68 4.2.2 Nhân tố lãi suất ........................................................................................68 4.2.3 Nhân tố chất lƣợng dịch vụ .....................................................................69 4.2.4 Nhân tố tính chuyên nghiệp của nhân viên .............................................70 4.2.5 Nhân tố Cơ sở vật chất ............................................................................71 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ................................................................................73 4.3.1 Phân tích cho các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền ................73 4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC ..............................................82 vi 4.4.1 Kết quả phân tích .....................................................................................82 4.4.2 Thảo luận kết quả hồi quy .......................................................................83 4.4.3 Vai trò ảnh hƣởng của các yếu tố ............................................................85 4.4.4 Dự báo của mô hình ................................................................................86 4.4.5 Kiểm định One – Way Anova .................................................................87 Chƣơng 5 ...................................................................................................................92 KẾT LUẬN, HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ ..........................................92 5.1 KẾT LUẬN.....................................................................................................92 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH ..................................................................................94 5.1.1 Danh tiếng và uy tín thƣơng hiệu ............................................................95 5.1.2 Tính chuyên nghiệp của nhân viên ..........................................................96 5.1.3 Chất lƣợng dịch vụ ..................................................................................99 5.1.4 Cơ sở vật chất ........................................................................................102 5.1.5 Xây dựng chính sách giá linh hoạt, phù hợp .........................................103 5.3 KIẾN NGHỊ ..................................................................................................104 5.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam ..............................................104 5.3.2. Đối với Agribank Việt nam ..................................................................104 5.3.3 Những hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo .....................................105 5.3.3.1 Hạn chế của đề tài ..............................................................................105 5.3.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo ...............................................................105 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................106 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI ..............................................................................108 PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH CRONBACH‟S ALPHA ............................................112 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ ............................................115 PHỤ LỤC 4 PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC .................................118 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH ONE – WAY ANOVA ...............................................119 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ sở hình thành các yếu tố trong mô hình ..............................................25 Bảng 2.2: Thang đo cho 5 nhân tố của mô hình nghiên cứu .....................................29 Bảng 3.1: Tóm tắt sản phẩm tiền gửi tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long .............43 Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Vĩnh Long(2011-2015).....48 Bảng 3.3: Chi tiết nguồn vốn huy động tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long..........51 Bảng 3.4: Tốc độ tăng trƣởng vốn tiền gửi ...............................................................52 Bảng 3.5: Quy mô tiền gửi của khách hàng cá nhân tại Agribank Vĩnh Long .........53 Bảng 3.6: Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền tệ của Agribank - chi nhánh Vĩnh Long ...53 Bảng 3.7: Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn của Agribank - chi nhánh Vĩnh Long..........55 Bảng 4.1: Tần suất về giới tính .................................................................................60 Bảng 4.2: Tần suất về độ tuổi....................................................................................61 Bảng 4.3: Tần suất về tình trạng hôn nhân ...............................................................62 Bảng 4.4: Tần suất về nghề nghiệp ...........................................................................62 Bảng 4.5: Tần suất về học vấn ..................................................................................63 Bảng 4.6: Tần suất về thu nhập .................................................................................64 Bảng 4.7: Khách hàng đã gửi tiền ở các ngân hàng ..................................................65 Bảng 4.8: Mục đích khách hàng đã gửi tiền tại các ngân hàng .................................67 Bảng 4.9: Nhân tố danh tiếng và uy tín thƣơng hiệu ................................................68 Bảng 4.10: Nhân tố lãi suất .......................................................................................69 Bảng 4.11: Nhân tố chất lƣợng dịch vụ ....................................................................70 Bảng 4.12: Nhân tố tính chuyên nghiệp của nhân viên ............................................71 Bảng 4.13: Nhân tố cơ sở vật chất ............................................................................72 Bảng 4.14: Kết quả phân tích nhân tố .......................................................................73 Bảng 4.15: Ma trận trọng số ......................................................................................74 Bảng 4.17: Kết quả phân tích nhân tố cho nhân tố thứ nhất .....................................75 Bảng 4.18: Kết quả phân tích nhân tố cho nhân tố thứ hai .......................................77 Bảng 4.19: Kết quả phân tích nhân tố cho nhân tố thứ ba ........................................78 viii Bảng 4.20: Kết quả phân tích nhân tố cho nhân tố thứ tƣ .........................................80 Bảng 4.21: Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic .............................................82 Bảng 4.22: Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic .............................................84 Bảng 4.23: Vai trò ảnh hƣởng của các biến ..............................................................85 Bảng 4.24: Kết quả phân tích hồi quy .......................................................................86 Bảng 4.25: Giá trị dự báo ..........................................................................................87 Bảng 4.26: Kết quả kiểm định đồng nhất phƣơng sai cho giới tính .........................88 Bảng 4.27: Kết quả kiểm định one – Way Anova cho giới tính ...............................88 Bảng 4.28: Kết quả kiểm định đồng nhất phƣơng sai cho độ tuổi ............................88 Bảng 4.29: Kết quả kiểm định đồng nhất phƣơng sai cho tình trạng hôn nhân ........89 Bảng 4.30: Kết quả kiểm định one – Way Anova cho tình trạng hôn nhân .............89 Bảng 4.31: Kết quả kiểm định đồng nhất phƣơng sai cho nghề nghiệp ...................89 Bảng 4.32: Kết quả kiểm định đồng nhất phƣơng sai cho trình độ học vấn .............90 Bảng 4.33: Kết quả kiểm định One – Way Anova cho trình độ học vấn..................90 Bảng 4.34: Kết quả kiểm định đồng nhất phƣơng sai cho thu nhập trung bình .......90 Bảng 4.35: Kết quả kiểm định One – Way Anova cho thu nhập trung bình ............91 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mô hình hành vi của ngƣời tiêu dùng .......................................................14 Hình 2.2: Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua của ngƣời tiêu dùng .....15 Hình 2.3: Mô hình các giai đoạn của quá trình thông qua quyết định mua sắm.......15 Hình 2.4: Các bƣớc đánh giá các lựa chọn đến quyết định mua sắm .......................18 Hình 2.5: Các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank CN tỉnh Vĩnh Long ..............................................................................26 Hình 2.6: Khung nghiên cứu .....................................................................................27 Hình 2.7: Quy trình nghiên cứu ................................................................................28 Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức của Agribank - chi nhánh Vĩnh Long ..............................42 Hình 3.2: Tổng vốn huy động tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long năm 2011–2015 ...................................................................................................................................50 Hình 3.3: Chi tiết nguồn vốn huy động của khách hàng từ năm 2011 – 2015 .........51 Hình 3.4: Cơ tiền gửi khách hàng cá nhân theo loại tiền tệ giai đoạn 2011–2015 ...54 Hình 3.5: Cơ cấu tiền gửi khách hàng cá nhân theo kỳ hạn giai đoạn 2011–2015 ...56 Hình 4.1: Đồ thị biểu diễn số lƣợng khách hàng chọn gửi tiền tại các ngân hàng ...66 Hình 4.2: Mô tả mục đích khách hàng chọn gửi tiền tại Agribank Vĩnh Long ........67 Hình 4.3: Mô hình nghiên cứu chính thức ................................................................81 x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CLDVTG Chất lƣợng dịch vụ tiền gửi ĐCTC Định chế tài chính GTCG Giấy tờ có giá HCM Hồ Chí Minh KH Khách hàng NHTW Ngân hàng trung ƣơng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NVNH Nhân viên ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng TNV Tổng nguồn vốn VAMC Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam SPDV Sản phẩm dịch vụ 1 Chƣơng 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU Chƣơng 1 giới thiệu về lý do chọn đề tài, từ đó xác định mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu, tiếp theo là tổng quan về tài liệu nghiên cứu và bố cục của luận văn. 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Để thực hiện mục tiêu phát triển, một điều kiện không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào chính là nguồn vốn đầu tƣ cho nền kinh tế. Đề cập tới vấn đề này để cho thấy việc phát triển kinh tế xã hội, việc phát triển của các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn. Đặc biệt là các ngân hàng thƣơng mại , một chế tài trong thị trƣờng tài chính, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ thì vốn càng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, nền kinh tế luôn xảy ra tình trạng có nơi thừa vốn và cũng có nơi thiếu vốn và các đối tƣợng này lại không thể tự tiếp cận trực tiếp với nhau để thỏa mãn nhu cầu vốn của mình. Thông qua hoạt động huy động vốn, hệ thống ngân hàng đã tập trung các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của xã hội, biến tiền nhàn rỗi từ chỗ là phƣơng tiện tích lũy trở thành nguồn vốn lớn của nền kinh tế, tạo điều kiện phát triển thị trƣờng vốn, từ đó góp phần vào việc phát triển đất nƣớc. Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, huy động tiền gửi là nghiệp vụ vừa bảo đảm nhu cầu vốn kinh doanh của chính ngân hàng đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Vì vậy huy động tiền gửi là một trong những vấn đề thiết yếu đối với bất kỳ ngân hàng nào muốn tồn tại và phát triển với môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nhất là khi mà thị trƣờng đang dần xuất hiện các ngân hàng nƣớc ngoại đã và đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Một trong những kênh huy động chiếm tỷ trọng không nhỏ đó là huy động vốn bằng tiền gửi với thị trƣờng rộng lớn và tiềm năng, đây là một nguồn vốn quan trọng đối với hoạt động của ngân hàng thƣơng mại nói chung và cũng nhƣ Agribank nói riêng. 2 Trong thời gian vừa qua, với tình hình lãi suất huy động tiền gửi trong nƣớc có nhiều biến động đã ảnh hƣởng nhiều đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thƣơng mại, Agribank là ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam, Agribank cũng chịu sự ảnh hƣởng đó. Việc khách hàng cá nhân rút tiền gửi ở ngân hàng này để gửi vào ngân hàng khác với mức lãi suất huy động hấp dẫn hơn là điều không thể tránh khỏi. Đây cũng là vấn đề đáng lo ngại đối với các ngân hàng thƣơng mại vì nó sẽ tạo ra những nguy cơ về thanh khoản và thiếu hụt nguồn vốn trong tƣơng lai gần. Trƣớc tình hình trên, mục tiêu giữ chân khách hàng lại một lần nữa đƣợc đặt lên hàng đầu. Muốn vậy, các ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng, cần phải xem xét và phân tích xem những nhân tố nào tác động đến quyết định gửi tiền đối với khách hàng cá nhân, xác định đƣợc các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng. Việc đánh giá mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố giúp ngân hàng khắc phục kịp thời những khó khăn và nâng cao lợi thế nhằm hoàn thiện chất lƣợng dịch vụ ngày một tốt hơn trong mắt khách hàng, cũng từ đó tăng cƣờng hiệu quả trong việc giữ chân khách hàng tiếp tục giao dịch tại ngân hàng. Xuất phát từ vị trí quan trọng của việc huy động tiền gửi dân cƣ đối với sự phát triển kinh tế đất nƣớc nói chung và sự phát triển của Agribank Việt Nam nói riêng, là một nhân viên của Agribank với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành, đó là lý do tác giả chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long” làm đề tài luận văn thạc sĩ. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân vào Agribank - chi nhánh Vĩnh Long, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm thu hút tiền gửi từ khách hàng cá nhân vào Agribank - chi nhánh Vĩnh Long. 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân vào Agribank - chi nhánh Vĩnh Long; - Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân vào Agribank - chi nhánh Vĩnh Long; - Mục tiêu 3: Đề xuất hàm ý chính sách nhằm thu hút tiền gửi từ khách hàng cá nhân vào Agribank - chi nhánh Vĩnh Long ngày càng tốt hơn. 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1. Các nhân tố nào có ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long? 2. Mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến quyết định gửi tiền? 3. Thực trạng huy động vốn tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long từ 2011 đến 2015 nhƣ thế nào? 4. Hàm ý chính sách nào nhằm duy trì, ổn định và gia tăng tiền gửi từ khách hàng cá nhân vào Agribank - chi nhánh Vĩnh Long ngày càng tốt hơn? 1.3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng khảo sát: khách hàng cá nhân đến giao dịch tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long. Đối tƣợng phân tích: các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long. 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đó tới quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long. Phạm vi không gian: Đề tài đƣợc thực hiện tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long, Agribank thành phố Vĩnh Long và 3 phòng giao dịch trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Phạm vi thời gian: Đề tài đƣợc thực hiện và hoàn chỉnh trong thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2016; Số liệu thứ cấp đƣợc lấy từ báo cáo hoạt động sản 4 xuất kinh doanh của Agribank - chi nhánh Vĩnh Long từ năm 2011-2015; Số liệu sơ cấp đƣợc phỏng vấn từ tháng 2/2016 đến tháng 5/2016. 1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận lẫn trong thực tiễn 1.4.1 Về lý luận Nghiên cứu khái quát và củng cố lại kiến thức cơ bản về tiền gửi, khách hàng cá nhân, các chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động tiền gửi. Ngoài ra nghiên cứu này có thể bổ sung thêm nguồn tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo. 1.4.2 Về thực tiễn Xác định đƣợc tầm quan trọng của huy động tiền gửi dân cƣ và qua đó xác định đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân. Từ đó giúp cho ngân hàng có những điều chỉnh, cải tiến chất lƣợng dịch vụ tiền gửi ngày càng tốt hơn, làm cơ sở cho công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và có chiến lƣợc khai thác, chăm sóc khách hàng tiềm năng. 1.5 TỔNG QUAN TÀI LIỆU Để có cơ sở cho việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank - chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, một số đề tài nghiên cứu có liên quan trƣớc đây đƣợc sử dụng tham khảo nhƣ sau: Trong nghiên cứu của mình tác giả Asafo - Agyei, Davidson (2011), Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng-Một nghiên cứu tại cộng đồng Makola. Nghiên cứu đã đƣa ra 20 nhân tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng: sự thuận tiện của ngân hàng, sự thân thiện của nhân viên, hệ thống ATM, sự giới thiệu của những ngƣời khác, sản phẩm, dịch vụ đa dạng, danh tiếng của ngân hàng, cho vay thấu chi, số lƣợng chi nhánh, thời gian chờ đợi giao dịch, giờ mở cửa của ngân hàng, quy mô ngân hàng, lãi suất thấp, ngân hàng điện tử, quảng cáo, chỗ đậu xe tại chi nhánh, chuyển tiền, uy tín của ngân hàng, vị trí địa lý, phí hoa hồng, định hƣớng phát triển quốc tế của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu kết luận rằng có 6 nhân tố ảnh hƣởng mạnh nhất đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng lần lƣợt là: sự thuận tiện của ngân hàng, sự thân thiện của nhân viên, hệ 5 thống ATM, sự giới thiệu của những ngƣời khác, sản phẩm, dịch vụ đa dạng, quảng cáo. Trong 20 nhân tố, sau khi đƣợc nhóm thành các nhóm nhân tố, kết quả nghiên cứu kết luận rằng có ba nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng, lần lƣợt là: + Nhóm nhân tố vị trí bao gồm các nhân tố: sự thuận tiện của ngân hàng, số lƣợng chi nhánh, chỗ đậu xe tại chi nhánh, vị trí địa lý. + Nhóm nhân tố hiệu quả dịch vụ bao gồm các nhân tố: sự thân thiện của nhân viên, giờ mở cửa của ngân hàng, thời gian chờ đợi giao dịch. + Nhóm nhân tố an toàn bao gồm các nhân tố: định hƣớng phát triển quốc tế của ngân hàng, danh tiếng của ngân hàng, quy mô ngân hàng, uy tín của ngân hàng. Nghiên cứu này sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2007 để phân tích số liệu. Hay tác giả Gordon H.G. McDougall & Terrence Levesque (1996), Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng trong việc lựa chọn ngân hàng bán lẻ ở Canada. Nghiên cứu đƣợc thực hiện khảo sát 1.000 khách hàng thông qua bảng câu hỏi. Nghiên cứu đã hỗ trợ các ngân hàng tổ chức lại hoạt động cho phù hợp, thỏa mãn sự hài lòng khách hàng. Tác giả đã phân tích hành vi khách hàng cùng với sự lựa chọn ngân hàng và xác định có 15 yếu tố ảnh hƣởng, mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố đƣợc sắp xếp theo thứ tự giảm dần, sáu yếu tố đầu tiên có ảnh hƣởng cao nhất là sự an toàn, qui mô ngân hàng, độ chính xác, chất lƣợng dịch vụ, kênh phân phối, sự quan hệ gần gũi, sự bảo mật, sự chân thành của nhân viên, lãi suất và phí, gói sản phẩm, ấn tƣợng riêng biệt, sự cải tiến và đổi mới, sự thân thiện của nhân viên, quảng cáo. Trong nƣớc thì có tác giả Biện Thanh Trúc (2013), với nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng đang gửi tiền tiết kiệm tại NHTM cổ phần Á Châu luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng trƣờng đại học Kinh tế thành phố HCM, dựa vào mô hình 5 thành phần chất lƣợng dịch vụ và thang đo SERVQUAL của Parasuraman và tiến trình ra quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng, tác giả đƣa ra những giả thiết nghiên cứu nhƣ sau: Thƣơng hiệu ngân hàng, Lãi suất, Kênh phân phối, Chất lƣợng dịch vụ, Chính sách hậu mãi. Để đạt đƣợc kích thƣớc 6 mẫu cho nghiên cứu, 300 phiếu thu thập thông tin đã đƣợc gởi đi khảo sát bằng hình thức trực tiếp. Do đó, mẫu nghiên cứu chính thức là n = 205. Với cỡ mẫu thu đƣợc đủ đảm bảo độ tin cậy để phân tích mô hình hồi quy tuyến tính bội. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích dữ liệu. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu đƣợc dùng cho nghiên cứu chính thức bao gồm phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Với Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm trên địa bàn TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên của Lê Thị Kim Anh (2015), kết quả thực hiện kiểm định mô hình nghiên cứu SEM cho thấy có 5 nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm: sự an toàn, chất lƣợng dịch vụ, lợi ích tài chính, hình thức chiêu thị, ảnh hƣởng của ngƣời liên quan. Nghiên cứu có thể thực hiện song song hai đối tƣợng khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ và khách hàng có ý định sử dụng dịch vụ gửi tiết kiệm tại các ngân hàng TMCP, từ đó có sự so sánh đánh giá đối với từng nhóm khách hàng. Quyết định lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm theo mức thu nhập cho thấy có sự khác nhau về quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng giữa mức thu nhập. Đề tài sẽ đề xuất một số chính sách cho các ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn trong việc duy trì khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. Bên cạnh đó thì tác giả Trà Hồ Thùy Trang (2015), với bài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn tiền gửi tiết kiệm tại NH TMCP SGTT CN Đà Nẵng, luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, ĐH Đà Nẵng, kết quả phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic cho thấy, trong 8 nhân tố đƣợc xây dựng ở mô hình ban đầu có 5 nhân tố phù hợp để đƣa vào mô hình đó là các nhân tố: uy tín ngân hàng, lợi ích, sự thuận tiện, phong cách nhân viên, phƣơng tiện hữu hình. Ý nghĩa thực tiễn khi góp phần giúp NH hiểu rõ hơn nhu cầu, mong muốn và tiêu chí lựa chọn gửi tiết kiệm tại NH từ đó đã cung cấp thông tin tham khảo để Sacombank Đà Nẵng đƣa ra các giải pháp phù hợp nhằm duy trì và thu hút KH sử dụng dịch vụ gửu tiết kiệm tại NH. Tác giả Trƣơng Thị Thảo (2015), với đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 7 định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long chi nhánh Khánh Hòa, luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Nha Trang. Mục tiêu của đề tài là xác định những nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiết kiệm và đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Khánh Hòa với sáu nhân tố tác động lần lƣợt là: Lãi suất, Chất lƣợng dịch vụ, Nhận biết thƣơng hiệu, Hình thức chiêu thị, Ảnh hƣởng của ngƣời thân quen và Sự thuận tiện. Cuối cùng là nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank CN Phước Kiển của tác giả Võ Nguyễn Anh Tú (2014), thông tin thu thập sẽ đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS. Thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng đƣợc đánh giá bằng hệ số tin cậy Cronbach‟s Alphavà phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy bội đƣợc sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu. Qua kết quả phân tích, kiểm định dữ liệu thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân gồm 5 yếu tố tác động: tính chuyên nghiệp của nhân viên, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, giá cả, cảm xúc, danh tiếng và uy tín thƣơng hiệu. Dựa trên thang đo Roig. 2006 và phỏng vấn khách hàng thì luận văn đƣa ra các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Agribank CN Phƣớc Kiển. Hƣớng nghiên cứu mới có thể đề xuất thêm các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định khách hàng khi lựa chọn sản phẩm tiền gửi. Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng hữu ích cho công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và có chiến lƣợc khái thác, chăm sóc khách hàng tiềm năng. Qua các lƣợc khảo này, tác giả đã kế thừa nội dung nhƣ trong việc xây dựng cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu, và các phƣơng pháp phân tích số liệu cho nghiên cứu của mình. 1.6 BỐ CỤC LUẬN VĂN Luận văn đƣợc chia thành 5 chƣơng với nội dung cụ thể nhƣ sau: Chƣơng 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 8 Chƣơng này tác giả giới thiệu khái quát một số nội dung chính mà nghiên cứu thực hiện nhƣ: Lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, nội dung và lƣợc khảo tài liệu của nghiên cứu. Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chƣơng này tác giả nêu lên một số cơ sở lý luận liên quan đến nghiên cứu và đồng thời trình bày phƣơng pháp thực hiện nghiên cứu này. Nhƣ các phƣơng pháp xác định mẫu, thu thập số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp và các phƣơng pháp xử lý số liệu để thực hiện các mục tiêu của nghiên cứu. Chƣơng 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀO AGRIBANK - CHI NHÁNH VĨNH LONG Tác giả phân tích khái quát về tình hình huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân vào Agribank - chi nhánh Vĩnh Long. Từ đó chỉ ra các mặc tồn tại cũng nhƣ là thuận lợi của dịch vụ này. Đây cũng là cơ sở để tác giả đề xuất hàm ý quản trị nhằm khắc phục những tồn tại và phát huy thuận lợi. Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Trong chƣơng này tác giả sử dụng các phƣơng pháp phân tích số liệu nhằm hoàn thành ba mục tiêu đã đề ra. Chƣơng 5: KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ Trong chƣơng 5 tác giả đề xuất hàm ý chính sách nhằm tác động tích cực đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân, giúp ngân hàng có những giải pháp quản trị nhằm duy trì ổn định và gia tăng tiền gửi từ khách hàng vào Agribank - chi nhánh Vĩnh Long ngày càng tốt hơn. Tóm tắt chƣơng 1: tác giả giới thiệu sơ lƣợc về đề tài nghiên cứu, lý do hình thành đề tài, nhận dạng vấn đề nghiên cứu, từ đó đƣa ra mục tiêu nghiên cứu. Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu tác giả xác định phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu là những khách hàng cá nhân có giao dịch tại Agribank - chi nhánh Vĩnh Long. Để có cơ sở lý luận cho việc xây dựng thang đo và mô hình nghiên cứu, tác giả có lƣợc khảo một số nghiên cứu về các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của các tác giả trong nƣớc và ngoài nƣớc.
- Xem thêm -