Tài liệu Phân tích các báo cáo bộ phận tại công ty cổ phần vật tư hậu giang

 • Số trang: 123 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 81 |
 • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH ----------&---------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn HỒ HỮU PHƯƠNG CHI Sinh viên thực hiện PHẠM LỆ HỒNG MSSV: 4093974 Lớp: Kế toán tổng hợp 2 K35 Cần Thơ, Tháng 5 năm 2013 “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” LỜI CẢM TẠ Tôi tên: Phạm Lệ Hồng, là sinh viên lớp Kế toán tổng hợp 2, Khóa 35 của Trường Đại học Cần Thơ. Trong suốt thời gian thực hiện luận văn và qua ba tháng thực tập tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tôi đã học được rất nhiều kiến thức từ thực tiễn cũng như những kỹ năng nghiên cứu một đề tài khoa học. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã gặp không ít khó khăn và để hoàn thành luận văn tốt nghiệp thì ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi đã được sự giúp đỡ tận tình từ phía nhà trường và đơn vị thực tập. Nay, tôi xin chân thành cảm ơn: − Các quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và đặc biệt là cô Hồ Hữu Phương Chi đã đã bỏ không ít thời gian để hướng dẫn tôi thực hiện luận văn này. − Các cô chú, anh chị trong các phòng ban của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, đặc biệt là các anh chị phòng kế toán đã hướng dẫn nhiệt tình và cung cấp số liệu để tôi hoàn thành bài luận văn của mình. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và kiến thức còn hạn chế nên bài luận văn không tránh khỏi sai sót. Mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quý thầy cô và cơ quan thực tập để giúp cho bài luận văn được hoàn thiện hơn! Cuối lời, tôi xin kính chúc Cô và quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh dồi dào sức khoẻ và luôn thành công trong công việc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Phạm Lệ Hồng GVHD: Hồ Hữu Phương Chi ii SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 10 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Phạm Lệ Hồng GVHD: Hồ Hữu Phương Chi iii SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP * …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày….. tháng … năm 2013 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) GVHD: Hồ Hữu Phương Chi iv SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP * • Họ và tên người nhận xét:………………………………Học vị:……………... • Chuyên ngành:………………………………………………………………… • Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn • Cơ quan công tác:……………………………………………………………… • Tên sinh viên: …………………………………………MSSV……………….. • Lớp: …………………………………………………………………………… • Tên đề tài: ……………………………………………………………………... • Cơ sở đào tạo: …………………………………………………………………. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 2. Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. GVHD: Hồ Hữu Phương Chi v SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” 5. Nội dung và kết quả đạt được …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 6. Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 7. Kết luận …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. Cần Thơ, ngày….. tháng … năm 2013 Cán bộ hướng dẫn GVHD: Hồ Hữu Phương Chi vi SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP * • Họ và tên người nhận xét:………………………………Học vị:……………... • Chuyên ngành:………………………………………………………………… • Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện • Cơ quan công tác:……………………………………………………………… • Tên sinh viên: …………………………………………MSSV……………….. • Lớp: …………………………………………………………………………… • Tên đề tài: ……………………………………………………………………... • Cơ sở đào tạo: …………………………………………………………………. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 2. Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. GVHD: Hồ Hữu Phương Chi vii SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” 5. Nội dung và kết quả đạt được …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 6. Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 7. Kết luận …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. Cần thơ, ngày….. tháng … năm 2013 Cán bộ phản biện GVHD: Hồ Hữu Phương Chi viii SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU..................................................................................1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .......................................................................1 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu......................................................................1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn ...................................................................2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ............................................................................3 1.2.1. Mục tiêu chung .........................................................................................3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................3 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU...............................................................................3 1.3.1. Phạm vi không gian ..................................................................................3 1.3.2. Phạm vi thời gian......................................................................................3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ................................................................................3 CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................................................................................5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .................................................................................5 2.1.1. Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị............................5 2.1.2. Phân loại chi phí trong kế toán quản trị ...................................................6 2.1.3. Báo cáo bộ phận .....................................................................................13 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................18 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................18 2.2.2. Phương pháp phân tích ...........................................................................18 CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY.............................................21 3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG ...............21 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ........................................21 3.1.2. Lĩnh vực hoạt động và các mặt hàng kinh doanh...................................22 3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và các phòng ban trong Công ty.....................23 3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2010, 2011 VÀ 2012......................................................................27 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi ix SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” 3.3. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.............................................................................................................33 3.3.1. Thuận lợi.................................................................................................33 3.3.2. Khó khăn ................................................................................................33 3.3.3. Chính sách hoạt động .............................................................................33 3.3.4. Phương hướng phát triển của Công ty....................................................34 CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG ..........................................................................35 4.1. PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG........................................................................................................37 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÁC BỘ PHẬN GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 ........................................................................41 4.2.1. Phân tích tình hình doanh thu của các lĩnh vực hoạt động qua 3 năm 2010 – 2012 ..........................................................................................................41 4.2.2. Phân tích tình hình lợi nhuận của các lĩnh vực hoạt động qua 3 năm 2010 – 2012 ..........................................................................................................42 4.3. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA CÔNG TY NĂM 2010 ....47 4.3.1. Phân tích các báo cáo bộ phận của toàn Công ty theo lĩnh vực hoạt động năm 2010 ..............................................................................................................47 4.3.2. Phân tích các báo cáo bộ phận theo từng mặt hàng kinh doanh trong năm 2010 ..............................................................................................................53 4.4. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA CÔNG TY NĂM 2011....63 4.4.1. Phân tích các báo cáo bộ phận của toàn Công ty theo lĩnh vực hoạt động năm 2011 ..............................................................................................................63 4.4.2. Phân tích các báo cáo bộ phận theo từng mặt hàng kinh doanh trong năm 2011 ..............................................................................................................68 4.5. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO BỘ PHẬN CỦA CÔNG TY NĂM 2012 ....77 4.5.1. Phân tích các báo cáo bộ phận của toàn Công ty theo lĩnh vực hoạt động năm 2012 ..............................................................................................................77 4.5.2. Phân tích các báo cáo bộ phận theo từng mặt hàng kinh doanh trong năm 2012 ..............................................................................................................82 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi x SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG .......................................................................................................92 5.1. TỒN TẠI........................................................................................................92 5.2. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG.........................93 5.2.1. Một số giải pháp nhằm tăng doanh số bán hàng ....................................93 5.2.2. Một số giải pháp nhằm quản lý tốt chi phí .............................................95 5.2.3. Một số giải pháp khác ............................................................................99 CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................100 6.1. KẾT LUẬN..................................................................................................100 6.2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................101 6.2.1. Đối với Nhà nước .................................................................................101 6.2.2. Đối với chính quyền địa phương ..........................................................102 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................103 PHỤ LỤC...........................................................................................................104 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xi SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Bảng báo cáo thu nhập theo bộ phận ......................................................15 Bảng 2: Các tiêu thức phân bổ chi phí bộ phận phục vụ ......................................18 Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang giai đoạn 2010 - 2012 ...........................................................................................29 Bảng 4: Bảng phân loại các dạng thức chi phí tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang.....................................................................................................................37 Bảng 5: Doanh thu bán hàng theo nhóm lĩnh vực hoạt động tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang ..................................................................................................45 Bảng 6: Lợi nhuận trước thuế theo nhóm lĩnh vực hoạt động tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang ..................................................................................................46 Bảng 7: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo lĩnh vực hoạt động tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2010 ........................................................................48 Bảng 8: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo mặt hàng Vật liệu xây dựng tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2010......................................................56 Bảng 9: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo mặt hàng Nhiên liệu tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2010 ...................................................................59 Bảng 10: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo các Sản phẩm khác tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2010 ...................................................................62 Bảng 11: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo lĩnh vực hoạt động tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2011 ........................................................................66 Bảng 12: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo mặt hàng Vật liệu xây dựng tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2011......................................................70 Bảng 13: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo mặt hàng Nhiên liệu tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2011 ...................................................................73 Bảng 14: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo các Sản phẩm khác tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2011 ...................................................................76 Bảng 15: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo lĩnh vực hoạt động tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2012 ........................................................................78 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xii SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” Bảng 16: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo mặt hàng Vật liệu xây dựng tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2012......................................................83 Bảng 17: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo mặt hàng Nhiên liệu tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2011 ...................................................................87 Bảng 18: Bảng phân tích báo cáo thu nhập theo các Sản phẩm khác tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang năm 2012 ...................................................................89 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xiii SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Đồ thị biến phí .........................................................................................10 Hình 2: Đồ thị định phí .........................................................................................11 Hình 3: Đồ thị chi phí hỗn hợp .............................................................................12 Hình 4: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và các phòng ban tại Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang.........................................................................................................23 Hình 5: Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang 2010 – 2012................................................................................................27 Hình 6: Sơ đồ thể hiện cách thức lập và phân tích các báo cáo bộ phận..............36 Hình 7: Tình hình biến động doanh thu của các lĩnh vực hoạt động của Công ty giai đoạn 2010 – 2012...........................................................................................41 Hình 8: Tình hình lợi nhuận của các lĩnh vực hoạt động của Công ty giai đoạn 2010 – 2012 ..........................................................................................................43 Hình 9: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng lĩnh vực hoạt động năm 2010 .....47 Hình 10: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng trong nhóm Vật liệu xây dựng năm 2010...............................................................................................54 Hình 11: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng trong nhóm Nhiên liệu năm 2010...............................................................................................................57 Hình 12: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng trong nhóm Sản phẩm khác năm 2010 ......................................................................................................60 Hình 13: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng lĩnh vực hoạt động năm 2011 ...63 Hình 14: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng trong nhóm Vật liệu xây dựng năm 2011...............................................................................................68 Hình 15: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng trong nhóm Nhiên liệu năm 2011...............................................................................................................71 Hình 16: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng trong nhóm Sản phẩm khác năm 2011 ......................................................................................................74 Hình 17: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng lĩnh vực hoạt động năm 2012 ...77 Hình 18: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng trong nhóm Vật liệu xây dựng năm 2012...............................................................................................82 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xiv SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” Hình 19: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng trong nhóm Nhiên liệu năm 2012...............................................................................................................85 Hình 20: Cơ cấu doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng trong nhóm Sản phẩm khác năm 2012 ......................................................................................................88 GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xv SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCBP Báo cáo bộ phận CPKB Chi phí khả biến CPBB Chi phí bất biến ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long KTQT Kế toán quản trị SDBP Số dư bộ phận SDĐP Số dư đảm phí SX-KD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định GVHD: Hồ Hữu Phương Chi xvi SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu Xã hội càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh càng được mở rộng, càng mang tính chất đa dạng phức tạp thì nhu cầu thông tin càng trở nên bức thiết và quan trọng. Đứng trước tình thế đó,vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là làm sao có được các thông tin đáng tin cậy được xử lý có hiệu quả nhất. Kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - tài chính của một tổ chức để phục vụ nhu cầu quản lý của các đối tượng bên trong và bên ngoài tổ chức doanh nghiệp có ý nghĩa thật sự quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn toàn cầu hóa nền kinh tế như hiện nay. Đây là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Để đáp ứng được yêu cầu này của các nhà quản lý đòi hỏi kế toán cung cấp thông tin một cách thường xuyên, liên tục và hữu ích phục vụ kịp thời ra quyết định của nhà quản trị ở nhiều cấp độ khác nhau. Chính những yêu cầu về tính tốc độ, linh hoạt, hữu ích của thông tin mà kế toán tài chính không thể đảm trách được, kế toán quản trị ra đời như là một tất yếu khách quan của cơ chế thị thường. Kế toán quản trị ở các doanh nghiệp có ý nghĩa lớn lao giúp tăng cường khả năng hội nhập, tạo nên sự an tâm cho các nhà quản trị khi có trong tay một công cụ hỗ trợ cho quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp. Hoạt động trong nền kinh tế thị trường mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Muốn vậy nhà quản trị phải quản lý doanh nghiệp một cách có hiệu quả. Mà muốn quản lý doanh nghiệp có hiệu quả đòi hỏi các nhà quản trị phải kiểm soát được chi phí doanh thu của từng bộ phận trong doanh nghiệp thông qua các báo cáo bộ phận (BCBP). Phân tích các BCBP giúp người quản lý có thể đánh giá được mức sinh lời của từng bộ phận và phát hiện ra những bộ phận yếu kém có ảnh hưởng bất lợi đối với kết quả lợi nhuận chung của toàn công ty từ đó tìm ra cách giải quyết thích hợp cho phép nâng cao lợi nhuận. Các BCBP còn thể hiện kết quả hoạt động kinh tế, phản ánh một cách tổng quát về mặt tổ chức, quản lý của công ty. Chính vì vậy, cần thấy vai trò quan GVHD: Hồ Hữu Phương Chi -1- SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” trọng của các BCBP đối với người quản lý. Từ tính chất quan trọng nói trên, em đã quyết định chọn đề tài “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công Ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang” làm đề tài luận văn của mình. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.1.2.1. Căn cứ khoa học Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở những kiến thức tác giả đã học và tìm hiểu được: − Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận, được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ Tài chính. Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính: Hiểu rõ về tình hình hoạt động các năm trước của doanh nghiệp; Đánh giá đúng về những rủi ro và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và đưa ra những đánh giá hợp lý về doanh nghiệp. − “ Kế toán quản trị ” của Thạc sĩ Huỳnh Lợi với việc vận dụng mô hình và phương pháp phân bổ chi phí bộ phận phục vụ trong một doanh nghiệp, các chi phí phải được tách ra thành biến phí và định phí để đánh giá chính xác kết quả đạt được của từng bộ phận đạt được của từng bộ phận trong một kỳ kế toán. 1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn Ở nước ta, kế toán quản trị là một phân hệ kế toán còn khà mới mẻ với các công ty doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó lại mang một tầm quan trọng đáng kể trong việc cung cấp thông tin một cách linh hoạt, kịp thời so với kế toán tài chính. Bởi lẽ nó không chỉ đơn thuần phản ánh số liệu trong hiện tại mà còn là công cụ hữu ích nhằm phục vụ cho việc giúp nhà quản trị đưa ra quyết định. Trong đó phải kể đến việc xây dựng và phân tích báo cáo bộ phận, với những đặc điểm riêng biệt thực sự cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đa dạng hóa về chủng loại sản phẩm như Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang. Trên cơ sở phân tích các báo cáo bộ phận theo từng lĩnh vực, từng mặt hàng kinh doanh cụ thể chúng ta sẽ thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng mặt hàng khác nhau để từ đó đưa ra những quyết định trong việc đầu tư hoặc sản GVHD: Hồ Hữu Phương Chi -2- SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” xuất nhằm đạt được tối ưu hóa lợi nhuận của Công ty. Do đó, nội dung đề tài nghiên cứu là có cơ sở khoa học và căn cứ thực tiễn. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Xây dựng và phân tích báo cáo bộ phận tại Công Ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang từ đó đề ra giải pháp, kiến nghị giúp doanh nghiệp kiểm soát, quản lý chi phí và doanh thu của từng bộ phận đạt hiệu quả. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010 – 2012. Mục tiêu 2: Tập hợp và phân loại chi phí cho từng bộ phận, thiết lập và phân tích báo cáo thu nhập bộ phận theo các hướng thích hợp để thấy được bộ phận nào hoạt động hiệu quả hơn. Mục tiêu 3: Tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Phạm vi không gian Đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, trụ sở chính tại số 184 đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 1.3.2. Phạm vi thời gian Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 02/ 2013 đến tháng 04/ 2013. Số liệu được sử dụng trong đề tài được lấy tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang từ năm 2010 đến năm 2012 trong lĩnh vực thương mại. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích cụ thể về tình hình hoạt động của Công ty thông qua việc phân tích các báo cáo thu nhập và chi phí cho từng bộ phận riêng biệt. Tuy nhiên, do hạn chế trong việc thu thập dữ liệu, đề tài chỉ phân tích báo cáo bộ phận trong lĩnh vực thương mại bán hàng mà không đề cập đến lĩnh vực cung cấp dịch vụ của Công ty. 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Dương Thị Cẩm Tú (2007). Thiết lập và phân tích các báo cáo bộ phận tại xí nghiệp MITAGAS Cần Thơ. Qua bài nghiên cứu này, tác giả đã tìm hiểu sâu về GVHD: Hồ Hữu Phương Chi -3- SVTH: Phạm Lệ Hồng “Phân tích các báo cáo bộ phận tại Công ty Cổ Phần Vật tư Hậu Giang” tình hình các bộ phận sản xuất tại Xí nghiệp MITAGAS cũng như các nguyên nhân dẫn đến sự biến động về doanh thu, chi phí và làm rõ những bộ phận nào sản xuất có hiệu quả và chưa hiệu quả. Từ đó, đưa ra các biện pháp cho từng sản phẩm cụ thể để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, đồng thời giúp cho Ban lãnh đạo Xí nghiệp có cái nhìn tổng quát, đánh giá đầy đủ, cụ thể, chính xác hơn hoạt động sản xuất của Xí nghiệp để có thể đưa ra chiến lược kinh doanh hợp lý nhất. Phan Thị Thanh Mai (2008). Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng. Trong bài nghiên cứu này, tác giả đã tìm hiểu về tình hình và thực trạng các báo cáo tại Công Ty Du lịch Đà Nẵng và nêu lên sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở Công Ty Du Lịch Việt Nam. Từ đó xây dựng nên hệ thống báo cáo bộ phận tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Các báo cáo này sẽ là công cụ hữu ích cho các nhà quản trị trong việc đánh giá kết quả của từng bộ phận kinh doanh ở từng đơn vị, từ đó đề ra các quyết định hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. GVHD: Hồ Hữu Phương Chi -4- SVTH: Phạm Lệ Hồng
- Xem thêm -