Tài liệu “phân tích báo tài chính công ty tnhh dịch vụ tân thanh phương 2”

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào, thuộc bất kỳ ngành nghề kinh doanh gì thì lợi nhuận bao giờ cũng là một vấn đề hết sức quan trọng vì lợi nhuận chính là thước đo hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó quyết định sự thành bại của các công ty, doanh nghiệp trên thương trường. Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa, mức độ cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ giữa các công ty, doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới đặt các công ty, doanh nghiệp nước ta trước những cơ hội cũng như những thách thức mới. Do đó, mỗi công ty, doanh nghiệp không những tự lực vươn lên mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình để đứng vững và đạt được những kết quả mong muốn. Muốn như vậy thì các công ty, doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở phân tích kinh doanh. Như chúng ta đã biết, mọi hoạt động của công ty hay doanh nghiệp điều nằm trong mối quan hệ tác động lẫn nhau. Bởi vậy chỉ có thể tiến hành phân tích thì các công ty hay doanh nghiệp mới đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế biểu hiện bằng hệ thống các chỉ ti êu kinh tế kỹ thuật tài chính của công ty hay doanh nghiệp. Đồng thời phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó có thể đánh giá một cách đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu của công tác quản lý. Mặt khác, qua phân tích kinh doanh giúp các công ty, doanh nghiệp tìm ra biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý nhằm huy động mọi khả năng về vốn, lao động, đất đai, … vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Tr ên cơ sở đó, tài liệu phân tích kinh doanh còn Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 1 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của công ty hay doanh nghiệp. Với kiến thức tích lũy được trong thời gian học tập tại trường và thời gian thực tập ba tháng tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tân Thanh Phương 2, được tiếp xúc với hoạt động kinh doanh thực tế của công ty, em đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động kinh doanh. Và là một trong những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực phân tích kinh doanh, em đã quyết định chọn đề tài “Phân tích báo tài chính công ty TNHH Dịch Vụ Tân Thanh Phương 2” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Quá trình nghiên cứu sẽ giúp em hiểu rõ hơn về hoạt động của Công ty cũng như những thành quả mà Công ty đã đạt được. Đồng thời cũng để mở rộng kiến thức nhất định về nội dung và phương pháp phân tích, hỗ trợ cho việc học tập trong hiện tại và tích lũy kiến thức cho công việc trong tương lai. 2. Mục đích nghiên cứu Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp để gia tăng nguồn vốn công ty và nâng cao hơn nữa hoạt động kinh doanh của công ty. 3. Đối tượng nghiên cứuTình hình tài chính của Công ty cổ phần xây dựng cơ khí và thủy lợi Thanh Hóa, Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 4. Phương pháp nghiên cứu Bằng việc áp dụng một số phương pháp khoa học như: Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích báo cáo tài chính của công ty. 5. Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Tân Thanh Phương 2 thông qua các số liệu thống kê trong Bảng cân Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 2 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính của năm 2009 và năm 2010, và năm 2011 6. Bố cục đề tài Đề tài hoàn thành với nội dung 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Dịch Vụ Tân Thanh Phương 2 Chương 3: Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác tài chính tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tân Thanh Phương 2 Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 3 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo tài chính của công ty. Phân tích báo cáo tài chính là quá trình thu thập thông tin, xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện hành và quá khứ của công ty, giữa đơn vị và chỉ tiêu bình quân ngành. Để từ đó có thể xác định được thực trạng tài chính và xu hướng tiềm năng kinh tế của công ty nhằm xác lập một giải pháp kinh tế, điều hành, quản lý khai thác có hiệu quả, để được lợi nhuận như mong muốn. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố kinh tế trong tương lai. Xuất phát từ những yêu cầu trên, Hệ thống báo cáo tài chính ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ – BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành quy định chế độ kế toán tài chính định kỳ bắt buộc doanh nghiệp phải lập và nộp, kèm theo các văn bản, thông tư,... Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01- DNN) + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Mẫu số B02-DNN) + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN) Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 4 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương + Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNN) (Nguồn:Giáo trình phân tích BCTC/Nguyễn Năng Phúc /NXB.ĐHKTQD) 1.2. Ý nghĩa, mục đích của phân tích báo cáo tài chính 1.2.1. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về tài chính cho chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư ban lãnh đạo công ty để họ có những quyết định đúng đắn trong tương lai để đạt được hiệu quả cao nhất về tình hình thực tế của công ty. Đánh giá đúng thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, mật độ, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có để có những chính sách điều chỉnh thích hợp nhằm đạt dược mục tiêu mà công ty đã đặt ra. Cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn, chính sách vay nợ, khả năng sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục đích làm gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Kết quả phân tích tài chính phục vụ cho những mục đích khác nhau, của nhiều đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. 1.2.2. Mục đích phân tích báo cáo tài chính Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp: Mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ để đảm bảo sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà quản trị doanh nghiệp còn quan tâm đến các mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường v.v... Điều đó chỉ thực hiện được khi kinh doanh có lãi và thanh toán được nợ nần. Đối với các ngân hàng, những người cho vay: Mối quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp họ đặc biệt chú ý đến số lượng tiền tạo ra và các tài sản có thể chuyển đối nhanh thành tiền. Ngoài ra, họ còn quan tâm đến số lượng vốn của chủ sở hữu để đảm bảo chắc chắn rằng các khoản vay có thể và sẽ được thanh toán khi đến hạn. Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 5 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương Đối với các nhà đầu tư: Sự quan tâm của họ hướng vào các yếu tố như rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức tăng trưởng, khả năng thanh toán vốn v.v... Vì vậy họ để ý đến báo cáo tài chính là để tìm hiểu những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, khả năng sinh lời hiện tại và tương lai… Đối với nhà cung cấp: Họ phải quyết định xem doanh nghiệp sắp tới có được mua hàng chịu hay không? Vì vậy, họ phải biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và thời gian sắp tới. Đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, các cổ đông, người lao động,...mối quan tâm cũng giống như các đối tượng kể trên ở góc độ này hay góc độ khác. Mối quan tâm của các đối tượng cũng như các quyết định của từng đối tượng chỉ phù hợp và được đáp ứng khi tiến hành phân tích báo cáo tài chính. (Nguồn: Giáo trình phân tích BCTC/Nguyễn Năng Phúc/NXB.ĐHKTQD) 1.3. Nhiệm vụ và mục tiêu phân tích báo cáo tài chính 1.3.1. Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các nhà quản trị, nhà đầu tư, cơ quan nhà nước mà còn mang một nhiệm vụ quan trọng đối với Chính Phủ nước nhà. Trong xu thế cạnh tranh ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp, các nhà quản trị, các nhà lãnh đạo cần phải quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng xã hội, thể hiện sự minh bạch công khai trong kinh doanh tạo ra một thị trường kinh doanh lành mạnh công bằng. 1.3.2. Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính Mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong các báo cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu. Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 6 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định, đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố kinh tế trong tương lai. 1.4. Đối tượng nghiên cứu của phân tích báo cáo tài chính Là hệ thống thông tin kế toán đã được trình bày trên các báo cáo tài chính của doanh nghiêp nhà cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình công nợ,những thông tin về luồng tiền ra và luồng tiên vào của doanh nghiệp 2.1. Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính 2.1.1. Tài liệu phân tích Tài liệu được sử dụng phân tích báo cáo tài chính công ty là: - Bảng cân đối kế toán - Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Bản thuyết minh báo cáo tài chính • Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp. Thông thường bảng cân đối kế toán được trình bày dưới dạng bảng cân đối số dư các tài khoản kế toán: Một bên phản ánh tài sản và một bên phản ánh nguồn vốn của doanh nghiệp. Số liệu trên bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản; nguồn vốn và cơ cấu Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 7 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương nguồn hình thành của các tài sản đó. Thông qua bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, nghiên cứu và đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, có thể phân tích tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động nguồn vốn vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán gồm: - Phần Tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Căn cứ vào số liệu này có thể đánh giá một cách tổng quát qui mô tài sản và kết cấu các loại vốn của doanh nghiệp hiện có đang tồn tại dưới hình thái vật chất. Xét về mặt pháp lý, số lượng của các chỉ tiêu bên phần tài sản thể hiện số vốn đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. - Phần nguồn vốn: Phản ánh những nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và đang sử dụng vào thời điểm lập báo cáo. Về mặt kinh tế, khi xem xét phần nguồn vốn các nhà quản lý có thể thấy được thưc trạng tài chính của doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng. Về mặt pháp lý thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp về tổng số vốn được hình thành từ những nguồn khác nhau. • Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp. Số liệu trên báo cáo này cung cấp những thông tin tổng hợp nhất về tình hình và kết quả sử dụng các tiềm năng về vốn, lao động kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý. Kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm 2 phần: - Phần 1: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh (Lãi, lỗ). Phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày số liệu của kỳ trước (để so sánh), tổng số phát sinh của ký báo cáo và số luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. - Phần 2: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 8 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương Phần này gồm các chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và các khoản phải nộp khác. • Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Thông tin phản ánh trong bảng cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin có cơ sở để đánh giá khả năng tạo ra tiền và việc sử dụng những khoản tiền đã tạo ra trong các hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 phần: - Phần 1: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như tiền bán hàng tiền thu từ các khoản phải thu thương mại, các chi phí bằng tiền như tiền trả cho người cung cấp (trả ngay trong kỳ là khoản tiển trả cho các khoản nợ từ kỳ trước ), tiền thanh toán cho công nhân viên về tiền lương và BHXH,...các khoản chi phí khác bằng tiền (chi phí văn phòng phẩm, công tác phí,...). - Phần 2: Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư. Phản ánh dòng tiền thu vào và chi ra có liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư bao gồm: + Đầu tư cơ sở vật chất cho bản thân doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ. + Đầu tư vào các đơn vị khác dưới hình thức góp vốn liên doanh, đầu tư chứng khoán, cho vay không phân biệt đầu tư ngắn hạn hay dài hạn. Dòng tiền lưu chuyển được tính toàn bộ các khoản thu do thanh lý, bán TSCĐ, thu hồi các khoản đầu tư vào các đơn vị khác,... và các khoản chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, chi để đầu tư vào các đơn vị khác. - Phần 3: Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 9 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài bao gồm các nghiệp vụ làm tăng, giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp như chủ doanh nghiệp góp vốn, vay vốn (không phân biệt vay dài hạn hay vay ngắn hạn ), nhận vốn liên, doanh phát hành cổ phiếu, trái phiếu trả nợ vay,... Dòng tiền lưu chuyển được tính bao gồm toàn bộ các khoản thu, chi liên quan như tiền vay nhận được, tiền thu được như góp vốn liên doanh bằng tiền, do phát hành cổ phiếu trái phiếu bằng tiền, thu lãi tiền gửi. • Bản thuyết minh báo cáo tài chính Thuyết minh báo cáo tài chính là một báo cáo tổng hợp được sử dụng để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác chưa trình bày rõ ràng, chi tiết và cụ thể được. Khi lập thuyết minh báo cáo tài chính cần chú ý: + Phần trình bày bằng lời phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất trên số liệu các báo cáo khác. + Đối với báo cáo quý: các chỉ tiêu thuộc phần chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp phải thống nhất trong cả niên độ kế toán, nếu có sự thay đổi phải trình bày lý do thay đổi. + Trong các biểu số liệu, các cột số liệu thể hiện số kế hoạch của kỳ báo cáo, cột số thực hiện kỳ trước thể hiện số liệu của kỳ ngay trước kỳ báo cáo. + Các chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp chỉ sử dụng trong thuyết minh báo cáo tài chính năm. Các báo cáo tài chính có mối liên hệ mật thiết với nhau, mối sự thay đổi một chỉ tiêu trong báo cáo này hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới báo cáo kia. Trình tự đọc, hiểu và kiểm tra các báo cáo tài chính phải được bắt đầu từ báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết hợp với bảng cân đối kế toán để đọc, kiểm tra bảng cân đối kế toán này. 2.1.2. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 10 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương Đối với công ty khi áp dụng các phương pháp phân tích báo cáo tài chính chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính. Để thực hiện được điều này thì việc phân tích báo cáo tài chính một cách cụ thể và rõ nét theo những phương pháp sau: Thiết lập các báo cáo tài chính khi phân tích thì phân tích theo dạng so sánh theo chiều ngang, theo chiều dọc để có thể đánh giá một cách tổng quan về sự tăng giảm hay tốc độ thay đổi của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính công ty cần phân tích. Đánh giá, so sánh các tỷ lệ tài chính khi đã phân tích, chỉ ra sự biến động của các tỷ số theo thời gian, so sánh sự thay đổi giữa các kỳ khác nhau như thế nào, tốc độ biến động cao hay thấp. Thiết lập các dãy số theo thời gian tuỳ theo quy mô phân tích, kế quả phân tích có thể minh hoạ trên đồ thị để đưa ra được các dự báo cần thiết giúp cho việc đưa ra các quyết định quản trị. Thiết lập các mối quan hệ dự báo về các chỉ số tài chính, chỉ ra mối liên quan giữa chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và các báo cáo tài chính dự toán để có quyết định phù hợp nhằm đạt được mục đích kinh doanh của công ty. Điều kiện khi so sánh các chỉ tiêu trong các báo cáo tài chính: + Các chỉ tiêu kinh tế được hình thành trong cùng một khoảng thời gian như nhau. + Các chỉ tiêu kinh tế phải thống nhất về mặt nội dung và phương pháp tính toán. + Các chỉ tiêu kinh tế phải cùng đơn vị đo lường. + Phải cùng quy mô hoạt động với điều kiện kinh doanh tương tự nhau 2.1.3. Sự cần thiết phải phân tích hoạt động kinh doanh Việc phân tích hoạt động kinh doanh là hết sức cần thiết và quan trọng đối với các công ty, doanh nghiệp. Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, sự cần thiết đó xuất phát từ các yêu cầu khách quan của các qui luật kinh tế, từ việc đảm bảo Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 11 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì: - Phân tích hoạt động kinh doanh không những là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh mà còn là công cụ cải tiến cơ chế quản lý kinh doanh. - Phân tích hoạt động kinh doanh cho phép nhà doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trong doanh nghiệp của mình. Chính trên cơ sở này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng chiến lược kinh doanh có hiệu quả. - Phân tích hoạt độnh kinh doanh là cơ sở quan trọng để ra các quyết định kinh doanh. - Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong những ch ức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. - Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro. - Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho các nhà quản lý ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, khi họ có quan hệ về quyền lợi với doanh nghiệp. Vì thông qua phân tích họ mới có thể quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu t ư, cho vay, … với doanh nghiệp 2.1.4 Phân tích khái quát báo cáo tài chính Công thức chung theo phương pháp so sánh ngang đối với các báo cáo tài chính: So sánh theo số tuyệt đối: Cho biết khối lượng, quy mô của công ty đạt được từ các chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân tích và kỳ gốc. Tỷ lệ tuyệt đối (+/-) = Số liệu chỉ tiêu kỳ phân tích - Số liệu chỉ tiêu kỳ gốc Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 12 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương So sánh theo số tương đối: Phản ánh kết cấu mối quan hệ tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của các chỉ tiêu kinh tế. Tỷ lệ tương đối (%) = Số liệu chỉ tiêu kỳ phân tích x 100% Số liệu chỉ tiêu kỳ gốc 2.1.5 Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Để tiến hành phân tích các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ta phải nghiên cứu từng chỉ tiêu đó để theo dõi sự biến động của nó. Các chỉ tiêu như: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế qua các năm. Từ đó đưa ra những nhận xét chung đồng thời tìm ra phương pháp hoạt động hiệu quả. 2.1.6 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán Phân tích bảng cân đối kế toán là phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn. Bên cạnh đó phân tích các nhân tố tác động đến ảnh hưởng tài sản và nguồn vốn. Từ đó đưa ra những biện pháp để cân đối tài sản và nguồn vốn, đảm bảo kinh doanh hiệu quả. 2.1.7 Phân tích khái quát báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ là phân tích dòng tiền vào để biết khả năng tạo ra tiền và phân tích dòng tiền ra để biết được việc sử dụng tiền của công ty. 2.1.8 Phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ số  Phân tích khả năng thanh toán  Phân tích các khoản phải thu: Phân tích khoản phải thu của công ty là một quá trình so sánh các khoản mục đầu năm và các khoản mục cuối năm, tư đó đánh giá tình hình tài chính của công ty. Công thức: Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 13 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và nguồn vốn = Các khoản phải thu Tổng nguồn vốn  Phân tích các khoản phải trả: Phân tích các Khoản phải trả là quá trình so sánh các khoản nợ phải trả với Tổng nguồn vốn của công ty, so sánh các khoản đầu năm và cuối năm, để thấy được mức độ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Công thức: Tỷ số nợ = Tổng nợ phải trả Tổng nguồn vốn  Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền: Tỷ số thanh toán bằng tiền của công ty là tỷ số đo lường số tiền mặt hiện tại có đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả của công ty. Số tiền này còn cho thấy lượng lưu trữ tiền mặt của công ty tới đâu. Công thức: Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt = Tiền + tương đương tiền Nợ phải trả ngắn hạn  Phân tích khả năng thanh toán hiện thời: Phân tích khả năng thanh toán hiện thời là xem xét tài sản của công ty có đủ trang trải cho các khoản nợ ngắn hạn. Công thức: Khả năng thanh toán hiện thời = Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn Trang: 14 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương  Phân tích khả năng thanh toán nhanh: Khả năng thanh toán nhanh cho thấy khả năng thanh toán thực sự của công ty trước những khoản nợ ngắn hạn. Công thức: Tiền + khoản phải thu Khả năng thanh toán nhanh = Nợ ngắn hạn  Phân tích hiệu quả hoạt động  Vòng quay hàng tồn kho: Vòng quay hàng tồn kho phản ánh mỗi quan hệ giữa hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trong một năm và qua đây cũng biết được số ngày hàng tồn kho. Công thức: Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân  Vòng quay các khoản phải thu: Vòng quay khoản phải thu dùng để đo lường tính thanh khoản ngắn hạn cũng như hiệu quả hoạt động của công ty. Công thức: Vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần hàng năm Các khoản phải thu bình quân  Kỳ thu tiền bình quân: là số ngày của một vòng quay các khoản phải thu. Công thức: Kỳ thu tiền bình quân = Sinh viên: Bùi Thu Trang 360 Vòng quay khoản phải thu MSSV: 10022533 Trang: 15 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương  Vòng quay tài sản cố định: Vòng quay tài sản cố định đo lường mức vốn cần thiết phải đầu tư vào tài sản cố định để có được một đồng doanh thu. Công thức: Vòng quay tài sản cố định = Doanh thu thuần Bình quân giá trị TSCĐ  Vòng quay tổng tài sản: Vòng quay tổng tài sản là nhằm đánh giá chung giữa tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Công thức: Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần Bình quân giá trị tổng tài sản  Vòng quay vốn chủ sở hữu: là chỉ tiêu hữu ích để phân tích khía cạnh tài chính của công ty, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra doanh thu. Công thức: Vòng quay vốn chủ sở hữu = Doanh thu thuần Vốn chủ sở hữu  Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính  Tỷ số nợ trên tổng tài sản: Tỷ số nợ trên tổng tài sản là nhằm đo lường mức độ sử dụng nợ của công ty để tài trợ cho tổng tài sản. Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 16 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương Công thức: Tỷ số nợ so với tổng tài sản = Tổng nợ Tổng tài sản  Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu đo lường mức độ sử dụng vốn chủ sở hữu. Công thức: Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu = Tổng nợ Vốn chủ sở hữu  Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu: Tỷ số này phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận và doanh thu nhằm cho biết đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận để đạt được chiến lược kinh doanh của mình. Công thức: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuận ròng Doanh thu  Lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản: Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản của công ty hay còn gọi là tỷ suất sinh lợi căn bản là nhằm đánh giá khả năng sinh lợi căn bản của công ty. Công thức: Tỷ số LNTT và lãi vay so với tổng tài sản = LNTT và lãi vay Tổng tài sản Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 17 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương  Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản dùng để đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty. Công thức: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản = 3.1. Lợi nhuận ròng Tổng tài sản Các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch Vụ Tân Thanh Phương 2 3.1.1. Nhân tố Kinh tế Các nhân tố kinh tế có vai trò quan trọng quyết định đối với việc hình thành và hoàn thiện công tác kinh doanh, khả năng thích ứng của công ty. Các nhân tố kinh tế bao gồm: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất Ngân Hàng, các chính sách kinh tế của nhà nước,... ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trong thời đại nền kinh tế mở cửa, tự do cạnh tranh như hiện nay đòi hỏi mỗi công ty phải có vị thế nhất định đảm bảo chống lại những tác động tiêu cực từ môi trường. Từ đó có các giải pháp hạn chế những tác động xấu 3.1.2. Nhân tố Chính trị, Pháp luật Nhà nước có thể chế chính trị, hệ thống pháp luật rõ ràng, đúng đắn và ổn định sẽ là cơ sở đảm bảo sự thuận lợi, bình đẳng cho các công ty trong nước hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Nhà nước đóng vai trò điều hành quản lý nền kinh tế thông qua các công cụ như: Pháp luật, chính sách thuế, tài chính,...cơ chế chính sách của Nhà nước có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của công ty. 3.1.3. Nhân tố Xã hội Công ty phân tích các nhân tố xã hội như: Dân số, văn hóa, thu nhập,... nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Từ đó giúp công ty xây dựng các Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 18 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm Văn hóa – Xã hội của từng khu vực. 3.1.4. Nhân tố Khách hàng Khách hàng là những người quyết định quy mô và sự thành công hay thất bại trên thị trường của công ty. Là nhân tố quan trọng hàng đầu khi xây dựng chiến lược kinh doanh. Do vậy, công ty đã tìm hiểu và đáp ứng đủ nhu cầu thị hiếu của khách hàng. 3.1.5. Đối thủ cạnh tranh Trong nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh là điều tất yếu, số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành ngày càng nhiều nên mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Công ty đã phân tích các đối thủ cạnh tranh nhằm nắm được các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để từ đó xác định chiến lược nhằm tạo được thế vững mạnh trên thị trường. 3.1.6. Nhà cung cấp Các nhà cung cấp là yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, nó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Các yếu tố nhà cung cấp là: Giá cả, chất lượng, tiến độ giao hàng,... Nếu việc cung ứng hàng hóa gặp khó khăn, giá cả sẽ đẩy lên cao làm cho khả năng cạnh tranh của công ty giảm xuống. Vì vậy, các nhà quản lý của Công ty Tân Thanh Phương phải lựa chọn cho mình những nhà cung cấp thích hợp vừa giảm được chi phí, vừa đảm bảo chất lượng. 3.2. Các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả phân tích tài chính của Công ty TNHH Dich Vụ Tin Học Tân Thanh Phương 2 Hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý có hiệu quả; phối hợp các phòng ban để công ty đi đúng hướng, chiến lược đã định. Đội ngũ quản lý tài chính của công ty có đủ năng lực quản lý, việc kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ hơn để công tác quản lý được tốt hơn. Tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên phát huy hết khả năng, đưa ra sáng kiến trong công việc. Chính sách tăng cường hơn nữa việc quản lý và giám sát sử dụng nguồn vốn và quản lý tài sản trong quá trình kinh doanh để có kế hoạch sử dụng cho hợp lý. Tăng cường hợp tác liên minh với các công ty khác đồng ngành để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 19 Báo cáo tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Phương CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC TÂN THANH PHƯƠNG 2 1. Khái quát về tình hình công ty 1. 1. Đặc điểm và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 1.1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh 1.1.1.1 Giới thiệu về công ty Tên công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Tân Thanh Phương 2 Loại hình DN: Công ty TNHH Địa chỉ: Số 28 Cao thắng. TP Thanh Hóa Điện thoại: 037. 3726568 Fax: 037. 3726588 Email: gm_tanthanhphuong.vn WebSite: http://www.tanthanhphuong.vn Giấy đăng ký kinh doanh : số 2800122089 do Mã số thuế: 2800122089 1.1.1.2. Hoàn cảnh ra đời của công ty Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương được thành lập vào năm 2004 theo Quyết định số 109/NĐ-CP do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 02/04/2004, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Viết Thanh - Ủy viên ban chấp hành hội doanh nghiệp trẻ, ủy viên ban chấp hành hội tin học tỉnh Thanh hóa. Sau 8 năm hoạt động và phát triển (2004-2012), Công ty Tân Thanh Phương ngày nay đã tăng trưởng vượt bậc, trở thành một công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) ở Việt Nam, có hệ thống đại lý tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc quan hệ đối tác với nhiều hãng máy tính lớn trên thế giới, nhà Sinh viên: Bùi Thu Trang MSSV: 10022533 Trang: 20
- Xem thêm -