Tài liệu PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN

  • Số trang: 152 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n  NguyÔn thÞ thu h»ng PH¢N TÝCH B¸O C¸O TµI CHÝNH TæNG C¤NG TY Cæ PHÇN VËT T¦ N¤NG NGHIÖP NGHÖ AN Chuyªn ngµnh: kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch Ngêi híng dÉn khoa häc: ts. Ph¹m ®øc cêng Hµ néi, n¨m 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ Thầy giáo hướng dẫn. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào. Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN...........................................................................................i CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU......................1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................1 1.2 Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.....................2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu.......................................................................................3 1.4 Câu hỏi nghiên cứu.........................................................................................4 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................4 1.6 Phương pháp nghiên cứu................................................................................4 1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu........................................................................6 1.8 Kết cấu của đề tài............................................................................................7 CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP....................................................................................................8 2.1 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp...............8 2.1.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp...................................8 2.1.2 Vai trò và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.................9 2.2 Dữ liệu sử dụng cho phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp................11 2.2.1 Bảng cân đối kế toán..................................................................................11 2.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.......................................................12 2.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.........................................................................13 2.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính...................................................................13 2.3 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp...........................14 2.3.1 Phương pháp so sánh..................................................................................14 2.3.2 Phương pháp loại trừ.................................................................................15 2.3.3 Phương pháp Dupont................................................................................15 2.3.4. Phương pháp đồ thị...................................................................................16 2.3.5. Các phương pháp phân tích khác...............................................................17 2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính trong Công ty cổ phần...................17 2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp...........................................17 2.4.2 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp............21 2.4.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp......................................28 2.5. Các chỉ tiêu tài chính đặc thù của các Công ty cổ phần............................37 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN.....................................................39 3.1.Tổng quan về Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An............39 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................................39 3.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh.................................................................40 3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty................................................42 3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty...........44 3.2. Dữ liệu phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An...................................................................................................46 3.3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An..........................................................................................46 3.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An...................................................................................................47 3.3.1.Phân tích cấu trúc tài chính của Tổng công ty............................................52 3.3.3.Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.......................................76 3.3.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp...........81 3.3.5.Các chỉ tiêu tài chính đặc thù của Công ty cổ phần....................................88 CHƯƠNG 4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN..........................................................................................91 4.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu......................................................................91 4.2. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.......................95 4.3. Các giải pháp tăng cường tình hình tài chính và kết quả kinh doanh.....96 4.3.1. Kiến nghị nhằm cải thiện cấu trúc tài chính.............................................96 4.3.2. Kiến nghị về nâng cao khả năng thanh toán..............................................99 4.3.3. Kiến nghị để tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty...............................101 4.3.4. Kiến nghị để tăng hiệu quả sử dụng tài sản.............................................105 4.4.Điều kiện thực hiện giải pháp.....................................................................107 4.4.1.Đối với doanh nghiệp...............................................................................107 4.4.2 Đối với Nhà nước.....................................................................................109 4.5. Kết luận:.....................................................................................................110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................111 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BCTC Ý nghĩa Báo cáo tài chính CSH Chủ sở hữu CTCP Công ty cổ phần LCTT Lưu chuyển tiền tệ LNST Lợi nhuận sau thuế ROA Return on assets – Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản ROE Return on equity – Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROS Return on sales – Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu SXKD Sản xuất kinh doanh TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng biểu: Bảng 3.1: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn năm 2010-2012...............................................................................................................48 Bảng 3.2: Sự biến động tài sản của Tổng công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An giai đoạn năm 2010- 2012..............................................................................................53 Bảng 3.3: Sự biến động nguồn vốn giai đoạn 2010-2012........................................60 Bảng 3.4. Hệ số biểu diễn mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn thời kỳ 2010-2012 ................................................................................................................................. 63 Bảng 3.5. Phân tích tình hình các khoản phải thu của Tổng công ty vật tư Nông nghiệp Nghệ An.......................................................................................................66 Bảng 3.6. Phân tích tình hình các khoản phải trả của Tổng công ty vật tư Nông nghiệp Nghệ An.......................................................................................................68 Bảng 3.7. Phân tích tình hình phải thu khách hàng, phải trả người bán...................69 Bảng 3.8. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp......................................70 Bảng 3.9.Tóm tắt các luồng lưu chuyển tiền tệ của Tổng công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An..................................................................................................................74 Bảng 3.10: Bảng phân tích các chỉ tiêu về khả năng sinh lời...................................77 Bảng 3.11. Bảng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản...............................................82 Bảng 3.12. Các chỉ tiêu tài chính đặc thù của Công ty cổ phần...............................89 Bảng 4.1 : Mục tiêu cụ thể của Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An ................................................................................................................................. 95 Biểu đồ: Biểu đồ 3.1: Kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn năm 2010-2012...............49 Biểu đồ 3.2: Biến động tài sản ngắn hạn năm 2010 - 2012......................................55 Biểu đồ 3.3: Biến động tài sản dài hạn năm 2010 - 2012.........................................59 Biểu đồ 3.4. Sự biến động của nguồn vốn từ năm 2010-2012.................................59 Biểu đồ 3.5. Biểu đồ biểu diễn quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn năm 2010-2012..............63 Biểu đồ 3.6. Biểu đồ cơ cấu tài sản và nguồn vốn qua các năm 2010-2012............64 Biểu đồ 3.7. Biểu đồ phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn...........................71 Biểu đồ 3.8. Biểu đồ phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn..............................72 Biểu đồ 3.9. Biểu đồ phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty...........................77 Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Khung lý thuyết sử dụng để phân tích báo cáo tài chính..........................5 Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh suất sinh lời theo phương pháp Dupont..................................................................................................................... 16 Sơ đồ 3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty....................................42 Sơ đồ 3.2: Tổ chức bộ máy kế toán của Tổng công ty.............................................45 Trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n  NguyÔn thÞ thu h»ng PH¢N TÝCH B¸O C¸O TµI CHÝNH TæNG C¤NG TY Cæ PHÇN VËT T¦ N¤NG NGHIÖP NGHÖ AN Chuyªn ngµnh: kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch Ngêi híng dÉn khoa häc: ts. Ph¹m ®øc cêng Hµ néi, n¨m 2013 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Chương 1 Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Trên lý thuyết cũng như thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp đóng vai trò hết sức cần thiết. Trên cơ sở xác định tầm quan trọng của việc phân tích báo cáo tài chính, với mong muốn cung cấp thêm thông tin về tình hình tài chính của Tổng công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An, giúp nhà đầu tư, những cá nhân, tổ chức liên quan có cái nhìn khách quan, trung thực và cuối cùng là ra quyết định chính xác với chủ thể Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An, tác giả quyết định chọn đề tài “Phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An” làm đề tài nghiên cứu của mình. 1.2 Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Một số luận văn liên quan đến đề tài nghiên cứu: Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài Công ty cổ phần EVERPIA Việt Nam” của tác giả Biện Thị Thuỷ, Đại học Kinh tế quốc dân. Luận văn “Phân tích BCTC của Công ty CP sữa Việt Nam-Vinamilk”, tác giả Đinh Ngân Hà, Đại học Kinh tế quốc dân. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn đề ra mục tiêu nghiên cứu như sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp;Vận dụng các lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp để phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An nhằm đánh giá thực trạng tài chính của Công ty; Đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định và tăng cường tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Luận văn đã tập trung trả lời cho các câu hỏi sau: Hệ thống chỉ tiêu có thể sử ii dụng để đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp là gì? Vận dụng hệ thống chỉ tiêu tài chính để đo lường tình hình tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An? Kiến nghị giải pháp có thể áp dụng để là cải thiện tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An? 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu của Luận văn, về mặt không gian là thực trạng báo cáo tài chính của Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An, về mặt thời gian luận văn sẽ tiến hành nghiên cứu số liệu dựa trên báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2010 đến năm 2012. 1.6 Phương pháp nghiên cứu Khung lý thuyết sử dụng cho phân tích Phân tích cấu trúc tài chính Phân tích tình hình và khả năng thanh toán Phân tích hiệu quả kinh doanh Tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp Nguồn dữ liệu: Dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính tác giả trực tiếp thu thập được từ tài liệu lưu trữ của Cục thuế Nghệ An. Phương pháp phân tích: Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp so sánh, phân tích ngang, phương pháp phân tích dọc và phương pháp phân tích tỷ suất, phương pháp phân tích Dupont iii Phương pháp trình bày dữ liệu: Các kết quả kinh doanh và chỉ tiêu tài chính của Công ty được trình bày thông qua hệ thống bảng biểu cũng như mô tả bằng các đường biểu diễn, đồ thị để dễ theo dõi, so sánh qua các năm. 1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Về mặt lý luận: Luận văn đã hệ thống hóa những khái niệm, nội dung và cụ thể các phương pháp phân tích, cung cấp những kiến thức cơ bản và cần thiết để phục vụ cho việc đọc, hiểu một bản phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Về thực tiễn: Việc nghiên cứu phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An cho phép những người quan tâm có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của Công ty, phục vụ cho việc đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động và từ đó đưa ra quyết định một cách đúng đắn nhất. Ngoài ra, việc phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An cũng có thể giúp bản thân Công ty và các doanh nghiệp khác trong ngành rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc điều hành và quản lý tài chính doanh nghiệp. 1.8 Kết cấu của đề tài Được chia làm bốn chương, bao gồm: Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu Chương 2: Lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, kiến nghị, giải pháp và kết luận iv Chương 2 Lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 2.1 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp * Khái niệm phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Hiện nay có nhiều khái niệm về Phân tích báo cáo tài chính được đưa ra như sau: Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính, người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai. Nguồn [5, tr442] Phân tích báo cáo tài chính thực chất là phân tích các chỉ tiêu tài chính trên hệ thống báo cáo hoặc các chỉ tiêu tài chính mà nguồn thông tin từ hệ thống báo cáo nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho mọi đối tượng có nhu cầu theo những mục tiêu khác nhau Nguồn [6, tr17] Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp.Nguồn [7, tr14] * Vai trò và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Các đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp có thể chia thành hai nhóm bao gồm: nhóm có quyền lợi trực tiếp và nhóm có quyền lợi gián tiếp. 2.2 Dữ liệu sử dụng cho phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Là hệ thống báo cáo tài chính DN: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính v 2.3 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp Dupount, và một số phương pháp khác (Phương pháp liên hệ trực tuyến, phương pháp liên hệ phi trực tuyến, phương pháp hồi quy, phương pháp chỉ số, phương pháp toán kinh tế...) 2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính trong Công ty cổ phần * Phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp Về thực chất, phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp bao gồm các nội dung như: Phân tích cơ cấu tài sản, phân tích cơ cấu nguồn vốn và phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn. * Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp - Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp Phân tích tình hình công nợ phải thu: Phân tích tình hình công nợ các khoản phải thu dựa trên các chỉ tiêu số vòng quay phải thu của khách hàng, thời gian một vòng quay phải thu của khách hàng. Phân tích tình hình công nợ phải trả: Phân tích các chỉ tiêu liên quan đến khoản phải trả cho người bán dựa trên các chỉ tiêu số vòng quay, thời gian một vòng quay phải trả người bán. - Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp Tiến hành đánh giá các hệ số: Chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán tổng quát, chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, Chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh, Chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán lãi tiền vay: - Phân tích khả năng thanh toán qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích khả năng thanh toán thông qua báo cáo LCTT cho một kỳ hoạt động sẽ giúp cho DN xây dựng được các quyết định, chiến lược nhằm đáp ứng khả năng thanh toán để nâng cao độ tin cậy của DN trong các quyết định kinh doanh. * Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên các góc độ: Hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng tài sản. vi Các chỉ tiêu thường sử dụng: Tỷ suất sinh lời của vốn, Tỷ suất sinh lời của TS, Tỷ suất sinh lời của DT, Tỷ suất sinh lời của VCSH * Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp - Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản chung Tiến hành đánh giá các chỉ tiêu sau: Tỷ suất sinh lời của TS, Số vòng quay của TS, Suất hao phí của TS so với DT thuần, Suất hao phí của TS so với LN sau thuế - Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp Thường sử dụng các chỉ tiêu sau: Tỷ suất sinh lời của TS ngắn hạn, Số vòng quay của TS ngắn hạn, Suất hao phí của TS ngắn hạn so với DT, Suất hao phí của TS ngắn hạn so với LN sau thuế, Số vòng luân chuyển của TS ngắn hạn, Thời gian 1 vòng luân chuyển của TS ngắn hạn, Hệ số đảm nhiệm của TS ngắn hạn - Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp Thường sử dụng các chỉ tiêu sau: Tỷ suất sinh lời của TS dài hạn, Sức sản xuất của TS dài hạn, Suất hao phí của TS dài hạn so với DT, Suất hao phí của TS dài hạn so với LN, Tỷ suất sinh lời của TSCĐ, Sức sản xuất của TSCĐ, Suất hao phí của TSCĐ 2.5. Các chỉ tiêu tài chính đặc thù của các Công ty cổ phần Các nhà đầu tư thường xem xét các chỉ tiêu tài chính liên quan trực tiếp đến lợi ích của mình để từ đó đưa ra các quyết định mua cổ phiếu hoặc đầu tư vào các lĩnh vực khác như: Thu nhập một cổ phiếu (EPS), Thu nhập một cổ phiếu phổ thông (EPSC), Cổ tức của một cổ phiếu phổ thông (DPS) Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An vii 3.1.Tổng quan về Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An * Lịch sử hình thành và phát triển Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An tiền thân Tiền thân là Công ty Tư liệu sản xuất được thành lập ngày 01/6/1960. Từ một Công ty 100% vốn nhà nước, đến năm 2009 thì trở thành Tổng công ty CP Vật Tư nông nghiệp Nghệ An hoạt động 100% vốn do cổ đông đóng góp. * Đặc điểm hoạt động kinh doanh Tổng công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An với ngành nghề kinh doanh chính sản xuất, mua bán phân bón, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, và chế biến nông sản thực phẩm. * Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty Bộ máy quản trị của Công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, cấp dưới thực hiện nhiệm vụ từ cấp trên trực tiếp, các cấp quản lý khác nhau, các phòng ban khác nhau đều có mối quan hệ tương hỗ nhau để hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được vận hành thông suốt. * Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty - Đặc điểm vận dụng tổ chức bộ máy kế toán: Tổ chức bộ máy kế toán Tổng công ty áp dụng là mô hình kế toán phân tán. - Đặc điểm vận dụng hệ thống kế toán tại Công ty: Tổng công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 các Thông tư sửa đổi bổ sung có liên quan của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. 3.2. Dữ liệu phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An Tác giả đã tiến hành thu thập các dữ liệu lưu trữ tại Cục thuế tỉnh Nghệ An liên quan đến Tổng công ty vật tư Nông nghiệp Nghệ An trong ba năm từ 20102012 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. 3.3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An viii Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích so sánh biến động thay đổi của các chỉ tiêu tài chính trong kỳ phân tích. Đồng thời, tác giả sử dụng kĩ thuật xây dựng biểu đồ để biểu diễn sự biến đổi và kết cấu của các chỉ tiêu tài chính. Ngoài ra tác giả còn sử dụng phương pháp Dupon nhằm đánh giá sự tác động tương hỗ giữa các tỷ số tài chính. 3.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhận thấy lợi nhuận trước thuế của năm 2012 giảm rất mạnh so với năm 2011 đặc biệt là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, đây là dấu hiệu đáng cảnh báo. *Phân tích cấu trúc tài chính của Tổng công ty Tổng tài sản (nguồn vốn) biến động trong 3 năm qua để phù hợp với chiến lược kinh doanh của từng năm. Cơ cấu tài sản cũng như cơ cấu nợ (tỷ lệ nợ dài hạn và nợ ngắn hạn trong tổng nợ) của Công ty là khá hợp lý, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Tổng công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An tương đối an toàn. Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất phân bón và các sản phẩm nông nghiệp có tỷ lệ tài sản ngắn hạn cao trong tổng tài sản nhưng trong cơ cấu tài sản và nguồn vốn Công ty luôn sử dụng cả vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả để tài trợ cho tài sản của mình. Trong đó xu hướng dùng khoản nợ ngắn hạn để tài trợ cho tài sản của Công ty trong năm 2012 giảm mạnh, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. * Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán Nhìn chung tình hình thanh toán của Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An trong giai đoạn 2010, 2011 là chưa tốt nhưng sang năm 2012 các hệ số phân tích khả năng thanh toán trong năm 2012 đều mức an toàn cho phép. Trong năm 2011 lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm, mà nguyên nhân chủ yếu là do lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm. Tuy nhiên sang năm 2012 ix Công ty đã cải thiện đáng, lưu chuyển tiền thuần dương và tăng mạnh, đặc biệt là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Như vậy trong kỳ phân tích thì năm 2012 lượng tiền mặt cũng như khả năng thanh toán của Công ty cải thiện hơn. * Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An nhìn chung không cao, do đặc điểm ngành sản xuất chính của Công ty là sản xuất phân bón còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, thị trường tiêu thụ phân bón, điều kiện thời tiết nhưng về chủ quan Công ty cũng cần xem xét lại về công tác quản lý chi phí cũng như công tác quản lý tài sản của mình. * Phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Trong 3 năm 2010, 2011 và 2012 vừa qua, các nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản đều có xu hướng giảm dần. Đối với nhóm chỉ tiêu hàng tồn kho vòng quay hàng tồn kho lại giảm. Chính điều này làm cho Công ty bị ứ đọng vốn trong hàng tồn kho, giảm hiệu quả sử dụng vốn. Không chỉ vậy hiệu quả sử dụng tài sản cố định cũng có xu hướng giảm dần, Công ty cần xem xét lại công tác quản lý tài sản ngắn hạn cũng như dài hạn của mình. * Các chỉ tiêu tài chính đặc thù của Công ty cổ phần Các chỉ tiêu thu nhập và cổ tức mỗi cổ phiếu phổ thông của Công ty tăng trong năm 2011, tuy nhiên lại có dấu hiệu sụt giảm vào năm 2012. Mức giảm là khá lớn, đây là dấu hiệu thiếu tích cực cho thấy rằng nhà đầu tư đang giảm niềm tin vào cổ phiếu của Công ty. x Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu, kiến nghị giải pháp và kết luận 4.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất phân bón, kết quả kinh doanh của Công ty ngoài các nhân tố chủ quan còn chịu ảnh hưởng rất lớn của các nhân tố khách quan như điều kiện thời tiết, khí hậu, giá nguyên liệu nhập khẩu...do đó sự suy giảm doanh thu, lợi nhuận năm 2012 của Công ty có thể hiểu một phần do ảnh hưởng nặng nề của cuộc suy thoái kinh tế nói chung và sự suy giảm mà các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước đang phải đối mặt nói riêng. * Về cấu trúc tài chính: Cấu trúc tài chính của Tổng công ty Cổ phần VTNN Nghệ An mặc dù được đánh giá là không chứa đựng nhiều rủi ro trong thanh toán nhưng lại chứa đựng nhiều tồn tại về hiệu quả sử dụng tài sản, khi mà Công ty sử dụng hầu hết nguồn tài trợ thường xuyên để tài trợ cho tài sản ngắn hạn, Công ty không bị phụ thuộc nhiều vào việc vay vốn từ các tổ chức tài chính và chiếm dụng vốn các đơn vị bên ngoài, không chịu nhiều áp lực trả nợ vay tín dụng tuy nhiên Công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ sử dụng tài sản không hiệu quả * Về tình hình công nợ phải thu, phải trả và khả năng thanh toán Nhìn chung tổng các khoản phải thu, phải trả biến động theo chiều hướng kinh doanh của Công ty trong kỳ phân tích. Trong đó công ty cần quan tâm nhiều hơn khoản phải thu khách hàng, phải trả tiền vay vì các khoản này chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong các khoản phải thu, phải trả trong giai đoạn này của Công ty. Trong thời kỳ 2010-2012, Công ty đã có nhiều tiến bộ trong việc cải thiện khả năng thanh toán ngắn hạn cũng như dài hạn. Về khả năng thanh toán dài hạn thì chỉ số về khả năng thanh toán lãi tiền vay giảm mạnh tuy chưa đến mức báo động nhưng Công ty cần có chiến lược kinh doanh và vay vốn hợp lý, để tránh trường hợp lợi nhuận không đủ dùng để trang trải lãi vay. Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bước sang năm 2012 Công ty đã cải thiện đáng kể việc lưu chuyển dòng tiền của mình. xi * Về hiệu quả kinh doanh của Công ty: Các tỷ suất phản ánh hiệu quả kinh doanh và sức sinh lời của các Công ty giảm dần qua các năm và đặc biệt trong năm 2012 giảm mạnh so với năm 2010, 2011 cho thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2012 giảm và không hiệu quả. Đây là một dấu hiệu xấu trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Dựa vào phân tích Dupont nhận thấy nguyên nhân của hiện tượng ROE giảm rõ rệt trong giai đoạn 2011-2012 là do sự biến động giảm xuống đồng loạt của cả ba chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận doanh thu, vòng quay tài sản bình quân và hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu. Do năm 2012 là năm ngành sản xuất phân bón trong nước đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng về chủ quan Công ty cũng cần xem xét lại về công tác quản lý chi phí cũng như công tác quản lý tài sản của mình. Ngoài ra qua phân tích sự biến động của các chỉ tiêu doanh thu và chi phí của Tổng công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An trong giai đoạn 2010-2012 cho thấy trong năm 2012 công tác quản lý giá vốn hàng bán còn bất cập chưa chặt chẽ. * Về hiệu quả sử dụng tài sản: Trong 3 năm 2010, 2011 và 2012 các nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản đều có xu hướng giảm dần. Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại trong lĩnh vực sản xuất vật tư nông nghiệp, tài sản chủ yếu của doanh nghiệp là tài sản ngắn hạn thì sự giảm sút của nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn trong thời kỳ qua, đặc biệt trong năm 2012 vừa qua là một dấu hiệu xấu. Không chỉ vậy hiệu quả sử dụng tài sản cố định cũng có xu hướng giảm dần, Công ty cần xem xét lại công tác quản lý tài sản ngắn hạn cũng như dài hạn của mình. * Về chỉ tiêu tài chính đặc thù của Công ty cổ phần Trong giai đoạn từ năm 2010-2012 các chỉ tiêu thu nhập và cổ tức mỗi cổ phiếu phổ thông của Công ty khá biến động, nếu năm 2011 các chỉ tiêu này tăng theo chiều hướng tích cực thì đến năm 2012 lại đột ngột giảm sút. Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty giảm mạnh, cho thấy mức kỳ vọng của nhà đầu tư vào Công ty thấp, Công ty cần phải có những biện pháp hữu hiệu để làm tăng tính hấp dẫn cũng như tăng giá trị cổ phiếu của mình.
- Xem thêm -