Tài liệu Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cp tân cảng cái mép

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - CÁI MÉP                                 Ngành            :  KẾ TOÁN  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  Giảng viên hướng dẫn  : PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN    Sinh viên thực hiện       : NGUYỄN THỊ CẨM TÚ  MSSV : 1215181274  Lớp: 12HKT07                          TP. Hồ Chí Minh, 2014    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - CÁI MÉP                                 Ngành            :  KẾ TOÁN  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  Giảng viên hướng dẫn  : PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN    Sinh viên thực hiện       : NGUYỄN THỊ CẨM TÚ  MSSV : 1215181274  Lớp: 12HKT07                      TP. Hồ Chí Minh, 2014        LỜI CAM ĐOAN    Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu  trong báo cáo khoá luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty Cổ Phần Tân Cảng -  Cái Mép, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm  trước nhà trường về sự cam đoan này.    TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả   Nguyễn Thị Cẩm Tú i  năm 2014  LỜI CẢM ƠN    Lần đầu tiên em xin gởi lời cảm ơn đến các thầy cô của trường Đai học Công  Nghệ TP.HCM, đặc biệt là các thầy cô khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng của  trường đã tạo điều kiện cho em làm khoá luận tốt nghiệp này, đây là một cơ hội tốt  để cho em có thể thực hành các kỹ năng được học trên lớp và cũng giúp ích rất lớn  để em càng ngày càng tự tin về bản thân mình hơn.  Em  xin  gởi  lời  cảm  ơn  chân  thành  đến  giáo  viên  hướng  dẫn  thầy  PGS.TS  Phan Đình Nguyên trong suốt thời gian vừa qua đã không ngại khó khăn và đã nhiệt  tình hướng dẫn, giúp đỡ em có thể hoàn thành tốt bài khoá luận tốt nghiệp này.  Em xin gởi lời cảm ơn đến toàn bộ các cán bộ nhân viên Công ty Cổ Phần  Tân Cảng - Cái Mép, đặc biệt là các anh chị trong phòng Tài chính – kế toán đã trực  tiếp hướng dẫn và đã cho em nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian thực  tập tại Công ty.  Trong  quá  trình  thực  tập,  cũng  như  trong  quá  trình  làm  bài  khoá  luận  khó  tránh  khỏi  sai  sót,  rất  mong  các  Thầy,  Cô  bỏ  qua.  Đồng  thời  do  trình  độ  lý  luận  cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài khoá luận không thể tránh khỏi  những  thiếu sót,  em  mong  nhận  được ý  kiến  đóng  góp  Thầy,  Cô  để  em học  thêm  nhiều kinh nghiệm.  Em xin chân thành cảm ơn !    TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng       Nguyễn Thị Cẩm Tú ii  năm 2014    iii    NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  …………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………    Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng ….năm 2014 Giảng viên hướng dẫn iv  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TCCT  Công ty cổ phần Tân Cảng – Cái Mép  PGĐKD  Phó giám đốc kinh doanh  PGĐKT  Phó giám đốc kỹ thuật  P.KD  Phòng kinh doanh  P.TC – KT  Phòng tài chính – kế toán  P.TCHC  Phòng tài chính hành chính  P.KT – VT  Phòng kỹ thuật – vật tư  NH  Ngân hàng  DTBH và CCDV  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  LN  Lợi nhuận  KD  Kinh doanh  TNDN  Thu nhập doanh nghiệp  CP  Chi phí  TC  Tài chính  CPBH  Chi phí bán hàng  CPQLDN  Chi phí quản lý doanh nghiệp  DOL  Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh  DFL  Độ nghiêng đòn bẩy tài chính  DTL  Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp  CB – CNV  Cán bộ - công nhân viên  ROE  Tỷ số lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu  BHXH  Bảo hiểm xã hội  BHYT  Bảo hiểm y tế  KPCĐ  Kinh phí công đoàn  v  DANH MỤC CÁC BẢNG  Trang  Bảng 2.1 Phân tích kết cấu và tình hình biến động tài sản tại Công ty ..................... 29  Bảng 2.2 Phân tích tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tại Công ty ....................... 31  Bảng 2.3 Phân tích kết cấu vốn bằng tiền tại Công ty.............................................. 32  Bảng 2.4 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn tại Công ty ............................... 33  Bảng 2.5 Phân tích nợ phải trả tại Công ty .............................................................. 34  Bảng 2.6 Phân tích nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty ............................................ 35  Bảng 2.7 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty........................................... 36  Bảng 2.8 Bảng phân tích tác động của đòn bẩy lên doanh lợi và rủi ro .................... 38  Bảng 2.9 Bảng tình hình lợi nhuận của Công ty ...................................................... 45  Bảng 2.10 Bảng tình hình nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của Công ty ............... 48  vi  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty ........................................................... 23  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức kế toán của Công ty .......................................................... 25  Sơ đồ 2.3: Cách thức sử dụng phần mềm kế toán tại Công ty ................................... 27  Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán theo chứng từ ghi sổ tại Công ty ......................... 28  vii  MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1  1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................. 1  2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................ 2  3. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 2  3.1 Không gian nghiên cứu ................................................................................... 2  3.2 Thời gian nghiên cứu ...................................................................................... 2  4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 2  5. Kết cấu đề tài ....................................................................................................... 2  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH  NGHIỆP ...................................................................................................................... 3  1.1  Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phân tích báo cáo tài chính .... 3  1.1.1 Khái niệm .................................................................................................... 3  1.1.2 Mục đích ...................................................................................................... 3  1.1.3 Ý nghĩa ........................................................................................................ 3  1.1.4 Tác dụng của việc phân tích báo cáo tài chính.............................................. 4  1.2  Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính ...................................... 5  1.2.1 Nhiệm vụ ..................................................................................................... 5  1.2.2 Mục tiêu ...................................................................................................... 5  1.3  Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính ..................................... 5  1.3.1 Tài liệu được sử dụng phân tích báo cáo tài chính ........................................ 5  1.3.1.1 Bảng cân đối kế toán .............................................................................. 5  1.3.1.1.1 Mục đích của bảng cân đối kế toán ................................................. 5  1.3.1.1.2 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán ............................................ 6  1.3.1.1.3 Các thành phần của bảng cân đối kế toán ........................................ 6  1.3.1.1.4 Phân tích bảng cân đối kế toán ........................................................ 6  viii  1.3.1.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................... 7  1.3.1.2.1 Mục đích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .................... 7  1.3.1.2.2 Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................. 7  1.3.1.2.3 Kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ................................ 7  1.3.1.2.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ............................. 7  1.3.1.3 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ ............................................................. 7  1.3.1.3.1 Bản chất, ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ ............................ 7  1.3.1.3.2 Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ ......................................... 8  1.3.1.3.3 Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ ................................... 8  1.3.1.4 Bảng thuyết minh báo cáo tài chính ........................................................ 9  1.3.2 Phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính .................................. 9  1.3.2.1 Phương pháp phân tích ........................................................................... 9  1.3.2.2 Điều kiện so sánh ................................................................................... 9  1.3.2.3 Tiêu chuẩn so sánh ................................................................................. 9  1.3.2.4 Mục tiêu so sánh .................................................................................. 10  1.3.2.5 Phân tích theo chiều dọc và phân tích theo chiều ngang ....................... 10  1.4 Nội dung phân tích ........................................................................................... 10  1.4.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán ............................... 10  1.4.1.1 Phân tích tình hình biến động cơ cấu tài sản ......................................... 10  1.4.1.2 Phân tích tình hình biến động và kết cấu nguồn vốn ............................. 12  1.4.2 Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .. 13  1.4.2.1 Phân tích tình hình doanh thu ............................................................... 13  1.4.2.2 Phân tích tình hình lợi nhuận ................................................................ 13  1.4.2.3 Phân tích tác động của đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi ................. 14  1.4.2.4 Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính ............................ 15  1.4.2.4.1 Tỷ số khả năng thanh toán ............................................................ 15  ix  1.4.2.4.2 Cơ cấu vốn .................................................................................... 16  1.4.2.4.3 Các tỷ số hoạt động ....................................................................... 17  1.4.2.4.4 Tỷ số sinh lợi ................................................................................ 18  1.4.3 Phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước của  Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép ................................................................. 19  1.4.3.1 Ý nghĩa ................................................................................................ 19  1.4.3.2 Mục đích .............................................................................................. 20  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  TÂN CẢNG - CÁI MÉP............................................................................................ 21  2.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty ................................... 21  2.1.1 Giới thiệu về Công ty ................................................................................. 21  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty ................................................. 21  2.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý tại Công ty .............................................................. 23  2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Công ty ................................................................ 23  2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban ................................................ 23  2.3.1 Bộ máy tổ chức kế toán tại Công ty ........................................................... 25  2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ ............................................................................. 25  2.4 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp ................................................ 27  2.5 Tổ chức nghiệp vụ kế toán tại Công ty ............................................................. 27  2.5.1 Hình thức sổ sách kế toán .......................................................................... 27  2.5.2 Cách thức tiến hành sổ sách kế toán ........................................................... 28  2.6 Thực trạng tình hình lập và báo cáo tài chính tại Công ty ................................. 29  2.6.1 Phân tích tình hình báo cáo tài chính năm tại Công ty ................................ 29  2.6.1.1 Lập bảng cân đối kế toán tại Công ty .................................................... 29  2.6.1.2 Phân tích kết cấu và tình hình biến động tài sản tại Công ty ................. 29  2.6.1.3 Phân tích tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tại Công ty .................... 31  x  2.6.1.4 Phân tích kết cấu vốn bằng tiền tại Công ty .......................................... 32  2.6.1.5 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn tại Công ty............................ 33  2.6.1.6 Phân tích nợ phải trả tại Công ty .......................................................... 34  2.6.1.7 Phân tích nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty ......................................... 35  2.6.2 Phân tích tình hình qua báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty ................. 35  2.6.2.1 Lập báo cáo kết quả kinh doanh tại Công ty ......................................... 35  2.6.2.2 Phân tích tình hình doanh thu ............................................................... 36  2.6.2.3 Phân tích tác động đòn bẩy lên doanh lợi và rủi ro ............................... 38  2.6.2.3.1 Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh .................................................... 38  2.6.2.3.2 Độ nghiêng đòn bẩy tài chính (DFL) ............................................. 39  2.6.2.3.3 Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp (DTL) ............................................ 39  2.6.3 Phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính ................................... 39  2.6.3.1 Phân tích tỷ số khả năng thanh toán ...................................................... 39  2.6.3.1.1 Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành ............................................ 39  2.6.3.1.2 Tỷ số khả năng thanh toán nhanh .................................................. 40  2.6.3.1.3 Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay ................................................. 40  2.6.3.2 Cơ cấu vốn ........................................................................................... 41  2.6.3.2.1 Tỷ số nợ trên tài sản ...................................................................... 41  2.6.3.2.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu ........................................................ 41  2.6.3.3 Phân tích tỷ số hoạt động ...................................................................... 41  2.6.3.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho ........................................................... 41  2.6.3.3.2 Số vòng quay các khoản phải thu .................................................. 42  2.6.3.3.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định .................................................. 42  2.6.3.3.4 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản .................................................. 42  2.6.3.3.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu ................................................. 43  2.6.4 Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận và tỷ xuất lợi nhuận của Công ty ........ 43  xi  2.6.4.1 Mục đích và ý nghĩa ............................................................................. 43  2.6.4.2 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu ............................................................. 47  2.6.4.3 Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ............................................... 47  2.6.4.4 Tỷ số lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu (ROE) .................................. 48  2.6.5 Phân tích tình hình nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước cùa Công ty ................. 48  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG –  CÁI MÉP ................................................................................................................... 50  3.1 Nhận xét chung về tình hình tài chính của Công ty ........................................... 50  3.1.1 Thuận lợi của Công ty ................................................................................ 50  3.1.2 Khó khăn đối với Công ty .......................................................................... 50  3.1.2.1 Về cơ cấu tài sản .................................................................................. 51  3.1.2.2 Về cơ cấu nguồn vốn ............................................................................ 51  3.1.2.3 Về hoạt động kinh doanh ...................................................................... 51  3.2 Kiến nghị về tình hình tài chính tại Công ty ..................................................... 52  3.2.1 Về cơ cấu tài sản ........................................................................................ 52  3.2.2 Về cơ cấu nguồn vốn ................................................................................. 53  3.2.3 Về hoạt động kinh doanh ........................................................................... 53  3.2.4 Kiến nghị khác ........................................................................................... 54  KẾT LUẬN ............................................................................................................... 57  xii  LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh nghiệp nào đều gắn liền với hoạt  động tài chính. Do đó, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng đến  tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả và tình hình thực hiện các mặt hoạt động  của doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính. Các báo cáo này cung cấp  thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanh nghiệp cho nhà quản lý, chủ sở  hữu, các nhà tài trợ từ bên ngoài, các nhà đầu tư tương lai, cơ quan chức năng…  Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước,  các  doanh nghiệp thuộc  các  loại  hình  sở  hữu khác  nhau  nhưng  đều được  cạnh  tranh  bình đẳng trước pháp luật. Công ty cổ phần tân Cảng – Cái Mép là một Công ty được  sự  quản  lý  của  Nhà  nước  nhưng  vẫn  gặp  nhiều  khó  khăn  trong  kinh  doanh  như:  sự  cạnh tranh gay gắt của các Công ty lớn, chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và có  nước ngoài đầu tư vào các Công ty cùng ngành. Ngoài ra, sự biến động không ngừng  của thị trường đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng là yếu tố làm cho  tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, Công ty còn chịu sự áp  lực về vốn đầu tư, chi phí lãi vay của Công ty khá lớn, trong khi một số dự án trung và  dài hạn của Công ty chưa mang được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, chi phí nguyên liệu,  chỉ số giá tiêu dùng, tỷ giá tăng cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá thành dịch vụ của  Công ty. Từ những khó khăn đó, doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường  cần phải có những chiến lược phù hợp với xu thế phát triển. Bởi lẽ, để hoạt động kinh  doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần nhanh chóng nắm bắt những  tín hiệu của thị trường, xác định đúng đắn về nhu cầu vốn, sử dụng vốn, chi phí hợp lý  để đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy các doanh nghiệp cần nắm vững được những nhân  tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến tình hình tài chính  doanh nghiệp.   Chính vì thế, trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép,  tôi thức được tầm quan trọng của việc tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo  tài  chính  của  doanh  nghiệp.  Do  đó,  tôi  quyết định  đi  tìm  hiểu  về  đề  tài:  “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép” để thực hiện khoá luận  tốt nghiệp của mình.  1  2. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu của đề tài này nhằm tìm hiểu, phân tích, đánh giá tình hình tài chính  của Công ty. Chính vì thế, quá trình phân tích chủ yếu dựa vào sự biến động của các  báo cáo tài chính để thực hiện các nội dung: đánh giá khái quát tình hình tài chính của  Công ty, phân tích sự biến động trong các khoản mục của bảng cân đối kế toán cũng  như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích các tỷ số tài chính để đưa ra một  số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty.  3. Phạm vi nghiên cứu 3.1 Không gian nghiên cứu Trong  đề  tài  này,  em  tập  trung  nghiên  cứu  và  phân  tích  tình  hình  tài  chính  của  Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép thông qua các bảng báo cáo tài chính của Công  ty gồm: Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu  chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.  3.2 Thời gian nghiên cứu Do quá trình tiếp xúc chưa nhiều, thời gian thực tập còn hạn chế nên chưa thể  kết hợp chặt chẽ giữa vấn đề tài chính với các yếu tố thị trường cũng như xu hướng  phát triển của Công ty. Với hai phương pháp so sánh và liên hệ cân đối nên đề tài chỉ  giới hạn trong việc phân tích tình hình tài chính của một Công ty riêng lẽ chưa kết hợp  với các Công ty khác cùng ngành nghề. Do đó việc phân tích, đánh giá tình hình của  Công ty một cách toàn diện và xác thực là điều rất khó khăn. Với kiến thức hạn hẹp,  tôi xin tìm hiểu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép. 4. Phương pháp nghiên cứu Thu thập thông tin và tài liệu từ nguồn tài liệu nội bộ của Công ty bằng phương  pháp tổng hợp, so sánh và phân tích báo cáo tài chính của Công ty.  5. Kết cấu đề tài Gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp.  Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép.  Chương 3: Nhận xét, kiến nghị và giải pháp tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép.  2  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phân tích báo cáo tài chính 1.1.1 Khái niệm Phân tích báo cáo tài chính là tiến trình xử lý, tổng hợp các thông tin được thể  hiện trên báo cáo tài chính và các báo cáo thuyết minh bổ sung thành các thông tin hữu  ích cho công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, thành các dữ liệu làm cơ sở cho nhà  quản lý, nhà đầu tư, người cho vay, hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại và dự đoán tiềm  năng trong tương lai để đưa ra những quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư  thích hợp, đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác.  Hệ  thống  báo  cáo  tài  chính  ban  hành  theo  quyết  định  15/2006/QĐ-BTC  ngày  20/03/2006 do Bộ Tài Chính ban hành quy định chế độ kế toán tài chính định kỳ bắt  buộc doanh nghiệp phải lập và nộp, kèm theo các văn bản, Thông tư, Chuẩn mực bổ  sung đến Thông tư 20/2006/TT-BTC Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006, hệ  thống báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm:  - Bảng cân đối kế toán          Mẫu số B 01-DN  - Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    Mẫu số B 02-DN  - Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ        Mẫu số B 03-DN  - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính      Mẫu số B 09-DN  1.1.2 Mục đích Là giúp nhà phân tích đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi,  tiềm năng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá những triển vọng cũng như những  rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp, từ đó để đưa ra quyết định thích hợp.  1.1.3 Ý nghĩa - Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho chủ sở  hữu,  người  cho  vay,  nhà  đầu  tư,  ban  lãnh  đạo  Công  ty.  Để  họ  có  những  quyết  định  đúng đắn trong tương lai để đạt được hiệu quả cao nhất về tình hình thực tế của doanh  nghiệp.  - Đánh giá đúng thực trạng của Công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, mật  độ, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản hiện có tìm ra sự tồn tại và nguyên nhân để có biện  3  pháp phù hợp trong kỳ dự đoán. Để có những chính sách điều chỉnh thích hợp nhằm  đạt được mục tiêu mà Công ty đặt ra.  - Cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn, chính sách vay nợ, mật độ sử  dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục đích làm gia tăng lợi nhuận trong  tương  lai.  Kết  quả  phân  tích  tài  chính  phục  vụ  cho  những  mục  đích  khác  nhau,  có  nhiều đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính.  1.1.4 Tác dụng của việc phân tích báo cáo tài chính - Đối với nhà quản lý: Mối quan tâm của họ là điều hành quá trình sản xuất  kinh  doanh  sao  cho  có  hiệu  quả,  tìm  được  lợi  nhuận  tối  đa và  khả  năng  trả nợ.  Dựa  trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính nhà quản lý có thể định hướng hoạt động, lập kế  hoạch, kiểm tra tình hình thực hiện và điều chỉnh quá trình hoạt động sao cho có  lợi nhất.  - Đơn vị chủ sở hữu: Họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự  an toàn của tiền vốn bỏ ra, thông qua phân tích báo cáo tài chính để giúp họ đánh giá  hiệu  quả  của  quá  trình  sản  xuất  kinh  doanh,  khả  năng  điều  hành  hoạt  động  của  nhà  quản trị để quyết định sử dụng hoặc bải miển nhà quản trị, cũng như quyết định phân  phối kết quả kinh doanh.  - Đối với chủ nợ: Mối quan tâm của họ hướng vào khả năng trả nợ của doanh  nghiệp.  Do  đó,  họ cần  chú  ý  tình  hình  và khả  năng  thanh  toán  của  đơn  vị  cũng  như  quan tâm đến lượng vốn chủ sở hữu, khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng  trả  nợ  được  hay  không  trước  khi  quyết  định  cho  vay,  bán  chịu  sản  phẩm  cho  doanh nghiệp…  - Đối với nhà đầu tư tương lai: Điều mà họ quan tâm đầu tiên đó là sự an toàn  của  lượng  vốn  đầu  tư,  kế  đó  là  mức  độ  sinh  lãi, thời  gian  hoàn vốn.  Vì  vậy, họ  cần  những  thông  tin  tài  chính,  tình  hình  hoạt  động,  kết  quả  kinh  doanh,  tiềm  năng  tăng  trưởng của doanh nghiệp. Do đó, họ thường phân tích báo cáo tài chính của đơn vị qua  các thời kỳ, để quyết định đầu tư vào đơn vị hay không, đầu tư dưới hình thức nào và  đầu tư vào lĩnh vực nào.  - Đối với cơ quan chức năng: Như cơ quan thuế, thông qua thông tin trên báo  cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với Nhà nước, cơ  quan thống kê tổng hợp phân tích thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê…    4  1.2 Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính 1.2.1 Nhiệm vụ Phân tích báo cáo tài chính không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ đối với các nhà  quản trị, nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước mà còn là mang một nhiệm vụ quan trọng đối  với chính phủ Nhà nước. Trong xu thế cạnh tranh ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp,  các nhà quản trị, các nhà lãnh đạo cần phải quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng xã hội  nó còn là một sự thể hiện quan tâm cộng đồng xã hội, thể hiện sự minh bạch công khai  kinh doanh tạo ra một thị trường kinh doanh lành mạnh công bằng.  1.2.2 Mục tiêu Mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để “hiểu được  các con số” hoặc để “nắm các con số”, tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính  như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy,  người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm  để miêu tả những  quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu.  Tiếp theo, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra  quyết định, một mục tiêu quan trọng khác nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự  đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay  tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các  công cụ và kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn  cứ về tình hình tài chính tương lai của Công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính  trong  quá  khứ  và  hiện  tại,  và  đưa  ra ước tính  tốt  nhất về  khả năng của  những sự  cố  trong tương lai.  1.3 Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính 1.3.1 Tài liệu được sử dụng phân tích báo cáo tài chính 1.3.1.1 Bảng cân đối kế toán 1.3.1.1.1 Mục đích của bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài  sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định dưới hình thái tiền tệ theo giá trị tài  sản và nguồn hình thành tài sản. Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng để nghiên  cứu, đánh giá  một cách tổng quát tình  hình  và kết quả kinh doanh, trình độ sử dụng  vốn và triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.      5  1.3.1.1.2 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán - Cột số đầu năm: lấy số liệu từ cột số cuối năm của bảng cân đối kế toán được  lập vào cuối năm trước để ghi.  - Cột số cuối năm: lấy số dư cuối kỳ của các tài khoản tổng hợp và chi tiết phù  hợp với từng chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán để ghi.  - Lấy số dư cuối năm trên sổ Cái của các tài khoản từ loại 1 đến loại 4 để ghi  vào các chỉ tiêu tương ứng trên bảng cân đối kế toán.  - Các tài khoản dự phòng: tài khoản 129, 139, 159, 229; tài khoản hao mòn tài  sản cố định 214; tài khoản 412, 413, 421 nếu phát sinh nợ thì được ghi âm và theo quy  định và ghi trong ngoặc đơn.  -  Các  khoản  trả  trước  cho  người  bán  và  các  khoản  phải  trả  cho  người  bán,  khoản nợ phải thu khách hàng và khoản khách hàng ứng trước không được bù trừ khi  lập bảng cân đối kế toán mà dự vào sổ chi tiết để phản ánh vào từng chỉ tiêu cho phù  hợp với quy định.  1.3.1.1.3 Các thành phần của bảng cân đối kế toán  - Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có thuộc quyền quản lý và  sử dụng của doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo. Căn cứ vào số liệu này có thể  đánh giá một cách tổng quát quy mô tài sản và kết cấu các loại vốn doanh nghiệp hiện  có đang tồn tại dưới hình thái vật chất. Xét về mặt pháp lý, số lượng của các chỉ tiêu  bên  phần  tài  sản  thể  hiện  số  vốn  đang  thuộc  quyền  quản  lý  và  sử  dụng  của  doanh nghiệp.   -  Phần nguồn vốn:  Phản  ánh  những  nguồn  vốn  mà doanh  nghiệp  quản lý  và  đang sử dụng vào thời điểm lập báo cáo. Về mặt kinh tế, khi xem xét phần nguồn vốn  các nhà quản trị có thể biết trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang  quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp.   1.3.1.1.4 Phân tích bảng cân đối kế toán   - Xem xét sự biến động của tổng tài sản và của từng loại tài sản. Qua đó thấy  được quy mô kinh doanh, năng lực kinh doanh của Công ty.    - Xem xét  cơ cấu vốn có hợp lý hay không? Cơ cấu vốn có tác động như thế  nào đến quá trình kinh doanh.    - Khái quát xác định mức độ độc lập (hoặc phụ thuộc) về mặt tài chính của  kinh doanh.  6 
- Xem thêm -