Tài liệu Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng thương mại 68

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ ---------- BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 68 (GIAI ĐOẠN 2011 – 2013) GIÁO VIÊN HD : TH.S. LÊ ĐỨC THIỆN SINH VIÊN TH : TRƯƠNG THỊ HỒNG MSSV : 11023873 LỚP : CDTD13TH THANH HÓA, THÁNG 03 NĂM 2014. Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là báo cáo của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nếu trong bài báo cáo tốt nghiệp này là tôi tự thu thập, trích dẫn. Tuyệt đối không sao chép từ bất kỳ một tài liệu nào. Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 i Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện LỜI CẢM ƠN “Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Kinh Tế của trường Đại Học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã giảng dạy em trong thời gian qua, đặc biệt em xin cảm ơn Lê Đức Thiện là người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và làm báo cáo thực tập. Nhờ sự hướngdẫn và dìu dắt cuả thầy cô, em đã tích luỹ được những kiến thức cơ bản đáng quý, đồng thời qua thời gian làm báo cáo thực tập em có điều kiện ứng dụng những kiến thức của mình vào thực tiễn, qua đó giúp em đúc kết được những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục bước chân trên con đường sự nghiệp sau này. Em xin cảm ơn các anh chị tại Ban Kế toán– Tài chính Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại 68 đã tạo điều kiện cho em thực tập và cung cấp tài liệu, thông tin cũng như truyền đạt những kinh nghiệm quý báu để giúp em hoàn thành báo cáo thực tập này!” Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 ii Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 iii Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ……………ngày …. Tháng …. Năm 2014 Giảng viên Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 iv Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ……………ngày …. Tháng …. Năm 2014 Giảng viên Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 v Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị BKS : Ban kiểm sát CNV : Công nhân viên TSCĐ : Tài sản cố định LNST : Lợi nhuận sau thuế KD : kinh doanh GT : Giao thông XDTM : Xây dựng thương mại XDDD : Xây dựng dân dụng KNTT : Khả năng thanh toán SXKD : Sản xuất kinh doanh TSNH : Tài sản ngắn hạn Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 vi Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................i LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP............................................................iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN..............................................iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN...................................................v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..................................................................vi MỤC LỤC...........................................................................................................vii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ..............................................................................xi LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài............................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu......................................................................................2 3. Phương pháp nghiên cứu................................................................................2 4. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................2 5. Bố cục: gồm 3 chương...................................................................................2 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.................................................................................................3 1.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH..............................................3 1.1.1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính.....................................................3 1.1.2. Mục đích phân tích tình hình tài chính.....................................................3 1.1.3. Ý nghĩa phân tích tình hình tài chính......................................................5 1.1.4. Mục tiêu phân tích tình hình tài chính.....................................................5 1.1.5. Nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính....................................................6 1.1.6. Nội dung phân tích...................................................................................6 1.2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH..7 1.2.1. Tài liệu phân tích......................................................................................7 1.2.2. Phương pháp phân tích.............................................................................9 1.2.2.1. Phân tích theo chiều ngang................................................................9 1.2.2.2. Phân tích theo xu hướng.....................................................................9 Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 vii Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện 1.2.2.3. Phân tích theo chiều dọc..................................................................10 1.2.2.4. Phương pháp tỷ số............................................................................10 1.2.2.5. Phương pháp liên hệ cân đối............................................................11 1.3. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH..........................................................11 1.3.1. Phân tích nhóm tỷ số thanh toán............................................................11 1.3.2 Phân tích nhóm chỉ số hoạt động...........................................................14 1.3.2.1. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho(vòng)..............................................14 1.3.2.2. Kỳ thu tiền bình quân( ngày)...........................................................14 1.3.2.3. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định.....................................................15 1.3.3. Phân tích nhóm chỉ số đòn bẩy ( cơ cấu tài chính )...............................15 1.3.3.1. Tỷ số nợ so với tổng tài sản.............................................................16 1.3.3.2. Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu.......................................................16 1.3.3.3. Khả năng thanh toán lãi vay ( lần )..................................................16 1.3.4. Phân tích nhóm tỷ số sinh lợi.................................................................17 1.3.4.1. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu (ROS) (%)......................................17 1.3.4.2. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) (%)...................................17 1.3.4.3. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%).............................17 1.3.4.4. Tỷ suất sinh lời của Vốn..................................................................18 1.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH...............................................18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY............20 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY..................................................................20 2.1.1 Qúa trình hình thành................................................................................20 2.1.2 Mốt số đặc điểm về Công ty...................................................................20 2.1.2.1 Năng lực và kinh nghiệm của Công ty..............................................20 2.1.2.2 Các ngành kinh doanh chính.............................................................21 2.1.3 Hoạt động tư vấn xây dựng....................................................................21 2.1.3.1 Công tác quy hoạch...........................................................................21 2.1.3.2 Lập dự án các công trình:..................................................................22 2.1.3.3 Thiết kế kiến trúc:.............................................................................22 Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 viii Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện 2.1.3.4 Khảo sát xây dựng.............................................................................22 2.1.3.5 Thẩm tra:...........................................................................................22 2.1.3.6 Quản lý dự án....................................................................................23 2.1.3.7 Các công việc tư vấn khác................................................................23 2.1.3.8 Công tác tổ chức thi công xây dựng..................................................23 2.1.4 Hoạt động kinh doanh thương mại..........................................................23 2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty...............................................................23 2.1.5.1 Nguyên tắc đối với cơ cấu quản lý công ty.......................................23 2.1.5.2 Bộ máy quản lý của Công ty.............................................................24 2.1.5.3 Số lượng cán bộ CNV.......................................................................28 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XDTM 68...............................................................................................28 2.2.1 Phân tích khái quát tình hình huy động vốn............................................29 2.2.2 Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của Công ty.....................30 2.2.3 Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng nguồn vốn...............................31 2.2.3.1 Phân tích tình hình tài sản.................................................................32 2.2.3.2 Phân tích tình hình nguồn vốn..........................................................36 2.2.4 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần tư vấn XDTM 68.........................................................................................................39 2.2.4.1 Phân tích tình hình công nợ..............................................................39 2.2.4.2 Phân tích khả năng thanh toán.........................................................42 2.2.5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.................................................45 2.2.6 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh...............................................49 2.2.7 Phân tích hiệu quả kinh doanh................................................................50 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY..............................................................................52 3.1 ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CHUNG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH.............................................................................................................52 Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 ix Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện 3.2 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG TƯƠNG LAI.....................................................................................53 3.2.1. Định hướng phát triển của công ty:........................................................53 3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty:.............................................................53 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:........................................................................54 3.2.1. Về tổ chức công tác phân tích tài chính:................................................54 3.2.2. Về công nợ và thanh toán:......................................................................59 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY: ..........................................................................................................................62 KẾT LUẬN.........................................................................................................67 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................68 Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 x Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty.............................................25 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng đánh giá khái quát tình hình huy động vốn...............................29 Bảng 2.2 : Bảng đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của công ty........30 Bảng 2.3 : Bảng phân tích cơ cấu tài sản............................................................33 Bảng 2.4 : Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn......................................................37 Bảng 2.5: phân tích tình hình khái quát khoản phải trả.......................................40 Bảng 2.6: Bảng phân tích tình hình khái quát khoản phải thu............................42 Bảng 2.7 Phân tích khả năng thanh toán của Công ty........................................43 Bảng 2.8 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh..............................................45 Bảng 2.9 Phân tích hiệu suất kinh doanh...........................................................49 Bảng 2.10 Phân tích hiệu quả kinh doanh...........................................................50 Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 xi Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn và thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp để họ có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công sự, nguồn vốn, tài sản các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp là chưa đầy đủ vì nó chưa giải thích được cho người quan tâm biết được rõ về thực trạng hoạt động tài chính, những rủi ro, triển vọng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính sẽ bổ khuyết cho sự thiếu hụt này. Nhận thức được rõ tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp kết hợp giữa kiến thức lý luận được tiếp thu ở nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế, cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 Trang 1 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện nhiệt tình của các cô chú trong phòng kế toán công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại 68 và thầy giáo Lê Đức Thiện tôi đã chọn chuyên đề “ Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại 68 ”. 2. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu là nhằm làm rõ thực trạng của tài chính doanh nghiệp, từ đó chỉ ra những điểm mạnh cũng như những bất ổn của công ty. Đồng thời giúp doanh nghiệp nhìn thấy trước những biến động tình hình tài chính trong tương lai của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp. Bao gồm những nội dung cụ thể như sau: Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty Phân tích hiệu quả và hoạt động sản xuất kinh doanh Lập kế hoạch tài chinh cho những năm sau Đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo và tài liệu của cơ quan thực tập Phương pháp xử lý số liệu: lý luận cơ bản là chủ yếu sau đó tiến hành phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập. So sánh, phân tích, tổng hợp các biến số biến động qua các năm, qua đó có thể thấy thực trạng doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và cả những định hướng trong tương lai. 4. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần TVXD Thương mại 68 qua các năm 2010-2011-2012 5. Bố cục: gồm 3 chương Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính Chương 2 Phân tích tình hình tài chính tại công ty Chương 3 Một số kiến nghị và giải pháp nâng cao năng lực tài chính tại công ty Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 Trang 2 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 1.1.1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính Phân tích tình hình tài chính là một trong những lĩnh vực rất quan trọng không những luôn được quan tâm bởi các nhà quản trị công ty mà còn được quan tâm bởi rất nhiều đối tượng có quyền lợi kinh tế liên quan đến công ty. Phân tích tình hình tài chính được công ty tiến hành trên tất cả các khía cạnh tài chính ở công ty từ lúc huy động vốn, phân phối vốn, sử dụng và bảo toàn phát triển vốn. Trong lĩnh vực kế toán, phân tích tình hình tài chính công ty thường được tiến hành tập trung qua các báo tài chính. Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính hiện hành và quá khứ. Qua đó, người sử dụng thông tin có thể đánh giá đúng thực trạng tài chính của doanh nghiệp, nắm vững tiềm năng, xác định chính xác hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai và triển vọng của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là làm sao cho các con số trên báo cáo tài chính “ biết nó” để người sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương pháp hành động của những người quản lý doanh nghiệp đó. 1.1.2. Mục đích phân tích tình hình tài chính. Nhằm nhận thức đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện, khách quan tình hình khả năng tài chính doanh nghiệp, thấy được sự tác động, ảnh hưởng của nó đến việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kêt quả kinh doanh. Cụ thể qua phân tích tài chính có thể đánh giá được tình hình tổ chức, huy động nguồn vốn kinh doanh, phân bổ vốn cho nhu cầu kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng vốn, tình hình quản lý các khoản phải thu, phải trả… Đồng thời phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm mục đích tìm ra những yếu kém, mâu thuẫn Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 Trang 3 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện còn tồn tại trong công tác tổ chức và quản lý công tác tài chính, qua đó đề ra những phương hướng, biện pháp cải tiến nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp: mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an toàn của tiền vốn bỏ ra để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà quản trị doanh nghiệp còn quan tâm đến các mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường… Điều đó chỉ thực hiện được khi thanh toán được nợ nần. Vì vậy mà phân tích nhằm: + Tạo thành các chu kỳ đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh, tiến hành cân đối tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, trả nợ, rủi ro tài chính của doanh nghiệp. + Định hướng các quyết định của ban giám đốc: quyết định đầu tư, tài trợ, phân chia cổ phần + Là cơ sở dự báo cho các tài chính: kế hoạch đầu tư, phần ngân sách thương mại + Là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý. Đối với các chủ ngân hàng, những người cho vay: mối quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, quan tâm đến báo cáo tài chính doanh nghiệp họ đặc biệt chú ý đến tình hình và khả năng thanh toán của đơn vị cũng như quan tâm đến lượng vốn của chủ sở hữu và các tài sản có thể chuyển đổi thành tiền, khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng trả nợ được hay không khi quyết định cho vay, bán chịu sản phẩm của đơn vị Đối với nhà cung cấp: họ phải quyết định xem có cho phép doanh nghiệp sắp tới có được mua hang chịu hay không. Vì vậy họ có thể biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và thời gian sắp tới Đối với cơ quan chức năng như cơ quan thuế thông qua thông tin trên báo cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ của đơn vị phải thực hiện đối với Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 Trang 4 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện nghĩa vụ nhà nước, cơ quan thống kê tổng hợp phân tích thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê Có thể nói: mục đích chính của phân tích tài chính là giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá đúng sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng của doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn với mục tiêu ma họ quan tâm. 1.1.3. Ý nghĩa phân tích tình hình tài chính Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng tiềm tàng về vốn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Phân tích tình hình tài chính là công cụ quan trọng trong các chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho ra quyết định đúng đắn trong tổ chức quản lý, nhất là chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ công tác quản lý của cáp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nước, xem xét việc cho vay vốn. 1.1.4. Mục tiêu phân tích tình hình tài chính Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp đầy đủ các thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, các nhà cho vay và những người sử dụng thông tin tài chính khác để giúp họ có những quyết định đúng đắn khi ra các quyết định đầu tư, quyết định cho vay. Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp cho các chủ đầu tư, các nhà đầu tư, các nhà cho vay và những người sử dụng thông tin khác trong việc đánh giá khả năng và tính chắc chắn của dòng tiền mặt vào ra và tình hình sử dụng có hiệu quả nhất vốn kinh doanh, tình hình và khả năng thanh toán của công ty. Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 Trang 5 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp những thông tin về nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản nợ, kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sự kiện và các tình huống làm biến đổi các nguồn vốn và các khoản nợ của các công ty. Các mục tiêu phân tích ở trên có mối lien hệ mật thiết với nhau, nó góp phần cung cấp những thông tin nền tảng đặc biệt quan trọng cho quản trị doanh nghiệp ở các công ty. 1.1.5. Nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính ở doanh nghiệp là căn cứ trên những nguyên tắc về tài chính doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình thực trạng và triển vọng hoạt động tài chính, vạch rõ những mặt tích cực và tồn tại của việc thu chi tiền tệ, xác định nguên nhân và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ đối với các nhà quản trị, nhà đầu tư, cơ quan nhà nước mà còn mang một nhiệm vụ quan trọng đối với chính phủ nhà nước. Trong xu thế cạnh tranh ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp, các nhà quản trị, các nhà lãnh đạo cần phải quan tâm nhiều hơn tới cộng đồng xã hội nó còn là một sự thể hiện quan tâm tới xã hội, thể hiện sự minh bạch công khai trong kinh doanh tạo ra một thị trường kinh doanh lành mạnh công bằng. 1.1.6. Nội dung phân tích Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính là đi từ khái quát đến cụ thể bao gồm các nội dung sau: - Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp Phân tích tình hình huy động vốn Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán Phân tích cấu trúc nguồn vốn và cân bằng tài chính Phân tích hiệu quả kinh doanh Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 Trang 6 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện Phân tích hiệu suất 1.2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2.1. Tài liệu phân tích Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo tài chính là những tài liệu chủ yếu được sử dụng khi phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp. a) Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp dưới hình thức tiền tệ vào một thời điểm xác định Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần: tài sản và nguồn vốn -Tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. -Nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Nó cho biết từ nguồn vốn nào của doanh nghiệp có được những tài sản trình bày trong phần tài sản. Bên tài sản và bên nguồn vốn của bảng cân đối kế toán đều có các cột chỉ tiêu: số đầu kỳ, số cuối kỳ. Ngoài các khoản mục có trong tài khoản nội bảng còn có một số khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán như: một số tài khoản thuê ngoài, vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công, hàng hoá nhận bán hộ, ngoại tệ các loại... Dựa vào bảng cân đối kế toán, nhà phân tích có thể nhận biết được loại hình doanh nghiệp, quy mô, mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp.Bảng cân đối kế toán là một tư liệu quan trọngbậc nhất giúp các nhà phân tích đánh giá được khả năng cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn của doanh nghiệp. b) Bảng báo kết quả hoạt động kinh doanh Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là bảng báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 Trang 7 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Lê Đức Thiện một thời kỳ; chi tiết theo hoạt động; tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác; tình hình về thuế giá trị gia tăng. Những khoản mục chủ yếu được phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh: doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài chính, doanh thu từ hoạt động bất thường và chi phí tương ứng từ các hoạt động đó. Những loại thuế như: VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, về bản chất không phải là doanh thu cũng không phải là chi phí của doanh nghiệp nên không phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh. Toàn bộ các khoản thuế đối với doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác được phản ánh trong phần tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm 3 phần chính: Phần lãi lỗ: phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác Phần tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và thuế, bảo hiểm, kinh phí công đoàn và các nghĩa vụ phải nộp khác. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, được hoàn lại, được miền giảm c) Thuyết minh báo cáo tài chính Thuyết minh báo cáo tài chính thực chất là một tài liệu giải thích một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật tại công ty, chi tiết một số chỉ tiêu tài chính trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và chính sách kế toán áp dụng tại công ty Thuyết minh báo cáo tài chính gồm những nội dung sau: Đặc điểm hoạt động của công ty Chính sách kế toán áp dụng tại công ty Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Sinh viên thực hiện: Trương Thị Hồng – MSSV: 11023873 Trang 8
- Xem thêm -