Tài liệu Phân tích báo cáo tài chính công ty cp sữa việt nam vinamilk

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 193 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI ĐỀ ÁN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tên đề tài:Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk Giảng viên hướng dẫn : Cô Nguyễn Phƣơng Quỳnh Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hoàng Phú Đinh Thị Hà Phƣơng Trần Lê Hồng Phúc Huỳnh Lê Xuân Tâm Năm 2012 i Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính TRÍCH YẾU Việt Nam đang ở trên con đƣờng đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới, quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế trong khu vực tiến đến toàn cầu hóa nền kinh tế đòi hỏi các đơn vị quốc doanh phải thay đổi cách suy nghĩ, đƣờng lối tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam.Mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, kinh doanh có hiệu quả và có hiệu quả sử dụng vốn ngày càng cao. Muốn vậy doanh nghiệp phải có đầy đủ những thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán… Những thông tin này rất cần thiết với nhà lãnh đạo, nhà đầu tƣ, các chủ nợ để có thể đƣa ra quyết định đúng đắn trong việc xác định phƣơng hƣớng hoạt động và đầu tƣ. Vì thế việc tiến hành phân tích tình hình tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh để cung cấp thông tin là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn đó đồng thời nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhóm chúng em đã chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk” cho báo cáo đề án của mình. iii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ..............................................................................ii TRÍCH YẾU .............................................................................................................. iii MỤC LỤC .................................................................................................................. iv LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................... viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................ ix DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................... x DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH ................................................................... xi LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................... xiii PHẦN 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ........... 1 1. Các bƣớc thực hiện phân tích tài chính ................................................................ 1 1.1. Thu thập thông tin .......................................................................................... 1 1.2. Xử lý thông tin ............................................................................................... 1 1.3. Dự đoán và ra quyết định ............................................................................... 1 2. Phƣơng pháp phân tích tài chính .......................................................................... 2 2.1. Phƣơng pháp so sánh ..................................................................................... 2 2.2. Phƣơng pháp tỷ lệ .......................................................................................... 2 2.3. Phân tích tài chính Dupont ............................................................................. 3 3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các nhóm chỉ số tài chính ...................... 4 3.1. Nhóm chỉ số thanh toán ................................................................................. 4 3.1.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát ....................................................5 3.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời .....................................................5 3.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh..........................................................6 3.1.4. Hệ số khả năng thanh toán nhanh bằng tiền ..........................................7 3.2. Nhóm chỉ tiêu khả năng hoạt động ................................................................ 8 3.2.1. Vòng quay hàng tồn kho .......................................................................9 3.2.2. Vòng quay toàn bộ vốn .......................................................................10 3.2.3. Kỳ thu tiền bình quân ..........................................................................11 3.3. Hiệu suất sử dụng vốn cố định và tài sản cố định ........................................ 12 3.3.1. Hiệu suất sử dụng vốn cố định ............................................................12 iv Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính 3.3.2. Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn ............................................................12 3.3.3. Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần ...........................................................12 3.3.4. Vòng quay vốn lƣu động .....................................................................12 3.4. Tỷ suất doanh lợi .......................................................................................... 13 3.4.1. Tỷ suất lợi nhuận lợi doanh thu (ROS) ...............................................13 3.4.2. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) .......................................14 3.5. Phân tích kết cấu và sự biến động của Tài sản - Nguồn vốn ....................... 15 PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK18 1. Giới thiệu về công ty .......................................................................................... 18 2. Lịch sử hình thành .............................................................................................. 18 3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi ................................................................... 18 3.1. Tầm nhìn ...................................................................................................... 18 3.2. Sứ mệnh ....................................................................................................... 19 3.3. Gía trị cốt lõi ................................................................................................ 19 4. Triết lý kinh doanh ............................................................................................. 19 5. Chiến lƣợc kinh doanh........................................................................................ 20 6. Sản phẩm của công ty ......................................................................................... 21 6.1. Vinamilk....................................................................................................... 21 6.2. Dielac ........................................................................................................... 21 6.3. Ridielac ........................................................................................................ 21 6.4. V-Fresh ......................................................................................................... 21 6.5. Sữa đặc ......................................................................................................... 21 6.6. Sữa đậu nành ................................................................................................ 21 7. Giới thiệu mã chứng khoán ................................................................................ 22 8. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu cổ đông ...................................................................... 22 8.1. Cơ cấu vốn ................................................................................................... 22 8.2. Sơ đồ tổ chức................................................................................................ 23 8.3. Đầu tƣ ........................................................................................................... 24 8.4. Công ty con và công ty liên kết ................................................................... 25 PHẦN 3: PHÂN TÍCH SWOT ................................................................................. 26 1. Điểm mạnh ......................................................................................................... 26 2. Điểm yếu ............................................................................................................. 26 3. Cơ hội ................................................................................................................. 26 v Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính 4. Thách thức .......................................................................................................... 26 PHẦN 4: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTCP SỮA VIỆT NAM VINAMILK (VNM) QUA CÁC NĂM 2009, 2010, 2011 .................................... 27 1. Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số ....................................................... 27 1.1. Hệ số khả năng thanh toán ........................................................................... 27 1.1.1. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời ...................................................27 1.1.2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh........................................................28 1.1.3. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền ..................................................29 1.2. Hệ số kết cấu tài chính ................................................................................. 30 1.2.1. Hệ số nợ ...............................................................................................30 1.2.2. Hệ số tự tài trợ .....................................................................................31 1.3. Tỷ số hoạt động hay Hiệu suất sử dụng vốn ................................................ 32 1.3.1. Lần luân chuyển (vòng quay) vốn hàng tồn kho .................................32 1.3.2. Kỳ thu tiền bình quân ..........................................................................33 1.3.3. Số lần luân chuyển (vòng quay) vốn lƣu động ...................................34 1.3.4. Hiệu suất sử dụng vốn cố định và tài sản cố định ...............................35 1.3.5. Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn ............................................................37 1.4. Tỷ suất doanh lợi .......................................................................................... 38 1.4.1. Tỷ suất lợi nhuận lợi doanh thu (ROS) ...............................................38 1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROA) ......................................................39 1.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ....................................40 1.5. Nhận xét chung ............................................................................................ 41 2. Phân tích kết cấu và sự biến động của Tài sản - Nguồn vốn .............................. 42 2.1. Cân đối 1 ...................................................................................................... 42 2.2. Cân đối 2 ...................................................................................................... 42 2.3. Cân đối 3 ...................................................................................................... 43 2.4. Cân đối 4 ...................................................................................................... 43 3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn .......................................................................... 44 3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn dƣới góc độ tài sản .................................... 44 vi Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính 3.1.1. Tỷ suất sinh lời của tài sản ..................................................................44 3.1.2. Tỷ suất sinh lời của Tài sản ngắn hạn .................................................44 3.1.3. Tỷ suất sinh lời của Tài sản dài hạn ....................................................45 3.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lƣu động ................................................. 45 4. Phân tích hiệu quả kinh doanh theo mô hình tài chính Dupont ......................... 46 4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ............................................................... 46 4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu................................................. 48 5. Xếp hạng tín nhiệm............................................................................................. 50 5.1. Năm 2009 ..................................................................................................... 50 5.2. Năm 2010 ..................................................................................................... 51 5.3. Năm 2011 ..................................................................................................... 52 PHẦN 5: SO SÁNH VỚI CÔNG TY CÙNG NGHÀNH ........................................ 53 1. Giới thiệu sơ lƣợc về công ty cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk) ........................ 53 1.1. Lịch sử hình thành ........................................................................................ 54 1.2. Chiến lƣợc phát triển của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) ........ 56 1.2.1. Chƣơng trình cải tổ Hanoimilk ...........................................................56 1.2.2. Kế hoạch doanh thu (Đơn vị: tỷ đồng) ................................................56 1.3. Tầm nhìn và sứ mệnh ................................................................................... 57 1.3.1. Tầm nhìn..............................................................................................57 1.3.2. Sứ mệnh ...............................................................................................57 2. So sánh các chỉ số tài chính của VINAMILK và HANOIMILK ....................... 58 2.1. Hệ số khả năng thanh toán ........................................................................... 58 2.2. Hệ số kết cấu tài chính ................................................................................. 59 2.3. Tỷ số hoạt động hay hiệu suất sử dụng vốn ................................................. 61 2.4. Tỷ suất doanh lợi .......................................................................................... 63 PHẦN 6: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ ........................................................................ 64 1. Nhận xét .............................................................................................................. 64 1.1. Điểm mạnh ................................................................................................... 64 1.2. Điểm yếu ...................................................................................................... 64 2. Kiến nghị ............................................................................................................ 65 KẾT LUẬN ............................................................................................................... 66 PHỤ LỤC .................................................................................................................. 67 vii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nội dung cuốn báo cáo này, trƣớc tiên nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn các thầy cô khoa Kinh tế thƣơng mại trƣờng Đại học Hoa Sen đã tận tâm truyền đạt những kiến thức cơ bản cũng nhƣ chuyên môn rất bổ ích trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính cho chúng em. Tiếp đến chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Nguyễn Phƣơng Quỳnh, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn và chỉ bảo tận tình cho nhóm chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề án này. Nhóm chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, các bạn đã cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích cũng nhƣ những trình duyệt web và sách tham khảo đã hỗ trợ chúng em rất nhiều để hoàn thành cuốn đề án một cách hiệu quả và nhanh chóng. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm đã cố gắng hoàn thành báo cáo đúng thời hạn.Cuối cùng nhóm chúng em kính chúc quý Thầy Cô và các anh chị, các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. viii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  BQ : Bình quân  CTCP : Công ty cổ phần  DLTS : Doanh lợi tài sản  DTT : Doanh thu thuần  GHHL : Giới hạn hợp lý  HQSD : Hiệu quả sử dụng  HSSD : Hiệu suất sử dụng  HTK : Hàng tồn kho  LNTT : Lợi nhuận trƣớc thuế  NDH : Nợ dài hạn  NNH : Nợ ngắn hạn  NH : Ngân hàng  TSCĐ : Tài sản cố định  TSNH : Tài sản ngắn hạn  TSDH : Tài sản dài hạn  VCSH : Vốn chủ sở hữu  VCĐ : Vốn cố định  VLĐ : Vốn lƣu động  VT : Vế trái  VP : Vế phải ix Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Phân tích Báo cáo tài chính - PGS. TS. Nguyễn Năng Phúc 2. Websites:  http://www.chungkhoanphuongnam.com.vn  http://www.cophieu68.com  http://www.lasuco.vn  http://tailieu.vn  http://google.com.vn x Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH Hình 1 Cơ cấu vốn công ty..............................................................................................22 Hình 2 Sơ đồ tổ chức công ty ..........................................................................................23 Hình 3 Tình hình đầu tư của công ty ..............................................................................24 Hình 4 Các công ty con và công ty liên kết.....................................................................25 Hình 5 Biểu đồ thể hiện khả năng thanh toán hiện thời 2009 -2011 ..............................27 Hình 6 Biểu đồ thể hiện khả năng thanh toán nhanh 2009 -2011 ..................................28 Hình 7 Biểu đồ thể hiện khả năng thanh toán bằng tiền 2009 - 2011 ............................29 Hình 8 Biểu đồ thể hiện Hệ số nợ của công ty 2009 - 2011 ...........................................31 Hình 9 Biểu đồ thể hiện hệ số tự tài trợ năm 2009 - 2011 .............................................32 Hình 10 Biểu đồ thể hiện hiệu suất sử dụng vốn hàng tồn kho 2009 - 2011 ..................33 Hình 11 Biểu đồ thể hiện kỳ thu tiền bình quân năm 2009 - 2011 .................................34 Hình 12 Biểu đồ thể hiện số lần luân chuyển vốn lưu động 2009 - 2011 .......................35 Hình 13 Biểu đồ hiệu suất sử dụng vốn cố định 2009 - 2011 .........................................36 Hình 14 Biểu đồ thể hiện hiệu suất sử dụng vốn cố định 2009 - 2011 ...........................37 Hình 15 Biểu đồ hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn 2009 - 2011 .........................................38 Hình 16 Biểu đồ tỷ suất lợi nhuận lợi doanh thu năm 2009 - 2011 ...............................39 Hình 17 Biểu đồ thể hiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn năm 2009 - 2011 ..........................40 Hình 18 Biểu đồ thể hiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 2009- 2011 ................41 Hình 19 Chương trình cải tổ của Hanoimilk ..................................................................56 Hình 20 Kế hoạch doanh thu của Hanoimilk..................................................................56 Hình 21 Tầm nhìn và sứ mệnh ........................................................................................57 Hình 22 Biểu đồ Hệ số khả năng thanh toán của Vinamilk ............................................58 Hình 23 Biểu đồ Hệ số khả năng thanh toán của Hanoimilk .........................................59 Hình 24 Biểu đồ Hệ số kết cấu tài chính của Vinamilk ..................................................60 Hình 25 Biểu đồ thể hiện hệ số kết cấu tài chính của Hanoimilk ..................................60 Hình 26 Biểu đồ thể hiện Hiệu quả hoạt động của Vinamilk .........................................61 xi Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính Hình 27 Biểu đồ thể hiện hiệu quả hoạt động của Hanoimilk ........................................62 Hình 28 Biểu đồ thể hiện kỳ thu tiền bình quân của Vinamilk và Hanoimilk .................62 Hình 29 Biểu đồ thể hiện tỷ suất doanh lợi của Vinamilk và Hanoimilk .......................63 xii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính LỜI MỞ ĐẦU Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là dựa vào các chỉ số tài chính để đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hƣởng tới quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh.Từ đó có thể biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động của doanh nghiệp cũng nhƣ những tiềm năng cần phát huy và những nhƣợc điểm cần khắc phục.Dựa vào đó, các nhà quản lý có thể xác định đƣợc nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng nhƣ tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Với một doanh nghiệp hay bất kì tổ chức kinh doanh dù lớn hay nhỏ khi hoạt động đều mong muốn làm sao hoạt động có hiệu quả thu về lợi nhuận nhiều nhất và đạt đƣợc mục tiêu mà công ty đề ra. Để làm đƣợc điều đó đòi hỏi cần có rất nhiều yếu tố cấu thành nên nhƣ vốn, nhân lực, công nghệ… Một trong những việc cần làm là phân tích đƣợc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Quá trình học tập ở trƣờng Đại học Hoa Sen đã giúp chúng em có cơ hội tìm hiểu cách phân tích Báo cáo tài chính, biết cách dựa vào các chỉ tiêu đƣa ra nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của Doanh nghiệp, có thể tiến hành hoàn thiện đề án Phân tích báo cáo Tài chính. Mục tiêu của nhóm chúng em là tính toán các chỉ số tài chính, dựa vào đó phân tích và đƣa ra nhận định hiệu quả kinh doanh, đồng thời kiến nghị đầu tƣ cho Doanh nghiệp.Qua đó chúng em có thể có những nhận thức sâu sắc hơn, có thể đƣa ra nhận xét và kinh nghiệm bổ ích cho bản thân các thành viên về tổng quan tình hình hoạt động và kinh doanh của Doanh nghiệp đƣợc phân tích. Vì thời gian hoàn thiện đề án có giới hạn và vì chƣa có những kinh nghiệm thực tế nên đề án này có thể có những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc sự góp ý của quý Thầy Cô và các bạn. xiii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính PHẦN 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. 1.1. Các bƣớc thực hiện phân tích tài chính Thu thập thông tin Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng giải và thuyết minh hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ cho quá trình dự đoán, lập kế hoạch. Nó bao gồm những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, những thông tin kế toán, những thông tin quản lý khác và những thông tin về số lƣợng và giá trị.Trong đó thông tin kế toán là quan trọng nhất đƣợc phản ánh trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp, đó là những nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Do vậy trên thực tế phân tích tài chính là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp. 1.2. Xử lý thông tin Giai đoạn tiếp theo của phân tích hoạt động tài chính là giai đoạn xử lý thông tin đã thu thập. Trong giai đoạn này ngƣời sử dụng thông tin ở gốc độ nghiên cứu, ứng dụng khác nhau phục vụ mục tiêu phân tích đã đặt ra. Xử lý thông tin là quá trình sắp xếp thông tintheo một mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, đánh giá, xác định nguyên nhân của kết quả đạt đƣợc nhằm phục vụ cho quá trình dự toán và quyết định. 1.3. Dự đoán và ra quyết định Thu thập và xử lý thông tin nhằn chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cần thiết để ngƣời sử dụng thông tin dự toán nhu cầu và đƣa ra các quyết định hoạt động kinh doanh. Đối với chủ doanh nghiệp, phân tích hoạt động tài chính nhằm đƣa ra các quyết định liên quan đến mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tăng trƣởng, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu. Đối với cho vay và đầu tƣ vào doanh nghiệp thì đƣa ra các quyết định về tài trợ đầu tƣ, đối với cấp trên của doanh nghiệp thì đƣa ra các quyết định quản lý doanh nghiệp. 1 Đại học Hoa Sen 2. Đề án Phân tích báo cáo tài chính Phƣơng pháp phân tích tài chính Phƣơng pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tƣợng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Gồm các phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng sau: 2.1. Phương pháp so sánh So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trƣớc để thấy đƣợc xu hƣớng thay đổi tình hình tài chính doanh nghiệp, thấy đƣợc tình hình tài chính của doanh nghiệp đƣợc cải thiện hay xấu đi nhƣ thế nào để có biện pháp khắc phục trong kì tới. So sánh giữa số thực hiện so với kế hoạch để thấy đƣợc mức phấn đấu của doanh nghiệp. So sánh giữa số thực hiện kỳ này với mức bình quân nghành để thấy tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hay xấu, đƣợc hay chƣa so với doanh nghiệp cùng ngành. 2.2. Phương pháp tỷ lệ Phƣơng pháp này dựa trên các ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ tài chính trong quan hệ tài chính.Về nguyên tắc, phƣơng pháp này yêu cầu xác định đƣợc ngƣỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá đƣợc tình hình tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh tỷ lệ của doanh nghiệp với các tỷ lệ tham chiếu. Đây là phƣơng pháp có tính hiện thực cao với các điều kiện áp dụng và bổ sung càng hoàn thiện hơn vì: Nguồn thông tin tài chính và kế toán đƣợc cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn là cơ sở để hình thành những tham chiếu đáng tin cậy nhằm đánh giá nhữn tỷ lệ của doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp. Việc áp dụng tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đẩy nhanh quá trình tính toán hàng loạt tỷ lệ: Phƣơng pháp nảy giúp các nhà phân tích có khái thác hiệu quả những số liệu và phân tích một cách hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục. 2 Đại học Hoa Sen 2.3. Đề án Phân tích báo cáo tài chính Phân tích tài chính Dupont Phân tích Dupont là kỹ thuật phân tích bằng cách chia tỷ số ROA và ROE thành những bộ phận có liên hệ với nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận lên kết quả cuối cùng.Kỹ thuật này thƣờng đƣợc sử dụng bởi các nhà quản lý trong nội bộ công ty để có cái nhìn cụ thể và ra quyết định xem nên cải thiện tình hình tài chính của công ty bằng cách nào. Kỹ thuật phân tích Dupont dựa vào hai phƣơng trình căn bản dƣới đây, gọi chung là phƣơng trình Dupont. Trƣớc hết, chúng ta xem xét mối quan hệ tƣơng tác giữa tỉ số lợi nhuận thuần trên doanh thu (P’dt), tỷ số hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản (HSSDTS) và tỷ số lợi nhuận thuần trên tổng tài sản (ROA) Công thức: ROA = = = ROA = P’dt x HSSDTS Phƣơng trình này cho thấy Doanh lợi tài sản (DLTS) phụ thuộc vào 2 yếu tố:  Thu thập của doanh nghiệp trên mỗi đồng doanh thu là bao nhiêu (DLDT).  Một đồng tài sản thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu (HSSDTTS). Sự phân tích này cho phép xác định chính xác nguồn gốc làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, hoặc do doanh thu bán hàng không đủ lớn để tạo ra lợi nhuận (Hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp không cao), hoặc do lợi nhuận thuần trên mỗi đồng doanh thu quá thấp. Trên cơ sở nhà quản trị phải có biện pháp điều chỉnh phù hợp: hoặc đẩy mạnh tiêu thụ để tăng HSSDTTS hoặc tiết kiệm chi phí để DLDT hoặc cả hai. Thứ hai, chúng ta xem xét tỷ lệ sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đƣợc tạo thành bởi các mối quan hệ sau: ROE = x x = Kí hiệu: Tổng tài sản là A (Assets), Vốn chủ sở hữu là E (Equity), Tổng nợ là D (Debt). 3 Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính Ta có: = = = = Chúng ta có thể viết lại phƣơng trình trên nhƣ sau: ROE = x x = ROE = DLDT x HSSDTS x Điều này nói lên rằng nhà quản trị có 3 chỉ tiêu để quản lí ROE:  DLDT phản ánh tỷ trọng lợi nhuận trƣớc thuế trong donah thu bán hàng của doanh nghiệp. Khi DLDT tăng lên có nghĩa là doanh nghiệp quản lý doanh thu và quản lý chi phí có hiệu quả.  Doanh thu tạo đƣợc từ mỗi đồng tài sản hay gọi là số vòng quay tài sản.  1/(1 - HSN) là hệ số nhân vốn chủ sở hữu, nó phản ánh mức độ huy động vốn từ bên ngoài của doanh nghiệp. Nếu hệ số này tăng chứng tỏ doanh nghiệp tăng vốn huy động từ bên ngoài.  ROE của doanh nghiệp có thể phát triển lên bằng cách: sử dụng hiệu quả tài sản hiện có (gia tăng vòng quay tài sản), tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, gia tăng đòn cân nợ. 3. 3.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua các nhóm chỉ số tài chính Nhóm chỉ số thanh toán Phân tích khả năng thanh toán là đánh giá tính hợp lý về sự biến động các khoản phải thu, phải trả, tìm ra những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ trong thanh toán nhằm giúp công ty làm chủ tình hình tài chính đảm bảo phát triển của công ty. 4 Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính Ngày nay mục tiêu kinh doanh đƣợc các nhà kinh tế thừa nhận lại một cách trực tiếp hơn nhƣ trả công nợ và có lợi nhuận. Vì vậy khả năng thanh toán đƣợc coi là các chỉ tiêu tài chính đƣợc quan tâm hàng đầu và đƣợc đặc trƣng bằng các chỉ số sau: 3.1.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữ tổng Tài sản mà hiện doanh nghiệp đang quản lý sử dụng với tổng số nợ phải trả. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Nếu hệ số này bằng 1 là báo hiệu sự phá sản ủa doanh nghiệp.Trên thực tế, nếu hệ số này bằng một hoặc gần bằng một có nghĩa là vốn chủ sở hữu không có hoặc bỏ mất toàn bộ.Nếu bán toàn bộ tài sản hiện có (TSLĐ và TSCĐ) sẽ không đủ để trả nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán. 3.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời Phân tích khả năng thanh toán là xem xét tài sản của công ty có đủ trang trải các khoản nợ phải trả trong ngắn hạn. Tỷ số thanh toán hiện hành (Rc), theo tỷ số này thể hiện mối quan hệ tƣơng đối giữa tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn là một trong những thƣớc đo khả năng thanh toán của công ty đƣợc sử dụng rộng rãi. Công thức xác định tỷ số thanh khoản hiện thời bằng giá trị tài sản ngắn hạn chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả. 5 Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính Công thức: Tài sản ngắn hạn Tỷ lệ nợ = Nợ ngắn hạn Tỷ số này đƣợc chấp nhận hay không tùy thuộc vào sự so sánh với những tỷ số thanh toán trung bình ngành mà doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc so với những năm trƣớc để thấy sự tiến bộ hay giảm sút. Giá trị tài sản ngắn hạn bao gồm tiền, chứng khoán ngắn hạn , khoản phải thu và tồn kho. Giá trị nợ ngắn hạn bao gồm khoản phải trả ngƣời bán, nợ ngắn hạn ngân hàng, nợ dài hạn đến hạn trả phải trả thuế, và các khoản chi phí phải trả ngắn hạn khác. Tỷ số thanh khoản hiện thời cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của công ty có bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn có thể sử dụng để thanh toán.Khi tỷ số giảm cho thấy khả năng thanh toán giảm và cũng là dấu hiệu báo trƣớc về những khó khăn tài chính sẽ xảy ra. Nếu tỷ số tăng nghĩa là công ty luôn sẵn sàng thanh toán các khoản nợ. Tuy nhiên nếu tỷ số này quá cao sẽ làm hiệu quả sử dụng vốn nhƣ trƣờng hợp có quá nhiều tiền mặt nhàn rỗi, nợ khó đòi, hàng tồn kho ứ đọng kém phẩm chất. Tỷ số thanh khoản hiện thời (còn gọi là tỷ số thanh khoản ngắn hạn) đƣợc xác định dựa vào số liệu từ bảng cân đối kế toán bằng cách lấy giá trị tài sản ngắn hạn chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả. Tỷ số thanh khoản hiện thời cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của công ty có bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn có thể huy động ngay để thanh toán. 3.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh Các tài sản mang đi thanh toán cho chủ nợ đều chuyển đổi thành tiền.Khả năng thanh toán nhanh đƣợc tính toán dựa trên những TSNH có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền, bao gồm tài sản ngắn hạn trừ hàng tồn kho, vì ta đã biết hàng tồn kho là tài sản khó chuyển đổi thành tiền, nhất là hàng ứ đọng, kém phẩm chất. 6 Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính Công thức: Hệ số khả năng thanh toán nhanh = Hệ số thanh toán nhanh cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp có thể buộc phải sử dụng các biện pháp bất lợi nhƣ bán tài sản với giá thấp để trả nợ. Tuy nhiên, độ lớn của hệ số này cũng phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và kỳ hạn thanh toán các món nợ phải thu. Nhìn chung, hệ số này quá nhỏ thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ, vì vào lúc cần doanh nghiệp có thể buộc phải sử dụng các biện pháp bất lợi nhƣ bán tài sản với giá thấp để trả nợ. Tuy nhiên, độ lớn của hệ số nàu cũng phụ thuộc vào nghành nghề kinh doanh và kỳ hạn thanh toán các món nợ phải thu. 3.1.4. Hệ số khả năng thanh toán nhanh bằng tiền Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền là tỷ số đo lƣờng số tiền hiện có tại công ty có đủ thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả hay không. Tỷ số này chỉ ra tiền dự trữ so với khoản nợ hiện hành. Công thức xác định tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt: Tiền + Các khoản tƣơng đƣơng tiền Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt = Nợ phải trả ngắn hạn Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền cho biết ngay sự khủng hoảng về tài chính của công ty, bởi vì tỷ số này rất nhạy cảm với bất kỳ một sự biến động nhỏ nào trong hoạt động kinh doanh của công ty.Những công ty kinh doanh thiếu tiền thƣờng bị thất bại.Chắc chắn rằng, đối với bất kỳ công ty nào đều mong muốn có tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền hợp lý, nghĩa là có lƣợng tiền đầy đủ để trang trải cho các hoạt động kinh doanh của công ty.Tuy nhiên nếu tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền quá cao, thì quyết định đầu tƣ là cần thiết đƣợc xem xét hơn là dự trữ tiền mặt. 7
- Xem thêm -