Tài liệu Phân tích báo cáo tài chính công ty cp dược hậu giang

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1769 |
  • Lượt tải: 7
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH KẾ TOÁN ĐỀ ÁN: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HẬU GIANG GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: TRẦN LINH ĐĂNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: Lê Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Nhƣ Huyền Đàm Thị Quỳnh Mai Lê Ngọc Hà Mi TP.Hồ Chí Minh 12/2012 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH KẾ TOÁN ĐỀ ÁN: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HẬU GIANG GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: TRẦN LINH ĐĂNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: Lê Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Nhƣ Huyền Đàm Thị Quỳnh Mai Lê Ngọc Hà Mi Ngày nộp đề án: Ngƣời nhận đề án (ký và ghi rõ họ tên) Đại học Hoa Sen Trích yếu  Mục đích và đối tượng nghiên cứu Mục đích: nhằm áp dụng các kiến thức đã học về phân tích báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp vào việc phân tích tình hình hoạt động thực tế của một doanh nghiệp, cụ thể là Công Ty Cổ Phần Dƣợc Hậu Giang (DHG). Việc này đem lại lợi ích cho chúng tôi trong công việc sau này, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan đến đầu tƣ, thẩm định doanh nghiệp nhƣ chứng khoán, ngân hàng… Đối tƣợng nghiên cứu: báo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp từ 2009 đến 2011 của Công Ty Cổ Phần Dƣợc Hậu Giang, bản cáo bạch, biên bản họp đại hội cổ đông, báo cáo thƣờng niên và các thông tin khác liên quan đến công ty.  Phương pháp nghiên cứu đã sử dụng Để nhằm đạt đƣợc những mục đích đã đề ra ở trên, các phƣơng pháp đã đƣợc sử dụng trong quá trình thực hiện đề án này gồm có: thu thập thông tin, sàng lọc dữ liệu, tính toán các số liệu liên quan, tham khảo ý kiến, so sánh đánh giá, và đƣa ra kết luận.  Các kết quả chính và kết luận Sau quá trình nghiên cứu, thực hiện đề án, chúng tôi đã đi đến đƣợc một số kết luận chính nhƣ sau: - Công Ty Cổ Phần Dƣợc Hậu Giang có quá trình phát triển tốt, vững chắc, doanh nghiệp có uy tín, dẫn đầu trên thị trƣờng ngành dƣợc Việt Nam, có sản phẩm đƣợc ngƣời tiêu dùng tín nhiệm và sử dụng rộng rãi. - Đánh giá tín nhiệm của công ty qua 3 năm khảo sát là loại A. Công ty hoạt động có hiệu quả và an toàn. - Các số liệu so sánh với ngành rất khả quan. Từ những kết luận trên, chúng tôi khuyên các nhà đầu tƣ nên xem xét đầu tƣ vào Công Ty Cổ Phần Dƣợc Hậu Giang trong dài hạn. Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang i Đại học Hoa Sen Mục lục Trích yếu ................................................................................................................................... i Mục lục .................................................................................................................................... ii Lời cảm ơn ............................................................................................................................. vii Danh mục hình ảnh và bảng biểu ......................................................................................... viii Dẫn nhập .................................................................................................................................. 1 I. CHƢƠNG MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 2 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................... 2 2. Phƣơng pháp thực hiện .................................................................................................. 2 3. Mục tiêu ......................................................................................................................... 2 4. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................................... 2 II. CƠ SỞ LÝ LUẬN ............................................................................................................ 3 1. Cơ sở lý thuyết ............................................................................................................... 3 1.1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính.................................................................... 3 1.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính ......................................................... 3 2. Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính ........................................................................ 4 Phân tích hoạt động tài chính.................................................................................. 4 2.1. 2.1.1. Ý nghĩa và mục đích ........................................................................................ 4 2.1.2. Hệ số khả năng thanh toán ............................................................................... 4 a. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời ................................................................... 4 b. Hệ số khả năng thanh toán nhanh ........................................................................ 5 c. 2.1.3. a. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền................................................................... 5 Hệ số kết cấu tài chính ..................................................................................... 6 Hệ số nợ ............................................................................................................... 6 b. Hệ số tự tài trợ ..................................................................................................... 6 c. 2.1.4. a. Hệ số thanh toán lãi vay ...................................................................................... 6 Tỷ số hoạt động ................................................................................................ 7 Vòng quay hàng tồn kho ..................................................................................... 7 Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang ii Đại học Hoa Sen b. Kỳ thu tiền bình quân .......................................................................................... 7 Vòng quay vốn lƣu động ..................................................................................... 8 c. d. Hiệu suất sử dụng vốn cố định và tài sản cố định ............................................... 8 e. Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn ............................................................................ 9 2.1.5. a. Tỷ số doanh lợi ................................................................................................ 9 Tỷ số lợi nhuận lợi doanh thu (ROS) .................................................................. 9 b. Tỷ số lợi nhuận trên vốn (ROA) ....................................................................... 10 c. 2.2. Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ..................................................... 10 Phân tích khái quát tình hình tài chính ................................................................. 11 2.2.1. Tổng số nguồn vốn......................................................................................... 11 2.2.2. Tỷ số tự tài trợ ................................................................................................ 11 2.2.3. Tỷ số tự tài trợ tài sản dài hạn ........................................................................ 11 2.2.4. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát ............................................................. 12 2.2.5. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ........................................................ 12 2.2.6. Hệ số khả năng thanh toán nhanh .................................................................. 12 2.2.7. Hệ số khả năng chi trả .................................................................................... 12 2.2.8. Tỷ số đầu tƣ.................................................................................................... 13 2.2.9. Suất sinh lợi của tài sản (ROA) ..................................................................... 13 2.2.10. Suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE) .................................................... 13 Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán ........................................ 14 2.3. 2.3.1. a. Phân tích tình hình thanh toán ....................................................................... 14 Phân tích tình hình các khoản phải thu ............................................................. 14 b. Phân tích tình hình các khoản phải trả .............................................................. 14 c. Phân tích mối quan hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả ........................... 15 2.3.2. 2.4. Phân tích khả năng thanh toán ....................................................................... 16 Phân tích kết cấu và sự biến động của Tài sản và Nguồn vốn ............................. 16 2.4.1. Phân tích kết cấu và sự biến động tài sản ...................................................... 16 2.4.2. Phân tích kết cấu và sự biến động nguồn vốn ................................................ 17 2.4.3. Phân tích quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn ................................................. 18 Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang iii Đại học Hoa Sen 2.4.4. Phân tích tình hình tài trợ và mức độ đảm bảo vốn theo quan điểm luân chuyển vốn ................................................................................................................... 19 2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ............................................................................ 22 2.5.1. Ý nghĩa và mục đích ...................................................................................... 22 2.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn dƣới góc độ tài sản ..................................... 22 a. Các chỉ tiêu ........................................................................................................ 22 b. Phƣơng pháp phân tích ...................................................................................... 22 2.5.3. a. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lƣu động ................................................... 23 Các chỉ tiêu ........................................................................................................ 23 b. Các bƣớc phân tích ............................................................................................ 23 2.5.4. Phân tích ROA theo phƣơng pháp Dupont .................................................... 23 2.5.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn dƣới góc độ nguồn hình thành tài sản ........ 24 III. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DƢỢC HẬU GIANG (DHG) ......................................... 25 1. Giới thiệu về công ty ................................................................................................... 25 1.1. Sơ lƣợc về công ty ................................................................................................ 25 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................... 26 1.3. Tầm nhìn, chiến lƣợc ............................................................................................ 27 1.4. Tổ chức hoạt động tại công ty .............................................................................. 28 2. Phân tích ngành Dƣợc phẩm ....................................................................................... 29 2.1. Phân tích môi trƣờng vĩ mô .................................................................................. 29 2.1.1. Kinh tế ............................................................................................................ 29 2.1.2. Văn hóa – Xã hội ........................................................................................... 29 2.1.3. Chính sách của Nhà nƣớc .............................................................................. 29 2.2. Phân tích thị trƣờng ngành dƣợc phẩm................................................................. 29 2.2.1. Ngành có tốc độ tăng trƣởng ổn định ............................................................ 29 2.2.2. Sự phát triển của ngành còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu........................ 30 2.2.3. Chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu ngƣời còn thấp so với thế ........................ 30 2.2.4. Nguyên liệu đầu vào chủ yếu là nhập khẩu ................................................... 31 2.2.5. Quy mô sản xuất và trình độ công nghệ ........................................................ 32 Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang iv Đại học Hoa Sen 2.2.6. Hệ thống phân phối ........................................................................................ 32 2.2.7. Diễn biến giá thuốc ........................................................................................ 32 2.3. Mức độ cạnh tranh và triển vọng phát triển của ngành ........................................ 33 2.3.1. Mức độ cạnh tranh ......................................................................................... 33 2.3.2. Triển vọng phát triển dài hạn của ngành ........................................................ 34 2.3.3. Kết luận .......................................................................................................... 35 3. Phân tích SWOT .......................................................................................................... 36 IV. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HẬU GIANG.. 38 1. Phân tích các chỉ số tài chính ...................................................................................... 38 1.1. Khả năng thanh khoản .......................................................................................... 38 1.2. Tỷ số kết cấu tài chính .......................................................................................... 40 1.3. Tỷ số khả năng hoạt động kinh doanh .................................................................. 42 1.4. Tỷ số khả năng sinh lời ......................................................................................... 47 2. Phân tích Dupont ......................................................................................................... 48 3. Phân tích tƣơng đối và tuyệt đối sự biến động của tài sản và nguồn vốn ................... 51 3.1. Phân tích chiều ngang ........................................................................................... 51 3.2. Phân tích theo chiều dọc – phân tích biến động tài sản và nguồn vốn ................. 56 3.3. Biểu đồ thể hiện sự biến động tài sản và nguồn vốn qua các năm ....................... 62 4. Phân tích tình hình tài trợ và mức độ đảm bảo vốn theo quan điểm luân chuyển vốn 65 4.1. Năm 2009 .............................................................................................................. 65 4.2. Năm 2010 .............................................................................................................. 68 4.3. Năm 2011 .............................................................................................................. 71 5. Đánh giá tín nhiệm ...................................................................................................... 74 6. Mục tiêu năm 2013 và dự báo nhu cầu tài chính ......................................................... 77 6.1. Mục tiêu 2013 ....................................................................................................... 77 6.2. Dự báo nhu cầu tài chính ...................................................................................... 78 V. SO SÁNH VỚI CÔNG TY CÙNG NGÀNH ................................................................. 79 1. Lý do chọn công ty ...................................................................................................... 79 2. Giới thiệu về công ty ................................................................................................... 80 Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang v Đại học Hoa Sen 2.1. Sơ lƣợc công ty ..................................................................................................... 80 2.2. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................... 80 3. So sánh báo cáo tài chính của DHG và IMP ............................................................... 81 3.1. Khả năng thanh khoản .......................................................................................... 81 3.2. Tỷ số kết cấu tài chính .......................................................................................... 84 3.3. Tỷ số khả năng hoạt động kinh doanh .................................................................. 86 3.4. Tỷ số khả năng sinh lời ......................................................................................... 90 4. Phân tích tình hình tài trợ và mức độ đảm bảo vốn theo quan điểm luân chuyển vốn 93 4.1. Năm 2009 .............................................................................................................. 93 4.2. Năm 2010 .............................................................................................................. 95 4.3. Năm 2011 .............................................................................................................. 97 VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................................... 100 1. Nhận xét ..................................................................................................................... 100 1.1. Ƣu điểm trong hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính .............................. 100 1.2. Nhƣợc điểm ........................................................................................................ 101 2. Kiến nghị ................................................................................................................... 101 Kết luận .................................................................................................................................... x Tài liệu tham khảo ................................................................................................................. xii Phụ lục .................................................................................................................................. xiii Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang vi Đại học Hoa Sen Lời cảm ơn Nhóm chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Linh Đăng (Giảng viên trực tiếp hƣớng dẫn thực hiện đề án Phân tích báo cáo tài chính) đã tận tình giúp đỡ nhóm trong quá trình thực hiện đề án này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong nhóm đã nhiệt tình hợp tác với nhau để thực hiện tốt đề án này. Trong bài làm không thể tránh đƣợc sai sót về chuyên môn, tuy nhiên với kiến thức hạn hẹp của mình, chúng tôi đã cố gắng để tìm hiểu và phát huy mọi thứ đã học đƣợc trên ghế nhà trƣờng vào bài làm này. Nhóm rất mong sự chỉ bảo tận tình và ý kiến đóng góp của các thầy (cô) để bài làm của nhóm đƣợc hoàn chỉnh hơn. Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang vii Đại học Hoa Sen Danh mục hình ảnh và bảng biểu Hình 1. Hệ thống phân phối của Công ty CP Dược Hậu Giang .......................................... 27 Hình 2. Sơ đồ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược Hậu Giang .................................... 28 Hình 3. Trị giá tiền thuốc sử dụng, trị giá sản xuất trong nước và trị giá nhập khẩu .......... 30 Hình 4. Chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu người .................................................................. 31 Hình 5. Chỉ số giá nhóm hàng dược phẩm, y tế so với chỉ số giá hàng tiêu dùng ................ 33 Hình 6. Dự báo GDP của Việt Nam ...................................................................................... 35 Hình 7. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán hiện thời của công ty DHG từ năm 2009 đến 2011 ................................................................................................................ 38 Hình 8. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh của công ty DHG từ năm 2009 đến 2011........................................................................................................................ 39 Hình 9. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán bằng tiền của công ty DHG từ năm 2009 đến 2011 ................................................................................................................ 39 Hình 10. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu hệ số nợ của công ty DHG từ năm 2009 đến 2011......... 40 Hình 11. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu hệ số tự tài trợ của công ty DHG từ năm 2009 đến 2011 ............................................................................................................................................... 41 Hình 12. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán lãi vay của công ty DHG từ năm 2009 đến 2011 ................................................................................................................ 41 Hình 13. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu Lần luân chuyển hàng tồn kho của công ty DHG từ năm 2009 đến 2011........................................................................................................................ 42 Hình 14. Biểu đồ thể hiện kỳ thu tiền bình quân công ty DHG từ năm 2009 đến năm 2011 43 Hình 15. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu số lần luân chuyển vòng quay vốn lưu động công ty DHG từ năm 2009 đến năm 2011 ................................................................................................... 44 Hình 16. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định công ty DHG từ năm 2009 đến năm 2011 ......................................................................................................................... 45 Hình 17. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản cố định công ty DHG từ năm 2009 đến năm 2011 ................................................................................................................ 45 Hình 18. Biểu đồ thể hiện chỉ tiêu hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn công ty DHG từ năm 2009 đến năm 2011 ......................................................................................................................... 46 Hình 19. Biểu đồ hệ số khả năng sinh lợi của công ty DHG từ năm 2009 đến năm 2011 .... 47 Hình 20. Biến động tài sản ngắn hạn từ năm 2009 đến 2011 ............................................... 62 Hình 21. Biến động tài sản dài hạn từ năm 2009 đến 2011 .................................................. 63 Hình 22. Biến động nợ phải trả từ năm 2009 đến 2011 ........................................................ 63 Hình 23. Biến động nguồn vốn chủ sở hữu từ năm 2009 đến 2011 ...................................... 64 Hình 24. Công ty Cổ Phần Dược phẩm Imexpharm ............................................................. 80 Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang viii Đại học Hoa Sen Hình 25. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán hiện thời giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 ................................................................................................. 82 Hình 26. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nhanh giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 .................................................................................................. 82 Hình 27. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán bằng tiền giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 .................................................................................................. 83 Hình 28. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu hệ số nợ giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 ....................................................................................................................................... 84 Hình 29. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu hệ số tự tài trợ giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 ................................................................................................................................. 85 Hình 30. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán lãi vay giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 .................................................................................................. 85 Hình 31. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 ................................................................................................................ 87 Hình 32. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu kỳ thu tiền bình quân giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011........................................................................................................................ 88 Hình 33. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 ................................................................................................................ 88 Hình 34. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn cố định giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 ........................................................................................................... 89 Hình 35. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu hiệu suất sử dụng TSCĐ giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 ................................................................................................................ 89 Hình 36. Biểu đồ so sánh chỉ tiêu hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 ........................................................................................................... 90 Hình 37. Biểu đồ so sánh hệ số khả năng sinh lời giữa công ty DHG và IMP từ năm 2009 đến 2011 ................................................................................................................................. 91 Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang ix Đại học Hoa Sen Dẫn nhập Ngày nay, nền kinh tế nƣớc ta đang trên con đƣờng hội nhập vào nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy mỗi doanh nghiệp nhất thiết phải tìm cho mình một chỗ đứng thật vững trên thị trƣờng, nếu không sẽ bị đào thải theo qui luật cạnh tranh. Thị trƣờng dƣợc phẩm cũng không ngoại lệ, ngày càng phát triển và mở rộng, nếu nhƣ trƣớc đây thì chúng ta chỉ biết đến thuốc ngoại thì giờ đây các công ty về dƣợc phẩm trong nƣớc không ngừng mọc lên có quy mô về sản xuất và chất lƣợng sản phẩm cũng không thua kém các loại thuốc ngoại. Trong một môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt nhƣ vậy Công ty Cổ phần Dƣợc Hậu Giang luôn có chỗ đứng vững chắc trên thị trƣờng dƣợc phẩm trong nƣớc và đạt đƣợc nhiều thành công trong những năm vừa qua. Muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải có phƣơng án sản xuất hiệu quả và có chiến lƣợc phát triển trong tƣơng lai. Muốn làm đƣợc điều đó, trƣớc hết các doanh nghiệp cần nắm vững đƣợc tình hình tài chính của mình, và xác định đƣợc các khách hàng trọng tâm, đem lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Những thành công của Công ty Cổ phần Dƣợc Hậu Giang là yếu tố giúp nhóm chọn đây là công ty để phân tích báo cáo tài chính. Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Trang 1 Đại học Hoa Sen I. CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, để nhà đầu tƣ có thể đƣa ra một quyết định đầu tƣ đúng đắn và sáng suốt. Ngoài những yếu tố khách quan tác động nhƣ: biến động thị trƣờng, xu hƣớng chạy đua theo số đông… Bên cạnh đó, họ cần có một kỹ thuật phân tích đúng đắn để hỗ trợ cho việc ra quyết định của mình. Trong những phƣơng pháp phân tích, thì phƣơng pháp phân tích báo cáo tài chính là một kỹ thuật rất phổ biến, có thể khái quát đƣợc tình hình hoạt động kinh doanh của hạng mục đầu tƣ. Vì vậy, nhóm chúng tôi chọn đề tài - Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ Phần Dƣợc Hậu Giang. 2. Phƣơng pháp thực hiện Phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng trong bài là: - Phƣơng pháp so sánh ngang: phân tích biến động của từng khoản mục qua từng năm. Ví dụ: phân tích tình hình biến động về tài sản hay nguồn hình thành tài sản. - Phƣơng pháp phân tích các chỉ số tài chính chủ yếu. - Phƣơng pháp đồ thị: dùng đồ thị để diễn tả một cách rõ ràng và mạch lạc diễn biến của chỉ tiêu phân tích qua từng thời kỳ. 3. Mục tiêu Qua bài phân tích báo cáo tài chính này, nhóm chúng tôi mong rằng có thể cung cấp đƣợc những thông tin cần thiết về tình hình kinh doanh của Công ty Cổ Phần Dƣợc Hậu Giang và đối thủ là Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm IMEXPHARM và tình hình phát triển của ngành dƣợc nói chung. 4. Phạm vi nghiên cứu Với phƣơng pháp so sánh, nhóm chúng tôi sẽ tiến hành phân tích báo cáo tình chính của Công ty Cổ Phần Dƣợc Hậu Giang và so sánh với Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm IMEXPHARM qua 3 năm 2009, 2010 và 2011. Do thời gian có hạn, nhóm chúng tôi sẽ tập trung phân tích nhƣ sau: - Phân tích biến động tài sản, nguồn vốn. - Phân tích các chỉ số tài chính. Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Trang 2 Đại học Hoa Sen - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. - Đánh giá tín nhiệm. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Cơ sở lý thuyết 1.1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính - Phân tích báo cáo tài chính (financial statements analysis) là quá trình sử dụng các báo cáo tài chính nhằm phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp để có cơ sở ra những quyết định hợp lý. - Phân tích báo cáo tài chính là một bộ phận trong tiến trình phân tích hoạt động của doanh nghiệp (Phân tích tình hình và kết quả sản xuất của doanh nghiệp; phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất; phân tích tình hình tiêu thụ; phân tích tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính). 1.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính nhằm đạt đƣợc các mục đích chủ yếu nhƣ sau: - Cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính cho chủ sở hữu, ngƣời cho vay, nhà đầu tƣ, ban lãnh đạo công ty để họ có những quyết định đúng đắn trong tƣơng lai để đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện hữu hạn về nguồn lực kinh tế. - Đánh giá đúng thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, mật độ, hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản hiện có, tìm ra sự tồn tại và nguyên nhân của sự tồn tại đó để có biện pháp phù hợp trong kỳ dự toán để có chính sách điều chỉnh thích hợp nhằm đạt đƣợc mục tiêu mà công ty đã đặt ra. - Cung cấp thông tin về tình hình huy động vốn, các hình thức huy động vốn, chính sách vay nợ, mật độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính với mục đích làm gia tăng lợi nhuận trong tƣơng lai. - Kết quả phân tích tài chính phục vụ cho những mục đích khác nhau của nhiều đối tƣợng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. Nhƣ vậy khi phân tích báo cáo tài chính của công ty, nhà phân tích phải sử dụng một số lý thuyết và kỹ thuật về phân tích các báo cáo tài chính của công ty. Ở Việt Nam, chủ yếu là phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lƣu chuyển tiền tệ. Riêng thuyết minh báo cáo tài Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Trang 3 Đại học Hoa Sen chính chủ yếu để ngƣời sử dụng thông tin hay những nhà phân tích báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty. 2. Các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính 2.1. Phân tích hoạt động tài chính 2.1.1. Ý nghĩa và mục đích Phân tích tài chính là quá trình kiểm tra, xem xét các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tính các rủi ro tiềm tàng trong tƣơng lai nhằm phục vụ cho các quyết định tài chính và đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác. Phân tích tài chính là một công cụ hết sức quan trọng đối với ngƣời quản lí doanh nghiệp. Mặt khác, phân tích tài chính doanh nghiệp còn là vấn đề quan tâm của những ngƣời bên ngoài có quan hệ với doanh nghiệp nhƣ ngân hàng, những ngƣời cho vay, nhà đầu tƣ… Mục đích của việc phân tích: - Đánh giá chính xác, cụ thể kết quả sản xuất kinh doanh. - Xác định đƣợc các nguyên nhân và mức độ tác động của từng nguyên nhân ảnh hƣởng tới đối tƣợng phân tích. - Đề xuất các biện pháp cần thiết để cải tiến công tác kinh doanh và quản lí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 2.1.2. Hệ số khả năng thanh toán a. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời Giá trị “Tài sản ngắn hạn” (mã số 100) và “Nợ ngắn hạn” (mã số 310) trên Bảng cân đối kế toán. “Hệ số khả năng thanh toán hiện thời” là chỉ tiêu cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là cao hay thấp. Nợ ngắn hạn là những khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh. Về mặt lý thuyết, nếu trị số của chỉ tiêu này >=2, doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và tình hình tài chính là bình thƣờng hoặc khả quan. Ngƣợc lại, nếu “Hệ số khả năng thanh toán hiện thời” < 2, doanh nghiệp không Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Trang 4 Đại học Hoa Sen đảm bảo đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn. Nếu trị số của chỉ tiêu này < 1, nghĩa là vốn kinh doanh của doanh nghiệp cực kì kém và doanh nghiệp không thể chi trả các khoản nợ khi đến hạn. b. Hệ số khả năng thanh toán nhanh Giá trị “Tài sản ngắn hạn” (mã số 100), “Hàng tồn kho” (mã số 140) và “Nợ ngắn hạn” (mã số 310) trên Bảng cân đối kế toán. Về mặt lý thuyết, khi trị số của chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán nhanh” >= 1, doanh nghiệp bảo đảm và thừa khả năng thanh toán nhanh và ngƣợc lại, khi trị số của chỉ tiêu < 1, doanh nghiệp không đảm bảo khả năng thanh toán nhanh. c. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền Giá trị “Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền” (mã số 110); trong đó, các khoản tƣơng đƣơng tiền bao gồm các khoản đầu tƣ ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, dễ dàng chuyển đổi thành một lƣợng tiền xác định mà không có rủi ro khi chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tƣ đó tại thời điểm báo cáo nhƣ kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi…và “Nợ ngắn hạn” (mã số 310) trên Bảng cân đối kế toán. Do tính chất của tiền và tƣơng đƣơng tiền nên khi xác định khả năng thanh toán bằng tiền, các nhà phân tích thƣờng so với các khoản nợ có thời hạn thanh toán trong vòng 3 tháng. Do vậy, khi trị số của chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền” (với các khoản nợ phải trả trong vòng 3 tháng) >=1, doanh nghiệp bảo đảm và thừa khả năng thanh toán bằng tiền và ngƣợc lại, khi trị số của chỉ tiêu < 1, doanh nghiệp không bảo đảm khả năng thanh toán bằng tiền. Trong khoảng thời gian này (3 tháng), trị số của “Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền” có giá trị cảnh báo khá cao, nếu doanh nghiệp không bảo đảm khả năng thanh toán bằng tiền, các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ phải áp dụng Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Trang 5 Đại học Hoa Sen ngay các biện pháp tài chính khẩn cấp để tránh cho doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. 2.1.3. Hệ số kết cấu tài chính a. Hệ số nợ Tổng Nợ phải trả đƣợc lấy từ mã số 300 và Tổng nguồn vốn đƣợc lấy từ mã số 440 trên Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này cho biết Nợ phải trả chiếm bao nhiêu phần trăm trong Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này có giới hạn hợp lý là từ 20% - 50%. Nếu hệ số nợ của doanh nghiệp lớn hơn giới hạn hợp lý thì chứng tỏ khoản nợ phải trả khá cao. Ngƣợc lại, nếu hệ số nợ nhỏ hơn giới hạn hợp lý thì chứng tỏ khoản nợ phải trả khá thấp và doanh nghiệp tính toán để tăng khoản nợ phải trả để có thể có đƣợc “tấm lá chắn thuế”. b. Hệ số tự tài trợ Vốn chủ sở hữu đƣợc lấy từ chỉ tiêu mã số 400, còn tổng số nguồn vốn đƣợc lấy từ mã số 440 trên Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này cho biết, trong tổng số nguồn vốn tài trợ tài sản của doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu phần. Trị số càng lớn chứng tỏ khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính càng cao, mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp càng lớn. Ngƣợc lại, khi trị số của chỉ tiêu càng nhỏ, chứng tỏ khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính của doanh nghiệp càng thấp, mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp càng giảm. c. Hệ số thanh toán lãi vay Lợi nhuận kế toán trƣớc thuế thu nhập doanh nghiệp đƣợc lấy từ chỉ tiêu mã số 50, chi phí lãi vay đƣợc lấy từ chỉ tiêu mã số 23 thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Trang 6 Đại học Hoa Sen Tiền vay của doanh nghiệp bao gồm vay ngắn hạn, vay dài hạn và vay của mọi đối tƣợng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Chỉ tiêu này cho biết: cứ một đồng chi phí lãi vay sẽ chiếm bao nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế trong kỳ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao, khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp là tốt, và khi đó doanh nghiệp không những có khả năng thanh toán chi phí lãi vay mà còn thanh toán nợ gốc vay, chứng tỏ tiền vay đã sử dụng có hiệu quả. 2.1.4. Tỷ số hoạt động a. Vòng quay hàng tồn kho Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc lấy từ mã số 10 trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Hàng tồn kho bình quân chính là trung bình của hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ đƣợc lấy từ mã số 140 trên Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này cho biết, nếu doanh nghiệp cứ bỏ 1 đồng vốn để đầu tƣ cho hàng tồn kho thì sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này có giới hạn hợp lý là >=6. Nếu vòng quay vốn hàng tồn kho của doanh nghiệp > 6 thì có nghĩa là vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp tốt. Ngƣợc lại, nếu vòng quay vốn hàng tồn kho của doanh nghiệp < 6 thì chứng tỏ vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp chƣa tốt và doanh nghiệp nên xem xét lại khoản mục này. b. Kỳ thu tiền bình quân Số dƣ bình quân phải thu khách hàng chính là trung bình của số dƣ phải thu khách hàng đầu kỳ và cuối kỳ (mã số 131) trên Bảng cân đối kế toán. Doanh thu bán chịu 1 ngày đƣợc tính bằng Doanh thu bán hàng trong kì (mã số 01) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh/360 ngày. Giới hạn hợp lý của chỉ tiêu này là <=15. Chỉ tiêu này càng lớn thì có nghĩa là doanh nghiệp bị khách hàng chiếm dụng vốn nhiều. Ngƣợc lại, nếu chỉ tiêu này quá bé thì có nghĩa là chính sách quản trị của doanh nghiệp quá chặt chẽ. Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Trang 7 Đại học Hoa Sen c. Vòng quay vốn lưu động Doanh thu thuần trong kỳ đƣợc đƣợc tính là tổng của các chỉ tiêu: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10), doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21) và thu nhập khác (mã số 31) của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tài sản ngắn hạn bình quân chính là trung bình của tài sản ngắn hạn đầu kỳ và cuối kỳ đƣợc lấy từ chỉ tiêu mã số 100 trên Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng giá trị tài sản ngắn hạn đầu tƣ trong kỳ thì thu đƣợc bao nhiêu đồng doanh thu thuần, chỉ tiêu này thể hiện sự vận động của tài sản ngắn hạn trong kỳ, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tài sản ngắn hạn vận động càng nhanh. Trị số hợp lý của chỉ tiêu này: Đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thƣơng mại là từ 8 – 9 vòng; Đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất là 3 – 4 vòng. Đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng là 1 – 2 vòng. d. Hiệu suất sử dụng vốn cố định và tài sản cố định  Hiệu suất sử dụng vốn cố định Doanh thu thuần trong kỳ đƣợc đƣợc tính là tổng của các chỉ tiêu: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10), doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21) và thu nhập khác (mã số 31) của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Giá trị tài sản dài hạn bình quân chính là trung bình của tài sản dài hạn đầu kỳ và cuối kỳ (mã số 200) thuộc Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, các tài sản dài hạn sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần, chỉ tiêu này càng cao sẽ góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trị số hợp lý của chỉ tiêu này là từ 3 – 4 vòng. Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Trang 8 Đại học Hoa Sen  Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Doanh thu thuần trong kỳ đƣợc tính là tổng của các chỉ tiêu: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10), doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21) và thu nhập khác (mã số 31) của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nguyên giá bình quân tài sản cố định trong kỳ chính là bình quân của các nguyên giá: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình (mã số 222), nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính (mã số 225) và nguyên giá tài sản cố định vô hình (mã số 228) của Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng nguyên giá tài sản cố định sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tài sản cố định hoạt động tốt. Trị số hợp lý của chỉ tiêu này là từ 3 – 4 vòng. e. Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn Doanh thu thuần trong kỳ đƣợc tính là tổng của các chỉ tiêu: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10), doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21) và thu nhập khác (mã số 31) của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tổng tài sản bình quân đƣợc xác định bằng trung bình giữa tổng tài sản đầu kỳ, cuối kỳ mã số 270 trên Bảng cân đối kế toán. Giới hạn hợp lý của chỉ tiêu này đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là tiến gần tới 1; đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại thì chỉ tiêu này phải từ 10 trở lên. 2.1.5. Tỷ số doanh lợi a. Tỷ số lợi nhuận lợi doanh thu (ROS) Đề án phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Trang 9
- Xem thêm -