Tài liệu Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 466 |
  • Lượt tải: 2
nhattuvisu

Đã đăng 27127 tài liệu

Mô tả:

Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐỀ ÁN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tên đề tài:Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk Giảng viên hướng dẫn : Cô Nguyễn Phương Quỳnh Sinh viên thực hiện : Nguyễn Hoàng Phú Đinh Thị Hà Phương Trần Lê Hồng Phúc Huỳnh Lê Xuân Tâm Năm 2012 i Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính TRÍCH YẾU Việt Nam đang ở trên con đường đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới, quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế trong khu vực tiến đến toàn cầu hóa nền kinh tế đòi hỏi các đơn vị quốc doanh phải thay đổi cách suy nghĩ, đường lối tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam.Mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận, kinh doanh có hiệu quả và có hiệu quả sử dụng vốn ngày càng cao. Muốn vậy doanh nghiệp phải có đầy đủ những thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán… Những thông tin này rất cần thiết với nhà lãnh đạo, nhà đầu tư, các chủ nợ để có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong việc xác định phương hướng hoạt động và đầu tư. Vì thế việc tiến hành phân tích tình hình tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh để cung cấp thông tin là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn đó đồng thời nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhóm chúng em đã chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk” cho báo cáo đề án của mình. iii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ii TRÍCH YẾU iii MỤC LỤC iv LỜI CẢM ƠN viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO x DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH xi LỜI MỞ ĐẦU xiii PHẦN 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Các bước thực hiện phân tích tài chính 1 1.1. Thu thập thông tin 1 1.2. Xử lý thông tin 1 1.3. Dự đoán và ra quyết định 1 2. Phương pháp phân tích tài chính 2 2.1. Phương pháp so sánh 2 2.2. Phương pháp tỷ lệ 2 2.3. Phân tích tài chính Dupont 3 3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các nhóm chỉ số tài chính 4 3.1. Nhóm chỉ số thanh toán 4 3.1.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát 5 3.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời 5 1 3.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh 6 3.1.4. Hệ số khả năng thanh toán nhanh bằng tiền 7 3.2. Nhóm chỉ tiêu khả năng hoạt động8 3.2.1. Vòng quay hàng tồn kho 9 3.2.2. Vòng quay toàn bộ vốn 10 3.2.3. Kỳ thu tiền bình quân 11 3.3. Hiệu suất sử dụng vốn cố định và tài sản cố định 3.3.1. Hiệu suất sử dụng vốn cố định 12 12 iv Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính 3.3.2. Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn 12 3.3.3. Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần 12 3.3.4. Vòng quay vốn lưu động 3.4. Tỷ suất doanh lợi 12 13 3.4.1. Tỷ suất lợi nhuận lợi doanh thu (ROS) 13 3.4.2. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) 14 3.5. Phân tích kết cấu và sự biến động của Tài sản - Nguồn vốn 15 PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 18 1. Giới thiệu về công ty 18 2. Lịch sử hình thành 18 3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 18 3.1. Tầm nhìn 18 3.2. Sứ mệnh 19 3.3. Gía trị cốt lõi 19 4. Triết lý kinh doanh 19 5. Chiến lược kinh doanh 20 6. Sản phẩm của công ty 21 6.1. Vinamilk 21 6.2. Dielac 21 6.3. Ridielac 21 6.4. V-Fresh 21 6.5. Sữa đặc 21 6.6. Sữa đậu nành 21 7. Giới thiệu mã chứng khoán 22 8. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu cổ đông 22 8.1. Cơ cấu vốn 22 8.2. Sơ đồ tổ chức 23 8.3. Đầu tư24 8.4. Công ty con và công ty liên kết 25 PHẦN 3: PHÂN TÍCH SWOT 26 1. Điểm mạnh 26 2. Điểm yếu 26 v Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính 3. Cơ hội26 4. Thách thức 26 PHẦN 4: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CTCP SỮA VIỆT NAM VINAMILK (VNM) QUA CÁC NĂM 2009, 2010, 2011 27 1. Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số 27 1.1. Hệ số khả năng thanh toán 27 1.1.1. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời 27 1.1.2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh 28 1.1.3. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 1.2. Hệ số kết cấu tài chính 1.2.1. Hệ số nợ 29 30 30 1.2.2. Hệ số tự tài trợ 31 1.3. Tỷ số hoạt động hay Hiệu suất sử dụng vốn 32 1.3.1. Lần luân chuyển (vòng quay) vốn hàng tồn kho 32 1.3.2. Kỳ thu tiền bình quân 33 1.3.3. Số lần luân chuyển (vòng quay) vốn lưu động 34 1.3.4. Hiệu suất sử dụng vốn cố định và tài sản cố định 1.3.5. Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn 1.4. Tỷ suất doanh lợi 35 37 38 1.4.1. Tỷ suất lợi nhuận lợi doanh thu (ROS) 38 1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROA) 39 1.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 40 1.5. Nhận xét chung 41 2. Phân tích kết cấu và sự biến động của Tài sản - Nguồn vốn 2.1. Cân đối 1 42 2.2. Cân đối 2 42 2.3. Cân đối 3 43 2.4. Cân đối 4 43 3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 44 3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn dưới góc độ tài sản 44 42 vi Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính 3.1.1. Tỷ suất sinh lời của tài sản 44 3.1.2. Tỷ suất sinh lời của Tài sản ngắn hạn 44 3.1.3. Tỷ suất sinh lời của Tài sản dài hạn 45 3.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 45 4. Phân tích hiệu quả kinh doanh theo mô hình tài chính Dupont 46 4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 46 4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 48 5. Xếp hạng tín nhiệm 50 5.1. Năm 2009 50 5.2. Năm 2010 51 5.3. Năm 2011 52 PHẦN 5: SO SÁNH VỚI CÔNG TY CÙNG NGHÀNH 53 1. Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk) 53 1.1. Lịch sử hình thành 54 1.2. Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) 56 1.2.1. Chương trình cải tổ Hanoimilk 56 1.2.2. Kế hoạch doanh thu (Đơn vị: tỷ đồng) 1.3. Tầm nhìn và sứ mệnh 2. 1.3.1. Tầm nhìn 57 1.3.2. Sứ mệnh 57 56 57 So sánh các chỉ số tài chính của VINAMILK và HANOIMILK 2.1. Hệ số khả năng thanh toán 58 2.2. Hệ số kết cấu tài chính 59 2.3. Tỷ số hoạt động hay hiệu suất sử dụng vốn 61 2.4. Tỷ suất doanh lợi 63 PHẦN 6: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 64 1. Nhận xét 64 1.1. Điểm mạnh 64 1.2. Điểm yếu 64 2. Kiến nghị 65 KẾT LUẬN 66 PHỤ LỤC 67 58 vii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nội dung cuốn báo cáo này, trước tiên nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn các thầy cô khoa Kinh tế thương mại trường Đại học Hoa Sen đã tận tâm truyền đạt những kiến thức cơ bản cũng như chuyên môn rất bổ ích trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính cho chúng em. Tiếp đến chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Nguyễn Phương Quỳnh, người đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo tận tình cho nhóm chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề án này. Nhóm chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, các bạn đã cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích cũng như những trình duyệt web và sách tham khảo đã hỗ trợ chúng em rất nhiều để hoàn thành cuốn đề án một cách hiệu quả và nhanh chóng. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm đã cố gắng hoàn thành báo cáo đúng thời hạn.Cuối cùng nhóm chúng em kính chúc quý Thầy Cô và các anh chị, các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. viii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  BQ : Bình quân  CTCP : Công ty cổ phần  DLTS : Doanh lợi tài sản  DTT : Doanh thu thuần  GHHL : Giới hạn hợp lý  HQSD : Hiệu quả sử dụng  HSSD : Hiệu suất sử dụng  HTK : Hàng tồn kho  LNTT : Lợi nhuận trước thuế  NDH : Nợ dài hạn  NNH : Nợ ngắn hạn  NH : Ngân hàng  TSCĐ : Tài sản cố định  TSNH : Tài sản ngắn hạn  TSDH : Tài sản dài hạn  VCSH : Vốn chủ sở hữu  VCĐ : Vốn cố định  VLĐ : Vốn lưu động  VT : Vế trái  VP : Vế phải ix Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Phân tích Báo cáo tài chính - PGS. TS. Nguyễn Năng Phúc 2. Websites:  http://www.chungkhoanphuongnam.com.vn  http://www.cophieu68.com  http://www.lasuco.vn  http://tailieu.vn  http://google.com.vn x Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH Hình 1 Cơ cấu vốn công ty............................................................................................22 Hình 2 Sơ đồ tổ chức công ty........................................................................................23 Hình 3 Tình hình đầu tư của công ty.............................................................................24 Hình 4 Các công ty con và công ty liên kết...................................................................25 Hình 5 Biểu đồ thể hiện khả năng thanh toán hiện thời 2009 -2011.............................28 Hình 6 Biểu đồ thể hiện khả năng thanh toán nhanh 2009 -2011.................................28 Hình 7 Biểu đồ thể hiện khả năng thanh toán bằng tiền 2009 - 2011............................29 Hình 8 Biểu đồ thể hiện Hệ số nợ của công ty 2009 - 2011...........................................31 Hình 9 Biểu đồ thể hiện hệ số tự tài trợ năm 2009 - 2011.............................................32 Hình 10 Biểu đồ thể hiện hiệu suất sử dụng vốn hàng tồn kho 2009 - 2011..................33 Hình 11 Biểu đồ thể hiện kỳ thu tiền bình quân năm 2009 - 2011.................................34 Hình 12 Biểu đồ thể hiện số lần luân chuyển vốn lưu động 2009 - 2011......................35 Hình 13 Biểu đồ hiệu suất sử dụng vốn cố định 2009 - 2011........................................36 Hình 14 Biểu đồ thể hiện hiệu suất sử dụng vốn cố định 2009 - 2011...........................37 Hình 15 Biểu đồ hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn 2009 - 2011........................................38 Hình 16 Biểu đồ tỷ suất lợi nhuận lợi doanh thu năm 2009 - 2011...............................39 Hình 17 Biểu đồ thể hiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn năm 2009 - 2011..........................40 Hình 18 Biểu đồ thể hiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 2009- 2011................41 Hình 19 Chương trình cải tổ của Hanoimilk.................................................................56 Hình 20 Kế hoạch doanh thu của Hanoimilk................................................................56 Hình 21 Tầm nhìn và sứ mệnh.......................................................................................57 Hình 22 Biểu đồ Hệ số khả năng thanh toán của Vinamilk...........................................58 Hình 23 Biểu đồ Hệ số khả năng thanh toán của Hanoimilk.........................................59 Hình 24 Biểu đồ Hệ số kết cấu tài chính của Vinamilk.................................................60 Hình 25 Biểu đồ thể hiện hệ số kết cấu tài chính của Hanoimilk.................................60 Hình 26 Biểu đồ thể hiện Hiệu quả hoạt động của Vinamilk.........................................61 xi Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính Hình 27 Biểu đồ thể hiện hiệu quả hoạt động của Hanoimilk.......................................62 Hình 28 Biểu đồ thể hiện kỳ thu tiền bình quân của Vinamilk và Hanoimilk................62 Hình 29 Biểu đồ thể hiện tỷ suất doanh lợi của Vinamilk và Hanoimilk.......................63 xii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính LỜI MỞ ĐẦU Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là dựa vào các chỉ số tài chính để đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh, đồng thời xác định các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh.Từ đó có thể biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục.Dựa vào đó, các nhà quản lý có thể xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Với một doanh nghiệp hay bất kì tổ chức kinh doanh dù lớn hay nhỏ khi hoạt động đều mong muốn làm sao hoạt động có hiệu quả thu về lợi nhuận nhiều nhất và đạt được mục tiêu mà công ty đề ra. Để làm được điều đó đòi hỏi cần có rất nhiều yếu tố cấu thành nên như vốn, nhân lực, công nghệ… Một trong những việc cần làm là phân tích được báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Quá trình học tập ở trường Đại học Hoa Sen đã giúp chúng em có cơ hội tìm hiểu cách phân tích Báo cáo tài chính, biết cách dựa vào các chỉ tiêu đưa ra nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của Doanh nghiệp, có thể tiến hành hoàn thiện đề án Phân tích báo cáo Tài chính. Mục tiêu của nhóm chúng em là tính toán các chỉ số tài chính, dựa vào đó phân tích và đưa ra nhận định hiệu quả kinh doanh, đồng thời kiến nghị đầu tư cho Doanh nghiệp.Qua đó chúng em có thể có những nhận thức sâu sắc hơn, có thể đưa ra nhận xét và kinh nghiệm bổ ích cho bản thân các thành viên về tổng quan tình hình hoạt động và kinh doanh của Doanh nghiệp được phân tích. Vì thời gian hoàn thiện đề án có giới hạn và vì chưa có những kinh nghiệm thực tế nên đề án này có thể có những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy Cô và các bạn. xiii Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính PHẦN 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Các bước thực hiện phân tích tài chính 1.1. Thu thập thông tin Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng giải và thuyết minh hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ cho quá trình dự đoán, lập kế hoạch. Nó bao gồm những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, những thông tin kế toán, những thông tin quản lý khác và những thông tin về số lượng và giá trị.Trong đó thông tin kế toán là quan trọng nhất được phản ánh trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp, đó là những nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Do vậy trên thực tế phân tích tài chính là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp. 1.2. Xử lý thông tin Giai đoạn tiếp theo của phân tích hoạt động tài chính là giai đoạn xử lý thông tin đã thu thập. Trong giai đoạn này người sử dụng thông tin ở gốc độ nghiên cứu, ứng dụng khác nhau phục vụ mục tiêu phân tích đã đặt ra. Xử lý thông tin là quá trình sắp xếp thông tintheo một mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, đánh giá, xác định nguyên nhân của kết quả đạt được nhằm phục vụ cho quá trình dự toán và quyết định. 1.3. Dự đoán và ra quyết định Thu thập và xử lý thông tin nhằn chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cần thiết để người sử dụng thông tin dự toán nhu cầu và đưa ra các quyết định hoạt động kinh doanh. Đối với chủ doanh nghiệp, phân tích hoạt động tài chính nhằm đưa ra các quyết định liên quan đến mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tăng trưởng, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu. Đối với cho vay và đầu tư vào doanh nghiệp thì đưa ra các quyết định về tài trợ đầu tư, đối với cấp trên của doanh nghiệp thì đưa ra các quyết định quản lý doanh nghiệp. 1 Đại học Hoa Sen 2. Đề án Phân tích báo cáo tài chính Phương pháp phân tích tài chính Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Gồm các phương pháp thường được sử dụng sau: 2.1. Phương pháp so sánh So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy được xu hướng thay đổi tình hình tài chính doanh nghiệp, thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp được cải thiện hay xấu đi như thế nào để có biện pháp khắc phục trong kì tới. So sánh giữa số thực hiện so với kế hoạch để thấy được mức phấn đấu của doanh nghiệp. So sánh giữa số thực hiện kỳ này với mức bình quân nghành để thấy tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hay xấu, được hay chưa so với doanh nghiệp cùng ngành. 2.2. Phương pháp tỷ lệ Phương pháp này dựa trên các ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ tài chính trong quan hệ tài chính.Về nguyên tắc, phương pháp này yêu cầu xác định được ngưỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh tỷ lệ của doanh nghiệp với các tỷ lệ tham chiếu. Đây là phương pháp có tính hiện thực cao với các điều kiện áp dụng và bổ sung càng hoàn thiện hơn vì: Nguồn thông tin tài chính và kế toán được cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn là cơ sở để hình thành những tham chiếu đáng tin cậy nhằm đánh giá nhữn tỷ lệ của doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp. Việc áp dụng tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đẩy nhanh quá trình tính toán hàng loạt tỷ lệ: Phương pháp nảy giúp các nhà phân tích có khái thác hiệu quả những số liệu và phân tích một cách hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục. 2 Đại học Hoa Sen 2.3. Đề án Phân tích báo cáo tài chính Phân tích tài chính Dupont Phân tích Dupont là kỹ thuật phân tích bằng cách chia tỷ số ROA và ROE thành những bộ phận có liên hệ với nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận lên kết quả cuối cùng.Kỹ thuật này thường được sử dụng bởi các nhà quản lý trong nội bộ công ty để có cái nhìn cụ thể và ra quyết định xem nên cải thiện tình hình tài chính của công ty bằng cách nào. Kỹ thuật phân tích Dupont dựa vào hai phương trình căn bản dưới đây, gọi chung là phương trình Dupont. Trước hết, chúng ta xem xét mối quan hệ tương tác giữa tỉ số lợi nhuận thuần trên doanh thu (P’dt), tỷ số hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản (HSSDTS) và tỷ số lợi nhuận thuần trên tổng tài sản (ROA) Công thức: ROA = = = ROA = P’dt x HSSDTS Phương trình này cho thấy Doanh lợi tài sản (DLTS) phụ thuộc vào 2 yếu tố:   Thu thập của doanh nghiệp trên mỗi đồng doanh thu là bao nhiêu (DLDT). Một đồng tài sản thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu (HSSDTTS). Sự phân tích này cho phép xác định chính xác nguồn gốc làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, hoặc do doanh thu bán hàng không đủ lớn để tạo ra lợi nhuận (Hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp không cao), hoặc do lợi nhuận thuần trên mỗi đồng doanh thu quá thấp. Trên cơ sở nhà quản trị phải có biện pháp điều chỉnh phù hợp: hoặc đẩy mạnh tiêu thụ để tăng HSSDTTS hoặc tiết kiệm chi phí để DLDT hoặc cả hai. Thứ hai, chúng ta xem xét tỷ lệ sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được tạo thành bởi các mối quan hệ sau: ROE = x x = Kí hiệu: Tổng tài sản là A (Assets), Vốn chủ sở hữu là E (Equity), Tổng nợ là D (Debt). 3 Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính Ta có: = = = = Chúng ta có thể viết lại phương trình trên như sau: ROE = x x = ROE = DLDT x HSSDTS x Điều này nói lên rằng nhà quản trị có 3 chỉ tiêu để quản lí ROE: DLDT phản ánh tỷ trọng lợi nhuận trước thuế trong donah thu bán hàng của doanh  nghiệp. Khi DLDT tăng lên có nghĩa là doanh nghiệp quản lý doanh thu và quản lý chi phí có hiệu quả.  Doanh thu tạo được từ mỗi đồng tài sản hay gọi là số vòng quay tài sản.  1/(1 - HSN) là hệ số nhân vốn chủ sở hữu, nó phản ánh mức độ huy động vốn từ bên ngoài của doanh nghiệp. Nếu hệ số này tăng chứng tỏ doanh nghiệp tăng vốn huy động từ bên ngoài.  ROE của doanh nghiệp có thể phát triển lên bằng cách: sử dụng hiệu quả tài sản hiện có (gia tăng vòng quay tài sản), tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, gia tăng đòn cân nợ. 4 Đại học Hoa Sen 3. Đề án Phân tích báo cáo tài chính Phân tích tình hình tài chính thông qua các nhóm chỉ số tài chính 3.1. Nhóm chỉ số thanh toán Phân tích khả năng thanh toán là đánh giá tính hợp lý về sự biến động các khoản phải thu, phải trả, tìm ra những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ trong thanh toán nhằm giúp công ty làm chủ tình hình tài chính đảm bảo phát triển của công ty. Ngày nay mục tiêu kinh doanh được các nhà kinh tế thừa nhận lại một cách trực tiếp hơn như trả công nợ và có lợi nhuận. Vì vậy khả năng thanh toán được coi là các chỉ tiêu tài chính được quan tâm hàng đầu và được đặc trưng bằng các chỉ số sau: 3.1.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát Hệ số khả năng thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữ tổng Tài sản mà hiện doanh nghiệp đang quản lý sử dụng với tổng số nợ phải trả. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Nếu hệ số này bằng 1 là báo hiệu sự phá sản ủa doanh nghiệp.Trên thực tế, nếu hệ số này bằng một hoặc gần bằng một có nghĩa là vốn chủ sở hữu không có hoặc bỏ mất toàn bộ.Nếu bán toàn bộ tài sản hiện có (TSLĐ và TSCĐ) sẽ không đủ để trả nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán. 3.1.2. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời Phân tích khả năng thanh toán là xem xét tài sản của công ty có đủ trang trải các khoản nợ phải trả trong ngắn hạn. Tỷ số thanh toán hiện hành (R c), theo tỷ số này thể hiện mối quan hệ tương đối giữa tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn là một trong những thước đo khả năng thanh toán của công ty được sử dụng rộng rãi. Công thức xác định tỷ số thanh khoản hiện thời bằng giá trị tài sản ngắn hạn chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả. 5 Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính Công thức: Tài sản ngắn hạn Tỷ lệ nợ = Nợ ngắn hạn Tỷ số này được chấp nhận hay không tùy thuộc vào sự so sánh với những tỷ số thanh toán trung bình ngành mà doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc so với những năm trước để thấy sự tiến bộ hay giảm sút. Giá trị tài sản ngắn hạn bao gồm tiền, chứng khoán ngắn hạn , khoản phải thu và tồn kho. Giá trị nợ ngắn hạn bao gồm khoản phải trả người bán, nợ ngắn hạn ngân hàng, nợ dài hạn đến hạn trả phải trả thuế, và các khoản chi phí phải trả ngắn hạn khác. Tỷ số thanh khoản hiện thời cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của công ty có bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn có thể sử dụng để thanh toán.Khi tỷ số giảm cho thấy khả năng thanh toán giảm và cũng là dấu hiệu báo trước về những khó khăn tài chính sẽ xảy ra. Nếu tỷ số tăng nghĩa là công ty luôn sẵn sàng thanh toán các khoản nợ. Tuy nhiên nếu tỷ số này quá cao sẽ làm hiệu quả sử dụng vốn như trường hợp có quá nhiều tiền mặt nhàn rỗi, nợ khó đòi, hàng tồn kho ứ đọng kém phẩm chất. Tỷ số thanh khoản hiện thời (còn gọi là tỷ số thanh khoản ngắn hạn) được xác định dựa vào số liệu từ bảng cân đối kế toán bằng cách lấy giá trị tài sản ngắn hạn chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả. Tỷ số thanh khoản hiện thời cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của công ty có bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn có thể huy động ngay để thanh toán. 3.1.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh Các tài sản mang đi thanh toán cho chủ nợ đều chuyển đổi thành tiền.Khả năng thanh toán nhanh được tính toán dựa trên những TSNH có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền, bao gồm tài sản ngắn hạn trừ hàng tồn kho, vì ta đã biết hàng tồn kho là tài sản khó chuyển đổi thành tiền, nhất là hàng ứ đọng, kém phẩm chất. Công thức: 6 Đại học Hoa Sen Đề án Phân tích báo cáo tài chính Hệ số khả năng thanh toán nhanh = Hệ số thanh toán nhanh cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp có thể buộc phải sử dụng các biện pháp bất lợi như bán tài sản với giá thấp để trả nợ. Tuy nhiên, độ lớn của hệ số này cũng phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và kỳ hạn thanh toán các món nợ phải thu. Nhìn chung, hệ số này quá nhỏ thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ, vì vào lúc cần doanh nghiệp có thể buộc phải sử dụng các biện pháp bất lợi như bán tài sản với giá thấp để trả nợ. Tuy nhiên, độ lớn của hệ số nàu cũng phụ thuộc vào nghành nghề kinh doanh và kỳ hạn thanh toán các món nợ phải thu. 3.1.4. Hệ số khả năng thanh toán nhanh bằng tiền Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền là tỷ số đo lường số tiền hiện có tại công ty có đủ thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả hay không. Tỷ số này chỉ ra tiền dự trữ so với khoản nợ hiện hành. Công thức xác định tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt: Tiền + Các khoản tương đương tiền Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền mặt = Nợ phải trả ngắn hạn Tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền cho biết ngay sự khủng hoảng về tài chính của công ty, bởi vì tỷ số này rất nhạy cảm với bất kỳ một sự biến động nhỏ nào trong hoạt động kinh doanh của công ty.Những công ty kinh doanh thiếu tiền thường bị thất bại.Chắc chắn rằng, đối với bất kỳ công ty nào đều mong muốn có tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền hợp lý, nghĩa là có lượng tiền đầy đủ để trang trải cho các hoạt động kinh doanh của công ty.Tuy nhiên nếu tỷ số thanh toán nhanh bằng tiền quá cao, thì quyết định đầu tư là cần thiết được xem xét hơn là dự trữ tiền mặt. 7
- Xem thêm -