Tài liệu Phân phối và tiêu thụ sản phẩm tại công ty cp thương mại và dịch vụ ngọc hà

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Hằng MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM ..................................................................................................4 1. Một số nét cơ bản về kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm trong Marketing........4 1.1. Khái niệm kênh phân phối. ...............................................................................4 1.1.1. Khái niệm. .....................................................................................................4 1.1.2. Cấu trúc kênh phân phối. ...............................................................................5 1.1.2.1. Chiều dài kênh phân phối............................................................................5 1.1.2.2. Bề rộng của kênh phân phối. .......................................................................7 1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lập kênh phân phối. ...................................7 1.1.2.4. Mục tiêu và hạn chế của kênh phân phối. ....................................................8 1.1.3. Các hình thức tổ chức kênh phân phối. ..........................................................8 1.1.3.1. Các kênh phân phối truyền thống. ...............................................................8 1.1.3.2. Các kênh phân phối liên kết dọc..................................................................8 1.2. Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. .....................................................................11 1.3. Mối quan hệ giữa phân phối và tiêu thụ sản phẩm...........................................12 2. Vai trò của phân phối và tiêu thụ sản phẩm........................................................13 2.1. Đối với doanh nghiệp......................................................................................13 2.2. Đối với người lao động. ..................................................................................14 2.3. Đối với xã hội.................................................................................................14 3. Nội dung của hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm....................................16 3.1. Nội dung của phân phối sản phẩm. .................................................................16 3.1.1. Lựa chọn và xây dựng kênh phân phối.........................................................16 3.1.2. Quản lý kênh phân phối. ..............................................................................17 3.1.3. Quyết đinh phân phối hàng hoá vật chất.......................................................18 3.2. Nội dung của tiêu thụ sản phẩm. ....................................................................19 SVTH: Nguyễn Văn Thuận Lớp: K17-QT1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Hằng 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm. ...............................20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TM&DV NGỌC HÀ .....................................22 1. Giới thiệu về Công ty........................................................................................22 1.1. Khái quát chung về Công ty............................................................................22 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. ...............................................................22 1.1.2.Mục tiêu của Công ty....................................................................................23 1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty. ........................................................................24 1.2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .......................29 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm của Công ty ...........................................................................................................................34 1.3.1. Nhân lực ......................................................................................................34 1.3.2. Trình độ quản lý ..........................................................................................35 1.3.3. Tài chính và cơ sở vật chất...........................................................................36 1.3.4. Khách hàng và các nhà cung ứng .................................................................36 2. Thực trạng hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Ngọc Hà. .....37 2.1. Thực trạng kênh phân phối sản phẩm của Công ty. .........................................37 2.1.1. Cơ cấu kênh phân phối của Công ty.............................................................37 2.1.2. Các kênh phân phối của Công ty Ngọc Hà ...................................................38 2.1.3. Quản lý kênh phân phối của Công ty Ngọc Hà.............................................39 2.1.4. Quy trình phân phối sản phẩm tại Công ty Ngọc Hà ....................................40 2.1.5. Hình thức phân phối sản phẩm của Công ty Ngọc Hà. .................................41 2.1.5.1 Bộ phân thực hiện hoạt động phân phối sản phẩm của Công ty..................41 2.1.5.2 Công tác lập kế hoạch phân phối sản phẩm của Công ty ............................42 2.2. Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Ngọc Hà.........................................43 2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý .........................................43 2.2.2. Tình hình tiêu thụ từng mặt hàng của Công ty..............................................47 3. Đánh giá hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Ngọc Hà. ........48 3.1. Ưu điểm..........................................................................................................48 3.2. Nhược điểm ....................................................................................................50 SVTH: Nguyễn Văn Thuận Lớp: K17-QT1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Hằng 3.3. Nguyên nhân của hạn chế ...............................................................................51 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TM&DV NGỌC HÀ...........53 1.Mục tiêu, quan điểm về kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm của công ty Ngọc Hà..........................................................................................................................53 1.1. Mục tiêu phát triển thị trường của Công ty Ngọc Hà.......................................53 1.2. Định hướng phát triển thị trường của Công ty trong thời gian tới....................55 1.3 Quan điểm định hướng về hoàn thiện hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm của lãnh đạo công ty Ngọc Hà. ..............................................................................56 1.3.1 Quan điểm về phương diện kinh tế................................................................56 1.4. Quan niệm về đạo đức xã hội.........................................................................57 2. Các giải pháp nhằm phát triển hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty CP TM&DV Ngọc Hà .......................................................................................59 2.1. Hoàn thiện quá trình phân phối sản phẩm ở công ty Ngọc Hà .........................59 2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường ....................................................59 2.3. Hoàn thiện sản phẩm ......................................................................................60 2.4. Đẩy mạnh hoạt động bán hàng và tăng cường xúc tiến bán .............................63 2.5. Hoàn thiện dịch vụ bán hàng...........................................................................63 2.6. Mở rộng và phát triển kênh phân phối ở Công ty Ngọc Hà. ............................64 2.7. Quản lý các thành viên kênh phân phối của Công ty Ngọc Hà. .......................65 2.8. Chiến lược marketing cụ thể ..........................................................................65 3. Kiến nghị với Nhà nước.....................................................................................66 KẾT LUẬN..........................................................................................................67 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................68 SVTH: Nguyễn Văn Thuận Lớp: K17-QT1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Hằng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1. Một số kết quả đạt được của Công ty giai đoạn 2007 – 2011.......... 30 Bảng 2. Cơ cấu lao động của Công ty từ 2007 – 2011. ................................. 34 Bảng 3. Cơ cấu khách hàng của Công ty giai đoạn 2007 – 2011................... 42 Bảng 4. Doanh thu theo thị trường của Công ty ở nước ta giai đoạn 2007 – 2011 ............................................................................................................. 44 Bảng 5. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý của Công ty giai đoạn 2007 – 2011 ......................................................................................... 44 Bảng 6: Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo từng mặt hàng của Công ty ........ 47 giai đoạn 2007 – 2011 .................................................................................. 47 SVTH: Nguyễn Văn Thuận Lớp: K17-QT1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Tăng Thị Hằng DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Biểu đồ 1.1: Tổng sản lượng tiêu thụ ........................................................... 30 Biểu đồ 1.2: Tổng doanh thu ........................................................................ 31 Biểu đồ 1.3: Lợi nhuận trước thuế ................................................................ 32 Biểu đồ 1.4: Thu nhập bình quân ................................................................ 33 Sơ đồ 1 : Kênh dành cho người tiêu dùng cá nhân.......................................... 5 Sơ đồ 2 : Kênh phân phối dành cho hàng hoá công nghiệp............................. 6 Sơ đồ 3: Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lập kênh phân phối ......................... 7 Sơ đồ 4 : Các loại hệ thống kênh phân phối liên kết dọc................................. 9 Sơ đồ 5: Cơ cấu tổ chức của Công ty Ngọc Hà quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông quyết định. ..................................................................................... 26 Sơ đồ 6: Cấu trúc kênh phân phối của Công ty CP TM&DV Ngọc Hà......... 38 SVTH: Nguyễn Văn Thuận Lớp: K17-QT1 Khóa luận tốt nghiệp 1 GVHD: Th.S Tăng Thị Hằng LỜI NÓI ĐẦU Phân phối và tiêu thụ sản phẩm là hoạt động rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường. Phân Phối và tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ sản xuất kinh doanh và kết thúc v - Xem thêm -