Tài liệu Phần mềm nhận dạng người nói bằng smartphone

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 1
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHẦN MỀM NHẬN DẠNG NGƯỜI NÓI BẰNG SMARTPHONE Sinh viên thực hiện Cán bộ hướng dẫn GVC, ThS. ĐOÀN HÒA MINH TRẦN THỊ THU SƯƠNG MSSV: 1101791 Cần Thơ, 2014 i GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHẦN MỀM NHẬN DẠNG NGƯỜI NÓI TRÊN SMARTPHONE Sinh viên thực hiện TRẦN THỊ THU SƯƠNG MSSV: 1101791 Cán bộ hướng dẫn GVC, Ths.ĐOÀN HÒA MINH Cán bộ phản biện Ts. TRẦN CÔNG ÁN Ths. LÂM CHÍ NGUYỆN Luận văn được bảo vệ tại: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn Mạng Máy Tính và Truyền Thông. Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 3 tháng 12 năm 2014. Có thể tìm hiểu luận văn tại: • Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin & truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ • Website: http://www.cit.ctu.edu.vn/ ii GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy, Ths. Đoàn Hoà Minh đã tạo điều kiện cho em thực hiện đề tài luận văn và tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý Thầy Cô trong Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông Trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt kiến thức quý báu cho em trong những năm học vừa qua. Xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đặc biệt là các thành viên trong lớp DI1097A2 đã cùng đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập trên giảng đường đại học và thực hiện đề tài. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn trong phạm vi và khả năng cho phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự cảm thông và tận tình chỉ bảo của quý Thầy Cô và các Bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2014 Sinh viên Trần Thị Thu Sương iii GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iv GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vi GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vii GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG .................................................................................................. xi TỪ KHÓA ................................................................................................................ xiii TÓM TẮT ................................................................................................................ xiv ABSTRACT .............................................................................................................. xv CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ..................................................................................... 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1 1.2 MỤC TIÊU .................................................................................................... 1 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI ............................... 1 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 1 1.3.2 Phạm vi đề tài ...................................................................................... 2 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 2 1.5 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ............................................................................ 2 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................... 4 2.1 KHÁI NIỆM VỀ ÂM THANH VÀ CẢM NHẬN CỦA TAI NGƯỜI ........ 4 2.1.1 2.2 Các khái niệm về âm thanh ................................................................. 4 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA ................................................................ 10 2.2.1 Khái niệm .......................................................................................... 10 2.2.2 Đặc điểm của ngôn ngữ Java ............................................................ 11 2.3 XML ............................................................................................................ 12 2.4 TÌM HIỂU NỀN TẢNG ANDROID .......................................................... 14 2.4.1 Khái niệm Android............................................................................ 14 2.4.2 Lịch sử phát triển của Android.......................................................... 14 2.4.3 Kiến trúc của Android ....................................................................... 15 2.4.4 Chu kỳ sống của ứng dụng Android ................................................. 18 2.4.5 Công cụ lập trình ............................................................................... 20 2.4.6 Môi trường phát triển ứng dụng Android .......................................... 21 2.4.7 Các thành phần ứng dụng .................................................................. 21 2.5 SQLITE ....................................................................................................... 25 2.5.1 Khái niệm .......................................................................................... 25 viii GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone 2.5.2 Xây dựng CSDL với SQLite ............................................................. 26 CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................... 28 3.1 GIẢI THUẬT NHẬN DẠNG ..................................................................... 28 3.1.1 Các giai đoạn trong nhận dạng .......................................................... 28 3.1.2 Philips Robust Hashing Algorithm ................................................... 28 3.2 NỘI DUNG.................................................................................................. 29 3.2.1 Mô tả tổng quan ................................................................................ 29 3.2.2 Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài........................................................ 30 3.2.3 Các chức năng của các thành phần ................................................... 31 3.2.4 Thiết kế CSDL .................................................................................. 32 3.2.5 Mô hình tổng quan và các chức năng ............................................... 33 3.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ............................................................................. 39 CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................... 50 4.1 KẾT LUẬN ................................................................................................. 50 4.2 ƯU ĐIỂM - HẠN CHẾ ............................................................................... 50 ix GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone DANH MỤC HÌNH Hình 2. 1: Hình 2. 2: Hình 2. 3: Hình 2. 4: Hình 2. 5: Hình 2. 6: Hình 2. 7: Hình 2. 8: Hình 2. 9: Hình 2. 10: Hình 3. 1: Hình 3. 2: Hình 3. 3: Hình 3. 4: Hình 3. 5: Hình 3. 6: Hình 3. 7: Hình 3. 8: Hình 3. 9: Hình 3. 10: Hình 3. 11: Hình 3. 12: Hình 3. 13: Hình 3. 14: Hình 3. 15: Hình 3. 16: Đơn âm ................................................................................................ 6 Âm kết hợp ........................................................................................... 7 Độ nhạy của tai người......................................................................... 8 Đồt hị Fletcher-Munson .................................................................... 10 Kiến trúc của Android. ...................................................................... 16 Android Deverloper. ......................................................................... 21 Activity............................................................................................... 22 Cấu trúc một giao diện ứng dụng Android. ...................................... 23 Bố trí các widget sử dụng LinearLayout. .......................................... 23 Mô tả chức năng Intent. .................................................................... 25 Sơ đồ giải thuật PRH ........................................................................ 29 Mô hình tổng quan ............................................................................ 34 Nhập thông tin người dùng. .............................................................. 35 Ghi âm tập tin mẫu lưu vào CSDL .................................................... 36 Xử lý âm thanh giọng nói người và tiến hành nhận dạng................. 37 Sử lý âm thanh đầu vào. .................................................................... 38 Xử lý các âm thanh mẫu trong CSDL. .............................................. 39 Sơ đồ chức năng. ............................................................................... 40 Giao diện nhập thông tin. ................................................................. 41 Giao diện hiển thị thông tin vừa lưu. ............................................... 42 Giao diện nhập ID kiểm tra dữ liệu. ................................................. 43 Giao diện thông báo kiểm tra. .......................................................... 44 Giao diện ghi âm cập nhật tập tin mẫu. ............................................ 45 Giao diện ghi âm dữ liệu âm thanh đầu vào. .................................... 46 Giao diện hiển thị kết quả sau nhận dạng. ........................................ 47 Hiển thị CSDL thông tin người dùng. ............................................... 48 x GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng Bảng Bảng 1 Bảng kế hoạch................................................................................................ 2 2 Bảng bát độ .................................................................................................... 7 3 Bảng quan hệ ............................................................................................... 26 4 Bảng CSDL .................................................................................................. 32 xi GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone VIẾT TẮT STT KÍ HIỆU DIỄN GIẢI TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT 1 ADT Android Developer Tools Một Plugin của Eclipse hỗ trợ lập trình Android. 2 API Application Programming Interface Giao diện lập trình ứng dụng. 3 CSDL Database Cơ sở dữ liệu. 4 DFT Discrete Fourier Tranform Biến đổi Fourier rời rạc. 5 FFT Fast Fourier Tranform Biến đổi Fourier nhanh 6 HĐH 7 iOS Internetwork Operating System Hệ điều hành của Apple. 8 JVM Java Virtual Machine Máy ảo Java. 9 PRH Philips Robust Hashing Algorithm. Thuật toán Philips. 10 RDF Resource Description Framework Framework mô tả tài nguyên. 11 SDK Software Development Kit Bộ phát triển công cụ của phần mềm 12 SGML Standard Generalized Markup Language Một hệ thống tổ chức và gắn thẻ yếu tố của một tài liệu. 13 W3C World Wide Web Consortium Tổ chức lập ra các chuẩn về Internet. 14 XML eXtensible Markup Language Ngôn ngữ xây dựng giao diện trong Android. Hệ điều hành. xii GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone TỪ KHÓA STT TỪ KHÓA GHI CHÚ 1 Đặc trưng của giọng nói 2 Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) 3 Biến đổi Fourier nhanh (FFT) 4 Nền tảng Android 5 Giải thuật nhận dạng 6 Nhận dạng người nói xiii GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone TÓM TẮT Nhận dạng tiếng nói người bao gồm hai lĩnh vực: nhận dạng người nói và nhận dạng lời nói. Nhận dạng người nói là nhận dạng một người dựa vào giọng nói của người đó. Kỹ thuật nhận dạng người nói có thể ứng dụng cho việc điều tra, làm mật mã cho các thiết bị điện tử (SmartPhone, Computer, khóa điện tử,…), điều khiển,… Có nhiều giải thuật nhận dạng giọng nói người đã được nghiên cứu và thực hiện. Trong luận văn này, tôi tập trung nghiên cứu giải thuật nhận dạng người nói bằng SmartPhone với hy vọng đủ chính xác để làm mật mã. Vấn đề là tìm ra giải thuật đơn giản, phù hợp với cấu hình hạn chế của SmartPhone, nhưng có độ chính xác có thể chấp nhận được. Nội dung của luận văn tốt nghiệp này là nghiên cứu về các đặc trưng của âm thanh, đặc biệt là các đặc trưng phân biệt được giọng nói của cá nhân. Từ đó, chọn giải thuật phát triển phần mềm nhận dạng người nói cho điện thoại di động Android, xây dựng CSDL người nói để nhận dạng thử. Luận văn đã sử dụng giải thuật Philips Robust Hashing Algorithm. Kết quả đạt được ở đề tài luận văn này là ta xác định được thuộc tính của tín hiệu thoại có thể làm cơ sở cho việc nhận dạng, đã xây dựng được chương trình nhận dạng có khả năng nhận biết người khá chính xác. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, vì chưa thể tìm được các yếu tố đơn giản để xây dựng giải thuật nhận dạng có độ tin cậy cao, chưa thể áp dụng hay kết hợp được nhiều phương pháp nhận dạng. xiv GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone ABSTRACT The speech recognition includes two areas: speaker recognition and speech recognition. Speaker recognition is identification of an individual based on that person’s voice. Speaker recognition techniques can be applied to the investigation, cryptography to make electronic devices (SmartPhone, Computer, electronic lock,…), drivers,… There are many speech recognition algorithms have been studied and implemented. In this thesis, I focus on the speaker recognition algorithm using smartphone with enough precision hope to do password. The problem is to find a simple algorithm suitable for limited profile of smartphone, but accuracy may be acceptable. The content of this thesis is the study of the characteristics of the sound, especially the distinguishing features of the individual voice. From there, select the algorithms developed speaker recognition software for android mobile phones, building a database to try identify the speaker. This thesis has used Philips Robust Hashing Algorithm. The results achieved in this thesis is to identify attributes of voice signals can serve as a basis for the identification, has developer recognition programs have the ability to recognize quite accurately. However, there ar still many limitations, because they have not been able to find the siplest factor to build recognition algorithm has high reliability, can’t apply or combine multiple detection methods. xv GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Nhận dạng cá nhân có thể dựa vào các yếu tố như: dấu vân tay, mắt người, khuôn mặt, giọng nói. Nhận dạng tiếng nói người bao gồm hai lĩnh vực: nhận dạng người nói (Speaker Recognition) và nhận dạng lời nói ( Speech Recognition). Nhận dạng người nói là nhận dạng một người dựa vào giọng nói của người đó. Kỹ thuật nhận dạng người nói có thể ứng dụng cho việc điều tra, làm mật mã cho các thiết bị điện tử (SmartPhone, Computer, khóa điện tử,…), điều khiển,… Có nhiều giải thuật nhận dạng giọng nói đã được nghiên cứu và thực hiện. Trong luận văn này, tôi tập trung nghiên cứu giải thuật nhận dạng người nói bằng SmartPhone với hy vọng đủ chính xác để làm mật mã. Vấn đề là tìm ra giải thuật đơn giản, phù hợp với cấu hình hạn chế của SmartPhone, nhưng có độ chính xác có thể chấp nhận được. Hiện nay, các thiết bị di động như SmartPhone đã được sử dụng phổ biến. Vì vậy, kỹ thuật nhận dạng người nói dùng cho SmartPhone có thể được sử dụng hữu hiệu cho việc điều tra, bảo mật. Trong các nền tảng của thiết bị di động, Android là nền tảng phổ biến nhất. Trên cơ sở đó, tôi đã chọn đề tài phát triển ứng dụng “Nhận dạng người nói bằng SmartPhone”. 1.2 MỤC TIÊU - Tìm hiểu về hệ điều hành Android và các công nghệ có liên quan. - Tìm hiểu các đặc trưng phân biệt giọng nói của những người khác nhau. - Chọn ra giải thuật nhận dạng người nói. - Xây dựng cơ sở dữ liệu giọng nói người kèm theo thông tin cá nhân. - Xây dựng phần mềm nhận dạng người qua giọng nói trên SmartPhone. - Thông qua luận văn giúp cho tôi củng cố kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng lập trình xây dựng phần mềm cho thiết bị di động tăng cường năng lực tự học và nghiên cứu. 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Tìm hiểu đặc trưng giọng nói người. - Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java, XML. 1 GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone - Xác định giải thuật nhận dạng, xây dựng phần mềm nhận dạng người qua giọng nói như sau: khi ghi âm giọng nói đầu vào, chương trình sẽ phân tích các đặc trưng về giọng nói và so khớp với các mẫu có trong cơ sở dữ liệu. Nếu so trùng khớp mức độ chấp nhận thì quyết định và xuất các thông tin cá nhân của người nói, nếu không tìm thấy thì trả lời chưa biết. 1.3.2 Phạm vi đề tài Xây dựng phần mềm nhận dạng người nói bằng SmartPhone chạy trên nền tảng Android. 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp để thực hiện luận văn này như sau: - Tìm hiểu về HĐH Android và các công nghệ có liên quan. - Phân tích yêu cầu của đề tài. - Tìm hiểu lý thuyết liên quan đến đề tài. - Tìm hiểu các giải thuật đã được đề xuất. - Chọn giải thuật thích hợp. - Lập trình phát triển ứng dụng. - Kiểm thử ứng dụng, sữa lỗi và hoàn thiện các chức năng. - Viết báo cáo. 1.5 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Bảng 1 Bảng kế hoạch STT Tuần Nội dung thực hiện 1 Tuần 1 Nhận đề tài, viết mô tả chi tiết Ghi chú Sắp xếp công việc thực hiện đề tài 2 Tuần 2 Phân tích đề tài Tìm hiểu về ngôn ngữ Java, XML 2 GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone Cài đặt các công cụ: Eclipse, Android SDK, các plugin Android SDK cho Eclipse 3 Tuần 3 – Tuần 4 Tìm hiểu về đặc trưng giọng nói người, tìm hiểu giải thuật nhận dạng. Phân tích hệ thống Khởi tạo tài liệu báo cáo 4 Tuần 5 Thiết kế giao diện Cập nhật tài liệu báo cáo 5 Tuần 6 - Tuần 7 Thiết kế mô hình CSDL Cập nhật tài liệu báo cáo 6 Tuần 8 - Tuần 11 Tiến hành lập trình ứng dụng nhận dạng Cập nhật tài liệu báo cáo 7 Tuần 12 - Tuần 13 Debug, sửa lỗi chương trình Cập nhật tài liệu báo cáo 8 Tuần 14 - Tuần 15 Thực nghiệm với thiết bị thật Hoàn chỉnh tài liệu báo cáo 9 Tuần 16 Nộp tài liệu báo cáo Nộp mã nguồn chương trình 10 Tuần 17 Bảo cáo luận văn 3 GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG Luận văn: Nhận Dạng Người Nói Bằng SmartPhone CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 KHÁI NIỆM VỀ ÂM THANH VÀ CẢM NHẬN CỦA TAI NGƯỜI 2.1.1 Các khái niệm về âm thanh 2.1.1.1 Bản chất và nguồn gốc của âm thanh Âm thanh có bản chất là sống cơ học lan truyền trong các môi trường, sóng âm là sóng dọc, có phương dao động cùng phương với phương truyền. Âm thanh được phát ra từ vật thể rung động, gọi là nguồn âm, như: dây đàn, mặt trống, màng loa,…Khi sóng âm truyền trong môi trường (không khí, nước,…) đến tai người làm rung màng nhĩ theo đúng nhịp điệu rung động của nguồn âm, nhờ đó ta nghe được âm thanh. Âm thanh truyền trong các môi trường: khí, lỏng, rắn,…Không truyền được trong chân không. Một số môi trường truyền âm rất kém, các môi trường này thường mềm xốp, như: bông, dạ, cỏ khô,… chất liệu cấu tạo thành các môi trường này gọi là chất liệu hút âm, được dùng để làm giảm tiếng vang. Thường được sử dụng trong nhà hát, phòng bá âm,… Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào môi trường truyền.Thí dụ: trong không khí 340m/s, trong nước 1480m/s, trong sắt 5000m/s. Trong không khí vận tốc truyền âm còn phụ thuộc vào nhiệt độ và được tình theo công thức: ≈ 331 (m/s), là nhiệt độ tuyệt đối của không khí. Vậy ở nhiệt độ càng cao âm thanh truyền càng nhanh. Người ta thường chọn C=340m/s, tốc độ tương ứng với nhiệt độ = 290 K (tức 17 ). Trong quá trình lan truyền, khi gặp vật cản, phần lớn bị phản xạ, phần nhỏ tiếp tục lan truyền về phía trước và phần nhỏ biến thành nhiệt. 2.1.1.2 Các đặc tính vật lý của âm thanh Âm thanh là một sóng cơ nên nó có các tính chất của sóng. a) Tần số: Tần số của một đơn âm là số lần dao động của các phần tử môi trường truyền dẫn âm trong 1 giây. Tần số biểu thị độ cao của âm thanh: âm trầm có tần số thấp, âm bổng có tần số cao. Tai người có thể 4 GVHD: ThS.ĐOÀN HÒA MINH SVTH: TRẦN THỊ THU SƯƠNG ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK:
- Xem thêm -