Tài liệu Phân biệt hear và listen trong tiếng anh

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Phân biệt HEAR và LISTEN trong Tiếng Anh Mặc dù hai từ “hear” và “listen” đều có nghĩa là nghe, nhưng kỳ thực chúng có ý nghĩa khác nhau trong đa số trường hợp. Và chúng ta không thể đồng nhất cách dùng chúng. 1) Về ý nghĩa: a. “Hear” Nghe thoáng qua, cái mà trong Tiếng Anh gọi là “to be aware of sounds with ears”- nghe mà chưa có sự chuẩn bị và chủ tâm trước khi nghe - do ở ngoài có tiếng động thì mình nghe thôi. Ví dụ:  I can’t hear very well. (Tôi nghe không rõ lắm).  He could hear a dog barking. (Anh ta có thể nghe được tiếng chó sủa).  I hear someone knocking the door. (Tôi nghe tiếng ai đó gõ cửa) b. “Listen” Nghe chú ý và có chủ tâm ai đó, cái gì vừa mới được nghe thấy (to pay attention to sb/ sth that you can hear) Ví dụ:  I listened carefully to her story. (Tôi đã chăm chú nghe cô ta kể chuyện).  Listen! What’s that noise? Can you hear it? (Lắng nghe, tiếng động gì đấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?)  Sorry, I wasn’t really listening? (Xin lỗi, Tôi không chú ý lắm.) 2) Về cách dùng: a. “Hear ” - “Hear” không được dùng trong các thời (thì) tiếp diễn. Ví dụ:  She heard footsteps behind her. (Cô ta nghe thấy tiếng bước chân đi ngay đằng sau). + Nếu nói: Hear !Someone is knocking the door. (sai) (Nghe kìa! Ai đó đang gõ cửa) Listen !Someone is knocking the door. (đúng) - “Hear” đi với động từ nguyên thể có “to”- V to infinitive Ví dụ:  She has been heard to make threats to her former lover - “Hear” không đi với giới từ. b. “ Listen” “Listen” được dùng trong các thì tiếp diễn. Ví dụ:  Listen! What’s that noise? Can you hear it? (Nghe này, tiếng động gì đấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?)  Sorry, I wasn’t really listening. (Xin lỗi, Tôi không chú ý lắm.)  I'm listening to music: (tôi đang nghe nhạc.) Last night, I listened to my new Mariah Carey CD' - Tối qua tôi nghe đĩa CD mới nhạc của Mariah Carey.  “ Listen” được dùng để lưu ý mọi người một điều gì đó Ví dụ: Listen, there’s something I will have to tell you. (Lắng nghe này, tôi sẽ phải nói với anh một điều).  “Listen” thường đi với giới từ. Ví dụ: Why won’t you listen to reason? (Sao mà anh chẳng chịu nghe theo lẽ phải)  Trên đây là những sự khác biệt rõ nét nhất về ý nghĩa, cách dùng giữa “Hear” và “Listen”. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp người ta cũng có thể đồng nhất ý nghĩa của hai động từ này. Ví dụ:  I hear what you’re saying (= I have listened to your opinion), but you’ re wrong. (Tôi nghe theo ý kiến của anh đây, nhưng anh sai rồi).  Did you hear what I just said?"- Bạn có nghe những gì tôi vừa nói không?  "No, sorry, I wasn't listening."- Không, xin lỗi, tôi đã không để ý lắng nghe bạn nói gì. Lưu ý: *heard to make (to make : heard đứng trước động từ nguyên thể có to * listen to reason (listen thường đi với giới từ to) 3. Phân biệt vui: - When I was listening to my teacher, I heard the bird singing outside. (Khi tôi đang nghe thầy giáo giảng bài, tôi bỗng nghe tiếng chim kêu ngoài kia) - When I was listening to the bird, I heard my teacher saying (in the class). (Khi tôi đang nghe chim hót, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng của thầy giáo đang giảng bài).
- Xem thêm -