Tài liệu Phân biệt “a while” và “awhile”

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 155 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểểu mẫu miễn phí Phân biệt bi “a while” và “awhile” Đều ều mô tả về một khoảng thời gian, "awhile" và v "while" gần như giống ống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ "a while" thì được ợc viết cách ra thành th hai từ. 1. A while "A while" thực chất là một ột cụm danh từ, bao gồm mạo từ "a" và v danh từ ừ "while", mang nghĩa "trong một ột khoảng thời gian ngắn". "Awhile" mang nghĩa tương t tự, nhưng là trạng ạng từ. D Dù nghĩa tương tự nhau, có một số nguyên ên tắc t cơ bản khi sử dụng hai từ này như sau: Cụm danh từ "a while" có thể vàà thường thư theo sau một giới từ như "for" hoặc ặc "in". Ví dụ: - He said he would be home in a while (Anh ấy nói sẽ về nhà trong một ột lúc nữa). 2. awhile Trạng ạng từ "awhile" không thể đi sau một giới từ. Tuy nhiên, nhi nếu chúng ta bỏ đi gi giới từ trong câu trên thì có thể thêm trạng từ này ày phía sau, mặc m dù có thể làm thay đổi ổi đôi chút nghĩa của câu. Ví dụ: - He said he would be home awhile (Anh ấy nói sẽ ở nhà một lúc). Còn từ "while" được dùng ùng như một m liên từ, tương tự như "during", "throughout ughout the time that". Ví dụ: - She ate the cookie dough while he greased the baking sheet. Ngoài ra, "while" còn đóng vai trò tr động từ mang nghĩa "làm thời ời gian trôi một cách th thư giãn, nhẹ nhàng". Ví dụ: - She whiled away the hours ruminating on the differences between awhile and a while.
- Xem thêm -