Tài liệu Percy jackson tập 5 hồ sơ án thần

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 195 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

percy_jackson_tập 5 hồ sơ án thần
̉ i skypeaful, dư ̣ c hoàn thành bơ ̣ a trên Ebook đươ ́ hoàn toàn phi thương ma ̣ c đıch ̣ i, với ý muốn chia mu ̉ sách cho những ba ̣ n không có điều kiê ̣ n đo ̣ c các ấn se ̉ m thông thường. Mong rằng qua ebook này các phâ ̉ a ̣ n sẽ có đươ ̣ c những phút giây thư giãn và tho ba ̉ a mın ̀ h. Đó cũng là ̣ c sách cu mãn niềm đam mê đo ̉ a tất ca ̉ mo ̣ i người. Tuy nhiên, những ước mong cu ̉ , tôi vẫn hy ̉ năng có thê ̣ p nằm trong kha trường hơ ̉ n in chınh ̉ n quyền tác ́ gốc. Ba ̣ ng các ba ̣ n mua ba vo ̉ m thuô ̉ n. Ba ̉ n ebook thuô ̣ c về nhà xuất ba ̣ c về phâ ̀ h ̣ án. Mo ̣ i hành đô ̣ ng sao lưu dưới mo ̣ i hın nhóm dư thức sang bất cứ đâu xin giữ nguyên tên những ̣ c hiê ̣ n, như mô ̣ t sư ̣ tôn tro ̣ ng. người thư -o0oThông tin: ̉ n lý dư ̣ án: skypeaful Qua Đánh máy: skypeaful Làm ebook: skypeaful ́ ̣ chınh: Tài trơ Meo Meo (phanminhduc12345) -o0ỏ m: Thông tin ấn phâ Tên sách: Hồ sơ Á Thần ̉ : Rick Riordan Tác gia ̉ : Thiên Tứ Dịch gia ́ thước: 13x21cm" align="center">Tro ̣ ng lươ ̣ ng: Kıch 155 gram ̉ n: 2011 Năm xuất ba ̣ t Ngôn ngữ: Tiếng Viê ̉ loa ̉ u thuyết ̣ i: Truyê ̣ n ngắn - tiê Thê Số trang: 152 trang ̀ : 31,000 VNĐ Giá bıa ––––•(-• HỒ SƠ Á THẦN •-)•–––– ̣ THẦN TRÊN ̣ C SERIES PERCY JACKSON VÀ CÁC VI THUÔ ̉ NH OLYMPUS ĐI ̉ U THUYÊT ́ GIA VĂN HO ́ NHI ĂN ̣ C THIÊU RICK RIORDAN - TIÊ KHÁCH NHẤT N color="#3366FF">ƯỚC MỸ ̣ y nhất do tờ New ̉ có sách bán cha RICK RIORDAN là tác gia ̣ n cho Series truyê ̣ n dà nh cho tre ̉ em Percy York Times bı̀nh cho ̀ ̉ Jackson và các vị thân Olympia và Series Tiêu thuyết trinh thám dà nh cho ngườ i lớn Tres Navarre. Ông có mườ i lăm năm ̣ y môn tiếng Anh và lịch sư ̣ c cơ sơ ̉ ng da ̉ ̉ơ các trườ ng trung ho ̉ gia công và tư ̉ơ San Francisco Bay Area ̉ơ California và ̉ơ Texas, từ ng ̣ n gia ̉ i thươ ̉ ng Giáo viên Ưu tú đầu tiên cu ̉ a trườ ng và o năm nhâ ̣ ng. Ông hiê ̣ n đang sống ̉ơ San 2002 do Saint Mary’s Hall trao tă ̣ và hai con trai, dà nh toà n bô ̣ thờ i gian Antonio, Texas cù ng vơ cho sáng tác. Series Percy Jackson và các vị thần trên đı̉nh Olympus đã ̣ c hơn 20 triê ̣ u ba ̉ n trên toà n thế giới (tı ́nh tới ngà y bán đươ ̣ y nhất 1.3.2011), chiếm 153 tuần trong danh sách Sách bán cha ̉ loa ̣ i sách thiếu nhi. Bô ̣ sách đã bán trên New York Times cho thê ̉ n ̣ c chuyê ̉ n quyền cho hơn 40 nước. Ke ̉ cắp tia chớp đã đã đươ ba ̉ thà nh phim truyê ̣ n như ̣ a cù ng tên (đa ̣ o diễn: Chris Columbus, thê các diễn viên chı ́nh: Uma Thurman, Pierce Brosnan…) và video game. ̉ m ̣ n phiêu lưu nguy hiê Hồ Sơ Á Thần gồm ba câu chuyê ̉ ra trước ̉ a Percy Jackson mà chưa từng đươ ̣ c kê nhất cu ̣ n sẽ nhâ ̣ n ra cách câ ̣ u ấy cha ̣ m trán với những đây. Ba ̉ và các câ ̉ a thần Ares như ̣ u con trai tồi tê ̣ cu người bất tư ̣ n sẽ khám phá ra sư ̣ thâ ̣ t về con rồng bằng thế nào. Ba ̣ c xem là huyền thoa ̣ i duy nhất đồng, từ trước đến nay đươ ̉ Tra ̣ i Con Lai. Và ba ̣ n sẽ khám phá ra cách thần Hades có ơ ̣ c vũ khı ́ bı ́ mâ ̣ t mới như thế nào, và cách Percy bị ép đươ ̉ thành mô ̉ a nó mà câ ̣ c trơ ̣ t phần trong cấu ta ̣ o cu ̣ u ấy buô ̣ n biết đươ ̣ c. Những câu chuyê ̣ n này đươ ̣ c viết không nhâ ̉ đe do ̉ i đê ̣ a các ba ̣ n, nhưng điều quan tro ̣ ng ra không pha ̉ a mô ̣ n nhâ ̣ n ra đươ ̣ c rằng cuô ̣ c đời cu ̣ t anh hùng có là ba ̉ ̉ ́ thê nguy hiêm như thê nào. ̣ c Lu ̣ c Mu ̣ ng Otto và Noah, những ngườ i cháu á thần cu ̉ a tôi Dà nh tă ́ XE NGƯ ̣ A BỊ ĐÁNH CẮP PERCY JACKSON VÀ CHIÊC PERCY JACKSON VÀ CON RỒNG BẰNG ĐỒNG ̉ NG VẤN CÁC Á THẦN PHO ́ CU ̉ A THẦN HADES PERCY JACKSON VÀ THANH KIÊM ̉ n tiếng Anh: The Demigod Files, cu ̉ a Rick Riordan Dịch từ ba ̣ ng Otto và Noah, những người cháu á thần Dành tă ̉ a tôi cu ̉ i, ̉ i các á thần tre ̉ tuô Gơ ̉ nói lờ i xin ̣ n đang đo ̣ c cuốn sách nà y, tôi chı̉ có thê Nếu các ba ̉ m hơn. ̣ c sống cu ̣ n se ̃ ngà y cà ng gă ̣ p nhiều nguy hiê ̉ a ba lỗi. Cuô ̣ n giờ , chắc chắn các ba ̣ n đã nhâ ̣ n ra rằng mı̀nh không pha ̉ i Hiê ̉ u rõ hơn về ̣ t ngườ i thườ ng. Cuốn sách nà y giúp các ba ̣ n hiê là mô ̣ t đứ a tre ̉ a các á thần mà không mô ̉ bı̀nh thế giới bên trong cu ̣ c phép xem. Với tư cách là ngườ i chép thuê cu ̉ a thườ ng nà o đươ ̣ i Con Lai, tôi hy vo ̣ ng thông tin bı ́ mâ ̣ t hà ng đầu bên trong Tra ̉ u ̣ n các mánh khóe và hiê cuốn sách nà y se ̃ mang đến cho các ba ̉ giúp các ba ̣ n sống sót trong quá trı̀nh huấn luyê ̣ n. biết có thê ̉ m nhất ̣ n phiêu lưu nguy hiê Hồ Sơ Á Thần gồm ba câu chuyê ̉ ra trước đây. Ba ̣ c kê ̣ n se ̃ ̉ a Percy Jackson mà chưa từ ng đươ cu ̣ n ra cách câ ̣ u ấy cha ̣ m trán với những ngườ i bất tư ̣ u ̉ và các câ nhâ ̀ ̀ ́ ̣ cu ̣ n se ̃ khám phá ra sư ̣ ̉ a thân Ares như thê nà o. Ba con trai tôi tê ̣ t về con rồng bằng đồng, từ trước đến nay đươ ̣ c xem là huyền thâ ̣ i duy nhất ̉ơ Tra ̣ i Con Lai. Và ba ̣ n se ̃ khám phá ra cách thần thoa ̣ c vũ khı ́ bı ́ mâ ̣ t mới như thế nà o, và cách Percy bị Hades có đươ ̣ c trơ ̣ t phần trong cấu ta ̣ o cu ̣ u ấ y ̉ thà nh mô ̉ a nó mà câ ép buô ̣ n biết đươ ̣ c. Những câu chuyê ̣ n nà y đươ ̣ c viết ra không không nhâ ̉ đe do ̣ a các ba ̣ n, nhưng điều quan tro ̣ ng là các ba ̣ n nhâ ̣ n ̉ i đê pha ̉ nguy hiê ̉ m ̣ c rằng cuô ̣ c đờ i cu ̣ t anh hù ng có thê ̉ a mô ra đươ ̣ c chia se ̉ các bà i pho ̉ ng vấn Chiron cun ̃ g đã nói rõ với tôi về viê ̣ t với mô ̣ t và i tra ̣ i viên quan tro ̣ ng nhất cu ̉ a chúng ta, bao bı ́ mâ gồm Percy Jackson, Annabeth Chase, và Grover Underwood. Xin ̣ c pho ̣ c diễn ra mô ̣ t cách cư ̣ c ̉ ng vấn nà y đươ haỹ nhớ rằng các cuô ̣ t. Chia se ̉ o mâ ̉ thông tin nà y với bất cứ ngườ i nà o không kỳ ba ̉ phát hiê ̉ i theo ̣ n có thê ̣ n thấy Clarisse đang đuô ̉ i là á thần, ba pha ̣ n với cái giáo phóng điê ̣ n cu ̣ n ̉ a cô ấy. Haỹ tin tôi đi, ba sau lưng ba không muốn điều đó đâu. ̉ ̣ n mô ̣ t và i ba ̉ n ve ̃ đê Cuối cù ng, tôi cò n kè m theo cho các ba ̣ giúp cho định hướng cu ̣ n. Annabeth Chase đã cho phép ̉ a ba trơ ̉ có ̣ i cu ̣ n có thê ̉ a cô ấy vı̀ thế ba chúng tôi sao chép va-li lúc ̉ơ tra ̣ c ý tươ ̉ ng cần pha ̉ i mang theo những gı̀ cho mù a hè đầu tiên đươ ̣ i. Cuốn sách nà y cò n bao gồm mô ̣ t ba ̣ i mà tôi hy ̉ơ tra ̉ n đồ tra ̣ ng se ̃ giúp cho các ba ̣ n kho ̣ c đườ ng và bị quái vâ ̣ t xơi ̉ i bị la vo mất. ̣ c phiêu lưu thâ ̣ t Haỹ nghiên cứ u ky ̃ cuốn sách nà y, vı̀ các cuô ̣ cu ̣ n chı̉ mới bắt đầu. Cầu chúc các thần luôn ̉ơ bên các ̉ a các ba sư ̉ i! ̣ n, các á thần tre ̉ tuô ba ̣ n chân thà nh cu ̣ n, ̉ a ba Ngườ i ba Rick Riordan ̣ i Con Lai Người chép thuê, Tra ̣ ĐÁNH ̣ A BI PERCY JACKSON VÀ CHIẾC XE NGƯ CẮP ̣ c thı̀ nghe thấy những tiếng ồn à o bên Tôi đang ̉ơ lớp khoa ho ngoà i. SCRAWK! OW! SCREECH! “HIYA!” ̉ mô ̣ t ai đó đang bị tấn công bơ ̣ t loa ̣ i gia cầm nà o ̉ i mô Như thê đó, và tin tôi đi, tôi đã từ ng ̉ơ trong tı̀nh huống đó trước đây. Dườ ng như không ai khác chú yí ếng ồn đó. Chúng tôi đang là m ̣ m, vı̀ thế mo ̣ i ngườ i đều đang chuyê ̣ n trò , thế nên không thı ́ nghiê ̉ rồi vờ như mı̀nh đang rư ̉ a sô ̉ a cốc thı ́ khó gı̀ khi tôi đến bên cư ̣ m và nhı̀n ra ngoà i. nghiê ̣ t cô gái đang ̉ơ trong he ̉ m nho ̉ gần Tôi khá tin chắc rằng có mô ̣ m vỡ như trườ ng, với thanh kiếm cầm trên tay. Cô ấy cao và va ́ ̉ ̀ ̀ ̣ t câu thu ̣ i, quân jeans, già y ̉ bóng rô, với mái tóc nâu xoăn sơ mô ̣ t bầy lı ́nh và áo khoác denim. Cô ấy như đang đối đầu với mô ̣ . Lông chim nhú ra ̉ơ ̉ a những con qua chim đen có kı ́ch thước cu ̣ t và i nơi trên bô ̣ áo quần cu ̣ t vết cắt đang rı̉ máu ̉ơ ̉ a cô ấy. Mô mô ̣ t trong số các con chim đó phı ́a trên mắt trái. Khi tôi nhı̀n thấy, mô ̣ t cái lông như mô ̣ t muĩ tên lên vai cô ấy. Cô ấy cất bắn ra mô ̣ nh và o nó, nhưng nó đã bay đi. ̉ a và chém ma tiếng nguyền ru ̣ n ra cô gái đó. Đó là Clarisse, ke ̉ thù cũ Không may, tôi nhâ ̣ i cu ̣ i Con ̉ a tôi từ tra ̉ a á thần. Clarisse sống quanh năm ̉ơ Tra cu ̉ ́ Lai. Tôi không hiêu cô ây đang là m cái quái gı̀ ̉ơ Upper East Side ̉ n cô ấy ̣ t ngà y ho ̣ c bı̀nh thườ ng nà y, nhưng ắt hă ngay giữa mô ̉ chống cư ̣ p rắc rối. Cô ấy se ̃ không thê ̣ đươ ̣ c lâu. đang gă ̉ . Tôi đã là m điều duy nhất mı̀nh có thê ̉ đi đến phò ng vê ̣ sinh không ̣a? “Cô White,” tôi nói, “em có thê Em thấy buồn nôn.” ̣ n biết các giáo viên đã nói cho ba ̣ n từ là m ơn có phép mà u Ba như thế nà o? Điều đó không đúng. Từ có phép mà u là từ nôn. Nó ̣ n ra kho ̉ i lớp nhanh hơn bất cứ điều nà o khác. se ̃ giúp cho các ba “Đi nhanh đi!” cô White nói. ̣ y nhanh ra cư ̣ , găng tay và ̉ a lớp, cơ ̉ i bo ̉ kı ́nh ba ̉ o hô Tôi cha ̣ p dề cu ̣ m. Tôi lấy ra vũ khı ́ tốt nhất cu ̉ a phò ng thı ́ nghiê ̉ a mı̀nh ta ̀ ̉ y Triêu. – cây bút có tên Thu ̣ n tôi la ̣ i trên hà nh lang. Tôi thoát ra ̉ơ cư ̉ a phò ng Không ai chă ̉ du ̣ c. Tôi ra đến căn he ̉ m nho ̉ vừ a lúc nhı̀n thấy Clarisse tát thê ̉ cô ấy ̉ bằng má bên cu ̣ t con chim ma quy ̉ a thanh kiếm như thê mô ̣ t cú home run vâ ̣ y. Con chim đó kêu quác quác và vừ a đánh mô ̣ nh và o bứ c tườ ng ga ̣ ch và trươ ̣ t xuống mô ̣ t cái bay xoáy đi, va ma ̣ t tá con chim đang tu ̣ la ̣ i quanh cô thù ng rác. Vẫn cò n đến gần mô ́ ây. “Clarisse!” tôi hét lên. ̣ t kinh nga ̣ c. “Percy? Câ ̣ u đang là m ̉ mă Cô ấy liếc nhı̀n tôi với ve gı̀...” ̣ t loa ̣ t muĩ tên lông chim ̉ i mô Cô ấy bị cắt ngang giữa chừ ng bơ bay vè o trên đầu và đâm xuyên trên vách tườ ng. ̣ c cu ̉ a tớ,” tôi đáp. ây là trườ ng ho ̉ phà n ̣ n đê “May cho tôi nhı̉,” Clarisse cà u nhà u, nhưng quá bâ nà n quá nhiều. ̣ t thanh kiếm bằng ̉ nắp cây bút máy, nó biến thà nh mô Tôi mơ ̣ t mét, và tham gia và o cuô ̣ c chiến, chém ma ̣ nh đồng dà i gần mô ̣ ch hướng những chiếc lông bằng và o những con chim và là m chê ̣ nh cho đến khi lươĩ kiếm. Clarisse và tôi cù ng đánh và chém ma ̣ i mô ̣ t đống lông trên mă ̣ t đất. ̉ những con chim chı̉ cò n la tất ca ̣ t và i vết xước, nhưng ̉ hai chúng tôi đều thơ ̉ gắt. Tôi có mô Ca ̣ ng. Tôi lôi mô ̣ t muĩ tên lông chim ra kho ̉ i cánh không nghiêm tro ̣ c. Tôi lấy tay. Nó không sâu lắm. Tôi se ̃ ̉ôn nếu nó không có đô ̣ t túi nho ̉ có chứ a bánh thánh ra kho ̉ i túi áo khoác, nơi tôi vẫn mô ̉ n cấp, chia nó thà nh hai phần, ̣ p khâ giữ nó cho những trườ ng hơ ̣ t ı ́t cho Clarisse. sau đó đưa mô ̣ giúp đỡ cu ̣ u,” cô ta là u bà u, nhưng cun ̉ a câ “Tôi không cần sư ̃ g đưa tay cầm lấy bánh. ̣ t và i miếng – không quá nhiều, vı̀ thứ c ăn cu ̉ a Chúng tôi ăn mô ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ n thà nh tro nêu ba ̣ n dù ng quá nhiêu. Dù các vị thân có thê đôt ba ̣ t và i giây các vết cắt và bầm tı ́m cu ̉ a sao đi nữa, chı̉ trong mô ́ ́ chúng tôi đã biên mât. ̣ c thanh kiếm cu ̣ i và cơ ̉ a mı̀nh la ̉ i áo khoác denim Clarisse bo ̣ p la ̣ i câ ̣ u sau.” ra. “Ừm... gă ̉ bo ̣ u không thê ̣ c.” ̉ đi như thế đươ “Chờ đa!̃ ” tôi nói. “Câ ̉ .” “Dı ̃ nhiên là tôi có thê ̣ n gı̀ đang xa ̣ y? Câ ̣ u đang là m gı̀ ̉ơ cách xa tra ̣ i ̉ y ra vâ “Có chuyê ̉ i theo câ ̉ đó la ̣ i sao những con chim quái quy ̣ i đuô ̣ u như thế? Ta thế?” ̉ y ma ̣ nh tôi, hay có ý định là m thế. Tôi đã quen với Clarisse đâ ̉ cô ấy ̣ c bước sang mô ̣ t bên và đê ̉ a cô ấy. Tôi chı̉ viê các mánh cu ̣ ng choa ̣ ng qua kho ̉ i ngườ i tôi. bước loa ̣ u gần như bị giết ̉ơ trườ ng tớ. Điều đó “Thôi nà o,” tôi nói. “Câ ̣ m về viê ̣ c đó.” ̉ i có trách nhiê khiến tớ pha ̉ i thế!” “Không pha ̉ tớ giúp.” “Haỹ đê ̉ y hı ́t và o. Tôi có ca ̣ c kỳ muốn đấm ̉ m giác cô ấy cư Cô ấy run râ ̣ t tôi, nhưng cù ng lúc có mô ̣ t sư ̣ tuyê ̣ t vo ̣ ng trong ánh mắt và o mă ̉ cô ấy đang gă ̣ p chuyê ̣ n gı̀ đó cư ̣ c kỳ cư ̣ c kỳ rắc ̉ a cô ấy, như thê cu ̣ y. rối vâ ̣ đang chơi khăm tôi.” “Đó là các anh trai tôi,” nói. “Ho ̉ ng nga ̣ c nhiên chút nà o. Clarisse có rất nhiều “Ồ,” tôi nói, chă ̣ i Con Lai. Tất ca ̣ n ho ̣ đều chơi khăm lẫn nhau. ̉ bo anh chị em ̉ơ Tra ̉ n nhiên vı̀ xét cho cù ng ho ̣ là con trai và Tôi đoán điều đó là hiê ̀ ́ ̀ ̉ a thân chiên tranh, thân Ares. “Ngườ i anh nà o? con gái cu Sherman? Mark?” ̣ ng cô ấy nghe có ve ̣ haĩ hơn nhiều ̉ sơ “Không,” cô ấy nói, gio ̣ c nghe cô ấy nói. “Đó là những so với những lần trước đây tôi đươ ̉ cu ̉ a tôi, Phobos và Deimos.” ngườ i anh bất tư ̉ cho tôi Chúng tôi ngồi trên ghế dà i ̉ơ công viên khi Clarisse kê ̣ n. Tôi không quá lo lắng về viê ̣ c quay trơ ̣ i ̉ la nghe về câu chuyê trườ ng. Cô White se ̃ cho là y tá đã cho phép tôi về nhà , và tiết ̉ m danh. ̣ ho ̣ c. Thầy Bell không bao giờ điê thứ sáu là tiết tư ̉ tớ là m rõ chuyê ̣ y đê ̣ n nà y nhé,” tôi nói. “Câ ̣ u lấy chiếc xe “Vâ ̉ đua xe, và giờ nó đang biến mất.” ̣ u đê ̉ a cha câ cu ̉ i là xe hơi,” Clarisse là u bà u. “Đó là chiếc xe “Nó không pha ̉ u ̉ o tôi mang nó ra ngoà i. Kiê đua trong chiến tranh! Và ông ấy ba ̉ m tra vâ ̣ t bà i kiê ̣ y. Tôi có nhiê ̣ m vu ̣ pha ̣ i ̉ i đưa nó quay la như... mô ̣ t trờ i lă ̣ n. Nhưng...” lúc mă ̣ u đã cướp xe cu ̣ u.” ̉ a câ “Anh trai câ ̣ a đua cu ̣ i cho đúng. “Ho ̣ ̉ a tôi,” cô ấy nhắc la “Đã cướp xe ngư ̣ a đáng yêu cu ̣ u thấy đấy. ̉ a ông ấy, câ là những ngườ i đánh xe ngư ̣ không thı ́ch ngườ i khác đánh xe ngư ̣ a. Vı̀ thế ho ̣ đã cướp xe Và ho ̉ i tôi đi bằng những con chim phóng tên ngu ̣ a từ tôi và đuô ngư ngốc đó.” ̣ t cưng cu ̣ u sao?” ̉ a cha câ “Những con vâ ̣ t đầu mô ̣ t cách đáng thương. “Chúng ba ̣ đền thờ ̉ o vê Cô ấy gâ ̣ c cỗ xe ̉ a ông ấy. Dù sao đi nữa, nếu tôi không tı̀m ra đươ cu đua...” ̉ mı̀nh sắp sư ̉ ̣ y. Tôi không thê ̉ a mất nó vâ Cô ấy trông như thê ̉ i điên chı̉ trı ́ch cô ấy. Tôi đã nhı̀n thấy cha cô ấy, thần Ares, nô ̣ t ca ̣ ng đáng yêu cho lắm. ̉ i mô ̉ nh tươ trước đây, và nó không pha ̣ lò ng mong đơ ̣ i cu ̣ ng ̉ a ông ấy, ông ấy se ̃ áp du Nếu Clarisse phu ̣ t cư ̣ c kỳ ghê gớm. Cư ̣ c kỳ ghê gớm. hı̀nh pha ̣ u,” tôi nói. “Tớ se ̃ giúp câ ̣ i là câ ̣ u? Tôi không pha ̉ i là Cô ấy quắc mắt nhı̀n tôi. “Sao la ̣ n câ ̣ u.” ba ̉ caĩ la ̣ i về điều đó. Clarisse đã từ ng đối xư ̣ với ̉ tê Tôi không thê ̣ u lần, nhưng tuy thế, tôi không thı ́ch ý tươ ̉ ng cô ấy tôi hà ng triê ̣ p nhừ tư ̉ . Tôi đang cố nghı ̃ cách gia ̉ i hay ai khác bị thần Ares đâ ̣ ng nói cu ̣ t câ ̣ u trai vang lên, ̉ a mô thı ́ch điều đó với cô ấy thı̀ gio “Eo, nhı̀n kı̀a, tớ nghı ̃ cô ta đang khóc.” ̣ t anh chà ng cha ̣ a và o cô ̣ t điê ̣ n thoa ̣ i. ̉ i chuốt đang đứ ng tư Mô ̣ c mô ̣ t chiếc quần jeans nhà u nát, áo phông đen, mô ̣ t Anh ta mă ̣ t cái khăn rằn đươ ̣ c bo ̣ c trên đầu chiếc áo khoác bằng da cù ng mô ̣ t con dao đươ ̣ c nhét và o dây thắt lưng. Đôi mắt cu ̉ a anh ta. Mô ̣ n lư ̉ a những ngo ̉ a. anh ta có mà u cu ̣ n tay mı̀nh la ̣ i thà nh nắm đấm. “Chiếc “Phobos.” Clarisse cuô ̣ a ̉ơ đâu, đồ khốn?” xe ngư ̉ i anh.” “Em đã đánh mất nó,” anh ta trêu cô. “Đừ ng ho “Đồ khốn...” Clarisse rút kiếm ra và tấn công, nhưng Phobos biến mất khi ̣ t điê ̣ n thoa ̣ i. ̉ a cô ấy cắm và o cô cô ấy vung kiếm, và lươĩ kiếm cu ̣ n ̉ơ ghế dà i kế bên ca ̣ nh tôi. Anh ta đang cườ i, Phobos xuất hiê ̀ ̣ i khi tôi chıã đâu thanh kiếm Thu ̣ ng ̉ y Triều và o ho nhưng ngừ ng la anh ta. ̣ i chiếc xe ngư ̣ a đua đó,” tôi nói với ̉ la “Tốt hơn hết anh nên tra ̉ anh ta, “trước khi tôi nôi điên lên.” ̣ c to ̉ ra cứ ng rắn, hoă ̉ ve ̉ cứ ng Anh ta nhếch mép cườ i và cố to ̉ ho ̣ n bị chıã kiếm và o cô ̣ ng. “Câ ̣ u ba ̣ n trai bé nho ̉ rắn như khi ba ̣ n mà y pha ̉ i cần ngườ i khác giúp mı̀nh nà y là ai thế, Clarisse? Hiê chiến đấu sao?” ̣ u ta không pha ̣ n trai em!” Clarisse giâ ̣ t ma ̣ nh thanh ̉ i là ba “Câ ̣ t điê ̣ n thoa ̣ i. “Câ ̣ u ta thâ ̣ m chı ́ không ̉ a mı̀nh ra kho ̉ i cô kiếm cu ̣ n em nữa. Câ ̣ u ta là Percy Jackson.” ̉ i là ba pha ̉ i trong ve ̣ t cu ̉ mă ̉ a Phobos. Anh ta nhı̀n Có điều gı̀ đó biến đô ̣ c nhiên, thâ ̣ m chı ́ cò n run sơ ̣ . “Con trai cu ̉ nga ̉ a thần có ve ̉ i tứ c điên sao? Ồ, điều Poseidon ư? Ngườ i đã khiến cho Cha pha ̣ n đang că ̣ p kè với ke ̣ i ̉ thù không đô nà y quá tốt, Clarisse. Mà y hiê trờ i chung sao?” ̣ p kè với câ ̣ u ta.” “Em không că ̉ a Phobos biến thà nh mà u đo ̉ tươi. Đôi mắt cu ̉ cô ̣ nh và o không khı ́ như thê Clarisse hét lớn. Cô ấy đánh ma ̣ vô hı̀nh tấn công. “Là m ơn, không!” ấy đang bị những con bo ̣ u ấy thế?” tôi gă ̣ ng ho ̉ i. “Anh đang là m gı̀ với câ ̣ i về phı ́a đườ ng đi, điên cuồng vung thanh kiếm Clarisse lù i la ̉ a mı̀nh cu ̣ i!” tôi nói với Phobos. Tôi ấn sâu hơn muĩ kiếm cu ̉ a “Ngừ ng la ́ ́ ̣ ng anh ta, nhưng anh ta dễ dà ng biên mât, sau đó mı̀nh và o ho ̣ n la ̣ i ̉ơ cô ̣ t điê ̣ n thoa ̣ i. xuất hiê ̣ ng thế, Jackson.” Phobos nói. “Ta chı̉ đang cho “Đừ ng kı ́ch đô ̣ haĩ nhất.” con bé thấy những gı̀ mà nó sơ Ánh sáng trong mắt anh ta biến mất. ̉ su ̣ p ngườ i xuống, thơ ̣ t cách nă ̣ ng nho ̣ c. “Đồ... ̉ mô Clarisse đô ̉ n hê ̉ n nói. “Ta se.̃ .. ta se ̃ tı ́nh sô ̉ với mà y.” khốn,” cô ấy hô Phobos quay về phı ́a tôi. “Mà y thı̀ sao, Percy Jackson? Điều gı̀ ̣ haĩ ? Tao se ̃ tı̀m ra, mà y biết không. Tao luôn luôn là m mà y sơ ̣ c điều đó.” là m đươ ̣ a la ̣ i đây.” Tôi cố giữ gio ̣ ng thâ ̣ t bı̀nh tha ̉ cỗ xe ngư ̉ n. “Tôi “Tra ̣ đâu.” đã từ ng đối đầu với cha anh. Anh không là m tôi sơ ̣ haĩ nhưng la ̣ i sơ ̣ chı ́nh nó. Đó Phobos cườ i lớn. “Không gı̀ sơ ̉ ta ̣ i ngườ i thườ ng hay nói sao? Ừm, đê ̉ i là những gı̀ mo không pha ̣ t bı ́ mâ ̣ t nho ̣ sơ ̣ haĩ . ̉ nhé, con lai. Ta chı ́nh là sư cho mà y biết mô ̣ a, haỹ đến mà lấy la ̣ i nó. Nó nằm ̉ơ Nếu mà y muốn tı̀m cỗ xe ngư ̣ t phı ́a bên kia con sông. Mà y se ̃ tı̀m thấy nó ̉ơ nơi những con vâ ̣ c về.” ̉ sinh sống – là nơi mà mà y thuô hoang dã bé nho Anh ta búng tay và biến mất trong là n hơi mà u và ng. ̣ n, tôi đã gă ̣ p rất nhiều các ̉ i nói điều nà y với các ba Giờ , tôi pha ̉ u thần và quái vâ ̣ t mà tôi không thı ́ch, nhưng Phobos là ngườ i tiê ̣ t ngườ i ̉ chuyên bắt na tôi ghét nhất. Tôi không thı ́ch những ke ̉ a trườ ng, vı̀ khác. Tôi chưa bao giờ nằm trong nhóm xuất sắc cu ̣ i những đứ a to ̉ a mı̀nh chống la thế tôi dà nh phần lớn thờ i gian cu ̣ t ̉ơ trườ ng, những đứ a cố đe do ̣ a tôi và các ba ̣ n xác thı ́ch bắt na ̉ su ̣ p ngườ i tôi. Cái cách Phobos cườ i tôi và là m cho Clarisse đô ̣ y cho gã đó xuống chı̉ bằng cách nhı̀n và o cô ấy... Tôi muốn da ̣ t bà i ho ̣ c. mô ̣ t cô ấy đầm đı̀a mồ hôi. Tôi giúp Clarisse đứ ng lên. Khuôn mă ̣ u đã sẵn sà ng đón nhâ ̣ n sư ̣ giúp đỡ chưa?” tôi ho ̉ i. “Giờ câ ̣ n ngầm, tiếp tu ̣ c đề phò ng nhiều vu ̣ tấn Chúng tôi lên tà u điê ̉ . Trên đườ ng đi, công hơn, nhưng không ai là m phiền chúng tôi ca ̉ ̀ Clarisse kê cho tôi nghe vê Phobos và Deimos. ̉ u thần,” cô ấy nói. “Phobos là thần haĩ . Deimos ̣ là các tiê “Ho ̣ khiếp sơ ̣ .” ̉ a sư là thần cu “Có gı̀ khác nhau?” ̣ y. Cô ấy cau mà y. “Deimos lớn hơn và xấu xı ́ hơn, tôi đoán vâ ̣ . Phobos thı̀ gio ̉ i là m cho đám đông khiếp sơ ̉ i hơn, Anh ta rất gio ̉ chui và o bên ̣ t cá nhân sơ ̣ haĩ . Anh ta có thê như, chı̉ là m mô ̣ u.” trong đầu câ ̣ c từ nỗi ám ̉anh pha ̉ i không?” “Đó là nơi ngườ i ta có đươ ̣ hà o về điều đó. Tất ca ̉ “Ừm,” cô ấy cà u nhà u. “Anh ta rất tư ̣ c đă ̣ t theo tên anh ta. Thằng khốn.” các nỗi ám ̉anh đều đươ ̣ i sao ho ̣ không muốn câ ̣ u đánh xe ngư ̣ a thế?” “Thế ta ̣ c đó thườ ng là mô ̣ t lễ nghi dà nh cho các câ ̣ u con trai “Vı̀ viê ̉ ̀ ̣ đươ ̣ c mườ i lăm tuôi. Tôi là đứ a con gái đầu ̉ a thân Ares khi ho cu ̣ c trao cho viê ̣ c đó trong mô ̣ t quan tiên đươ ̃ g thờ i gian dà i.” ̣ u.” “Tốt cho câ ̣ ghét tôi. Tôi pha ̉ i “Haỹ nói điều đó với Phobos và Deimos. Ho ̣ i đươ ̣ c cỗ xe ngư ̣ a quay trơ ̣ i đền thờ .” ̉ la lấy la “Đền thờ nằm ̉ơ đâu?” “Cầu tà u 86. Con tà u có tên Intrepid.” ̉ u ra nhiều điều, giờ tôi nghı ̃ về điều “Ồ.” Điều đó giúp tôi hiê ̣ c sư ̣ lên mô ̣ t con tà u sân bay cu,̃ nhưng đó. Tôi chưa bao giờ thư ̉ u ba ̣ ng nó như mô ̣ t và i kiê ̣ . ̉ du ̉ o tà ng quân sư tôi biết ngườ i ta sư ̉ n có mô ̣ t mớ đu ̣ i súng, bom và các thiết bị gây ̉ các loa Nó ắt hă ̉ m khác. Chı̉ là mô ̣ t nơi mà mô ̣ t vị thần chiến tranh muốn nguy hiê lang thang ̉ơ đó. ̣ t trờ i lă ̣ n,” tôi đoán. “Chúng ta có bốn giờ trước khi mă ̉ tı̀m đươ ̣ c ̉ ng chừ ng đó là đu ̉ thờ i gian nếu chúng ta có thê “Khoa ̣ a.” cỗ xe ngư ̣ t nước’? Chúng ta đang “Nhưng Phobos có ý gı̀ khi nói ‘trên mă ̉ ̉ơ ̣ t hò n đa ̉ơ trên mô ̉ o, vı̀ thần Zeus. Điều đó có nghıã nó có thê bất cứ hướng nà o.” ̣ ng vâ ̣ t hoang da,̃ ” tôi nhớ la ̣ i. “Anh ta cò n nói điều gı̀ đó về đô ̣ t hoang dã bé nho ̉ .” “Những con vâ “Vườ n bách thú ư?” ̉ là mô ̣ t đầu. Mô ̣ t vườ n bách thú trên mă ̣ t nước có thê ̣ t Tôi gâ ̉ ̣ c có le.̃ .. mô ̣ t nơi nà o đó khó có thê đi đến nơi ̉ơ Brooklyn, hoă ̉ ng có ̣ c, có những con vâ ̣ t hoang dã bé nho ̣ t nơi mà se ̃ chă ̉ . Mô đươ ̉ tı̀m kiếm cỗ xe ngư ̣ a. ai nghı ̃ đến đó đê ̉ đó có mô ̣ t vườ n bách thú nho ̉ o Staten,” tôi nói. “Ơ ̉ .” “Đa ̣ t nơi nà o ̉ đó là mô “Có le ̃ thế,” Clarisse nói. “Nghe như có ve đó mà Phobos và Deimos giấu giếm cái gı̀ đó, Nhưng nếu chúng ta sai...” ̉ sai.” “Chúng ta không có thờ i gian đê ̣ i và bắt chuyến Chúng tôi xuống tà u ̉ơ Quan ̃ g trườ ng Thờ i đa tà u Number I, có ga cuối là bến phà . ̉ o Staten và o lúc ba giờ ba Chúng tôi lên chuyến phà đến Đa ̣ m la ̣ i mươi, cù ng với hà ng tá du khách khác, những ngườ i túm tu ̣ p vô ̣ i các bứ c ̉anh khi chúng tôi đi ̉ơ các rà o chắn ̉ơ tầng trên, chu ̣ ng Nữ Thần Tư ̣ Do. ngang qua tươ
- Xem thêm -