Tài liệu Oxford collocations dictionary for students of english

  • Số trang: 9127 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm OXFORD Collocations | dictionary for students of English ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● A level noun abandon verb abashed adj abbreviation noun abhorrent adj ability noun ablaze adj able adj abode noun abolish verb abortion noun abscess noun absence noun absent adj absorb verb absorbed adj abstract adj absurd adj abundance noun abuse noun abuse verb abusive adj academic adj academy noun accelerate verb acceleration noun accelerator noun accent noun accept verb acceptable adj acceptance noun access noun accessible adj accessory noun accident noun accidental adj file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (1 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● acclaim noun acclaim verb accolade noun accommodate verb accommodation noun accompaniment noun accomplice noun accomplish verb accomplished adj accomplishment noun accord noun accord verb account noun account verb accountability noun accountable adj accountancy noun accountant noun accumulate verb accumulation noun accuracy noun accurate adj accusation noun accuse verb accustomed adj ace noun ache noun ache verb achieve verb achievement noun acid noun acknowledge verb acknowledgement noun acne noun acquaintance noun acquainted adj acquisition noun acquittal noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (2 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● acre noun act noun act verb acting noun action noun active adj activity noun actor noun actress noun acumen noun acupuncture noun ad noun adapt verb adaptable adj adaptation noun add verb addict noun addicted adj addiction noun addictive adj addition noun address noun address verb adept adj adequate adj adhere verb adherence noun adjacent adj adjective noun adjourn verb adjust verb adjustable adj adjustment noun administer verb administration noun admirable adj admiral noun admiration noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (3 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● admire verb admirer noun admission noun admit verb admittance noun adolescence noun adolescent noun adopt verb adoption noun adore verb adrenalin noun adrift adj adult noun adultery noun adulthood noun advance noun advance verb advanced adj advancement noun advantage noun advantageous adj adventure noun adverb noun adversary noun adversity noun advert noun advertise verb advertisement noun advice noun advisable adj advise verb adviser noun advocate noun advocate verb aerial noun aeroplane noun affair noun affect verb file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (4 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● affection noun affinity noun afflict verb afford verb affront noun afloat adj afraid adj aftermath noun afternoon noun age noun age verb agency noun agenda noun agent noun aggravate verb aggression noun aggressive adj aggrieved adj agility noun agitated adj agitation noun agony noun agree verb agreeable adj agreement noun agriculture noun aid noun aide noun Aids noun ailment noun aim noun aim verb air noun air verb aircraft noun airline noun airport noun airspace noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (5 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ajar adj akin adj alarm noun alarmed adj alarming adj album noun alcohol noun alcoholic noun alcoholism noun ale noun alert adj alert noun alias noun alibi noun alien adj alien noun alienation noun alight adj align verb alignment noun alike adj alive adj allegation noun allegiance noun allergy noun alleviate verb alley noun alliance noun allied adj allocate verb allocation noun allowance noun allusion noun ally noun almond noun alone adj aloof adj alphabet noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (6 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● altar noun alter verb alteration noun alternative noun altitude noun amateur noun amaze verb amazed adj amazement noun amazing adj ambassador noun ambiguity noun ambiguous adj ambition noun ambitious adj ambivalence noun ambivalent adj ambulance noun ambush noun amenable adj amendment noun amenity noun amiable adj ammunition noun amnesty noun amount noun amuse verb amused adj amusement noun amusing adj anaesthetic noun analogous adj analogy noun analyse verb analysis noun analyst noun anatomy noun ancestor noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (7 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ancestry noun anchor noun anchor verb ancient adj anecdote noun angel noun anger noun anger verb angle noun angry adj anguish noun animal noun animosity noun ankle noun annex verb annihilation noun anniversary noun announce verb announcement noun announcer noun annoy verb annoyance noun annoyed adj annoying adj anonymity noun anonymous adj answer noun answer verb antagonism noun anthology noun anthropology noun antibiotic noun anticipate verb anticipation noun antics noun antidote noun antipathy noun antique noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (8 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● antiquity noun antiseptic noun antithesis noun anxiety noun anxious adj apartment noun apathy noun apologetic adj apologize verb apology noun appalling adj apparatus noun apparent adj appeal noun appeal verb appealing adj appear verb appearance noun appendicitis noun appendix noun appetite noun applaud verb applause noun apple noun appliance noun applicable adj applicant noun application noun apply verb appointment noun appraisal noun appreciate verb appreciation noun apprehension noun apprehensive adj approach noun approach verb appropriate adj file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (9 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● approval noun approve verb approximation noun April noun aptitude noun Arabic noun arbitrary adj arbitration noun arc noun arch noun archaeologist noun archaeology noun archbishop noun architect noun architecture noun archive noun area noun arena noun argue verb argument noun arise verb aristocracy noun arithmetic noun arm noun armaments noun armchair noun armed adj armistice noun armour noun armoured adj arms noun army noun aroma noun arrange verb arrangement noun array noun arrears noun arrest noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (10 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● arrival noun arrive verb arrogance noun arrow noun arson noun art noun artery noun arthritis noun article noun articulate adj articulate verb artificial adj artillery noun artist noun ascend verb ascent noun ash noun ashamed adj ask verb asleep adj aspect noun aspiration noun aspirin noun assassin noun assassinate verb assassination noun assault noun assault verb assemble verb assembly noun assent noun assert verb assertion noun assess verb assessment noun asset noun assignment noun assimilate verb file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (11 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● assist verb assistance noun assistant noun associate noun association noun assortment noun assume verb assumption noun assurance noun assure verb assured adj asthma noun astonished adj astonishing adj astonishment noun astute adj asylum noun atheist noun athlete noun athletics noun atmosphere noun atom noun atrocity noun attach verb attached adj attachment noun attack noun attack verb attainable adj attempt noun attend verb attendance noun attendant noun attention noun attic noun attitude noun attraction noun attractive adj file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (12 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● attribute noun attribute verb auction noun audible adj audience noun audition noun auditor noun auditorium noun August noun aunt noun aura noun austerity noun authenticity noun author noun authoritarian adj authority noun authorization noun autistic adj autograph noun automatic adj autonomous adj autonomy noun autopsy noun autumn noun availability noun available adj avalanche noun avenue noun average adj average noun aversion noun avert verb avocado noun avoid verb avoidable adj await verb awake adj awake verb file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (13 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● awaken verb awakening noun award noun award verb aware adj awareness noun awe noun awesome adj awful adj awkward adj axe noun axis noun baby noun bachelor noun back noun back verb backdrop noun backfire verb background noun backing noun backlash noun backlog noun backpack noun backstroke noun backward adj bacon noun bacteria noun bad adj badge noun bad-tempered adj baffled adj bag noun baggage noun bail noun bailiff noun bait noun bake verb balance noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (14 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● balance verb balanced adj bald adj balding adj ball noun ballet noun balloon noun ballot noun ban noun ban verb banana noun band noun bandage noun bandwagon noun bang noun bang verb bank noun banking noun bankrupt adj bankruptcy noun banner noun banquet noun banter noun bar noun bar verb bare adj barefoot adj barefoot adv bargain noun bargain verb bargaining noun barge noun baritone noun bark noun bark verb barley noun barometer noun baron noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (15 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● baroness noun baronet noun barracks noun barrage noun barrel noun barren adj barricade noun barrier noun barrister noun base noun base verb basement noun bash noun bash verb basics noun basis noun basket noun basketball noun bass noun bassoon noun bat noun bat verb batch noun bath noun bathroom noun baton noun battered adj battery noun battle noun battle verb bay noun bayonet noun beach noun bead noun beak noun beaker noun beam noun beam verb file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (16 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● bean noun bear verb bearable adj beard noun bearing noun beast noun beat noun beat verb beating noun beautiful adj beauty noun bed noun bedroom noun bedside noun bedtime noun bee noun beef noun beer noun beg verb begin verb beginner noun beginning noun behave verb behaviour noun belief noun believable adj believe verb believer noun bell noun bellow noun belly noun belongings noun beloved adj belt noun bemused adj bench noun bend noun bend verb file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (17 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● benefactor noun beneficial adj benefit noun benefit verb benign adj bent adj bent noun bequest noun bereaved adj bereavement noun berry noun berth noun best adj bet noun betrayal noun better adj bewildered adj bewildering adj bias noun biased adj Bible noun bibliography noun bicycle noun bid noun bid verb big adj bike noun bikini noun bilingual adj bill noun bin noun bind noun bind verb binding adj binge noun binoculars noun biography noun biologist noun file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (18 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● biology noun bird noun birth control noun birth noun birthday noun birthmark noun biscuit noun bishop noun bit noun bite noun bite verb bitter adj bitterness noun bizarre adj black market noun black adj blackboard noun blacklist noun blackmail noun blackmail verb bladder noun blade noun blame noun blame verb blameless adj blank adj blank noun blanket noun blasphemous adj blasphemy noun blast noun blaze noun bleak adj bleed verb bleeding noun blemish noun blend noun blend verb file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (19 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm] file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● blessing noun blind adj blind noun blind verb blink verb bliss noun blister verb blitz noun blizzard noun bloc noun block noun block verb blockade noun blockage noun bloke noun blonde noun blood pressure noun blood transfusion noun blood vessel noun blood noun bloodshed noun bloodstream noun bloom noun blossom noun blouse noun blow noun blow verb blue adj blueprint noun blues noun blunder noun blur noun blush noun blush verb board noun boardroom noun boast noun boast verb file:///C|/TEMP/htm/OXFORD_PHRASEBUILDER_HTML/files/index.htm (20 of 222) [8/26/2009 1:06:28 pm]
- Xem thêm -