Tài liệu Ôn toán 1 tuyển chọn

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62477 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên:..........................................................................................Lớp:............... ĐỀ SỐ 1 Bài 1:( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 20 + 40 17 – 5 6 + 12 90 – 60 ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Bài 2:( 2 điểm) Tính: 17 – 4 + 3 = .................. 4cm + 15cm – 6cm = ................... 6 + 10 + 2 =................... 18cm – 5cm + 6cm =.................... Bài 3:( 1 điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 30 + 10  80 - 40 16 – 2  19 – 4 19 – 5  12 + 2 13 + 3  18 – 3 Bài 4:( 2 điểm) Trên bờ có 20 con vịt, dưới ao có 3 chục con vịt. Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Bài 5:( 3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: a, Số 62 gồm ........chục và ........ đơn vị. A. Gồm 2 chục và 6 đơn vị B. Gồm 6 chục và 2 đơn vị C. Gồm 62 chục D. Gồm 6 chục và 0 đơn vị b, Số bé nhất trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69 A. 23 B. 31 C. 18 D. 69 C. 51 D. 55 c, Số liền trước của 54 là số nào? A. 41 B. 53 d, Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90 A. 15, 26, 79, 90, 69 B. 15, 26, 69, 79, 90 C. 90, 79, 69, 26, 15 e, 60cm + 20cm =............ A. 80cm B. 40cm g, Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng: C. 30cm D. 70cm D. 90, 79, 69, 15, 26 A. 14 B. 12 C. 8 D.10 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên:..........................................................................................Lớp:............... ĐỀ SỐ 2 Bài 1:( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 60 + 30 19 – 4 5 + 13 16 – 5 ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Bài 2:( 2 điểm) Tính: 13 – 3 + 8 = .................. 12cm + 7cm – 5cm = ................... 4 + 13 – 2 =................... 40cm – 20cm + 60cm =.................... Bài 3:( 1 điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 30 + 50  40 + 30 17 – 5 18 – 2  19 – 2  10 + 3 12 + 5  19 – 2 Bài 4:( 1 điểm) Tính nhẩm: 14 + 4 = .................. 5cm + 11cm = ................... 70 – 20 =................... 19cm – 6cm =.................... Bài 4:( 2 điểm) Hoa gấp được 40 ngôi sao, chị cho Hoa thêm 50 ngôi sao nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu ngôi sao? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Bài 5:( 2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: a, Số 52 gồm ........chục và ........ đơn vị. A. Gồm 52 chục và 0 đơn vị B. Gồm 2 chục và 5 đơn vị C. Gồm 52 chục D. Gồm 5 chục và 2 đơn vị b, Số bé nhất trong các số sau là: 13, 10, 50, 15, 79 A. 13 c, Số tròn chục là số nào? A. 50 B. 10 90 > B. 60  C. 15 D. 79 C. 70 D. 80 > 70 d, Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 59, 90, 17, 30, 60 A.17, 30, 59, 60, 90 B. 17, 59, 30, 60, 90 C. 90, 60, 59, 30, 17 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ D. 90, 60, 59, 17, 30 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên:..........................................................................................Lớp:............... ĐỀ SỐ 3 Bài 1:( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 20 + 53 85 – 61 46 + 52 67 – 27 ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Bài 2:( 2 điểm) Tính: 25 + 40 – 13 = .................. 17cm + 31cm – 0cm = ................... 58 – 23 + 34 =................... 30cm + 8cm – 22cm =.................... Bài 3:( 1 điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 42 + 13  21 + 35 14 + 24 63 – 40  58 – 35  89 – 52 13 + 41  78 – 25 Bài 4:( 1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: 52 +  < 54 65 –  < 35  + 67 33 +  = 78 > 77 Bài 5:( 2 điểm) Thu gấp được 57 máy bay, Thu tặng bạn 34 máy bay. Hỏi Thu còn lại bao nhiêu máy bay? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Bài 6:( 2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: a, Số lớn nhất trong các số 14, 37, A. 14 B. 28 19, 28 là C. 19 D. 37 b, Viết các số 19, 34, 7, 85, 42 theo thứ tự từ lớn đến bé: A.42, 85, 34, 19, 7 B. 85, 42, 34, 19, 7 C. 7, 19, 34, 42, 85 c, Điền số vào ô trống 79 >  > 77 A. 37 B. 71 C. 78 d, Dãy số nào đúng? A. 18 < 20 < 34 B. 17 + 21 > 39 C. 62 < 86 – 25 e, Một tuần lễ có bao nhiêu ngày ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 85, 42, 34, 7, 19 D. 87 D. 71 > 68 > 85 D. 8 g, Cho phép tính 24 + 15 – 26 = ……. chọn đáp án đúng A. 12 B. 13 C. 11 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ D. 14 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên:..........................................................................................Lớp:............... ĐỀ SỐ 4 Bài 1:( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 52 + 37 68 – 31 26 + 63 98 – 51 35 + 42 75 – 45 ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Bài 2:( 2 điểm) Viết số: Hai mươi bảy.......... Năm mươi hai........... Chín mươi tư................. Bảy mươi sáu.......... Sáu mươi tám........... Bốn mươi ba............... Năm mươi mốt.......... Ba mươi lăm............ Hai mươi chín.............. Bài 3:( 2 điểm) Số liền trước Số đã cho Số liền sau ......................... 20 ............................. ......................... 39 ............................. ........................ 89 ............................ ........................ 77 ............................. Bài 4:( 2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: a, Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau A.100 B. 98 b, Viết số thích hợp vào ô trống A. 12 B.14 C. 99 30 + D. 97  < 41 C. 10 D. 11 c, Số lớn nhất có hai chữ số A.97 B. 89 C. 99 D. 98 C. 20cm D. 25cm C. 8 D.10 d, 40cm + 5cm – 35cm = ................... A.10cm B. 15cm e, Hình bên có.......hình tam giác? A. 4 Bài 5:( 2 điểm) B. 6 Đoạn thẳng AB dài 10 cm, đoạn thẳng BC dài 19 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên:..........................................................................................Lớp:............... ĐỀ SỐ 5 Bài 1:( 2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: .C .E .B A. I. Điểm A ở trong hình tam giác  Điểm B ở ngoài hình tam giác  Điểm C ở ngoài hình tam giác  Điểm D ở ngoài hình tam giác  Điểm E ở trong hình tam giác  Điểm I ở ngoài hình tam giác  D. Bài 2:( 2 điểm): Hình vẽ bên có a, ..........hình vuông a, ..........hình vuông a, ..........hình vuông a, ..........hình vuông b, ..........hình tam giác b, ..........hình tam giác b, ..........hình tam giác b, ..........hình tam giác Bài 3:( 2 điểm) Đọc số: 23.................................................................... 94....................................................................... 72.................................................................... 86....................................................................... 45.................................................................... 67....................................................................... Bài 4:( 2 điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 30 + 6  6 + 30 45 + 2  3 + 45 35 – 5  35 – 4 55  55 – 4 43 + 3  43 – 3 30 – 20  40 – 30 Bài 5:( 2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: a, Số lớn nhất trong các số tròn chục là: A.90 B. 70 C. 99 D. 80 C. 78 D. 67 b, Số 98 gồm ........chục và ........ đơn vị. A. Gồm 8 chục và 9 đơn vị B. Gồm 9 chục và 8 đơn vị C. Gồm 98 chục D. Gồm 9 chục và 0 đơn vị c, Số liền sau số 77 là: A.76 B. 75 d, Số liền trước số 33 là: A.31 B. 32 .A .E C. 35 D. 34 .B .D .C e, Các điểm ............. ở trong hình tròn là: A.E và B B. A và C C. D và A D. B và C TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên:..........................................................................................Lớp:............... ĐỀ SỐ 6 Bài 1:( 2 điểm) Đặt tính rồi tính: 43 + 6 97 – 54 35 + 43 16 – 6 52 + 4 65 – 15 ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... Bài 2:( 2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống Số liền trước Số đã cho 55 68 71 80 39 Số liền sau Bài 3:( 2 điểm) Đọc số: 52.................................................................... 88....................................................................... 35.................................................................... 49....................................................................... 79.................................................................... 100....................................................................... Bài 4:( 2 điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 32 + 27  4 + 20 45 + 2  50 71 – 21  20 + 30 52 - 2  54 + 3 46 + 30  30 + 46 45 + 34  34 + 44 Bài 5:( 2 điểm) a, Một thanh gỗ dài 85cm, Lan cắt đi 25cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ b, Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Bài giải: An và Tú có : 68 viên bi ..................................................................................................... Tú có 33 viên bi ..................................................................................................... An có .........viên bi ? ...................................................................................................... TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên:..........................................................................................Lớp:............... ĐỀ SỐ 7 Bài 1:( 2 điểm) a,Viết số thích hợp vào ô trống: 24 26 89 30 37 87 81 78 b,Viết số và dấu phép tính để được phép tính đúng: 10 = 27 Bài 2:( 2 điểm) Tính: 37 +22 – 29 = .............................; 98 – 38 + 12 =................................; 14 + 2 – 5 = ............................... 88 – 27 + 8 = .............................; 95 – 34 – 11 = ................................; 25 – 2 + 2 = ................................ Bài 3:( 2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: - 85 5 80 32 + 46 < 36 + 42 45 + 12 > 54 + 13 4 53 67 – 24 < 20 + 20 90 – 60 < 20 + 20 Bài 4:( 2 điểm) a. Viết các số từ 81 đến 90 .......................................................................................................................................................................... b. Viết số vào chỗ chấm Số liền trước số 40 là: ........... Số liền sau số 99 là ............ Số liền trước của......là 80. Số liền sau của........ là 24 Số 85 gồm .......... chục và ............ đơn vị Số 90 gồm ........... chục và ........... đơn vị Số 24 gồm .......... chục và ............ đơn vị Số 70 gồm ........... chục và ........... đơn vị Bài 5:( 2 điểm) Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở? ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................
- Xem thêm -