Tài liệu Ôn hè toán lớp 1

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62572 tài liệu

Mô tả:

BÀI TẬP ÔN HÈ Bài 1: Viết số liền sau các số: 3, 24, 56, 47, 80, 94: …………………………………… Viết các số liền trước số tròn chục: ……………………………………………… Bài 2: Số liền trước 3 Số ở giữa 56 21 Số liền sau 18 45 32 78 15 91 Bài 3: Trong các số sau khoanh tròn vào số liền sau số tròn chục: 19 32 51 73 Bài 4: Hình bên có: 89 91 E A …… đoạn thẳng, đó là: ……………… ………………………………………… B P …… điểm, đó là: ……………………. ……… hình tam giác, đó là: .………………………......................... ………………………………………... D H C BÀI TẬP ÔN HÈ Bài 1: Viết số liền trước các số: 8, 27, 32, 46, 72, 95: …………………………………… Viết các số liền sau số tròn chục: ……………………………………………… Bài 2: Số liền trước 9 Số ở giữa 58 25 Số liền sau 24 34 36 79 19 94 Bài 3: Trong các số sau khoanh tròn vào số liền trước số tròn chục: 19 31 58 72 Bài 4: Hình bên có: 89 91 A B …… đoạn thẳng, đó là: ……………… ………………………………………… P …… điểm, đó là: ……………………. D ……… hình tam giác, đó là: .………………………......................... ………………………………………... H C BÀI TẬP ÔN HÈ 1. Viết tiếp vào chỗ …. a/ Nếu hôm nay là thứ 5 ngày 16 thì: - Ngày mai là thứ …… ngày …….. - Ngày kia là ………….. ngày …………….. - Hôm qua là ………….. ngày …………….. - Hôm kia là ………….. ngày …………….. b/ Nếu hôm nay là thứ 2 ngày 11 thì: - Ngày mai là …….…… ngày …………….. - Ngày kia là ………….. ngày …………….. - Hôm qua là ………….. ngày …………….. - Hôm kia là ……….….. ngày ……………. 2. Bố em đi công tác 1 tuần và 2 ngày. Hỏi bố em đi công tác bao nhiêu ngày? ………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………...... 3. Viết các số liền trước các số: 23, 34, 46, 56, 71, 89: ………………………… ………………………………………………………………………..… Viết các số liền sau các số: 15, 19, 24, 45, 98, 65, 73: ………………………. ……………………………………………………………………………………. BÀI TẬP ÔN HÈ M«n: To¸n Thêi gian : 40 phót Hä vµ tªn:...............................................................................Líp 1…….... Bµi 1: - Sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?............................................................................................... - Sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?.................................................................................................. - Sè liÒn sau sè 99 lµ sè nµo?............................................................................................................................... Bµi 2: Nèi nh÷ng « cã kÕt qu¶ gièng nhau. 12+34 37+10 -15 45 -11 - 23 98 – 32 + 0 89 – 23 77 – 31 -14 14 + 32 6+5 Bµi 3: H×nh vÏ díi ®©y cã bao nhiªu h×nh vu«ng . Khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng. a. 9 h×nh vu«ng b. 10 h×nh vu«ng c. 14 h×nh vu«ng Bµi 4: TuÊn hái Tó: "N¨m nay b¹n mÊy tuæi?". Tó ®¸p: "Anh m×nh võa trßn 17 tuæi. Anh m×nh h¬n m×nh chôc tuæi". Hái Tó mÊy tuæi? ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ Bµi 5: T×m mét sè biÕt r»ng lÊy sè ®ã céng víi 8 råi trõ ®i 5 th× ®îc kÕt qu¶ b»ng 14. ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ …………………………………………………................................................................................................................................ BÀI TẬP ÔN HÈ M«n: To¸n Thêi gian : 40 phót Bµi 1. a) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm : 60 ; ........... ; ...........; 63 ; ........... ; ........... ; ........... ; ...........; ; ........... ........... ; 40 ; ........... ; ........... ; ........... ; 44 b) ViÕt c¸c sè : Ba m¬i t: ........... N¨m m¬i ba : ............ Hai m¬i l¨m : ........... Mét tr¨m : ............ c) ViÕt sè theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ : 78 ; 87 ; 94 ; 49 ;39 ;47 ................................................................................................................................................................................................................... . Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh : 30 + 40 38 - 12 83 + 12 58 - 48 ................................................................................................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................................................................................... . ................................................................................................................................................................................................................... . Bµi 3. TÝnh : 13 + 4 - 6 = ............. 34 cm - 4 cm = ............................... 26 - 5 + 18 = ............. 40 cm + 7 cm - 37 cm = ............................. Bµi 4. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng : + 43 = 43 22 + = 27 68 - = 56 39 - = 31 Bµi 5. a) ViÕt tiÕp vµo bµi gi¶i : Bµ cã 36 qu¶ trøng, bµ ®· b¸n 21 qu¶. Hái bµ cßn bao nhiªu qu¶ trøng? Bµi gi¶i Bµ cßn l¹i sè qu¶ trøng lµ : ............................................................................................................................... §¸p sè : ................................... b) An cã 12 viªn bi mµu xanh vµ 7 viªn bi mµu ®á. Hái An cã tÊt c¶ bao nhiªu viªn bi ? Bµi gi¶i …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. Bµi 6. H×nh vÏ bªn cã : Cã ........ h×nh tam gi¸c Cã ........vu«ng Bµi 7. Thø ba tuÇn nµy lµ ngµy 10. Hái: a. Thø 3 tuÇn sau lµ ngµy: ……………… b. Thø n¨m tuÇn sau lµ ngµy: ……………… a. Thø 3 tuÇn tríc lµ ngµy: ……………… b. Thø hai tuÇn sau lµ ngµy: ………………
- Xem thêm -