Tài liệu Ô nhiễm không khí ở thành phố hồ chí minh nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HOÀ CHÍ MINH TOÂ THÒ THUÙY HAÈNG H OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ÔÛ TP. HOÀ CHÍ MINH U TE C NGUYEÂN NHAÂN VAØ BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU H LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ CHUYEÂN NGAØNH: COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG MAÕ SOÁ NGAØNH: 60 85 01 TP. HOÀ CHÍ MINH, NAÊM 2011 COÂNG TRÌNH ÑÖÔÏC HOAØN THAØNH TAÏI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM Caùn boä höôùng daãn khoa hoïc: PGS. TS. Hoaøng Höng H Caùn boä chaám nhaän xeùt 1: C Caùn boä chaám nhaän xeùt 2: U TE Luaän vaên thaïc só ñöôïc baûo veä taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ thuaät Coâng ngheä TP. HCM ngaøy . . thaùng . . . naêm 2011 Thaønh phaàn Hoäi ñoàng ñaùnh giaù luaän vaên thaïc só goàm: 1. TS. H 2. TS. 3. TS. 4. TS. 5. TS. Xaùc nhaän cuûa Chuû tòch Hoäi ñoàng ñaùnh giaù LV vaø Khoa quaûn lyù chuyeân ngaønh sau khi luaän vaên ñaõ ñöôïc söûa chöõa (neáu coù). Chuû tòch Hoäi ñoàng ñaùnh giaù LV Khoa quaûn lyù chuyeân ngaønh TRÖÔØNG ÑH KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM PHOØNG QLKH – ÑTSÑH _______________________ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc _______________________ TP. HCM, ngaøy… thaùng… naêm 2011 NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ Hoï teân hoïc vieân: TOÂ THÒ THUÙY HAÈNG Giôùi tính: Nöõ Ngaøy, thaùng, naêm sinh: 05 – 01 -1979 Nôi sinh: Bình Ñònh Chuyeân ngaønh: COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG MSHV: 0981081010 I. TEÂN ÑEÀ TAØI: “OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH II. NHIEÄM VUÏ VAØ NOÄI DUNG: H NGUYEÂN NHAÂN VAØ BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU” H U TE C 1. Tìm nguyeân nhaân vaø caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 2. Thu thaäp caùc soá lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân vaø kinh teá – xaõ hoäi cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 3. Toång quan veà phaùt taùn vaø giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí trong hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp vaø ñöôøng giao thoâng. 4. Nguyeân cöùu tình hình saûn xuaát vaø vaán ñeà moâi tröôøng khoâng khí cuûa moät soá nhaø maùy gaây oâ nhieãm chính trong khu vöïc Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 5. Laäp baûng ñoà phaân boá noàng ñoä chaát oâ nhieãm töøng khu vöïc. 6. Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm cho Thaønh phoá Hoà Chí Minh. III. NGAØY GIAO NHIEÄM VUÏ: ____/____/ 2011 IV. NGAØY HOAØN THAØNH NHIEÄM VUÏ: 11 / 07 / 2011 V. HOÏ VAØ TEÂN CAÙN BOÄ HÖÔÙNG DAÃN: PGS. TS. HOAØNG HÖNG CAÙN BOÄ HÖÔÙNG DAÃN (Hoïc haøm, hoïc vò, hoï teân vaø chöõ kyù) PGS. TS. HOAØNG HÖNG KHOA QUAÛN LYÙ CHUYEÂN NGAØNH (Hoïc haøm, hoïc vò, hoï teân vaø chöõ kyù) LÔØI CAÙM ÔN  Tröôùc tieân toâi xin gôûi lôøi caùm ôn chaân thaønh nhaát ñeán Quyù thaày, coâ trong khoa Coâng Ngheä Moâi Tröôøng & Coâng Ngheä Sinh Hoïc - Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Tp. Hoà Chí Minh. Caùc thaày, coâ ñaõ truyeàn ñaït voâ vaøn kieán thöùc quyù baùu ñeå toâi coù ñöôïc nhöõng kieán thöùc nhö ngaøy hoâm nay. Toâi xin gôûi lôøi caùm ôn chaân thaønh nhaát ñeán thaày giaùo - PGS. TS. Hoaøng Höng, thaày ñaõ taän tình höôùng daãn, chæ baûo vaø giuùp ñôõ toâi trong suoát thôøi gian thöïc hieän luaän vaên naøy. U TE C H Trong suoát quaù trình khaûo saùt, thu thaäp soá lieäu ñeå phuïc vuï cho vieäc nghieân cöùu, toâi ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu söï hoã trôï cuûa nhieàu toå chöùc, ñôn vò, caùc nhaân. Toâi thaät laø caûm kích, baèng caû taám loøng toâi xin ñöôïc gôûi lôøi caùm ôn ñeán: * Trung Taâm Khí Töôïng Thuûy Vaên – Khu Vöïc Nam Boä * Phoøng Taøi Nguyeân Moâi Tröôøng – Quaän Thuû Ñöùc, Tp. Hoà Chí Minh * Taäp theå Nhaø maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc, Tp. Hoà Chí Minh * Vieän Moâi Tröôøng vaø Taøi Nguyeân – Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp. Hoà Chí Minh H Caùm ôn caùc baïn trong lôùp Cao Hoïc Coâng Ngheä Moâi Tröôøng 09SMT ñaõ coù nhöõng trao ñoåi, goùp yù, phaûn bieän thaúng thaén cho toâi trong suoát quaù trình thöïc hieän luaän vaên. Nhöõng söï giuùp ñôõ cuûa caùc baïn veà maët chuyeân moân vaø nhöõng khích leä luoân laø nguoàn ñoäng löïc raát lôùn ñeå toâi coù theå hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Cuoái cuøng, toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán moïi ngöôøi trong gia ñình ñaõ taïo nhieàu ñieàu kieän ñeå toâi coù ñöôïc cô hoäi hoïc taäp trong suoát thôøi gian qua cuõng nhö söï hoã trôï veà vaät chaát, tinh thaàn nhaèm giuùp toâi hoaøn thaønh luaän vaên naøy. Traân troïng! Tp Hoà Chí Minh, thaùng 07/ 2011 Hoïc Vieân Toâ Thò Thuùy Haèng Trang ii MUÏC LUÏC  Trang: NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ .............................................................................. i LÔØI CAÛM ÔN ............................................................................................................... ii MUÏC LUÏC .................................................................................................................... iii DANH MUÏC CHÖÕØ VIEÁT TAÉT ................................................................................... vii DANH MUÏC BAÛNG ................................................................................................... iix DANH MUÏC HÌNH VEÕ ............................................................................................... ix TOÙM TAÉT LUAÄN VAÊN .............................................................................. 1 H MÔÛ ÑAÀU....................................................................................................... 2 U TE C 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ ............................................................................................................2 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU ......................................................................................3 3. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ..............................................................................3 4. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU.......................................................................................3 5. YÙ NGHÓA KHOA HOÏC VAØ THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑEÀ TAØI .......................................4 6. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI ...................................................................................................4 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU ............................. 5 H 1.1. ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN TP. HOÀ CHÍ MINH.......................................................5 1.1.1. Vò trí, ñòa hình................................................................................................5 1.1.2. Ñòa chaát - Thuûy vaên.......................................................................................5 1.1.3. Khí haäu – Thôøi tieát ........................................................................................7 1.1.3.1. Böùc xaï maët trôøi ...................................................................................7 1.1.3.2. Nhieät ñoä. .............................................................................................8 1.1.3.3. Cheá ñoä gioù. .........................................................................................8 1.1.3.4. Cheá ñoä möa. ........................................................................................9 1.1.3.5. Ñoä aåm khoâng khí...............................................................................10 1.2. ÑAËC ÑIEÅM KINH TEÁ XAÕ HOÄI TP. HOÀ CHÍ MINH ........................................12 1.2.1. Daân soá – lao ñoäng. ......................................................................................12 1.2.2. Cô sôû haï taàng...............................................................................................13 1.2.2.1. Heä thoáng giao thoâng. ........................................................................13 1.2.2.2. Truyeàn Thoâng....................................................................................14 1.2.2.3. Kinh teá ..............................................................................................15 1.3. TOÅNG QUAN VEÀ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ ......................................................16 1.3.1. OÂ nhieãm khoâng khí......................................................................................16 1.3.2. Caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng khí. ...................................................................18 1.3.3. OÂ nhieãm khoâng khí do hoaït ñoäng coâng nghieäp. ..........................................19 Luaän Vaên Thaïc Só Trang iii H U TE C H 1.3.3.1. OÂ nhieãm do ñoát nhieân lieäu .................................................................19 1.3.3.2. OÂ nhieãm khoâng khí töø quy trình coâng ngheä saûn xuaát.........................20 1.3.4. Taùc haïi cuûa oâ nhieãm khoâng khí...................................................................21 1.3.4.1. Taùc ñoäng ñoái vôùi con ngöôøi vaø ñoäng vaät. ..........................................22 1.3.4.2. Taùc ñoäng ñoái vôùi thöïc vaät .................................................................22 1.3.4.3. Taùc ñoäng ñoái vôùi vaät lieäu ..................................................................22 1.3.4.4. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng.............................................................23 1.4. TOÅNG QUAN VEÀ PHAÙT TAÙN CHAÁT OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TÖØ NGUOÀN ÑIEÅM CAO ..................................................................................................................23 1.4.1. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt taùn chaát oâ nhieãm. ................................23 1.4.1.1. Caùc yeáu toá veà nguoàn thaûi. .................................................................24 1.4.1.2. Caùc yeáu toá khí töôïng .........................................................................25 1.4.1.3. AÛnh höôûng cuûa ñòa hình ñoái vôùi söï phaùt taùn chaát oâ nhieãm...............27 1.4.1.4. AÛnh höôûng cuûa coâng trình xaây döïng vôùi söï phaùt taùn oâ nhieãm...........28 1.4.1.5. AÛnh höôûng ñieàu kieän thôøi tieát ñeán ñoä oån ñònh cuûa khí quyeån. ...........29 1.4.2. Tình hình söû duïng moâ hình toaùn ñeå moâ phoûng söï phaùt taùn chaát oâ nhieãm khoâng khí treân theá giôùi vaø trong nöôùc. ..................................................................29 1.4.2.1. Treân theá giôùi. ....................................................................................29 1.4.2.2. Trong nöôùc........................................................................................30 1.5. TOÅNG QUAN CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ...31 1.5.1. Bieän phaùp di dôøi caùc nhaø maùy oâ nhieãm. .....................................................31 1.5.2. Bieän phaùp giaûm thieåu taïi nguoàn..................................................................31 1.5.2.1. Thay ñoåi nhieân lieäu söû duïng. ...........................................................31 1.5.2.2. Söû duïng chaát phuï gia. ......................................................................32 1.5.2.3. Thay ñoåi quy trình coâng ngheä. .........................................................32 1.5.2.4. Ñieàu chænh cheá ñoä vaän haønh hôïp lyù, phuø hôïp vôùi thieát bò. ...............32 1.5.3. Bieän phaùp xöû lyù cuoái ñöôøng oáng. ................................................................32 1.5.3.1. Xöû lyù buïi. .........................................................................................33 1.5.3.2. Xöû lyù khí. .........................................................................................34 1.5.4. Kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí do giao thoâng. .............................................35 1.5.5. Giaûi quyeát vaán ñeà aùch taéc giao thoâng ñoâ thò. ..............................................36 CHÖÔNG 2: HIEÄN TRAÏNG OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ. ........................ 37 2.1. GIÔÙI THIEÄU TÌNH HÌNH OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TAÏI TP.HCM ...............37 2.2. HIEÄN TRAÏNG SAÛN XUAÁT CUÛA MOÄT SOÁ NHAØ MAÙY ÑIEÅN HÌNH GAÂY OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ. ...............................................................................................43 2.2.1 Hieän traïng saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I. ..............................43 2.2.1.1. Nguoàn nguyeân lieäu, nhieân lieäu. ..........................................................43 2.2.1.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I ......44 2.2.2. Hieän traïng saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc............................46 2.2.3. Hieän traïng saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. ....................................48 2.2.3.1. Nguoàn nguyeân lieäu, nhieân lieäu. ..........................................................48 2.2.3.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc..............49 Luaän Vaên Thaïc Só Trang iv H U TE C H 2.2.4. Hieän traïng saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Ñieän Chôï Quaùn. ..................................52 2.3. CAÙC NGUYEÂN NHAÂN GAÂY NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TP.HCM. ......................53 2.3.1. OÂ nhieãm khoâng khí do saûn xuaát coâng nghieäp. ............................................53 2.3.1.1. Caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I. .....56 2.3.1.2. Caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc....57 2.3.1.3. Caùc nguoàn oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. ............59 2.3.2. OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí do nguoàn giao thoâng vaän taûi. ....................60 2.4. OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TÖØ NHÖÕNG HOAÏT ÑOÄNG COÂNG NGHIEÄP .........63 2.5. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN KHUEÁCH TAÙN CAÙC CHAÁT ÑOÄC HAÏI VAØO MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ TÖØ CAÙC OÁNG KHOÙI. ....................................63 2.5.1. Phöông phaùp Gauss .....................................................................................63 2.5.1.1. Chaát thaûi daïng khí. ............................................................................64 2.5.1.2. Chaát thaûi laø daïng buïi. .......................................................................66 2.5.2. Giôùi thieäu chöông trình................................................................................68 2.6. CAÙC THOÂNG SOÁ ÑAÀU VAØO VAØ KEÁT QUAÛ TÍNH PHAÙT TAÙN CHAÁT OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ. ...............................................................................................68 2.6.1. Caùc thoâng soá veà nguoàn thaûi.........................................................................68 2.6.1.1. Vò trí caùc oáng khoùi .............................................................................68 2.6.1.2. Chieàu cao, ñöôøng kính oáng khoùi, nhieät ñoä, vaän toác vaø löu löôïng khí thaûi. ................................................................................................................69 2.6.1.3. Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm. ..............................................................70 2.6.2. Caùc yeáu toá veà khí töôïng. .............................................................................70 2.6.3. Nhoùm yeáu toá veà ñòa hình vaø caùc coâng trình kieán truùc xung quanh ............71 2.6.4. Keát quaû tính toaùn phaùt taùn noàng ñoä chaát oâ nhieãm treân maët ñaát..................72 2.7. ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG DO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC NHAØ MAÙY GAÂY LEÂN CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ. ..............................................72 2.7.1. Ñaùnh giaù oâ nhieãm buïi. ................................................................................72 2.7.2. Ñaùnh giaù oâ nhieãm SO2. ...............................................................................74 2.7.3. Ñaùnh giaù oâ nhieãm NO2................................................................................76 2.7.4. Ñaùnh giaù oâ nhieãm CO. ................................................................................78 2.8. KHÍ THAÛI GIAO THOÂNG...................................................................................81 CHÖÔNG 3: ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ TP.HCM............................................................................. 84 3.1. HIEÄN TRAÏNG VAØ ÑAÙNH GIAÙ CAÙC BIEÄN PHAÙP XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ CUÛA CAÙC NHAØ MAÙY........................................................................84 3.1.1. Hieän traïng vaø ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I........................................................................................84 3.1.1.1. Hieän traïng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi NM Xi Maêng Haø Tieân I.......84 3.1.1.2. Ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I. ......................................................................................................85 3.1.2. Hieän traïng vaø ñaùnh giaù heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi Nhaø Maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc......................................................................................86 Luaän Vaên Thaïc Só Trang v U TE C H 3.1.2.1. Hieän traïng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi NM Nhaø Maùy Nhieät ñieän Thuû Ñöùc. ...............................................................................................................86 3.1.2.2. Ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc. ...............................................................................................86 3.1.3. Hieän traïng vaø ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. ..............................................................................................87 3.1.3.1. Hieän traïng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí taïi Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. ....87 3.1.3.2. Ñaùnh giaù bieän phaùp xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí cuûa Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. ...............................................................................................................88 3.2. ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ DO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC NHAØ MAÙY. .................................................................88 3.2.1. Di dôøi caùc nhaø maùy bò oâ nhieãm. ..................................................................89 3.2.2. Bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm taïi nguoàn. ..................................................89 3.2.3. Xaây döïng heä thoáng xöû lyù khí thaûi. ..............................................................90 3.2.4. Löïa choïn bieän phaùp thích hôïp.....................................................................92 3.2.5. Phaùt trieån coâng nghieäp xanh. ......................................................................94 3.2.6. Veà xaây döïng. . .............................................................................................94 3.3. BIEÄN PHAÙP CHO CAÙC PHÖÔNG TIEÄN GIAO THOÂNG. ..............................94 3.3.1. Coâng taùc giaùm saùt moâi tröôøng khoâng khí....................................................94 3.3.2. Kieåm tra khoùi thaûi cuûa xe. ..........................................................................95 3.3.3. Bieän phaùp söû duïng nhieân lieäu saïch.............................................................95 3.3.4. Quan traéc chaát löôïng khoâng khí. .................................................................95 3.3.5. Veà giaùo duïc. ................................................................................................96 KEÁT LUAÄN, KIEÁN NGHÒ VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI ......... 87 H 1. KEÁT LUAÄN ..............................................................................................................97 2. KIEÁN NGHÒ .............................................................................................................98 3. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI ...........................................................................99 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ....................................................................... 100 PHUÏ LUÏC ................................................................................................. 102 Luaän Vaên Thaïc Só Trang vii DANH MUÏC CHÖÕ VIEÁT TAÉT Trung taâm Coâng ngheä – Moâi tröôøng Cty: Coâng ty Ctv: Coäng taùc vieân DO: Diesel Oil FO: Fuel Oil. MW: Megawatt. NM: Nhaø maùy. Kwh: Kilowatt giôø. TCVN: C Qui chuaån Vieät Nam. Tieâu chuaån Vieät Nam. Thaønh phoá Hoà Chí Minh. H TPHCM: U TE QCVN: H CEFINEA: TS: Tieán só. XN: Xí nghieäp. Luaän Vaên Thaïc Só Trang viii DANH MUÏC BAÛNG Baûng 1.1: Phaân boá böùc xaï töøng thaùng taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010). Baûng 1.2: Nhieät ñoä trung bình thaùng taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010) Baûng 1.3: Höôùng gioù chuû ñaïo vaø toác ñoä gioù taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010). Baûng 1.4: Löôïng möa trung bình haøng naêm ño taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010). Baûng 1.5: Ñoä aåm töông ñoái khoâng khí töøng thaùng taïi traïm Taân Sôn Nhaát (naêm 2010) . Baûng 1.6: Toång hôïp caùc yeáu toá khí töôïng ñaëc tröng thaùng taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh (naêm 2010). H Baûng 1.7: Caùc chaát oâ nhieãm ñaëc tröng cho töøng ngaønh saûn xuaát. Hoà Chí Minh. C Baûng 2.1: Hieän traïng oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí cuûa moät soá nhaø maùy ôû thaønh phoá U TE Baûng 2.2: Thoáng keâ soá löôïng xe taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh (soá lieäu naêm 2010). Baûng 2.3: Löôïng nhieân lieäu tieâu thuï trong giao thoâng ñöôøng boä 2010 (lít/ngaøy). Baûng 2.4: Taûi löôïng oâ nhieãm theo löôïng nhieân lieäu baùn ra naêm 2009 (taán/naêm) Baûng 2.5: Taûi löôïng oâ nhieãm theo löôïng nhieân lieäu baùn ra naêm 2010 (taán/naêm) Baûng 2.6: Löu löôïng xe giôø cao ñieåm treân moät soá ñöôøng chính taïi Tp Hoà Chí Minh. H Baûng 2.7: Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm taïi moät soá ñieåm trong Tp Hoà Chí Minh Baûng 2.8: Thoáng keâ soá löôïng phöông tieän vaän chuyeån ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh Baûng 2.9: Nguyeân nhieân lieäu vaø hoùa chaát söû duïng trong quaù trình saûn xuaát. Baûng 2.10: Nguoàn nguyeân nhieân lieäu söû duïng trong quaù trình saûn xuaát. Baûng 2.11: Noàng ñoä buïi trong caùc coâng ñoaïn saûn xuaát cuûa NM Xi Maêng Haø Tieân I. Baûng 2.12: Taûi löôïng buïi taïi 3 oáng khoùi ñöôïc CEFINEA ño ñaïc. Baûng 2.13: Taûi löôïng chaát oâ nhieãm trong caùc oáng khoùi NM Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc. Baûng 2.14: Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm trong oáng khoùi thoaùt khí cuûa loø hoà quang. Baûng 2.15: Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm trong oáng khoùi thoaùt khí thaûi cuûa caùc loø caùn nhaø maùy theùp Thuû Ñöùc. Baûng 2.16: Coâng thöùc tính toaùn caùc heä soá σy, σz ôû khu vöïc thaønh phoá. Luaän Vaên Thaïc Só Trang ix Baûng 2.17: Caùc caáp ñoä oån ñònh cuûa khí quyeån theo Pasquill. Baûng 2.18: Toïa ñoä oáng khoùi caùc nhaø maùy. Baûng 2.19: Thoâng soá vaät lyù caùc oáng khoùi. Baûng 2.20: Taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm cuûa caùc nguoàn thaûi cao moät soá nhaø maùy. Baûng 2.21: Ñieàu kieän khí töôïng trung bình vaøo ban ngaøy töøng thaùng. Baûng 2.22: Ñieàu kieän khí töôïng trung bình vaøo ban ñeâm trong hai muøa. Baûng 2.23: Ñoä cao ñòa hình, chieàu cao vaø roäng cuûa toøa nhaø coâng trình keá caän. Baûng 2.24: Noàng ñoä buïi cöïc ñaïi vaø khoaûng caùch ñeán nguoàn tính töø taâm vuøng bieåu dieãn. Baûng 2.25: Noàng ñoä SO2 cöïc ñaïi vaø khoaûng caùch ñeán nguoàn tính töø taâm vuøng bieåu H dieãn. C Baûng 2.26: Noàng ñoä NO2 cöïc ñaïi vaø khoaûng caùch ñeán nguoàn tính töø taâm vuøng bieåu dieãn. dieãn. U TE Baûng 2.27: Noàng ñoä CO cöïc ñaïi vaø khoaûng caùch ñeán nguoàn tính töø taâm vuøng bieåu Baûng 2.28: Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm taïi moät soá ñieåm trong Tp Hoà Chí Minh Baûng 2.29: Toång hôïp noàng ñoä buïi (taán/km2/thaùng) trong naêm 2010. H Baûng 3.1: Ñaùnh giaù caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí. Luaän Vaên Thaïc Só Trang x DANH MUÏC HÌNH VEÕ Hình 1.1: Soâng Saøi Goøn, ñoaïn qua trung taâm thaønh phoá vaø baùn ñaûo Thuû Thieâm Hình 1.2: Heä thoáng oâ nhieãm khoâng khí Hình 1.3: Luoàng khoùi lan truyeàn khi gaëp vaät caûn ñoài nuùi. Hình 2.1: Quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I. Hình 2.2: Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát voû bao taïi Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I. Hình 2.3: Nhaø maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc. Hình 2.4: Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát ñieän baèng daàu FO, DO. H Hình 2.5: Quy trình coâng ngheä daây chuyeàn luyeän theùp taïi Nhaø maùy theùp Thuû Ñöùc. Hình 2.6: Sô ñoà khoái daây chuyeàn coâng ngheä ñuùc lieân tuïc 2 doøng. C Hình 2.7: Sô ñoà daây chuyeàn coâng ngheä caùn theùp. Hình 2.8: Nhaø maùy Nhieät Ñieän Chôï Quaùn. U TE Hình 2.9: Nhaø maùy thaûi khí thaûi ra moâi tröôøng. Hình 2.10: Löôïng xe ñoâng ñuùc taïi Caàu Saøi Goøn. Hình 2.11: Bieåu ñoà noàng ñoä buïi cöïc ñaïi caùc thaùng trong naêm Hình 2.12: Bieåu ñoà noàng ñoä buïi cöïc ñaïi caùc muøa trong naêm Hình 2.13: Noàng ñoä SO2 cöïc ñaïi caùc thaùng trong naêm H Hình 2.14: Noàng ñoä SO2 cöïc ñaïi caùc muøa trong naêm Hình 2.15: Noàng ñoä NO2 cöïc ñaïi caùc thaùng trong naêm Hình 2.16: Noàng ñoä NO2 cöïc ñaïi caùc muøa trong naêm Hình 2.17: Noàng ñoä CO cöïc ñaïi caùc thaùng trong naêm Hình 2.18: Noàng ñoä CO cöïc ñaïi caùc muøa trong naêm Hình 2.19: Khí thaûi oâtoâ, xe maùy laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân chính gaây oâ nhieãm khoâng khí taïi TP.HCM. Hình 2.20: Noàng ñoä buïi cöïc ñaïi caùc thaùng trong naêm 2010 Hình 2.21: Baûn ñoà TP.HCM – noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm troïng ñieåm moät soá nuùt giao thoâng. Luaän Vaên Thaïc Só Trang xi Hình 2.22: Baûn ñoà cuïm Khu coâng nghieäp Phöôùc Long – noàng ñoä moät soá nhaø maùy gaây oâ nhieãm. Hình 3.1: Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù buïi cuûa Nhaø Maùy Xi Maêng Haø Tieân I. Hình 3.2: Sô ñoà heä thoáng thoaùt khí thaûi Nhaø maùy Nhieät Ñieän Thuû Ñöùc. Hình 3.3: Sô ñoà xöû lyù khí thaûi cuûa loø hoà quang ñieän Nhaø Maùy Theùp Thuû Ñöùc. Hình 3.4: Sô ñoà heä thoáng thieát bò xöû lyù khoùi thaûi do ñoát nhieân lieäu. H U TE C H Hình 3.5: Sô ñoà thieát bò haáp thuï 2 caáp xöû lyù khí SO2 Luaän Vaên Thaïc Só Trang 1 TOÙM TAÉT LUAÄN VAÊN  Trong luaän vaên naøy taäp trung nghieân cöùu vaán ñeà “oâ nhieãm khoâng khí ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh”. Nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí chính laø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát töø caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, nhaø maùy, xí nghieäp chöa coù heä thoáng xöû lyù khí thaûi tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng khoâng khí xung quanh. H Beân caïnh phaùt thaûi nhö neâu treân thì phaùt thaûi töø hoaït ñoäng giao thoâng cuõng laø moät trong nhöõng taùc nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí. Löôïng phöông tieän giao thoâng ngaøy caøng taêng, loaïi hình phöông tieän thoâ sô, chaát löôïng nhieân lieäu, maïng löôùi giao thoâng, … laøm gia taêng phaùt thaûi caùc chaát oâ nhieãm. Nhaát laø vaøo caùc giôø cao ñieåm khi maø moät löôïng phöông tieän lôùn taäp trung taïi moät khu vöïc nhoû vaø ñoàng thôøi xaû thaûi thì noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm taêng leân raát cao. U TE C Ñeå goùp phaàn quaûn lyù vaø baûo veä moâi tröôøng khoâng khí cho Thaønh phoá Hoà Chí Minh thì caàn phaûi nguyeân cöùu nguyeân nhaân oâ nhieãm khoâng khí do hoaït ñoäng saûn xuaát vaø caùc phöông tieän giao thoâng trong thaønh phoá, töø ñoù ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí. ABTRACT  H This study investigated the air pollution problem in Ho Chi Minh City. The main sources could be the production of industrial parks, export processing zones, factories; and enterprises with no air exhaust treatment system before discharge into the ambient air. Besides emission sources as mentioned above, vehicular exhaust was also one of the factor causing of air pollution. The amount of vehicles increases, using primitive vehicles, fuel quality, and network traffic, ...increased emissions of pollutants. Particular in rush hour, the level of pollutants rose high because the large amount of vehicular concentrated in small area and exhausted at the same time. To order to manage and protect the air environment in Ho Chi Minh City, the possible emission sources causing air pollution should be studied, from which feasible methods proposed to reduce air pollution. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 2 MÔÛ ÑAÀU 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng trôû thaønh moái quan taâm lôùn cuûa nhaân loaïi, ñaëc bieät ôû nhöõng thaønh phoá coù hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp phaùt trieån. Caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp moät maët thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá nhöng maët khaùc laïi laøm gia taêng caùc taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng, nhaát laø moâi tröôøng khoâng khí. H Thaønh Phoá Hoà Chí Minh laø khu vöïc coù toác ñoä phaùt trieån kinh teá lôùn nhaát ôû nöôùc ta, nôi taäp trung khoaûng 25% naêng löïc saûn xuaát coâng nghieäp vaø 1/3 saûn löôïng C coâng nghieäp caû nöôùc neân löôïng khí thaûi vaøo moâi tröôøng haøng naêm cuõng raát lôùn. Phaàn lôùn caùc nhaø maùy xí nghieäp chöa coù heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm khoâng khí hoaëc coù nhöng U TE hoaït ñoäng khoâng coù hieäu quaû vaø mang tính chaát ñoái phoù. Beân caïnh ñoù, vôùi ñaëc ñieåm cuûa moät neàn coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp mang tính chaát saûn xuaát nhoû, coâng nghieäp laïc haäu…, neân ngaøy caøng thaûi vaøo moâi tröôøng soáng moät khoái löôïng buïi, hôi khí ñoäc vaø muøi hoâi khoång loà, gaây aûnh höôûng khoâng nhöõng cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn H xuaát maø ngay caû daân cö khu vöïc laân caän cuõng chòu aûnh höôûng ñaùng keå. Ngoaøi ra coøn coù caùc phöông tieän giao thoâng coâng coäng ít hoaëc khoâng thuaän tieän cho vieäc ñi laïi cuûa nhaân daân cuøng vôùi hieän traïng quy hoaïch veà maïng löôùi caùc tuyeán ñöôøng khoâng ñaùp öùng nhu caàu raát cao cuûa thöïc teá ñaõ goùp phaàn raát lôùn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí ôû thaønh phoá. Ñaëc bieät laø vaøo giôø cao ñieåm thöôøng gaây ra keït xe ñoâi khi tôùi 3 hoaëc 4 giôø lieàn. Ñeå goùp phaàn quaûn lyù vaø baûo veä moâi tröôøng cho Thaønh Phoá Hoà Chí Minh thì caàn phaûi nghieân cöùu nguyeân nhaân oâ nhieãm khoâng khí do hoaït ñoäng saûn xuaát vaø caùc phöông tieän giao thoâng trong thaønh phoá, töø ñoù ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng. Do vaäy, ñeà taøi “OÂ nhieãm khoâng khí ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh – nguyeân nhaân vaø bieän phaùp giaûm thieåu” laø caàn thieát vaø caáp baùch nhaèm khoáng cheá Luaän Vaên Thaïc Só Trang 3 oâ nhieãm khoâng khí vaø baûo veä söùc khoûe cuûa coäng ñoàng – xaây döïng Thaønh Phoá Hoà Chí Minh trôû thaønh moät thaønh phoá vaên minh, xanh, saïch vaø phaùt trieån beàn vöõng caû veà kinh teá laãn moâi tröôøng. 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU. Tìm nguyeân nhaân vaø caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí ôû Thaønh Phoá Hoá Chí Minh (taäp trung chính taïi Quaän Thuû Ñöùc). 3. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU. C + Phöông phaùp tham khaûo taøi lieäu. H Ñeå hoaøn taát ñeà taøi naøy, caùc phöông phaùp sau ñaây ñöôïc choïn: + Toång quan veà oâ nhieãm khoâng khí qua caùc nguoàn taøi lieäu coù saün trong vaø ngoaøi U TE nöôùc. + Caùc taïp chí chuyeân ngaønh veà xaây döïng, moâi tröôøng, naêng löôïng, nhieät… + Caùc baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa moät soá nhaø maùy oâ nhieãm chính trong thaønh phoá. + Phöông phaùp ñieàu tra vaø thu thaäp soá lieäu. H + Phöông phaùp phaân tích vaø ñaùnh giaù. + Laäp baûn ñoà phaân boá noàng ñoä chaát oâ nhieãm töøng khu vöïc. + Phöông phaùp toång hôïp vaø phaân tích taøi lieäu döïa treân cô sôû taøi lieäu ñaõ thu thaäp ñöôïc vaø keát quaû ñaùnh giaù oâ nhieãm khoâng khí ñeå ñeà xuaát bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá. 4. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU. Ñeå ñaùp öùng muïc tieâu ñeà ra, ñeà taøi taäp trung nghieân cöùu caùc vaán ñeà sau: + Thu thaäp caùc soá lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân vaø kinh teá – xaõ hoäi cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 4 + Toång quan veà phaùt taùn vaø giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí trong hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp, vaø ñöôøng giao thoâng. + Caùc nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh. + Nghieân cöùu tình hình saûn xuaát vaø vaán ñeà moâi tröôøng khoâng khí cuûa moät soá nhaø maùy gaây oâ nhieãm chính taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. + Laäp baûng ñoà phaân boá noàng ñoä chaát oâ nhieãm töøng khu vöïc. + Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí cho Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 5. YÙ NGHÓA KHOA HOÏC VAØ THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑEÀ TAØI. H * YÙ nghóa khoa hoïc: Vôùi muïc ñích ñaùnh giaù oâ nhieãm khoâng khí cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vaø ñeà xuaát U TE * YÙ nghóa thöïc tieãn: C bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí thích hôïp cho thaønh phoá. - Xaùc ñònh ñöôïc khu vöïc oâ nhieãm cuï theå nhaèm giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù coù chieán löôïc quy hoaïch vaø phaùt trieån vuøng saûn xuaát hôïp lyù trong quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø ñoâ thò hoùa cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Ngöôøi quaûn lyù coù theå xaây döïng ñöôïc baûn ñoà hieän traïng oâ nhieãm khoâng khí, xaùc ñònh caùc nguoàn nhaïy caûm do nhöõng nguoàn thaûi H trong khu vöïc gaây ra. Töø ñoù ngöôøi quaûn lyù coù theå quy hoaïch, ñieàu chænh loaïi hình saûn xuaát cho töøng khu vöïc nhaèm baûo veä moâi tröôøng vaø phaùt trieån beàn vöõng. - Ñöa ra caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa caùc nhaø maùy trong Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 6. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI. Ñeà taøi chæ taäp trung vaøo caùc nhaø maùy xí nghieäp vaø ñöôøng giao thoâng gaây oâ nhieãm khoâng khí chính cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh (taäp trung chính taïi Quaän Thuû Ñöùc). Luaän Vaên Thaïc Só Trang 5 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU 1.1. ÑAËC ÑIEÅM TÖÏ NHIEÂN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH. 1.1.1. Vò trí, ñòa hình. Thaønh Phoá Hoà Chí Minh coù toïa ñoä 10 10' – 10 38' Baéc vaø 106 22' – 106 54' 0 0 0 0 Ñoâng, phía baéc giaùp tænh Bình Döông, Taây Baéc giaùp tænh Taây Ninh, Ñoâng vaø Ñoâng H Baéc giaùp tænh Ñoàng Nai, Ñoâng Nam giaùp tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu, Taây vaø Taây Nam giaùp tænh Long An vaø Tieàn Giang, naèm ôû mieàn Nam - Vieät Nam. Thaønh Phoá Hoà Chí C Minh caùch Haø Noäi 1.730 (km) theo ñöôøng boä, trung taâm thaønh phoá caùch bôø bieån ñoâng 50 (km) theo ñöôøng chim bay. Vôùi vò trí taâm ñieåm cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, Thaønh U TE Phoá Hoà Chí Minh laø moät ñaàu moái giao thoâng quan troïng veà caû ñöôøng boä, ñöôøng thuûy vaø ñöôøng khoâng, noái lieàn caùc tænh trong vuøng vaø coøn laø moät cöûa ngoõ quoác teá. Naèm trong vuøng chuyeån tieáp giöõa mieàn Ñoâng Nam Boä vaø ñoàng baèng soâng Cöûu Long, ñòa hình Thaønh Phoá thaáp daàn töø Baéc xuoáng Nam vaø töø Ñoâng sang Taây. Vuøng H cao naèm ôû phía Baéc – Ñoâng baéc laø moät phaàn Taây Baéc, trung bình 10 ñeán 25 meùt. Xen keõ coù moät soá goø ñoài, cao nhaát leân tôùi 32 meùt nhö ñoài Long Bình ôû Quaän 9. Ngöôïc laïi vuøng truõng naèm ôû phía Nam – Taây Nam vaø Ñoâng nam thaønh phoá, coù ñoä cao trung bình treân döôùi 1 meùt, nôi thaáp nhaát 0,5 meùt. Caùc khu vöïc trung taâm, moät phaàn Quaän Thuû Ñöùc, Quaän 2, toaøn boä huyeän Hoùc Moân vaø Quaän 12 coù ñoä cao trung bình khoaûng 5 meùt tôùi 10 meùt. 1.1.2. Ñòa chaát - Thuûy vaên. Ñòa chaát Thaønh phoá Hoà Chí Minh bao goàm chuû yeáu laø hai töôùng traàm tích Pleistocen vaø Holocen loä ra treân beà maët. Traàm tích Pleistocen chieám haàu heát phaàn Baéc, Taây Baéc vaø Ñoâng Baéc thaønh phoá. Döôùi taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá töï nhieân vaø hoaït Luaän Vaên Thaïc Só Trang 6 ñoäng cuûa con ngöôøi, traàm tích phuø sa coå hình thaønh nhoùm ñaát ñaëc tröng rieâng: ñaát xaùm. Vôùi hôn 45 nghìn hecta, töùc khoaûng 23,4% dieän tích thaønh phoá, ñaát xaùm ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù ba loaïi: ñaát xaùm cao, ñaát xaùm coù taàng loang loå ñoû vaøng U TE C H vaø hieám hôn laø ñaát xaùm gley. Hình 1.1: Soâng Saøi Goøn, ñoaïn qua trung taâm Thaønh Phoá vaø baùn ñaûo Thuû Thieâm Veà thuûy vaên, naèm ôû vuøng haï löu heä thoáng soâng Ñoàng Nai – Saøi Goøn, Thaønh H Phoá Hoà Chí Minh coù maïng löôùi soâng ngoøi keânh raïch ñaát ña daïng. Soâng Ñoàng Nai baét nguoàn töø cao nguyeân Laâm Vieân, hôïp löu bôûi nhieàu soâng khaùc, coù löu vöïc lôùn, khoaûng 45.000 (km 2 ). vôùi löu löôïng bình quaân 20 – 500 (m 3 /s), haøng naêm cung caáp 15 (tyû m 3 ) nöôùc, soâng Ñoàng Nai trôû thaønh nguoàn nöôùc ngoït chính cuûa Thaønh Phoá. Soâng Saøi Goøn baét nguoàn töø vuøng Hôùn Quaûn, chaûy qua Thuû Daàu Moät ñeán Thaønh phoá Hoà Chí Minh, vôùi chieàu daøi 200 (km) vaø chaûy doïc treân ñòa phaän thaønh phoá daøi 80 (km). Soâng Saøi Goøn coù löu löôïng trung bình vaøo khoaûng 54 (m 3 /s), beà roäng taïi thaønh phoá khoaûng 225 (m) ñeán 370 (m), ñoä saâu tôùi 20 (m). Nhôø heä thoáng keânh Raïch Chieác, hai con soâng Ñoàng Nai vaø Saøi Goøn noái thoâng ôû phaàn noäi thaønh môû roäng. Moät con soâng nöõa cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø soâng Nhaø Beø, hình thaønh ôû nôi hôïp löu hai soâng Ñoàng Nai vaø Saøi Goøn, chaûy ra bieån Ñoâng Luaän Vaên Thaïc Só Trang 7 bôûi hai ngaû chính Soaøi Raïp vaø Gaønh Raùi. Trong ñoù, ngaû Gaønh Raùi chính laø ñöôøng thuûy chính cho taøu ra vaøo beán caûng Saøi Goøn. Ngoaøi caùc con soâng chính, Thaønh phoá Hoà Chí Minh coøn coù moät heä thoáng keânh raïch chaèng chòt: Laùng The, Baøu Noâng, Raïch Tra, Beán Caùt, An Haï, Tham Löông, Caàu Boâng, Nhieâu Loäc – Thò Ngheø, Beán Ngheù, Loø Goám, Keânh Teû, Taøu Huõ, Keânh Ñoâi… . Heä thoáng soâng, keânh raïch giuùp Thaønh phoá Hoà Chí Minh trong vieäc töôùi tieâu, nhöng do chòu aûnh höôûng dao ñoäng trieàu baùn nhaät cuûa bieån Ñoâng, thuûy trieàu thaâm nhaäp saâu vaøo nhieàu nôi ñaõ gaây neân nhöõng taùc ñoäng xaáu tôùi saûn xuaát noâng nghieäp vaø haïn cheá vieäc tieâu thoaùt nöôùc ôû khu vöïc noäi thaønh. H 1.1.3. Khí haäu – Thôøi tieát. Naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo, Thaønh phoá Hoà Chí U TE 1.1.3.1. Böùc xaï maët trôøi. C Minh coù nhieät ñoä cao ñeàu trong naêm vaø hai muøa möa – khoâ roõ reät. Vuøng naèm trong vaønh ñai noäi chí tuyeán neân coù löôïng böùc xaï phong phuù vaø töông ñoái oån ñònh. Toång löôïng böùc xaï trung bình naêm vaøo khoaûng 140 (kcal/cm). Cöôøng ñoä böùc xaï cöïc ñaïi vaøo thaùng 3 öùng vôùi muøa khoâ sau ñoù giaûm daàn trong H muøa möa vaø ñaït cöïc tieåu vaøo thaùng 6 vaø thaùng 7 nhö trong baûng 1.1. Baûng 1.1: Phaân boá böùc xaï töøng thaùng taïi traïm Taân Sôn Nhaát (năm 2010) Thaùng 1 2 3 4 5 6 Böùc xaï toång coäng Böùc xaï toång coäng Thaùng 2 (Kcal/cm ) (Kcal/cm2) 12,2 7 8,9 15,2 8 9,6 16,0 9 9,9 14,5 10 10,0 11,1 11 10,3 8,9 12 10,4 Nguoàn: Trung taâm Khí töôïng - Thuûy vaên phía Nam Luaän Vaên Thaïc Só
- Xem thêm -