Tài liệu Noidung

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

 GIÔÙI THIEÄU: Thöïc hieän chöông trình: Voõ Hoøa Ñoaøn . Ngaøy caäp nhaät sau cuøng: Ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2004 XYZ laø moät Coâng Ty hoaït ñoäng theo moâ hình phuïc vuï, ñöôïc moâ taû nhö sau: Khaùch haøng kyù caùc ñôn ñaët haøng ñeå gia coâng caùc saûn phaåm naøo ñoù.Nguyeân lieäu seõ do khaùch haøng cung caáp ñeå saûn xuaát vaø khi saûn xuaát xong thì Coâng ty seõ giao saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát cho khaùch haøng theo caùc ñôn haøng ñaõ kyù. Vieäc tính löôïng toàn nguyeân lieäu toàn coøn laïi döïa theo ñònh möùc saûn xuaát laø bao nhieâu, caùc nguyeân lieäu naøo ñeå cho ra 1 ñôn vò saûn phaåm. Quaûn lyù vieäc thanh toaùn (tieàn gia coâng), coâng nôï khaùch haøng vaøquaûn lyù toàn nguyeân lieäu maø coâng ty coøn giöõ cuûa khaùch haøng sau khi ñaõ tröø caùc nguyeân lieäu saûn xuaát vaø giao caùc saûn phaåm. Chöông trình ñöôïc vieát treân ngoân ngöõ Visual Basic, keát noái vôùi Cô sôû döõ lieäu Access; cuøng vôùi 2 phaàn meàm Data Widgets ñeå hieån thò döõ lieäu leân löôùi vaø Crystal Report 8.5 ñeå laäp baùo caùo. Chuùng em ñaõ ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Phaïm Ngoïc Linh cuõng nhö yù kieán ñoùng goùp quyù baùo cuûa caùc baïn. Tuy nhieân thôùi gian vaø kinh nghieäm coù haïn neân chöông trìng khoâng traùnh khoûi thieáu soùt, haïn cheá. Raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa quyù thaày coâ vaø yù kieán cuûa caùc baïn. Thaân aùi. Tp HCM ngaøy 26 thaùng 10 naêm 2004 Lôùp: CV0303S Nhoùm HVTH: VOÕ HOØA ÑOAØN TRÒNH COÂNG MINH ÑOà KIEÁN HUØNG  Chöông trình keát noái treân Cô sôû döõ lieäu Access. Ñeå keát noái vôùi caùc heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu baèng ñoái töôïng ADO phaûi duøng chuoãi chuoåi keát noái ( SQLConn ) thoâng qua trình ñieàu khieån Provider: SQLConn = " Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; Data Source= <”ñöôøng daãn.Teân database”> Persist Security Info=False " Ñoái töôïng Connection: Duøng ñeå keát noái caùc heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu, thöïc thi caâc leänh SQL(insert, update, delete) thoâng qua phöông thöùc Execute Coù theå taïo ñoái töôïng connection thoâng qua nhieàu caùch: Dim Conn as new ADODB.Connection Thöïc thi caâu leänh SQL <Ñoái töôïng connection”>.Execute <”Caâu leänh SQL”> Ví duï: Vôùi caâu leän SQL: Str = " insert into GIAONHAN values('" & Trim(cboSoPhieu) & "','" & Trim(cboSoDDH) & "','" & Trim(txtNgay) & "')" Conn.Execute Str Ñoái töôïng Recordset : Duøng ñeå thöïc thi laáy maãu tin töø cô sôû döõ lieäu thoâng qua caâu leänh SQL Select . Coù theå taïo ñoái töôïng Recordset baèng caùch: Dim Rst as new ADODB. Recordset Caâu leänh SQL: strSQL = " select TenkhachHang From KhachHang " Thöïc thi caâu leänh SQL <“Ñoái töôïng Recordset”>.open <”Caâu leänh SQL”>,<”Ñoái töôïng connection”> ví duï: Rst.Open strSQL ,Conn I. MO TAÛ CAÙC PHIEÁU: 1. Phieáu nhaäp nguyeân lieäu: Nguyeân lieäu ñöôïc Khaùch Haøng cung caáp sau khi Coâng ty vaø khaùch haøng thoaû thuaän vieäc gia coâng saûn phaåm maø khaùch haøng yeâu caàu. Soá HÑ : Khaùch Haøng : Ñòa Chæ : Ñieän Thoaïi : Ngaøy Nhaäp : Nguyeân lieäu Soá löôïng ÑVT ÑVT Soá löôïng Soá löôïng Ñôn giaù 2. Ñôn ñaët haøng: Soá ÑÑH : Khaùch Haøng : Ñòa Chæ : Ñieän Thoaïi : Ngaøy kí keát : Haïn giao : Saûn phaåm 3. Phieáu giao nhaän: Soá Phieáu : Soá ÑÑH : Khaùch Haøng : Ñòa Chæ : Ñieän Thoaïi : Ngaøy Giao : Saûn phaåm Ñôn giaù 4. Phieáu thanh toaùn: Soá TT : Ngaøy TT : Khaùch Haøng : Ñòa Chæ : Ñieän Thoaïi : Tieàn TT : 5. Toàn nguyeân lieäu: Ngaøy toàn : Khaùch Haøng : Ñòa Chæ : Ñieän Thoaïi : Nguyeân lieäu 6. Coâng nôï: Ngaøy CN Khaùch Haøng Ñòa Chæ Ñieän Thoaïi Tieàn CN Soá löôïng toàn ÑVT : : : : : 7. Thoáng keâ doanh soá theo Saûn phaåm cuûa töøng ÑÑH: Thaùng…….naêm 2004 Saûn phaåm Soá löôïng Doanh soá (tieàn thu) II. PHAÂN TÍCH: PHAÂN TÍCH THAØNH PHAÀN DÖÕ LIEÄU CUÛA ÖÙNG DUÏNG: 1. Sô ñoà quan nieäm döõ lieäu: Hình 1: Sô ñoà Quan nieäm döõ lieäu cuûa öùng duïng ÑÔN HAØNG GIA COÂNG 2. Moâ taû döõ lieäu: a) Caùc loaïi thöïc theå: KhachHang DonDatHang ChiTietDonDatHang SanPham DinhMucSanXuat CongNo GiaoNhan ChiTietGiaoNhan NguyenLieu ThanhToan Ton Khaùch haøng Ñôn ñaët haøng Chi tieát ñôn ñaët haøng Saûn phaåm Ñònh möùc saûn xuaát Coâng nôï Giao nhaän Chi tieát giao nhaän Nguyeân lieäu Thanh toaùn Toàn NhapXuatNguyenLieu ChiTietNguyenLieu Nhaäp xuaát nguyeân lieäu Chi tieát nguyeân lieäu b) Moâ taû caùc loaïi thöïc theå: b1) Thöïc theå Khaùch haøng: Thuoäc tính MaKhachHang TenKhachHang DiaChi DienThoai Dieãn giaûi Maõ khaùch haøng Teân khaùch haøng Ñòa chæ Ñieän thoaïi Kieåu Text Text Text Text Raøng buoäc Khoaù chính Kieåu Text Text Date String Raøng buoäc Khoaù chính Khoaù ngoaïi Kieåu Text Text Number Number Date() Raøng buoäc Khoaù chính Khoaù ngoaïi Kieåu Text Text Number Number Raøng buoäc Khoaù chính b2) Thöïc theå ñôn ñaët haøng: Thuoäc tính SoDonDatHang MaKhachHang NgayKiKet DienThoai Dieãn giaûi Soá ñôn ñaët haøng Maõ khaùch haøng Ngaøy kí keát Ñieän thoaïi b3) Thöïc theå Chi tieát ñôn ñaët haøng: Thuoäc tính SoDonDatHang SanPham SoLuongDatHang DonGia HanGia Dieãn giaûi Soá ñôn ñaët haøng Saûn phaåm SL ñaët haøng Ñôn giaù Haïn giao b4) Thöïc theå Saûn phaåm: Thuoäc tính SanPham TenSanPham DonViTinh DonGia Dieãn giaûi Saûn phaåm Teân saûn phaåm Ñôn vò tính Ñôn giaù b5) Thöïc theå Ñònh möùc saûn xuaát: Thuoäc tính NguyenLieu SanPham SoLuongSanXuat Dieãn giaûi Nguyeân lieäu Saûn phaåm Soá löôïng saûn xuaát Kieåu Text Text Number Raøng buoäc Khoaù ngoaïi Khoaù ngoaïi Kieåu Date() Text Number Raøng buoäc Khoaù chính Khoaù ngoaïi Kieåu Text Text Number Raøng buoäc Khoaù chính Khoaù ngoaïi Kieåu Text Text Number Number Raøng buoäc Khoaù ngoaïi Khoaù ngoaïi Kieåu Text Text Number Raøng buoäc Khoaù chính Kieåu Text Date() Raøng buoäc Khoaù chính Khoaù ngoaïi b6) Thöïc theå coâng nôï: Thuoäc tính NgayCongNo MaKhachHang TienCongNo Dieãn giaûi Ngaøy coâng nôï Maõ khaùch haøng Tieàn coâng nôï b7) Thöïc theå Giao Nhaän: Thuoäc tính SoPhieu SoDonDatHang NgayGiao Dieãn giaûi Soá phieáuï Soá ñôn ñaët haøng Ngaøy giao b8) Thöïc theå Chi tieát giao nhaän: Thuoäc tính SoPhieu SanPham SoLuong DonGia Dieãn giaûi Soá phieáu Saûn phaåm Soá löôïng Ñôn giaù b9) Thöïc theå Nguyeân Lieäu: Thuoäc tính NguyenLieu Ten NguyenLieu DonViTinh Dieãn giaûi Nguyeân lieäu Teân nguyeân lieäu Ñôn vò tính b10) Thöïc theå Thanh Toaùn: Thuoäc tính SoThanhToan NgayThanhToan Dieãn giaûi Soá thanh toaùn Ngaøy thanh toaùn MaKhachHang TienThanhToan Maõ khaùch Haøng Tieàn thanh toaùn Text Number b11) Tthöïc theå Toàn: Thuoäc tính MaKhachHang NguyenLieu SoLuongTon NgayTon Dieãn giaûi Maõ khaùch haøng Nguyeân lieäu Soá löôïng toàn Ngaøy toàn Kieåu Text Text Number Date() Raøng buoäc Khoaù ngoaïi Khoaù ngoaïi Kieåu Text Text Date() Raøng buoäc Khoaù chính Khoaù ngoaïi Kieåu Text Text Date() Raøng buoäc Khoaù ngoaïi Khoaù ngoaïi b12) Thöïc theå Nhaäp xuaát nguyeân lieäu: Thuoäc tính SoHoaDonNhap MaKhachHang NgayNhap Dieãn giaûi Soá hoaù ñôn nhaäp Maõ khaùch haøng Ngaøy nhaäp b13) Thöïc theå Chi tieát nguyeân lieäu: Thuoäc tính SoHoaDonNhap NguyenLieu SoLuong Dieãn giaûi Soá hoaù ñôn nhaäp Nguyeân lieäu Soá löôïng c) Raøng buoäc toaøn veïn:  KHOAÙ CHÍNH: R1-01: id(CongNo) = sttCNO R1-02: id(KhachHang) = MaKhachHang R1-03: id(DonDatHang) = SoDDH R1-04: id(ChiTietDonDathang) = sttDDH R1-05: id(SanPham) = SanPham R1-06: id(DinhMucSanXuat) = sttSX R1-07: id(GiaoNhan) = SoPhieu R1-08: id(ChiTietGiaoNhan) = sttGiaoNhan R1-09: id(ThanhToan) = SoTT R1-10: id(Ton) = sttTon R1-11: id(NhapXuatNguyenLieu) = SoHDN R1-12: id(ChiTietNguyenLieu) = sttHDN R1-13: id(NguyenLieu) = NguyenLieu  RAØNG BUOÄC MIEÀN GAÙI TRÒ: R2-01: (CTDDH.SoDDH>0) and (CTDDH.SLDH>0) and (CTDDH.DG>0) R2-02: (SP.DVT> 0 ) and (SP.DG > 0) R2-03: (DMSX.SLSX > 0) R2-04: (GN.NgGiao < DDH.NgKK) R2-05: (CTNL.SL > 0) R2-06: (NL.DVT > 0) R2-07: (TT.TienTT > 0)  RAØNG BUOÄC GIÖÕA CAÙC THUOÄC TÍNH TRONG THÖÏC THEÅ: R3-0: CNOCK = CNODK + TIENNO TIENTHU R3-0: SLTonCK = SLTonDK + NHAP XUAT R3-0: Tieàn ñaët haøng = CTDDH.SLDH * CTDDH.DG R3-0: Tieàn giao nhaän = CTGN.SL * CTGN.DG R3-0: Soá tieàn nôï ñaàu kì ( CNODK ) cuûa thaùng naøy phaûi baèng soá tieàn nôï cuoái kì ( CNOCK ) cuûa thaùng tröôùc. R3-0: Soá löôïng toàn ñaàu kì ( SLTonDK ) cuûa tah1ng naøy phaûi baèng soá löïông toàn cuoái kì ( SLTonCK ) cuûa thaùng tröôùc. PHAÂN TÍCH THAØNH PHAÀN XÖÛ LYÙ CUÛA ÖÙNG DUÏNG: XL1: Caäp nhaät Nguyeân lieäu. XL2: Caäp nhaät phieáu Nhaäp nguyeân lieäu. XL3: Caäp nhaät ñôn ñaët haøng. XL4: Caäp nhaät Phieáu giao nhaän. XL5: Caäp nhaät Phieáu thanh toaùn XL6: Tính Coâng nôï Khaùch haøng. XL7: Tính Toàn Nguyeân lieäu. MO TAÛ CAÙC XÖÛ LYÙ: _ Teân xöû lyù : XL1: Chöùc naêng : caäp nhaät nguyeân lieäu. Input : MaNL, NL. Output : NL. Qui taéc : NL n ñöôïc theâm,söõa xoaù vaøo NL _Teân xöû lyù Chöùc naêng Input Output Qui taéc : XL2: : Caäp nhaät phieáu nhaäp nguyeân lieäu. : SoHDN h, NL n, NXNL, CTNL, NL, KH. : NXNL. : Soá löôïng nhaäp trong thaùng t cuûa NL n baèng toång soá löôïng cuûa CTNL trong thaùng t coù lieân quan ñeán NL n. _Teân xöû lyù Chöùc naêng Input Output Qui taéc : XL3: : Caäp nhaät Ñôn ñaët haøng . : SDDH, MSP, DDH, CTDDH, KH, SP : DDH. : Soá löôïng Saûn phaåm Khaùch haøng ñaët trong thaùng t baèng toång soá saûn phaåm cuûa CTDDH trong thaùng t coù lieân quan ñeán saûn phaåm ñoù. _Teân xöû lyù Chöùc naêng Input Output Qui taéc : XL4: : Caäp nhaät phieáu Giao nhaän. : SoP p, SoDDH h, GN, CTGN, DDH, CTDDH. : GN. : Soá löôïng giao nhaän saûn phaåm trong thaùng t baèng toång soá löôïng giao nhaän cuûa CTGN trong thaùng t lieân quan ñeán Saûn phaåm ñoù. _Teân xöû lyù Chöùc naêng Input Output Qui taéc : XL5 : Caäp nhaät phieáu thanh toaùn. : SoTT, MKH, TTOAN, KH : TTOAN. : Soá tieàn thanh toaùn trong thaùng t baèng toång tieàn thanh toaùn cuûa TTOAN trong thaùng t coù lieân quan ñeán KH k. _Teân xöû lyù Chöùc naêng Input Output Qui taéc _Teân xöû lyù Chöùc naêng Input Output Qui taéc : XL6: : Tính nôï Khaùch haøng. : NgCN, MKH, CNO. : CNO. : NOCK = NODK + SONO : XL7 : : Tính toàn Nguyeân lieäu : : NgTON, LN, TON. : TON. : TONCK = TONDK + NHAP - III. THIEÁT KEÁ DÖÕ LIEÄU : 1. Sô ñoà Logic döõ lieäu: THANHTOAN XUAT Hình 2: Sô ñoà Logic döõ lieäu cuûa öùng duïng ÑÔN HAØNG GIA COÂNG 2. Töø ñieån döõ lieäu: MaKhachHang TenKhachHang DiaChi DienThoai SoDonDatHang NgayKiKet SanPham TenSanPham DonViTinh DonGia SoPhieu Maõ khaùch haøng Ten khaùch haøng Ñòa chæ Ñieän thoaïi Soá ñôn ñaët haøng Ngaøy kí keát Saûn phaåm Teân saûn phaåm Ñôn vò tính Ñôn giaù Soá phieáu NgayGiao NgayCongNo TienCongNo NguyenLieu TenNguyenLieu SoThanhToan NgayThanhToan TienThanhToan SoHoaDonNhap NgayNhap SoLuongDatHang DonGia HanGiao SoLuong SoLuongSanXuat SoLuongTon NgayTon Ngaøy giao Ngaøy coâng nôï Tieàn coâng nôï Nguyeân lieäu Teân Nguyeân lieäu Soá thanh toaùn Ngaøy thanh toaùn Tieàn thanh toaùn Soá hoaù ñôn nhaäp Ngaøy nhaäp Soá löôïng ñaët haøng Ñôn giaù Haïn giao Soá löôïng Soá löôïng saûn xuaát Soá löôïng toàn Ngaøy toàn 3. Moâ taû caùc baûng: 3.1) Khaùch haøng  Thuoäc tính: Thuoäc tính MaKhachHang TenKhachHang DiaChi DienThoai Kieåu Text Text Text Text Khoùa Chính  Chæ muïc: Chæ muïc KHACHHANG_PK Thuoäc tính MakhachHang 3.2) Coâng nôï:  Thuoäc tính: Thuoäc tính NgayCongNo Kieåu Text Khoùa Chính Thöù töï ASC MaKhachHang TienCongNo Text Number Ngoaïi Thuoäc tính NgayCongNo MaKhachHang MaKhachHang Thöù töï ASC Baûng tham chieáu KhachHang Khoaù noäi MaKhachHang  Chæ muïc: Chæ muïc CONGNO_PK CONGNO_FK ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi MaKhachHang 3.3) Ñôn ñaët haøng  Thuoäc tính: Thuoäc tính SoDonDatHang MaKhachHang NgayKiKet Kieåu Text Text Date() Khoùa Chính Ngoaïi  Chæ muïc: Chæ muïc DONDATHANG_PK DONDATHANG_FK Thuoäc tính SoDonDatHang MaKhachHang MaKhachHang Thöù töï ASC Baûng tham chieáu KhachHang Khoaù noäi MaKhachHang ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi MaKhachHang 3.4) Chi tieát Ñôn ñaët haøng  Thuoäc tính: Thuoäc tính SoDonDatHang SanPham SoLuongDatHang DonGia HanGiao Kieåu Text Text Number Number Date() Khoùa Ngoaïi Ngoaïi  Chæ muïc: Chæ muïc CTDONDATHANG_PK CTDONDATHANG_FK Thuoäc tính Thöù töï SoDonDatHang ASC SanPham SanPham ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi SoDonDatHang SanPham Baûng tham chieáu DonDatHang SanPham Khoaù noäi SoDonDatHang SanPham Kieåu Text Text Number Date() Khoùa Ngoaïi Ngoaïi Thuoäc tính MaKhachHang NguyenLieu NguyenLieu Thöù töï ASC Baûng tham chieáu KhachHang Khoaù noäi MaKhachHang 3.5) Toàn :  Thuoäc tính: Thuoäc tính MaKhachHang NguyenLieu SoLuongTon NgayTon  Chæ muïc: Chæ muïc TON_PK TON_FK ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi MaKhachHang NguyenLieu NguyenLieu NguyenLieu Kieåu Text Text Number Number Khoùa Chính Thuoäc tính SanPham Thöù töï ASC Kieåu Text Text Number Khoùa Ngoaïi Ngoaïi Thuoäc tính NguyenLieu SanPham SanPham Thöù töï ASC Baûng tham chieáu NguyenLieu SanPham Khoaù noäi NguyenLieu SanPham 3.6) Saûn phaåm :  Thuoäc tính: Thuoäc tính SanPham TenSanPham DonViTinh DonGia  Chæ muïc: Chæ muïc SANPHAM_PK 3.7) Ñònh möùc saûn xuaát :  Thuoäc tính: Thuoäc tính NguyenLieu SanPham SoLuongSanXuat  Chæ muïc: Chæ muïc DMSX_PK DMSX _FK ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi NguyenLieu SanPham 3.8) Giao Nhaän:  Thuoäc tính: Thuoäc tính SoPhieu SoDonDatHang NgayGiao Kieåu Text Text Date() Khoùa Chính Ngoaïi Thuoäc tính SoPhieu SoDonDatHang SoDonDatHang Thöù töï ASC Baûng tham chieáu DonDatHang Khoaù noäi SoDonDatHang Kieåu Text Text Number Number Khoùa Ngoaïi Ngoaïi Thuoäc tính SoPhieu SanPham SanPham Thöù töï ASC Baûng tham chieáu GiaoNhan SanPham Khoaù noäi SoPhieu SanPham  Chæ muïc: Chæ muïc GIAONHAN_PK GIAONHAN_FK ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi SoDonDatHang 3.9) Chi tieát Giao Nhaän:  Thuoäc tính: Thuoäc tính SoPhieu SanPham SoLuong DonGia  Chæ muïc: Chæ muïc CTGN_PK CTGN_FK ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi SoPhieu SanPham 3.10) Nguyeân lieäu:  Thuoäc tính: Thuoäc tính NguyenLieu TenNguyenLieu DonViTinh Kieåu Text Text Number Khoùa Chính Thuoäc tính NguyenLieu Thöù töï ASC Kieåu Text Date() Text Number Khoùa Chính Thuoäc tính SoThanhToan MaKhachHang MaKhachHang Thöù töï ASC Baûng tham chieáu KhachHang Khoaù noäi MaKhachHang  Chæ muïc: Chæ muïc NGUYENLIEU_PK 3.11) Thanh toaùn:  Thuoäc tính: Thuoäc tính SoThanhToan NgayThanhToan MaKhachHang TienThanhToan Ngoaïi  Chæ muïc: Chæ muïc THANHTOAN_PK THANHTOAN_FK ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi MaKhachHang 3.12) Nhaäp xuaát nguyeân lieäu :  Thuoäc tính: Thuoäc tính SoHoaDonNhap MaKhachHang NgayNhap Kieåu Text Text Number Khoùa Chính Ngoaïi  Chæ muïc: Chæ muïc NXNL_PK NXNL_FK Thuoäc tính SoHoaDonNhap MaKhachHang MaKhachHang Thöù töï ASC Baûng tham chieáu KhachHang Khoaù noäi MaKhachHang Kieåu Text Text Number Khoùa Ngoaïi Ngoaïi Thuoäc tính SoPhieu SanPham SanPham Thöù töï ASC Baûng tham chieáu NXNguyenLieu NguyenLieu Khoaù noäi SoPhieu SanPham ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi MaKhachHang 3.13) Chi tieát nguyeân lieäu :  Thuoäc tính: Thuoäc tính SoHoaDonNhap NguyenLieu SoLuong  Chæ muïc: Chæ muïc CTGN_PK CTGN_FK ASC  Khoaù ngoaïi: Khoaù ngoaïi SoHoaDonNhap NguyenLieu 4. MO TAÛ CAÙC RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN : 4.1) KHOÙA CHÍNH : R1-01 : id( CONGNO ) = NgayCN R1-02 : id( KHACHANG ) = MKH R1-03 : id( NGUYENLIEU ) = NL R1-04 : id( DONDATHANG ) = SDDH, MAKH R1-05 : id( CHITIETDONDATHANG ) = SDDH, SP R1-06 : id( SANPHAM ) = SANPHAM R1-07 : id( DINHMUCSANXUAT ) = NL, SP R1-08 : id( GIAONHAN ) = SPhieu, SDDH R1-09 : id( CHITIETGIAONHAN ) = SPhieu, SP R1-10 : id( THANHTOAN ) = SoTT, MKH R1-11 : id( TON ) = MKH, NL R1-12 : id( NHAPXUATNGUYENLIEU ) = SoDDH, MKH R1-13 : id( CHITIETNGUYENLIEU ) = SoHDN, NL 4.2) RAØNG BUOÄC VEÀ MIEÀN GIAÙ TRÒ: R2-01 : (CTDDH.SLDH > 0) and (CTDDH.DG > 0) R2-02 : (SP.DG > 0) R2-03 : (DMSX.SLSX > 0) R2-04 : (CNO.TienCNO > 0) R2-05 : (CTGN.SL > 0) and (CTGN.DG > 0) R2-06 : (TToan.TToan > 0) 4.3) KHOÙA NGOAÏI: R3-01 : CNO[MaKH] R3-02 : TTOAN[MaKH] R3-03 : TON[MaKH] R3-04 : DDHANG[MaKH] R3-05 : NXNL[MaKH] R3-06 : GNHAN[SoDDH] R3-07 : CTDDH[SoDDH] R3-08 : CTDDH[MaSP] R3-09 : CTGN[MaSP] R3-10 : DMSX[MaSP] R3-11 : GN[SoPhieu] R3-12 : DMSX[MaNL] R3-13 : TON[MaNL] R3-14 : CTNL[MaNL] R3-15 : CTNL[SoHDN] KH[MaKH] KH[MaKH] KH[MaKH] KH[MaKH] KH[MaKH] DDH[SoDDH] DDH[SoDDH] SPHAM[MaSP] SPHAM[MaSP] SPHAM[MaSP] CTGN[SoPhieu] NLIEU[MaNL] NLIEU[MaNL] NLIEU[MaNL] NXNL[SoHDN] IV. THIEÁT KEÁ ÖÙNG DUÏNG (Caùc maøn hình): 1. Maøn hình chính: H1ình 3: Maøn hình chính cuûa öùng duïng. Danh Muïc: Menu Ñaët haøng Menu Giao nhaän Menu Nhaäp xuaát Nguyeân lieäu 2. Maøn hình Ñaët haøng: Khaùch haøng ñaët ñôn haøng môùi. Giao haøng cho Khaùch haøng. Nhaäp nguyeân lieäu töø khaùch haøng.
- Xem thêm -