Tài liệu Nội dung ôn thi công chức hà nội 2015 phần kiến thức chung

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 366 |
  • Lượt tải: 8
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Phy lyc so 01 Signature Not Verified N TAP THI TINEN CONG CHITC HANH CHINH NAM 2015 MON KIEN Twit CHUNG Thời gian ký: 11/05/2015 10:04 AM (Ban hanh kern theo Quye't clinh so 2962 /QD-HDTT ngay 08/ 5/ 2015 cáa Hi clong Thi tuyen ding clair Thanh pho) 1.Nhiiing van d'e chung ve 1-R thong chinh frj er Vi'et Nam 1.1. Khai niem He th6ng chinh trj 1.2. Cac t6 chirc trong He th6ng chinh trj 1.3. Ban chAt cüa He theng chinh trj 1.4. Dac diem Gila H theing chinh frt. 2. H th6ng cac co' quan Nha nu& COng him xã hi chfi nghia Vi4 Nam 2.1. Khai niem Bo may nha ntrac 2.2. Dac diem cac ca quan trong Bo may nha nu& 2.3. Cac ca quan nha mot. 3.1'6 cher BO may hanh chinh Nhi. nufirCOng hfia xã hi chit nghia V* Nam 3.1. Khai niem, (lac diem dm Bo may hanh chinh nba. mac 3.2. MOt s6 nguyen the hog dOng dm BO may hanh chinh nha Twat 3.3. 176 chirc BO may hanh chinh Nha ntrac COng hoa xa hOi chit nghia Viet Nam. 4. Can 136, cong chfit va !mat tiling ding vy 4.1. Khai niem, phan loai can b0, cong chirc 4.2. Cong vy va tech nhiem dm can ho, cong cfarc trong boat dOng cong vv. 4.3. Nghia \Ty va quyen dm can ho, c6ng chirc. 5. Cal cach hanh chinh nha malt 5.1. Khai niem cai cach hanh chinh 5.2. Dac tnrng cai cach hanh chinh a Viet Nam 5.3. Myc tiou vã tong tam cai each hanh chinh ca Chinh phi) 5.4. Cai each hanh chinh cita thanh ph6 Ha NOi (giai doan 2011-2015)./.
- Xem thêm -