Tài liệu Nội dung của hình thái kinh tế - xã hội

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn më ®Çu Cho ®Õn cuèi nh÷ng n¨m 80, vÒ c¬ b¶n, nÒn kinh tÕ n íc ta s¶n xuÊt nhá vÉn phæ biÕn tr¹ng th¸i kinh tÕ tù nhiªn hiÖn vËt, tù cung tù cÊp cßn chiÕm u thÕ. X· héi ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n vÉn dùa trªn nÒn t¶ng cña v¨n minh n«ng nghiÖp lóa níc n«ng d©n chiÕm ®¹i ®a sè. ViÖt Nam vÉn cßn lµ mét níc nghÌo nµn l¹c hËu vµ kÐm ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn trë thµnh nhiÖm vô môc tiªu sè mét ®èi víi toµn §¶ng, toµn d©n trªn bíc ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Muèn vËy ph¶i chuyÓn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n sang tr¹ng th¸i cña sù ph¸t triÓn lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cïng víi nã lµ thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Vµ víi chÝnh s¸ch më cña nÒn kinh tÕ, bé mÆt nÒn kinh tÕ n íc ta hiÖn nay cã nhiÒu chuyÓn biÕn, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn ngµy cµng ®Çy ®ñ h¬n. ViÖc ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh së h÷u cïng víi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn víi vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ nhµ n íc ®· lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ níc ta, t×nh tr¹ng l¹m ph¸t gi¶m ®i, cïng víi sù t¨ng trëng nÒn kinh tÕ ®ång ®Òu. Tuy nhiªn cïng víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i vµ ph¸t sinh cÇn ® îc nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt ®èi víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. Do ®ã viÖc vËn dông lÝ luËn cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin vÒ nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ cÇn thiÕt, bëi nÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. VÒ c¸ch thøc ho¹t ®éng cña tõng thµnh phÇn kinh tÕ . ViÖc qu¶n lý tèt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi nhµ níc, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh níc ta x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®i ®«i víi t¨ng cêng vai trß qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Nh»m ph¸t triÓn m¹nh nÒn kinh tÕ ngang b»ng víi c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, tiÕn tíi x©y dùng x· héi chñ nghÜa. Do ®ã trong thêi kú qu¸ ®é nÒn kinh tÕ níc ta tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. V× vËy §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IV ®· Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ chØ ra: ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ hay kinh tÕ thÞ tr êng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trªn c¬ së cñng cè vµ gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o cña thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh, sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý cña nhµ n íc lµ chiÕn lîc l©u dµi cña níc ta. V× kiÕn thøc h¹n hÑp, bµi viÕt cña em chØ nghiªn cøu nh ÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ nÒn kinh tÕ thÞ trêng tõ khi níc ta ®æi míi ®Õn nay. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ i. ®iÒu kiÖn ra ®êi cña kinh tÕ hµng ho¸ LÞch sö ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi cña nh©n lo¹i ®· vµ ®ang tr¶i qua hai kiÓu tæ chøc kinh tÕ thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi, hai thêi ®¹i kinh tÕ kh¸c nhau vÒ chÊt. §ã lµ: thêi ®¹i kinh tÕ tù nhiªn, tù cung - tù cÊp vµ thêi ®¹i kinh tÕ hµng ho¸, mµ giai ®o¹n cao cña nã ®îc gäi lµ kinh tÕ thÞ trêng. Kinh tÕ tù nhiªn lµ kiÓu tæ chøc kinh tÕ – x· héi ®Çu tiªn cña nh©n lo¹i. §ã lµ ph¬ng thøc sinh ho¹t kinh tÕ ë tr×nh ®é thÊp ban ®Çu lµ sö dông nh÷ng s¶n vËt cña tù nhiªn vµ sau ®ã ®îc thùc hiÖn th«ng qua nh÷ng gi¸ trÞ sö dông trong viÖc duy tr× sù sinh tån cña con ngêi, nã ®îc bã hÑp trong mèi quan hÖ tuÇn hoµn khÐp kÐn gi÷a con ngêi vµ tù nhiªn, lÊy quan hÖ trùc tiÕp gi÷a con ngêi vµ tù nhiªn tiªu biÓu lµ nh÷ng ngêi lao ®éng vµ ®Êt ®ai lµm nÒn t¶ng. Nã tån t¹i vµ thèng trÞ trong c¸c x· héi céng s¶n nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn vµ tuy kh«ng cßn gi÷ ®Þa vÞ thèng trÞ nhng vÉn cßn tån t¹i trong x· héi céng s¶n nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn vµ tuy kh«ng cßn chiÕm gi÷ ®Þa vÞ thèng trÞ nh ng vÉn cßn tån t¹i trong x· héi t b¶n cho ®Õn ngµy nay. §èi lËp víi kinh tÕ tù nhiªn lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸, kinh tÕ hµng ho¸ lµ kiÓu tæ chøc kinh tÕ – x· héi mµ trong ®ã h×nh th¸i phæ biÕn cña s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Ó b¸n, ®Ó trao ®æi trªn thÞ tr êng. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ gÇn nh toµn bé s¶n phÈm lao ®éng vµ dÞch vô ®Òu mang h×nh th¸i hµng ho¸, tøc lµ hÇu nh tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®Òu ®îc thùc hiÖn díi h×nh th¸i quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ trªn thÞ trêng. H×nh thøc ®Çu tiªn cña nã lµ kinh tÕ lµ kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n, ë ®ã s¶n phÈm hµng ho¸ do nh÷ng ngêi n«ng d©n, thî thñ c«ng c¸ thÓ s¶n xuÊt ra dùa trªn c¬ së t liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng cña b¶n th©n ngêi s¶n xuÊt. Kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n ®îc coi lµ kh©u trung gian chuyÓn tõ kinh tÕ tù nhiªn sang kinh tÕ thÞ trêng. Lo¹i h×nh kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n nµy tån t¹i trong nhiÒu ph¬ng thøc s¶n xuÊt kh¸c nhau. Víi sù ra ®êi vµ ph¸t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ triÓn cña chñ nghÜa t b¶n kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n chuyÓn thµnh kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn hay kinh tÕ thÞ trêng. Kinh tÕ hµng ho¸ ra ®êi vµ tån t¹i trong h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi g¾n liÒn víi hai ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò: sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm lao ®éng. Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña m×nh, vÞ thÕ cña kinh tÕ hµng ho¸ còng dÇn ® îc ®æi thay, tõ chç nh lµ kiÓu tæ chøc kinh tÕ – x· héi kh«ng phæ biÕn hîp thêi trong x· héi chiÕm h÷u n« lÖ cña nh÷ng ngêi thî thñ c«ng vµ n«ng d©n tù do ®Õn chç ®îc thõa nhËn trong x· héi phong kiÕn vµ ®Õn chu nghÜa t b¶n th× kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬nkh«ng nh÷ng ®îc thõa nhËn mµ cßn ph¸t triÓn lªn giai ®o¹n cao h¬n ®ã lµ kinh tÕ thÞ trêng lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cao nhÊt cña kinh tÕ hµng ho¸, nã ®· tr¶i qua ba giai ®o¹n ph¸t triÓn. §Çu tiªn lµ giai ®o¹n chuyÓn tõ kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n sang kinh tÕ thÞ tr êng. Giai ®o¹n thø hai lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng tù do ë giai ®o¹n nµy sù ph¸t triÓn kinh tÕ, diÔn ra theo tinh thÇn tù do, nhµ níc kh«ng can thiÖp vµo ho¹t ®éng kinh tÕ. Giai ®o¹n thø ba lµ giai ®o¹n kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn ®¹i ë giai ®o¹n nµy nhµ níc can thiÖp vµo kinh tÕ thÞ trêng vµ më réng giao lu kinh tÕ víi níc ngoµi. Sù can thiÖp cña nhµ níc vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng th«ng qua viÖc x©y dùng c¸c h×nh thøc së h÷u nhµ n íc, c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn khÝch, ®Çu t vµ tiªu dïng cïng víi viÖc sö dông c¸c c«ng cô kinh tÕ nh tµi chÝnh tÝn dông tiÒn tÖ … ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ ë tÇm vÜ m«. Sù phèi hîp gi÷a chÝnh phñ vµ thÞ trêng trong mét nÒn kinh tÕ hçn hîp nh»m ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ cña nh÷ng n íc cã møc t¨ng trëng nhanh. Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, nh÷ng ®iÒu kiÖn chung cña nªn kinh tÕ hµng ho¸ vÉn coi sùtån t¹i cña kinh tÕ hµng ho¸ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Víi t c¸ch lµ c¬ së kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸ ph©n c«ng lao ®éng ë níc ta ch¼ng nh÷ng mÊt ®i, tr¸i l¹i nã ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, ngµy cµng cã nhiÒu ngµnh nghÒ cæ truyÒn cã tiÕng kh«ng chØ ë trong níc mµ c¶ trªn thÕ giíi cã tiÒm n¨ng lín mµ tríc ®©y c¬ chÕ cò lµm mai mét ngµy nay ®· ®îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn. Trong néi bé tõng khu vùc, tõng ngµnh, ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng chi tiÕt h¬n. §iÒu ®ã ®îc ph¶n ¸nh ë tÝnh phong phóm ®a d¹ng vµ chÊt lîng cao h¬n cña sù chuyªn m«n hoa vµ hîp t¸c ho¸ lao ®éng ®· vît Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ khái ph¹m vi quèc gia trë thµnh quèc tÕ. NÒn kinh tÕ n íc ta ®ang tån t¹i nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm lao ®éng. Së h÷u toµn d©n, së h÷u tËp thÓ cña nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá, së h÷u t b¶n t nh©n, së h÷u hçn hîp kh¸c: t b¶n nhµ níc, c«ng ty cæ phÇn… Do ®ã viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng lµ cÇn thiÕt nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay cßn nghÌo nµn, l¹c hËu, muèn ®i lªn chñ nghÜa x· héi cÇn cã mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao vµ v÷ng m¹nh. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ víi c¬ cÊu kinh tÕ më ra ®êi b¾t ®Çu tõ quy luËt ph©n bè vµ ph¸t triÓn kh«ng ®Òu vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn, søc lao ®éng vµ thÕ m¹nh gi÷a c¸c níc, tõ quy luËt ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng quèc tÕ. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ muèn ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh vµ hiÖu qu¶ lín ph¶i x©y dùng theo c¬ cÊu kinh tÕ më cö. Kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa nhê n¾m gi÷ ®îc c¸c ngµnh lÜnh vùc then chèt chñ yÕu nªn trë thµnh nh©n tè kinh tÕ ®¶m b¶o cho kinh tÕ hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, lîng s¶n phÈm hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng ngµy cµng dåi dµo, phong phó, thÞ trêng ®îc më réng, thÞ trêng ®îc hiÓu ®Çy ®ñ h¬n. ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ë n íc ta hiÖn nay g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn c¸c lo¹i thÞ tr êng. LÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ®· chØ ra bíc ®Çu xuÊt hiÖn thÞ trêng hµng tiªu dïng sau ®ã më réng ®Õn thÞ trêng t liªuh s¶n xuÊt søc lao ®éng, t b¶n dÞch vô… Ngîc l¹i sù ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. V× vËy ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ cÇn th«ng suèt trong c¶ níc. Tõng bíc h×nh thµnh vµ më réng ®ång bé c¸c thÞ trêng hµng tiªu dïng, t liÖu s¶n xuÊt dÞch vô thÞ trêng vèn, tiÒn tÖ … Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc thu hót vèn vµ ®¶m b¶o chu chuyÓn vèn nhanh. Tõ ®©y ta thÊy râ ®îc kinh tÕ thÞ trêng lµ giai ®o¹n cao cña kinh tÕ hµng ho¸. ii. Ph©n tÝch c¸c quy luËt cña kinh tÕ thÞ trêng 1. Quy luËt gi¸ trÞ Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ b¶n cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸. Chõng nµo cßn s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× chõng ®ã cßn quy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ luËt gi¸ trÞ. Quy luËt gi¸ trÞ chi phèi quy luËt kinh tÕ kh¸c; c¸c quy luËt kinh doanh kh¸c chØ lµ biÓu hiÖn yªu cÇu cña quy luËt yªu cÇu cña nh÷ng quy luËt gi¸ trÞ lµ s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ dùa trªn c¬ së l îng gi¸ trÞ cña hµng ho¸ hay thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt. Trong kinh tÕ hµng ho¸ vÊn ®Ò quan träng lµ hµng ho¸ s¶n xuÊt cã b¸n ®îc kh«ng, ®Ó cã thÓ b¸n ®îc th× hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ phï hîp víi møc hao phÝ x· héi cã thÓ chÊp nhËn ®îc. Trong trao ®æi hµng ho¸ còng ph¶i dùa vµo hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt. Hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau cã thÓ trao ®æi víi nhau ® îc khi lîng gi¸ trÞ cña chóng ngang nahu. Trong s¶n xuÊt, quy luËt gi¸ trÞ ®iÒu tiÕt viÖc ph©n phèi t liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh s¶n xuÊt th«ng qua sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ hµng ho¸. Cã nghÜa lµ nÕu ë ngµnh nµo ®ã, cung kh«ng ®¸p øng cÇu, gi¸ c¶ hµng ho¸ lªn cao th× ngêi s¶n xuÊt sÏ ®æ s« vµo ngµnh ®ã. Ngîc l¹i, khi ngµnh nµo ®ã thu hót qu¸ nhiÒu lao ®éng x· héi, cung v ît cÇu, gi¸ c¶ hµng ho¸ tôt xuèng th× ngêi s¶n xuÊt sÏ chuyÓn bít t liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng ra khái ngµnh nµy ®Ó ®Çu t vµo n¬i cã gi¸ c¶ cao h¬n. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, ngêi nµo cã hao phÝ lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ngêi ®ã cã lîi, cßn ngêi nµo cã hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt lín h¬n kinh doanh x· héi cÇn thiÕt sÏ bÞ thiÖt v× kh«ng thu vÒ ®îc toµn bé lao ®éng ®· hao phÝ. 2. Quy luËt cung cÇu. Nhu cÇu x· héi tøc lµ ®iÒu tiÕt nguyªn t¾c cña lîng cÇu chñ yÕu kµ nh÷ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c cÊp víi nhau vµ do ®Þa vÞ kinh tÕ cña tõng giai cÊp quyÕt ®Þnh. Nh vËy lîng cÇu tríc hÕt do tØ sè gi÷a tæng gi¸ trÞ thÆng d vµ tiÒn c«ng quyÕt ®Þnh, tæng cÇu x· héi lµ tæng thu nhËp, thu nhËp gèc lµ tæng “M+V”. Do tØ lÖ ph©n chia mµ nh÷ng bé phËn kh¸c nhau tham dù vµo “gi¸ trÞ thÆng d” ph©n gi¶i thµnh lîi nhuËn lîi tøc, ®Þa t«. Kh¸c víi kinh tÕ häc t s¶n quan niÖm tæng thu nhËp lµ do thu nhËp tõng c¸ nh©n céng l¹i, kh«ng ph©n râ tÝnh trïng lÆp vµ sù ph©n phèi lÇn ®Çu tiªn vµ ph©n phèi l¹i. Cung vµ cÇu lµ sù kh¸i qu¸t hai lùc lîng c¬ b¶n cña thÞ trêng lµ ngêi b¸n vµ ngêi mua, ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng cña hai kh©u trong qu¸ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ tiªudïn. Cung vµ cÇu vÒ sè lîng vµ gi¸ c¶ cña thÞ trêng hµng ho¸ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Gi¸ c¶ cña thÞ trêng hµng ho¸ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Gi¸ c¶ thÞ tr êng lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸ trªn thÞ trêng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng ngêi mua ®¹i diÖn ch søc cÇu, ngêi b¸n ®¹i diÖn cho søc cung. Ngêi mua muèn gi¸ c¶ hµng ho¸ thÊp, cßn ngêi b¸n muèn gi¸ c¶ hµng ho¸ cao. Cung vµ cÇu lu«n vËn ®éng, biÕn ®æi trªn thÞ trêng. Mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a cung vµ cÇu vÒ sè lîng hµng ho¸ víi gi¸ c¶ h×nh thµnh quy luËt cung vµ cÇu. Quy luËt nµy cã sù t¸c dông ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, biÕn ®æi dung lîng vµ c¬ cÊu thÞ trêng vµ quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ thÞ trêng. 3. Quy luËt lu th«ng tiÒn tÖ. Quy luËt lu th«ng tiÒn tÖ x¸c ®Þnh sè lîng tiÒn cÇn thiÕt trong lu th«ng. Theo quy luËt nµy, sè lîng tiÒn cÇn thiÕt trong lu th«ng b»ng tæng gi¸ c¶ cña toµn bé hµng ho¸ chia cho sè lÇn lu©n chuyÓn trung b×nh cña ®¬n vÞ tiÒn tÖ cïng lo¹i. Trong tæng gi¸ c¶ hµng ho¸ ph¶i trõ ®i tæng céng gi¸ c¶ hµng ho¸ b¸n chÞu vµ sè tiÒn khÊu trõ cho nhau råi céng víi tæng são tiÒn thanh to¸n ®· ®Õn h¹n. §©y lµ quy luËt chung cña mäi x· héi cã s¶n xuÊt hµng ho¸. Quy luËt nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a tæng gi¸ c¶ hµng ho¸ lu th«ng vµ tèc ®é lu th«ng tiÒn tÖ víi khèi lîng tiÒn cÇn thiÕt ®èi víi lu th«ng. Tæng gi¸ c¶ hµng ho¸ t¨ng lªn lµ dÊu hiÖu tèt nh ng víi ®iÒu kiÖn t¨ng khèi lîng hµng ho¸ trong lu th«ng. NÕu tèc ®é lu th«ng cµng lín th× khèi lîng tiÒn ph¸t hµnh gi¶m sÏ gãp phÇn gi¶m chi phÝ l u th«ng tiÒn tÖ. NÕu vßng quay tiÒn qu¸ lín ®ã lµ dÊu hiÖu kh«ng b×nh th êng nh vËy c«ng chóng kh«ng muèn cÊt tr÷ tiÒn tÖ chøng tá nÒn kinh tÕ cã møc l¹m ph¸t cao. iii. thÞ trêng vµ vai trß cña thÞ trêng 1. ThÞ trêng Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, mäi s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Òu ®îc mua b¸n trªn thÞ trêng. ThÞ trêng lµ mét hîp phÇn tÊt yÕu vµ h÷u c¬ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ cña toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. Nã ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. Ban ®Çu, thÞ trêng g¾n liÒn víi ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, trªn ®ã diÔn ra bx qu¸ tr×nh trao ®æi, mua b¸n hµng ho¸. ThÞ trêng cã tÝnh kh«ng gian vµ thêi gian, c¸c ®Þa d, khu vùc tiªu thô hµng ho¸ ph©n theo c¸c mÆt hµng, ngµnh hµng. S¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, lîng s¶n phÈm hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng ngµy cµng dåi dµo, phong phó thÞ trêng ®îc më réng, kh¸i niÖm thÞ trêng ®îc hiÓu ®Çy ®ñ h¬n. §ã lµ lÜnh vùc trao ®æi hµng ho¸ th«ng qua tiÒn tÖ lµm m«i giíi. ë ®©y, ngêi mua vµ ngêi b¸n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè lîng hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng. Nh vËy thÞ trêng lµ mét qu¸ tr×nh mµ trong ®ã ngêi b¸n vµ ngêi mua t¸c ®éng qua l¹i víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ s¶n lîng. 2. Vai trß cña thÞ trêng 1. Nã lµ ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Th«ng qua thÞ trêng, c¸c chñ thÓ kinh tÕ mua b¸n c¸c yÕu tè, ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, mua ®îc c¸c hµng ho¸ tiªu dïng vµ dÞch vô. §iÒu ®ã ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng, th«ng suèt. V× vËy, kh«ng cã thÞ trêng s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc. 2. ThÞ trêng lµ trung t©m cña toµn bé qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi lµ s¶n xuÊt mÆt hµng g×, sè lîng bao nhiªu vµ b»ng ph¬ng ph¸p nµo ®Òu ph¶i th«ng qua thÞ trêng. ThÞ trêng lµ n¬i kiÓm tra vÒ chñng lo¹i, sè lîng vµ chÊt lîng hµng ho¸. ThÞ trêng kiÓm nghiÖm tÝnh phï hîp cña s¶n xuÊt ®èi víi tiªu dïng x· héi. §ã lµ n¬i cuèi cïng ®Ó chuyÓn lao ®éng t nh©n, c¸c biÖt thµnh lao ®éng x· héi. Chi phÝ c¸ biÖt cã ® îc x· héi c«ng nhËn hay kh«ng sÏ quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Trªn ý nghÜa ®ã, thÞ tr êng ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Th«ng qua thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp lùa chän ph¬ng ¸n ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng n¨ng ®éngm s¸ng t¹o, ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cao h¬n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ 3. Nãi thÞ trêng lµ nãi ®Õn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ s¶n lîng hµng ho¸. V× vËy, thÞ trêng ®ång nghÜa víi tù do kinh tÕ, tù do trao ®æi, tù do x¸c ®Þnh gi¸ c¶. Quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ lµ quan hÖ b×nh ®¼ng, thuËn mua võa b¸n. V× vËy thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh chãng. 4. Th«ng qua viÖc mua b¸n hµng ho¸ trªn c¸c thÞ trêng hµng ho¸ yÕu tè s¶n xuÊt vµ thÞ trêng hµng tiªu dïng, dÞch vô, lÊy tiÒn tÖ lµm mèi giíi, lµm cho c¸c chñ thÓ nhiÒu hay Ýt thÓ hiÖn sù ph©n phèi cã lîi cho ai. V× vËy thÞ trêng thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. 5. Trong xu thÕ quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ diÔn ra m¹nh mÏ, thÞ trêng trong níc cã liªn hÖ chÆt chÏ víi thÞ trêng níc ngoµi th«ng qua ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngo¹i th¬ng sÏ ®¶m b¶o më réng thÞ trêng c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra cña thÞ trêng trong níc vµ ®¶m b¶o sù cÇn b»ng gi÷a hai thÞ trêng ®ã. sù vËn dông lÝ thuyÕt kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam . i. ®Æc ®iÓm kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam thêi ký tríc ®æi míi. Trong thêi kú bao cÊp vÞªc h¹n chÕ vµ xo¸ bá kinh tÕ thÞ tr êng ®· k×m h·m nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn v× níc ta ®i lªn x· héi chñ nghÜa kh«ng qua giai ®o¹n t b¶n chñ nghÜa nªn níc ta thiÕu cèt “vËt chÊt” cña mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh c¬ cÊu h¹ tÇng x· héi thÊp kÐm, tr×nh ®é c¬ së vËt chÊt vµ c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp l¹c hËu, kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, s¶n xuÊt ph©n t¸n, nhá lÎ kü thuËt thñ c«ng mang nÆng tÝnh b¶o thñ vµ tr× trÖ. Ngoµi ra, kiÓu qu¶n lý nÒn kinh tÕ chØ huy hay nÒn kinh tÕ trong thêi kú bao cÊp lµ s¬ cøng c¸c mèi liªn hÖ kinh tÕ. Tõ n¨m 1986 trë vÒ thêi kú tríc dï trªn thùc tÕ vÉn thõa nhËn s¶n xuÊt hµng ho¸, cßn quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ, nhng thùc chÊt chØ lµ kinh tÕ thÞ trêng mét thµnh phÇn mµ th«i. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Quy luËt vËn ®éng cña kinh tÕ hµng ho¸ x· héi chñ nghÜa lµ quy luËt ph¸t triÓn cã kÕ ho¹ch vµ c©n ®èi nÒn kinh tÕ, c¸c quy luËt kinh tÕ hµng ho¸ hoÆc do ý trÝ chñ quan “thu hÑp ph¹m vi ho¹t ®éng” xem nh “kh«ng hîp ph¸p” hoÆc cã thõa nhËn còng chØ ®ãng vai trß hÕt søc thø yÕu trong sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ mµ th«i. Nh÷ng quan niÖm ®ã vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ lµ biÓu hiÖn sai lÇm chñ quan, quy ý chÝ, vi ph¹m quy luËt kh¸ch quan, mµ ®Æc biÖt lµ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, kh«ng tu©n theo “qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn” trong sù ph¸t triÓn x· héi nãi chung vµ trong nÒn kinh tÕ nãi riªng. §ã lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho sù tr× trÖ kÐo dµi, ®ång thêi lµm xuÊt hiÖn yªu cÇu cÊp b¸ch lµ ph¶i “chÊn hng” nã cho phï hîp víi yªu cÇu cña quy luËt kh¸ch quan phï hîp víi xu thÕ thêi ®¹i ngµy nay. Bëi vËy trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch kinh tÕ ®· chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ vµ kinh tÕ thÞ trêng. Ii. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë ViÖt Nam tõ khi ®æi míi ®Õn nay * B¶n chÊt ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. ChuyÓn nÒn kinh tÕ tõ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung – hanh chÝnh-quan liªu-bao cÊp sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ néi dung, b¶n chÊt vµ ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t nhÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. §Æc biÖt, c¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, ® îc §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VII th«ng qua vµo n¨m 1991, còng ®· nªu lªn 6 ®Æc trng b¶n chÊt cña x· héi x· héi chñ nghÜa vµ nh÷ng quan ®iÓm ph¬ng híng tæng qu¸t vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. Tuy nhiªn, còng cÇn ph¶i ph©n tÝch s©u thªm b¶n chÊt, ®Æc ®iÓm ®· ®îc kh¸i qu¸t nãi trªn, ®Ó cã thÓ hiÓu râ vµ thèng nhÊt h¬n trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng. Thø nhÊt, nÒn kinh tÕ thanh to¸n ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa mµ níc ta sÏ x©y dùng lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i víi tÝnh chÊt x· héi hiÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ ®¹i (x· héi chñ nghÜa). MÆc dï nÒn kinh tÕ níc ta ®ang n»m trong t×nh tr¹ng l¹c hËu vµ kÐm ph¸t triÓn nhng khi níc ta chuyÓn sang ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, kinh tÕ thÞ trêng, th× thÕ giíi ®· chuyÓn sang giai ®o¹n kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i (do nh÷ng khiÕm khuyÕt cña kinh tÕ thÞ trêng tù do). Bëi vËy, chóng ta kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n kinh tÕ hµng ho¸ gi¶n ®¬n vµ giai ®o¹n kinh tÕ thÞ trêng tù do, mµ ®i th¼ng vµo ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i. §©y lµ néi dung vµ yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn rót ng¾n. MÆt kh¸cm thÕ giíi vÉn ®ang n»m trong thêi ®¹i qu¸ ®é tõ chñ nghÜa x· héi, cho nÒn, sù ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi n íc ta ph¶i theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ cÇn thiÕt, kh¸ch quan vµ còng lµ néi dung yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn rót ng¾n. Sù nghiÖp “d©n giµu, n íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh” võa lµ môc tiªu, võa lµ néi dung, nhiÖm vô cña viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. §¶ng vµ nhµ níc khuyÕn khÝch mäi ngêi d©n trong x· héi lµm giµu mét c¸ch hîp ph¸p. D©n cã giÇu th× níc míi m¹nh, nhng d©n giµu ph¶i lµm cho níc m¹nh, b¶o ®¶m ®éc lËp, tù chñ vµ toµn vÑn l·nh thæ cña quèc gia. Thø hai, nÒn kinh tÕ cña chóng ta lµ nÒn kinh tÕ hçn hîp nhiÒu thµnh phÇn víi vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc trong mét sè lÜnh vùc, mét sè kh©u quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc. NÒn kinh tÕ hµng ho¸m nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i lµ nÒn kinh tÕ ®a thµnh phÇn, ®a h×nh thøc së h÷u. ThÕ nhng, nÒn kinh tÕ thÞ trêng mµ chóng ta sÏ x©y dùng kµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i, cho nªn cÇn cã sù tham gia bëi “bµn tay h÷u hinhd” cña nhµ níc trong viÖc ®iÒu tiÕt, qu¶n lý nÒn kinh tÕ ®ã. §ång thêi, chÝnh nã sÏ b¶o ®¶m sù ®Þnh h íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Sù qu¶n lý, ®iÒu tiÕt, ®Þnh híng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña nhµ níc lµ th«ng qua c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« vµ vai trß chñ ®¹o cña khu vùc kinh tÕ nhµ níc. Kinh tÕ nhµ níc ph¶i n¾m gi÷ vai trß chñ ®¹o mét sè lÜnh vùc then chèt, cã ý nghÜa lµ “®µi chØ huy” lµ “m¹ch m¸u” cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi viÖc nhÊn m¹nh vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc, cÇn coi träng vai trß cña khu vùc kinh tÕ t nh©n vµ kinh tÕ hçn hîp, ®Æt chóng trong mèi quan hÖ g¾n bã h÷u c¬, thèng nhÊt, kh«ng t¸ch rêi, biÖt lËp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Thø ba, nhµ níc qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta lµ nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa, lµ nhµ níc cña d©n, do d©n vµ v× d©n. Thµnh tè quan träng mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i lµ nhµ níc tham gia vµo c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ. Nhng kh¸c vãi nhµ níc cña nhiÒu nÒn kinh tÕ thÞ trêng trªn thÕ giíi, nhµ níc ta lµ nhµ níc “cña d©n, do d©n vµ v× d©n”, nhµ níc c«ng n«ng, nhµ níc cña ®¹i ®a sãi nh©n d©n lao ®éng, ®Æt díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Nã cã ®ñ b¶n lÜnh, kh¶ n¨ng vµ ®ang tù ®æi míi ®Ó b¶o ®¶m gi÷ v÷ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn ®¹i ë níc ta. Sù kh¸c biÖt vÒ b¶n chÊt nhµ níc lµ mét néi dung vµ lµ mét ®iÒu kiÖn, mét tiÒn ®Ò cho sù kh¸c biÖt vÒ b¶n chÊt cña m«h×nh kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta so víi nhiÒu m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng kh¸c biÖt trªn thÕ giíi. Thø t, c¬ chÕ vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ chÕ thÞ trêng víi sù tham gia qu¶n lý, ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh trong nÒn kinh tÕ ®îc thùc hiÖn th«ng qua thÞ trêng (quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung – cÇu, quy luËt c¹nh tranh- hîp t¸c..) sÏ chi phèi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Quy luËt gi¸ trÞ quy ®Þnh môc ®Ých theo ®uæi trong ho¹t ®éng kinh tÕ vµ lîi nhuËn (lµ gi¸ trÞ kh«ng ngõng t¨ng lªn), quy ®Þnh sù ph©n bæ c¸c nguån lùc vµo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt – kinh doanh kh¸c nhau, ®ång thêi ®Æt c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong mét cuéc c¹nh tranh quyÕt liÖt. Th«ng qua c¸c c«ng cô, chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«, cïng víi viÖc sö dông c¸c lùc lîng kinh tÕ cña m×nh (kinh tÕ nhµ níc). Nhµ níc t¸c ®éng lªn mèi quan hÖ cung – cÇu thùc hiÖn sù ®iÒu tiÕt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nh vËy, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lµ: thÞ trêng lµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ, nhµ níc ®iÒu tiÕt thÞ trêng vµ mèi quan hÖ nhµ níc – thÞ trêng – c¸c chñ thÓ kinh tÕ lµ mèi quan hÖ h÷u c¬ thèng nhÊt. Thø n¨m, më cöa héi nhËp nÒn kinh tÕ trong níc víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, trªn c¬ së gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ toµn vÑn l·nh thæ cña quèc gia lµ néi dung quan träng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë níc ta. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®i liÒn víi x· héi ho¸ nÒn s¶n xuÊt x· héi. TiÕn tr×nh x· héi ho¸ trªn c¬ sëpt kinh tÕ thÞ trêng lµ kh«ng cã biªn giíi quèc gia vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ. Mét trong nh÷ng ®Æc trng quan träng cña kinh tÕ thÞ tr- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ êng hiÖn ®¹i lµ viÖc më réng giao lu kinh tÕ víi níc ngoµi. Xu híng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ víi nh÷ng khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ trë thµnh xu thÕ tÊt yÕu trong thêi ®¹i cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc – c«ng nghÖ hiÖn nay. TÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, dï muèn hay kh«ng muèn, Ýt nhiÒu ®Òu bÞ l«i cuèn, thu hót vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. Tranh thû thuËn lîi vµ c¬ héi, tr¸nh nguy c¬ tôt hËu xa h¬n vµ vît qua th¸ch thøc lµ yªu cÇu nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn. §Ó ot trong ®iÒu kiÖn cña kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i, ViÖt Nam kh«ng thÓ ®ãng cöa, khÐp kÝn nÒn kinh tÕ trong tr¹ng th¸i tù cung, tù cÊp, mµ ph¶i më cöa, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sù më cöa, héi nhËp ®îc thùc hiÖn trªn 3 néi dung chÝnh sau: th¬ng m¹i; ®Çu t vµ chuyÓn giao khoa häc - c«ng nghÖ. Tuy nhiªn sù më cöa, héi nhËp kh«ng cã nghÜa lµ sù hßa tan, ®¸nh mÊt m×nh, mµ ph¶i dùa trªn c¬ së ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh vµ kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ, gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ vµ toµn vÑn l·nh thæ cña quèc gia. Thø sau, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ ®ång thêi víi viÖc b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi còng lµ mét néi dung rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta. Ph¸t triÓn trong c«ng b»ng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ nh÷ng thuËt ng÷ phæ biÕn vµ xu thÕ cña thêi ®¹i hiÖn nay. Ph¸t triÓn trong c«ng b»ng ®îc hiÓu vµ nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ph¶i b¶o ®¶m sù c«ng b»ng x· héi, lµ t¹o cho mäi tÇng líp nh©n d©n ®Òu cã c¬ héi tham gia vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ ®îc hëng nh÷ng thµnh qu¶ t¬ng xøng víi søc lùc, kh¶ n¨ng vµ trÝ tuÖ cña hä bá ra, lµ gi¶m kho¶ng c¸ch chªnh lÖch giµu-nghÌo gi÷a c¸c tÇng líp d©n c vµ gi÷a c¸c vïng. Kh¸c víi nhiÒu níc, chóng ta ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng nhng chñ tr¬ng b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi, thùc hiÖn sù thèng nhÊt gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë níc ta. Tuy nhiªn, còng cÇn nhÊn m¹nh r»ng, sù b¶o ®¶m c«ng b»ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta hoµn toµn xa l¹ vµ kh¸c h¼n vÒ chÊt víi chñ nghÜa b×nh qu©n, cao b»ng thu nhËp vµ “chia ®Òu sù nghÌo ®ãi” cho mäi ngêi. Møc ®é b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi phô thuéc rÊt lín vµo sù ph¸t triÓn kh¶ n¨ng vµ søc m¹nh kinh tÕ cña quèc gia. V× vËy, nÕu qua nh©n m¹nh tíi c«ng b»ng x· héi trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn kÐm ph¸t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ triÓn, ng©n s¸ch cßn eo hÑp, th× ch¾c ch¾n sÏ lµm triÖt tiªu ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Êt níc. Thø b¶y, gi¶i quyÕt mèi quan hÖ lao ®éng vµ t b¶n (vèn), th«ng qua ph©n phèi thu nhËp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta, ®îc thùc hiÖn theo kÕt qu¶ lao ®éng lµ chñ yÕu kÕt hîp víi phÇn theo vèn vµ tµi s¶n. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a nÒn kinh tÕ thÞ tr êng trong chñ nghÜa t b¶n víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. Trong mèi quan hÖ gi÷a lao ®éng vµ t b¶n (vèn) gi÷a lao ®éng sèng vµ lao ®éng qu¸ khø (lao ®éng ®· ®îc vËt ho¸), chñ nghÜa t b¶n coi träng nh©n tè t b¶n, nh©n tè lao ®éng qu¸ khø ®îc tÝch luü. Bëi vËy, trong sù phèi hîp thu nhËp, ph©n phèi thµnh qu¶ lao ®éng, chñ nghÜa t b¶n nhÊn m¹nh ®Õn nh©n tè t b¶n (vèn) h¬n lµ nh©n tè lao ®éng (lao ®éng sèng), nhÊn m¹nh ®Õn yÕu tè tÝch luü – ®Çu t h¬n lµ yÕu tè tiÒn l¬ng – thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Ngîc l¹i, chñ nghÜa x· héi ®Æt con ngêi ë vÞ trÝ trung t©m cña sù ph¸t triÓn. Cho nªn, trong ph©n phèi thu nhËp vµ thµnh qu¶ lao ®éng cña x· héi, chñ nghÜa x· héi nhÊn m¹nh ®Õn nh©n tè lao ®éng (lao ®éng sèng) vµ yÕu tè tiÒn l¬ng – thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn, khi nhÊn m¹nh ®Õn vai trß cña yÕu tè lao ®éng, ®Õn n©ng cao thu nhËp vµ tiªu dïng cña ngêi lao ®éng, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng coi träng ®Õn vai trß cña yÕu tè vèn, ®Õn t¨ng cêng tÝch luü vµ ®Çu t (c¶ nhµ níc vµ t nh©n) vµ ®Õn mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a t b¶n (vèn) vµ lao ®éng. V× vËy, thu nhËp theo vèn vµ tµi s¶n kinh doanh giê ®©y ®· trë thµnh ®iÒu b×nh th êng, ChØ cã trªn c¬ së ®ã míi gia t¨ng sè ngêi giµu cã trong x· héi T¨ng sè ngêi cã thu nhËp cao ®ång thêi gi¶m sè ngêi cã thu nhËp thÊp trong x· héi vµ thu hÑp dÇn kho¶ng c¸ch chªnh lÖch giµu – nghÌo võa lµ môc tiªu, võa lµ néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch thu nhËo vµ chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt thu nhËp cña nhµ níc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta. Tãm l¹i, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta ph¶i lµ “qu¸ tr×nh thùc hiÖn d©n giµu, níc m¹nh tiÕn lªn hiÖn ®¹i trong mét x· héi nh©n d©n lµm chñ, nh©n ¸i, cã v¨n ho¸, cã kû c¬ng, xo¸ bá ¸p bøc, bÊt c«ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng êi cã cuéc sèng Êm nã, tù do h¹nh phóc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ iii. c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. 1. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u, kh«i phôc nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña c¬ chÕ r1 vµ sù ®éc lËp tù do cña chñ thÒ kinh tÕ. Muèn vËy, c¸c chñ thÓ kinh tÕ cã quyÒn chi phèi c¸c ®èi tîng së h÷u v× vËy viÖc chuyÓn tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang kinh tÕ hµng ho¸ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng ph¶i ®æi míi c¬ cÊu së h÷u cò b»ng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u h×nh thµnh c¸c chñ thÓ cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc tiÔn cho thÊy ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u t¹o cho mäi c«ng d©n tù do kinh doanh theo ph¸p luËt thùc sù cã t¸c dông gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, khai th¸c tiÒm n¨ng nÒn kinh tÕ, lµm cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn n¨ng ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. 2. T¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng. Trong mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng thùc sù, hÇu hÕt c¸c nguån lùc x· héi ®Òu th«ng qua thÞ trêng mµ ®îc ph©n bæ c¸c ngµnh mét c¸ch thÞ trêng tèi u. Níc ta kh«ng thÓ cã mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn nÕu kh«ng h×nh thµnh thÞ trêng thèng nhÊt vµ ®ång bé. Cô thÓ trong n¨m s¾p tíi cÇn tiÕp tôc ph¸t triÓn ph¸t triÓn thÞ trêng hµng ho¸ vµ dÞch vô th«ng qua viÖc ®Èy m¹nh thóc ®Èy c¬ cÊu kinh tÕ, më réng hÖ thèng giao th«ng qua viÖc ®Èy m¹nh thóc ®Èy c¬ cÊu kinh tÕ, më réng hÖ thèng giao th«ng, lµnh m¹nh thÞ trêng. §ång thêi kh¾c phôc chia c¾t thÞ trêng gi÷a ngêi lao ®éng vµ tiªu dïng. 3. Kh«i phôc l¹i c¸c thÞ trêng. H×nh thµnh thÞ trêng søc lao ®éng cã thÞ tæ chøc trªn thÞ trêng lao ®éng, ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông søc lao ®éng b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt, nhµ níc kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thuª mín, sö dông vµ tr¶ c«ng lao ®éng ®¶m b¶o quy ®Þnh viÖc b¶o hé an toµn lao ®éng, b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi lao ®éng. X©y dùng thÞ trêng vèn, tõng bíc h×nh thµnh thÞ trêng chøng kho¸n, ph¸t triÓn thÞ trêng vèn b»ng nhiÒu h×nh thøc nh tiÒn göi trung vµ dµi h¹n trong ng©n hµng, c¸c c«ng ty vay theo l·i suÊt thÞ trêng. ChuÈn bÞ thÓ chÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ c¸n bé vµ ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó h×nh thµnh thÞ trêng chøng kho¸n nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn. Qu¶n lý chÆt chÏ thÞ trêng ®Êt vµ nhµ ë. 4. Më cöa quan hÖ kinh tÕ víi níc ngoµi. ë níc ta, viÖc më réng quan hÖ kinh tÕ víi níc ngoµi lµ ®a ®Êt níc nhanh chãng tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo l¹c hËu, ®¹t tèc ®é thÞ tr êng t¨ng trêng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi cao, sao cho thu nhËp quèc d©n tÝnh theo ®Çu t ngêi vît qu¸ møc cña lo¹i níc nghÌo trªn thÕ giíi tõ ®ã t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn ë giai ®o¹n sau. ViÖc më réng quan hÖ kinh tÕ víi n íc ngoµi kh«ng chØ lµ môc ®Ých mµ cßn lµ mét nguyªn t¾c c¬ b¶n cÇn ®îc coi träng khi tiÕn hµnh më cöa quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i gi÷a c¸c quèc gia trong céng ®ång quèc tÕ. Trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¶i ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph ¬ng ho¸ c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh, c¸c bªn vµ c¸c h×nh thøc. Yªu cÇu ®ã ®ßi hái bøc thiÕt h×nh thµnh luËt ph¸p, sù æn ®Þnh kinh tÕ chÝnh trÞ, x· héi ®Æc biÖt n©ng cao vai trß cña tµi chÝnh, ng©n hµng, c¬ së h¹ tÇng vµ dÞch vô, còng nh kiÕn thøc cho c¸n bé vÒ quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. 5. X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp. X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý lµ yªu cÇu tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh chñ nghÜa x· héi. C¬ cÊu kinh tÕ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Ph¶n ¸nh ®óng ®¾n c¸c yªu cÇu kinh tÕ cña c¸c quy luËt kh¸ch quan ®Æc biÖt lµ c¸c quy luËt kinh tÕ. - Phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn cña khoa häc – kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. - Phï hîp víi sù ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn. V× vËy, c¬ cÊu kinh tÕ ®ã ph¶i lµ “c¬ chÕ më”. - TÝnh hîp lý cña c¬ cÊu kinh tÕ, xem xÐt vÒ mÆt néi dung ®ã chÝnh lµ c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh vµ vïng. C¬ cÊu kinh tÕ ngµnh vµ vïng cÇn ®îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc, ph¶i ®îc ®Çu t c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ 6. Ph©n c«ng lao ®éng x· héi. Tõ nÒn s¶n xuÊt nhá ®i lªn, trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Ó t¹o ra cèt vËt chÊt –kü thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i ph¶i tiÕn hµnh ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi trªn ph¹m vi c¶ níc, còng nh tõng ngµnh, tõng c¬ së. Sù ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vÒ ph ¬ng híng l©u dµi ph¶i tu©n theo quy luËt sau: - Tû lÖ vµ sè tuyÖt ®èi lao ®éng n«ng nghiÖp gi¶m xuèng, tû lÖ vµ sè tuyÖt ®èi lao ®éng c«ng nghiÖp t¨ng lªn. - Tû lÖ lao ®éng trÝ ãc ngµy cµng t¨ng vµ chiÕm phÇn lín trong tæng sè lao ®éng x· héi. Tèc ®é t¨ng lao ®éng trong c¸c ngµnh phi s¶n xuÊt vËt chÊt (dÞch vô) t¨ng nhanh h¬n tèc ®é lao ®éng trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt. 7. X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng. X©y dùng kÕt cÊu h¹, trong ®ã u tiªn ph¸t triÓn ®iÖn, m¹ng líi giao thèng vËn t¶i ®êng bé, ®êng thuû, ®êng kh«ng vµ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c. §ã lµ c¬ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong níc vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. 8. X©y dùng hÖ thèng luËt ph¸p ®ång bé. Ph¸p luËt lµ c«ng cô qu¶n lý cña nhµ níc vµ ®¶m b¶o cho d©n chñ ®îc thùc hiÖn. ThiÕu ph¸p luËt, kh«ng thÓ cã d©n chñ. Mét x· héi cµng d©n chñ bao nhiªu, cµng ph¶i cã ph¸p luËt, trËt tù kû c¬ng. Thùc tr¹ng ®Êt níc cßn nhiÒu thiÕu sãt tiªu cùc trong viÖc x©y dùng ý chÝ ph¸p luËt, trËt tù, trËt tù ph¸p luËt cña c«ng ®oµn vµ x· héi. §ã lµ t tëng xem nhÑ ph¸p luËt, coi thêng ph¸p luËt. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, qu¶n lý nhµ níc b»ng ph¸p luËt ®ßi hái c¸c c¬ quan nhµ níc ph¶i lÊy ph¸p luËt lµm c¬ së cho mäi ho¹t ®éng cña m×nh, mäi viÖc ph¶i theo chiÕu theo ph¸p luËt, kh«ng ®îc tuú tiÖn ra nh÷ng quy ®Þnh tr¸i ph¸p luËt. §Ó lµm ®îc th× nhµ níc ph¶i x· héi mét hÖ thèng luËt ph¸p ®ång bé cho c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan, c¸c hÖ thèng kinh tÕ thùc hiÖn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ KÕt luËn Tõ khi tiÕn hµnh c¸c c«ng cuéc x· héi chñ nghÜa x· héi ®Õn tr íc thêi kú míi, nÒn kinh tÕ níc ta bªn c¹nh xÝ nghiÖp thµnh tùu ®· ®¹t ®îc vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ vµ nãi chung vÉn lµ mét nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn, t×nh tr¹ng l¹m ph¸t triÓn t×nh tr¹ng l¹m ph¸t x¶y ra thêng xuyªn, ®êi sèng nh©n d©n cßn gÆp khã kh¨n, nÒn kinh tÕ tr× trÖ do c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp g©y ra, níc ta chØ tån t¹i hai h×nh thøc së h÷u chÝnh ®ã lµ: së h÷u nhµ níc vµ së h÷u tËp thÓ, kh«ng thóc ®Èy ®îc s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Sù tån t¹i cña cac thµnh phÇn kinh tÕ hay kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa tríc hÕt b¾t nguån tõ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. V× vËy muèn thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn hÕt ph¶i kh«i phôc c¬ së tån t¹i cña nã, ®ã lµ c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ t liÖu s¶n xuÊt. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ ph¶i khuyÕn khÝch duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ tån t¹i lµ tÊt yÕu, sù tån t¹i cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ tÊt yÕu vµ cÇn thiÕt bëi nã sÏ khuyÕn khÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ. ë níc ta trong thêi gian qua viÖc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, nã gãp phÇn khai th¸c ® îc mäi tiÒm n¨ng cña tõng thµnh phÇn kinh tÕ. Ngoµi ra, viÖc khuyÕn khÝch ot c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ot cßn cã t¸c dông gãp phËn tËn dông ®îc søc m¹nh kinh tÕ quèc tÕ, kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng biÖt lËp cña nÒn kinh tÕ níc ta víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi b»ng c¸ch th«ng qua sù ®Çu t vµ hîp t¸c quèc tÕ. Bëi v× sù ®Çu t vµ hîp t¸c quèc tÕ thêng g¾n liÒn víi kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, do ®ã khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã cã kinh tÕ t b¶n t nh©n sÏ thu hót t b¶n níc ngoµi ®Çu t vµo níc ta. Tãm l¹i, trong thêi kú qu¸ ®é nÒn kinh tÕ níc ta tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn lµ tÊt yÕu kh¸ch quan xÐt c¶ vÌ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. ChÝnh v× vËy, §¹i héi §¶ng toµn quèc thø IV ®· chØ ra: Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ hay kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trªn c¬ së cñng cè vµ gi÷ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ v÷ng vai trß chñ ®¹o cña thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh, sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý cña nhµ níc lµ ®êng lèi chiÕn lîc l©u dµi cña níc ta. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Môc lôc PhÇn më ®Çu......................................................................................................... i. ®iÒu kiÖn ra ®êi cña kinh tÕ hµng ho¸................................... 1. Quy luËt gi¸ trÞ......................................................................................... 2. Quy luËt cung cÇu.................................................................................... 3. Quy luËt lu th«ng tiÒn tÖ........................................................................... iii. thÞ trêng vµ vai trß cña thÞ trêng...................................... 1. ThÞ trêng................................................................................................... 2. Vai trß cña thÞ trêng................................................................................. b. sù vËn dông lÝ thuyÕt kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam ........................................ i. ®Æc ®iÓm kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam thêi ký tríc ®æi míi.................................................................................................................. Ii. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë ViÖt Nam tõ khi ®æi míi ®Õn nay............................................................................................... iii. c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam..................................... 1. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u, kh«i phôc nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.............................................................................................................. 2. T¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè thÞ trêng........................................................ 3. Kh«i phôc l¹i c¸c thÞ trêng....................................................................... 4. Më cöa quan hÖ kinh tÕ víi níc ngoµi..................................................... 5. X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý……………………………………… 6. Ph©n c«ng lao ®éng x· héi…………………………………… 7. X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng......................................................................... 8. X©y dùng hÖ thèng luËt ph¸p ®ång bé..................................................... KÕt luËn................................................................................................................
- Xem thêm -