Tài liệu Nội dung chủ yếu của afta và thời hạn hoàn thành afta của các nước asean

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng nhiÒu thµnh phÇn, th× viÖc x¶y ra nh÷ng khuyÕt tËt cña nã lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Do ®ã cÇn ph¶i cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n íc ®Ó h¹n chÕ nh÷ng khuyÕt tËt nµy. Nhng nhiÒu khi Nhµ n íc l¹i thùc hiÖn mét c¸ch qu¸ láng lÎo chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh vµ nhiÒu khi nhµ níc l¹i can thiÖp qu¸ s©u vµo c«ng viÖc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh sù trïng chÐo nµy lµm cho c¶ ho¹t ®éng qu¶n lý vÒ kinh tÕ cña Nhµ n íc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trë nªn kÐm hiÖu qu¶ g©y ¸ch t¾c vµ l·ng phÝ. VÊn ®Ò ® îc ®Æt ra cÇn ph¶i lµm râ chøc n¨ng qu¶n lý vÒ kinh tÕ vµ chøc n¨ng kinh doanh hay kh«ng, giíi h¹n cña c«ng t¸c qu¶n lý vÒ kinh tÕ cña nhµ n íc nh thÕ nµo vµ giíi h¹n chøc n¨ng kinh doanh lµ ë ®©u. Cã hai quan ®iÓm vÒ viÖc ph©n ®Þnh chøc n¨ng qu¶n lý vÒ kinh tÕ cña nhµ n íc vµ chøc n¨ng kinh doanh. ý kiÕn thø nhÊt: CÇn ph¶i ph©n biÖt triÖt ®Ó hai chøc n¨ng, t¸ch h¼n c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n íc víi c«ng t¸c kinh doanh. T¹o m«i trêng tù do kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. Nhµ níc chØ ®Þnh híng, kiÓm tra kiÓm so¸t c«ng viÖc kinh doanh nÕu sai ph¸p luËt. ý kiÕn nµy phï hîp víi xu thÕ thêi ®¹i, hîp víi hoµn c¶nh ViÖt Nam. ý kiÕn thø hai: Cho r»ng kh«ng nªn ph©n biÖt t¸ch b¹ch hai chøc n¨ng nµy, v× nÕu t¸ch ra th× nhµ n íc x· héi chñ nghÜa kh«ng kh¸c g× nhµ n íc t b¶n chØ cã mçi nhiÖm vô “cai trÞ”, cßn c¸c doanh nghiÖp kh¸c nµo ®éc lËp nh c¸c nhµ t b¶n. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Nh÷ng lý luËn chung vÒ viÖc cÇn ph¶i ph©n ®Þnh chøc n¨ng qu¶n lý vÒ kinh tÕ cña Nhµ níc vµ chøc n¨ng kinh doanh Qua ®iÒu tra kh¶o s¸t, trao ®æi ý kiÕn víi c¸c nhµ kinh doanh vµ c¸c nhµ ho¹t ®éng qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n íc th× cã hai xu híng quan ®iÓm næ6i lªn. Mét lµ ë tÇm vi m« th× c¸c nhµ doanh nghiÖp cho r»ng nhµ n íc qu¶n lý vÜ m« vÒ kinh tÕ nhiÒu khi cha thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng qu¶n lý, ch a t¹o ra ®îc m«i trêng thuËn lîi cho c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp, g©y ¸ch t¾c khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Hai lµ tÇm vÜ m« th× c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh l¹i cho r»ng doanh nghiÖp kinh doanh lµm ¨n thua lç lµ do doanh nghiÖp kh«ng thÝch øng kÞp thêi kh«ng s¸ng t¹o, nhiÒu khi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vît qu¸ tÇm kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan nhµ níc. VËy thùc tr¹ng mèi quan hÖ gi÷a vÜ m« vµ vi m« hiÖn nay nh thÕ nµo? Lµm thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. Trong thùc tÕ sai lÇm tr íc ®©y mµ chóng ta ®ang kh¾c phôc lµ ë chç kh«ng vËn dông ®óng ®¾n c¸c quy luËt kh¸ch quan nªn t¹o ra c¬ së cña së h÷u c«ng céng trµn lan, kÐm hiÖu qu¶. Chóng ta ®· trén lÉn gi÷a chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ níc vÒ kinh tÕ víi chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nhiÒu khi nhµ n íc «m ®åm lµm c¶ chøc n¨ng kinh doanh trong doanh nghiÖp, nhµ n íc trë thµnh bµ ®ì ®Çu cho c¸c doanh nghiÖp. Cßn c¸c doanh nghiÖp th× dùa dÉm vµo nhµ níc, t×m mäi c¸ch ®Ó che dÊu viÖc lµm ¨n thua lç cña m×nh ®Ó duy tr× doanh nghiÖp mµ mãc kinh phÝ cña nhµ níc hay nãi c¸ch kh¸c lµ doanh nghiÖp ch a thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng kinh doanh cña m×nh. C¸i chÝnh ë ®©y lµ chóng ta ®· kh«ng x¸c lËp râ ph¹m vi cña sù qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ vµ ph¹m vi s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, kh«ng x¸c lËp râ quyÒn tù do kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChÝnh sù qu¶n lý yÕu kÐm cña nhµ níc ®· t¹o c¬ héi ph¸t triÓn cho nhiÒu hiÖn tîng tiªu cùc trong x· héi nh bu«n lËu ®Çu c¬ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tham nhòng, x©m ph¹m tµi s¶n vµ vèn nhµ n íc... §iÒu nµy ®· lµm cho nÒn kinh tÕ cña chóng ta kh«ng ph¸t triÓn lªn ® îc, g©y thiÖt h¹i tíi lîi Ých chung cña nhµ n íc vµ cña nh©n d©n, lµm rèi lo¹n ho¹t ®éng kinh tÕ vµ x· héi. Sau khi chóng ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr êng nhiÒu thµnh phÇn th× nhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng do ®ã l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. Nh ng còng cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· tá ra ® îc thÕ m¹nh cña m×nh, biÕt chuyÓn híng ®i ®óng ®¾n, s¸ng t¹o cho kinh doanh, tù do kinh doanh trong khu«n khæ nhµ n íc cho phÐp vµ ®· t¹o cho m×nh mét tiÒm lùc vµ chç ®øng cña m×nh trong x· héi. Nh vËy qua xem xÐt thùc tÕ ta thÊy mÊu chèt cña vÊn ®Ò nh×n nhËn doanh nghiÖp nh thÕ nµo ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp víi nã ®Ó t¹o cho nã thÕ ph¸t triÓn. Chóng ta ®Òu ph¶i thõa nhËn r»ng doanh nghiÖp lµ n¬i t¹o ra cña c¶i cho x· héi, x· héi cã giµu hay kh«ng lµ nhê doanh nghiÖp cã ph¸t triÓn hay kh«ng. Thõa nhËn ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¶ ë tÇm vÜ m« vµ vi m«. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II Ph©n biÖt chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ n íc vÒ kinh tÕ vµ chøc n¨ng kinh doanh Liªn tiÕp c¸c ®¹i héi §¶ng toµn quèc quèc khãa IV, V, VI, VII, VIII ®Òu nhÊn m¹nh sù cÇn thiÕt ph¶i ph©n biÖt râ chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ vµ chøc n¨ng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o chÕ ®é tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o m«i tr êng kinh doanh thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi t¨ng c êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ ë c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n íc. Nhµ níc qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n nhiÒu thµnh phÇn, do ®ã sù ph©n biÖt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ víi chøc n¨ng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh nguyªn t¾c. ViÖc ph©n biÖt lµm râ chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ n íc vÒ kinh tÕ vµ chøc n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ t¹o cho doanh nghiÖp ®îc tù chñ, tù do trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã m«i trêng kinh doanh tèt h¬n. VËy tr íc khi nghiªn cøu viÖc ph©n ®Þnh chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ n íc vÒ kinh tÕ vµ chøc n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp cÇn lµm râ m«i tr êng kinh doanh cña doanh nghiÖp. I-/ M«i trêng kinh doanh M«i trêng kinh doanh lµ sù vËn ®éng tæng hîp t ¬ng t¸c lÉn nhau gi÷a c¸c yÕu tè g©y ¶nh h ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè ®ã ®îc h×nh thµnh theo bèn nhãm d íi ®©y: Nhãm 1: C¸c lo¹i thÞ trêng; gåm: ThÞ trêng hµng hãa, dÞch vô ThÞ trêng bÊt ®éng s¶n ThÞ trêng søc lao ®éng ThÞ trêng khoa häc - c«ng nghÖ - th«ng tin 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÞ trêng tiÒn tÖ (thÞ tr êng vèn, thÞ trêng chøng kho¸n, c¸c yÕu tè: gi¸, tØ gi¸ hèi ®o¸i, l·i suÊt tÝn dông, ng©n hµng tµi chÝnh...) C¸c lo¹i thÞ trêng nãi trªn t¹o c¸c ®iÒu kiÖn “®Çu vµo”, “®Çu ra” cÇn thiÕt cho kinh doanh. Tuy nhiªn, ë n íc ta chñ yÕu míi cã thÞ trêng hµng hãa mang tÝnh cæ ®iÓn cßn chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè, c¸c thÞ tr êng kh¸c míi ®îc h×nh thµnh cßn manh món hoÆc ®ang h×nh thµnh nh thÞ trêng bÊt ®éng s¶n, thÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ, th«ng tin. Nhãm 2: M«i trêng kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi §îc thÓ hiÖn ë tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, c¸c yÕu tè thuéc chñ tr¬ng ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, nh÷ng ®Æc ®iÓm truyÒn thèng t©m lý x· héi... Nh÷ng yÕu tè nµy còng ¶nh hëng lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch¼ng h¹n n íc ta cã kinh tÕ ph¸t triÓn sÏ t¹o ra thÞ trêng réng lín vÒ hµng hãa, dÞch vô, thÞ tr êng ®Çu vµo lÉn ®Çu ra cho doanh nghiÖp. C¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi ph¸t triÓn cao còng lµ yÕu tè quan träng më réng thÞ tr êng cho c¸c doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi trËt tù an toµn, an ninh quèc gia còng t¹o thuËn lîi rÊt c¬ b¶n cho kinh doanh. Nhãm 3: M«i trêng sinh th¸i Còng lµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng quan träng tíi m«i tr êng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ¤ng cha ta th êng nãi “Thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hßa”. Thêi tiÕt thuËn lîi, kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ thuËn lîi nhÊt lµ nh ng doanh nghiÖp n«ng c«ng nghiÖp, sÏ cã nguån nguyªn liÖu b¶o ®¶m æn ®Þnh cã chÊt lîng cao ®¸p øng yªu cÇu chÕ biÕn s¶n phÈm, b¶o ®¶m vÖ sinh, cã søc c¹nh tranh h¬n. Nhãm 4: M«i trêng hµnh chÝnh - kinh tÕ, bao gåm c¸c yÕu tè vÒ m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña bé m¸y vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ - x· héi cña nhµ n íc. C¸c yÕu tè trªn lu«n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau, chóng ph¸t sinh vµ vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt kh¸ch quan - c¬ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÕ thÞ trêng (bµn tay v« h×nh), cã sù qu¶n lý cña nhµ n íc (bµn tay h÷u h×nh). Trong ®ã sù qu¶n lý cña nhµ n íc ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn b¶n chÊt, môc ®Ých hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhµ n íc ta lµ Nhµ n íc ph¸p quyÒn XHCN ViÖt Nam, Nhµ níc cña d©n, do d©n, v× d©n, v× vËy sù qu¶n lý cña Nhµ níc nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng thuËn lîi cã hiÖu qu¶. Nhµ n íc ph¶i nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß chøc n¨ng cña m×nh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng t¸c ®éng tèt nhÊt, t¹o ®ßn bÈy, khuyÕn khÝch kinh doanh. Nh vËy qua ph©n tÝch vÒ m«i tr êng kinh doanh cña doanh nghiÖp ta thÊy ngoµi c¸c yÕu tè kh¸ch quan (c¸c quy luËt, c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi) cßn c¸c yÕu tè chñ quan (Nhµ níc vµ chÝnh b¶n th©n mçi doanh nghiÖp). Do ®ã cÇn ph¶i ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n íc vÒ kinh tÕ vµ chøc n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp. II-/ Môc tiªu cña Nhµ níc vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp 1-/ Môc tiªu cña Nhµ níc Do môc tiªu cña Nhµ níc lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, æn ®Þnh chÝnh trÞ, x· héi, t¨ng thu nhËp quèc d©n... nªn Nhµ níc thùc hiÖn vai trß kinh tÕ cña m×nh kh«ng chØ b»ng viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý khu vùc kinh tÕ nhµ n íc mµ quan träng h¬n lµ tæ chøc vµ qu¶n lý toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Ó qu¶n lý ®îc nÒn kinh tÕ quèc d©n, Nhµ níc víi bé m¸y qu¶n lý cña m×nh ph¶i thùc hiÖn rÊt nhiÒu lo¹i c«ng viÖc kh¸c nhau, nh÷ng c«ng viÖc nµy h×nh thµnh nªn kh¸i niÖm chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n íc. VËy chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ h×nh thøc chØ biÓu hiÖn ph ¬ng híng vµ giai ®o¹n t¸c ®éng cã chñ ®Ých cña nhµ n íc lªn ®èi tîng vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ. Lµ tËp hîp nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau mµ Nhµ n íc ph¶i tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh tÕ ®Êt n íc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ lµ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, nghÜa lµ qu¶n lý toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n víi tÝnh c¸ch lµ mét hÖ thèng lín phøc t¹p do nhiÒu phÇn tö nhá h¬n víi cÊp ®é kh¸c nhau hîp thµnh trong mèi quan hÖ t ¬ng t¸c. §ã lµ tæng thÓ c¸c ngµnh kinh tÕ, c¸c vïng, c¸c ®Þa ph ¬ng cïng c¸c c¬ së kinh tÕ cña chóng. Nhµ n íc qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n trªn quy m« toµn x· h«i víi viÖc thùc hiÖn hµng lo¹t chøc n¨ng cña nã. 2-/ Môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp: Do môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ thu ® îc lîi nhuËn cao nhÊt, æn ®Þnh doanh nghiÖp, t¨ng thÞ phÇn, t¹o uy tÝn cho s¶n phÈm cña m×nh... do ®ã doanh nghiÖp thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh cña m×nh th«ng qua viÖc tæ chøc, ®iÒu hµnh hÖ thèng trong doanh nghiÖp nh»m ®¹t tíi môc tiªu ®· ®Ò ra. Do doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr êng nªn doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo nh÷ng quy luËt cña thÞ tr êng tïy theo nh÷ng giai ®o¹n ®Ó cã nh÷ng t¸c ®éng cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp trong kinh doanh. VËy chøc n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ h×nh thøc biÓu hiÖn ph ¬ng híng vµ giai ®o¹n t¸c ®éng cã chñ ®Ých cña doanh nghiÖp lªn ®èi t îng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ã lµ tËp hîp nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau mµ doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nãi ®Õn kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ nãi ë tÇm vi m« trong ®ã c¸c mèi quan hÖ cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh lµ b¹n hµng, ®Çu ra ®Çu vµo nh÷ng doanh nghiÖp cã liªn quan trùc tiÕp tíi s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. III-/ Ph©n biÖt chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc vµ chøc n¨ng kinh doanh. 1-/ VÒ quan hÖ qu¶n lý Qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng gåm hai ph©n hÖ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét bªn lµ Nhµ níc víi t c¸ch lµ chñ thÓ qu¶n lý. Nhµ n íc ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn ®Êt n íc, ®Ò ra nh÷ng môc tiªu dµi h¹n, trung h¹n vµ ng¾n h¹n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhµ n íc ph¶i ng¨n chÆn nh÷ng chiÒu h íng xÊu cã thÓ x¶y ra cho viÖc h íng tíi môc tiªu cña m×nh. Do kinh tÕ thÞ trêng cã hai mÆt, bªn c¹nh nh÷ng u viÖt cña nã cßn cã nh÷ng khuyÕt tËt kh«ng thÓ tr¸nh khái do ®ã Nhµ n íc ph¶i can thiÖp nh»m h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra. Do ®ã Nhµ n íc chÝnh lµ chñ thÓ qu¶n lý, lµ nh÷ng ngêi cã t¸c ®éng rÊt lín tíi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ doanh nghiÖp nãi riªng. Thùc tÕ cho thÊy trong kinh tÕ thÞ trêng kh«ng thÓ cã giíi h¹n chung vÒ sù can thiÖp cña nhµ níc theo mäi giai ®o¹n. Tïy theo yªu cÇu cô thÓ mµ nhµ níc cã thÓ kiÓm so¸t ngµnh nµy, can thiÖp ®iÒu tiÕt lÜnh vùc kia hoÆc b¶o trî n©ng ®ì ngµnh kia ®Ó ®¶m b¶o môc tiªu kinh tÕ - x· héi nãi chung. Nhµ n íc ph¶i cã thùc lùc kinh tÕ ®ñ m¹nh th× míi can thiÖp cã hiÖu qu¶. Ph¶i x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ®ñ m¹nh, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng tèt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhµ n íc híng c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh theo ®Þnh h íng mµ nhµ níc ®· chän. Nhµ níc ®¶m b¶o quyÒn tù do kinh doanh cña doanh nghiÖp nhng trªn c¬ së ph¸p luËt cho phÐp. VËy ta cã thÓ thÊy r»ng dï Ýt hay nhiÒu trong c«ng viÖc kinh doanh nhµ n íc vÉn cã nh÷ng can thiÖp vµo. Vµ c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ mét trong nh÷ng ®èi tîng chñ yÕu mµ nhµ níc qu¶n lý vÒ mÆt kinh tÕ. Ranh giíi kh«ng thÓ lÉn lén, mét ®¬n vÞ c¬ së kinh tÕ dï to ®Õn ®©u còng kh«ng ph¶i lµ mét cÊp nhµ n íc vµ ngîc l¹i mét cÊp Nhµ níc dï nhá ®Õn ®©u kh«ng thÓ trë thµnh mét tæ chøc kinh doanh vµ nã cã thÓ qu¶n lý ®¬n vÞ kinh doanh ®ã, ph¶i chÊp hµnh ý kiÕn cña Nhµ n íc. Mét bªn lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ víi t c¸ch lµ ®èi tîng bÞ qu¶n lý. ë tÇm vÜ m« hiÖn nay c¶ níc cã kho¶ng 6000 DNNN, kho¶ng 9000 c«ng ty cæ phÇn vµ tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, 20.000 doanh nghiÖp t nh©n, h¬n 2.100.000 doanh nghiÖp hé gia ®×nh. TÊt c¶ ®Òu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n íc. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù do kinh doanh trªn nh÷ng lÜnh vùc kh¸c nhau mµ ph¸p luËt cho phÐp. Hä ph¶i tiÕn hµnh qu¸ tr×nh kinh doanh tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi, tõ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ thu tiÒn. Gi¸m ®èc (tæng gi¸m ®èc) lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ ®iÒu hµnh bé m¸y kinh doanh cña doanh nghiÖp, lµ ng êi v¹ch híng ®i cho doanh nghiÖp. Nhng dï kinh doanh s¶n phÈm nµo, ph¸t triÓn theo híng nµo ®Òu ph¶i ®îc sù cho phÐp cña nhµ n íc. Nhµ níc víi t c¸ch chñ thÓ qu¶n lý ®· cã nh÷ng t¸c ®éng ®Õn c«ng viÖc kinh doanh, cã thÓ ng¨n c¶n, h¹n chÕ nÕu viÖc kinh doanh kh«ng theo ®Þnh h íng hoÆc lµm tæn h¹i ®Õn m«i tr êng, cã thÓ khuyÕn khÝch gióp ®ì viÖc kinh doanh ph¸t triÓn nÕu ®em l¹i lîi Ých cho ®Êt n íc. Doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo mÖnh lÖnh nhµ níc ban ra, ph¶i chÞu sù qu¶n lý cña nhµ n íc. 2-/ VÒ ®èi tîng qu¶n lý: §èi tîng qu¶n lý cña nhµ n íc vÒ kinh tÕ lµ c¸c quan hÖ gi÷a mét c¬ quan cã quyÒn lùc chÝnh trÞ víi nh÷ng tËp thÓ ®¹i diÖn cho quyÒn sö dông nh÷ng tµi s¶n thuéc së h÷u toµn d©n ®îc giao phã (®Êt ®ai, biÓn rõng, hÇm má, nhµ m¸y...). Nhµ níc lµ ngêi qu¶n lý tµi s¶n mang tÝnh së h÷u toµn d©n vµ ®em giao cho c¸c doanh nghiÖp sö dông. C¬ quan qu¶n lý vÒ kinh tÕ cña nhµ n íc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tæ chøc trong ph¹m vi toµn bé bé m¸y qu¶n lý vµ víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. ThiÕt lËp hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ n íc c¸c cÊp vµ hÖ thèng c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®iÒu hßa b»ng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ - hµnh chÝnh. Nhµ n íc ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t ®èi víi tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n trªn c¬ së ®¶m b¶o cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô ® îc ph¸p luËt quy ®Þnh. Tr¸nh t×nh tr¹ng tham « tham nhòng bßn rót tµi s¶n cña nhµ níc, t nh©n hãa c¸c tµi s¶n cña nhµ n íc. Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc lµ híng dÉn, träng tµi kÝch thÝch phôc vô kiÓm tra uèn n¾n ng¨n chÆn cho phÐp... §èi tîng qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp lµ c¸c quan hÖ ® îc thiÕt lËp trong qu¸ tr×nh kÕt hîp lao ®éng sèng vµ lao 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®éng vËt hãa díi h×nh thøc hiÖn vËt, gi¸ trÞ. Doanh nghiÖp sö dông tµi s¶n, vèn, kü thuËt c«ng nghÖ trong doanh nghiÖp ®Ó kinh doanh n©ng cao uy tÝn, ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã quyÒn sö dông lîi nhuËn thu ® îc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n th× tµi s¶n trong doanh nghiÖp lµ cña chñ doanh nghiÖp vµ chñ doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm víi toµn bé qu¸ tr×nh kinh doanh. Doanh nghiÖp cã quyÒn tù do lùa chän nh©n c«ng, lùa chän c«ng nghÖ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Cßn c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc th× tµi s¶n trong doanh nghiÖp lµ thuéc quyÒn së h÷u cña nhµ n íc vµ chñ doanh nghiÖp chØ cã quyÒn sö dông tµi s¶n ®ã. C¸c mèi quan hÖ cña c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu lµ víi b¹n hµng cña m×nh trong c«ng viÖc kinh doanh. Mèi quan hÖ nµy dÉn ra b×nh ®¼ng theo ph¬ng thøc ®«i bªn cïng cã lîi. H×nh thøc cña c¸c mèi quan hÖ nµy th«ng qua c¸c lo¹i hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång lao ®éng. Chñ doanh nghiÖp ph¶i lµ ng êi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o biÕt chíp thêi c¬ th× míi ph¸t triÓn ® îc doanh nghiÖp cña m×nh. §ång thêi ph¶i n¾m ® îc th«ng tin, chÝnh s¸ch míi mµ nhµ n íc ban hµnh ®Ó vËn dông h íng cho doanh nghiÖp mét híng ®i ®óng phï hîp víi ph¸p luËt. 3-/ VÒ c«ng cô qu¶n lý C«ng cô qu¶n lý cña nhµ n íc chñ yÕu lµ b»ng ph¸p luËt. Nhµ níc chi phèi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ rµng buéc vµ t¹o m«i trêng cho tÊt c¶ ho¹t ®éng trong trËt tù kû c ¬ng, t¹o c¬ së ph¸p lý cho c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý néi bé vµ quan hÖ víi nhau. H×nh thøc chñ yÕu lµ nhµ n íc ra c¸c v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc. V¨n b¶n kh«ng chØ ph¶n ¸nh th«ng tin qu¶n lý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ cßn thÓ hiÖn ý chÝ, mÖnh lÖnh cña c¸c c¬ quan nhµ níc ®èi víi c¸c ®èi t îng qu¶n lý. V¨n b¶n cßn lµ c¬ së c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. KiÓm tra lµ mét kh©u tÊt yÕu ®Ó b¶o ®¶m cho bé m¸y qu¶n lý vÒ kinh tÕ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã mét c«ng cô kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ sö dông nh c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh ®· biÕt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tu©n theo c¸c quy luËt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh tÕ kh¸ch quan. Sù chi phèi cña c¸c qui luËt ®ã ®Òu th«ng qua lîi Ých kinh tÕ. Nhµ n íc vËn dông c¸c ph¹m trï kinh tÕ, c¸c ®ßn b¶y c¸c chÝnh s¸ch ®Ó kÝch thÝch. T¸c ®éng th«ng qua lîi Ých kinh tÕ chÝnh lµ t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy con ngêi tÝch cùc ho¹t ®éng ® îc xuÊt ph¸t tõ lîi Ých riªng cña doanh nghiÖp vµ ®¶m b¶o lîi Ých chung cña x· héi. C¸c doanh nghiÖp cã c«ng cô qu¶n lý chñ yÕu lµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kü thuËt - tµi chÝnh, c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c ph ¬ng ph¸p h¹ch to¸n... Do ph¶i thùc hiÖn tõ c¸c kh©u s¶n xuÊt s¶n phÈm cho ®Õn tiªu thô cho nªn doanh nghiÖp ph¶i lùa chän s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, lùa chän c«ng nghÖ cho phï hîp, lùa chän nguyªn vËt liÖu. TÊt c¶ nh÷ng c¸i trªn muèn cã doanh nghiÖp ph¶i mua tõ c¸c doanh nghiÖp (b¹n hµng) kh¸c, th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n gi÷a ®«i bªn. Doanh nghiÖp ph¶i lªn kÕ ho¹ch cho viÖc s¶n xuÊt, ph¶i s¶n xuÊt bao nhiªu lo¹i s¶n phÈm nµy, bao nhiªu s¶n phÈm kia, chÊt l îng kü thuËt lµ bao nhiªu ®Ó hîp ví yªu cÇu cña thÞ tr êng ®Ò ra. S¶n phÈm ® îc b¸n ra víi gi¸ bao nhiªu, søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm nh thÕ nµo, muèn biÕt ®iÒu ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i tù t×m hiÓu vÒ thÞ tr êng tiªu thô s¶n phÈm. Doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt qu¸ tr×nh kinh doanh xem lµ lç hay l·i ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng bíc ®iÒu chØnh cho phï hîp. 4-/ VÒ nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y: HÖ thèng bé m¸y nhµ níc nãi chung vµ bé m¸y nhµ n íc qu¶n lý vÒ kinh tÕ nãi riªng ®Òu ® îc tæ chøc theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Theo nguyªn t¾c nµy th× bé m¸y nhµ n íc qu¶n lý vÒ kinh tÕ lµ c¬ qua ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng cña nh©n d©n, n¾m gi÷ tµi s¶n cña nh©n d©n, do dÇn bÇu ra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nh©n d©n. Cßn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ® îc ph©n thµnh nhiÒu cÊp tõ cÊp cao nhÊt lµ chÝnh phñ, c¸c bé ®Õn c¬ quan qu¶n lý nhµ n íc lµ quan hÖ cÊp trªn víi cÊp d íi, cÊp trªn ra chØ thÞ mÖnh lÖnh cÊp díi thùc hiÖn vµ ®Ò ®¹t ý kiÕn lªn cÊp trªn xem xÐt söa ®æi. Vµ ®îc thùc hiÖn víi nhiÒu cÊp tõ cao xuèng thÊp chØ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¹o theo v¨n b¶n, chØ thÞ... mµ trªn ® a xuèng. Tãm l¹i vÒ mÆt tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng. Cßn hÖ thèng bé m¸y kinh doanh trong doanh nghiÖp th× th«ng thêng ®îc ph©n thµnh mét cÊp. §ã lµ ban gi¸m ®èc doanh nghiÖp mµ ®¹i diÖn lµ gi¸m ®èc chñ doanh nghiÖp víi tËp thÓ ngêi lµm thuª ®ã lµ c«ng nh©n. Chñ doanh nghiÖp lµ ngêi n¾m gi÷ tµi s¶n trong doanh nghiÖp cã quyÒn së h÷u lÉn quyÒn sö dông tµi s¶n ®ã vµ chÞu tr¸ch nhiÖm kinh doanh tr íc ph¸p luËt b»ng tµi s¶n cña m×nh. Cßn quan hÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau lµ quan hÖ b×nh ®¼ng c¸c bªn cïng cã lîi vµ ®îc tæ chøc theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ. Chñ doanh nghiÖp ra quyÕt ®Þnh kinh doanh vµ h íng doanh nghiÖp ph¸t triÓn theo híng ®ã. §Ó cã thÓ s¶n xuÊt kinh doanh hä ph¶i thuª c«ng nh©n, mua m¸y mãc thiÕt bÞ, mua nguyªn vËt liÖu ®Ó cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. Hä ph¶i tù t×m ra h íng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh nh»m thu l¹i tiÒn. Sau khi kinh doanh viÖc h¹ch to¸n kinh tÕ lµ cÇn thiÕt bëi v× nã cho biÕt cô thÓ sè lç vµ sè l·i. NÕu l·i th× chia nhau cßn lç th× hä ph¶i tù chÞu. Tãm l¹i viÖc ph©n biÖt gi÷a hai chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ vµ chøc n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã thÓ minh häa b»ng mét sè ®Æc tÝnh sau: Chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ - Sö dông quan hÖ mét chiÒu ra nh÷ng v¨n b¶n mang tÝnh b¾t buéc - L·nh ®¹o, qu¶n lý vÒ mÆt kinh tÕ trªn toµn bé ®Êt n íc - Xö lý tin ®Ó qu¶n lý Chøc n¨ng kinh doanh - Sö dông quan hÖ hai chiÒu cam kÕt theo hîp ®ång ®· ®îc ®Ò ra - BÞ l·nh ®¹o, bÞ qu¶n lý, lµ ®èi tîng bÞ qu¶n lý - Xö lý c¸c yÕu tè vËt chÊt ®Ó qu¶n lý kinh doanh - HiÖu n¨ng chung, hiÖu qu¶ - Lç l·i cô thÓ, hiÖu qu¶ chØ trªn toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n mang tÝnh ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Bé m¸y lµm viÖc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc dùa vµo ng©n s¸ch - T×m tßi c¸c gi¶i ph¸p, ph ¬ng ¸n thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ dÞch vô ph¸t triÓn trªn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n - Bé m¸y lµm viÖc qu¶n lý kinh doanh tù cÊp ph¸t, tù tÝch lòy vµ ph¶i nép thuÕ - Tù t×m kh¶ n¨ng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó lµm ra cña c¶i hoÆc lµm dÞch vô tháa m·n nhu cÇu x· héi ®Ó thu lîi cho doanh nghiÖp - §iÒu chØnh c¸c quan hÖ l·nh - §iÒu chØnh c¸c quan hÖ trong ®¹o, qu¶n lý b»ng luËt hµnh kinh doanh b»ng luËt d©n sù, chÝnh th«ng qua c¸c v¨n b¶n. luËt lao ®éng th«ng qua c¸c hîp ®ång gi÷a hai bªn Nh vËy, qua xem xÐt viÖc ph©n biÖt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ vµ chøc n¨ng kinh doanh vÉn chØ lµ t ¬ng ®èi mµ th«i. NhiÒu khi hai chøc n¨ng nµy bÞ chång chÐo lªn nhau kh«ng hç trî cho nhau trong sù ph¸t triÓn. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ kinh tÕ vµ t¹o m«i trêng tù do h¬n cho chøc n¨ng kinh doanh I-/ VÒ phÝa nhµ níc 1-/ Mèi quan hÖ gi÷a thùc lùc kinh tÕ cña nhµ n íc víi viÖc x¸c ®Þnh sù can thiÖp cña nhµ n íc vÒ kinh tÕ Kh«ng Ýt c¸c nhµ lý luËt kinh tÕ trong vµ ngoµi n íc cho r»ng: HiÖu lùc qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n íc ®îc ®¸nh gi¸ bëi møc ®é hoµn thiÖn cña c«ng thøc: Nhµ n íc m¹nh + Ph¸p luËt hoµn chØnh + Thùc lùc kinh tÕ ®ñ møc. Quan niÖm trªn lµ hßan toµn cã c¬ së. Trong kinh doanh thÞ tr êng, nhµ níc m¹nh ®îc thÓ hiÖn ë c¬ cÊu tæ chøc vµ ph ¬ng thøc ho¹t ®éng cña nã, nhng søc m¹nh kinh tÕ cña nhµ n íc cßn ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« trong ®ã thùc lùc kinh tÕ cña nhµ níc gi÷ vai trß quan träng. LuËt ph¸p cµng hoµn thiÖn th× c¬ së ®Ó nhµ níc duy tr× m«i trêng kinh doanh æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh cµng v÷ng ch¾c. Tuy vËy chØ riªng c«ng cô luËt ph¸p cha ®ñ mµ ph¶i kÕt hîp nhiÒu c«ng cô kh¸c vµ biÖn ph¸p kh¸c ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ theo môc tiªu ®· ®Þnh, cïng víi nã lµ thùc lùc kinh tÕ cña nhµ n íc. C¸ch hiÓu vÒ thùc lùc (søc m¹nh) kinh tÕ cña nhµ n íc hiÖn nay cã nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau, ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta. Cã hai khuynh híng tr¸i ngîc nhau. Mét lµ, t¨ng c êng vµ hai lµ gi¶m vai trß cña kinh tÕ quèc doanh. Quan ®iÓm thø nhÊt lËp luËn r»ng CNXH dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u mµ nhµ n íc lµ ngêi ®¹i diÖn. V× vËy khu vùc kinh tÕ quèc doanh ph¶i chiÕm tû träng lín, cã nh vËy ®Þnh híng XHCN míi ®îc b¶o ®¶m. Ngîc l¹i quan ®iÓm thø hai cho r»ng nhµ n íc lµm kinh tÕ th êng kÐm hiÖu qu¶ h¬n n÷a nã lµ m«i trêng cho sù tham nhòng. V× vËy ph¶i gi¶m m¹nh tû träng kinh tÕ nhµ níc. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¶ hai quan ®iÓm trªn ®Òu cã ®iÓm ®óng vµ mÆt h¹n chÕ, c¬ së lý gi¶i nã lµ ë chç n¾m v÷ng mèi quan hÖ gi÷a thùc lùc kinh tÕ cña nhµ n íc víi viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n giíi h¹n thÝch hîp sù can thiÖp cña nhµ n íc vÒ kinh tÕ. ViÖc lµm râ quan hÖ nµy kh«ng chØ gióp nhµ n íc ®iÒu tiÕt cã hiÖu qu¶ sù vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo yªu cÇu ph¸t triÓn mµ cßn lµ c¬ së quan träng ®Ó h¹n chÕ khuyÕt tËt cña thÞ tr êng. Song ®iÒu quan träng hiÖn nay ë n íc ta h×nh thµnh néi dung mèi quan hÖ nµy chÝnh lµ sù ®Þnh híng ®Ó ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n íc. Thùc lùc kinh tÕ nhµ níc cã thÓ ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nh c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ, xuÊt nhËp khÈu, thuÕ, tû gi¸... Trong c¸c môc tiªu mµ nhµ n íc cÇn tËp trung ngoµi mét sè lÜnh vùc cÇn ph¶i hç trî ®Ó t¹o tiÒn ®Ó cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× yªu cÇu cña viÖc h¹n chÕ khuyÕt tËt cña c¬ chÕ thÞ trêng còng cÇn ph¶i quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng. ChØ cã b»ng thùc lùc kinh tÕ ®ñ m¹nh nhµ n íc míi cã thÓ can thiÖp vµo xö lý c¸c vÊn ®Ò l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, ph¸t triÓn gi¸o dôc y tÕ... còng nh can thiÖp vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n íc ph¶i ®ñ m¹nh th× míi t¹o ®îc m«i trêng kinh doanh tèt cho c¸c doanh nghiÖp vµ nhµ níc míi sö dông ®óng chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh 2-/ Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n: ThÓ chÕ hãa ®êng lèi, chÝnh s¸ch chñ tr ¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng thµnh ph¸p luËt nhµ n íc. X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tiÕn hµnh quy ho¹ch tæng thÓ c¸c ngµnh kinh tÕ - kü thuËt vµ c¸c vïng, ®Þnh ra c¸c ch ¬ng tr×nh môc tiªu x©y dùng kÕ ho¹ch kinh tÕ x· héi. §Æt ra hÖ thèng thu ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp mét c¸ch hîp lý. TËn thu c¸c lo¹i thuÕ nh»m t¨ng thu nhËp ng©n s¸ch, x©y dùng h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹o m«i trêng kinh doanh tèt cho c¸c doanh nghiÖp. §Þnh ra c¬ chÕ qu¶n lý chung vµ c¬ chÕ qu¶n lý míi, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi trong toµn x· héi 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 theo c¬ chÕ Êy vµ thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ ®iÒu chØnh lªn c¸c quan hÖ kinh tÕ x· héi trªn c¬ së ph¸p luËt, ®¶m b¶o cho sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®i ®óng quü ®¹o ®· v¹ch ra. Tr¸nh sù trïng, chÐo trong c«ng t¸c qu¶n lý g©y ¸ch t¾c trong kinh doanh. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tæ chøc trong ph¹m vi toµn bé bé m¸y qu¶n lý Nhµ n íc vµ ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ thiÕt lËp hÖ thèng c¸c c¬ quan Nhµ níc c¸c cÊp vµ hÖ thèng c¸c tæ chøc kinh tÕ; ®iÒu hßa b»ng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, hµnh chÝnh, gi¸o dôc... KÕt hîp c¸c mèi quan hÖ qu¶n lý kinh tÕ x· héi sao cho bé m¸y qu¶n lý Nhµ níc ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. Quy ®Þnh c¸c h×nh thøc kinh doanh, ® a ra c¸c h×nh thøc chÕ ®Þnh vÒ tæ chøc kinh doanh, c¸c tiªu chuÈn mét ph¸p nh©n, c¸c chÕ ®Þnh vÒ hîp ®ång, x©y dùng hÖ thèng tiªu chuÈn hµng hãa chuÈn mùc. Cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kinh doanh lµm cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ an t©m bá vèn, biÕt râ nh÷ng ngµnh nghÒ lµm ® îc vµ nh÷ng ngµnh nghÒ kh«ng ®îc lµm, gi¶i quyÕt thñ tôc kinh doanh gän nhÑ thuËn tiÖn... Gi÷ v÷ng kû c¬ng vµ kû luËt nhµ níc, thiÕt lËp trËt tù míi trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi ®Êt n íc, kh«ng ngõng t¨ng cêng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa sö dông hÖ thèng thanh tra kiÓm tra kiÓm so¸t, hÖ thèng c¸c c¬ quan xö lý nh»m ®¶m b¶o viÖc thi hµnh ph¸p luËt, t¨ng c êng trËt tù qu¶n lý, thùc hiÖn kû c¬ng kû luËt kinh doanh. TiÕn hµnh ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm so¸t trªn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n lµm trong s¹ch bé m¸y Nhµ n íc, lµnh m¹nh hãa c¸c mèi quan hÖ x· héi. II-/ VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp: Thùc hiÖn nghiªm tóc quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp trong c«ng viÖc kinh doanh. ChØ kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ nhµ níc cho phÐp kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký. Giao nép ®Çy ®ñ thuÕ kinh doanh cho Nhµ n íc. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc h¹ch to¸n kinh doanh, ® a ra nh÷ng con sè thùc tÕ vÒ lç l·i trong kinh doanh ®Ó cã ph ¬ng híng tæ chøc kinh doanh trong giai ®o¹n tíi. X©y dùng bé m¸y kinh doanh hîp lý gän nhÑ, c¸c mèi quan hÖ gi÷a chñ doanh nghiÖp víi ng êi lao ®éng lµm thuª ph¶i ngµy cµng kh¨ng khÝt h¬n cã nh thÕ ngêi lao ®éng míi g¾n bã tËn tôy cho doanh nghiÖp. Trong quan hÖ kinh doanh th× doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c trªn c¬ së lµ b¹n hµng do ®ã cÇn duy tr× tèt c¸c mèi quan hÖ ®ã, thùc hiÖn ®«i bªn cïng cã lîi, b×nh ®¼ng nh nhau. CÇn ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr êng vÒ nhu cÇu cña ng êi tiªu dïng tõ ®ã ®Ò ra h íng kinh doanh cô thÓ. Sö dông cã hiÖu qu¶ vèn mµ m×nh ®· bá ra kinh doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Trong c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n íc ta, muèn ph¸t triÓn kinh tÕ, muèn d©n giµu n íc m¹nh th× sù qu¶n lý vÒ kinh tÕ cña nhµ níc ph¶i hÕt søc chÆt chÏ, râ rµng. Nhµ n íc ph¶i qu¶n lý ®i s©u ®i s¸t vµo mäi lÜnh vùc ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc kinh tÕ nhng ph¶i trªn c¬ së b¶o ®¶m cho viÖc t¹o ra m«i tr êng tèt cho c«ng viÖc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, cung cÊp dÞch vô cho x· héi nªn cÇn ph¶i ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp, ®¶m b¶o sù tù do kinh doanh cña hä trong khu«n khæ luËt ®Þnh. Muèn lµm ®îc nh vËy, chóng ta ph¶i hiÓu râ chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ níc vÒ kinh tÕ vµ chøc n¨ng kinh doanh. CÇn ph¶i ph©n biÖt hai chøc n¨ng nµy ®Ó x¸c ®Þnh ®©u lµ giíi h¹n cña viÖc kinh doanh, ®©u lµ giíi h¹n cña viÖc qu¶n lý cña nhµ níc. Cã thÕ míi ®em l¹i hiÖu qu¶ trong viÖc qu¶n lý cña nhµ níc, tr¸nh ®îc sù chång chÐo, can thiÖp qu¸ s©u cña nhµ níc g©y nªn ¸ch t¾c trong kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o I/ T¹p chÝ: - T¹p chÝ: Nghiªn cøu - Trao ®æi Kinh tÕ ph¸t triÓn Th«ng tin lý luËn Qu¶n lý Nhµ níc Céng s¶n Nhµ níc vµ ph¸p luËt II/ S¸ch: - Gi¸o tr×nh:Qu¶n lý Nhµ n íc vÒ kinh tÕ Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n lý kinh tÕ III/ B¸o: B¸o: Thêi b¸o kinh tÕ Doanh nghiÖp §Çu t 19
- Xem thêm -