Tài liệu Nội dung chủ yếu của afta và thời hạn hoàn thành afta của các nước asean

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu A. VÊn ®Ò cÇn ®-îc nghiªn cøu. Ch-¬ng I: ViÖt Nam héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. I. Néi dung cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 1. Kh¸i niÖm héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 2. Néi dung cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. II. C¸c thÓ chÕ mµ ViÖt Nam tham gia. III. C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 1. C¬ héi ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. 1 2. Th¸ch thøc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Ch-¬ng II. Sù tham gia afta cña viÖt nam. I. S¬ l-îc vÒ sù h×nh thµnh cña AFTA vµ thêi gian gia nhËp AFTA cña ViÖt Nam. 1. C¸c giai ®o¹n dÉn ®Õn sù ra ®êi cña khu vùc MËu dÞch tù do (AFTA). 2. Thêi gian gia nhËp AFTA cña ViÖt Nam. II. Néi dung chñ yÕu cña AFTA vµ thêi h¹n hoµn thµnh AFTA cña c¸c n-íc ASEAN. 1. Néi dung chñ yÕu cña AFTA. 2. Thêi h¹n hoµn thµnh AFTA cña c¸c n-íc ASEAN. III. Lé tr×nh AFTA cña ViÖt Nam. 1. TiÕn tr×nh thùc hiÖn AFTA cña ViÖt Nam 2. Thùc tiÔn thùc hiÖn AFTA cña ViÖt Nam. 2 3. ViÖt Nam tham gia AFTA vµo n¨m 2003. IV. C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng khi tham gia AFTA. 1. C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam khi tham gia AFTA. 2. C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi ViÖt Nam thamgia AFTA. 3 Lêi nãi ®Çu Vµo nh÷ng thËp niªn cuèi thÕ kû XX, xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ, thu hót sù quan t©m nghiªn cøu cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu Häc gi¶ mäi quèc gia trªn thÕ giíi. §¹i héi IX cña §¶ng ta ®· nªu râ: “ Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ xu thÕ kh¸ch quan, l«i cuèn c¸c n-íc, bao trïm hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc,võa thóc ®Èy hîp t¸c, võa t¨ng c-êng søc Ðp c¹nh tranh vµ tÝnh tuú thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ” . Trong bèi c¶nh ®ã, §¶ng ta kh¼ng ®Þnh cÇn ph¶i: “ Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i tr-êng” . Thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi, ®a ph-¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ quan hÖ quèc tÕ, chóng ta ®· tõng b-íc héi nhËp kinh tÕ víi 4 khu vùc vµ thÕ giíi vµ ®· thu ®-îc nh÷ng th¾ng lîi quan träng b-íc ®Çu. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng th¾ng lîi, chóng ta cßn nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, cÇn nhanh chãng rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm ®Ó cã thÓ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc, ®-a ®Êt n-íc tiÕp tôc ph¸t triÓn. Víi luîng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ trong ph¹m vi mét bµi tiÓu luËn ng¾n, ch¾c ch¾n em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong sù gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« ®Ó bµi tiÓu luËn cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 5 6 Ch-¬ng I ViÖt Nam héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ I. Néi dung cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 1. Kh¸i niÖm héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ qu¸ tr×nh chñ ®éng g¾n kÕt nÒn kinh tÕ vµ thÞ tr-êng cña tõng n-íc v¬Ý kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi th«ng qua c¸c nç lùc tù do ho¸ vµ më cöa trªn c¸c cÊp ®é d¬n ph-¬ng, song ph-¬ng vµ ®a ph-¬ng. 2. Néi dung cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Ký kÕt vµ tham gia c¸c ®Þnh chÕ vµ tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ, cïng c¸c thµnh viªn ®µm ph¸n x©y dùng c¸c luËt ch¬i chung vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, cam kÕt ®èi víi thµnh viªn cña c¸c ®Þnh chÕ, tæ chøc ®ã. TiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt ë trong n-íc ®Ó b¶o ®¶m ®¹t ®-îc môc tiªu cña qu¸ tr×nh héi nhËp còng nh- thùc hiÖn 7 c¸c quy ®Þnh, cam kÕt vÒ héi nhËp. C¸c néi dung cÇn ®-îc triÓn khai bªn trong mçi n-íc gåm:  §iÒu chØnh chÝnh s¸ch theo h-íng tù do ho¸ vµ më cöa, gi¶m vµ tiÕn tíi rì bá hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan, lµm cho viÖc trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô ®Çu t- vµ sù lu©n chuyÓn vèn, lao ®éng, kü thuËt c«ng nghÖ gi÷a c¸c n-íc thµnh viªn ngµy cµng th«ng tho¸ng h¬n.  §iÒu chØnh c¬ cÊu nÒn kinh tÕ (bao gåm c¶ c¬ cÊu s¶n xuÊt, kinh doanh, c¬ cÊu ngµnh vµ mÆt hµng, c¬ cÊu ®Çu t-) phï hîp víi qu¸ tr×nh tù do ho¸ vµ më cöa nh»m lµm cho nÒn kinh tÕ thÝch øng vµ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh quèc tÕ.  TiÕn hµnh c¸c c¶i c¸ch cÇn thiÕt vÒ kinh tÕ, x· héi, ®Æc biÖt lµ c¶i c¸ch hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp ®Ó n©ng cao n¨ng lùc canh tranh, nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh héi nhËp ®-îc thùc hiÖn ®-a l¹i hiÖu qu¶ cao. 8  §µo t¹o vµ chuÈn bÞ nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c«ng chøc, nh÷ng ng-êi qu¶n lý doanh nhgiÖp vµ lùc l-îng c«ng nh©n lµnh nghÒ cã thÓ ®¸p øng tèt c¸c ®ßi hái cña qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. II. C¸c thÓ chÕ mµ ViÖt Nam tham gia. HiÖn nay, ViÖt Nam ®· tham gia c¸c thÓ chÕ kinh tÕ quèc tÕ quan träng gåm: ASEAN (1995), ASEM (1996), APEC (1998), vµ ®ang ®µm ph¸n gia nhËp WTO. C¸c thÓ chÕ nµy dï cã môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng chung lµ më cöa tèi ®a vÒ kinh tÕ, song do ph¹m vi vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kh¸c nhau nªn néi dung hîp t¸c cña tõng thÓ chÕ còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau. So víi WTO tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò vÒ tù do ho¸ th-¬ng m¹i, ASEM míi ë giai ®o¹nph¸t triÓn ban ®Çu, chØ th¶o luËn nh÷ng vÊn ®Ò thuËn lîi ho¸ th-¬ng m¹i, ®Çu t- cïng víi mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ x· héi kh¸c, vµ lµ mét diÔn ®µn mang tÝnh dù phßng nh»m ®èi träng víi c¸c diÔn ®µn xuyªn ch©u lôc ®Þa kh¸c khi cÇn thiÕt. Trong khi ®ã, 9 APEC th¶o luËn c¶ hai néi dung tù do ho¸ vµ thuËn lîi ho¸ th-¬ng m¹i vµ ®Çu t-, ®ång thêi coi träng hîp t¸c ph¸t triÓn giòa c¸c nÒn kinh tÕ thµnh viªn. Ngoµi c¸c néi dung c¬ b¶n vÒ më cöa th-¬ng m¹i vµ ®Çu t- t-¬ng tù nh- trªn, ASEAN th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh trÞ vµ an ninh mµ khu vùc cïng quan t©m. Ngoµi c¸c thÓ chÕ trªn, ViÖt Nam còng lµ thµnh viªn cña nh÷ng thÓ chÕ ®a ph-¬ng vÒ tµi chÝnh, ng©n hµng nh-: Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB) Quü tiÒn tÖ quèc tÕ, Ng©n hµng thÕ giíi, Tõ l©u ViÖt Nam còng ®· tham gia nh÷ng diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ khu vùc phi hoÆc b¸n chÝnh phñ nh- Héi ®ång Hîp t¸c kinh tÕ Th¸i B×nh D-¬ng (PECC), Héi ®ång Hîp t¸c kinh tÕ lßng ch¶o Th¸i B×nh D-¬ng (PBEC)... III. C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Cã thÓ s¬ l-îc vÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh quèc tÕ nh- sau: 10  VÒ c¬ héi Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thu nhËp cña ViÖt Nam b»ng c¸nh chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm cã n¨ng suÊt cao h¬n so víi c¸c s¶n phÈm kh¸c. Thu hót ®-îc ®Çu t- n-íc ngoµi vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh cña doanh nghiÖp. Häc tËp ®-îc kinh nhiÖm qu¶n lý hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm, dÞch vô trªn thÞ tr-êng quèc tÕ, më réng thÞ truêng gióp cho s¶n phÈm cã thÓ tõng b-íc hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.  VÒ th¸ch thøc D-íi ¸p lùc cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ViÖt Nam ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn trong lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ 11 theo h-íng tù do ho¸ vµ më cöa nhiÒu h¬n. Th¸ch thøc nµy ®èi víi ViÖt Nam lµ hÕt søc lín. Héi nhËp t¹o ra t×nh tr¹ng kÎ ®-îc lîi vµ ng-êi bÞ thiÖt thßi. Ph¶n øng tù nhiªn cña nh÷ng ng-êi thua thiÖt lµ chèng l¹i nguyªn nh©n lµm cho hä bÞ thua thiÖt, ®ã lµ më cöa tù do ho¸ vµ ®ßi cã sù b¶o hé. Th¸ch thøc chñ yÕu ë ®©y lµ lµm sao thùc hiÖn ®-îc lîi Ých chung lín h¬n cña më cöa tù do ho¸, mÆc dï cã nh÷ng thiÖt h¹i cña nh÷ng ng-êi bÞ t¸c ®éng bëi sù c¹nh tranh t¨ng lªn cña hµng nhËp khÈu. Gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng lîi Ých cña nh÷ng ng-êi bÞ thiÖt h¹i do t¸c ®éng më cöa, ®Æc biÖt lµ cña nh÷ng ng-êi Ýt kh¶ n¨ng ®èi phã nhÊt víi nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña héi nhËp lµ mét vÊn ®Ò cña chÝnh s¸ch c«ng. §ã lµ nh÷ng s¬ l-îc vÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Trªn c¬ së nhËn thøc vÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, em xin ®i s©u nghiªn cøu vÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh gia nhËp AFTA. 12 13 Ch-¬ng I Sù tham gia AFTA cña ViÖt nam I.S¬ l-îc vÒ sù h×nh thµnh cña AFTA vµ sù gia nhËp cña ViÖt nam vµo AFTA. 1. C¸c giai ®o¹n dÉn ®Õn sù ra ®êi cña Khu vùc MËu dÞch tù do (AFTA). HiÖp héi c¸c n-íc §«ng Nam ¸ (gäi t¾t lµ ASEAN) ®-îc thµnh lËp vµo ngµy 8/8/1967 t¹i B¨ng Cèc – Th¸i Lan. N¨m n-íc thµnh viªn s¸ng lËp ra HiÖp héi lµ Th¸i Lan, Malaixia, In®«nªxia, Philippin, vµ Xingapo. N¨m 1984, tæ chøc cã thªm thµnh viªn míi lµ Brunei. Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, c¬ cÊu tæ chøc ASEAN ®· ®-îc c¶i tæ qua 3 thêi kú víi 4 Héi nghÞ Th-îng ®Ønh: *Héi nghÞ Th-îng ®Ønh lÇn thø nhÊt ®-îc tæ chøc t¹i Bali cña In®«nªxia víi hai v¨n kiÖn ®-îc th«ng qua. 14 - V¨n kiÖn thø nhÊt “ HiÖp -íc th©n thiÖn vµ hîp t¸c ë §«ng Nam ¸” hay cßn gäi lµ HiÖp -íc Bali. - V¨n kiÖn thø hai “ Tuyªn bè hoµ hîp ASEAN” * Héi nghÞ Th-îng ®Ønh lÇn thø hai ®-îc tæ chøc t¹i Kuala Lumbu vµo th¸ng 8 n¨m 1977. Héi nghÞ lÇn nµy ®¸nh dÊu 10 n¨m thµnh lËp cña HiÖp héi vµ th¶o luËn nh÷ng vÊn ®Ò quan träng liªn quan ®Õn ViÖc ®-a hîp t¸c ASEAN ®i vµo thùc tiÔn (chñ yÕu lµ hîp t¸c kinh tÕ). * Héi nghÞ Th-îng ®Ønh lÇn thø ba ®-îc tæ chøc t¹i Malina cña Philippin vµo th¸ng 12 n¨m 1988. Tuyªn bè Manila nãi râ mét c¸ch c«ng khai lµ hîp t¸c chÝnh trÞ. * Héi nghÞ Th-îng ®Ønh lÇn thø t- ®-îc tæ chøc t¹i Xingapo vµo th¸ng giªng n¨m 1992. Héi nghÞ kh«ng chØ ®¸nh dÊu 25 n¨m tr-ëng thµnh cña HiÖp héi mµ quan träng h¬n lµ më ®Çu cho mét ch-¬ng tr×nh hîp t¸c vµ liªn kÕt s©u réng ®Æc biÖt lµ liªn kÕt kinh tÕ trªn quy m« toµn khu vùc. 15 PhÇn quan träng nhÊt cña Héi nghÞ lµ th«ng qua v¨n kiÖn tuyªn bè Xingapo, tuyªn bè kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m cña ASEAN n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña hîp t¸c kinh tÕ vµ chÝnh trÞ, nh»m t¹o ra b-íc ngoÆt trong tiÕn tr×nh liªn kÕt khu vùc. ý nghÜa quan träng nhÊt cña Héi nghÞ ®· cam kÕt lËp Khu vùc MËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) víi thêi h¹n thùc hiÖn nã lµ 15 n¨m kÓ tõ 1/1/1993. ý nghÜa thø hai kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ ®-a v¨n kiÖn ch-¬ng tr×nh nghÞ sù vÒ hîp t¸c chÝnh trÞ – an ninh trong t×nh h×nh míi. Cã thÓ nãi r»ng, viÖc thµnh lËp AFTA ®· t¹o ra b-íc chuyÓn biÕn míi vÒ chÊt trong hîp t¸c vµ liªn kÕt ASEAN nãi chung vµ kinh tÕ nãi riªng. 2. Thêi gian gia nhËp AFTA cña ViÖt nam. Ngµy 28/7/1995 , ViÖt nam trë thµnh viªn chÝnh thøc thø 7 cña HiÖp héi c¸c n-íc §«ng Nam ¸ - ASEAN. Sù kiÖn träng ®¹i nµy ®¸nh dÊu mét thµnh c«ng to lín cña chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam, ®¸nh dÊu mét b-íc 16 ph¸t triÓn míi trong qu¸ tr×nh héi nhËp cña ViÖt nam vµo céng ®ång quèc tÕ vµ liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ. II. Néi dung chñ yÕu cña AFTA vµ thêi h¹n hoµn thµnh AFTA cña c¸c n-íc ASEAN. 1. Néi dung chñ yÕu cña AFTA. KÕ ho¹ch thuÕ -u ®·i cã hiÖu lùc chung (CEPT) lµ trô cét chÝnh ®Ó thµnh lËp AFTA. Theo CEPT, c¸c n-íc thµnh viªn sÏ ®-a ra lÞch tr×nh gi¶m dÇn thuÕ quan néi bé khu vùc ®èi víi toµn bé hµng ho¸ chÕ t¹o. C¸c hµng ho¸ cã thÓ ®-îc ®Æt vµo lÞch tr×nh nhanh hoÆc th«ng th-êng. C¸c n-íc ASEAN ®· ®-a ra 15 nhãm s¶n phÈm gi¶m thuÕ nhanh víi møc thuÕ -u ®·i ph¶i ®¹t 0 – 5% trong thêi gian dµi nhÊt lµ 7 n¨m (5 n¨m ®èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ thÊp). 15 nhãm s¶n phÈm ®ã bao gåm: 17 §å nhùa S¶n phÈm gèm vµ thñy tinh S¶n phÈm cao su §¸ quý vµ ®å trang søc S¶n phÈm da Cùc ©m ®ång Bét giÊy Hµng ®iÖn tö Hµng dÖt Néi thÊt b»ng gç vµ m©y DÇu thùc vËt Ho¸ chÊt Xi m¨ng D-îc phÈm Ph©n bãn §èi víi nhãm gi¶m th«ng th-êng, tèc ®é gi¶m chËm h¬n vµ nh÷ng hµng ho¸ chÞu thuÕ cao th× viÖc gi¶m cã thÓ thùc hiÖn trong 15 n¨m. Ban ®Çu, ng-êi ta dù ®Þnh ¸p dông CEPT cho tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ chÕ t¹o nh-ng cho phÐp thùc hiÖn ngo¹i lÖ ®èi víi s¶n phÈm c¸c ngµnh dÔ bÞ tæn th-¬ng vµ cã tÝnh c¹nh tranh trùc tiÕp. Tuy nhiªn, ngoµi nh÷ng tr-êng hîp h¹n chÕ bu«n b¸n 18 lµ cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o an ninh quèc gia, søc khoÎ vµ truyÒn thèng v¨n ho¸, viÖc lo¹i bá ra khái CEPT c¸c s¶n phÈm chØ mang tÝnh t¹m thêi. Mét n-íc thµnh viªn lo¹i bá t¹m thêi mét s¶n phÈm th× sÏ kh«ng cßn t- c¸ch ®Ó h-ëng sù x©m nhËp -u ®·i cho s¶n phÈm ®ã vµo thÞ tr-êng c¸c quèc gia thµnh viªn kh¸c. ViÖc ®×nh chØ -u ®·i ph¶i phï hîp víi ®iÒu XIX cña GATT (hµnh ®éng khÈn cÊp vÒ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖt). N¨m1994, ASEAN ®ång ý víi tiÕn tr×nh gi¶m thuÕ nh- sau: 1. §èi víi hµng ho¸ theo thêi gian thùc hiÖn b×nh th-êng: - ThuÕ suÊt trªn 20% sÏ gi¶m xuèng d-íi 20% vµo ngµy 1/11/1998 vµ sau ®ã xuèng cßn 0 – 5% vµo 1/1/2003. - ThuÕ suÊt ®· ë d-íi møc 20% sÏ ®-îc gi¶m cßn 0 – 5% vµo 1/1/2002. 2. §èi víi hµng ho¸ theo thêi gian thùc hiÖn nhanh: 19 - ThuÕ suÊt trªn 20% sÏ ®-îcgi¶m xuèng 0 – 5% vµo 1/1/2000. - ThuÕ suÊt ®· ë møc d-íi 20% sÏ ®-îc gi¶m cßn 0 – 5% vµo 1/1 1998. Danh s¸ch c¸c hµng ho¸ t¹m thêi kh«ng thuéc CEPT sÏ bÞ lo¹i bá. Nh÷ng s¶n phÈm hiÖn ®ang n»m ngoµi CEPT sÏ ®-îc ®Æt dÇn vµo danh s¸ch CEPT theo chu kú thêi gian b¾t ®Çu tõ 1/1/1995. Nh÷ng n«ng s¶n th« hoÆc ch-a qua chÕ biÕn b©y giê sÏ ®ù¬c ®-a vµo CEPT. Tr-íc ®©y lo¹i s¶n phÈm nµy n»m trong kÕ ho¹ch mËu dÞch -u ®·i (PTA). SÏ thµnh lËp mét ®¬n vÞ AFTA trong Ban th- ký ASEAN vµ trong tÊt c¶ c¸c n-íc thµnh viªn ®Ó ®¶m b¶o mét sù phèi hîp gi¶i quyÕt tèt h¬n nh÷ng vÊn ®Ò CEPT. Ph¹m vi ¸p dông CEPT: CEPT ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ chÕ t¹o lµ ASEAN bao gåm: T- liÖu s¶n xuÊt, n«ng s¶n chÕ biÕn vµ nh÷ng s¶n 20
- Xem thêm -