Tài liệu Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Cty PACKEXPORT - 31 Hµng Thïng I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh a. Chøc n¨ng: XuÊt nhËp khÈu, s¶n xuÊt, kinh doanh néi ®Þa, nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn bao b× : - NhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t-, phô kiÖn, thiÕt bÞ vµ phô tïng cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh bao b× c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c. - XuÊt khÈu: c¸c laäi tinh dÇu, d-îc liÖu, hµng n«ng s¶n, thñ c«ng mü nghÖ. - S¶n xuÊt vµ in c¸c lo¹i bao b× carton sãng 03 líp, 05 líp, c¸c lo¹i hép ph¼ng, c¸c lo¹i bao giÊy... Lµ mét thµnh viªn thuéc bé th-¬ng m¹i, Cty xuÊt nhËp khÈu vµ kÜ thuËt bao b× cã c¸c chøc n¨ng cô thÓ nh- sau: - Trùc tiÕp xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm bao b× vµ c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ kh¸c do Cty s¶n xuÊt, khai th¸c, hoÆc liªn doanh, liªn kÕt vµ ®Çu t- s¶n xuÊt t¹o ra. - Trùc tiÕp nhËp khÈu vËt t-, nguyªn liÖu, m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt, kinh doanh bao b× cña Cty. §-îc nhËp khÈu mét sè hµng tiªu dïng thiÕt yÕu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña Cty khi ®-îc Bé th-¬ng m¹i xÐt cho phÐp. - Tæ chøc s¶n xuÊt, gia c«ng vµ liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× vµ hµng ho¸ kh¸c cho xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong n-íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n-íc vµ cña Bé th-¬ng m¹i. - NhËn uû th¸c xuÊt khÈu vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô bao b× theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. - Nghiªn cøu vµ øng dông c¸c tiÕn bé kü thuËt vÒ bao b×. - §-îc in nh·n hiÖu, in bao b× vµ c¸c Ên phÈm kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n-íc, cña Bé th-¬ng m¹i vµ cña Bé qu¶n lý ngµnh cho phÐp. (®iÓm bæ sung trong quyÕt ®Þnh sè 891/TM-TCCB so víi quyÕt ®Þnh sè 188b/KT§N-TCCB vÒ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña Cty PACKEXPORT). - Tæ chøc ®µo taä, båi d-ìng c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt vÒ bao b×. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Hîp t¸c trao ®æi khoa häc kü thuËt vÒ bao b× víi c¸c tæ chøc h÷u quan trong vµ ngoµi n-íc b. NhiÖm vô chÝnh: C«ng ty XNK&KT BB cã nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, s¶n xuÊt cña c«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh. - Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, nghiªn cøu thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm bao b×, thay ®æi mÉu m·, ®¸p øng thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng, n©ng cao søc c¹nh tranh vµ gãp phÇn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. - Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, ph¸p luËt cña nhµ n-íc vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c hîp ®ång vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan mµ c«ng ty ®· tham gia ký kÕt. - Qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, tù chñ vÒ tµi chÝnh. - Qu¶n lý, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thuéc c«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh cña nhµ n-íc vµ cña Bé th-¬ng m¹i. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× chÞu sù qu¶n lý cña Bé Th-¬ng M¹i, thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× PACKEXPORT lµ C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 2. VÞ trÝ Môc ®Ých ho¹t ®éng cña Cty lµ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng SXKD cña Cty nh»m khai th¸c mét c¸ch cã hiªô qu¶ c¸c nguån lùc vËt t-, nh©n lùc vµ tµi nguyªn cña ®Êt n-íc, ®ång thêi tiÕn hµnh nghiªn cøu , øng dông c¸c tiÕn bé KHKT trong s¶n xuÊt ®Ó kh«ng ngõng c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l-îng bao b× hµng ho¸ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc. Tõ n¨m 1979 - 1989, Cty cung cÊp bao b× xuÊt khÈu duy nhÊt cña Bé Ngo¹i th-¬ng trªn toµn quèc. Tõ n¨m 1990 ®Õn nay, Cty vÉn lµ mét trong nh÷ng doanh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp hµng ®Çu vÒ bao b× trong toµn quèc, cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc tvÊn cho c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp vÒ viÖc kiÓm tra nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm giÊy, thùc hiÖn tiªu chuÈn hãa t¹i ViÖt Nam th«ng quan ho¹t ®éng th«ng tin vµ ®µo t¹o vÒ bao b×. Lµ mét DNNN trùc thuéc Bé th-¬ng M¹i, Cty XNK&KT BB ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng, tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, luËt ph¸p cña nhµ n-íc vµ ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Cty. 3. C¸c giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× tiÒn th©n lµ C«ng ty bao b× xuÊt khÈu, ®-îc thµnh lËp ngµy 2 - 4 - 1976 theo QuyÕt ®Þnh 1079/BNgT-TCCB, víi chøc n¨ng kinh doanh vËt t- nguyªn liÖu cho sxbb vµ tæ chøc s¶n xuÊt cung øng bao b× cho hµng xuÊt khÈu trªn ph¹m vi toµn quèc. Cty qu¶n lý trùc tiÕp 3 xÝ nghiÖp (XNBBXK I, XNBBXK II, XNBBXK H¶i H-ng), vµ cã 3 chi nh¸nh t¹i H¶i phßng, §µ n½ng, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Theo quyÕt ®Þnh sè 652/BNgT-TCCB ngµy 13/7/1982, Cty Bao b× xuÊt khÈu ®-îc thµnh lËp l¹i bao gåm c¸c phßng chøc n¨ng thuéc v¨n phßng c«ng ty, c¸c chi nh¸nh t¹i TP Hå ChÝ minh, TP §µ n½ng, TP H¶i Phßng vµ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× xuÊt khÈu (XNBB I (s¶n xuÊt bao b× giÊy, chÊt dÎo), XNBBXK II (s¶n xuÊt bao b× gç)). §Õn cuèi n¨m 1989, sau mét sè n¨m thùc hiÖn chñ tr-¬ng ®æi míi cña nhµ n-íc, chi nh¸nh cña Cty t¹i TP Hå ChÝ Minh, xÝ nghiÖp BBXK I, xÝ nghiÖp BBXK II xin t¸ch ra khái Cty ®Ó trë thµnh nh÷ng ®¬n vÞ trùc thuéc Bé, Cty ®ång ý vµ Bé chÊp nhËn. Sau ®ã, c¨n cø vµo NghÞ ®Þnh 97/H§BT ngµy 01/06/1988 cña Héi ®ång Bé Tr-ëng vµ theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty bao b× xuÊt khÈu Bé Kinh tÕ §èi ngo¹i cã quyÕt ®Þnh sè : 812/KT§N-TCCB ngµy 13/12/1989 ®æi tªn C«ng ty bao b× xuÊt khÈu thµnh C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× tªn giao dÞch quèc tÕ "The Viet Nam National Packaging Technology and Import - Export Corp" viÕt t¾t "PACKEXPORT. Trô së chÝnh ®Æt t¹i : 31 Phè Hµng Thïng QuËn Hoµn KiÕm - Thµnh phè Hµ néi. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty cã c¸c phßng chøc n¨ng, 2 chi nh¸nh t¹i TP §µ N½ng vµ TP H¶i Phßng. Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh XNK, kinh doanh vËt t-, phô kiÖn bao b× vµ lµm c«ng viÖc nghiªn cøu øng dông trong lÜnh vùc bao b×. Do cã thay ®æi vÒ tæ chøc nªu trªn nªn quy m« va ph¹m vi ho¹t ®éng cña Cty cã phÇn thu hÑp l¹i. Cty kh«ng cßn c¬ së s¶n xuÊt trùc thuéc nh-ng cã ®-îc quyÒn XNK trùc tiÕp mµ tr-íc ®ã Cty chØ nhËn hµng nhËp khÈu tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc Bé theo kÕ ho¹ch hµng n¨m. N¨m 1993, Cty ®ùoc thµnh lËp l¹i theo NghÞ ®Þnh 388 (thµnh lËp l¹i DNNN) theo th«ng b¸o sè 163/TB ngµy 24/5/1993, c«ng v¨n sè 2999/KTN ngµy 19/6/1993 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 738/TM-TCCB thµnh lËp l¹i C«ng ty XNK vµ kü thuËt bao b× cña Bé tr-ëng Bé Th-¬ng M¹i. §Õn thêi ®iÓm thµnh lËp l¹i DNNN, Cty cã c¸c phßng chøc n¨ng, 2 chi nh¸nh nh- cò vµ cã thªm trung t©m nghiªn cøu ph¸t triÓn vµ øng dông kü thuËt bao b× t¹i 139 Lß §óc, xÝ nghiÖp bao b× carton (®Þa ®iÓm thuª ë 251 Minh Khai, Hµ néi, sau ®ã chuyÓn vÒ Km sè 8 quèc lé 1A - Ph¸p V©n - Thanh Tr× - Hµ Néi). Tõ n¨m 1993 ®Õn n¨m 1996, thµnh lËp thªm 3 c¬ së s¶n xuÊt: * XÝ nghiÖp bao b× H¶i Phßng: tai Km7, quèc lé 5 Hµ Néi - H¶i Phßng , nay thuéc ph-êng Hïng V-¬ng, quËn Hång Bµng, TP H¶i Phßng. * XÝ nghiÖp bao b× §µ N½ng t¹i 245 ®-êng Ng« QuyÒn, QuËn S¬n Trµ, TP §µ N½ng. * T¸ch x-ëng in thùc nghiÖm tõ trung t©m NCPT&¦DKTBB thµnh XÝ nghiÖp in vµ s¶n xuÊt bao b× t¹i 139 Lß §óc - Hµ Néi sau khi nhËp thªm m¸y dËp hép vµ mét sè thiÕt bÞ kh¸c cïng m¸y in cña dù ¸n VIE 84/009. §Õn quý II/1997, ®Çu t- thªm 1 x-ëng s¶n xuÊt tói nhùa tõ h¹t nhùa vµ giao cho chi nh¸nh H¶i phßng qu¶n lý ®iÒu hµnh, cã ®Þa ®iÓm t¹i tæng kho Hïng V-¬ng, Ph-êng Hïng V-¬ng, Tp H¶i Phßng. Qua qóa tr×nh thay ®æi, c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña Cty hÇu nh- vÉn ®-îc gi÷ æn ®Þnh, ngoµi mét sè thay ®æi nhá theo xu h-íng phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, chñ yÕu theo h-íng chó träng h¬n ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh XNK vµ kh«ng ngõng më réng ngµnh hµng kinh doanh trªn c¬ së chuyªn m«n ho¸ trong lÜnh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vùc s¶n xuÊt kinh doanh bao b×. Ngµy nay, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ kü thuËt bao b× lµ mét DNNN chÞu sù qu¶n lý cña Bé Th-¬ng M¹i. 4. Quan hÖ víi ®Þa ph-¬ng, b¹n hµng, c¬ quan chñ qu¶n §èi víi ®Þa ph-¬ng: cty cã quan hÖ tèt víi ®Þa ph-¬ng, tham gia ®Çy ®ñ vµ thùc hiÖn tÝch cùc c¸c néi dung víi ®Þa ph-¬ng së t¹i nh- c«ng t¸c an ninh trËt tù, héi thao, héi diÔn quèc phßng vµ ®ãng gãp khi ®Þa ph-¬ng cã ®Ò nghÞ. §èi víi b¹n hµng: cty cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp c¸c s¶n phÈm bao b× còng nh- c¸c vËt t- thiÕt bÞ cã liªn quan phôc vô sanr xuÊt kinh doanh, c«ng ty còng cã rÊt nhiÒu b¹n hµng, cã uy tÝn cao víi c¸c b¹n hµng, ®ång thêi lµ thµnh viªn cña hiÖp héi bao b× ch©u ¸ APF. §èi víi c¬ quan chñ qu¶n: Lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Bé Th-¬ng M¹i, sau khi Bé Tµi ChÝnh thµnh lËp côc qu¶n lý c«ng s¶n (qu¶n lý tµi s¶n nhµ n-íc t¹i c¸c DNNN), tõ ®ã bé chñ qu¶n cã vai trß qu¶n lý chñ yÕu lµ qu¶n lý hµnh chÝnh, ngoµi ra PACKEXPORT cã nhiÖm vô lµ gióp bé chñ qu¶n qu¶n lý chØ ®¹o c«ng t¸c bao b× ®ãng gãi hµng xuÊt khÈu trong ngµnh vµ cung øng vËt t-, nguyªn liÖu bao b× cho c¸c xÝ nghiÖp bao b× theo yªu cÇu. II. ChiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh 1. C¸c lo¹i chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch hiÖn cã HiÖn t¹i Cty cã 2 lo¹i kÕ ho¹ch chÝnh ®ã lµ kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ kÕ ho¹ch 1 n¨m. KÕ ho¹ch 5 n¨m chñ yÕu gåm cã c¸c chØ tiªu vÒ doanh sè vµ nh÷ng kÕ ho¹ch vÒ ®Çu t-. vµ mét sè dù kiÕn vÒ c¸c chØ tiªu t-¬ng t-j nh- kÕ ho¹ch th-êng niªn 2. C¸c bé phËn cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh Bao gåm: KÕ ho¹ch doanh sè: chñ yÕu giao cho c¸c ®¬n vÞ thuéc c«ng ty vÒ doanh sè tuyÖt ®èi. KÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l-¬ng: quy ®Þnh vÒ l-äng lao ®éng ë c¸c ®¬n vÞ, c¸c bé phËn, ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p sö dông cã hiÖu qu¶ lao ®éng; tiÒn l-¬ng: h-íng dÉn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸ch tÝnh, ®Ò nghÞ hoµn chØnh ®¬n gi¸ kho¸n s¶n phÈm, cè g¾ng h¹ch to¸n hÕt chi phÝ tiÒn l-¬ng Bé duyÖt vµo trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕ ho¹ch vÒ c¬ chÕ: ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm nh- ®· thùc hiÖn vµ tiÕo tôc hoµn chØnh hoÆc ban hµnh c¸c quy ®Þnh qu¶n lý phï hîp. KÕ ho¹ch ®Çu t-: h-ãng dÉn c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu ®Çu t- míi hoÆc c¶i t¹o m¸y mãc thiÕt bÞph¶i ®¨ng ký vµ cã ph-¬ng ¸n göi c«ng ty. Ngoµi ra, cßn cã c¸c chØ tiªu kh¸c nh-: c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu(gi¸ trÞ & hiÖn vËt), lîi nhuËn thùc hiÖn, tæng quü l-ong vµ dù kiÕn c¸c quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm, båi d-ìng ®µo t¹o c¸n bé míi hay c¸n bé cò. 3. Kh¸i l-îc quy tr×nh x©y dùng chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch Vµo th¸ng 9 ®Õn th¸ng 10 cña n¨m thùc hiÖn, Cty th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ dù kiÕn kÕ ho¹ch n¨m sau, vµ nép vÒ c«ng ty( ®¨ng ký kÕ ho¹ch) VÒ phÝa cty còng cã nh÷ng dù tÝnh tr-íc, xem xÐt c©n ®èi víi ®¨ng ký cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó x¸c ®Þnh: + HÖ thèng kÕ ho¹ch b¸o c¸o víi bé, gåm nh÷ng chØ tiªu dù tÝnh nh- doanh sè, lao ®éng tiÒn l-¬ng, nép ng©n s¸ch, ®Çu t- ®æi míi... + KÕ ho¹ch chung cña cty giao cho c¸c ®¬n vÞ (th-êng cao h¬n kÕ ho¹ch ®¨ng ký víi bé) c¨n cø vµ ®¨ng ký cña c¸c ®¬n vÞ, t×nh h×nh thùc tÕ, kÕt qu¶ n¨m tr-íc. [C¨n cø ph-¬ng h-íng, nhiÖm vô vµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m cña bé, h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt bao b×, vËt t-, tµi vô vµ lao ®éng tiÒn l-¬ng ( gäi t¾t lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt-kü thuËt-tµi chÝnh), tæng hîp tr×nh bé xÐt duyÖt ®ång thêi cã kÕ ho¹ch ph©n bæ dù tr÷, ®iÒu hoµ, b¶o qu¶n vËt t- kü thuËt vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch Êy.] 4. C¸c nh©n tè cã ¶nh h-ëng x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc kinh doanh . + X©y dùng: ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng v× ngµnh bao b× lµ ngµnh phô thuéc vµo s¶n phÈm hµng ho¸ cña ngµnh kh¸c , s¶n phÈm bao b× kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm cuèi cïng.; kÕt cÊu nhãm hµng sö dông bao b× trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 d©n; kÕt cÊu s¶n xuÊt theo ngµnh; t×nh h×nh cô thÓ cña ®¬n vÞ (t×nh h×nh kh¸ch hµng, n¨ng lùc mmtb); -íc tÝnh s¬ bé cña n¨m thùc hiÖn; c¨n cø vµo t×nh h×nh thÞ tr-êng khu vùc. + Thùc hiÖn: - Trùc tiÕp: sù c¹nh tranh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt bao b×( do ch-a cã tiªu chuÈn hãa trong s¶n xuÊt bao b×, hµng rµo gia nhËp dÔ dµng, chØ cÇn cã d-íi 500 triÖu lµ cã thÓ kinh doanh s¶n xuÊt bao b× ®-îc), sù linh ®éng cña gi¸ b¸n. - Gi¸n tiÕp: tû gi¸ hèi ®o¸i(v× cty cã c¸c ho¹t ®éng kinh doanh XNK); biÕn ®éng gi¸ c¶ hµng nhËp khÈu. 5. C¬ cÊu s¶n phÈm, dÞch vô vµ nh÷ng biÕn ®éng vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm dÞch vô a - chung (®¬n vÞ: tû ®ång) 1998 1999 2000 Khu vùc TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % Tæng doanh thu 105,6 100 73,3 100 89,19 100 - Kinh doanh 65,1 61,7 40,8 55,7 47,24 52,97 - XuÊt khÈu 16,4 15,5 16,0 21,8 19,89 22,30 - S¶n xuÊt 24,1 22,8 16,5 22,5 22,03 24,73 Trong ®ã: B - kinh doanh (®¬n vÞ: tû ®ång) 1998 ChØ tiªu\n¨m 1999 2000 TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % 65,1 100 40,8 100 47,24 100 - H¹t nhùa 16,0 24,6 18,6 38,24 15,59 33 - GiÊy 18,3 28,1 15,1 37,1 13,87 29,36 - Hµng ho¸ kh¸c 30,0 47,3 7,1 24,75 17,78 37,64 Tæng doanh thu Trong ®ã: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C - xuÊt khÈu (®¬n vÞ: 1000 USD) 1998 ChØ tiªu\n¨m 1999 2000 TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % 1845 100 1507 100 1470,94 100 - Tinh dÇu 1033 56,0 252 16,7 239,41 16,28 - D-îc liÖu 375 20,3 932 61,8 1123,35 76,37 - N«ng s¶n 60 3,3 19 1,3 108,18 7,35 - Hµng gèm sø 377 20,4 304 20,2 0 0 Tæng doanh thu Trong ®ã: vµ c¸c lo¹i kh¸c D - s¶n xuÊt (®¬n vÞ: tû ®ång) ChØ tiªu\n¨m 1998 TrÞ gi¸ Tæng trÞ gi¸ 1999 % TrÞ gi¸ 2000 % TrÞ gi¸ % 24,1 100 16,5 100 22,03 100 - Carton sãng 13,7 57 7,8 47,3 9,56 43,4 - Hép ph¼ng, bao giÊy 6,5 27 5,2 31,5 5,98 27,1 - Tói tõ h¹t nhùa 3,9 16 3,5 21,2 4,06 18,4 - Hµng ho¸ kh¸c 0 0 0 0 2,43 11,1 Trong ®ã: III. Tæ chøc s¶n xuÊt 1. Quy tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm chñ yÕu Do ho¹t ®éng cña Cty cã 3 lÜnh vùc chÝnh lµ kinh doanh xuÊt khÈu, kinh doanh nhËp khÈu, s¶n xuÊt nªn em xin tr×nh bµy theo thø tù: + Quy tr×nh xuÊt nhËp khÈu 1 ®¬n hµng Sau khi ®· nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó chuÈn bÞ xuÊt nhËp khÈu, biÕt ®-îc gi¸ trÞ, c«ng dông cña hµng ho¸, yªu cÇu cña thÞ tr-êng vÒ hµng ho¸, t×nh h×nh s¶n xuÊt mÆt 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng xuÊt nhËp kh©u, lùa chän ®-îc kh¸ch hµng; bªn ®èi t¸c. C¸c bªn xuÊt nhËp kh¶u sÏ tiÕn hµnh giao dÞch, th-¬ng l-îng víi nhau qua c¸c b-íc chÝnh sau. - Hái gi¸ - Ph¸t gi¸ ( chµo hµng ) - §Æt hµng - Hoµn gi¸ hay chÊp nhËn - X¸c nhËn viÖc thèng nhÊt tho¶ thuËn vÒ c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch cña ng-êi mua hoÆc ng-êi b¸n. - Sau khi hîp ®ång ®-îc ký kÕt c¸c bªn xuÊt nhËp khÈu sÏ ph¶i thùc hiÖn hîp ®ång ®ã, tr¶i qua c¸c b-íc sau: - Xin giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu - KiÓm tra chÊt l-îng hµng ho¸ - Lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó hµng ho¸ cã thÓ xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi. - Më th- tÝn dông hoÆc cã thÓ nhê thu qua Ng©n hµng. NÕu sau khi nhËn hµng ho¸ nÕu cao khiÕu n¹i g× th× hoÆc hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi hîp ®ång ®· ký th× hai bªn sÏ gi¶i quyÕt theo ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång. * Quy tr×nh s¶n xuÊt carton sãng: + T¹o keo d¸n b»ng bét, xót vµ phô gia kh¸c ( nh- hµn the) + ChuÈn bÞ c¸c lo¹i giÊy theo ®¬n hµng + S¾p xÕp ®-a vµo m¸y (keo, giÊy..); vËn hµnh t¹o sãng + T¹o h×nh + In Ên ( nÕu kh¸ch cã yªu cÇu) (chÕ b¶n + l-íi in) + Hoµn chØnh s¶n phÈm (c¾t, ghim, ®ãng gãi) * Quy tr×nh s¶n xuÊt bao giÊy hép ph¼ng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + ChÕ b¶n ,lµm phim theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ bao b×, nh·n m¸c. + Ra phim ( lµm phim) + Ph¬i b¶n + §-a lªn m¸y OFFSET in +DËp hép theo kÝch th-íc cña hép + D¸n, ®ãng gãi vµ giao hµng cho kh¸ch. 2. Chu kú s¶n xuÊt ra s¶n phÈm chñ yÕu Th-êng ®-îc tÝnh lµ 4 tiÕng cho mét chu kú ®Ó s¶n xuÊt ra mét lo¹t s¶n phÈm bao b× ( tøc lµ nöa ca m¸y) 3. C¬ cÊu s¶n xuÊt * XÝ nghiÖp In 139 Lß §óc (c¸c bé phËn sx) ChÕ b¶n T¹o khu«n In XÐn giÊy DËp * XÝ nghiÖp carton sãng Ph¸p V©n T¹o keo ChuÈn bÞ giÊy vÌ t¹o sãng Ph©n phèi §Þnh h×nh s¶n phÈm Hoµn thiÖn 4. H×nh thøc vµ ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt - H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp ®Òu theo c«ng nghÖ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ph-¬ng ph¸p TCSX theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V. Tæ chøc qu¶n lý 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. a/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Cty ®-îc thÓ hiÖn kh¸i qu¸t qua s¬ ®å ë phÇn phô lôc 1 b/ Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng ban. b.1 khèi c¸c phßng phôc vô Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh. (TCHC) Chøc n¨ng : Gióp Gi¸m ®èc C«ng ty nh÷ng viÖc thuéc lÜnh vùc tæ chøc bé m¸y, bè trÝ c¸n bé cña C«ng ty, c«ng t¸c c¸n b«, lao ®éng tiÒn l-¬ng, ®µo t¹o, phong trµo thi ®ua, b¶o vÖ kinh tÕ chÝnh trÞ, an toµn lao ®éng t¹i V¨n phßng C«ng ty vµ gióp c¸c Chi nh¸nh thùc hiÖn c¸c mÆt ho¹t ®éng nµy; vµ ®¶m b¶o c¸c c«ng viÖc trong lÜnh vùc hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, ®êi sèng ch¨m sãc søc khoÎ CBCNV t¹i V¨n phßng C«ng ty. NhiÖm vô : - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt viÖc tæ chøc bé m¸y, bè trÝ c¸n bé cña C«ng ty theo h-íng gän nhÑ cã hiÖu lùc. - X©y dùng tiªu chuÈn c¸n bé cho ho¹t ®éng cña C«ng ty theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé. - Gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý tèt sè c¸n bé hiÖn cã tuyÓn dông sè cßn thiÕu khi cã nhu cÇu. - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l-¬ng hµng n¨m, quÝ, th¸ng giö kÕ ho¹ch nµy ®Ó phßng kÕ ho¹ch tæng hîp thµnh kÕ ho¹ch chung cña C«ng ty vµ phßng kÕ to¸n tµi vô ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. - Gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c thanh tra cña chÝnh quyÒn tham gia ban thanh tra nh©n d©n ho¹t ®éng d-íi sù chØ ®¹o cña thanh tra cÊp trªn. - X©y dùng qui chÕ vÒ thi ®ua, khen th-ëng, kû luËt, néi quy c¬ quan, ®«n ®èc vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh : tiÕp kh¸ch, v¨n th-, qu¶n trÞ, b¶o vÖ an toµn c¬ quan. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp.(KHTH) Chøc n¨ng : Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp cã chøc n¨ng x©y dùng vµ tæng hîp c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ nhiÒu n¨m, vÒ s¶n xuÊt kinh doanh liªn doanh liªn kÕt, XNK, nghiªn cøu KHKT, tµi chÝnh, lao ®éng tiÒn l-¬ng, XDCB gióp Gi¸m ®èc theo dâi kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c lo¹i kÕ ho¹ch nµy. NhiÖm vô : - Phæ biÕn kÞp thêi kÕ ho¹ch ®-îc giao, nªu c¸c yªu cÇu x©y dùng kÕ ho¹ch cho c¸c Chi nh¸nh, c¸c phßng : trªn c¬ së kÕ ho¹ch cña c¸c phßng, c¸c Chi nh¸nh x©y dùng kÕ ho¹ch cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty, b¸o c¸o c¸c c¬ quan qu¶n lý vÒ c¸c kÕ ho¹ch nµy theo quy ®Þnh : theo dâi viÖc tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch nµy hµng th¸ng, quÝ vµ c¶ n¨m. - KiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng mÊt c©n ®èi kh«ng ®-îc b¶o ®¶m ®Ó kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®-îc giao hoÆc ®iÒu chØnh l¹i kÕ ho¹ch. - KÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch, tËp hîp kiÓm tra - ®Ó b¸o c¸o Gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh xd møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña c¸c phßng ban, c¸c Chi nh¸nh trùc thuéc vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña C«ng ty theo quy ®Þnh. Phßng tµi chÝnh kÐ to¸n (TCKT) Lµ c«ng cô quan träng ®Ó ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n kinh tÕ, kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, sö dông tµi s¶n, vËt t-, tiÒn vèn nh»m b¶o ®¶m quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ chñ ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. NhiÖm vô : - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh dµi h¹n vµ ng¾n h¹n, ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt phï hîp víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã, khi ®-îc phª duyÖt. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Më sæ s¸ch theo dâi c¸c sè liÖu vÒ c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, lç l·i, c¸c kho¶n thu chi nép ng©n s¸ch. - Lo ®Çy ®ñ, kÞp thêi vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, XNK cña C«ng ty (kÓ c¶ ngo¹i tÖ khi cÇn thiÕt). - Qu¶n lý, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch tµi chÝnh, viÖc sö dông vµ hiÖu qu¶ sö dông ®ång tiÒn tõ c¸c nguån vèn, c¸c kho¶n cña C«ng ty vµ Chi nh¸nh ph¸t hiÖn c¸c sai sãt lµm thÊt tho¸t tiÒn vèn, vËt t- tµi s¶n, ®Ò suÊt biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ xö lý vi ph¹m. - H-íng dÉn kÞp thêi c¸c phßng ban, c¸c Chi nh¸nh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nghiÖp vô kÕ to¸n tµi vô. - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trªn c¬ së c¸c hîp ®ång mua b¸n vµ nhiÖm vô ®-îc giao theo quy ®inh. - S¾p xÕp hÖ thèng l¹i c¸c chøng tõ sæ s¸ch theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn kiÓm tra, ®èi chiÕu sæ s¸ch, chøng tõ môc b¸n, thu chi víi c¸c phßng nghiÖp vô liªn quan ®Ó thanh to¸n gän, døt ®iÓm tõng chuyÕn hµng mua b¸n. b.2 khèi c¸c phßng kinh doanh - xuÊt nhËp khÈu Phßng XNK I vµ phßng XNK II. Chøc n¨ng thùc hiÖn chøc n¨ng kinh tÕ ®èi ngo¹i theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Nhµ n-íc. NhiÖm vô : - X©y dùng kÕ ho¹ch XNK cña C«ng ty, b¸o c¸o cÊp trªn ngµnh däc theo sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc, gi÷a kÕ ho¹ch nµy ®Ó phßng kÕ ho¹ch tæng hîp thµnh kÕ ho¹ch chung cña C«ng ty. - Nghiªn cøu, th«ng b¸o trªn ph¹m vi C«ng ty t×nh h×nh thÞ tr-êng thÕ giíi bao gåm luËt ph¸p, tËp qu¸n quèc tÕ, mÆt hµng, gi¸ c¶, thuª tµu, b¶o hiÓm... cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Dù kiÕn vµ ®¨ng ký danh môc mÆt hµng vµ sè l-îng hµng ho¸ XNK cña C«ng ty, lµm thñ tôc XNK theo qui chÕ hiÖn hµnh cña Bé vµ Nhµ n-íc. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Lªn ph-¬ng ¸n ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña tõng chuyÕn (l«) hµng XNK dù kiÕn giao dÞch. - Thùc hiÖn ho¹t ®éng XNK phôc vô nhiÖm vô cña phßng còng nh- ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty, bao gåm c¶ XNK uû th¸c, t¸i xuÊt, XNK t¹i chç. Sau mçi chuyÕn hµng XNK, x¸c ®Þnh, lç, l·i thanh lý hîp ®ång. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ ®µm ph¸n, ký kÕt ng-êi thùc hiÖn hîp ®ång vËn t¶i, b¶o hiÓm, ph¸p chÕ... nh÷ng hîp ®ång do phßng ký kÕt hoÆc ®-îc giao thùc hiÖn. Phßng XNK III (Lß ®óc) Chøc n¨ng Tæ chøc kinh doanh xuÊt khÈu, nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t-, nguyªn liÖu, phô liÖu, phô kiÖn phôc vô s¶n xuÊt vµ kinh doanh bao b× trong n-íc vµ ngoµi n-íc, thùc hiÖn c¸c dÞch vô mua b¸n, ®¹i lý mua b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, giao nhËn vËn t¶i ngoµi kÕ ho¹ch chÝnh cña C«ng ty vµ kh¸ch hµng cã nhu cÇu. NhiÖm vô: - Ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cã liªn quan ®Õn chøc n¨ng kinh doanh vµ cung øng bao b× theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng phï hîp víi n¨ng lùc cña phßng. - Më sæ s¸ch theo dâi c¸c ho¹t ®éng cña phßng, h¹ch to¸n lç l·i. Nép vÒ C«ng ty sè lîi nhuËn theo tû lÖ, ®Ó C«ng ty nép Nhµ n-íc theo qui ®Þnh vµ hç trî cho ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc V¨n phßng C«ng ty. - §¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt vµ dÞch vô, qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn phôc vô cho s¶n xuÊt vµ c¸ctµi s¶n kh¸c thuéc phßng qu¶n lý. - §-îc phÐp giao dÞch víi kh¸ch hµng d-íi danh nghÜa C«ng ty nh÷ng ho¹t ®éng trong ph¹m vi chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng. b.3 Trung t©m nghiªn cøu ph¸t triÓn vµ øng dông kü thuËt bao b×. ( TT NCPT vµ ¦DKTBB) Chøc n¨ng : 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nghiªn cøu thÞ tr-êng, tõng b-íc c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng, lµm phong phó h¬n s¶n phÈm bao b× gãp phÇn ®Èy m¹nh thÞ tr-êng xuÊt khÈu, tõng b-íc t¨ng søc hÊp dÉn cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. NhiÖm vô: - X©y dùng kÕ ho¹ch ®Þnh h-íng ph¸t triÓn ngµnh bao b×, phôc vô nÒn KTQD tr-íc hÕt cho xuÊt khÈu. - NhËp khÈu c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt l-îng bao b× xuÊt khÈu. Thùc hiÖn hîp t¸c, KHKT, tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé kü thuËt - c«ng nh©n lÜnh vùc bao b×. C¶i tiÕn qui tr×nh c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ ®-a tiÕn bé KHKT vµo thùc tiÔn, tiÕt kiÖm vËt t-, nguyªn liÖu. - Cung cÊp cho c¸c phßng, Chi nh¸nh trùc thuéc C«ng ty nh÷ng th«ng sè kü thuËt vÒ s¶n phÈm, nguyªn liÖu, phô liÖu ®Ó lµm bao b×, phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh XNK cña C«ng ty. Lµ ®Çu mèi thiÕt lËp quan hÖ hîp t¸c víi c¸c viÖn nghiªn cøu, ®µo t¹o, c¸c tæ chøc cã chøc n¨ng øng dông khoa häc kü thuËt ngµnh bao b× trong vµ ngoµi n-íc. b.4 Tæng kho Cæ loa. Chøc n¨ng : b¶o qu¶n, xuÊt nhËp, t¸i chÕ hµng ho¸ cña C«ng ty ®Ó t¹i khu vùc Cæ loa vµ kinh doanh kho hµng khi ®iÒu kiÖn cho phÐp. NhiÖm vô : - XuÊt nhËp hµng ho¸ kÞp thêi, ®óng nhiÖm vô tr×nh tù vµ phï hîp víi yªu cÇu tõng lo¹i hµng. - S¾p xÕp hµng ho¸ hîp lý, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ kho hµng, hµng ho¸ ®óng quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô kho hµng, ®Ò phßng ch¸y næ, lôt b·o, ®¶m b¶o chÊt l-îng hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. - LËp dù trï vµ thùc hiÖn viÖc söa ch÷a vµ b¶o d-ìng kho hµng, mua s¾m c¸c ph-¬ng tiÖn vËt t-, phôc vô cho viÖc xÕp dì, b¶o qu¶n hµng ho¸, trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Më sæ s¸ch theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp hµng ho¸, ®èi chiÕu chøng tõ lu©n chuyÓn cho c¸c phßng nghiÖp vô cã liªn quan. - Tæ chøc canh g¸c b¶o vÖ kho hµng, hµng ho¸ trang thiÕt bÞ, ®Ò xuÊt, tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p xö lý, ng¨n chÆn nh÷ng tæn thÊt cã thÓ x¶y ra ®èi víi hµng ho¸. C¬ cÊu tæ chøc cña c¸c phßng ban ngµy cµng hoµn thiÖn vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt s¶n xuÊt vµ kinh doanh. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc ®¶m b¶o cho Ban Gi¸m ®èc theo dâi ®-îc c¸c ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn c¸c Chi nh¸nh ®¬n vÞ nh»m ph¸t huy cã hiÖu qu¶, n¨ng lùc cña mçi c¸ nh©n, mçi bé phËn trong C«ng ty. b.5 c¸c chi nh¸nh .(bao gåm: 1-chi nh¸nh c«ng ty t¹i H¶i Phßng. 2-chi nh¸nh c«ng ty t¹i §µ N½ng.) Ho¹t ®éng chÝnh cña c¸c chi nh¸nh trªn: - Giao nhËn b¶o qu¶n hµng XNK vµ c¸c vËt t- hµng ho¸ kh¸c t¹i khu vùc. - Kinh doanh vËt t- nguyªn liÖu vµ c¸c s¶n ph¶m bao b×. - Gia c«ng hoÆc liªn doanh liªn kÕt ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× vµ hµng ho¸ kh¸c cho XK vµ tiªu dïng trong n-íc. - Lµm ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh¸c cho c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc theo quy ®Þnh. c/ Quy m« c¸c bé phËn ( sè vµ chÊt l-îng nh©n sù) (Trang sau) 2. ChÕ ®é uû quyÒn vµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm - ChÕ ®é uû quyÒn: ng-êi ®øng ®Çu ®¬n vÞ (cÊp tr-ëng) ®-îc phÐp uû quyÒn , uû nhiÖm cho cÊp d-íi thùc hiÖn mét nhiÖm vô hoÆc 1 sè nhiÖm vô trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña ®¬n vÞ. ViÖc uû quyÒn ph¶i ®-îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n. Ng-êi ®-îc uû quyÒn ®-îc toµn quyÒn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc trong ph¹m vi ®-îc uû quyÒn, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vµ tr-íc ng-êi uû quyÒn trong ph¹m vi chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®-îc giao. Ng-êi uû quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng tr-íc ph¸p luËt . - Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm: + Thñ tr-ëng c¸c ®¬n vÞ ë mçi cÊp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghiªm chØnh néi quy ho¹t ®éng ë tõng cÊp ®· ®-îc quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, mèi 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quan hÖ c«ng t¸c; cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi ®¬n vÞ m×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña m×nh. + CÊp phã ®Òu lµ nh÷ng ng-êi gióp viÖc cho cÊp tr-ëng ë tõng cÊp t-¬ng ®-¬ng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc thñ tr-ëng cÊp trªn trùc tiÕp cña m×nh. + C¸c nh©n viªn trong tõng bé phËn lµ ng-êi thõa hµnh cña thñ tr-ëng cÊp trªn, tr-íc hÕt lµ thñ tr-ëng cÊp t-¬ng ®-¬ng. + Gi¸m ®èc lµ ng-êi thñ tr-ëng cÊp trªn vµ lµ thñ tr-ëng cÊp cao nhÊt trong doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , kinh tÕ, chÝnh ChÊt l-îng nh©n sù C¸c phßng ban/ bé phËn Sè l-îng §¹i häc Trung cÊp Cßn l¹i nh©n sù (%) (%) (%) 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 100 + Phßng KHTH: 2 100 + Phßng TCHC: 17 30 + Phßng TCKT: 8 87,5 + Phßng XNKI: 7 100 + Phßng XNKII: 5 100 + Phßng XNKIII: 7 42,8 14,3 +TT NCPT&¦DKT BB: 6 83 17 + Tæng kho Cæ Loa: 14 14,3 42,8 + Tæ b¸n hµng Cæ loa: 2 100 + XN in vµ SXBB (1 G§+2 PG§): 25 39,1 +XNSXBB Carton (1 G§+1 PG§): 47 10,64 21,3 - Chi nh¸nh H¶i Phßng(1 G§+1 11 36,4 27,3 22 4,5 95,5 32 9,4 90,6 - Chi nh¸nh c«ng ty t¹i §µ N½ng 6 33,4 33,4 33,2 - XN s¶n xuÊt BB T¹i §µ N½ng 47 8,5 8,5 83 - V¨n phßng c«ng ty t¹i Hµ Néi(1G§ vµ 1 PG§) 70 12,5 60,9 68,6 PG§): - X-ëng s¶n xuÊt tói chî thuéc chi nh¸nh H¶i Phßng: -X-ëng s¶n xuÊt bao b× thuéc chi nh¸nh H¶i Phßng: Tæng sè: 260 trÞ, x· héi trong doanh nghiÖp tr-íc tËp thÓ nh÷ng ng-êi lao ®éng vµ tr-íc nhµ n-íc. Mäi ng-êi trong doanh nghiÖp ph¶i nghiªm chØnh phôc tïng mÖnh lÖnh cña gi¸m ®èc. 3. VÊn ®Ò nh©n sù. + C¬ cÊu nh©n sù: ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau TÝnh chÊt lao ®éng: gi¸n tiÕp (33/260=12,7%); trùc tiÕp (227/260=87,3%) 20
- Xem thêm -